assigment internet

24
KERTAS KERJA KAJIAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (MTT2353)  PENDIDIKAN PRA SEKOLAH  1.0 PENGENALAN Pendidikan prasekolah adalah pendidikan asas yang penting. Ia merupakan pendidikan awal dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas pendidikan di rumah. Ia menjadi tapak yang boleh menyemaikan bibit cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspek-aspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran pembelajaran, pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Dalam tamadun Barat, pendidikan awal bermaksud pendidikan peringkat prasekolah. Pada mulanya  peringkat ini hanya meliputi kanak-kanak dari umur tiga hingga enam tahun, yang lebih dikenali dengan peringkat ‘kindergarten’. Selepas beberapa kajian, konsep  pendidikan awal ini dipinda supaya meliputi kanak-kanak di peringkat selepas lahir hingga ke peringkat enam tahun. Peringkat selepas lahir hingga ke peringkat tiga tahun dikenali juga sebagai peringkat ‘nursery’. Dari perspektif Islam, pendidikan awal bermula dari masa anak masih berada dalam kandungan ibu sehingga kanak- kanak berumur enam tahun. Secara umum, pendidikan awal Islam boleh dibahagikan kepada dua peringkat, iaitu peringkat sebelum lahir dan peringkat sesudah lahir. Peringkat sesudah lahir dibahagikan juga kepada dua tahap. Iaitu dari mula dilahirkan hingga tiga tahun dan tahap seterusnya dari umur tiga hingga meningkat ke enam tahun.  - 1 - Jelaslah di sini menunjukkan bahawa pendidikan prasekolah memainkan peranan yang penting di dalam pertumbuhan diri seseorang kanak-kanak itu di dalam kedua- dua tamadun Barat dan Islam. Persoalannya sekarang adakah ibu bapa mempunyai kebolehan,

Upload: aniznabilla

Post on 30-May-2018

256 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 1/24

KERTAS KERJA KAJIAN SISTEM PENDIDIKANKEBANGSAAN (MTT2353)

PENDIDIKAN PRA SEKOLAH

1.0 PENGENALAN

Pendidikan prasekolah adalah pendidikan asas yang penting. Ia merupakan pendidikanawal dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas pendidikan di rumah. Iamenjadi tapak yang boleh menyemaikan bibit cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan

sekolah. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luasmengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspek-aspek perkembangankanak-kanak, strategi pengajaran pembelajaran, pentadbiran pusat prasekolah danaspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Dalam tamadunBarat, pendidikan awal bermaksud pendidikan peringkat prasekolah. Pada mulanya

peringkat ini hanya meliputi kanak-kanak dari umur tiga hingga enam tahun, yanglebih dikenali dengan peringkat ‘kindergarten’. Selepas beberapa kajian, konsep

pendidikan awal ini dipinda supaya meliputi kanak-kanak di peringkat selepas lahir hingga ke peringkat enam tahun. Peringkat selepas lahir hingga ke peringkat tigatahun dikenali juga sebagai peringkat ‘nursery’. Dari perspektif Islam, pendidikanawal bermula dari masa anak masih berada dalam kandungan ibu sehingga kanak-kanak berumur enam tahun. Secara umum, pendidikan awal Islam boleh dibahagikankepada dua peringkat, iaitu peringkat sebelum lahir dan peringkat sesudah lahir.Peringkat sesudah lahir dibahagikan juga kepada dua tahap. Iaitu dari mula dilahirkanhingga tiga tahun dan tahap seterusnya dari umur tiga hingga meningkat ke enamtahun.

- 1 -

Jelaslah di sini menunjukkan bahawa pendidikan prasekolah memainkan perananyang penting di dalam pertumbuhan diri seseorang kanak-kanak itu di dalam kedua-dua tamadun Barat dan Islam. Persoalannya sekarang adakah ibu bapa mempunyaikebolehan,

Page 2: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 2/24

pengetahuan dan keupayaan dari segi masa dan tenaga untuk menangani segala bentuk masalah dan fenomena yang muncul dalam sistem sosio-ekonomi masyarakatsekarang? Ibubapa sebagai orang yang bertanggungjawab mendidik dan memimpinanak-anak, mungkin menghadapi masalah dalam melaksanakan peranan merekadengan sempurna kerana terdesak oleh hambatan hidup, contohnya ibu juga terpaksa

bekerja di luar rumah.

Fenomena yang disebutkan di atas menyebabkan ibubapa terpaksa mencari penggantiuntuk melaksanakan tugas dan peranan yang sepatutnya mereka laksanakan sendiri.Dalam dekad 70-an dan 80-an peranan ibubapa digantikan dengan pengasuh yangtinggal serumah bersama-sama keluarga. Dalam tahun-tahun mutakhir ini, tempat-tempat seperti taman asuhan (hadhanah)dan tadika menjadi tumpuan dan harapanibubapa agar dapat mengambil alih tanggungjawab mereka sama ada secarasepenuhnya atau sebagai menampung waktu ketiadaan mereka bersama anak-anak.Jadi untuk menyempurnakan tugas ibubapa dengan sebaiknya, taman-taman asuhan

perlulah diberi pengisian yang lengkap. Pengisian yang dimaksudkan ialah kurikulumyang bertujuan untuk melatih dan mendidik dalam semua aspek pendidikan seperti

pendidikan moral, rohani, jasmani dan juga mental.

- 2 -

2.0 PERANAN DAN FUNGSI PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Pendidikan prasekolah mempunyai peranan dan fungsinya yang tersendiri sebagaiasas pendidikan dalam perkembangan pendidikan di negara ini kerana pendidikan

prasekolah bukanlah sebahagian dari sistem persekolahan di Malaysia. Tidak ada

peruntukan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran untuk pendidikan prasekolah.Penglibatan Kementerian Pelajaran ialah setakat menyediakan buku panduan bagikewujudan tadika-tadika . Sama ada ianya diikuti atau tidak terpulanglah kepada

Page 3: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 3/24

institusi pendidikan prasekolah tersebut. Walau bagaimanapun fungsi dan peranan pendidikan prasekolah tidak dapat dinafikan. Antara fungsi pendidikan prasekolah(Seminar Pendidikan UKM, Jun 1978)

• Pendidikan prasekolah akan memperkayakan lagi pengalaman kanak-kanak dari kelas sosio-ekonomi yang baik.

• Dengan adanya sistem pendidikan prasekolah ini dapat menolak dan mengenalikelemahan-kelemahan kanak-kanak sebelum memasuki darjah satu.

• Kewujudan sistem pendidikan prasekolah juga dapat memperbaiki lagi persediaan

pembelajaran yang sudah lengkap.

• Fungsinya yang lain ialah mencukupkan dan mengisikan persediaan pembelajaran yang tidak lengkap.

- 3 -

• Keseimbangan emosi- untuk menyemai sikap positif terhadap diri sendiri, kepercayaan terhadap orang lain dalam hidup kumpulan serta menambahkankeyakinan kepada keupayaan diri sendiri. Bagi membentuk kemahiran kanak-kanak dalam asas 3 M.

• Pertumbuhan estetika untuk menyemai kesedaran kanak-kanak terhadapkeindahan alam sekitar dengan menikmati muzik, lagu dan lain-lain.

