assigment agama.docx

Click here to load reader

Post on 16-Nov-2015

262 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Akauntabiliti dan Integriti seorang guru

PIK210W PENDIDIKAN ISLAM

ISIKANDUNGANMUKASURAT1.0 PENGENALAN22.0 Definisi Integriti33.0 Definasi akauntabiliti44.0 Isu guru melanggar integriti dan akauntabiliti54.1 Punca gurumelanggar intergriti dan akauntabiliti 95.0 Implikasi guru melanggar integriti dan akauntabiliti 116.0 Cara mengatasi guru melanggar integriti dan akauntabliliti 137.0 RUMUSAN 168.0 RUJUKAN179.0LAMPIRAN18

1.0 Pengenalan Akauntabiliti mempunyai kaitan dengan integriti. Ia adalah satu konsep dalam etika yang mempunyai beberapa maksud. Ia selalunya digunakan sinonim dengan konsep kebertanggungjawaban, tanggungjawab, kebolehpersalahan, lialibiliti, dan terma-terma lain. Ia boleh dikaitkan dengan ekspektasi seperti penyerahan tugas tertentu yang diamanahkan yang mesti ditunaikan. Ia juga berkait rapat dengan tanggungjawab individu atau organisasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu.

Pelan Integriti Nasional (PIN) telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 23 April 2004. Ia bertujuan melahirkan masyarakat berintegriti tinggi, amanah dan beretika. Komitmen Islam kepada urus tadbir terbaik yang adil dan berakauntabiliti adalah bukti kepada contoh-contoh itu. Kita perlu mengambil berat dan komited kepada agenda memantapkan integriti dan memerangi rasuah pada semua peringkat. Kuasa politik boleh digunakan untuk memerangi peluang-peluang rasuah dan penerapan etika dan integriti dalam masyarakat.

Kerajaan telah menekankan amalan etika yang baik dan integriti. Antaranya: Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Pentadbiran (1983), Pendekatan Islam Hadhari (2002), Rancangan Malaysia Kesembilan RMK9 (2006-2010), Kempen Nilai-nilai Murni dan Budi Bahasa (2008), Pelan Integriti Nasional (PIN) (2008). Penubuhan Institut Integriti Malaysia, Ikrar Aku Janji, Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam, Wawasan 2020, Ikrar Perkhidmatan Awam, Ikrar Kualiti, Piagam Pelanggan Perkhidmatan Awam dan lain-lain lagi.

Dalam Tekad 2008 kerajaan telah mensasarkan usaha-usaha berikut dalam peningkatan integriti kakitangan awam iaitu mengurangkan gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa secara berkesan, meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dan mengatasi kerenah birokrasi, meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan, memantapkan institusi keluarga, meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat. Rancangan Malaysia ke-9 yang diumumkan oleh kerajaan mempunyai berbagai matlamat dan sasaran.

Di antara tumpuan yang diberikan juga ialah kepada pembangunan dan kemantapan modal insan. Kerajaan dijangka akan terus menumpukan perhatian kepada kemajuan modal insan dan keutamaan kepada rakyat dalam Rancangan Malaysia ke-10 (RMK10). Modal insan merupakan satu elemen penting dalam sesebuah tamadun dan pembangunan negara. Kekuatan pengetahuan, ekonomi dan kemahiran merupakan salah satu asas penting dalam kecemerlangan negara. Modal insan merupakan penggerak kepada kemajuan masyarakat dan agama.

2.0 Definisi IntergritiSelain daripada akhlak, satu lagi konsep penting dalam Islam ialah amanah atau lebih dikenali sekarang ini sebagai integriti. Integriti berasal daripada kalimah integer yang bermaksud kesempurnaan dan keseluruhan. Dari segi istilah, integriti ialah nilai pegangan, maruah, etika baik dalam melaksanakan sesuatu yang sahih dan benar. Ia juga berkait rapat dengan kejujuran, kebolehpercayaan, keadilan, kawalan diri, nilai moral positif, kekuatan aqidah dan spiritual

Integriti pula merujuk kepada kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi (Institut Integriti Malaysia, 2004). Integriti berkait erat dengan etika. Integriti berlandaskan etikan dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari. Lanjutan itu, intergriti guru sebagai penjawatan awam membawa makna bahawa guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.

Integriti pula dikaitkan dengan nilai-nilai murni seperti amanah, jujur, adil dan saksama, telus, berkecuali dan kebolehpercayaan. Setiap penjawat awam terutamanya guru yang mempunyai dan mengamalkan prinsip ini tidak akan bersikap mementingkan diri sendiri malah sebaliknya lebih mengutamakan kepentingan orang ramai khususnya murid-murid. Prinsip-prinsip ini mampu mengelakkan seorang guru daripada terjebak dengan isu etika keguruan yang boleh mencemarkan imej profesion perguruan. Antara isu etika keguruan yang sering dipaparkan di dada akhbar dan media massa adalah berkaitan penampilan guru yang menjolok mata, gangguan seksual kepada murid, guru pecah amanah dan guru sering mengambil cuti sakit palsu.

