assigment hrm proton

of 34 /34
ISI KANDUNGAN TAJUK M/S 1. PENGENALAN 2 2. KENAL PASTI MASALAH YANG BERLAKU 9 3. PUNCA UTAMA TERJADI MASALAH KRITIKAL 13 4. KESAN YANG BERLAKU KEPADA PEKERJA 16 DAN ORGANISASI. 5. CADANGAN PENYELESAIAN MASALAH KRITIKAL 19 6. RUJUKAN 22 1

Upload: qishah2901

Post on 25-Jun-2015

4.273 views

Category:

Documents


24 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Assigment Hrm Proton

ISI KANDUNGAN

TAJUK

M/S

1. PENGENALAN 2

2. KENAL PASTI MASALAH YANG BERLAKU 9

3. PUNCA UTAMA TERJADI MASALAH KRITIKAL 13

4. KESAN YANG BERLAKU KEPADA PEKERJA 16

DAN ORGANISASI.

5. CADANGAN PENYELESAIAN MASALAH KRITIKAL 19

6. RUJUKAN 22

1

Page 2: Assigment Hrm Proton

BAB 1

PENGENALAN

2

Page 3: Assigment Hrm Proton

DEFINISI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (PSM)

Pengurusan Sumber Manusia merupakan suatu aktiviti dalam sesebuah

organisasi sama ada yang berorientasikan perniagaan atau perkhidmatan sama ada ia

kecil atau besar.Tujuan pengurusan sumber manusia ialah memastikan bahawa orang

yang diambil bekerja oleh sesebuah organisasi mereka berupaya menjadi penyumbang

kepada pencapaian matlamat organisasi.

Pengurusan Sumber Manusia (PSM) adalah satu siri aktiviti dan keputusan

yang dibuat oleh semua pengurus untuk membantu para pekerja melaksanakan tugas

di samping mencapai objektif mereka dan objektif organisasi. Ada kepercayaan yang

mengatakan PSM bertujuan mempertingkatkan komitmen pekerja kepada majikan dan

bertujuan mengurangkan peluang wujudnya persatuan pekerja.

KEPENTINGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Sejajar dengan perkembangan skop pengurusan sumber manusia, kepentingan

terhadap bidang ini juga semakin meluas bukan hanya untuk pengambilan pekerja dan

menguruskan rekod-rekod perkhidmatan tetapi pada masa kini kepentingannya

semakin ketara berdasarkan permasalahan yang timbul dalam dunia pekerjaan hari ini

lebih rumit.

Masalah dalam dunia pekerjaan hari ini seperti masalah ketidakhadiran

pekerja, lantik henti yang tinggi, disiplin yang rendah, pertikaian perusahaan dan

kebajikan pekerja memerlukan kepada suatu bentuk pengurusan yang cekap untuk

mengendalikannya. Perubahan persekitaran dan peningkatan pengaruh luaran

terhadap organisasi seperti penggubalan undang-undang dan peraturan serta

perubahan pasaran buruh juga menyebabkan pengurusan sumber manusia semakin

diperlukan.

3

Page 4: Assigment Hrm Proton

Manakala pasaran buruh juga sentiasa berubah yang mana pada masa kini

tenaga buruh wanita serta buruh asing semakin bertambah. Oleh itu pengurusan

tentang kebajikan para pekerja yang pelbagai ini perlu diberi perhatian oleh

organisasi. Di antara objektif berkenaan ialah :

Berusaha menarik tenaga kerja yang dedikasi dan berkebolehan

supaya usaha mencapai matlamat organisasi dapat dicapai dengan

jayanya.

Pembentukan satu set polisi pengurusan sumber manusia yang jelas

supaya dapat meningkatkan penggunaan sumber manusia secara

optimum.

Mengintegrasikan polisi pengurusan sumber manusia dengan

objektif organisasi supaya ia seiring dengan matlamat utama

organisasi.

Memastikan dan meningkatkan kualiti tenaga kerja melalui latihan-

latihan dan pendidikan.

  EMPAT PENDEKATAN DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

1. Pendekatan Sumber Manusia.

Bidang Pengurusan Sumber Manusia ialah bidang yang melibatkan

pengurusan tenaga manusia. Oleh itu, kepentingan pekerja sebagai individu yang

mempunyai maruah, perasaan dan keinginan tidak boleh diketepikan. Hanya dengan

memberi perhatian kepada kehendak pekerja sesebuah organisasi itu dapat

berkembang dengan sejahtera. Sekiranya aspek kemanusiaan ini diabaikan kesannya

mungkin akan membawa kerugian yang besar kepada organisasi.

