assigment kpr

of 22 /22
1 1.0 TAJUK KAJIAN Mengatasi Kelemahan Pelajar 4p4 Menguasai Komsas Bagi Subjek Bahasa Melayu Menggunakan : Kaedah Kad Arahan 2.0 NAMA DAN AHLI JAWATANKUASA PENGKAJI Kertas kerja ini dikemukakan oleh Jawatankuasa Penyelidikan Sekolah Menegah Taman Tasik, Ampang Selangor. Nama-nama Jawatankuasa adalah: 1. Hamidah Binti Misraini (L20101006003) 2. Noorul Huda Binti Hasan (L20101006005) 3. Nurul Asyikin Binti Yusuf (L20101006002) 4. Nurul Husna Binti Mohamad Akhir (L20101005980) 3.0 LATAR BELAKANG KAJIAN KOMSAS ialah singkatan bagi istilah Komponen wajib Kesusteraan Melayu yang merupakan sebahagian daripada subjek Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). KOMSAS mengandungi Puisi Tradisional, Puisi Moden, Prosa Tradisional, Cerpen, Drama, dan Novel. Pada tahun 2010, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menerbitkan Antologi Teks Komponen Kesusteraan Melayu yang baru , bagi menggantikan KOMSAS lama yang telah diamalkan di sekolah sejak tahun 2000 hingga 2009. Bahan antologi ini merupakan satu wadah penulisan yang mengandungi fakta, pengetahuan dan matlumat lain yang bertujuan untuk pembangunan diri dan pembentukan minda setiap murid. Melalui karya-karya ini murid dapat mengenal karya sastera negara, menggalakkan budaya membaca dan menjadi saluran bagi murid memahami budaya dan citarasa masyarakat negara ini. Matlamat utama subjek KOMSAS di sekolah adalah supaya murid dapat memupuk minat untuk mengembangkan bakat penulusan dan melahirkan idea mereka sendiri serta meningkatkan kemahiran berbahasa Malaysia.

Author: kpm

Post on 20-Jul-2015

303 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1.0 TAJUK KAJIAN Mengatasi Kelemahan Pelajar 4p4 Menguasai Komsas Bagi Subjek Bahasa Melayu Menggunakan : Kaedah Kad Arahan

2.0 NAMA DAN AHLI JAWATANKUASA PENGKAJIKertas kerja ini dikemukakan oleh Jawatankuasa Penyelidikan Sekolah Menegah Taman Tasik, Ampang Selangor. Nama-nama Jawatankuasa adalah:

1. Hamidah Binti Misraini(L20101006003)2. Noorul Huda Binti Hasan (L20101006005)3. Nurul Asyikin Binti Yusuf (L20101006002)4. Nurul Husna Binti Mohamad Akhir (L20101005980)

3.0 LATAR BELAKANG KAJIAN KOMSAS ialah singkatan bagi istilah Komponen wajib Kesusteraan Melayu yang merupakan sebahagian daripada subjek Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). KOMSAS mengandungi Puisi Tradisional, Puisi Moden, Prosa Tradisional, Cerpen, Drama, dan Novel. Pada tahun 2010, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menerbitkan Antologi Teks Komponen Kesusteraan Melayu yang baru , bagi menggantikan KOMSAS lama yang telah diamalkan di sekolah sejak tahun 2000 hingga 2009. Bahan antologi ini merupakan satu wadah penulisan yang mengandungi fakta, pengetahuan dan matlumat lain yang bertujuan untuk pembangunan diri dan pembentukan minda setiap murid. Melalui karya-karya ini murid dapat mengenal karya sastera negara, menggalakkan budaya membaca dan menjadi saluran bagi murid memahami budaya dan citarasa masyarakat negara ini. Matlamat utama subjek KOMSAS di sekolah adalah supaya murid dapat memupuk minat untuk mengembangkan bakat penulusan dan melahirkan idea mereka sendiri serta meningkatkan kemahiran berbahasa Malaysia.

Novel merupakan kepada salah satu komponen KOMSAS yang penting untuk difahami dan diingati bagi menjawab ujian penilaian Bahasa Melayu ( dalam Kertas II) di mana bahagian soalan novel membawa markah keseluruhan yang agak tinggi. Sehubungan dengan itu, sekiranya pelajar tidak dapat memahami dan mengingati watak-watak dan jalan cerita dalam novel, pelajar akan menghadapi masalah untuk menjawab dengan baik untuk ujian Kertas II. Antara tajuk-tajuk novel yang digunakan di sekolah di seluruh Malaysia adalah Azfa Hanani, Papa-Akhirnya Kau Tewas Juga, Renyah dan Melunas Rindu. Empat buah novel ini digunakan berbeza-beza mengikut kawasan negeri .

