bab 4 report pen gurus an

Post on 30-May-2018

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Bab 4 Report Pen Gurus An

  1/31

  UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  Beg Berkunci 101, 86400 Parit Raja, Batu Pahat,

  Johor Darul Takzim.

  FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL

  DBK 1242

  PENGURUSAN BENGKEL DAN MAKMAL

  TUGASAN KUMPULAN 4

  DISEDIAKAN OLEH :

  RASIDAH BINTI KASSIM LB070110

  MULTAZIMAH BINTI MAT DAUD LB070111

  NOOR HASNIDA BINTI MOHD NAJIB LB070113

  ROIHAN BINTI ROMLI LB070125

  DISERAHKAN KEPADA :

  PN. MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD

 • 8/14/2019 Bab 4 Report Pen Gurus An

  2/31

  ISI KANDUNGAN

  PERKARA MUKA SURAT

  4.0 Pengenalan Pengurusan 4

  4.1 Definisi Pengurusan 4

  4.2 Fungsi Pengurusan 5

  4.3 Pengurusan Personel 8

  4.3.1 Proses Penstafan Perancangan Sumber Manusia 8

  4.3.2 Bahagian Personel 13

  4.3.3 Dasar Pengurusan Personel dalam Organisasi 13

  4.3.4 Peranan Pengurusan Personnel 15

  4.3.5 Perubahan dan Pekembangan Organisasi 16

  4.4 Pengurusan Staf 17

  4.4.1 Hierarki Keperluan Manusia 17

  4.4.2 Pemilihan Staf 19

  4.4.3 Langkah-langkah Pemilihan Staf 20

  4.5 Latihan Staf 23

  4.5.1 Latihan Dan Pembangunan 23

  4.5.2 Perbezaan Latihan Dan Pembangunan 23

  4.5.3 Objektif Latihan 24

  4.5.4 Faedah Program Latihan 25

  4.5.5 Prinsip-prinsip latihan 26

  2

 • 8/14/2019 Bab 4 Report Pen Gurus An

  3/31

  4.6 Motivasi 26

  4.6.1 Pengertian Motivasi 26

  4.6.2 Teori motivasi 26

  4.6.3 Pendekatan dalam memotivasi individu 27

  4.7 Disiplin 28

  4.7..1 Jenis-jenis Tindakan Disiplin 29

  4.8 Kesimpulan 31

  Rujukan 32

  3

 • 8/14/2019 Bab 4 Report Pen Gurus An

  4/31

  BAB 4

  PENGURUSAN

  4.0 PENGENALAN

  Amalan pengurusan yang diamalkan oleh pengurusan pada hari ini adalah hasil

  sumbangan daripada pemikir-pemikir pengurusan pada masa lalu. Idea, konsep dan

  kaedah yang diketengahkan oleh mereka dapat membantu pengurus menguruskan

  organisasi mereka dengan lebih cekap dan berkesan dan lebih berdaya saing.

  Bagaimanapun tidak semua yang dianjurkan oleh pemikir-pemikir tersebut sesuai

  untuk diamalkan oleh pengurus tetapi pengurus boleh memilih mana-mana teori yang

  difikirkan dapat membantu dalam meningkatkan keberkesanan organisasi. Juga tidak

  ada satu teori yang paling baik untuk digunakan bagi setiap keadaan atau situasi.

  Setiap teori mempunyai kekuatan dan kelemahan mereka sendiri maka, bergantung

  kepada pengurus bagaimana untuk mengabungkan teori-teori tersebut bagi mendapat

  satu kaedah yang paling berkesan.