Bagi menjaga imej profesion, setiap guru perlu patuh kepada etika profesionalisme, etika pengajaran, etika tingkah laku dan etika perkhidmatan awam (Abd. Rahim, 2007). Sebagai seorang guru, kita perlu meningkatkan akauntabiliti dan integriti kempimpinan diri supaya segala tanggungjawab dan tugas-tugas dapat dijalankan dengan penuh komited

3.0 Definisi akauntailiti

Akauntabiliti bermaksud sifat bertanggungjawab terhadap seseorang iaitu terhadap sesuatu tindakan, keputusan dan sebagainya serta bersedia memberikan penjelasan dan justifikasi yang diperlukan (Kamus Dewan, 2007). Maka akauntabiliti berkait rapat dengan disiplin dan keperluan untuk memberikan justifiasi dan menerima kebertanggungjawaban terhadap sesuatu keputusan atau tindakan yang telah diambil. Akauntabiliti keguruan bermaksud tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seorang guru terhadap profesionalisme keguruan. Pengukuhan akauntabiliti boleh dilakukan melalui usaha untuk mengawal hawa dan nafsu serakah materialistik dan eksplisit. meminggirkan budaya hedonisme, menyucikan hati agar menjadi bersih daripada sebarang noda dan daki, bertaqwa kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa yang sejati, mempunyai sifat ihsan dan jatidiri, serta memantapkan aqidah Ilahi dan akhlak terpuji, sayangkan negara, tinggi semangat patriotik dan menyumbang kepada kemajuan dan pembangunan negara agar lebih cemerlang, gemilang lagi terbilang.

Akauntabiliti mempunyai kaitan dengan integriti. Ia adalah satu konsep dalam etika yang mempunyai beberapa maksud. Ia selalunya digunakan sinonim dengan konsep kebertanggungjawaban, tanggungjawab, kebolehpersalahan, lialibiliti, dan terma-terma lain. Ia boleh dikaitkan dengan ekspektasi seperti penyerahan tugas tertentu yang diamanahkan yang mesti ditunaikan. Ia juga berkait rapat dengan tanggungjawab individu atau organisasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu

Prinsip akauntabiliti dan integriti amat penting untuk diterapkan di dalam diri setiap guru melalui dua kaedah iaitu usaha yang berterusan oleh guru itu sendiri seperti penghayatan nilai-nilai murni dan keadah kedua melalui penguatkuasaan daripada kerajaan seperti penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP), Pelan Integriti Nasional (PIN), kursus-kursus berkaitan akauntabiliti dan integriti serta Piagam Pelanggan dan Kod Etika Kerja yang dapat membantu ke arah meningkatkan akauntabiliti dan integriti dalam diri penjawat awam terutamanya bagi pihak guru yang terlibat dengan isu etika keguruan yang sering dilaporkan di dada akhbar dan media massa yang lain.

Setiap isu yang timbul berkaitan keguruan yang melanggar etika keguruan mampu merosakkan imej profesion perguruan dan menyebabkan masyarakat memandang rendah pada kerjaya sebagai guru. Sebagai seorang guru kita perlu mempunyai akauntabiliti dan integriti terhadap profesion kerana ia akan dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan. Jika guru menghayati segala yang diamanahkan, maka semua warga guru dapat menjalankan tanggungjawab dan tugas-tugas dengan penuh kmoited. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru merangkumi akauntabilitinya terhadap diri sendiri, pelajar, ibu bapa dan profesion keguruan akan dapat ditingkatkan sekiranya seseorang guru itu benar-benar menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik dengan berkesan.

4.0Isu guru yang melanggar Integriti dan akauntabilitiDalam era globalisasi kini, seseorang yang ingin berjaya dalam apa jua bidang haruslah mempunyai ciri-ciri berdisiplin, bertanggungjawab, amanah, ikhlas dan nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni ini akan membentuk etika seseorang individu tersebut (Syed Ismailetc., 2010:24). Menurut Kamus Dewan (1995), etika bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Dengan erti kata lain, etika menjadi teras dan tunggak kepada keperibadian atau tatakelakuan penjawat awam supaya berurusan dengan apa yang baik dan tidak baik mengikut kewajiban dan tanggungjawab moral mengikut profesion tersebut. Etika juga dikatakan sebagai satu garis panduan yang menyenaraikan prinsip-prinsip tingkah laku untuk tujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan. Justeru, adalah wajar setiap kerjaya yang digelar profesional menyenaraikan kod etika kerja supaya memastikan pekerja-pekerja terlatih tertakluk kepada kod etika tersebut untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti.

Memandangkan setiap organisasi perlu mempunyai kod etika profesion sebagai panduan tingkah laku setiap ahli, bidang pendidikan juga tidak terlepas dari membina kod etikanya sendiri. Tahun demi tahun, jumlah bilangan guru di seluruh Negara meningkat dan sebagai usaha memartabatkan profesion perguruan ini sebagai profesion yang profesional, sebuah Etika Profesion Perguruan telah dicadangkan oleh Laporan Suruhanjaya Diraja Mengenai Perkhidmatan Perguruan Malaysia Barat (Laporan Aziz, 1971) bagi pembentukan tatasusila guru. Semua guru yang menjawat di sekolah perlu mematuhinya yang mana etika kerja guru diwujudkan adalah untuk memastikan guru akan dapat menjalankan tugas yang diamanahkan mengikut p