prinsip pen gurus an islam

Author: tobroni

Post on 30-May-2018

225 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  1/22

 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  2/22

  masa yang sama menghargai pandangan pihak lain. Akhienya

  keputusan yang terbaik akan dapat dicapai melalui penyertaan

  pelbagai pihak.

  Mementingkan Persamaan (al-Musawah)

  Para pentadbir, pengurus, ketua dan lain-lain adalah sama di sisi

  peraturan dan undang-undang Islam. Tiada sesiapa yang boleh

  dilucutkan hak asasinya melainkan mengikut undang-undang.

  Setiap pekerja adalah sama dari segi:

  i. Tanggungjawab terhadap undang-undang.

  ii. Tanggungjawab terhadap hukuman.

  iii. Agihan dan penerimaan kemudahan-kemudahan.

  Mendaulatkan keadilan (al-Adalah)

  Keadilan bermaksud meletakkan sesuatu pada tempat dan keadaan

  yang betul. Ia mesti dipatuhi di dalam setiap aktiviti.

  Skop keadilan teramat luas, meliputi Keadilan dalam:i. urusan persendirian

  ii. menguruskan harta

  iii. pertuturan

  iv. proses perbicaraan dan penghukuman

  v. melayani mereka yang tidak sealiran pendapat.

  Dalam konteks pentadbiran dan pengurusan keadilan boleh berlaku

  dalam hal-hal-hal seperti berikut:

  i. Keadilan dalam bentuk persamaan semua kakitangan dibayar

  gaji pada hari yang sama.

  ii. Keadilan dalam bentuk yang berbeza jumlah imbuhan atau gaji

  diberi berbeza mengikut kepakaran atau profesion masing-masing.

  iii. Keadilan dalam bentuk hak keistimewaan ketua boleh

  menetapkan peraturan dalam pejabat demi kebaikan jabatannya.

  Mengtumakan Kebebasan (al-Hurriyyah)

 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  3/22

 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  4/22

  Usaha-usaha Awal Pembangunan Disiplin Pengurusan Islam

  Dalam aspek membangunkan disiplin pengurusanIslam, Institut TadbiranAwam Negara (INTAN) misalnya telah memulakan langkah awalnya dalam

  hal ini dengan menerbitkan buku yang berjudul Kecemerlangan Pentadbiran:Dasar dan Amalan dalam Islam pada tahun 1990 yang diselenggarakan olehShafie Hj. Mohd. Salleh dan Mohd. Affandi Hassan; disusuli kemudiannyapada tahun 1992 dengan penerbitan buku The Tawhidic Approach inManagement and Public Administration: Concepts, Principles and anAlternative Modelyang dikarang oleh Mohd. Affandi Hassan, dan penerbitanBuletin PengurusanIslam; muncul selepas itu buku Citra Karya: Falsafah,Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam yang diterbitkan pada tahun 1994;dan kemuncaknya apabila diadakan satu bengkel di peringkat kebangsaanpada 21 hingga 22 September 1995 yang dihadiri oleh wakil-wakil pentingdari semua institusi-institusi latihan kerajaan dan institusi-institusi pengajiantinggi awam bagi tujuan membincangkan tiga perkara penting yang berkaitandengan pengurusan dan pentadbiran dari perspektifIslam iaitu:

  i. cadangan mewujudkan kurikulum kursus pentadbiran danpengurusan dari perspektifIslam;

  ii. usaha-usaha bagi meningkatkan tahap kepakaran/kemahirantenaga pengajar/pensyarah di institusi-institusi latihan di seluruhnegara dalam bidang yang berkaitan; dan

  iii. penubuhan sebuah pusat sumber maklumat pengurusan danpentadbiran Islam.

