pen gurus an dan sistem fail

Download Pen Gurus An Dan Sistem Fail

Post on 06-Apr-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  1/41

  a

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  2/41

  PENGENALAN

  DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS, BILIK / KELASMERUPAKAN SATU DARIPADA KEPERLUAN ASAS YANGUTAMA YANG PERLU DISEDIAKAN KERANA MENGIKUTKONSEP PEMULIHAN KHAS.MURID-MURID YANG KETINGGALAN / LEMAH DALAMPELAJARAN DI KELAS BIASANYA AKAN DIBAWA KELUARDARI KELAS DAN DIMASUKKAN KE BILIK YANGDISEDIAKAN KHAS UNTUK PENGAJARAN DAN

  PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PEMULIHAN. DENGANYANG DEMIKIAN DALAM MENENTUKAN BILIK / KELASYANG SESUAI DAN PALING IDEAL, BEBERAPA CIRI /KEPERLUAN BERIKUT PERLU DIAMBIL KIRA

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  3/41

  TUJUAN

  1. MASA, TENAGA DAN ALAT-ALAT PENGAJARAN DAPATDIGUNAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA UNTUK MENCAPAI

  OBJEKTIF PENGAJARAN.2. DAPAT MENGGUNAKAN KEMUDAHAN YANG TERDAPAT

  DALAM KELAS DENGAN BERKESAN.3. DAPAT MENGADAKAN SUASANA PEMBELAJARAN YANG

  MENGGALAKKAN.

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  4/41

  CARA UNTUK MENGADAKAN KELAS PEMULIHAN

  Disyorkan 3 alternatif seperti berikut:

  1. Sekolah-sekolah yang mempunyai 2 kelas atau lebih bagi sesuatu darjah,murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari kelas-kelastersebut sekiranya bilangan murid pemulihan dalam sesuatu kelas itu hanya3

  atau4

  orang sahaja. Walau bagaimanapunjumlah murid

  dalam satusesi

  Pemulihan hendaklah tidak melebihi 15 orang.

  2. Sekolah-sekolah yang mempunyai satu kelas bagi satu darjah, murid-muriduntuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari darjah-darjah lain tetapijumlahnya hendaklah tidak melebihi 15 orang.

  3. Sekiranya murid-murid yang diambil untuk mengikuti kelas pemulihan datangnya dari satu kelas sahaja, maka bilangannya hendaklah tidak melebihi 6 orangPemilihan mana-mana satu alternatif hendaklah tertakluk kepada perundingandi antara Guru Kelas khas Pemulihan dengan Guru Besar dan guru-guru asas.

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  5/41

  BILIK / KELAS

  A) Lokasi bilik/kelas untuk dijadikan Kelas Khas Pemulihan adalah sangatbergantung kepada keadaan kemudahan yang sedia ada serta kemampuandi sesebuah sekolah. Tetapi dengan menyedari ciri-ciri kanak-kanak pemulihan,kelas berhampiran kantin dan padang permainan patut dielakkan kerana tumpuanmurid pemulihan mudah terganggu.

  B) Kesesuaian sepertijuga kelas-kelas biasa yang lain perlu diambil kira dari segikeselesaan ruang dengan bilangan murid, cahaya serta edaran udara yangmencukupi, kerusi dan meja serta saiz dan susunan fizikalnya yang selaras denganukuran dan bilangan murid-murid yang terlibat.

  C) Penyusunan perabot, papan tulis , papan pameran dan tempat-tempatpenyimpanan perlu diubahsuai sebagai dorongan kearah pengajaran yangmenyeronokkan dan berkesan, sesuai dengan matlamat menuju kepengkhususan 2M di sekolah rendah. Penyusunan kelas yang betul dapatmerangsang suasana fizikal, sosial, emosi dan rasa hati yang selesa dan gembirauntuk menyokong pengajaran dan pembelajaran.

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  6/41

  PENTADBIRAN KELAS

  Bagi mentadbirkan sesebuah kelas Pendidikan Pemulihan Khas, Guru PemulihanKhas hendaklah menyediakan beberapa keperluan lain yang semestinya adadalam kelas pemulihan.

