assigment hubungan etnik

Click here to load reader

Post on 28-Jun-2015

1.993 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bubungan Etnik WAI lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lC kampus uaLo 8azall lsmall 1 SoaIan-soaIan Perbincangan: 1.Bagaimanakahkonsepintegrasiberbezadaripadakonsepasimilasidalam konteks memupuk perpaduan nasional ? 2.Berdasarkan pembacaan dan pengetahuan anda, huraikan faktor-faktor yang mewujudkan masyarakat pluraliti pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. 3.JelaskansikapakomodatifyangwujudsemasapenggubalanPerlembagaanMalaysia.4.Huraikanbagaimanaprosesdantindakanpolitikbolehmemupukhubungan etnik yang harmonis di Malaysia. 5.Berdasarkankepadapembacaananda,jelaskansejarahpenggubahan perlembagaan negara Malaysia dalam bentuk peta minda. 6.HuraikanperananyangdimainkanolehsetiapgolonganetnikdiMalaysia dalam menuntut kemerdekaan 7.Berdasarkan kepada pembacaan anda, sediakan satu pelan tindakan tentang usahaandauntukmengeratkanperhubunganantaraetnikmuridkelasdi sekolah anda. 8.Berdasarkankepadapembacaandanpemerhatiananda,hasilkansatu laporanringkasyangmengandungimaklumattentangperanansekolahanda dalam mengeratkan hubungan etnik dalam kalangan pelajar. Bubungan Etnik WAI lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lC kampus uaLo 8azall lsmall 2 SoaIan 1: BagaimanakahkonsepintegrasiberbezadaripadakonsepasimiIasidaIam konteks memupuk perpaduan kaum ? Perpaduanbolehdiertikansebagaisuatuprosesyangmenyatupadukan seluruhmasyarakatdannegarasupayasetiapanggotamasyarakatdapat membentuksatuidentitidannilaibersamayangdapatditerimasertaperasaan cintakan dan banggakan tanah air. Asas Perpaduan Kaum di MaIaysia 1 Perkongsian Kuasa PoIitikPemimpin3kaumutama(Melayu,Cinadanndia)telahmenyedaribahawa tolakansurpolitikdanperkongsiankuasaamatperludijagadandilaksanakan denganadilbagimengelakkanberlakunyaperebutankuasadanperpecahan. Jawatan-jawatanpentingdalamkerajaan,kerusidalampilihrayadancalon-calon yangbertandingtidakbolehhanyadikuasaiolehsatukaumsahajadan pembahagianyangadilamatdititikberatkandalamusahamenjayakanperkongsian kuasa politik di Malaysia; 2Kerajaan Demokrasi Semuawarganegarayangmemenuhisyaratdantidakmelanggarundang-undangnegara,bolehmenyuarakanpendapat,kritikandanmemilihcalondalam pilihanraya denganbebasdanadil.Siapa yangmenangdengandalampilihanraya dengan suaramajoriti berhakmenjadiwakil rakyat dan boleh menyuarakan aspirasi Bubungan Etnik WAI lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lC kampus uaLo 8azall lsmall 3 rakyatmelaluisaluranyangditetapkansepertidiDewanUndanganNegeriatau Dewan Rakyat. MenghiIangkan Jurang Ekonomi Antara Kaum Kadarkemiskinanyangtertinggimasihdipegangolehkaumpribumi.Jika ianyadibiarkanakantimbulmasalahlainantaranyakecemburuansosialantara pribumidengankaum-kaumlain,merasadiritertindas,gejalasosial,peningkatan kadarjenayahdansebagainya.Bagimengatasikeadaanini,pembahagian"kek ekonomi" mestilah dibuat dengan cara yang adil dan sesuai dengan keperluan kaum yang ada diMalaysia. Kaum yang lemah danmiskin perlu dibantu dengan pelbagai cara untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. 