4.0PERNYATAAN MASALAH Melalui pemerhatian yang kami buat di dalam kelas 4P4, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik iaitu seramai 20 orang murid didapati menunjukkan sikap tidak minat untuk mempelajari dan mengkaji novel Papa. Selain itu, melalui temubual yang kami jalankan dengan Pn. Zubaidah bt Zubir selaku guru Bahasa Melayu yang mengajar mata pelajaran KOMSAS menyatakan bahawa pelajarnya tidak meminati untuk mempelajari setiap komponen yang terkandung dalam KOMSAS iaitu salah satunya adalah novel.

Di samping itu, berdasarkan Penilaian Ujian Bulanan (Ogos 2010), didapati keputusan mereka sangat tidak memuaskan dan kesemua mereka gagal dengan peratusan yang sangat rendah. Markah yang paling tinggi adalah 35%, manakala paling rendah adalah 15%. Berdasarkan kertas jawapan mereka didapati kebanyakan pelajar tidak menjawab bahagian D, iaitu novel KOMSAS.

Selain itu, kami juga telah membuat soal selidik ke atas pelajar 4P4 untuk mengetahui maklumat berkaitan salah satu komponen sastera iaitu novel. Berdasarkan soal selidik yang dijalankan, didapati kebanyakan pelajar khususnya yang berprestasi rendah, memandang ringan akan perkara ini dan sesetengahnya pula mengandaikan Bahasa Melayu mudah dan tidak perlu diberi tumpuan yang sungguh-sungguh. Selain itu, semua pelajar mennyatakan bahawa mereka tidak berminat untuk mempelajari kandungan novel dan sukar untuk memahami, membayangkan dan mengingati keadaan persekitaran yang dimaksudkan di dalam elemen sastera tersebut.Hasil daripada temubual dengan cikgu Zubaidah binti Zubir iaitu guru Bahasa Melayu yang mengajar kelas 4P4 Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik mendapati bahawa masalah yang dihadapi semasa proses p&p KOMSAS ialah murid sukar memahami dan mengingat jalan cerita yang terdapat di dalam novel. Selain itu, disebabkan oleh minat membaca dikalangan murid adalah kurang justeru, sukar bagi guru tersebut untuk menarik perhatian semasa mengajar KOMSAS.

Berdasarkan permasalahan ini, telah menimbulkan minat kami sebagai penyelidik untuk mengkaji cara mengatasi pelajar yang tidak minat belajar komponen sastera novel dan cara terbaik yang dapat membantu pelajar untuk mengingati dan memahami setiap watak dan jalan cerita yang terkandung di dalam novel dan seterusnya membantu pelajar dalam menguasai ilmu sastera.

Kertas kerj ini akan mengutarakan beberapa cadangan kreativiti yang dapat diaplikasikan dalam membuat perancangan dan pelaksanaan P&P untuk diteliti, diteladani ataupun disesuaikan oleh guru mata pelajaran Bahasa Melayu khasnya untuk meningkatkan motivasi pelajar ke arah meminati dan mencintai bahasa Melayu dan seterusnya memudahkan mereka untuk mengingati jalan cerita dan peranan setiap watak yang terkandung di dalam novel . Sehubungan dengan itu, dapat meningkatkan pencapaian mereka dalam subjek KOMSAS.

5.0OBJEKTIF KAJIAN Objektif UmumMemupuk minat pelajar terhadap setiap komponen yang terkandung dalam mata pelajaran KOMSAS iaitu terutamanya novel dan seterusnya meningkatkan daya kefahaman dan ingatan mereka terhadap kandungan di dalam novel dan seterusnya meningkatkan pencapaian dalam mata pelajaran KOMSAS.

Objektif Khusus1. Menggunakan pelbagai kaedah adan strategi pengajaran agar dapat menarik minat pelajar terhadap komponen yang terkandung dalam KOMSAS iaitu novel.2. Mengelakkan kebosanan dan menimbulkan suasana pembelajaran KOMSAS yang lebih menarik dan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang lebih berkesan.3. Menyokong teras pembentukan individu dari segi pemupukan ilmu, kemahiran dan nilai dan seterusnya dapat memperkukuh kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari serta menguasai ilmu sastera. 4. Penerapan elemen-elemen dalam karya satera mampu menjadikan murid seorang insan yang berfikir tentang kebaikan, kebenaran, kehalusan budi pekerti, kesantunan bahasa, kecekalan hati, keindahan seni dan seterusnya menghargai kehidupan dan nilai kemanusiaan.5. Mengemukakan pelbagai kaedah dan pendekatan dan teknik yang dapat digunakan oleh guru semasa menjalankan P&P KOMSAS serta mengubah amalan guru atau sikap guru kepada P&P yang lebih berkesan dan menyeronokkan.