  Ekoran daripada bengkel tersebut, beberapa siri kursus pengurusan danpentadbiran Islam yang berbentuk latihan untuk jurulatih dan beberapaseminar umum telah diadakan. Kursus dan seminar yang diadakan ini lebihmenjurus ke arah memberi pendedahan awal kepada para peserta tentangkerangka dasar pentadbiran dan pengurusanIslam yang menyentuhperkara-perkara penting seperti prinsip al-Tawhidsebagai teraspembangunan organisasi, muamalatIslam sebagai asas dalam metodologipengurusan, kepemimpinan Islam berlandaskan hakikat iman, ilmu, amal

  dan ihsan, pemupukan semangat syura, dan konsep ikhtiarsebagai asaspembinaan kreativiti.

  Walau bagaimanapun, usaha yang kelihatan dilakukan secara bersungguh-sungguh di peringkat awal ini akhirnya mulai malap, mungkin disebabkan olehbeberapa faktor:

  i. usaha ini, walaupun berlaku di peringkat organisasi, tetapi ialebih merupakan inisiatif perorangan yang penuh ikhlas,beristiqamah, bersemangat ilmu, berani, dan yakin bahawaprinsip Islam dapat diolah untuk dilahirkan sebagai satu sistem

  pengurusan yang beradab. Patut diingat bahawa tidaksekelumit pun timbul dalam jiwa orang yang sebegini matlamat

 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  5/22

  yang berkepentingan peribadi yakni sama ada untuk mengejarkedudukan, kuasa dan pangkat. Contoh usaha dankeperibadian yang dipancarkan oleh individu-individu inisebenarnya tidak dipupuk dengan sewajarnya dalam diripegawai-pegawai awam yang lain, ditambah pula dengan

  kurangnya pengiktirafan organisasi terhadap hasil usaha yangsebegini hingga mengakibatkan terbantutnya perjalananprogram tersebut;

  ii. kurangnya keutamaan yang diberikan oleh peringkatpengurusan terhadap aspek pembinaan disiplin pentadbirandan pengurusanIslam lalu program yang sebegini dibiarkandalam keadaan terumbang-ambing. Akibatnya, amanah bagimelaksanakan program tersebut diletakkan atas bahu orangyang tidak beradab terhadap ilmu, selekeh dari segi mengolahbidang yang diceburi, atau melaksanakan tanggung jawabtersebut dengan ala kadar sahaja sehigga mengakibatkan

  usaha yang bersepadu dalam hal yang berkaitan tidak dapatdilaksanakan;

  iii. terpahatnya budaya kerja kebendaan yang bersifat anti ilmuyang berpaksikan hawadan zann atau rasa agak-agak diperingkat individu; tuntutan sosio-politik dan desakan ekonomijangka pendek di peringkat institusi dan negara.4 Ini sebenarnyamenjadi punca kepada lahirnya pemimpin organisasi yang rakusjiwanya yang hanya berlumba-lumba mengejar kedudukan danpangkat hinggakan komitmen yang jitu tidak dapat diberikankepada program di atas yang secara zahirnya seolah-olah tidakdapat menjanjikan apa-apa keuntungan kebendaan; dan

  iv. lahirnya kelompok pentadbir dan pengurus yang begitupragmatik terhadap sistem pemikiran Barat yang sekular yangbilangan mereka lebih ramai berbanding dengan kelompok yangmempunyai ilmu dan keyakinan yang kukuh terhadap Islam.Kelompok tersebut sebenarnya mengendong pemikiran beku ,bebal dan penuh keraguan (sceptic) hinggakan tidak terbit padajiwa mereka hakikat dan kebenaran sesuatu. Bagi mereka,perkara seperti metafizik, tasawwuf, tawhid, dan prinsip fiqhiahamat tidak releven untuk diketengahkan dalam kontekspengurusan masa kini.