4

Page 5: Assigment Hrm Proton

2.Pendekatan pengurusan.

Pengurusan Sumber Manusia pada hakikatnya adalah tanggungjawab semua

pengurus di dalam organisasi. Peranan jabatan pengurusan sumber manusia adalah

untuk membantu para pengurus dalam melakukan tugas ini. Setiap pengurus

bertanggungjawab untuk meningkatkan produktiviti pekerja dan menjaga kebajikan

mereka.

3.Pendekatan Sistem

Tugas pengurusan sumber manusia adalah untuk menyumbang kepada

pencapaian organisasi. Ia tidak wujud dan berfungsi bersendirian. Fungsi sumber

manusia ialah satu bahagian daripada sistem yang menyeluruh dan ia bermakna

bahawa setiap fungsi sumber manusia perlu mempunyai dasar-dasar dalaman yang

mantap. Dalam hal ini sekiranya pihak pengurusan berpegang kepada satu sikap,

maka semua dasar, tindak tanduk, serta struktur mestilah menggambarkan pegangan

kepada sikap ini.

4.Pendekatan Tindak Dahulu.

Satu cara untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan sumber manusia

adalah dengan mengambil pendekatan tindak dahulu. Pendekatan in berbeza dengan

pendekatan tindak balas yang bertindak hanya selepas sesuatu masalah timbul.

Dengan pendekatan tindak dahulu, pihak pengurusan akan bersedia untuk menghadapi

masalah dan dengan ini, dapat mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul.

5

Page 6: Assigment Hrm Proton

  CONTOH CARTA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA.

Carta di atas menunjukkan kepada kita tentang perjalanan di dalam

pengurusan sumber manusia di sesebuah organisasi besar seperti Proton Edar Sdn

Bhd (PESB). Dengan adanya carta ini ia dapat menjadi panduan kepada pengurusan

syarikat dan pekerja untuk merujuk setiap permasalahan yang berlaku di tempat kerja

mengikut undang-undang dan saluran yang betul.

6

Page 7: Assigment Hrm Proton

Pengenalan Proton Edar Sdn Bhd (PESB)

Profil Syarikat

USPD adalah sebuah syarikat automobil Malaysia yang pertama dan

di tubuhkan tahun 1985. USPD merupakan pengabungan antara syarikat Proton

Holding dengan DRB Hicom pada tahun yang sama dengan penubuhannya dan

dikenali dengan nama USPD.

Pada tahun 2000 USPD telah menukar nama syarikat kepada Proton Edar Sdn

Bhd ini kerana ia telah menjadi syarikat milik penuh PROTON HOLDING dan

pada awal penubuhan ia telah berpusat di Jalan Ipoh Kuala Lumpur dan merupakan

ibu pejabat utama bagi Proton.

Kini ia mempunyai 30 cawangan di setiap negeri dan terbahagi kepada 6 pusat utama iaitu :-

Central Region 1 = 5 buah cawangan

Central Region 2 = 4 buah cawangan

Northern Region = 7 buah cawangan

Southern Region = 5 buah cawangan

East Cost = 3 buah cawangan

East Malaysia = 6 buah cawangan

Proton Edar Sdn Bhd kini telah membuka ibu pejabat yang baru bertempat di KM

33.8 , Westbound Shah Alam Expressway, 47600 Subang Jaya, Selangor. Ia

merupakan sebuah pusat utama bagi segala urusan yang berkaitan dengan pembuatan

, pengedaran, pembaikkan, pembelian dan sebagainya yang berkaitan dengan kereta

buatan Malaysia seperti Proton Exora, Proton Gen 2, Proton Wira, Proton Savy,

Proton Satria, Proton Iswara, Proton Saga dan Proton Pesona.

7

Page 8: Assigment Hrm Proton

Proton Edar Sdn Bhd diketuai oleh Datuk Syed Zainal Bin Syed Tahir yang

merupakan pengarah utama bagi syarikat automobil ini. Beliau telah memegang

jawatan ini sejak dari tahun 2008 sehingga sekarang dan telah menyumbangkan

banyak pembaharuan kepada pembangunan Proton .