4 Meningkatkan Taraf Pendidikan Pribumi JurangPendidikandanJurangekonomisalingberkaitantarasatudengan lain.Jikapendidikanmerekalebihbaikmakapeluanguntukmenambah pendapatan/meningkatkanekonomikeluargaadalahlebihbesar.Tahap pemikirannya juga akan berubah menjadi lebih baik. 5 ToIeransi Budaya & Agama Memupukrasahormatdanmenerimabudayadanagamakaumlain.Memberi ruang kepada kaum lain mengamalkan budaya dan agama masing-masing tanpa cuba mempengaruhi/mengganggu antara satu sama lain. Bubungan Etnik WAI lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lC kampus uaLo 8azall lsmall 4 KONSEP INTEGRASI Integrasimerupakansatuprosesbagimewujudkansatuidentitinasional dalamkalangankumpulanyangterpisahdarisegikebudayaan,sosial,danlokasi dalam sesebuah unit politik.Unsur-unsur integrasi terdiri daripada : i.IntegrasiWiIayahyangbertujuanmengurangkanjurangperbezaan pembangunanekonomidansosialantarawilayahyangmajudenganyangmundur.Di Malaysia, tumpuan integrasi wilayah ialah antara Malaysia Barat dengan Malaysia Timur dan PantaiTimurSemenanjungMalaysia dengan Pantai Barat Semenanjung Malaysia; ii.Integrasiekonomiyangbolehdiertikansebagaiusaha-usahauntuk mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik; iii.Integrasikebudayaanantaralainnyamelibatkanusaha-usahauntuk membentuk satu kebudayaan kebangsaan; iv.IntegrasisosiaIialahmerangkumiusaha-usahamenyatupadukanrakyat melalui program sosial seperti sukan, pendidikan, perumahan, dan kesihatan. v.Integrasipendidikanyangbertujuanuntukmewujudkansatusistem pendidikan yang bercorak kebangsaan dan sempurna dari segi intelek, jasmani, dan rohani; dan vi.IntegrasipoIitikyangmerangkumiusaha-usahamenyatupadukanrakyat melalui kerjasama dan pembahagian kuasa politik. Bubungan Etnik WAI lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lC kampus uaLo 8azall lsmall 3 Dalamprosesmencapaisebuahmasyarakatintegrasibukanlahmerupakan suatuusahayangmudah.ntegrasimerupakansatuprosesyangamatkompleks.Tahap-tahaphubunganetnikbolehdilihatdarisegidarjahkedekatanbermula denganhubunganterpisahiaitusegregasisehinggalahhubunganberbentuksebati iaituamalgamasi.Perhubunganyanglebihrapatantarawilayah-wilayahdalam sesebuahnegaradapatmewujudkanintegrasidalambidangpolitikdannilai.Perhubunganiniseterusnyamampumenuansosgurangkankonflikdan mengutamakanpersefahamansertamewujudkanperasaanharmonisantara pelbagai pihak. KONSEP ASIMILASI AsimiIasimerupakansatuprosespercantumandanpenyatuanantara kumpulanetnikberlainanbudayasehinggamembentuksatukelompokdengan kebudayaandanidentitiyangsama.MenurutVanderZanden(ahlisosiologi), asimilasiialahsatuprosesdalammanakelompok-kelompokyangberfikir, berperasaandanbertindaksecaraberlainan,menjadisatudalamkesatuansosial serta budayayang sama ( Chew Hock Thye. 1975).Asimilasimutlakatausempurnamenyebabkanberlakunyapenghapusan penuhperbezaandarisegikebudayaandanidentiti.Konsepyangdiwakilidengan formula A+B+C=A, di sini A dalam hal ini mewakili golongan dominan sementara itu B danCmewakilikumpulan etnikminoriti. Antara contohnya ialah orangMelayu di Thailand yang telah mengalami proses asimilasi yang menyebabkan nama, bahasa, dan hampir semua aspekkehidupan mereka kecuali agama telah disatukan dengan amalandancarahiduporangThai.DiMalaysia,apayangberlakukeatas masyarakat Jawa,CinaKelantan,BabadanNyonyamerupakancontohberlakunya Bubungan Etnik WAI lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lC kampus uaLo 8azall lsmall 6 prosesasimilasi.Namun,bagietnikCinadiKelantandanBabadanNyonyadi Melaka,asimilasiberlakudalamkonteksbudayatanpamelibatkananutan kepercayaan dan agama. Prosesasimilasiberlakuapabilawujudnyainteraksiyangeratantaraahli kumpulanetnikberbezabudayabagitempohmasayanglama.Kejayaanasimilasi umumnyabergantungkepada;kesanggupanetnikminoritimenghilangkanidentiti