assigment internet

Click here to load reader

Post on 30-May-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Assigment Internet...

  1/24

  KERTAS KERJA KAJIAN SISTEM PENDIDIKANKEBANGSAAN (MTT2353)

  PENDIDIKAN PRA SEKOLAH

  1.0 PENGENALAN

  Pendidikan prasekolah adalah pendidikan asas yang penting. Ia merupakan pendidikanawal dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas pendidikan di rumah. Iamenjadi tapak yang boleh menyemaikan bibit cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan

  sekolah. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luasmengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspek-aspek perkembangankanak-kanak, strategi pengajaran pembelajaran, pentadbiran pusat prasekolah danaspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Dalam tamadunBarat, pendidikan awal bermaksud pendidikan peringkat prasekolah. Pada mulanya

  peringkat ini hanya meliputi kanak-kanak dari umur tiga hingga enam tahun, yanglebih dikenali dengan peringkat kindergarten. Selepas beberapa kajian, konsep

  pendidikan awal ini dipinda supaya meliputi kanak-kanak di peringkat selepas lahir hingga ke peringkat enam tahun. Peringkat selepas lahir hingga ke peringkat tigatahun dikenali juga sebagai peringkat nursery. Dari perspektif Islam, pendidikanawal bermula dari masa anak masih berada dalam kandungan ibu sehingga kanak-kanak berumur enam tahun. Secara umum, pendidikan awal Islam boleh dibahagikankepada dua peringkat, iaitu peringkat sebelum lahir dan peringkat sesudah lahir.Peringkat sesudah lahir dibahagikan juga kepada dua tahap. Iaitu dari mula dilahirkanhingga tiga tahun dan tahap seterusnya dari umur tiga hingga meningkat ke enamtahun.

  - 1 -

  Jelaslah di sini menunjukkan bahawa pendidikan prasekolah memainkan perananyang penting di dalam pertumbuhan diri seseorang kanak-kanak itu di dalam kedua-dua tamadun Barat dan Islam. Persoalannya sekarang adakah ibu bapa mempunyaikebolehan,

 • 8/9/2019 Assigment Internet...

  2/24

  pengetahuan dan keupayaan dari segi masa dan tenaga untuk menangani segala bentuk masalah dan fenomena yang muncul dalam sistem sosio-ekonomi masyarakatsekarang? Ibubapa sebagai orang yang bertanggungjawab mendidik dan memimpinanak-anak, mungkin menghadapi masalah dalam melaksanakan peranan merekadengan sempurna kerana terdesak oleh hambatan hidup, contohnya ibu juga terpaksa

  bekerja di luar rumah.

  Fenomena yang disebutkan di atas menyebabkan ibubapa terpaksa mencari penggantiuntuk melaksanakan tugas dan peranan yang sepatutnya mereka laksanakan sendiri.Dalam dekad 70-an dan 80-an peranan ibubapa digantikan dengan pengasuh yangtinggal serumah bersama-sama keluarga. Dalam tahun-tahun mutakhir ini, tempat-tempat seperti taman asuhan (hadhanah)dan tadika menjadi tumpuan dan harapanibubapa agar dapat mengambil alih tanggungjawab mereka sama ada secarasepenuhnya atau sebagai menampung waktu ketiadaan mereka bersama anak-anak.Jadi untuk menyempurnakan tugas ibubapa dengan sebaiknya, taman-taman asuhan

  perlulah diberi pengisian yang lengkap. Pengisian yang dimaksudkan ialah kurikulumyang bertujuan untuk melatih dan mendidik dalam semua aspek pendidikan seperti

  pendidikan moral, rohani, jasmani dan juga mental.