Proton Edar Sdn Bhd telah mengamalkan kod etika dan peraturan pekerja

di dalam setiap pengurusan syarikat bagi memastikan segala perjalanan syarikat

berjalan denganlancar serta megikut segala peraturan yang telah ditetapkan oleh

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Proton mempunyai visi iaitu ‘Untuk menjadi

pilihan yang pertama dalam segala khidmat dan produk kereta buatan Malaysia’

PESB juga menitikberatkan tentang hal ehwal pekerjanya dengan

menguatkuasakan segala peraturan dan displin untuk memastikan segala perjalanan

syarikat dan pengeluaran berfungsi dengan baik. Kerana itu fungsi PSM amat penting

bagi perlaksanaan sesuatu perkara yang berkaitan dengan syarikat dan pekerja agar

kerjasama dapat dilaksanakan.

8

Page 9: Assigment Hrm Proton

BAB 2

KENAL PASTI MASALAH KRITIKAL YANG BERLAKU DI

DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BAGI SESEBUAH

ORGANISASI.

9

Page 10: Assigment Hrm Proton

Didalam Pengurusan Sumber Manusia sesebuah organisasi besar seperti

PESB , ia juga menghadapi beberapa masalah dalaman yang berkaitan dengan

pekerja di syarikat. PESB juga telah menyenaraikan beberapa kesalahan atau salah

laku sama ada ia kecil atau besar di dalam kod etika syarikatnya. Sebagai contoh

kesalahan yang telah disenaraikan di dalam kod etika PESB iaitu :-

Senarai Kesalahan Atau Salah Laku Kecil Tetapi Ianya Tidak Terhad

i. Kelewatan atau ketidaktepatan waktu kerja

ii. Kerosakan harta benda syarikat walaupun kecil kerana cuai.

iii. Melanggar peraturan keselamatan yang tidak menyebabkan kerosakan kepada

harta syarikat atau penderitaan manusia.

iv. Meninggalkan tempat kerja sekejap sahaja tanpa sebarang sebab atau

kebenaran dari pihak syarikat.

v. Kegagalan untuk memakai pakaian seragam yang disediakan oleh syarikat

semasa bekerja.

Senarai Kesalahan Besar Atau Salah Laku Besar

i. Penyertaan dalam mogok yang menyalahi undang-undang buruh atau

bersubahat ,menghasut atau bertindak untuk mencapai maksud itu.

ii. Dengan sengaja melengah-lengahkan kerja atau berpura-pura sakit untuk

mengelak diri daripada bertugas atau menghasut mana-mana pihak berbuat

demikian.

iii. Kecurian ,penipuan atau kecurangan yang berkaitan dengan perniagaan atau

harta yang diamanahkan kepada syarikat.

iv. Mengambil atau memberikan rasuah,sogokan atau menerima hadiah yang

10

Page 11: Assigment Hrm Proton

berbentuk wang tunai atau barang-barang dari saudara-mara atau rakan-rakan.

v. Memalsukan atau memusnahkan rekod syarikat

vi. Merusuh,berkelakuan tidak senonoh atau sumbang,berjudi,peras ugut atau

melakukan gangguan seksual di dalam perkarangan pejabat.

vii. Disabitkan atau didapati bersalah terhadap sebarang kesalahan jenayah yang

boleh didaftarkan oleh Mahkamah Majistret,Mahkamah Seksyen atau

Mahkamah Tinggi.

viii. Memandu kenderaan syarikat tanpa kebenaran atau menggunakannya bagi

tujuan lain.

ix. Mengubah harta syarikat tanpa kebenaran daripada syarikat atau pegawai yang

bertauliah.

Terdapat beberapa isu atau masalah kritikal yang dihadapi oleh PSM bagi

sesebuah organisasi seperti PESB sehingga menjejaskan produktiviti syarikat dengan

seriusnya. Diantara permasalahan yang berlaku adalah seperti berikut:-

I. Ketidakhadiran ke tempat kerja

- Ketidakhadiran daripada bertugas tanpa cuti atau kebenaran terlebih

dahulu atau tanpa sebarang sebab yang munasabah boleh menyebabkan

seseorang pekerja dikenakan tindakan tatatertib.

II. Penyalahgunaan Dadah

- Seseorang pekerja tidak boleh menggunakan atau mengambil apa-apa

dadah berbahaya kecuali sebagaimana yang ditetapkan oleh pegawai

perubatan atau doktor yang bertauliah.

III. Di penjarakan

11

Page 12: Assigment Hrm Proton

- Seseorang pekerja yang dipenjarakan tidak kira berapa lama tempoh

berada di penjara diatas sebarang kesalahan yang berkaitan dengan

jenayah boleh dibuang kerja oleh pihak syarikat.