6.0METADOLOGI KAJIAN6.1Reka Bentuk KajianDalam perkembangan kajian tindakan terdapat beberapa model yang dikemukakan oleh beberapa pengkaji seperti Stephen Kemmis, John Elliot, Dave Ebbutt, Jack Whitehead dan lain-lain. Namun secara teorinya setiap model terdiri daripada beberapa konsep asas yang sama iaitu pemerhatian; pengumpulan data; tindakan, dapatan dan refleksi. Dalam proposal kajian tindakan ini model Somekh telah dipilih untuk melaksanakan tindakan.

Rajah 1: Model Somekh (1989)

Kajian tindakan ini akan dilaksanakan mengikut proses dan prosedur kajian tidakan seperti model berikut:Langkah 1- Pengenalpastian Isu dan MasalahLangkah 2- Mengumpul DataLangkah 3- Menganalisa DataLangkah 4- Perancangan TindakanLangkah 5- Pelaksanaan TindakanLangkah 6- Pemerhatian dan Menganalis DataLangkah 7- Refleksi dan Analisis

6.2Sasaran Kajian Kajian ini akan melibatkan seramai 20 orang pelajar Tingkatan 4P4, SMK Taman Tasik Ampang, iaitu terdiri daripada 9 pelajar perempuan dan 11 pelajar lelaki. Daripada 9 pelajar perempuan terdapat 2 orang pelajar Cina dan 2 pelajar India dan selebihnya pelajar Melayu. Manakala pelajar lelaki pula terdiri daripada 2 orang pelajar Cina, 2 orang pelajar India dan bakinya adalah pelajar Melayu. Murid ini merupakan murid yang sangat lemah dalam semua mata pelajaran dan tidak berminat untuk membaca.

6.3Instrumen Kajian Dalam kajian akan digunakan 4 kaedah pengumpulan data untuk menganalisis kajian; Ujian Pertengahan Tahun 2010, pemerhatian, temubual dan soalselidik.

6.3.1Analisis Ujian Pertengahan Tahun 2010 (rujuk lampiran)Ujian Pertengahan Tahun telah diadakan dengan bantuan guru Bahasa Melayu kelas 4P4 bertujuan untuk mengetahui tahap pencapaian pelajar sebelum kajian tindakan diadakan. Soalan-soalan ujian adalah soalan esei untuk novel. Berikut adalah maklumat tentang markah pelajar.Jadual 1 menunjukkan keputusan ujian pra pelajar-pelajar 4P4. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, didapati kesemua pelajar tidak lulus ujian, dengan markah tertinggi hanya 35% dengan markah terendah 15%. Daripada analisis ujian pra, didapati kebanyakan pelajar langsung tidak menjawab soalan dan hanya meneka jawapan sahaja. Ini menunujukkan tindakan perlu dilakukan segera bagi mengatasi masalah ini.

6.3.2Soal Selidik (rujuk lampiran)Borang soal selidik disediakan dan telah diedarkan kepada murid-murid sasaran iaitu murid 4B4, seramai 20 orang untuk mengetahui maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran KOMSAS terutamanya komponen novel serta sikap atau gaya belajar mereka terhadap mata pelajaran KOMSAS. Borang ini diisi oleh murid-murid untuk mendapatkan maklumat yang tepat.

Berdasarkan Jadual 1 iaitu jadual soal selidik berkaitan mata pelajaran KOMSAS dan salah satu komponennya iaitu novel. Berdasarkan soal selidik yang dijalankan, didapati 18 orang murid (90%) tidak meminati mata palajaran KOMSAS dan tidak minat mempelajari komponen novel dalam KOMSAS. Selain itu, hanya terdapat 3 oarang murid(15%) yang dapat memahami istilah yang digunakan dalam jalan cerita novel PAPA- Akhirnya Kau Tewas Juga. Di samping itu, 18 orang murid (90%) mudah lupa jalan dalam novel ini dan 15 oarang murid (75%) mengatakan bosan untuk belajar novel ini. Akhir sekali, semua murid (100%) tidak berupaya untuk menjawab ujian KOMSAS (novel) dalam masa yang ditetapkan.

6.3.3Pemerhatian dalam proses P&P Kami telah membuat pemerhatian selama 45minit ke atas pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam kelas 4 Perdagangan 4, SMK Taman Tasik. Kelas ini terdiri daripada pelajar yang tidak berminat untuk belajar dan lemah dalam semua mata pelajaran. Keputusan peperiksaan pertengahan tahun Bahasa Melayu tahun 2010, menunjukkan bahawa hanya sepuluh orang pelajar sahaja yang lulus dalam kelas tersebut. Daripada skor yang diperolehi, didapati ramai pelajar mendapat markah yang rendah dalam komponen KOMSAS berbanding bahagian lain seperti tatabahasa, rumusan, pemahaman dan sebagainya. Guru Bahasa Melayu kelas tersebut juga memberitahu bahawa ramai pelajar menjawab soalan dengan salah dan juga tidak menjawab langsung soalan dalam bahagian tersebut. Sehubungan dengan itu, kami berminat untuk menjalankan kajian tindakan dalam mengatasi kelemahan pelajar menguasai KOMSAS kerana pelajar kelas 4P4 tidak dapat menjawab soalan KOMSAS dengan baik.

