assigment hafazan

Click here to load reader

Post on 01-Oct-2015

189 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kaedah dalam pengajaran hafazanCara pelaksanaan pengajaran hafazan

TRANSCRIPT

hafazan al-quran

[hafazan al-quran]EDU3106

[hafazan al-quran]PQE 3034E

PENDAHULUAN

1.0 PENDAHULUAN

Al-Quran merupakan kitab suci yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w melalui perantara malaikat Jibril a.s yang menjadi rujukan serta panduan hidup kepada seluruh umat manusia. Al-Quran merupakan sumber rujukan utama ajaran Islam yang mengandungi pelbagai cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hakam, aqidah, syariah dan juga akhlak. Mereka yang menghafaz Al-Quran dijanjikan dengan pelbagai ganjaran oleh Allah s.w.t semasa mereka didunia lagi. Ayat-ayat Al-Quran yang mereka hafaz inilah yang akan memberikan syafaat kepada mereka di hari akhirat kelak. Sememanganya begitu besar nikmat dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang berpegang dan mengamalkan isi kandungan yang terdapat pada Al-Quran. Oleh yang demikian, kesedaran kepada generasi muda ini perlu dipupuk semenjak mereka dibangku sekolah lagi agar minat yang mendalam dapat diterbitkan dalam jiwa anak muda ini. Peranan guru sememangnya amat besar dalam usaha untuk menerbitkan minat murid dalam pembelajaran ayat hafazan. Menurut Rahil Mahyuddin, Jamiah Mohamad dan Kasnani Ab. Karim (2000:34) proses hafazan mengandungi tiga peringkat. Pertama peringkat perolehan, kedua ialah peringkat pengekalan dan ketiga peringkat perolehan kembali. Peringkat perolehan melibatkan memberikan perhatian kepada rangsangan dan mengekodkan ke dalam ingatan. Pengekalan merupakan peringkat hafazan di mana maklumat disimpan dan perolehan kembali iaitu proses mengeluar maklumat daripada simpanan apabila diperlukan.Kaedah Hafazan" bermaksud satu sistem atau cara bersistematik dan berkesan yang digunakan oleh para hafiz dalam proses penghafazan al-Quran. Kaedah tersebut digunakan samaada kaedah semasa menghafaz, kaedah mengulang-ulang hafazan dan kaedah mengekalan hafazan.Pengajaran yang berkesan adalah hasil usaha seorang guru yang berjaya dalam mengaplikasikan pelbagai pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. Pemilihan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik yang sesuai adalah penting untuk menghasilkan persediaan mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam yang lengkap dan berkesan terutamanya dalam pembelajaran ayat hafazan. Pemilihan kaedah yang betul umpamanya memainkan peranan yang penting bagi menjamin kelancaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian seorang guru. Ini bertepatan dengan aspek pemilihan kaedah yang ditegaskan oleh al-Syaibani (1979) iaitu tiada satu metode pengajaran yang berguna untuk semua tujuan pendidikan dan semua mata pelajaran. Begitu juga, tiada pengkaedahan yang lebih baik bagi semua pendidik dalam semua keadaan dan suasana. Guru boleh memilih metode yang sesuai dalam tujuan pendidikan yang ingin dicapainya atau pelajaran yang ingin diajar; serta tahap perkembangan, kematangan dan kecerdasan pelajar-pelajar.Kepentingan untuk memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran menjadi satu faktor penting kepada keberkesanan pengajaran yang disampaikan kepada murid selain daripada bakat dan pengalaman seseorang guru dalam sesuatu bidang pendidikan terutamanya dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Keperluan kepada kepelbagaian kaedah dapat menarik minat murid kepada sesuatu mata pelajaran sehingga mampu mendorong mereka untuk terus berusaha meningkatkan potensi diri untuk mencapai kejayaan dalam bidang pembelajaran.

KAEDAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AYAT HAFAZAN

2.0KAEDAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AYAT HAFAZAN

a) Kaedah Talaqqi MusyafahahTalaqqi Musyafahah bermaksud pertemuan antara guru dan murid secarabersemuka di mana murid menerima pengajaran dengan melihat pergerakanbibir guru dan mengikut bacaan guru. Kaedah ini merupakan kaedahmempelajari bacaan Al-Quran yang tertua. Ia dipraktik oleh Malaikat Jibrail a.s kepada Nabi Muhammad s.a.w sewaktu penurunan wahyu yang pertama. Malaikat Jibrail a.s membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah s.a.w dan baginda mengikut bacaan tersebut, lalu terus menghafaznya.Kemudian, Rasulullah s.a.w membacakan pula ayat-ayat tersebut kepada para sahabat baginda. Para sahabat menulis lalu menghafaznya. Menurut Abdul Halim al-Muhammady (1983), Rasulullah s.a.w, para sahabat dan Tabiin mengajar dan mempelajari al-Quran secara talaqqi dan musyafahah serta menyeluruh, meliputi aspek-aspek membaca, menulis, menghafaz, memahami dan mengamal.Kaedah ini boleh di aplikasikan di dalam kelas dengan cara memberikancontoh bacaan kepada sekumpulan murid, kemudian murid mengikut bacaanguru secara beramai-ramai atau guru memberi contoh bacaan kepada seorangmurid dan murid mengikut contoh bacaan guru secara individu. Untuk menjadikan suasana pembelajaran lebih menarik, guru boleh memperdengarkanbacaan ayat ayat Al-Quran dari kaset atau bahan bahan media yang lain. Carta ayat-ayat Al-Quran pula boleh ditulis sama ada di papan gulung, kad manila dan sebagainya.Antara kekuatan kaedah ini adalah kaedah ini amat berkesan jika kita ingin mengenalpasti secara amali tahap kefahaman dan pelaksanaan murid terhadap hukum-hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran yang meliputi makhraj-makhraj huruf, sifat-sifat huruf dan lain-lain hukum tajwid. Selain itu, melalui penggunaan kaedah ini pembelajaran boleh dijalankan sama ada di dalam atau di luar kelas. Talaqqi bererti berjumpa atau berhadapan manakala musafahah bererti, melihat gerak bibir guru. Apabila mengajar hafazan, guru hendaklah berhadapan dengan murid samada seorang dengan seorang atau seorang guru dengan beberapa murid. Ianya amat berkesan bagi menilai murid mana yang mempunyai daya ingatan yang kuat atau sebaliknya. Melalui cara ini, guru dapat memperbaiki setiap kesilapan murid yang mana seterusnya guru dapat membantu mana-mana murid yang memerlukan bimbingan. Ketika berhadapan, guru menyebut huruf dan kalimah dalam ayat al-Quran dengan memberi penekanan kepada gerakan bibir. Aktiviti sedemikian bertujuan untuk menyebut dengan fasih dan betul dihadapan murid supaya murid dapat mencontohi sebutan guru itu berdasarkan pemerhatian mereka kepada gerak bibir guru. Guru juga akan mengulang-ulang sebutan huruf atau kalimah ayat-ayat al-Quran dengan meminta murid memerhatikan gerak bibirnya. Kemudian guru akan meminta murid menyebutnya dengan guru membetulkan sebutan tersebut. Pengulangan sedemikian amat berkesan kepada murid-murid.Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru yang menggunakan kaedah talaqqi dan musyafahah secara menyeluruh bertepatan dengan pandangan Abu Najihat (2002) dan Abu al-Fida (2006) yang menjelaskan bahawa kaedah talaqqi dan musyafahah merupakan kaedah yang asas di dalam pengajaran dan pembelajaran tahfiz al-Quran. Kaedah ini juga merupakan kaedah yang telah dilaksanakan oleh Jibrail a.s dan Rasulullah s.a.w di dalam menghafaz al-Quran semasa penurunan wahyu (Abu Najihat, 2002; Abu al-Fida, 2006). Schunk (1996) juga memperjelaskan bahawa ingatan akan kukuh dan menjadi ingatan jangka panjang apabila ia dilatih secara berterusan. Dalam pelaksanaan kaedah pengajaran tahfiz, guru kurang menitik beratkan kaedah membaca bacaan contoh kepada pelajar, menyemak bacaan pelajar sebelum dihafaz, memastikan pelajar agar melakukan takrarsehingga dihafaz dan menjelaskan kefahaman ayat membantu dalam mengh afaz ayat al-Quran. Kaedah ini telah diperjelaskan oleh Abu Najihat (2002) dengan menyatakan bahawa guru berperanan memastikan bacaan pelajar dan memperbetulkan bacaan pelajar. Manakala pelajar berperanan mencontohi bacaan guru danmemperdengarkan bacaannya kepada guru. Selepas melakukan amalan takrar pelajar dikehendaki memperdengarkan hafazannya di hadapan guru untuk memastikan kesahihan hafazannya (Abu Najihat 2002).

b) Kaedah TasmikTasmik adalah perkataan yang diambil dari bahasa Arab yang bermaksud mendengar. Kaedah ini digunakan guru dalam pengajaran Tilawah al Quran melalui aktiviti guru mendengar bacaan murid. Kaedah tasmik melibatkan guru dengan murid di dalam kelas semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Kaedah ini digunakan untuk menguji tahap pencapaian murid dalam penguasaan bacaan dan hafazan al Quran. Kaedah ini dilaksanakan dengan memberikan tugas menghafaz ayat tertentu kepada murid di rumah atau di luar waktu sekolah. Pada hari yang ditetapkan, murid dikehendaki untuk membaca ayat al-Quran yang dihafaz di hadapan guru untuk ditasmik. Jika terdapat kesalahan, guru akan memperbetulkan kesalahan bacaan murid. Selepas itu, murid boleh ditanya mengenai hukum-hukum bacaan atau tajwid dan maksud tanda-tanda bacaan dalam ayat yang dibaca.Tujuan utamakaedah ini digunakan adalah untuk menguji tahap pencapaian setiap murid dalam penguasaan bacaan dan hafazan al-Quran. Kaedah ini boleh dilakukan dengan cara sama ada guru mendengar dan meneliti bacaan murid, murid membaca secara kumpulan atau individu secara bergilir-gilir atau murid membaca dengan suara yang nyaring. Murid yang telah menghafaz ayat yang ditetapkan akan dicatat pada buku rekod guru manakala murid yang belum menghafaz diminta untuk menghafaznya. Setiap guru yang mengendalikan pengajaran Al-Quran terutamanya ayat hafazan perlu megetahui dan memahami panduan dan teknik menghafaz Al-Quran dengan betul supaya mereka dapat mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dan mencapai hasil seperti yang diharapkan. Kaedah tasmik juga merupakan kaedah yang utama untuk menilai bacaan dan hafazan serta mengukuhkan kekuatan hafazan (Abu al-Wafa, 1999; Abu Najihat, 2002; Abu al-Fida, 2006).Antara kekuatan mengaplikasikan kaedah ini dalam pengajaran dan pembelajaran ialah guru dapat memperbetulkan bacaan murid dengan tepat disamping dapat memastikan murid tidak melakukan kesilapan. Guru juga dapat mengenalpasti tahap kebolehan sebenar murid serta mengesan kelemahan bacaan setiap murid. Antara teknik menghafaz al-Quran yang boleh dilakukan oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam kelas ialah dengan membaca ayat yang hendak dihafaz dengan se