• Perkembangan dan pendidikan ketatanegaraan• Dapat memperkembangkan pendidikan kerohanian dan moral• Memberi pendidikan asas agama Islam untuk kanak-kanak Islam. • Pendidikan prasekolah menyediakan kurikulum yang dapat

memperkembangkan fizikal dan jasmani kanak-kanak, contohnya pusat pendidikan prasekolah dilengkapi dengan alat permainan untuk kanak-kanak bersenam dan untuk menggerakkan badan.

• Akhir sekali pendidikan prasekolah berperanan bagi menyuburkan potensikanak-kanak dalam semua aspek pertumbuhan diri yang seimbang supayamereka menjadi individu yang berguna kepada dirinya dan masyarakat dengan

berlandaskan rukun negara.

Lazimnya fungsi pendidikan prasekolah di kaitkan dengan falsafah meningkatkan perkembangan kanak-kanak dari segala sudut perkembanganya (fizikal, emosi, sosialdan intelek untuk tadika swasta) serta perkembangan sudut rohani melalui penerapannilai-nilai murni (selaras dengan tuntutan reformasi pendidikan). Fungsi pendidikan

Page 4: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 4/24

prasekolah menjelang tahun 2000 mungkin akan bertambah. Tadika akan menjalankan perkhidmatan bagi meningkatkan keperluan dalam: (Dewan Masyarakat, April 1996)

- 4 -

• Perkembangan menyeluruh kanak-kanak • Kesediaan akademik untuk bersekolah• Penjagaan kanak-kanak • Perkembangan personaliti kanak-kanak • Pendidikan keibubapaan• Perkembangan kerohanian• Perkembangan daya kreatif

Fungsi pendidikan prasekolah menjelang ke arah pertengahan tahun 2000 akan

menjadi lebih rumit daripada keadaan sekarang. Seharusnya pihak akademik yangmerancang struktur pendidikan mengambil tindakan yang sewajarnya di dalammenyelaraskan peranan dan fungsi tadika sebenarnya terhadap bidang pendidikan.

1. KEPENTINGAN PENDIDIKAN AWAL (PRASEKOLAH)

Dalam memperkatakan pendidikan awal dari perspektif Islam, Al-Ghazali berpendapat: " Kanak-kanak merupakan amanah dan tanggungjawab orang tuanya, jiwanya suci murni merupakan permata mahal yang bersahaja dan bebas dari ukirandan gambaran dan ia boleh menerima setiap ukiran dan cenderung kepada apa yang dicenderungkan kepadanya" . (Al-Ghazali, 1296H, Dalam Hasan Langgulung, 1979)

- 5 -

Rousseau, seorang ahli falsafah Perancis yang ideanya sendiri banyak dipengaruhioleh pemikir-pemikir Islam berpendapat, masa kanak-kanak di kalangan manusiaadalah

lebih panjang jika dibandingkan dengan makhluk lain seperti haiwan. Rousseauselanjutnya menjelaskan bagaimana kanak-kanak memerlukan perlindungan. Ini boleh

dilakukan dengan menyediakan persekitaran yang sihat dan dapat mengembangkan potensi yang ada

pada kanak-kanak tersebut. Pendedahan kepada persekitaran yang sesuai akanmengajar mereka menjalani kehidupan dengan sempurna. Kanak-kanak tidak harusditinggalkan sendirian dan dipengaruhi oleh gejala-gejala negatif yang membawakepada kejahatan dan kejahilan (Hasan Langgulung, 1979:16).

Page 5: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 5/24

Selanjutnya Rousseau menjelaskan: " Pentingnya masa kanak-kanak di mana peribadikanak-kanak terbentuk dan pengaruhnya besar sekali pada kehidupan selanjutnya,

yakni masa dewasa dan masa tua, hal-hal pertamalah yang patut dipelihara, sebabkanak-kanak pada asalnya diciptakan siap untuk menerima baik atau buruk. Hanyaorang tuanyalah yang mencenderungkan kepada salah satu diantaranya"

(Rousseau, 1762. Dalam Hasan Langgulung, 1979)

Pendapat ini hampir serupa dengan maksud sebuah hadis yang bermaksud bahawa, "Kanak-kanak dilahirkan dengan fitrah(suci), hanya orang tuanya yang menjadikannya Majusi, Yahudi atau Nasrani" (Ash-Shiddieqy, 1969)

Selain daripada kedudukan anak sebagai amanah Allah kepada ibubapa, anak jugamerupakan cubaan atau ujian kepada mereka. Allah menguji sama ada ibubapa dapat

- 6 -

melaksanakan amanah ini. Sekiranya amanah ini terlaksana ibubapa memperolehiganjaran

seperti ibadah. Firman Allah yang bermaksud:

" Dan ketahuilah, bahawa harta bendamu dan anak-anakmu itu adalah sebagai ujiandan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar."

(Surah al-Anfal:28)

Terdapat juga hadith yang bermaksud: " Apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah, ilmu yang manfaat dan anak yang soleh yang mendoakannya"

Jelaslah di sini bahawa pendidikan peringkat awal sangat dititik beratkan oleh filosofiIslam dan Barat. Mereka sependapat bahawa pendidikan kanak-kanak harus mendapat

perhatian sepenuhnya kerana kanak-kanak mempunyai waktu tertentu yang sangatsingkat dan perlu mendapat perhatian serius. Waktu ini disebut sebagai waktu kritikal.

Perkembangan intelek, emosi dan jasmani kanak-kanak bergantung kepada sempurnaatau tidaknya asuhan yang diperolehi terutama sekali dalam waktu kritikal. Jadi, untuk menyempurnakan tugas ibubapa, taman-taman asuhan perlulah mempunyai kurikulumyang seragam untuk membentuk insan yang cemerlang yang akan menjadi pemimpinunggul pada masa akan datang. (Pendidik dan Pendidikan, USM)

- 7 -

Page 6: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 6/24

4.0 PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN PRASEKOLAH DIMALAYSIA

Perkembangan sistem pendidikan prasekolah telah wujud sejak sekian lama diMalaysia. Kebanyakannya lebih menjurus kepada pendidikan agama yang dilaksanakan secara tidak formal di kampung-kampung. Pengajian Al-Quran dan agamaini di ajar kepada kanak-kanak yang berumur 4 tahun ke atas oleh guru-guru agama.Selalunya kanak-kanak ini belajar mengaji Al Quran di rumah tok guru. Masa yang ditetapkan untuk mereka belajar mengaji Al Quran adalah mengikut kehendak tok guru.Kebiasaannya ia di lakukan pada waktu selepas asar atau pada waktu malam. Kanak-kanak ini di ajar membaca muqaddam dan Al Quran sehinggalah mereka bolehmembaca Al-Quran dengan bacaan yang lancar dan betul. Kebiasaannya kanak-kanak ini akan qatam Al Quran sebanyak tiga kali. Setelah qatam Al Quran, ahli keluargakanak-kanak yang telah qatam Al Quran membuat kenduri pulut kuning sebagai tanda

bahawa anak mereka telah tamat mengaji Al Quran dan sebagai ucapan terima kasihkepada tok guru yang telah mengajar mereka. Pendidikan agama yang di jalankansecara tidak formal ini masih lagi berlaku sekarang. Tetapi kebanyakan daripadakeluarga kanak-kanak sekarang menghantar anak mereka kepada guru mengaji AlQuran yang di lantik di sesuatu kawasan atau sekolah agama. Biasanya mereka yangmengajar Al Quran ini di panggil ustaz dan ustazah. Kanak-kanak ini mengaji AlQuran seperti biasa dan hadiah kepada guru mengaji Al Quran ini adalah berupa

pembayaran wang atau yuran setiap bulan.