  Diantaranya ialah :

  1. Jadual waktu kelas/persendirian.

  2. Carta alir Program Pendidikan Pemulihan Khas.

  3. Ruang-ruang pembelajaran mengikut kesesuaian dan keluasan bilik.(GAMBAR)

  4. Bahan-bahan fizikal dan bukan fizikal lain.4.1 Membuat runding cara dengan ibubapa/penjaga.

  4.2 Membuat penyediaan bahan-bahan pengajaran.4.3 Mengemaskini rekod-rekod.4.4 Bimbingan dan kaunseling kepada murid.4.5 Rundingcara dengan guru-guru tentang perkembangan pelajar4.6 Rundingcara dengan guru besar kearah peningkatan pencapaian pelajar.4.7 Mengemaskini sudut-sudut pameran pembelajaran.4.8 Inovatif dan kreatif dalam meningkat mutu pengajaran dan pembelajaran.

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  7/41

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  8/41

  KOD PENGELOLAAN FAIL

  1 01 - ASRAMA

  2 02 - HAL EHWAL MURID

  3 03 - KEMUDAHAN FIZIKAL4 04 - KEWANGAN DAN AKAUN5 05 - KOKURIKULUM6 06 - KURIKULUM7 07 - PENTADBIRAN SEKOLAH

  8 08 - PERHUBUNGAN MASYARAKAT9 09 - PERJAWATAN DAN PERKHIDMATAN1010 - PELBAGAI

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  9/41

  06 PANITIA MATA PELAJARAN

  1. 01 - BAHASA MELAYU

  2. 02 - BAHASA INGGERIS

  3. 03 - MATEMATIK4. 04 - SAINS5. 05 - PENDIDIKAN ISLAM / MORAL6. 06 - PENDIDIKAN MUZIK7. 07 - PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

  8. 08 - PENDIDIKAN SENI VISUAL9. 09 - KEMAHIRAN HIDUP10.10 - KAJIAN TEMPATAN11.11 - PEMULIHAN KHAS

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  10/41

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  11/41

  Kandungan

  a. Surat-surat perhubungan luar / dalamanb. Carta organisasi Kurikulum dan Panitiac. Jawatankuasa Panitia

  i.j/ k pemulihan khas

  ii.j/k PeT1d. Pekeliling-pekeliling Iktisas

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  12/41

  Kandungan

  a.Sukatan Pelajaran Kelas Pemulihan Khasb.Huraian Sukatan Pelajaran

  Pemulihan Khasc.Rancangan Pelajaran Tahunand.Senarai Bahan Bantu Mengajar

  dan Kedudukannya

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  13/41

  Kandungan

  a.Surat-surat panggilan mesyuaratperingkat sekolah

  b.Buku Minit mesyuarat panitia (1)(2)(sekurang-kurangnya 3 x setahun)

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  14/41

  Kandungan

  a.Program Developmental dan Rutinb.Laporan-laporan program

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  15/41

  Kandungan

  a.Analisis IPP2Mb.Analisis PeT1

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  16/41

  Kandungan

  a.Guru Besar

  b.Guru Penolong Kanan

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  17/41

  Kandungan

  a.Jadual Pemeriksaanb.Instrumen Pemeriksaan

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  18/41

  Kandungan

  a.Surat Menyuratb.Senarai Aktiviti Tahunan yang dirancangc.Laporan Aktiviti yang telah dijalankan

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  19/41

  Kandungan

  a. Semua set ujian yang digunakan

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  20/41

  Kandungan

  a.Jadual guru Pemulihani. jadual waktu PeT1

  ii. Jadual pemulihan khasb.Maklumat guru Pemulihan

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  21/41

  PANDUAN MENULIS NOMBOR RUJUKAN FAIL

  ABA4011 / 06 / 06 / 011 / 01 / ( 01 )

  NO. KOD SEKOLAH KURIKULUM PANITIA M/PELAJARAN

  PEMULIHAN KHAS NO. FAIL NO/BILANGAN SURAT

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  22/41

  FAIL-FAIL LAIN

  (Fail peribadi murid)

  -Borang Pencalonan murid-Borang pengumpulan maklumat.-Kaji selidik / borang latar belakang.-Rekod kesihatan.