Segala kesalahan yang disenaraikan di atas dapat dilihat boleh menjejaskan

prestasi dan produktiviti PESB sebagai sebuah syarikat otomobil koporat di Malaysia.

Ini adalah kerana kesalahan seperti ketidakhadiran ke tempat kerja ,penyalahgunaan

dadah dan dipenjarakan merupakan masalah salah laku yang paling berat.

Sebagai contoh, jika pekerja PESB sering tidak hadirkan diri ke tempat kerja

ia akan menjejaskan segala proses pemasaran dan penjualan diperingkat pusat jualan.

Ini akan mendatangkan kerugian kepada pihak PESB sendiri amnya kerana setiap

pembelian mempunyai tarikh penghantaran yang telah ditetapkan. Para pelanggan

juga akan merasai seperti ditipu kerana kenderaan yang dibeli tidak sampai

tepat pada waktunya walaupun pinjaman sudah lama diluluskan oleh pihak

perbankan.

Begitu juga dengan masalah penyalahgunaan kuasa di kalangan pegawai,

kerana dengan pengaruh ekonomi pegawai-pegawai yang diberi kepercayaan untuk

memantau, memilih dan memastikan tahap kualiti sesuatu standard menjadi korup dan

akibatnya terjadilah kes-kes dimana pelangan akan menerima kenderaan mereka

dibawah paras piawaian sebenar. Apabila ini berlaku maka syarikat akan menanggung

pelbagai masalah seperti :-

1. Peningkatan kos untuk tujuan baik pulih.

2. Mendapat pandangan negatif dan akibatnya PROTON akan kehilangan

pelanggan.

12

Page 13: Assigment Hrm Proton

3. Penurunan pengeluaran kerana segala urusan terhenti akibat dari

siasatan dalaman bagi memastikan tiada penyelewengan dari syarikat

pembekal.

Masalah penyalahgunaan dadah juga mengancam kestabilan dan merencatkan

proses kerja sehingga mereka mengabaikan keselamatan diri sendiri dan pekerja lain.

Ini adalah kerana di PESB terdapat banyak proses-proses yang rumit dan ia

memerlukan perhatian yang lebih dari pekerja ketika melakukan kerja penghantaran

dan penyerahan kenderaan kepada pelangan..

Manakala bagi permasaalan sebegini akan menjejaskan prestasi PESB sebagai

syarikat koporat yang berpengaruh di seluruh rantau Malaysia. Ia juga akan

memberikan satu gambaran yang negatif kepada PESB sebagai sebuah syarikat

automobil gergasi di Malaysia khususnya.

Pihak majikan seharusnya memandang serius kes yang disebutkan diatas

dengan mengambil pendekatan yang berlainan seperti memeriksa rekod kesihatan,

memeriksa rekod bekerja dan mereka yang memberikan masalah ini biasanya

mempunyai rekod yang buruk. Beberapa kajian juga menunjukkan bahawa kepuasan

bekerja adalah berkait rapat dengan kehadiran pekerja,ini bermakna majikan mestilah

cuba mengekalkan suasana bekerja yang positif kepada pekerja.

Oleh itu pihak majikan perlu prihatin dengan suasana persekitaran di tempat

kerja agar segala masalah ini dapat dikekang dengan lebih awal dan sistematik.

Supaya semua pihak yang terlibat berpuashati dengan setiap perkara yang berlaku di

tempat kerja amnya.

13

Page 14: Assigment Hrm Proton

BAB 3

PUNCA UTAMA YANG MENJADI PENYEBAB BERLAKUNYA

MASALAH KRITIKAL TERSEBUT.

14

Page 15: Assigment Hrm Proton

Punca utama yang menjadi penyebab berlakunya masalah kritikal adalah

kerana sikap pekerja itu sendiri yang kurang mengambil berat dengan setiap pekerjaan

yang dilakukan tanpa memikirkan risiko atau kesan akibat perbuatan mereka kepada

syarikat. Malah tidak mustahil juga pihak majikan atau syarikat menjadi punca utama

berlakunya permasalahan ini kerana ketidakpuasan hati pekerja itu sendiri diatas

tindakan yang dilakukan oleh pihak majikan atau syarikat.