- 8 -

Sistem pendidikan prasekolah secara tidak formal ini terus berkembang seiringandengan tertubuhnya pusat-pusat asuhan kanak-kanak secara formal. Perkembangan

pusat-pusat asuhan dan institusi prasekolah secara formal di Malaysia berkait rapatdengan faktor permintaan sosial, sama ada yang di akibatkan oleh desakan keperluanekonomi ataupun perubahan nilai masyarakat yang di akibatkan oleh perbandaran dan

permodenan. Pusat-pusat jagaan dan asuhan telah wujud bersama-sama dengan penubahan ladang-ladang getah dan kawasan perlombongan semasa pemerintahankolonial Inggeris. Pusat-pusat ini ditubuhkan bagi menjaga anak-anak pekerja, yangkedua-dua ibu dan bapa bekerja bagi mencari nafkah. Akan tetapi pusat-pusat jagaandan asuhan ini semata-mata memberi tumpuan terhadap penjagaan kebajikan dankesihatan kanak-kanak, hanya sedikit tumpuan diberikan kepada aspek keperluan

pendidikan (educational needs). Perkembangan bandar berserta dengan kepelbagaiankegiatan ekonomi bagi tujuan pembangunan telah mendorong kepada komersialisasi

pusat-pusat jagaan dan asuhan secara meluas. Pusat-pusat jagaan dan asuhanditubuhkan oleh pihak swasta bagi menampung permintaan ibu bapa yang bekerja

Page 7: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 7/24

untuk menjaga kebajikan anak-anak mereka. Pusat-pusat ini mengambil kanak-kanak dari umur beberapa bulan hingga 4 tahun atau 5 tahun.

Berbeza sedikit halnya daripada pusat jagaan dan asuhan, pendidikan prasekolahsecara berinstitusi hanya bermula pada awal 1950-an. Prasekolah ketika itu adalahuntuk kanak-kanak daripada golongan yang berada kerana yuran bagi perkhidmatanitu adalah tinggi atau di luar kemampuan golongan bawahan. Oleh itu, prasekolah

bersifat elitis

- 9 -

walaupun ‘pengajar’ (bukannya guru dalam erti kata sebenar) tidak mendapat latihan profesional mengenai pendidikan awal kanak-kanak. Di pusat-pusat prasekolah berkenaan, kurikulum prasekolah bersifat tradisional, iaitu menyediakan kanak-kanak dengan kemahiran asas 3M bagi membolehkan mereka dianggap superior danmempunyai kelebihan daripada kanak-kanak lain. Penubuhan pusat-pusat prasekolah

bertambah meluas dalam tahun-tahun 1960-an sejajar dengan perkembangan bandar- bandar utama, khususnya di negeri-negeri yang maju. (Azizah bt. Lebai Nordin,Fakulti Pendidikan UM).

Ketidakseimbangan penyertaan dalam prasekolah serta kepentingan pendidikan jenisini disedari apabila Laporan Murad (1973) dikemukakan. Walau bagaimanapun,sebelum laporan itu telah dikuatkuasakan peruntukan tambahan Akta pelajaran 1961,P.U. (A) 414 Kaedah-kaedah Pelajaran (Kindergaten Sekolah Asuhan) (Pendaftaran),1972 bagi mengawal perkembangan penubuhan dan pengurusan pusat-pusat

berkenaan. Kesedaran tentang ketidakseimbangan penyertaan serta faedah pendidikan prasekolah sebagai pendidikan imbuhan awal telah mendorong beberapa agensikerajaan dan pertubuhan kakitangan jabatan kerajaan giat menubuhkan pusat-pusat

prasekolah dalam tahun-tahun 1970-an dan 1980-an. Diantara agensi-agensi kerajaaanyang giat menubuhkan dan membangunkan pusat-pusat prasekolah serta program-

program pendidikan berkenaan ialah FELDA, FELCRA, RISDA, KEMAS. JabatanRukun Tetangga dan Perpaduan Negara, Kementerian Wilayah Persekutuan, DewanBandaraya Kuala Lumpur, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, universiti-universiti,Kementerian Pertahanan, Kementerian Pembangunan Bandar dan Desa Sabah,Lembaga Letrik Negara dan Yayasan Sabah.

- 10 -

Rancangan Malaysia kelima (1986-1990) telah menyatakan bahawa satu kajian yangmeliputi seluruh negara mengenai kedudukan pendidikan prasekolah dijalankan pada

Page 8: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 8/24

tahun 1981 dan telah disiapkan pada tahun 1984. Kajian tersebut adalah bertujuanuntuk menyediakan maklumat kepada kerajaan mengenai kedudukan pendidikan

prasekolah dan bagi membantu kerajaan menggubal garis panduan dasar mengenai pendidikan prasekolah yang meliputi antara lain pengawasan, pengawalan, penyelarasan, latihan guru, pembentukan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan prasekolah. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahawa pendidikan prasekolah telah berkembang dalam tempoh 1981-1984. Kanak-kanak dalam lingkungan umur empathingga enam tahun yang mengikuti pendidikan prasekolah telah bertambah daripada171,000 pada tahun 1980 kepada 279,000 pada tahun 1984. Dalam tempoh yangsama, terdapat sebanyak 5,657 pusat prasekolah berbanding dengan 2,974 pada tahun1980. Sebanyak 4,487 atau 79 peratus daripada jumlah pusat-pusat ini yangkebanyakannya terletak di kawasan luar bandar, menampung kira-kira 149,850 kanak-kanak atau 54 peratus daripada jumlah kanak-kanak yang mengikuti pendidikan

prasekolah pada tahun 1984 (Rancangan Malaysia Kelima 1986-1990).

Pada tahun 1989 terdapat 6,959 pusat pendidikan prasekolah di Malaysia, 4,728 di bawah berbagai agensi kerajaan, 631 di bawah badan-badan Berkanun seperti FELDA(Federal Land Development Authority), 1392 dijalankan oleh pihak persendirian dan208 di bawah organisasi sosial. Jumlah pendaftaran kanak-kanak dalam tahun 1989adalah

- 11 -

33,520 meningkat daripada 196,992 pada tahun 1981 dan 300,850 pada tahun 1986.(Educational Statistics of Malaysia, 1980-85, 1986 dan 1989) (tidak diterbitkan).

Mengikut anggaran dalam tahun 1990, seramai lebih kurang 490,700 orang dari jumlah kanak-kanak yang berumur 5+ tahun harus mendapat pendidikan prasekolah.Dari jumlah ini, dianggarkan seramai 269,450 orang kanak-kanak (53%) tidak mendapat kemudahan pendidikan tersebut.(Kementerian Pendidikan Malaysia 1991).Keadaan ini mendorong Kementerian Pendidikan Malaysia menubuhkan prasekolah‘Annex’ untuk memberi kemudahan pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak miskindari kawasan bandar dan luar bandar yang tidak mampu membayar yuran program

pendidikan prasekolah yang dianggap mahal.

1. KESAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH TERHADAP PENCAPAIANPELAJARAN KANAK-KANAK

Adalah perlu diberi perhatian bahawa kajian-kajian di negara-negara maju telahmembuktikan bahawa kanak-kanak yang mengikuti pendidikan prasekolahmempunyai kesan positif terhadap perkembangan kognitif dan afektif kanak-kanak

peringkat Gred I dan Gred II (Halim, 1989). Dari kajian yang dijalankan oleh

Page 9: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 9/24

Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama UNICEF (United NationsInternational Children’s Emergency Fund) (1980-1984) didapati bahawa kanak-kanak yang mempunyai pengalaman pendidikan prasekolah lebih bersedia untuk mengikuti

pendidikan formal di sekolah rendah

- 12 -

(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991).

Kajian di Malaysia juga mendapati kanak-kanak yang mengikuti pendidikan prasekolah ada dari keluarga yang mempunyai latarbelakang sosio-ekonomi tinggiatau rendah memperolehi pencapaian yang tinggi semasa di darjah I dan darjah II(Halim, 1989). Kajian-kajian di atas menunjukkan betapa pentingnya pendidikan

prasekolah sebagai asas kesinambungan pendidikan sekolah rendah. Memandangkankepentingan pendidikan prasekolah bagi perkembangan diri kanak-kanak dan

bertambahnya pusat-pusat pendidikan prasekolah di Malaysia, KementerianPendidikan Malaysia dalam menggubal

Piagam (1994) tidak lupa memasukkan isu prasekolah. Piagam ini menyebut:-

o Menyepadukan pendidikan prasekolah yang dikendalikan oleh agensi-agensi kerajaan yang lain di bawah Kementerian Pendidikan.

o Memastikan semua kanak-kanak mengikuti pendidikan prasekolah. o Menyelaraskan dan memastikan kurikulum prasekolah di semua institusi

prasekolah dilaksanakan. (Utusan Malaysia, 4 Januari 1994).

1. ISU KETIDAKSERAGAMAN KURIKULUM PENDIDIKANPRASEKOLAH DI MALAYSIA

Satu fenomena yang paling ketara mengenai pendidikan peringkat prasekolah ini ialahterdapatnya berbagai agensi yang terlibat di dalam mengendalikannya. Sehingga kiniterdapat kira-kira 31 buah agensi kerajaan, separa kerajaan, sektor swasta dan

pertubuhan

- 13 -

bebas yang menganjurkan pusat pendidikan prasekolah (Kementerian Pendidikan,1984). Sehingga waktu ini pendidikan prasekolah ini makin berkembang sejajar dengan perkembangan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Setiap agensi penganjur mengendalikan pusat-pusat prasekolah secara berasingan tanpa sebarang kawalandaripada pihak yang berwajib. Kurikulum yang digunakan adalah berbeza dan di

Page 10: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 10/24

bentuk secara bebas oleh setiap agensi berkenaan untuk memenuhi kehendak danmatlamat masing-masing.

Sebagai satu usaha untuk menyelesaikan masalah ini, dalam tahun 1984, KementerianPendidikan telah menghasilkan sebuah ‘Garis Panduan Kurikulum PendidikanPrasekolah Malaysia’. Sebanyak lapan garis panduan untuk pendidikan prasekolahtelah dibentuk dan garis panduan itu telah diperkemaskan lagi pada tahun 1986. Inimerupakan garis panduan untuk satu program tidak formal bagi kanak-kanak dalamlingkungan umur empat hingga enam tahun. Garis panduan ini berdasarkan kepadaKurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Secara ringkas garis panduan inimeliputi perkara-perkara seperti Pendidikan Ketatanegaraan, Pendidikan Kerohaniandan Moral, Penggunaan Bahasa Malaysia, Pendidikan Agama Islam, PerkembanganFizikal, Perkembangan Sosio-Emosi, perkembangan kognitif dan perkembanganestetika dan daya kreatif.

Satu ulasan mengenai keadaan pendidikan prasekolah di Malaysia (New StraitsTimes, 22 Nov 1989:2) menunjukkan bahawa walaupun ada satu garis panduan yang

- 14 -

disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, ketidakseragaman masih wujud.Ini adalah kerana 60% daripada tadika atau tabika yang ada di negara ini mempunyaikurikulum sendiri dan kaedah perlaksanaan yang berlainan. Kebanyakkannya terlalumemberatkan aspek tertentu seperti perkembangan aspek lain seperti kerohanian danmoral.

Menurut Zaharani Asran, (Utusan Malaysia, Nov. 1989), salah satu faktor yangmenyebabkan penekanan yang tidak seimbang sewaktu melaksanakan kurikulum

pendidikan awal adalah salah anggapan ibubapa tentang matlamat pendidikan prasekolah yang sebenarnya. Ramai ibubapa merungut kerana kanak-kanak belum pandai membaca, menulis dan mengira sedangkan mereka sudah dihantar ke tamanasuhan kanak-kanak. Yang menjadi sasaran ibubapa ialah guru-guru tadika dan pihak

pengurusan taman asuhan. Ibubapa akan mendesak agar anak-anak mereka diajar program 3M. Tanpa disedari mereka sebenarnya telah menimbulkan satu masalahyang menjadi kontroversi. Keperluan utama dalam rancangan pendidikan awalsekarang ini ialah menyediakan satu kurikulum yang sesuai, yang bercorak menyeluruh dan seimbang selaras dengan tujuan untuk melahirkan insan kamil.

Pengendalian pendidikan prasekolah oleh berbagai-bagai agensi yang berasingan initelah menimbulkan beberapa masalah dan persoalan. Ini adalah kerana institusi-

Page 11: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 11/24

institusi tersebut mempunyai matlamat, tanggapan, orientasi, keutamaan dankemampuan yang tersendiri dan berbeza-beza khasnya aspek penggunaan bahasa

pengantar, penggunaan

- 15 -

kurikulum, latihan ikhtisas, kelayakan akademik guru, gaji guru dan yuran pelajar, penempatan tadika, pengurusan dan pentadbiran, kemudahan-kemudahan asas dankeutamaan-keutamaan yang ditekankan.

Antara isu-isu yang dapat di timbulkan dari pendidikan prasekolah adalah dari sudut:

6.1 Model Kurikulum

Model kurikulum atau program prasekolah didapati berbagai-bagai. Ada yangmenggunakan model tradisional atau akademik dan ada yang menggunakan ModelFroebel, Montessori, Piaget, Head Start, Perkembangan Menyeluruh, KurikulumTerbuka dan Campuran dan pelbagai lagi. Walau bagaimanapun kebanyakan

prasekolah swasta menggunakan model tradisional dan ini dianggap menyelewengdaripada matlamat pendidikan awal kanak-kanak yang sepatutnya bertujuan untuk menggalakkan perkembangan psikososial, personaliti, moral dan potensi kanak-kanak.Prasekolah anjuran agensi kerajaan pula menekankan aspek sosiolisasi, perpaduanakhlak di samping aspek perkembangan kognitif.