mereka danmenerima identiti kumpulan etnik majoriti ; terdapat banyak persamaan budaya antara kumpulan etnik ; dan kesanggupan kumpulan etnik majoriti menerima kumpulan etnik minoriti. KESIMPULAN Kepelbagaian etnik di atas sama ada secara langsung atau tidak memainkan peranan penting dalam hubungan etnik di Malaysia. Keharmonian hubungan etnik di Malaysiaterlihatdalamsetiaplapisanmasyarakatmelaluirumahterbuka, penerimaanbudayaantaraetnikdanperkongsiankuasa.Sebagaiahlimasyarakat Malaysiayangterdiridaripadapelbagaikumpulanetnik,kitaharusmenggelakkan sikap prejudis, stereotaip, rasisme, dan dikriminasi bagi memupuk keharmonian dan perpaduan nasional.Sebaliknya konsep seperti akomodasi wajar dijadikan panduan dalam menjalinkan hubungan pelbagai etnik di Malaysia. Bubungan Etnik WAI lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lC kampus uaLo 8azall lsmall 7 SoaIan 2: PLURALITI DAN MASYARAKAT PLURALISTIK DI MALAYSIA PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM SEJARAH Dua konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri Asia Tenggaraialah plurality dan masyarakat plural (plural society). PIuraIiti : istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai bangsa dialamMelayusebelumkedatangankuasa-kuasapenjajah(Eropah)yang terbentukmelaluiprosessemulajaditanpasebarangrancanganpemaksaandi sebaliknya. MasyarakatPIuraI:ianyaterbentukselepaszamankedatanganorang-orang Eropah.PenjajahmembawamasukpendatangasingdariChinadanndiakeAsia Tenggarauntukkepentinganekonomi.Dasarpenjajah menyebabkanmerekagagal berasimilasidenganpenduduk,alamsekitardansystemsocial-politik-agamayang wujuddiAsiaTenggara.Kesannyadaripadaituwujudlahkelompok-kelompok masyarakatyanghidupterasingdaripadakelompokyanglainwalaupuntinggaldi tempat yang sama (Masyarakat Majmuk). Penjajahan Barat menjadi titik pemisah antara Pluraliti dan Masyarakat Plural.Dimanamerekatelahmemperkenalkansistemmerekayangmenggalakkan perkembangan masyarakat pluralistik. Pluraliti alam Melayu boleh dikaji berdasarkan pluralitysocialdanalamsekitar.Pluralitisocialdapatdilihatberdasarkanreality kehidupanmasyarakatyangada.Pluralitialamsekitarmerujukkepadaleadaan alamsekitardanmukabumialamMelayuyangbegitumudahberinteraksidengan kawasan-kawasanlaindidunia.Contohnya,Bungarayaadalahdibawadari Kepulauan Pasifik, manakala getah pula berasal dari Brazil. Bubungan Etnik WAI lAZlL 8ln A8uuL AZlZ | lC kampus uaLo 8azall lsmall 8 Pembentukan PIuraIiti di aIam MeIayu 1 Hubungan dengan China dan India Hubungan antara alam Melayu dengan China dan ndia ini telah lama berlaku. Hubungan yang terjalin ini adalahdisebabkan oleh faktor perdagangan dari kedua-duabenuatersebutdimanaalamMelayumerupakantempatpersinggahanpara pedagangbagimemperdagangkanbahan-bahanyangmerekabawabersama. HubunganperdagangansecaralangsungantaraGugusanKepulauanMelayu denganChinatelahdiasaskanpadaawalabadke-5Masihi.Hubungantersebut gterladi disebabkan oleh beberapa faktor seperti perdagangan dan pendidikan. Alam Melayujugaterkenalsebagaipusatpengajiandanpenyebaranilmupengetahuan sejak abad ke-7 Masihi. 2 Zaman Hinduisme dan Buddhisme PembentukanPluralitidialamMelayujugadipengaruhiolehagamadan kebudayaanndia.DimanamasyarakatalamMelayuterutamanyadalamkalangan rajadanbangsawantelahmenerimaunsur-unsuragamaHindudanBuddhayang tidakbercanggahdengankepercayaantempatan.PengaruhHinduismedan Buddhisme tidakmemberkesanyang besar dalamkehidupan rakyat biasa berbeza denganpengaruhslam