  4.1 DEINISI PENGURUSAN

  1. Pengurusan adalah seni mencapai kerja melalui manusia (Mary Parker Follet)

  2. Proses mencapai matlamat organisasi melalui cara bekerja dengan manusia dan

  sumber organisasi lain. (Certo 1997)

  3. Proses menyelesaikan sesuatu tugas melalui dan bersama orang lain. (Institiut

  Pengurusan Malaysia)

  4.2 FUNGSI PENGURUSAN

  4

 • 8/14/2019 Bab 4 Report Pen Gurus An

  5/31

  1. PERANCANGAN

  a) Perancangan boleh didefinisikan sebagai satu proses di mana pengurus menentukan

  matlamat dan memutuskan apakah tindakan yang paling sesuai yang perlu diambil

  untuk mencapai matlamat tersebut.

  b) Menurut Certo (1997), perancangan adalah satu proses menentukan bagaimana

  sistem pengurusan akan mencapai matlamatnya. Perancangan menentukan

  bagaimana organisasi mampu menuju kearah yang dikehendaki.

  c) Menurut penulis Modul PJJ UKM, perancangan merupakan satu aktiviti yang

  melibatkan perkara seperti menentukan apa matlamat yang hendak dicapai oleh

  sesuatu organisasi itu, bagaimana cara untuk mencapai matlamat yang ditentukan

  dan menggunakan kaedah-kaedah yang bersesuaian untuk mencapai matlamat

  tersebut.

  2. PENGORGANISASIAN

  Terdapat berbagai definisi yang telah digubal oleh penulis-penulis buku tentang

  pengorganisasian diantaranya:

  Stoner dan Wankel (1986): Pengorganisasian merupakan satu proses di mana

  aktiviti kerja disusun dan diagihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai

  matlamat dan tujuan sesebuah organisasi.

  Jaafar Muhammad (1992): Pengorganisasian ialah penyusunan sumber-sumber

  organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar matlamat dan

  objektif organisasi yang dirancang dapat dicapai.

  5

 • 8/14/2019 Bab 4 Report Pen Gurus An

  6/31

  Gatewood, Taylor dan Farell: Pengorganisasian ialah aktivitiaktiviti yang terlibat

  dalam merekabentuk suatu struktur organisasi yang sesuai, memberi tugas kepada

  pekerja serta membentuk perhubungan-perhubungan yang berguna di antara

  pekerja-pekerja dan di antara tugas-tugas.

  Certo (1997): Fokus utama pengorganisasian adalah menentukan setiap aktiviti

  aktiviti yang akan dilakukan oleh sumber manusia dalam organisasi, dan bagaimana

  sumber-sumber tersebut dapat diselaraskan atau digabungkan dengan cara yang

  terbaik untuk mencapai objektif organisasi.

  3. PENGARAHAN / KEPIMPINAN

  1. Satu proses membimbing, mengarah dan mempengaruhi ahli organisasi untuk

  melaksanakan tugas bagi mencapai matlamat tertentu dengan menjamin

  ketaatan, kesetiaan dan kepatuhan.

  2. Kepimpinan adalah proses pengarahan tingkahlaku orang lain kearah

  penyempurnaan sesuatu objektif.

  4.KOMUNIKASI

  Stoner (1995): Komunikasi sebagai suatu proses bagaimana manusia mencuba

  untuk berkongsi makna melalui penghantaran pesanan yang simbolik. Di sini 3

  perkara utama yang ditekankan oleh Stoner adalah:

  Komunikasi melibatkan manusia

  Komunikasi melibatkan perkongsian maksud

  Komunikasi melibatkan simbol.

  6

 • 8/14/2019 Bab 4 Report Pen Gurus An

  7/31

  5 PENGAWALAN

  Terdapat beberapa definisi yang telah dikenal pasti, di antaranya:

  Pengawalan ini boleh didefinisikan sebagai satu proses di mana pengurus

  memastikan aktiviti yang sebenar ( yang dijalankan) sama sepertimana yang telah

  dirancangkan dan mengambil tindakan pembetulan bagi memperbaiki kesilapan

  untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan.

  Mengikut Robert J Mockler ( 1972 ) kawalan pengurusan adalah suatu usaha yang

  sistematik untuk menetapkan piawai-piawai prestasi agar selari dengan rancangan

  matlamat, untuk mereka bentuk sistem Maklum balas.