6.2 Yuran

Kedudukan kewangan tadika swasta adalah kukuh disebabkan oleh yuran yang tinggiyang dikenakan kepada setiap kanak-kanak. Sebaliknya tadika yang dikelolakan oleh

- 16 -

agensi-agensi kerajaan tidak begitu kukuh kedudukan kewangannya jika dibandingkandengan tadika swasta. Sumber kewangan tadika/tabika agensi kerajaan adalah

bergantung sepenuhnya kepada peruntukan kerajaan tetapi jumlah itu sangat kecil.Bayaran untuk menghadiri tadika adalah berbeza-beza. Kanak-kanak dari keluargayang kaya menghadiri tadika yang bayarannya lebih tinggi dari bayaran universiti dankanak-kanak yang dari keluarga yang miskin akan menghadiri tadika yang bayarannyalebih murah atau kemungkinan tidak menghadiri tadika langsung. Ekoran dari ini,tadika yang mengenakan bayaran yang tinggi dapat pula memberi gaji yang lebihtinggi kepada guru-guru yang mempunyai latihan yang lebih baik. Ini tidak mungkin

Page 12: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 12/24

dilakukan oleh tadika-tadika yang mengenakan bayaran yang rendah, oleh itu guru-guru yang diambilnya tidak terlatih dan kedudukan mereka pula tidak tetap.Keadaanini akan menjadikan tadika yang mengenakan bayaran tinggi itu lebih baik dan kanak-kanak yang menghadiri tadika tadi menerima pendidikan prasekolah yang lebihsempurna. Kesimpulannya ialah orang yang lebih baik kedudukan sosio-ekonominyaakan mendapat pendidikan prasekolah yang lebih baik. Pembayaran yuran yang

berbeza mencerminkan ketidak seimbangan antara kawasan dan agensi yang terlibat.

6.3 Kelayakan Akademik dan Ikhtisas Guru

Tenaga pengajar yang mengendalikan program latihan ini mempunyai kelulusanakademik dan ikhtisas yang berbeza-beza. Ada di antara agensi ini mempunyai tenaga

pengajar yang berkelulusan ‘post graduate’ dalam pendidikan prasekolah. Manakalayang

- 17 -

lain pula hanya mempunyai latihan asas berhubung dengan pendidikan prasekolah.Tidak ada koordinasi di antara agensi-agensi yang menjalankan latihan berhubungdengan kurikulum, taraf akademik tenaga pengajar dan jangka masa kursus yangdijalankan. Di samping itu hanya sejumlah kecil sahaja bakal-bakal guru tadika yangdapat diberi latihan sempurna kerana terhadnya bilangan pusat latihan dan bilangantenaga pengajar yang berkelayakan.

6.4 Gaji guru

Memandangkan pendidikan prasekolah dijalankan oleh pelbagai agensi dan pertubuhan, maka terdapat perbezaan yang ketara dari segi bayaran gaji dan ganjaranuntuk guru-guru prasekolah. Prasekolah yang mengenakan yuran yang mahal kepadakanak-kanak di bawah pengawasannya akan membayar gaji guru dengan jumlah yanglebih mahal berbanding dengan agensi prasekolah yang mengenakan yuran yangrendah. Pembayaran gaji guru juga adalah berpandukan kepada kelayakan akademik yang di miliki oleh guru berkenaan. Tidak ada pelarasan gaji di antara guru-guru yangmengajar. Secara amnya, guru-guru tadika agensi kerajaan atau separa kerajaanmenerima gaji di antara RM 400 hingga RM600 manakala bagi guru-guru tadikaswasta adalah sebanyak RM 700 dan kadangkala mencapai keempat angka.

Page 13: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 13/24

-18 -

6.5 Latihan Guru

Latihan untuk guru-guru tadika atau tabika dijalankan oleh agensi-agensi kerajaan. Diantaranya ialah KEMAS, Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara, FELDAdan lain-lain badan-badan khas dan agensi kerajaan dan pihak swasta. Guru-gurutersebut di kehendaki untuk menjalani pelbagai kursus yang menekankan kepadaaspek pembelajaran dan pengurusan kanak-kanak. Terdapat juga sebilangan guru-gurutadika yang tidak mempunyai latihan khusus untuk mengajar. Persoalannya di sini

bagaimanakah

6.6 Kemudahan-kemudahan Asas Fizikal

Kemudahan asas fizikal di antara tadika-tadika adalah berbeza mengikut lokasi dankemantapan kewangan agensi yang mengendalikan tadika tersebut. Antarakemudahan-kemudahan asas yang di dapati di tadika adalah seperti bilik air, ruang

permainan kanak-kanak, ruang makan dan ada sebahagiannya yang menyediakankawasan untuk beriadah, berenang dan sudut-sudut bacaan dan ruang untuk berehat.Kadang-kala pihak tadika sendiri ada menyediakan kemudahan pengangkutan seperti

bas dan van untuk menghantar kanak-kanak ke tadika .

6.7 Organisasi, Pengurusan dan Pentadbiran Tadika

Setiap badan penganjur tadika mempunyai sistem pengurusan dan pentadbiraninstitusinya yang tersendiri. Penyelarasan di antara agensi-agensi tersebut langsungtidak

- 19 -

wujud, terutamanya untuk menuju ke arah haluan yang sama bagi menghasilkan pendidikan prasekolah yang berkualiti. Perbezaan-perbezaan dalam aspek pentadbiranternyata dari segi bilangan unit atau bahagian yang terlibat dalam bidang-bidang

pengendalian prasekolah, bilangan kakitangan asas dan kelayakan serta pengalamankakitangan. Struktur organisasi pengurusan prasekolah juga adalah berbeza di antarasatu sama lain.

6.8 Pendaftaran dan Penyelarasan

Semua sekolah asuhan mestilah didaftarkan di Kementerian Pendidikan mengikutSeksyen 44, Akta Pelajaran 1971 kecuali tadika atau sekolah asuhan yang mendapat

pengecualian dari pendaftaran mengikut Seksyen 127, Akta Pelajaran 1961. Semua

Page 14: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 14/24

guru(termasuk Guru Besar), Pengelola atau pengurus dan pekerja kindergarten atausekolah asuhan hendaklah di daftarkan di Kementerian Pendidikan mengikut Seksyen75 dan 79, Akta Pelajaran, kecuali guru, pengelola dan pengurus serta pekerjakindergarten yang mendapat pengecualian dari pendaftaran mengikut Seksyen 127,Akta Pelajaran 1961. Walaubagaimanapun terdapat tadika-tadika yang masih belum didaftarkan di Kementerian Pendidikan kerana matlamatnya adalah bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk memberikan pendidikan kepada kanak-kanak didaerah masing-masing. Bagi prasekolah yang mendapat bantuan daripada KEMAS,maka prasekolah itu dianggap

- 20 -

mendapat pengecualian dari pendaftaran. Prasekolah polis dan tentera yang terletak dikawasan penempatannya di kecualikan juga dari pendaftaran Kementerian Pendidikanatas alasan ia di anggap terkawal dan selamat.