Daripada pemerhatian kami, di awal pembelajaran kami mendapati ramai pelajar memberi perhatian dengan mendengar penerangan guru dan mencatat nota berkaitan. Setelah 15minit berlalu, kami mendapati ramai pelajar-pelajar kelihatan seperti bosan untuk belajar subjek KOMSAS ini. Mereka menunjukkan tanda-tanda tidak berminat untuk belajar seperti bersembang dengan kawan, membuat kerja-kerja yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran tersebut, mengganggu rakan-rakan dan sebagainya. Perkara ini terjadi mungkin disebabkan oleh kaedah pengajaran yang digunakan tidak menarik dan pelbagai menyebabkan pelajar tidak berminat untuk memberi perhatian. Guru tersebut hanya mengajar berpandukan buku dan mencatat isi-isi penting di papan hitam seperti biasa. Di samping itu, guru tersebut juga menggunakan kaedah pantun tetapi peningkatan dilihat adalah sangat rendah. Ini mungkin disebabkan kaedah yang diaplikasikan tidak berkesan kerana pelajar enggan untuk memberi kerjasama kepada kaedah yang digunakan. Mereka banyak bermain dan tidak serius apabila proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung menyebabkan pengajaran tidak berkesan.

Untuk mempelajari KOMSAS ini, guru seharusnya melibatkan pelajar secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran seperti melakonkan semula watak dalam cerpen, menyanyi, dan sebagainya. Apabila pelajar melibatkan diri, mereka akan mudah mengingat apa yang telah mereka lakukan semasa di dalam kelas berbanding dengan hanya mendengar guru bercerita sahaja. Oleh itu, kami ingin mencadangkan beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbeza dengan kaedah biasa yang selalunya digunakan oleh guru iaitu kaedah kad arahan.

6.3.4Temubual (rujuk lampiran)Hasil daripada temubual dengan cikgu Zubaidah binti Zubir iaitu guru Bahasa Melayu yang mengajar kelas 4P4 Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik mendapati bahawa masalah yang dihadapi semasa proses P&P KOMSAS ialah murid sukar memahami dan mengingat jalan cerita yang terdapat di dalam novel. Selain itu, disebabkan oleh minat membaca dikalangan murid adalah kurang justeru, sukar bagi guru tersebut untuk menarik perhatian semasa mengajar KOMSAS. Tindakan yang telah diambil oleh guru tersebut ialah dengan mengarang pantun berdasarkan inti pati cerita dalam novel bagi memudahkan murid mengingat jalan cerita novel tersebut. Di samping itu, bagi menarik perhatian murid, pertandingan mengarang pantun telah diadakan dan pantun yang mempunyai banyak input tentang novel akan diberi ganjaran. Hasil daripada tindakan tersebut didapati pencapaian murid meningkat di mana terdapat seorang murid lulus di dalam subjek Bahasa Melayu dalam kelas tersebut pada penilaian ujian bulanan Ogos/2010 berbanding semua murid gagal dalam penilaian ujian bulanan Februari/2010. Walaupun terdapat peningkatan tetapi hasilnya masih lagi tidak memuaskan. Kebanyakan murid meninggalkan soalan bahagian KOMSAS kerana tidak faham dan ingat jalan cerita yang terdapat di dalam novel dan mereka banyak memperoleh skor di bahagian penulisan berbanding KOMSAS.

6.4Metod analisisTerdapat dua metod analisis iaitu:1) Ujian Pra dan Ujian Pos (rujuk lampiran)2) Pemerhatian : Analisis secara perbincancangan tentang tindak balas pelajar semasa pengajaran

7.0PERANCANGAN TINDAKANPelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza, oleh sebab itu tiada satu kaedah mengajar yang terbaik untuk semua pelajar. Guru harus mempelbagaikan kaedah dan aktiviti pembelajaran supaya pelajar dapat belajar dengan berkesan. Ada tiga gaya pembelajaran pelajar:

1. Gaya pembelajaran visual : pelajar dalam golongan ini suka belajar dengan melihat:a) huruf atau perkataanb) benda, gambar atau gambarajahc) demonstrasi, tindakan dan lakonan.

2. Gaya pembelajaran audio: pelajar dalam kumpulan ini suka dengan mendengar atau bercakap seperti:a) Mendengar cerita, penerangan, syarahan, huraian oleh guru atau pelajar lainb) Menerangkan, berbual, memberi pendapatnya, bercerita atau menghuraikan3. Gaya Pembelajaran Kinestatik: pelajar dalam kumpulan ini suka belajar dengan membuat atau melakukan sesuatu seperti:a) Menulis atau melukis sesuatub) Membuat latihan, kerja amali, eksperimen, lakonan, simulasi atau projek.

