assigment muzik hbms2203

13
HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK 2013 PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA JANUARI / 2013 HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK III MATRICULATION NO : 750620126206001 IDENTITY CARD NO. : 750620-12-6206 TELEPHONE NO : 0135571200 E-MAIL : [email protected] LEARNING CENTRE : SANDAKAN BRANCH NAME : ROHANA BT HJ JUKARNA ROHANA BT HJ JUKARNA 750620126206001 OUM SANDAKAN Page 1

Upload: rohana-jukarna

Post on 03-Jan-2016

126 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

muzik

TRANSCRIPT

Page 1: assigment muzik HBMS2203

HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK 2013

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASANASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

JANUARI / 2013

HBMS2203

PENGAJARAN MUZIK III

MATRICULATION NO : 750620126206001

IDENTITY CARD NO. : 750620-12-6206

TELEPHONE NO : 0135571200

E-MAIL : [email protected]

LEARNING CENTRE : SANDAKAN BRANCH

NAME : ROHANA BT HJ JUKARNA

TUTOR : ENCIK MARDIN BIN ANOI

ROHANA BT HJ JUKARNA 750620126206001 OUM SANDAKAN Page 1

Page 2: assigment muzik HBMS2203

HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK 2013

PERKARA MUKA SURAT

1.0 Pengenalan 3

2.0 Teknik-Teknik Pengembangan Motif 4-5

3.0 Analisis Skor Irama

5-9

4.0 Kesimpulan 10

Rujukan

ROHANA BT HJ JUKARNA 750620126206001 OUM SANDAKAN Page 2

Page 3: assigment muzik HBMS2203

HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK 2013

1.0 Pengenalan

Irama merupakan perkara paling asas yang berkait rapat dengan detik dan meter. Detik boleh

diperkembangkan dengan menghasilkan pola- pola irama yang menggunakan pelbagai teknik.

Pola-pola irama yang dihasilkan itu perlu berpandu kepada meter yang digunakan. Contoh meter

empat an, tiga an, dua an, dan sebagainya.

Paling utama dalam menghasilkan irama yang cantik, pencipta atau penggubah hendaklah

menggunakan kreativiti dan imaginasinya untuk menghasilkan corak irama yang baik.

Terdapat beberapa teknik yang boleh dihasilkan oleh pencipta atau penggubah mengikut

kreativiti masing-masing di mana akan dapat menghasilkan corak irama yang indah, kreatif, dan

menarik.

ROHANA BT HJ JUKARNA 750620126206001 OUM SANDAKAN Page 3

Page 4: assigment muzik HBMS2203

HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK 2013

2.0 Mencipta Motif dan MengembanganMotif Melalui Teknik-Teknik Pengembangan

Motif

1). Mewujudkan motif

Bermaksud satu unit kecil dalam sesebuah lagu. Ia terdiri daripada satu pola irama asal yang

menjadi asas dan memberi pengenalan kepada hampir keseluruhan baris-baris irama, melodi dan

sesebuah lagu. Walau bagaimana pun kebiasaannya terdapat lebih daripada satu motif dalam

sesebuah lagu.

2). Pengulangan Motif

Bermaksud menggandakan nilai not. Contohnya not semi kuaver menjadi kuaver, not kuaver

menjadi krocet dan seterusnya.

3) Pengubahsuaian Nilai Not

Bermaksud menambah atau memendekkan nilai not yang bersebelahan.

4) Menambah Not Pertengahan

Bermaksud memecahkan not pertengahan kepada not-not dengan nilai yang sesuai.

5) Penambahan Awalan

Bermaksud menambah beberapa not sebelum irama asal.

6). Penambahan Akhiran

Bermaksud menambah beberapa not pada penghujung pola irama

7). Retrograte

Bermaksud membaca semula pola irama asal secara terbalik atau dari belakang.

8) Anticipate

Bermaksud membawa bunyi lebih awal daripada masa yang sepatutnya.

ROHANA BT HJ JUKARNA 750620126206001 OUM SANDAKAN Page 4

Page 5: assigment muzik HBMS2203

HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK 2013

9) Diminuation

Bermaksud mengurangkan nilai not. Contohnya setiap not dikecilkan nilainya sebanyak 50%

10) Augmentation

Bermaksud menggandakan nilai not. Contohnya not semi kuaver menjadi kuaver, not kuaver

menjadi krocet dan seterusnya.

CORAK IRAMA

Penjelasan tentang maksud teknik di atas, adalah seperti contoh dalam fail Corak Irama. Rujukan

dalam perisian encore.

3.0 ANALISIS SKOR IRAMA

Untuk menghasilkan irama yang baik, terdapat sepuluh teknik yang boleh digunakan. sepuluh

teknik tersebut boleh digunakan mengikut kekreatifan penggubah. Untuk skor irama berikut

penggubah menggunakan meter empat an dan tempoh sederhana. Penggubah menggunakan

motif asal pada setiap bar 1 dan bar 2. Manakala bar ke 3 dan bar ke 4 menggunakan teknik

ubahsuai irama mengikut teknik-teknik yang tertentu.

3.1 HURAIAN SKOR IRAMA

Staf Pertama

1) Menggunakan teknik Pengulangan Motif.

2) Bar 1 dan 2 adalah irama motif asal.

3) Not kuaver ditukar menjadi krocet dan not semi kuaver ditukar menjadi kuaver.

Staf ke Dua

1) Menggunakan teknik Pengubahsuaian nilai not.

2) Bar 1 dan bar ke-2 merupakan irama motif asal.