7.0 RESOLUSI BAGI PENYERAGAMAN PENDIDIKANPRASEKOLAH DI MALAYSIA

Penubuhan pusat-pusat asuhan dan tadika dari sejak 1950-an adalah menurutdasar laissez-faire , iaitu dasar terbuka atau dasar memberi autonomi dan kebebasankepada pihak yang berminat dan berkemampuan menganjurkan pusat-pusat

berkenaan. Justeru daripada dasar-dasar kerajaan ini telah mewujudkanketidakimbangan dan ketidakseragaman dalam pelbagai aspek pendidikan prasekolahseperti pentadbiran, kurikulum, latihan guru, gaji guru, yuran, mutu infrastruktur dankriteria pendaftaran pusat prasekolah. Beberapa resolusi atau langkah-langkah perlu diambil untuk mengurangkan dan seterusnya membaharui ketidakseragaman danketidakimbangan. Di antara resolusi ialah seperti berikut:

• Penubuhan Jawatankuasa Pemandu Pendidikan Prasekolah untuk memandu perkembangan pendidikan prasekolah dalam pelbagai aspek bagimengurangkan gejala ketidakseragaman dan ketidakimbangan yang sedia ada

pada masa ini.

- 21 -

Page 15: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 15/24

• Konsep pendidikan prasekolah seperti di fahami sekarang di negara kita perludisemak

semula dan di beri definisi yang baru. Samada rancangan pendidikan prasekolah hendak di laksanakan secara menyeluruh atau secara perlaksanaan pemilihan.

• Tindakan harus di ambil untuk menjalankan profile mapping mengenaikawasan-kawasan dan kumpulan-kumpulan tertentu dalam negara khasnya

pihak yang memerlukan keutamaan perhatian sebagai langkah jangka masa panjang untuk perlaksanaan program.

• Satu badan penyelaras kurikulum di wujudkan. Bahagian Perancangan danPenyelidikan Pelajaran atau Pusat Perkembangan Kurikulum atau satu UnitKhas di Kementerian Pendidikan bolehlah di pertanggungjawabkan untuk menjalankan tugas penyelarasan ini.

• Suatu panduan kasar untuk kurikulum perlulah di kenalpasti oleh pihak kerajaan dengan membolehkan pengubahsuaian yang wajar di buat mengikutkeadaan persekitaran dan kawasan wilayah. Objektif-objektif kurikulummestilah seragam untuk keseluruhan pendidikan prasekolah, manakala untuk kurikulum kanak-kanak di peringkat "Nursery" pula suaru garis panduan yang

berasingan perlu diwujudkan. Bahan-bahan bantuan pengajaran hendaklah berdasarkan bahan-bahan tempatan.

• Kurikulum yang sama untuk kanak-kanak di bandar dan luar bandar perludiadakan. Kurikulum ini hendaklah di sesuaikan dengan kumpulan umur kanak-kanak.

- 22 -

• Kurikulum bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4-6 tahun haruslahdisediakan terlebih dahulu dan sekiranya keadaan kewangan mengizinkan

boleh di sediakan kurikulum bagi kanak-kanak dalam lingkungan 3-6 tahun.• Matlamat prasekolah pada keseluruhannya ialah untuk perkembangan potensi

kanak-kanak sepenuh-penuhnya. Matlamat sosialisasi mestilah merupakanmatlamat penting yang tidak sahaja melahirkan kesedaran Sivik tetapi jugamenggalakkan hubungan di kalangan kanak-kanak. Matlamat tambahan untuk menyediakan peluang bagi kanak-kanak didedahkan kepada sukan, permainan,nyanyian dan penceritaan, mestilah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolahdan tidak sebagai pilihan.

• Objektif pendidikan prasekolah adalah disarankan sebagai mewujudkan satuinstitusi yang tersusun bagi proses sosiolisasi (an organised and

Page 16: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 16/24

institutionalised sosialisation) yang merangkumi pelbagai fungsi dan aspek,diantaranya persediaan untuk sekolah rendah, imbuhan, kesihatan, pemakanandan lain-lain.

• Pendidikan prasekolah seharusnya memusatkan perhatian pada kaedah yangsesuai dan kaedah ini mestilah dikaitkan dengan faktor kesediaan pembelajaranyang mungkin berbeza-beza dalam situasi dan kelompok yang beraneka jenis.

• Latihan pendidik guru dalam pengkhususan prasekolah mestilah disegerakankerana institusi yang ada dijangka tidak berdaya menampung keperluan yangsemakin bertambah. Latihan perguruan yang bermutu tinggi dan sistematik amat penting untuk melengkapkan guru-guru dengan kemahiran untuk mengesan kesediaan pembelajaran

- 23 -

• dan bezantara perbezaan individu. Setelah mengesan masalah kesediaan pembelajaran dan bezantara individu, maka guru-guru semestinya mampumemilih teknik/kaedah pengajaran dan bimbingan yang berkesan.

• Latihan untuk guru-guru tadika tidak semestinya dikendalikan oleh BahagianPendidikan Guru sahaja. Sebaliknya latihan ini boleh juga dikendalikan olehmana-mana badan lain umpamanya universiti-universiti tempatan. Programlatihan KEMAS perlu diperluas dan dipusatkan supaya dapat juga menampungkeperluan guru di sektor swasta. Latihan guru prasekolah mestilah diselaraskanwalaupun ianya dikelolakan oleh badan-badan yang berlainan. Kurikulumuntuk melatih guru-guru perlulah memasukkan komponen kesihatan yangmeliputi aspek-aspek penjagaan kanak-kanak, pertolongan cemas dan

pemakanan.• Bagi maksud kawalan mutu, bagaimana Kementerian Pendidikan harus

mengadakan garis panduan terperinci mengenai aspek-aspek fizikal, guru,kurikulum, alat-alat dan kelengkapan prasekolah. Ini dapat dijalankan dengandua cara:

i. Bagi tadikan swasta atau bukan di bawah Kementerian Pendidikan, ditahap I, Kementerian meluluskan atau tidak meluluskan pendaftarannya.Di tahap II, Kementerian meneliti prasekolah ini untuk membaharui

lesen, kemansuhan taraf dan sebagainya.

- 24 -

Page 17: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 17/24

ii. Tadika di bawah Kementerian Pendidikan sudah ditentukan keperluan-keperluannya. Kawalan kualiti akan juga melihatkan aspek-aspek

perundangan.

8.0 IMPLIKASI KETIDAKSERAGAMAN KURIKULUMPRASEKOLAH TERHADAP PENDIDIKAN SEKOLAHRENDAH

Perbezaan orientasi tadika-tadika mungkin akan menyulitkan kedudukan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Ada kemungkinan tadika-tadika yang dibiayai oleh persatuan,kaum atau parti politik akan di hadiri oleh satu golongan etnik sahaja. Orientasinyaakan diserap dalam proses sosilisasi yang berlaku di tadika. Jika orientasinya selarasdengan Dasar Pelajaran Kebangsaan maka ianya tidak akan menjadi masalah, tapi

bagaimana kalau tidak? Ia tentu akan mendatangkan impak kepada pertumbuhankanak-kanak tadika yang terbabit semasa mereka memasuki alam persekolahan kelak.Isu yang wajar di fikirkan di sini ialah sejauhmanakah pengalaman-pengalaman

pembelajaran yang berbeza-beza itu mempengaruhi kualiti kanak-kanak yangmemasuki sekolah rendah. Dalam hubungan ini kesan pendidikan prasekolah ke atas

pendidikan formal sekolah rendah perlulah di kaji di samping membincangkan kesankurikulum sekolah rendah terhadap pertumbuhan dan perkembangan diri kanak-kanak terbabit.