Untuk menentukan semua pelajar dapat belajar dengan berkesan, guru harus menggunakan kaedah-kaedah mengajar yang melibatkan ketiga-tiga gaya tersebut. Kaedah pembelajaran yang dicadangkan ialah Kaedah pembelajaran yang dipilih adalah pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Tiga kad tugasan yang dicadangkan dalam kad arahan:1. Muzium Lilin atau Main Peranan2. Lirik Lagu 3. Peta lakaran

7.1Muzium Lilin Muzium Lilin merupakan satu situasi di mana kesemua watak-watak dalam suasana berkenaan berada dalam keadaan kaku dan tidak bergerak seperti lilin sehinggalah mereka diarahkan bergerak. Dalam kaedah ini, pelajar-pelajar dalam kumpulan berkenaan akan menjadi pelakon kepada watak lilin. Ini bermakna, pelajar-pelajar terbabit akan memegang watak-watak tertentu dalam babak berkenaan dan melakonkannya secara kaku dalam beberapa tempoh tertentu berdasarkan arahan daripada pengarah (ketua kumpulan). Ketua kemudiannya dipertanggungjawabkan untuk menerangkan situasi berkenaan kepada rakan sekelas diikuti oleh ahlinya untuk menerangkan secara teperinci mengenai watak yang dipegang masing-masing.

7.2Jangan Lupa Lirik Kaedah pembelajaran menggunakan lirik lagu memerlukan usaha sama daripada pelajar dan juga guru. Guru akan menghasilkan lirik lagu terlebih dahulu dan memperkenalkan kepada pelajar. Seterusnya, pelajar akan menyanyikan lirik lagu tersebut mengikut lagu kesukaan mereka supaya mereka mudah mengingat fakta-fakta dan isi penting. Di dalam lirik lagu yang telah disediakan terdapat isi penting berkaitan dengan watak dan perwatakan, persoalan, pengajaran dan nilai-nilai yang terdapat dalam novel. Kami telah memilih novel PAPA..kau tewas jua akhirnya untuk diadaptasikan dalam bentuk lirik lagu. Dalam novel tersebut, terdapat unsur nilai, pengajaran, tema dan persoalan dan watak dan perwatakan, latar (masa, tempat, dan masyarakat) serta gaya bahasa yang akan dibincangkan.

7.3Leornado Da Vinci Nama kaedah ini diambil sempena nama tokoh pelukis terkenal dengan lukisan Monalisa iaitu Leornardo Da Vinci. Seperti nama yang telah diberikan kaedah ini memerlukan pelajar melukis gambar mengenai watak-watak dan dan kemudian menceritakan jalan cerita yang terdapat di dalam novel yang dibaca iaitu PAPA..Kau Tewas Jua Akhirnya. Kemudian pelajar membentangkannya di hadapan kelas. Setiap ahli kumpulan perlu melibatkan diri dalam membentangkan tugasan Akhir sekali guru akan memberi ulasan atau komen ke atas perbentangan tersebut.

8.0PROSES PELAKSANAAN TINDAKANSebagai langkah pertama dalam P&P, ialah memaklumkan kepada pelajar masalah yang dikenal pasti dan menjelaskan kepada mereka kepentingan dan kelebihan sekiranya mereka menggunakan kaedah pembelajaran Kad Arahan untuk mempelajari KOMSAS (Komponen Kesusateraan Melayu).

Kemudian guru menerangkan konsep permainan Kad Arahan yang mengandungi beberapa arahan iaitu Muzium Lilin (Lakonan), Leornado Da Vinci (Lakaran) dan Jangan Lupa Lirik (Lirik Lagu)

Aktiviti 1(Minggu Pertama) Pada pengajaran dan pembelajaran guru mengarahkan murid membaca buku teks dan buku rujukan terlebih dahulu. Guru akan mengedarkan nota ringkasan guru untuk keseluruhan tugasan dalam Kad Arahan Pelajar akan membaca dan memahami nota tersebut untuk melaksanakan tugasan masing-masing pada pengajaran dan pembelajaran yang berikutnya.

Aktiviti 2 (Minggu Kedua) Guru mengarahkan murid membaca buku teks atau buku rujukan untuk kali kedua. Guru akan mererangkan lebih lanjut fakta-fakta atau isi-isi kepada pelajar Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan ketua kumpulan dilantik Beberapa Kad Arahan diletakkan di atas meja guru, dan kemudian ketua kumpulan yang telah dilantik akan mencabut kad arahan atau tugasan yang perlu dilaksanakan oleh setiap kumpulan. Setiap kumpulan diberikan masa untuk membincangkan tugasan mereka dan peranan masing-masing untuk melaksanakan arahan tersebut. Setelah selesai, setiap kumpulan yang diketuai ketua kumpulan akan membentangkan dan melaksanakan tugasan mereka dalam Kad Arahan yang telah ditetapkan.

