pemetaan (assigment)

11
PEMETAAN MAP 431 Pengenalan Peta Topografi ialah peta yang menunjukkan keadaan muka bumi sesebuah kawasan, selalunya menggunakan garisan kontur dalam peta moden. Peta topografi mestilah mempunyai garisan lintang dan garisan bujur dan titik pertemuannya menghasilkan koordinat. Koordinat ialah titik persilangan antara garisan lintang dan bujur. Peta Topografi yang piawai biasanya menggunakan skala 1:50,000. Skala begini dapat menunjukkan sesebuah kawasan seluas Putrajaya dengan lebih lengkap dan sempurna. Peta topografi memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan peta rupa bumi. Menurut Sejarah, perkataan Topografi berasal dari bahasa yunani iaitu, topos yang bererti tempat dan graphi yang bererti gambar atau menggambar. Peta topografi memetakan tempat-tempat dipermukaan bumi yang berketinggian sam dari permukaan laut menjadi bentuk garis-garis kontur, dengan satu garis kontur mewakili satu ketinggian. Peta topografi mengacu pada semua ciri- ciri permukaan bumi yang dapat didetifikasi, apakah alamiah atau buatan, yang dapat ditentukan pada posisi tertentu. Oleh sebab itu, dua unsur utama topografi adalah ukuran relif. Peta topografi menyediakan data yang diperlukan tentang sudut kemiringan, elevasi, daerah, aliran sungai, vegetasi secara umum 1

Upload: otoroman-cosmosos

Post on 30-Nov-2015

218 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

SUrvey

TRANSCRIPT

Page 1: Pemetaan (assigment)

PEMETAAN MAP 431

Pengenalan

Peta Topografi ialah peta yang menunjukkan keadaan muka bumi sesebuah kawasan, selalunya

menggunakan garisan kontur dalam peta moden. Peta topografi mestilah mempunyai garisan

lintang dan garisan bujur dan titik pertemuannya menghasilkan koordinat. Koordinat ialah titik

persilangan antara garisan lintang dan bujur.

Peta Topografi yang piawai biasanya menggunakan skala 1:50,000. Skala begini dapat

menunjukkan sesebuah kawasan seluas Putrajaya dengan lebih lengkap dan sempurna. Peta

topografi memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan peta rupa bumi.

Menurut Sejarah, perkataan Topografi berasal dari bahasa yunani iaitu, topos yang bererti tempat

dan graphi yang bererti gambar atau menggambar. Peta topografi memetakan tempat-tempat

dipermukaan bumi yang berketinggian sam dari permukaan laut menjadi bentuk garis-garis

kontur, dengan satu garis kontur mewakili satu ketinggian. Peta topografi mengacu pada semua

ciri-ciri permukaan bumi yang dapat didetifikasi, apakah alamiah atau buatan, yang dapat

ditentukan pada posisi tertentu. Oleh sebab itu, dua unsur utama topografi adalah ukuran relif.

Peta topografi menyediakan data yang diperlukan tentang sudut kemiringan, elevasi, daerah,

aliran sungai, vegetasi secara umum dan pola urbanisasi. Peta topografi juga menggambarkan

sebanyak mungkin ciri-ciri permukaan suatu kawasan tertentu dalam batas-batas skala.

Peta topografi juga dapat diertikan sebagai peta yang menggambarkan penglihatan alam (asli)

dan penglihatan buatan manusia, pada posisi yang sebenar. Selain itu, peta topografi dapat

diertikan peta yang menyampaikan informasi spatial dari unsur-unsur pada muka bumi dibawah

bumi yang meliputi batas administrasi, tumbuhan dan unsur-unsur buatan manusia.

1

Page 2: Pemetaan (assigment)

PEMETAAN MAP 431

Remote Sensing (Penderiaan Jauh)

Menurut Ensiklopedia Maya Wikipidea, Remote sensing bermaksud proses mendapatkan imej

sesuatu objek atau fenomena tanpa berhubung dengan sesuatu kawasan tersebut.

Pengambilan atau pengukuran data/ informasi mengenai sifat dari sebuah fenomena, objek atau

benda dengan menggunakan sebuah alat perakam tanpa berhubung langsung dengan bahan

belajar.

Jenis-jenis Remote Sensing

Remote Sensing Pasif

Remote Sensing Pasif mengesan radiasi semulajadi yang dipancarkan atau dipantulkan oleh

sesuatu objek di persekitaran. Pantulan radiasi sinaran matahari paling kerap dikesan oleh sensor

ini.

Contoh alat pengesan pasif ialah filem fotografi, alat infra-merah dan radiometer.

Remote Sensing Aktif

Remote Sensing Aktif akan mengeluarkan sinaran tenaga bertujuan untuk mengimbas objek atau

kawasan kajian, objek akan dikesan apabila terdapatnya pantulan kembali tenaga.

Contoh alat pengesan aktif ialah Radar. Lokasi, ketinggian, kelajuan dan arah sesuatu objek

dikesan berdasarkan masa yang diambil oleh sinaran tenaga yang dipancarkan kembali ke

pengesan radar.

2

Page 3: Pemetaan (assigment)

PEMETAAN MAP 431

Kegunaan Remote Sensing

Radar konvensional biasanya berkait rapat dengan menara kawalan trafik, Radar Doppler

biasanya digunakan oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengawal halaju jalanraya danturut

digunakan bagi tujuan geologi seperti kelajuan angin, arahnya dalam system iklim.