- 25 -

Situasi 1

Di beberapa buah sekolah didapati murid-murid yang telah menghadiri tadika denganmurid yang tidak menghadiri tadika di letakkan bersama dalam satu darjah. Darikajian yang telah di buat sebelum ini, di sebuah sekolah, di dapati ada enam buahdarjah satu. Tiap-tiap satu darjah mempunyai tiga kumpulan murid-murid. Kumpulanmurid-murid tersebut terbahagi kepada:-

Page 18: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 18/24

a. Kumpulan Maju b. Kumpulan Sederhanac. Kumpulan Lemah.

Tiap-tiap kumpulan maju terdiri hampir-hampir semuanya dari mereka yangmenghadiri tadika. Seperti yang sudah di jangka, manakala kumpulan lemah terdirihampir-hampir semuanya dari golongan miskin dan ada yang tidak pernah memasukitadika. Guru di kelas ini mendapati kelas begitu sukar di kendalikan. Murid-muridlemah terpaksa dibimbing sepenuh masa kerana asas pelajarannya ialah nil sedangmurid-murid maju pula membuat bising bila sahaja perhatian guru di berikan kepadakumpulan lemah. Hal ini menjadi semakin kusut kerana guru-guru dan murid-murid"lemah" itu masing-masing ada perasaan emosi.

Guru selalunya, dengan tidak disedari, terperangkap oleh apa yang di panggil self- fulfilling prophecy. Tidak menghadiri tadika itu di hubungkan pula dengan lemah pelajaran, dan kelemahan itu dihubungkan pula dengan kelas sosio ekonomi, danakhirnya

- 26 -

hakikat tidak menghadiri tadika itu di lupakan. Yang diingat selalu ialah budak-budak itu lemah ialah kerana mereka anak-anak orang miskin yang selalunya "bodoh", dantidak dapat di tolong atau di bantu. Pada hal kanak-kanak itu memerlukan jauh lebih

banyak, dan bukannya jauh lebih kurang perhatian guru. Tidak sahaja guru-guru yangakhirnya patah semangat untuk mengajar murid-murid "lemah" ini. Mereka jugamendapati ketiadaan daya untuk belajar. Ketiadaan daya yang pada mulanya disebabkan oleh ketiadaan persediaan pembelajaran prasekolah, akhirnya berubahkepada ketiadaan daya yang di sebabkan oleh konsep rendah diri.

Salah satu daripada sebab-sebab terjadinya rendah diri adalah di mana kanak-kanak yang telah berpendidikan tadika, pada tahun pertama persekolahan rendah,umpamanya akan dapat memberikan jawapan yang betul, lalu di puji guru, dandengan demikian naiklah konsep dirinya. Kanak-kanak yang tidak berpendidikantadika banyak membuat salah lalu di keji atau tidak di puji dan dengan demikianmenjadi rendahlah konsep diri, maka keupayaan untuk belajar itu tidaklah di gunakanmereka sepenuhnya.

Situasi 2

Dari satu kajian , di dapati di dalam satu kelas yang di lawati oleh pengkaji, murid-murid yang tidak berpendidikan tadika yang selalu sahaja menangis, ponteng kelasdan membawa ibu menemani mereka di sekolah. Murid-murid yang tidak

Page 19: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 19/24

Page 20: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 20/24

sementara kanak-kanak yang datang dari golongan yang daif, adalah lair daripadatadika-tadika yang tidak mempunyai kemudahan yang cukup untuk tujuan

pembelajaran.

Situasi 4

Satu cabaran pada pendidikan prasekolah adalah kesan-kesan pendidikan prasekolahyang masih belum boleh di sahkan dengan sepenuhnya. Dari kajian yang telah di buatdi dapati kanak-kanak yang memasuki tadika tidak dapat mengekalkan pencapaiankognitif mereka di sekolah rendah. Ada pula pendapat menyatakan bahawa ada kanak-kanak yang mempunyai pengalaman tadika yang tidak berdisiplin dan tidak mahumengikuti kebiasaan-kebiasaan belajar di bilik darjah di sekolah rendah. Sebaliknyakanak-kanak yang tidak mempunyai pengalaman tadikalah yang mengikuti pengajaranguru dengan lebih hati-hati dan bersemangat.

- 29 -

Situasi 5

Dari kajian yang di jalankan juga di dapati bahawa pendidikan prasekolah itu adalahmerupakan sebagai percubaan untuk menggantikan fungsi rumah dan keluarga.

Tadika sebenarnya bukanlah berfungsi sebagai institusi keluarga tetapi sebenarnyaadalah bersifat sebagai meneguhkan fungsi ibu bapa dan bukannya membawa kepada

pepecahan sistem kekeluargaan. Hakikat ini timbul kerana ada tadika yang berfungsisebagai day care memberikan perkhidmatan perlindungan kepada kanak-kanak dari

pukul 8.00 pagi hingga 8.00 malam. Menurut Moore salah seorang pengkaji yangmembuat kajian terhadap kank-kanak menyatakan bahawa kasih sayang keibuan ataukebapaan jarang-jarang boleh di gantikan dengan kasih sayang pembimbing atau gurutadika.

Secara kesimpulannya, demikianlah beberapa situasi-situasi yang berlaku di arena pendidikan prasekolah. Pertimbangan yang wajar seharusnya di berikan pada situasi-situasi yang berlaku dan tindakan-tindakan positif sepatutnya di ambil bagimenjadikan pendidikan prasekolah itu sebagai taman asuhan kanak-kanak dalam

pengertian yang sebenarnya dan dapat membantu pendidikan di peringkat rendah.(Dewan Masyarakat, 1993)

Page 21: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 21/24

- 30 -

1. CADANGAN

• Bagi menangani isu ketidakseragaman kurikulum pra-sekolah di Malaysia ialah

dengan menggunakan pendekatan holistik untuk pendidikan awal. Pendekatanini ialah pendekatan yang menyeluruh, bersepadu, berkeseimbangan danmerangkumi semua aspek penting secara serentak. Aspek-aspek yang diberikan

perhatian akan dihubungjalinkan antara satu dengan yang lain supaya terdapat"kesepaduan" . Menurut perspektif Islam , bukan sahaja kesepaduan malahkeseimbangan antara aspek rohani (keimanan dan akhlak), aspek intelek (kognitif), aspek emosi (afektif), dan aspek jasmani (psikomotor) juga perludiberi perhatian. Kesemuanya dijalinkan secara berhiraki dan

berkesinambungan dengan aspek-aspek lain seperti intelek untuk mandapatkan pengetahuan yang berguna, aspek emosi dan aspek jasmani untuk mendapatkebolehan berinteraksi dan kecergasan fizikal. Hasil yang ingin dicapai ialahmanusia beriman, berilmu dan beramal, bukan yang mempunyai ilmu tanpaamal atau yang beramal tetapi jahil.

• Selain daripada menyeragamkan kurikulum, penyeragaman hendaklahdilakukan ke atas organisasi pendidikan pra-sekolah, pentadbiran dan juga

pengurusannya.• Kemudahan asas fizikal diantara tadika-tadika sepatutnya diselaraskan dan

pihak tertentu yang diberi kepercayaan untuk menyelaraskan kewujudan pusat pendidikan

- 31 -

• prasekolah hendaklah menetapkan syarat-syarat tertentu yang perlu diikuti oleh pihak yang ingin mewujudkan pusat pendidikan prasekolah.