Rajah 1: Kad Arahan

Muzium LilinLeornado Da Vinci

Kad Arahan

Jangan Luipa Lirik Lagu

Rajah 2: Tindakan yang perlu diambil oleh guru (Minggu 1)

Guru mengarahkan murid membaca buku teks dan buku rujukan terlebih dahulu.

Guru akan mengedarkan nota ringkasan guru untuk keseluruhan tugasan dalam Kad Arahan .

Pelajar akan membaca dan memahami nota tersebut untuk melaksanakan tugasan masing-masing pada pengajaran dan pembelajaran berikutnya.

Rajah 3: Tindakan yang perlu diambil oleh pelajar (Minggu 2)

Ketua kumpulan dilantik untuk mengambil Kad Arahan tugasan

Ketua kumpulan berbincang dengan ahli kumpulan cara untuk melaksanakan tugasan mereka

Ketua kumpulan dan ahli kumpulan membentang dan melaksanakan tugasan mereka

8.1Muzium Lilin (Main Peranan)

Contoh kad tugasan :

Tugasan 1 (Muzium Lilin @ Main Peranan)Baca dengan teliti babak novel KOMSAs(PAPA kau Tewas Jua Akhirnya. (m/s 145-146) Kumpulan anda dikehendaki merangka satu gambaran yang menjelaskan peristiwa tersebut. Pilih beberapa orang ahli unntuk memainkan peranan mengikut keperluan dalam bahagian tersebut untuk dilakonkan dalam lakon kaku. Pilih seorang ketua untuk menjelaskan keseluruhan bahagian babak tersebut.

Langkah-langkah Pengajaran dan Pembelajaran: Setelah ketua kumpulan menarik salah satu kad tugasan yang terletak di atas meja guru di depan kelas, mereka dikehendaki melaksanakan tugasan iaitu aksi-aksi kaku freeze movement bagi menggambarkan sesuatu peristiwa. Mereka kemudian berbincang tentang satu gambaran yang paling sesuai bagi menjelaskan babak yang dibaca. Ketua kumpulan bertanggungjawab untuk menjadi pengarah dan memberikan penjelasan tentang babak atau senario yang telah dipilih. Semasa pembentangan, ahli kumpulan diminta melakonkan aksi kaku bagi menggambarkan senario tersebut. Semasa menjelaskan tentang senario tersebut, ketua kumpulan perlu menerangkan peranan setiap ahli kumpulannya dan mengapa mereka kelihatan seperti yang digambarkan. Ketika penerangan ini setiap pelakon atau ahli kumpulan mesti membekukan dirinya seperti patung lilin sehingga selesai penjelasan tersebut. Setelah selesai penerangan ketua kumpulan, ahli kumpulan boleh bergerak daripada aksi kaku (aksi kaku berakhir), kemudian setiap ahli bertanggungjawab menerangkan tentang watak dan perwatakan yang dipegang masing-masing.

Contoh penerangan oleh Ketua Kumpulan

Ini adalah antara gambaran iaitu babak-babak akhir dalam novel PapaKau Tewas Jua Akhirnya. Itu ialah Papa Julia (En. Jefri) dan Mama Julia (Intan Marliana), Julia, Aisyah (isteri kedua papa) dan Mak Cik Noraini (pembantu rumah) (menunjuk kepada suasana sedih yang menyelubungi papa, mama dan Julia). Mama terbaring kaku di atas katil, sementara Julia sedang memangku kepala mama sambil menangis meratapi kematian mama, papa pula sedang mengesat air mata dan Aisyah kelihatan berada dalam situasi kesedihan dan serba salah dan sementara Mak Cik Noraini cuba sedang menenangkan Julia. (Ketua kumpulan menerangkan serba sedikit kenapa peristiwa berlaku). Kemudian setelah lakonan muzium lilin berakhir, setiap ahli kumpulan (pelakon-pelakon babak) menerangkan tentang latar (masa, tempat, masyarakat) watak dan perwatakan, tema dan persoalan, gaya bahasa serta nilai dan pengajaran yang didapati daripada novel.

8.2Jangan Lupa Lirik

Julia gadis tinggal di bandar,Bijak gigih rajin usaha,Tabah cekal berani dicabar,Waspada tegas pemaaf pula.

Arahan : Berdasarkan lirik lagu yang telah diberikan, anda dikehendaki menyanyikan lagu mengikut lagu kegemaran anda. Kemudian, anda dikehendaki untuk membincangkan tentang Watak dan Perwatakan, Tema dan Persoalan, Nilai dan Pengajaran serta Gaya Bahasa dalam novel PAPA ..Kau Tewas Jua Akhirnya.. berdasarkan lirik yang tersebut. Semua ahli dikehendaki membuat pembentangan.

