bm assigment

Click here to load reader

Post on 14-Jun-2015

2.169 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SEMANTIKDIFINISIUMUM

Dalam linguistik semantik merupakan bidang atau disiplin yang mengkaji makna dalam sesuatu bahasa

Dari segi etemologi (perkataan), berasal dari perkataan yunani sema yang bererti tanda atau lambang. Semantik digunakan untuk menyelidiki tanda-tanda atau lambang dalam bahasa tersebut.

Bahasa terdiri daripada kumpulan ayat manakala ayat terbina daripada rentetan kata untuk mengkaji makna dalam sesuatu bahasa. Unit-unit bahasa itu sendiri perlu dikaji.

PENDAPAT

1. Harimurti Kridalaksima Mendefinisikan semantik sebahagian struktur bahasa yang berkaitan dengan makna.

2. Katz Menyebut semantic sebagai kajian tentang makna linguistik yang membicarakan tentang apakah yang ditonjolkan dalam ayat.

1

3. Pei dan Gaynor Menyebut semantik sebagai sains yang menguraikan kaitan referens (benda/ rujukan).

Segi tiga semeotikB) konsep/ makna

-----------------------------------A)bentuk linguistik C) Rujukan

A) Ialah lambang (perkataan atau leksikon) yang berhubung secara langsung

denganB) Konsep atau makna berhubung secara langsung dengan C) Benda, hal atau perkara yang menjadi rujukan

4. Raminah hj. Sabran dan Rahim Sham

Semantik ialah satu bidang kajian yang mengkaji makna.

2

5. John lyon Menjelaskan makna sebagai idea atau konsep yang boleh dipindahkan daripada fikiran penutur kepada fikiran pendengar yang akan menghsilkan satu bahasa atau satu bahasa yang lain.

6. Ullman Makna adalah hasil hubungan yang rapat antara nama dengan maksud. Nama adalah bentuk fonetik manakala maksud merujuk kepada maklumat bagi makna.

7. Abdullah Hassan Melihat makna dalam banyak peerkataan dan perkataan-perkataan dalam banyak makna.

KESIMPULAN

Semantik ialah bidang ilmu mengkaji makna. Oleh sebab, bidang ini berkaitan dengan struktur bahasa maka kajian makna dilakukan terhadap unit-unit bahasa, rentetan rentetan bahasa dengan menggunakan sains linguistik untuk memperoleh makna yang tepat dalam pertuturan atau penulisan.

3

TEORI KAJIAN SEMANTIKTeori Imej Lebih kepada gambaran dalam fikiran dan ditafsirkan secara lisan. Apabila sesuatu perkataan atau ayat dibaca impuls tercetus serentak menghasilkan gambaran dalam fikiran. Masalah yang dihadapi ialah tidak tahu gambaran betul atau salah Contoh : telefonAntik Moden Bimbit 4

Teori Bchaviuvisme Makna sesuatu perkataan/ ayat ditinjau berdasarkan ransangan dan gerak balas (respond dan stimulus) R--------S Anggapan bahawa bahasa itu wujud hasil daripada hasil daipada operasi R--------S Contoh : lapar rangsangan Saya lapar gerak balas

Teori Analisis Kompenen

Mengenai penentuan istilah berdasarkan hubungan kekeluargaan sesuatu perkataan atau ujaran.

Huraian makna sesuatu perkataan secara terperinci bukan ecara unit. Contoh :

5

TERUNA MANUSIATeori AALogik Simbolik Lebih lengkap dan menyeluruh Menguraikan makna pada peringkat perkataan atau ayat kepada tiga bahagian : A. Simantik Hubungan antara simboldengan rujukan Contonnya antara perkataan dengan benda

LELAKI

DEWASA

BELUM BERKAHWIN

B. Sintaktik-

Hubungan antara satu perkataan dengan perkataan perkataan lain yang boleh menentukan makna.

C. Pragmatik

-

Hubungan antara simbol atau perkataan dengan perlakuan yang ditunjukkan sebagai reaksi kepada perkataan yang ditunjukkan.

STRUKTUR MAKNASetiap perkataan dari segi makna atau maksud perkataan dapat dilihat dari segi aspek iaitu makna leksikal dan makna konteks.

6

-

Makna dari segi leksikal ialah makna yang dapat dihuraikan berdasarkan ciri-ciri semantik sepeti diatas. Makna dari segi konteks pula dapat dibahagikan kepada :

-

a) Sinonim b) Polisemi c) Homonim d) Hiponim e) Homograf f) Antonim

a) Sinonim Perkataan yang berbeza bunyi dan bentuk tetapi sama makna atau maksud. Contoh : Saya anak ayah yang sulung Saya anak ayah yang tertua

b) Polisemi Satu perkataan yang mungkin mempunyai banyak makna dan salah satu makna itu mungkin bersinonim dengan perkataan lain. Contoh :

7

-

matang : cukup tempoh ( cukup tempoh dan masak adalah bersinonim merupakan ayat polisemi ) : dewasa : masak : sempurna

c) Homonim Ia perkataan yang dieja sama tetapi maksud yang berlainan, Contoh : daki : kotoran

d) Hiponim Iaitu perkataan yang mempunyai lingkungan atau pemerikatan dalam struktur makna Conoth : Burung : murai : merpati : hantu

e) Antonim Iaitu perkataan yang mempunyai maksud bertentangan Contoh :

8

-

siang : malam cantik : hodoh pendek : tinggi

Perubahan Makna Secara simkonis (melalui masa), makna sesuatu perkataan tidak berubah tetapi kerana peredaran masa atau dikronis makna sesuatu perkataan boleh berubah.