Apabila masalah ini timbul, prestasi pekerja dan syarikat akan turut terjejas

kerana pihak syarikat perlu meyelesaikan permasalahan dalaman yang berlaku

sebelum memulakan perniagaan. Manakala pekerja pula perlu memberikan peluang

kepada majikan atau syarikat untuk mengetahui permasalahan yang berlaku di

syarikat.

Pihak majikan atau syarikat tidak sepatutnya hanya memikirkan keuntungan

semata-mata sehingga kebajikan pekerja terabai dan pekerja akan berasa tertekan

apabila pihak majikan memaksa pekerja bekerja lebih masa untuk mencapai sasaran

pengeluaran syarikat sehingga gaji pekerja tidak dinaikkan atau bayaran kerja lebih

masa agak rendah dari sepatutnya.

Apabila penindasan ini berlaku di tempat kerja, pekerja pasti akan membantah

dengan setiap tindakan majikan maka terjadilah perkara salah laku seperti mogok

kerana pekerja tidak berpuashati dengan layanan yang diberikan oleh majikan kepada

mereka. Bagi mengelakkan berlakunya perkara seperti itu, pihak majikan perlu lebih

prihatin dengan setiap kehendak atau keperluan pekerja mereka kerana pekerja adalah

15

Page 16: Assigment Hrm Proton

aset syarikat dan bukan hamba abdi syarikat.

Pekerja juga perlu prihatin dengan setiap tugas yang diberikan agar kerja dapat

dilakukan dengan sempurna dan ia akan membuatkan pihak majikan berpuashati

terhadap prestasi kerja pekerja mereka. Apabila suasana ini dapat diwujudkan maka,

segala permasalahan yang berlaku dapat dikurang ke tahap yang minima. Oleh itu

dapat dilihat bahawa punca utama segala permasalahan ini adalah datangnya dari

kedua-dua belah pihak iaitu pihak majikan dan pihak pekerja.

PSM sebagai nadi utama kepada syarikat dan ia juga merupakan orang tengah

antara pekerja dan majikan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berlaku di

syarikat secara amnya.Dengan wujudnya PSM pada sesebuah organisasi besar seperti

PESB segala permasalahan dapat ditangani dengan sebaik mungkin.Maka prestasi

PESB tidak akan terjejas apabila terdapatnya kerjasama antara majikan dan pekerja

di dalam syarikat dengan bantuan dari PSM itu sendiri.

Wujudnya kod etika perniagaan yang diguna pakai oleh PESB, ia menjadi

panduan dikalangan pekerja dan juga majikan itu sendiri tentang peraturan yang telah

dipersetujui bersama.PSM juga memainkan peranan yang penting di dalam kod etika

perniagaan tersebut jika terdapat sebarang pindaan atau perubahan yang dipersetujui

oleh pihak syarikat dan pekerja.

16

Page 17: Assigment Hrm Proton

BAB 4

KESAN-KESAN YANG BERLAKUDARI MASALAH KRITIKAL

TERSEBUT TERHADAP ORGANISASI ATAU PEKERJA

17

Page 18: Assigment Hrm Proton

Displin atau tatatertib pekerja merujuk kepada kepatuhan pekerja pada dasar-

dasar, peraturan dan prosedur organisasi bagi tujuan menjaga ketenteraman di tempat

kerja agar piawaian dan objektif syarikat dapat dicapai. Tujuan utama sistem displin

adalah untuk memastikan tingkah laku para pekerja tidak bercanggah dengan

matlamat syarikat. Tindakan ini merupakan hukuman yang majikan kenakan terhadap

pekerja dengan sebab prestasi tidak memuaskan atau tidak mencapai piawaian yang

dikehendaki kerana terbabit dengan salah laku.

1. Kesan kepada organisasi PESB

Prestasi syarikat akan merosot kerana syarikat menghadapi

masalah dengan displin para pekerja yang teruk.

Pelanggan akan hilang keyakinan terhadap syarikat apabila setiap

penghantaran atau hasil pengeluaran sering mengalami

penangguhan yang lama.

Hasil pengeluaran syarikat juga akan berkurangan dan syarikat

berkemungkinan mengalami kerugian jika permasalahan ini tidak

dibendung.

Keyakinan para pelabur juga akan berkurangan berikutan PESB

mengalami permasalahan dalaman.

2. Kesan kepada pekerja

Majikan atau pihak syarikat akan hilang keyakinan terhadap

pekerja yang sering melakukan salah laku.18

Page 19: Assigment Hrm Proton

Prestasi pekerja itu sendiri akan menurun dan ini akan

menyebabkan produktivi tidak mencapai sasaran yang ditetapkan.