  Usaha bagi membangunkan disiplin pengurusanIslam ini juga turutdilaksanakan oleh Akademi Pengurusan Yayasan Pembangunan EkonomiIslam Malaysia (YPEIM) dengan menggunakan prinsip al-Tawhidsebagaiteras dalam latihan. Usaha yang baru dimulakan ini dan berterusan sehinggakini lebih tertumpu kepada soal menerapkan semangat keIslaman sejatidalam konteks pengurusan dan pembangunan organisasi. Program yangsebegini, walaupun pada dasarnya tidak lagi bersifat apologatik atauakomodatif terhadap sistem pengurusan Barat tetapi masih di peringkat

  permulaan kerana subjek-subjek utama dalam kursus yang ditampilkan inihanya berkisar pada elemen-elemen teras yang menjadi tunjang kepada

  http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote4#footnote4http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote4#footnote4
 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  6/22

  pembinaan disiplin pengurusanIslam. Banyak lagi usaha yang perludilakukan dalam hal ini misalnya menyenaraikan istilah-istilah dan konsep-konsep utama pentadbiran Islam sambil pada masa yang sama membinateori dan sistem pentadbiran dan pengurusanIslam.

  Amat malang sekali, usaha sedemikian masih belum dapat dilakukan secarakolektif atau secara gabungan dengan institusi-institusi unggul yang lainkerana program sebegini lahir bukan atas dasar minat dan kesedaranbersama tetapi masih dalam lingkungan inisiatif individu yang begitu yakindan berazam tinggi bagi menampilkan prinsip pentadbiran Islam sebagailandasan utama sistem pengurusan. Keadaan ini menggambarkan betapaceteknya fahaman para pengamal pengurusan tentang Islam; hanyamemberi perhatian terhadap aspek ritualnya semata-mata sehingga Islamsanggup dijadikan sebagai alat untuk bersandiwara. Mereka alpa terhadaphakikat dan kebenaran kukuh yang menandai Islam yang secara batinmenghendaki kita supaya menyuburkan satu bentuk kehidupan yang

  membolehkan kita, pada setiap detik dan ketika, menghadirkan diri ke hadratIllahi.

  Kehidupan subur yang dinyatakan di atas, pada hakikatnya, perlu dimulakandi peringkat diri terlebih dahulu. Keaiban, kadaifan, dan kemaksiatan dirihendaklah senantiasa diperhitungkan (muhasabah); kemahabesaran mujizatIllahi yang ditajallikan dalam diri hendaklah tidak boleh tidak direnung dandifikirkan (tafakkur); dan, pengawasan diri dalam maksud diri aqalimengawalidan seterusnya menakluki diri hayawanisudah semestinya setiap masadilakukan (muraqabah). Perlu diingat bahawa amal-amal yang terkandungdalam aspek pengurusan dan pentadbiran jika dilakukan bukan atas tujuanuntuk menyucikan jiwa, membaiki laku perangai dan budi pekerti, sertamencapai rasa dan pengalaman rohani yang boleh menghampirkan dirikepada Allah, kelak ia akan menfasadkan diri dan membutakan mata hati.Berwaspadalah! Barang siapa yang buta (mata hati kerohaniannya) dalamdunia ini akan butalah juga ia di akhirat kelak, bahkan lebih sesat lagijalannya.5Oleh itu kita dapat perhatikan bahawa ramai pengurus danpentadbir yang asyik menyuarakan slogan kecemerlangan dan kemajuanorganisasi sebaliknya diri mereka semakin terbantut dan jiwa mereka pulasemakin keroh;banyak melakukan helah terhadap hukum agama dan banyakmengeluarkan dalil-dalil palsu; sering merobek kesusilaan dan kesopanan

  insaniah; hinggakan hakikat iman, Islam dan ihsan ditanggapi sebagai tiadakaitan dan keserasian dengan sains pengurusan moden.