  6 PENSTAFAN

  Merupakan satu proses pengambilan dan pemilihan sumber manusia secara

  berterusan bagi mengisi jawatan-jawatan kosong yang wujud di dalam organisasi.Atau boleh juga kita katakan penstafan merupakan calon-calon yang berkelayakan

  dan mempunyai kemahiran yang sesuai dengan jawatan yang ditawarkan akibat

  daripada kekosongan yang wujud umpamanya persaraan, pertukaran, perberhentian,

  kematian dan sebagainya.

  7 PEMBUATAN KEPUTUSAN

  Keputusan merupakan pilihan yang dibuat di antara dua ( 2 ) atau lebih alternatif

  yang ada.

  Satu proses mengenalpasti dan memilih alternatif atau tindakan bagi menyelesaikan

  masalah yang dihadapi.

  7

 • 8/14/2019 Bab 4 Report Pen Gurus An

  8/31

  4.3 PENGURUSAN PERSONEL

  1. Mendapatkan, mengembangkan dan mendorong sumber manusia supaya organisasi

  mencapai objektif.

  2. Membentuk struktur dan iklim organisasi untuk mewujudkan perpaduan dalam

  organisasi.

  3. Menggunakan sepenuhnya kemahiran pekerja.

  4. Menentukan organisasi mencapai tanggungjawab sosial kepada kakitangan .

  4.3.1 PROSES PENSTAFAN

  Perancangan

  SumberManusia

  Pengambilan

  PemilihanInduksi &

  Orientasi

  Latihan &

  Kemajuan

  Penilaian

  PencapaianKakitangan

  PertukaranKakitangan

  Penamatan

  Perkhidmatan

  8

 • 8/14/2019 Bab 4 Report Pen Gurus An

  9/31

  4.3.1.1 Perancangan Sumber Manusia

  Mengikut R Wayne Mondy dan Robert M Noe ( 1986), perancangan sumber manusia

  adalah proses di mana pengurusan menentukan siapakah atau berapakah pekerja yang

  perlu diambil dan diisi pada waktu atau masa-masa yang tertentu. Dengan kata lain

  ianya menemukan manusia dari luar atau dalam organisasi untuk melaksanakan kerja-

  kerja organisasi.

  4.3.1.2 Pengambilan

  Ianya merupakan proses menarik minat individu yang mempunyai kelayakan tertentu

  mengisi atau memohon jawatan tertentu yang wujud dalam satu-satu organisasi.

  Pengambilan juga dikenali dengan rekrumen.

  Kaedah pengambilan dalaman termasuklah tawaran pekerjaan dan penempatan

  pekerjaan dari kalangan ahli organisasi itu sendiri.

  Kaedah pengambilan luaran pula termasuklah;

  Iklan Agensi pekerjaan

  Merekrut melalui sekolah, kolej, universiti

  4.3.1.3 Pemilihan

  Manakala langkah-langkah dalam pemilihan pula adalah;

  i. Menyemak borang permohonan.

  Untuk mempastikan maklumat yang dinyatakan adalah sama dengan

  diskripsi yang ditetapkan.

  Untuk mendapatkan maklumat maklumat asas mengenai calon tersebut.

  9

 • 8/14/2019 Bab 4 Report Pen Gurus An

  10/31

  ii. Temuduga Awal

  Calon-calon akan ditanya mengenai maklumat asas mengenai calon.

  Tujuannya melihat kemahiran komunikasi dan juga kesesuaian boleh buat

  kerja atau tidak.

  iii. Proses Penilaian atau Pengujian

  Untuk menguji kemahiran atau kelayakan atau IQ yang ada pada calon

  tersebut.

  Termasuklah juga ujian kognitif, numerikal dan taakulan.

  Tujuannya melihat kebolehan individu melakukan kerja.

  iv. Temuduga Peringkat kedua (dengan Majikan atau Pengurusan Atasan)

  Ujian pengetahuan pekerjaan berasaskan