  - 2 -

  2.0 PERANAN DAN FUNGSI PENDIDIKAN PRASEKOLAH

  Pendidikan prasekolah mempunyai peranan dan fungsinya yang tersendiri sebagaiasas pendidikan dalam perkembangan pendidikan di negara ini kerana pendidikan

  prasekolah bukanlah sebahagian dari sistem persekolahan di Malaysia. Tidak ada

  peruntukan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran untuk pendidikan prasekolah.Penglibatan Kementerian Pelajaran ialah setakat menyediakan buku panduan bagikewujudan tadika-tadika . Sama ada ianya diikuti atau tidak terpulanglah kepada

 • 8/9/2019 Assigment Internet...

  3/24

  institusi pendidikan prasekolah tersebut. Walau bagaimanapun fungsi dan peranan pendidikan prasekolah tidak dapat dinafikan. Antara fungsi pendidikan prasekolah(Seminar Pendidikan UKM, Jun 1978)

  Pendidikan prasekolah akan memperkayakan lagi pengalaman kanak-kanak dari kelas sosio-ekonomi yang baik.

  Dengan adanya sistem pendidikan prasekolah ini dapat menolak dan mengenalikelemahan-kelemahan kanak-kanak sebelum memasuki darjah satu.

  Kewujudan sistem pendidikan prasekolah juga dapat memperbaiki lagi persediaan

  pembelajaran yang sudah lengkap.

  Fungsinya yang lain ialah mencukupkan dan mengisikan persediaan pembelajaran yang tidak lengkap.

  - 3 -

  Keseimbangan emosi- untuk menyemai sikap positif terhadap diri sendiri, kepercayaan terhadap orang lain dalam hidup kumpulan serta menambahkankeyakinan kepada keupayaan diri sendiri. Bagi membentuk kemahiran kanak-kanak dalam asas 3 M.

  Pertumbuhan estetika untuk menyemai kesedaran kanak-kanak terhadapkeindahan alam sekitar dengan menikmati muzik, lagu dan lain-lain.

  Perkembangan dan pendidikan ketatanegaraan Dapat memperkembangkan pendidikan kerohanian dan moral Memberi pendidikan asas agama Islam untuk kanak-kanak Islam. Pendidikan prasekolah menyediakan kurikulum yang dapat

  memperkembangkan fizikal dan jasmani kanak-kanak, contohnya pusat pendidikan prasekolah dilengkapi dengan alat permainan untuk kanak-kanak bersenam dan untuk menggerakkan badan.

  Akhir sekali pendidikan prasekolah berperanan bagi menyuburkan potensikanak-kanak dalam semua aspek pertumbuhan diri yang seimbang supayamereka menjadi individu yang berguna kepada dirinya dan masyarakat dengan

  berlandaskan rukun negara.

  Lazimnya fungsi pendidikan prasekolah di kaitkan dengan falsafah meningkatkan perkembangan kanak-kanak dari segala sudut perkembanganya (fizikal, emosi, sosialdan intelek untuk tadika swasta) serta perkembangan sudut rohani melalui penerapannilai-nilai murni (selaras dengan tuntutan reformasi pendidikan). Fungsi pendidikan

 • 8/9/2019 Assigment Internet...

  4/24

  prasekolah menjelang tahun 2000 mungkin akan bertambah. Tadika akan menjalankan perkhidmatan bagi meningkatkan keperluan dalam: (Dewan Masyarakat, April 1996)

  - 4 -

  Perkembangan menyeluruh kanak-kanak Kesediaan akademik untuk bersekolah Penjagaan kanak-kanak Perkembangan personaliti kanak-kanak Pendidikan keibubapaan Perkembangan kerohanian Perkembangan daya kreatif

  Fungsi pendidikan prasekolah menjelang ke arah pertengahan tahun 2000 akan

  menjadi lebih rumit daripada keadaan sekarang. Seharusnya pihak akademik yangmerancang struktur pendidikan mengambil tindakan yang sewajarnya di dalammenyelaraskan peranan dan fungsi tadika sebenarnya terhadap bidang pendidikan.