Langkah-langkah Pengajaran dan Pembelajaran:1. Selepas mencabut kad arahan, pelajar dikehendaki menyanyi mengikut lagu kesukaan mereka (contohnya lagu Rasa Sayang Heh).1. Pelajar dalam kumpulan tersebut akan berbincang mengenai arahan yang tertera dalam kad arahan (soalan adalah berkaitan dengan gaya bahasa, latar (masa, tem,pat dan masyarakat), watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran serta tema dan persoalan. 1. Mereka dikehendaki untuk mencatat hasil perbincangan pada transparensi/powerpoint untuk memudahkan proses pembentangan nanti.1. Setiap ahli dalam kumpulan Jangan Lupa Lirik dikehendaki mengambil bahagian dalam pembentangan. Masa diperuntukkan adalah 30 minit.1. Guru memberi komen tentang persembahan dan isi kandungan pembentangan serta membuat kesimpulan tentang keseluruhan hasil tugasan dan aktiviti yang dijalankan. 1. Akhir sekali, semua pelajar di dalam kelas dikehendaki menyanyikan lagu yang telah dipilih secara beramai-ramai dengan menggunakan lirik lagu mudah ingat tersebut.

Contoh penerangan berdasarkan lirik lagu tersebut:

Nilai & Pengajaran

Latar & Gaya BahasaTema & PersoalanWatak dan Perwatakan

Julia gadis tinggal di bandar,Bijak gigih rajin usahaTabah cekal berani dicabar,Waspada tegas jujur ikhlas pula.

Daripada lirik yang dikarang, pelajar boleh menentukan sendiri lagu yang ingin dinyanyikan bergantung kepada kesukaan mereka (contohnya, lagu Rasa Sayang Heh) Berdasarkan lirik lagu tersebut, mereka dapat menjawab empat soalan berkaitan dengan novel iaitu watak Julia, tema dan persoalan, nilai danm pengajaran yang terdapat dalam novel tersebut. Cara ini dapat memudahkan pelajar untuk mengingat isi-isi penting yang terdapat dalam novel tersebut dan seterusnya menerangkan dengan lebih mendalam .Berikut adalah antara contoh jawapan yang sepatutnya diberikan oleh pelajar: Watak & perwatakan utama1)Julia seorang yang bijaksana/pintar Contoh: Julia bijak dalam pelajarannya, walaupun terpaksa menjaga ibunya yang sakit dan koma dia tetap berjaya melanjutkan pelajaran di matrikulasi UIA. 2) Julia seorang yang gigih, tekun dan rajin berusaha Contoh: Julia gigih, tekun dan rajin berusaha untuk berjaya dalam pelajarannya sehingga akhirnya dia dan berjaya dalam SPM. 3)Julia seorang yang tabah, cekal dan sabar mengharungi rintangan hidup. Contoh: Julia pula tabah, cekal dan sabar mengharungi dugaan hidup selepas kematian adik kembarnya dan menjaga ibunya yang koma selama tiga tahun.4)Julia seorang yang penyayang dan sanggup berkorban demi ibunyaContoh: Julia sangat menyayangi papanya kerana dia membenarkan papanya berkahwin lain demi kebahagian papanya. Julia juga sanggup menjaga ibunya yang koma kerana sayangkan ibunya. 5)Julia seorang yang tegas / tetap pendirian.Contoh:Walaupun papanya tidak membenarkan Julia berkawan dengan Rasylan kerana latar belakang dan keturunan Rasylan, namun Julia tetap jujur dan ikhlas meneruskan persahabatannya dengan Rasylan.

Contoh jawapan tentang persoalan 1)Kegigihan seorang wanita menghadapi cabaran.Contoh: Julia gigih dan tekun dalam pelajarannya sehingga dia berjaya melanjutkan pelajarannya dia matrikulasi UIA2) Ketabahan dan kecekalan menghadapi masalah kehidupan.Contoh: Julia tabah, cekal dan sabar mengharungi dugaan hidup selepas kematian adik kembarnya dan redha dengan perkahwinan kedua papanya.Contoh jawapan tentang nilai1)Kebijaksanaan.Contoh: Julia bijaksana dalam mengatasi kemelut yang dihadapi iaitu ibunya yang terlantar koma, kematian adik kembarnya dan perkahwinan kedua papanya.2)Kegigihan/ketekunan Contoh: Julia gigih dan tekun untuk belajar walaupun menerima ujian dan dugaan.3)Ketabahan/kecekalanContoh: Julia tabah menghadapi rintangan dalam hidupnya iaitu ibunya yang terlantar koma. Contoh jawapan tentang pengajaran1)Kita hendaklah menggunakan menyayangi ibu dan bapaContoh:Julia sanggup menjaga ibunya yang terlantar koma selama tiga tahun dan membenarkan perkahwinan kedua papanya demi kasih sayangnya pada mama dan papanya.2)Kita mesti gigih/tekun berusaha demi mencapai kejayaan. Contoh: Julia gigih tekun berusaha belajar untuk mencapai kejayaan walaupun menerima ujian dalam hidup

3)Kita hendaklah tabah/cekal menghadapi sebarang cabaran demi mencapai kejayaan.Contoh: Julia tabah menghadapi rintangan untuk menjaga ibunya yang sakit4)Kita mestilah ikhlas dalam bersahabatContoh: Julia ikhlas bersahabat dengan Rasylan walaupun mengetahui Rasylan adalah anak luar nikah.