Radiometer dan photometer digunakan untuk mengukur kadar pantulan dan pengeluaran

gelombang sesuatu objek. Ianta juga digunakan untuk mengukur tahap kandungan pelbagai jenis

bahan kimia dalam udara.

Alat seperti Stereographic Pairs dan juga Aerial Photograph kebiasaannya digunakan untuk

membuat peta topografi.

Komponen Dasar Remote Sensing

4 komponen dasar dari system Remote Sensing iaitu sasaran, sumber, tenaga, alur

transmisi, dan sensor.

Komponen dalam system ini bekerjasama untuk mengukur dan mencatat informasi

mengenai target tanpa menyentuh objek tersebut.

Sumber tanaga memencarkan tenaga elektromagnetik pada sasaran mutlak.

Tenaga berinteraksi dengan sasaran dan berfungsi sebagai media untuk meneruskan

informasi dari sasaran kepada sensor.

Sensor – alat untuk mencatat radiasi electromagnet.

Setelah data dicatat dihantar menjadi bentuk gambar (peta topografi)

Contoh:- satelit pemancar bvumi, pengambaran x-ray

3

Page 4: Pemetaan (assigment)

PEMETAAN MAP 431

4

Page 5: Pemetaan (assigment)

PEMETAAN MAP 431

Fotogrametri

Fotogrametri atau Aerial Survaying adalah teknik pemetaan melalui foto udara. Hasil pemetaan

fotogrametri adalah berupa gambar foto dan tidak dapat secara langsung dijadikan dasar atau

lampiran penerbitan peta. Fotogrametri adalah suatu seni, pengetahuan dan teknologi untuk

memperoleh data dan informasi tentang suatu objek serta keadaan di sekitarnya melalui suatu

proses pencatatan, pengukuran dan interprestasi bayangan fotografi (hasil Penggambaran).

Istilah Fotogrametri berasal dari kata Photo(sinar atau gambar), gramma(sesuatu yang digambar

atau tergambar) dan metron(mengukur atau diukur). Melalui pandangan kasar fotogrametri dapat

diertikan sebagai “pengukuran secara grafik dengan menggunakan sinar atau cahaya”.

Oleh sebab itu, fotogrametri dapat didefinisikan sabagai:

Perakam objek (pemotretan),

Pengukuran gambar objek pada foto udara,

Pemotretan hasil ukuran untuk dijadikan bentuk yang berguna, contohnya peta.

Berdasarkan definisi tersebut, maka pekerjaan fotogrametri dapat dibahagi menjadi dua, iaitu:-

i. Fotogrametri Metrik

i) Melibatkan foto bumi, foto udara dan imej satelit.

ii) Melibatkan pengukuran jitu keatas gambar foto dan lain-lain maklumat untuk

menentukan bentuk, jarak ketinggian, kedudukan, saiz dan sudut sesuatu objek.

iii) Hasil akhir biasanya adalah untuk penyediaan pelan ataupun peta.

ii. Fotogrametri Penafsiran

i) Merangkumi ‘Remote Sensing’

ii) Pengukuran jitu, penilaian dan pengecaman maklumat akan dilakukan dengan lebih

jitu, cermat dan bersistematik.

5

Page 6: Pemetaan (assigment)

PEMETAAN MAP 431

Kegunaan Fotogrametri

Menghasilkan peta topografi,

Menghasilkan pelan untuk kerja-kerja kejuruteraan seperti pembinaan lebuhraya,

Menghasilkan peta untuk pertanian, perhutanan dan ahli kajibumi,

Menghasilkan peta untuk kegunaan ahli perancang Bandar,

Untuk kerja-kerja forensic atau kemalangan jalanraya,

Untuk ahli arkeologi bagi mengesan kesan-kesan sejarah.

Kaedah Penilaian

Terbahagi kepada dua iaitu:-

Analog – digunakan untuk tujuan pemetaan dimana penilaian dan penganalisaan data

dilkukan dengan menggunakan alat plot stereo.

Analiktik – Digunakan untuk tujuan penigasegian dimana penilaian dan penganalisaan

data dilakukan dengan menggunakan kaedah matematik. Kaedah ini lebih tepat dan jitu.

Penigasegiaan adalah dengan melakukan kerja pengukuran mendatar yang mana sesuatu

kawasan yang luas dibahagikan kepada siri-siri bentuk geometri seperti segitiga, polygon

atau titik tengah. Pepenjuru bentuk geometri ini ditentukan dengan tepat dan dijadikan

sebagai stesen-stesen atau titik-titik kawalan.

6

Page 7: Pemetaan (assigment)

PEMETAAN MAP 431

7

Page 8: Pemetaan (assigment)

PEMETAAN MAP 431

Kesimpulan

Zaman sekarang banyak perubahan teknologi berlaku dimana setiap perubahan sentiasa saling

berhubungkait diantara satu dengan yang lain. Termasuklah penghasilan peta topografi dengan

Remote sensing dan fotogrametri.

Contoh yang terbaik adalah seperti fotogrametri dimana ianya sangat sepadan digunakan untuk

penghasilan peta topografi.

Melalui remote sensing juga, penggambaran melalui satelit sering dilakukan untuk mendapatkan

gambar secara terus peta topografi.

Ini banyak membantu dalam menyelesaikan hal2 seperti perubahan cuaca, perubahan bentuk

muka bumi, pertanian, perindustriaan dan banyak lagi.

Setiap perubahan-perubahan memberi kesan dan impak yang besar dalam dunia peta topografi.

Ini banyak membantu pelbagai pihak yang melakukan hal-hal dalam bidang pemetaan.

8