Contoh : khalwat : menyendiri untuk melakukan ibadat kepada tuhan (dahulu) : berdua-dua lelaki perempuan ditempat yang sunyi (sekarang) Kesimpulannya - makna bagi perkataan tertentu telah berubah hampir keseluruhan daripada makna asalnya. mengikut Zaba terdapat pelbagai jenis maksud yang berlaku pada makna sesuatu perkataan iaitu perubahan meluas, perubahan makna menyempit dan perubahan makna secara keseluruhan.

Perubahan Makna Secara Meluas Perubahan ini berlaku apabila sesuatu pekataan yang mempunyai suatu maksud asalnya, mempunyai makna-makna yang lain akibat perubahan tersebut9

Contoh : saudara : iakatan keluarga, dahulu tetapi sekarang makna saudara lebih meluas iaitu membawa maksud orang yang baru memeluk agama islam dan digunakan kata gelaran kepada orang tertentu.

Perubahan Makna Menyempit Iaitu merujuk kepada sesuatu perkataan yang pada mulanya mempunyai makna yang luas atau banyak tetapi akhirnya terbatas. Contoh : sarjana : merujuk kepada orang yang pandai, bijak (dahulu) : merujuk kepada orang yang mempunyai ijazah sahaja. (sekarang)

Perubahan Makna Secara Keseluruhan Bermaksud perubahan makna secara keseluruhan iaitu berbeza sama sekali dengan maksud maksud asalnya. Contoh : Ceramah : orang meleter atau berleter (cakap banyak) : ucapan yang membincangkan sesuatu perkara

-

Mengikut Zaba perubahan makna secara keseluruhan dari segi bahasa dapat di lihat dari penggunaan peribahasa, simpulan bahasa, kayta kiasan, bidalan, pepatah, perumpamaan, kata perbilangan, dan kata hikmat.

PERIBAHASA

10

-

Peribahasa ialah susunan cakap yang pendek, yang telah melekat dimulut orang ramai sejak zaman berzaman. Sebabnya sedemikian adalah kerana ungkapanungkapan ini sedap di dengar serta dalam maknanya digunakan oleh orang sebagai bandingan,teladan dan bahan pengajaran.

-

Berikut dibincangkan beberapa daripada peribahasa melayu, iaitu :

a) Bidalan b) Pepatah c) Perbilangan d) Perumpamaan e) Kiasan f) Kata hikmat g) Simpulan bahasa

Bidalan Sejenis peribahasa yang maknanya selapis sahaja, iaitu apa yang dikatakan itulah yang dimaksudkan. Yang istimewa ialah sifat ringkasnya, serta isi yang bernas dan mengandungi pengajaran dan fikiran yang benar. Pada amnya, bentuk bidalan terdiri daripada 2 bahagian, iaitu yang menyatakan maksud yang hendak disampaikan, diikuti dengan unsur pematah bagi maksud tersebut. Contoh : : sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna : jika pandai mengunting, hendaklah pandai menjahitnya

-

demikian juga, bahagian pertama mengandungi sesuatu penyataan, diikuti dengan pelengkapnya.

11

Contoh : : cicir di pungut, hilang dicari : biar lambat asal selamat Kesimpulannya, bidalan ialah ungkapan lama yang penuh berisi, mengambarkan kebijaksanaan orang-orang zaman dahulu, yang masih boleh digunakan sehingga hari ini. Pepatah mengikut Zaba, pepatah lebih kurang sama dengan bidalan iaitu peribahasa yang lazimnya bererti selapis yang bernas sifatnya, digunakan sejak turuntemurun oleh masyarakat melayu. Satu perbezaan antara pepatah dengan bidalan ialah bidalan tetap mempunyai pengajaran dan fikiran yang benar, tetapi ada juga pepatah yang tidak berisi pengajaran. Ungkapan pepatah itu berasal daripada patah-patah perkataan pepatah memberatkan sifat ringkasnya dan bijak susunan perkataannya.

Contoh : : Ada gula, adalah semut : indah khabar dari rupa : alah biasa tegal biasa

Perbilangan Mengikut Zaba, perbilangan ini seakan-akan bidalan dan pepatah, hanya berbeza sedikit dari segi bentuk susunannya perbilanagan lazimnya terdiri

12

daripada dua baris atau lebih disebut satu persatu seperti membilang dan isinya hampir-hampir menjadi undang-undang tetap kerana diterima kebenaran dan kebijaksanaannya. Contoh : : hidup dikandung adat : mati dikandung tanah

-

Perbilangan dua baris

Contoh : : Hukum berdiri dengan saksi : Adat berdiri dengan adat

-

Perbilangan tiga baris dan lebih

Contoh : : ke bukit sama didaki : ke lurah sama dituruni : ke laut sama direnangi

Perumpamaan

13

-

Perumpamaan

digunakan

kerana

sesuatu

maksud

itu

dikaitkan

atau

diumpamakan dan satu perkara lain yang sebanding. Semua perumpamaan mengikut Zaba daripada bahasa kiasan, iaitu sesuatu itu dikiaskan kepada yang lain dengan tujuan menjelaskan maksudnya perumpamaan terdiri daripada dua jenis iaitu :

: yang disebutkan perbandingannya : yang tidak disebutkan perbandingannya

-

perumpamaan yang disebutkan perbandingannya

perumpamaan dalam kategori ini menggunakan perkataan-perkataan seperti, bagai, laksana, umpama, macam dan seolah-olah dipangkalnya

Contoh : : Seperti katak dibawah tempurung : bagai isi dengan kuku : ibarat bunga, sedap dipakai layu dibuang

Contoh :

perumpamaan yang tidak disebutkan perbandingannya