prinsip pen gurus an islam

Post on 30-May-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  1/22

 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  2/22

  masa yang sama menghargai pandangan pihak lain. Akhienya

  keputusan yang terbaik akan dapat dicapai melalui penyertaan

  pelbagai pihak.

  Mementingkan Persamaan (al-Musawah)

  Para pentadbir, pengurus, ketua dan lain-lain adalah sama di sisi

  peraturan dan undang-undang Islam. Tiada sesiapa yang boleh

  dilucutkan hak asasinya melainkan mengikut undang-undang.

  Setiap pekerja adalah sama dari segi:

  i. Tanggungjawab terhadap undang-undang.

  ii. Tanggungjawab terhadap hukuman.

  iii. Agihan dan penerimaan kemudahan-kemudahan.

  Mendaulatkan keadilan (al-Adalah)

  Keadilan bermaksud meletakkan sesuatu pada tempat dan keadaan

  yang betul. Ia mesti dipatuhi di dalam setiap aktiviti.

  Skop keadilan teramat luas, meliputi Keadilan dalam:i. urusan persendirian

  ii. menguruskan harta

  iii. pertuturan

  iv. proses perbicaraan dan penghukuman

  v. melayani mereka yang tidak sealiran pendapat.

  Dalam konteks pentadbiran dan pengurusan keadilan boleh berlaku

  dalam hal-hal-hal seperti berikut:

  i. Keadilan dalam bentuk persamaan semua kakitangan dibayar

  gaji pada hari yang sama.

  ii. Keadilan dalam bentuk yang berbeza jumlah imbuhan atau gaji

  diberi berbeza mengikut kepakaran atau profesion masing-masing.

  iii. Keadilan dalam bentuk hak keistimewaan ketua boleh

  menetapkan peraturan dalam pejabat demi kebaikan jabatannya.

  Mengtumakan Kebebasan (al-Hurriyyah)

 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  3/22

 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  4/22

  Usaha-usaha Awal Pembangunan Disiplin Pengurusan Islam

  Dalam aspek membangunkan disiplin pengurusanIslam, Institut TadbiranAwam Negara (INTAN) misalnya telah memulakan langkah awalnya dalam

  hal ini dengan menerbitkan buku yang berjudul Kecemerlangan Pentadbiran:Dasar dan Amalan dalam Islam pada tahun 1990 yang diselenggarakan olehShafie Hj. Mohd. Salleh dan Mohd. Affandi Hassan; disusuli kemudiannyapada tahun 1992 dengan penerbitan buku The Tawhidic Approach inManagement and Public Administration: Concepts, Principles and anAlternative Modelyang dikarang oleh Mohd. Affandi Hassan, dan penerbitanBuletin PengurusanIslam; muncul selepas itu buku Citra Karya: Falsafah,Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam yang diterbitkan pada tahun 1994;dan kemuncaknya apabila diadakan satu bengkel di peringkat kebangsaanpada 21 hingga 22 September 1995 yang dihadiri oleh wakil-wakil pentingdari semua institusi-institusi latihan kerajaan dan institusi-institusi pengajiantinggi awam bagi tujuan membincangkan tiga perkara penting yang berkaitandengan pengurusan dan pentadbiran dari perspektifIslam iaitu:

  i. cadangan mewujudkan kurikulum kursus pentadbiran danpengurusan dari perspektifIslam;

  ii. usaha-usaha bagi meningkatkan tahap kepakaran/kemahirantenaga pengajar/pensyarah di institusi-institusi latihan di seluruhnegara dalam bidang yang berkaitan; dan

  iii. penubuhan sebuah pusat sumber maklumat pengurusan danpentadbiran Islam.

  Ekoran daripada bengkel tersebut, beberapa siri kursus pengurusan danpentadbiran Islam yang berbentuk latihan untuk jurulatih dan beberapaseminar umum telah diadakan. Kursus dan seminar yang diadakan ini lebihmenjurus ke arah memberi pendedahan awal kepada para peserta tentangkerangka dasar pentadbiran dan pengurusanIslam yang menyentuhperkara-perkara penting seperti prinsip al-Tawhidsebagai teraspembangunan organisasi, muamalatIslam sebagai asas dalam metodologipengurusan, kepemimpinan Islam berlandaskan hakikat iman, ilmu, amal

  dan ihsan, pemupukan semangat syura, dan konsep ikhtiarsebagai asaspembinaan kreativiti.

  Walau bagaimanapun, usaha yang kelihatan dilakukan secara bersungguh-sungguh di peringkat awal ini akhirnya mulai malap, mungkin disebabkan olehbeberapa faktor:

  i. usaha ini, walaupun berlaku di peringkat organisasi, tetapi ialebih merupakan inisiatif perorangan yang penuh ikhlas,beristiqamah, bersemangat ilmu, berani, dan yakin bahawaprinsip Islam dapat diolah untuk dilahirkan sebagai satu sistem

  pengurusan yang beradab. Patut diingat bahawa tidaksekelumit pun timbul dalam jiwa orang yang sebegini matlamat