Pekerja akan sukar mendapat pekerjaan yang lain di tempat lain

jika masih berterusan bersikap demikian.

Pekerja tidak dapat menunjukkan prestasi yang bagus jika tidak

mengambil berat tentang pekerjaan dan tingkah laku.

Oleh itu majikan harus menyediakan prosedur yang berketepatan dengan

kemahuan pekerja dan syarikat agar dapat menangani masalah displin dengan cara

yang adil dan berkesan. Bagi memastikan prosedur displin dikuti dengan sempurna, ia

haruslah diterangkan kepada pekerja tentang peraturan syarikat sebelum mereka

memulakan pekerjaan atau sebagai contoh semasa proses temuduga dijalankan.

Pelbagai prinsip dan garis panduan tentang displin perlu dititikberatkan di dalam

pentadbiran sesebuah organisasi besar seperti PESB.

19

Page 20: Assigment Hrm Proton

BAB 5

CADANGAN PENYELESAIAN YANG SESUAI BAGI

MENGATASI MASALAH INI

20

Page 21: Assigment Hrm Proton

Cadangan penyelesaian bagi mengatasi masalah kritikal.

Pemilihan pekerja oleh PSM perlu lebih teliti dan terbuka lebih-lebih lagi

pemilihan kretiria yang dipelukan untuk menjalankan tanggungjawab selaku

pegawai yang bakal membawa hala tuju sesebuah jabatan dalam PESB.

PESB perlu lebih bertolak ansur dengan setiap kehendak

atau tuntutan pekerja agar ia tidak menjejaskan ekonomi syarikat.

Pekerja perlu ada kesedaran dalam diri untuk menjalankan kerja dengan lebih

tekun dan sistematik.

Pekerja perlu lebih prihatin dengan keadaan persekitaran di tempat kerja

dengan sentiasa mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh

majikan.

Sebagai majikan yang prihatin dan bertanggungjawab adalah perlu PESB

memberikan imbuhan atau saguhati kepada pekerja yang cemerlang dalam

pekerjaan.

Menyediakan segala kemudahan pasarana seperti surau, kantin dan sebagainya

untuk kemudahan para pekerja tanpa perlu keluar dari kawasan kilang atau

tempat kerja.

PESB haruslah menetapkan peraturan yang jelas dan mesti diterangkan

kepada para pekerja tentang peraturan syarikat dan pemantauan berterusan

21

Page 22: Assigment Hrm Proton

perlu dilakukan dari masa ke semasa.

Pihak majikan perlu menyiasat dengan lebih terperinci dan teliti jika ada

pekerja yang melanggar peraturan syarikat sebelum sebarang tindakan displin

di ambil ke atas pekerja tersebut.

Pertambahan jumlah pekerja dalam sesebuah organisasi moden juga

mempengaruhi pertumbuhan dan kepentingan sumber manusia. Ramai majikan harus

sedar tentang kepentingan fungsi pengurusan sumber manusia kepada organisasi

bukan sahaja dapat meringankan tugas pengurus dari menyimpan rekod dan menolong

mereka menggunakan kakitangan dengan sebaik mungkin dan menjaga kepentingan

pekerja.

Dalam perkembangan dunia pekerjaan ini,pekerja menjadi semakin berani

menyuarakan pendapat dan menuntut hak-hak mereka. Ini terutama berlaku dalam

arus perubahan yang mendadak dalam kepesatan perindustrian menyebabkan para

majikan harus memberikan lebih tumpuan terhadap keinginan pekerja sekiranya

mereka mahu memastikan objektif organisasi tercapai.

Kesimpulan yang dapat dihuraikan disini adalah betapa pentingnya pihak

majikan dan pekerja bekerjasama bagi memastikan segala objektif yang ingin dicapai

menuju ke matlamat yang di inginkan di dalam sesebuah organisasi seperti PESB itu

sendiri. Dengan ini segala permasalahan yang berlaku pasti dapat diselesaikan dengan

sebaik mungkin.

22

Page 23: Assigment Hrm Proton

BAB 6

RUJUKAN

23

Page 24: Assigment Hrm Proton

BAHAN RUJUKAN

a. http://www.pesb.org

b. http://www.khazanah.com.my

c. http://www.similarbase.com/definisi.html

d. http://www.proton.com.my

e. Nota-nota dari Penyarah.

24