  1. KEPENTINGAN PENDIDIKAN AWAL (PRASEKOLAH)

  Dalam memperkatakan pendidikan awal dari perspektif Islam, Al-Ghazali berpendapat: " Kanak-kanak merupakan amanah dan tanggungjawab orang tuanya, jiwanya suci murni merupakan permata mahal yang bersahaja dan bebas dari ukirandan gambaran dan ia boleh menerima setiap ukiran dan cenderung kepada apa yang dicenderungkan kepadanya" . (Al-Ghazali, 1296H, Dalam Hasan Langgulung, 1979)

  - 5 -

  Rousseau, seorang ahli falsafah Perancis yang ideanya sendiri banyak dipengaruhioleh pemikir-pemikir Islam berpendapat, masa kanak-kanak di kalangan manusiaadalah

  lebih panjang jika dibandingkan dengan makhluk lain seperti haiwan. Rousseauselanjutnya menjelaskan bagaimana kanak-kanak memerlukan perlindungan. Ini boleh

  dilakukan dengan menyediakan persekitaran yang sihat dan dapat mengembangkan potensi yang ada

  pada kanak-kanak tersebut. Pendedahan kepada persekitaran yang sesuai akanmengajar mereka menjalani kehidupan dengan sempurna. Kanak-kanak tidak harusditinggalkan sendirian dan dipengaruhi oleh gejala-gejala negatif yang membawakepada kejahatan dan kejahilan (Hasan Langgulung, 1979:16).

 • 8/9/2019 Assigment Internet...

  5/24

  Selanjutnya Rousseau menjelaskan: " Pentingnya masa kanak-kanak di mana peribadikanak-kanak terbentuk dan pengaruhnya besar sekali pada kehidupan selanjutnya,

  yakni masa dewasa dan masa tua, hal-hal pertamalah yang patut dipelihara, sebabkanak-kanak pada asalnya diciptakan siap untuk menerima baik atau buruk. Hanyaorang tuanyalah yang mencenderungkan kepada salah satu diantaranya"

  (Rousseau, 1762. Dalam Hasan Langgulung, 1979)

  Pendapat ini hampir serupa dengan maksud sebuah hadis yang bermaksud bahawa, "Kanak-kanak dilahirkan dengan fitrah(suci), hanya orang tuanya yang menjadikannya Majusi, Yahudi atau Nasrani" (Ash-Shiddieqy, 1969)

  Selain daripada kedudukan anak sebagai amanah Allah kepada ibubapa, anak jugamerupakan cubaan atau ujian kepada mereka. Allah menguji sama ada ibubapa dapat

  - 6 -

  melaksanakan amanah ini. Sekiranya amanah ini terlaksana ibubapa memperolehiganjaran

  seperti ibadah. Firman Allah yang bermaksud:

  " Dan ketahuilah, bahawa harta bendamu dan anak-anakmu itu adalah sebagai ujiandan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar."

  (Surah al-Anfal:28)

  Terdapat juga hadith yang bermaksud: " Apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah, ilmu yang manfaat dan anak yang soleh yang mendoakannya"

  Jelaslah di sini bahawa pendidikan peringkat awal sangat dititik beratkan oleh filosofiIslam dan Barat. Mereka sependapat bahawa pendidikan kanak-kanak harus mendapat

  perhatian sepenuhnya kerana kanak-kanak mempunyai waktu tertentu yang sangatsingkat dan perlu mendapat perhatian serius. Waktu ini disebut sebagai waktu kritikal.

  Perkembangan intelek, emosi dan jasmani kanak-kanak bergantung kepada sempurnaatau tidaknya asuhan yang diperolehi terutama sekali dalam waktu kritikal. Jadi, untuk menyempurnakan tugas ibubapa, taman-taman asuhan perlulah mempunyai kurikulumyang seragam untuk membentuk insan yang cemerlang yang akan menjadi pemimpinunggul pada masa akan datang. (Pendidik dan Pendidikan, USM)

  - 7 -