8.3Leornado Da VinciLangkah-langkah Pengajaran dan Pembelajaran: Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap kumpulan perlu melantik seorang ketua dan setiap ketua perlu mencabut satu kad arahan. Setiap kumpulan perlu berbincang dan melukis gambar watak-watak dan jalan cerita yang terdapat pada kad arahan. Pelajar perlu menerangkan gambar-gambar yang dilukis serta mengaitkan gambar-gambar tersebut dengan watak dan perwatakan dalam novel Papa-Akhirnya kau Tewas Juga. Langkah 4 : Guru akan memberi ulasan dan komen ke atas perbentangan tersebut.

Contoh Kad Arahan:

Tugasan 1Anda dikehendaki melukis watak-watak utama danmenerangkan jalan cerita dalam novel Papa-Akhirnya Kau Tewas Juga yang bertemakan kasih-sayang antara ahli keluarga dan membentangkan peranan peranan yang dimainkan oleh setiap watak.

Cntoh Lukisan :

Contoh Jawapan :

Penerangan Watak dan Perwatakan1. PapaSebelum mama koma, hubungan mama dan papa sangat mesra dan erat. Setelah mama koma, papa tidak pernah cuai menjaga mama. Papa sentiasa menemani dan berbual-bual dengan mama. Papa sentiasa berdoa agar mama cepat sembuh. Walaupun telah berkahwin lain, kasih sayang papa kepada mama tidak pernah pudar bahkan papa melarang isteri keduanya, Aisyah masuk ke dalam bilik mama berseorangan kerana bimbang sesuatu yang buruk akan berlaku. Kali terakhir papa menangis sewaktu kelahiran Julia, namun papa menangis lagi sewaktu mama meninggal dunia.

2. MamaMama membuktikan kasih sayangnya kepada papa dengan mengandung lagi walaupun dia mengetahui risiko yang bakal dihadapinya. Mama pernah mengalami komplikasi dan koma semasa melahirkan Julia. Namun begitu, mama tetap meneruskan kandungannya walaupun telah dinasihati oleh Mak Cik Noraini dan rakannya, Cikgu Suzie.

3. JuliaDemi kebahagiaan dan kesejahteraan papa, Julia membenarkan papa berkahwin dengan Aisyah walaupun pada awalnya, dia menentang hasrat papa itu.

9.0KESIGNIFIKANAN KAJIAN.Daripada proposal yang telah dicadangkan ini, guru-guru Bahasa Melayu dapat menjadikannya sebagai salah satu cara untuk menarik minat pelajar dan meningkatkan kefahaman pelajar mengenai sesuatu yang dipelajari. Selain itu, proposal ini juga dapat mengukuhkan daya ingatan setiap pelajar untuk mengingat fakta-fakta dan isi-isi penting yang terdapat di dalam sesuatu topik. Di samping itu, guru-guru dari sekolah lain juga boleh menjadikannya satu panduan untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di dalam bilik darjah. Justeru, ini adalah satu usaha untuk meningkatkan prestasi semua pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu terutamanya dalam bahagian KOMSAS.

10.0ANGGARAN PERBELANJAAN.

BILPECAHAN KEPALAJUMLAH

1.01.1 PerjalananRM 100.00

2.02.1 Bahan dan alatan bantuan mengajarRM 50.00

2.2 Percetakan soal selidik/ujianRM 10.00

2.3 Percetakan modul/ bahan pengajaranRM 20.00

2.4 Percetakan laporan kajianRM 10.00

3.03.1 Perbelanjaan mesyuaratRM 10.00

3.2 HadiahRM 30.00

4.0JumlahRM 230.00

11.0JADUAL KERJA

PERKARATARIKH

Mesyuarat Jawatankuasa10/07/2010

Penulisan kertas kerja15/07/2010

Mesyuarat perancangan17/07/2010

Mesyuarat pembinaan ujian pra, pos, soal selidik22/07/2010

Perlaksanaan ujian pra01/10/2010

Memproses data ujian pra03/10/2010

Mesyuarat perancangan untuk pemerhatian07/10/2010

Analisis data ujian pra, dan pemerhatian11/10/2010

Pelaksanaan Tindakan 13/10/2010

Perlaksanaan ujian pos27/10/2010

Refleksi dan penilaian29/10/2010

Penulisan laporan kajian30/11/2010

Pemurnian laporan31/10/2010

2