 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  5/22

  yang berkepentingan peribadi yakni sama ada untuk mengejarkedudukan, kuasa dan pangkat. Contoh usaha dankeperibadian yang dipancarkan oleh individu-individu inisebenarnya tidak dipupuk dengan sewajarnya dalam diripegawai-pegawai awam yang lain, ditambah pula dengan

  kurangnya pengiktirafan organisasi terhadap hasil usaha yangsebegini hingga mengakibatkan terbantutnya perjalananprogram tersebut;

  ii. kurangnya keutamaan yang diberikan oleh peringkatpengurusan terhadap aspek pembinaan disiplin pentadbirandan pengurusanIslam lalu program yang sebegini dibiarkandalam keadaan terumbang-ambing. Akibatnya, amanah bagimelaksanakan program tersebut diletakkan atas bahu orangyang tidak beradab terhadap ilmu, selekeh dari segi mengolahbidang yang diceburi, atau melaksanakan tanggung jawabtersebut dengan ala kadar sahaja sehigga mengakibatkan

  usaha yang bersepadu dalam hal yang berkaitan tidak dapatdilaksanakan;

  iii. terpahatnya budaya kerja kebendaan yang bersifat anti ilmuyang berpaksikan hawadan zann atau rasa agak-agak diperingkat individu; tuntutan sosio-politik dan desakan ekonomijangka pendek di peringkat institusi dan negara.4 Ini sebenarnyamenjadi punca kepada lahirnya pemimpin organisasi yang rakusjiwanya yang hanya berlumba-lumba mengejar kedudukan danpangkat hinggakan komitmen yang jitu tidak dapat diberikankepada program di atas yang secara zahirnya seolah-olah tidakdapat menjanjikan apa-apa keuntungan kebendaan; dan

  iv. lahirnya kelompok pentadbir dan pengurus yang begitupragmatik terhadap sistem pemikiran Barat yang sekular yangbilangan mereka lebih ramai berbanding dengan kelompok yangmempunyai ilmu dan keyakinan yang kukuh terhadap Islam.Kelompok tersebut sebenarnya mengendong pemikiran beku ,bebal dan penuh keraguan (sceptic) hinggakan tidak terbit padajiwa mereka hakikat dan kebenaran sesuatu. Bagi mereka,perkara seperti metafizik, tasawwuf, tawhid, dan prinsip fiqhiahamat tidak releven untuk diketengahkan dalam kontekspengurusan masa kini.

  Usaha bagi membangunkan disiplin pengurusanIslam ini juga turutdilaksanakan oleh Akademi Pengurusan Yayasan Pembangunan EkonomiIslam Malaysia (YPEIM) dengan menggunakan prinsip al-Tawhidsebagaiteras dalam latihan. Usaha yang baru dimulakan ini dan berterusan sehinggakini lebih tertumpu kepada soal menerapkan semangat keIslaman sejatidalam konteks pengurusan dan pembangunan organisasi. Program yangsebegini, walaupun pada dasarnya tidak lagi bersifat apologatik atauakomodatif terhadap sistem pengurusan Barat tetapi masih di peringkat

  permulaan kerana subjek-subjek utama dalam kursus yang ditampilkan inihanya berkisar pada elemen-elemen teras yang menjadi tunjang kepada

  http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote4#footnote4http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote4#footnote4
 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  6/22

  pembinaan disiplin pengurusanIslam. Banyak lagi usaha yang perludilakukan dalam hal ini misalnya menyenaraikan istilah-istilah dan konsep-konsep utama pentadbiran Islam sambil pada masa yang sama membinateori dan sistem pentadbiran dan pengurusanIslam.

  Amat malang sekali, usaha sedemikian masih belum dapat dilakukan secarakolektif atau secara gabungan dengan institusi-institusi unggul yang lainkerana program sebegini lahir bukan atas dasar minat dan kesedaranbersama tetapi masih dalam lingkungan inisiatif individu yang begitu yakindan berazam tinggi bagi menampilkan prinsip pentadbiran Islam sebagailandasan utama sistem pengurusan. Keadaan ini menggambarkan betapaceteknya fahaman para pengamal pengurusan tentang Islam; hanyamemberi perhatian terhadap aspek ritualnya semata-mata sehingga Islamsanggup dijadikan sebagai alat untuk bersandiwara. Mereka alpa terhadaphakikat dan kebenaran kukuh yang menandai Islam yang secara batinmenghendaki kita supaya menyuburkan satu bentuk kehidupan yang

  membolehkan kita, pada setiap detik dan ketika, menghadirkan diri ke hadratIllahi.

  Kehidupan subur yang dinyatakan di atas, pada hakikatnya, perlu dimulakandi peringkat diri terlebih dahulu. Keaiban, kadaifan, dan kemaksiatan dirihendaklah senantiasa diperhitungkan (muhasabah); kemahabesaran mujizatIllahi yang ditajallikan dalam diri hendaklah tidak boleh tidak direnung dandifikirkan (tafakkur); dan, pengawasan diri dalam maksud diri aqalimengawalidan seterusnya menakluki diri hayawanisudah semestinya setiap masadilakukan (muraqabah). Perlu diingat bahawa amal-amal yang terkandungdalam aspek pengurusan dan pentadbiran jika dilakukan bukan atas tujuanuntuk menyucikan jiwa, membaiki laku perangai dan budi pekerti, sertamencapai rasa dan pengalaman rohani yang boleh menghampirkan dirikepada Allah, kelak ia akan menfasadkan diri dan membutakan mata hati.Berwaspadalah! Barang siapa yang buta (mata hati kerohaniannya) dalamdunia ini akan butalah juga ia di akhirat kelak, bahkan lebih sesat lagijalannya.5Oleh itu kita dapat perhatikan bahawa ramai pengurus danpentadbir yang asyik menyuarakan slogan kecemerlangan dan kemajuanorganisasi sebaliknya diri mereka semakin terbantut dan jiwa mereka pulasemakin keroh;banyak melakukan helah terhadap hukum agama dan banyakmengeluarkan dalil-dalil palsu; sering merobek kesusilaan dan kesopanan

  insaniah; hinggakan hakikat iman, Islam dan ihsan ditanggapi sebagai tiadakaitan dan keserasian dengan sains pengurusan moden.

  Hakikat Sistem Pengurusan Moden

  Akibat daripada p