3) Pada bar ke 3 krocet bertitik + kuaver + 2 krocet.

4) Bar ke 4 mempunyai irama yang hampir sama dengan bar ke 3

ROHANA BT HJ JUKARNA 750620126206001 OUM SANDAKAN Page 5

Page 6: assigment muzik HBMS2203

HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK 2013

Staf ke Tiga

1) Menggunakan teknik Menambah not pertengahan.

2) Bar 1 dan bar ke-2 merupakan irama motif asal.

3) Perubahan irama berlaku pada bar ke 4 dengan menukar krocet kepada kuaver + 2 semi

kuaver + 2 kuaver + 2 krocet.

Staf ke Empat

1) Menggunakan teknik penambahan Awalan.

2) Bar 1 dan bar ke-2 merupakan irama motif asal.

3) 2 not rehat krocet pada bar 1, ditukar kepada 1 rehat krocet dan rehat kuaver yang

menunjukkan bahawa berlaku penambahan not sebelum irama asal.

4) Bunyi yang ditukar adalah ½ detik lebih awal berbunyi.

5) Bar ke-2 dan ke 4 tidak berlaku perubahan.

Staf ke Lima

1) Menggunakan teknik penambahan akhiran.

2) Bar 1 dan bar ke-2 merupakan irama motif asal.

3) Perubahan irama berlaku pada bar ke 4 iaitu motif asal krocet, rehat krocet, krocet, krocet

ditukar kepada krocet, rehat krocet, kuaver + 2 semi kuaver + 2 kuaver.

4) Perubahan irama berlaku hanya pada 2 detik terakhir.

Staf ke Enam

1) Menggunakan teknik Retrograde.

2) Bar 1 dan bar ke-2 merupakan irama motif asal.

3) Irama pada bar 1 dan ke-2 diterbalikkan kepada bar ke 3 dan bar ke 4.

4) Irama pada bar 1 dan ke 4 serta bar ke-2 dan ke 3 hampir sama hanya diterbalikkan

sahaja.

Staf ke Tujuh

ROHANA BT HJ JUKARNA 750620126206001 OUM SANDAKAN Page 6

Page 7: assigment muzik HBMS2203

HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK 2013

1) Menggunakan teknik Anticipate.

2) Bar 1 dan bar ke-2 merupakan irama motif asal.

3) Not krocet ditukar kepada 2 not semi kuaver + kuaver.

4) Maknanya irama yang ditukar akan berbunyi lebih awal.

Staf ke Lapan

1) Menggunakan teknik Diminuation.

2) Bar 1 dan bar ke-2 merupakan irama motif asal.

3) 2 not krocet pada detik pertama dan kedua dalam motif asal ditukar kepada ( 2 semi

kuaver + kuaver + 2 semi kuaver + kuaver + 2 krocet ) di bar ke tiga.

4) Bererti not krocet telah dikurangkan nilainya kepada 2 kuaver.

5) Bar ke-2 dan bar ke 4 tidak ada perubahan.

Staf ke Sembilan

1) Menggunakan teknik Augmentation .

2) Bar 1 dan bar ke-2 merupakan irama motif asal.

3) Bar 1 (2 semi kuaver + kuaver + 3 krocet) dan bar 2 ( 2 krocet + rehat krocet + krocet )

adalah motif asal bar ke 3 dan bar ke 4 Bar ke 3 dimulakan dengan ( krocet bertitik +

kuaver + krocet + krocet ).

4) Bar ke 4 ( krocet bertitik + kuaver + krocet + rehat krocet ).

ROHANA BT HJ JUKARNA 750620126206001 OUM SANDAKAN Page 7

Page 8: assigment muzik HBMS2203

HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK 2013

ROHANA BT HJ JUKARNA 750620126206001 OUM SANDAKAN Page 8

Page 9: assigment muzik HBMS2203

HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK 2013

ROHANA BT HJ JUKARNA 750620126206001 OUM SANDAKAN Page 9

Page 10: assigment muzik HBMS2203

HBMS2203 PENGAJARAN MUZIK 2013

4.0 Kesimpulan

Asas penerokaan bunyi sangat berkait rapat dengan kreativiti seseorang. Ia diperoleh dengan

meneroka motif-motif yang terdapat dalam penggubahan lagu dan irama serta pelbagai cara

daripada cara yang menjadi kebiasaan. Suatu muzik atau lagu yang biasa akan menjadi luar biasa

jika mendapat sentuhan gubahan yang kreatif ini. Kesan kreativiti melangkau imaginasi ini akan

menghasilkan sesuatu yang baru dan menyeronokkan.

Apa yang diperlukan ialah kefahaman yang mendalam dan penguasaan konsep pendekatan ini

dalam kalangan pendidik muzik.Hal ini akan membantu para pelajar mengambil bahagian

dengan lebih efektif dan aktif dalam pembelajaran di samping mewujudkan pembelajaran yang

menyeronokkan.

Rujukan

Buku

Buku Sumber Guru Pendidikan Muzik KBSR .Pusat Perkembangan Kurikulum.

Fakulti Pendidikan dan Bahasa . ( 2011 ) HBMS 1203 Pengajaran Muzik 1 : Open

University Malaysia .

Kementerian Pendidikan Malaysia . ( 2003 ).Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Tahun

3 .Kuala Lumpur : PPK

Laman Web http://cikgumuzik.com/index.php?

option=com_content&view=article&id=178&Itemid=201&limitstart=2

http://sohailahakim.blogspot.com/2011/12/alat-perkusi.html

ROHANA BT HJ JUKARNA 750620126206001 OUM SANDAKAN Page 10