• Penggubal dasar dan pentadbir perlu peka terhadap usaha untuk meningkatkan

infrastruktur pendidikan prasekolah dan sepatutnya mendapat sokongan moral

Page 22: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 22/24

serta kebendaan daripada pihak swasta dan kerajaan.

• Bagi menjamin kualiti tadika serta program pendidikan prasekolah, masyarakat perlu dididik tentang keperluan pengajar pusat prasekolah yang menawarkan perkhidmatan berkualiti untuk kanak-kanak prasekolah.

• Kelayakan guru perlu ditingkatkan dan diselaraskan bagi semua guru prasekolah selain daripada penyeliaan yang rapi dan sistem pendaftaran tadikayang tersusun.

• Pembimbing tadika perlu diselia atau diawasi beberapa kali dalam tahun pertama mereka mulai bekerja dan hasil penilaian didokumentasikan untuk rujukan dan tindakan selanjutnya.

• Adalah disyorkan supaya kajian susulan untuk melanjutkan "kajian status pendidikan prasekolah" yang telah dijalankan.

• Pembayaran yuran bagi institusi pendidikan prasekolah hendaklahdiseragamkan.

• Penulisan buku tentang pendidikan prasekolah dalam pasaran perlu ditambahuntuk memperluaskan pengetahuan ibu-bapa.

• Pembimbing dan pendidik tadika perlu mempunyai fikiran yang terbuka, semangat ingin tahu dan ingin mempelajari sesuatu serta bersikap fleksibel.

- 32 -

• Ibu-bapa sepatutnya menjalinkan hubungan yang rapat dengan pihak pentadbir pusat pendidikan prasekolah, perlu peka terhadap faktor yang memberikanrangsangan terhadap pendidikan kanak-kanak prasekolah dan menghadapinyasecara objektif, serta perlu menangani masalah-masalah anak mereka yangmungkin timbul dalam pendidikan prasekolah.

• Lebih banyak kajian perlu dijalankan berkaitan pembelajaran di tadika kerananegara kita masih jauh ke belakang dalam usaha menghimpunkan data tentangiklim dan pembelajaran kanak-kanak tadika.

• Dalam pendidikan prasekolah telah di kemukan empat model guru-guru tadikayang boleh di contohi. Model Maternal ( Model Keibuan) menegaskan bahawafungsi guru itu lebih untuk menjaga keselamatan dan kesihatan jasmani kanak-kanak, Model Therapeautic menegaskan fungsi guru sebagai pelayan perasaan

kanak-kanak, dan Model Instructional menitikberatkan fungsi guru sebagai penyampai ilmu pengetahuan atau Model Facilitator yang mengutamakanfungsi guru sebagai pembentuk suasana pembelajaran yang berkesan untuk kanak-kanak. Kemungkinannya, guru tadika yang ideal mempunyai ciri-ciridaripada kesemua model tersebut. Dalam menilai kualiti guru-guru tadika masakini adalah di cadangkan ianya mestilah memenuhi kelayakan berdasarkanmodel-model yang tersebut di atas.

Page 23: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 23/24

• Adalah di cadangkan bahawa ibu bapa juga boleh memainkan peranan di dalam perancangan aktiviti-aktiviti tadika atau secara langsung menjadi pembantuguru atau

- 33 -

• teacher aide . Ibu bapa boleh menjadi pengajar kepada kanak-kanak samada dengan bercerita kepada mereka atau membawa mereka melawat dalamrancangan field-trips tadika.

• Ibu bapa juga seharusnya di berikan pendidikan keibubapaan melaluiseminar, workshop , forum dan kelas-kelas pemerhatian kanak-kanak tadika,tentang proses pemeliharaan kanak-kanak dan pertumbuhan kanak-kanak supaya mereka boleh menjadi ibu bapa yang lebih berkesan.

(Kementerian Pendidikan Malaysia)

1. MASA DEPAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH DI MALAYSIA

Pendidikan Prasekolah di Malaysia akan mengalami perubahan sejajar dengan pembangunan negara. Pemikiran rakyat Malaysia tentang peripentingnya pendidikandi peringkat kanak-kanak memberi impak kepada pertumbuhan pusat-pusat bimbingandan didikan khas untuk kanak-kanak. Peningkatan dwi-kerjaya di dalam sesebuahkeluarga memberi kesan yang cukup besar kepada bercambahnya pusat-pusat ini.Perkembangan teknologi maklumat dewasa ini mendorong pusat bimbingan kanak-kanak agar mengikut arus teknologi terkini. Keluarga kanak-kanak yang terlibatmempunyai keyakinan kepada pusat bimbingan kanak-kanak yang menawarkanaktiviti-aktiviti pengajaran mereka yang berteraskan teknologi moden. Persoalannyadi sini, adakah penekanan yang diberikan ini

- 34 -

kelak akan membangunkan jasmani, emosi, intelek, rohani dan sosial yang terancang bagi melahirkan generasi berkualiti. Adakah pusat-pusat bimbingan ini hanyamementingkan keuntungan semata-mata? Mungkin sebilangan kecil sahaja yang

benar-benar memahami konsep pendidikan sebenarnya. Adakah suatu hari nantikanak-kanak ini hanya perlu belajar dari rumah sahaja tanpa perlu ke sekolah?Kesemua persoalan ini akan terjawab jika pihak pentadbiran pendidikan benar-benar faham matlamat pendidikan negara. Hanya masa yang akan menentukan halatujuSistem Pendidikan Prasekolah di Malaysia.

1. PENUTUP

Page 24: Assigment Internet

8/9/2019 Assigment Internet...

http://slidepdf.com/reader/full/assigment-internet 24/24

Demikianlah di antara cadangan-cadangan yang menampakkan garis-garis persediaanke arah menjadikan pendidikan prasekolah sebahagian daripada sistem pendidikankebangsaan. Pendidikan prasekolah merupakan sesuatu yang semakin mendapat

perhatian dalam pergolakan pendidikan tanahair kita. Sebagaimana juga peringkat- peringkat pendidikan yang lalu, pendidikan prasekolah melalui berbagai tahap proses perubahan perkembangan dan cabaran sebelum memperolehi kematangan yangmembantu pertumbuhan sepenuhnya. Implikasi pengalaman tadika kepadatingkahlaku kemasukan murid-murid darjah satu dan kesan-kesan seterusnya kepada

persekolahan melahirkan kesan domino. Pendidik-pendidik dan mereka yang berkecimpung di dalam pendidikan prasekolah mestilah mengenali isu-isu yang berkaitan dengan komponen-

- 35 -

komponen bidang tersebut serta mencari penyelesaian daripada berbagai alternatif yang ada, sebelum sesuatu keputusan dan tindakan pendidikan di laksanakan.Penentuan arah pendidikan prasekolah di Malaysia, samada kita mahukan ianyasebagai sebahagian daripada sekolah rendah yang formal atau mempertahankankeistimewaannya di luar pendidikan sekolah rendah adalah pertimbangan yangmemerlukan pemikiran yang teliti. Terpulanglah kepada para pendidik, ibu bapa danmasyarakat mementukan asas-asas yang logik dan bernas kepada pembentukan dasar-dasar dan undang-undang dalam bidang tersebut