  (Fail Bahasa Melayu Individu)

  -IPP2M / Saringan-Ujian Diagnostik-Rekod Pengamatan-Rekod Pencapaian murid

  -Borang Skor individu

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  23/41

  (Fail kerja susulan individu)

  -Direkodkan bagi murid-murid yang telah menguasai( sudah mengikuti P&P dalam kelas normal)

  -Lawatan

  -Inventori

  -BBM / ABM

  Contoh : Buku-buku, carta, kad-kad dan lain-lain

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  24/41

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  25/41

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  26/41

  SEKOLAH K EBANG SAAN SULTAN IDRIS II ,

  33000 KUALA KANGSAR,PERAK.

  JADUAL KELAS 2007 : HALTE ILHAM (PeT1)

  PeT1PeT1TJ U M A A T

  PeT1PeT1AK H A M I S

  PeT1PeT1HR A B U

  PeT1PeT1PeT1PeT1PeT1ES E L A S A

  PeT1PeT1PeT1RPeT1PeT1PeT1PH .ISNIN

  1.30

  2.00

  1.0012.3012.0011.3011.0010.30

  10.40

  10.00

  10.10

  9.409.108.408.107.40H A R I

  M A S A

  510B A H A S A M E L A Y U P e T 11

  MINITM A T A P E L A J A R A NB ILMINITM A T A P E L A J A R A NB IL

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  27/41

  SEKOLAH K EBANG SAAN SULTAN IDRIS II ,

  33000 KUALA KANGSAR,PERAK.

  JADUAL KELAS 2007 : HALTE ILHAM (PeT1)

  B MBMPeT1PeT1TMT3MT3PERPER

  J U M A A T

  BMB MPeT1PeT1ABMBMK H A M I S

  M T3M T3B MBMPeT1PeT1HMT3MT3R A B U

  PeT1PeT1PeT1PeT1PeT1EMT3MT3S E L A S A

  PERPERPeT1PeT1PeT1RPeT1PeT1PeT1PH .ISNIN

  1.30

  2.00

  1.0012.3012.0011.3011.0010.30

  10.40

  10.00

  10.10

  9.409.108.408.107.40H A R I

  M A S A

  120PERSEDIAAN4240BAHASA MELAYU TAHAP 22

  240MATEMATIK TAHAP 23510B A H A S A M E L A Y U P e T 11

  MINITM A T A P E L A J A R A NB ILMINITM A T A P E L A J A R A NB IL

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  28/41

  SEKOLAH K EBANG SAAN SULTAN IDRIS II ,

  33000 KUALA KANGSAR,PERAK.

  JADUAL KELAS 2007 : HALTE ILHAM (PeT1)

  B MBMPeT1PeT1TMT3MT3J U M A A T

  BMB MPeT1PeT1ABMBMK H A M I S

  M T3M T3B MBMPeT1PeT1HMT3MT3R A B U

  PeT1PeT1PeT1PeT1PeT1EMT3MT3S E L A S A

  PeT1PeT1PeT1RPeT1PeT1PeT1PH .ISNIN

  1.30

  2.00

  1.0012.3012.0011.3011.0010.30

  10.40

  10.00

  10.10

  9.409.108.408.107.40H A R I

  M A S A

  240BAHASA MELAYU TAHAP 22

  240MATEMATIK TAHAP 23510B A H A S A M E L A Y U P e T 11

  MINITM A T A P E L A J A R A NB ILMINITM A T A P E L A J A R A NB IL

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  29/41

 • 8/3/2019 Pen Gurus An Dan Sistem Fail

  30/41

  CADANGAN PELAN SUSUN ATUR PERABOTDAN PERALATAN K