  Hakikat Sistem Pengurusan Moden

  Akibat daripada pengabaian terhadap pembangunan disiplin pentadbiran danpengurusanIslam maka apa yang terhidang kepada kita pada masa kinihanyalah sistem pengurusan yang diwarisi dari Barat yang secara zahirnyakelihatan enak tetapi terselit dalamnya racun yang bakal mengundangbencana pada jiwa dan kefasadan pada aqal. Jika dinukilkan sebagai satu

  misalan, disiplin pengurusan Barat itu ibarat sebatang pohon palsu yangdihiasi dengan daunan yang indah warnanya dan buah-buahan yang rupanya

  http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote5#footnote5http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote5#footnote5
 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  7/22

  mempersonakan tetapi sayang, isinya tidak dapat dikecapi malah jauh sekalidaripada memberi kelazatan pada batin. Kebaikannya hanya semata-mataterhad sebagai hiasan belaka yang bakal diubah-ubah rupanya dankedudukannya sejajar dengan keinginan nafsu yang jahil tentang batasanmana keindahan kerana butanya terhadap maksud ilmu.

  Sains pengurusan Barat serta sistem yang turut serta bersamanya, jikadirenung melalui hati nurani yang hening, menampilkan penafian secara halusterhadap beberapa prinsip teras agama. Ini diakibatkan oleh beberapa faktor:

  i. Faktor Pandang Alam (Worldview)

  Sains pengurusan itu lahir dalam kerangka pandang alam sekular yangbiasa digelar dengan nama humanisme. Faham inilah yang menobatkanmanusia sebagai penentu utama nilai kehidupan dunyawi ini dan pada masayang sama meletakkan kebendaan pada satu kedudukan yang palingistimewa.6 Proses menduniakan manusia ini dilakukan dengan keadaan yangbegitu licik melalui perancanaan disiplin pengurusan yang bersifat rasionaldan liberal sehingga sampai pada tahap mematikan iman lalu pengurusan itumuncul dalam keadaannya yang bebas dari petunjuk ilmu wahyu. Walaupunperkara-perkara yang menyangkut tentang agama munkin diperkatakan,tetapi ianya berlaku atas dasar utilitidalam kaitannya dengan faedahekonomi dan politik dan agama itu sendiri hanya dianggap sebagai salah satucabang budaya yang senantiasa perlu disesuaikan dengan order barukehidupan.

  Perkembangan yang tidak sihat ini berlaku sejajar dengan peringkatkematangan yang kononnya dicapai oleh Barat dalam faham mereka tentangTuhan. Peringkat kematangan ini mengandaikan bahawa manusia telahberupaya untuk mengetahui segala rahsia yang terkandung di sebalikkejadian alam ini melalui pendekatan yang bersifat empirik dan rasional yangboleh terhasil daripada penggunaan panca indera.7 Peringkat inilah yangmenandai kemunculan doktrin yang menyisihkan manusia daripada kekangan

  agama, mengandaikan bahawa tidak ada alam lain kecuali alam nyata ini,menetapkan bahawa manusialah yang layak menentukan nasibnya sendiri,berpegang bahawa prinsip taqdir Illahi tidak berlaku atas manusia, danmenthabitkan bahawa tanggung jawab kepada Tuhan telah beralihsepenuhnya kepada tanggung jawab kepada manusia.8

  Kematangan inilah yang digunakan oleh Barat bagi mematangkan disiplin-disiplin ilmu yang lain, salah satunya adalah pengurusan. Ini terbukti melaluikemunculan pemikiran dan teori pertama dalam pengurusan yang dianggapsebagai klasik yang tertumpu kepada pendekatan yang bersifat saintifik danrasional. Teori ini mulai diperkenalkan oleh Frederick Taylor (1856 1915),

  seorang jurutera daripada Amerika Syarikat. Teori pengurusan yangdiperkenalkan oleh Taylor ini telah secara nyata merendahkan martabat

  http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote6#footnote6http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote7#footnote7http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote8#footnote8http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote6#footnote6http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote7#footnote7http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote8#footnote8
 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  8/22

  kemanusiaan dengan mengandaikan manusia sebenarnya tidak lebihdaripada faktor pengeluaran seperti mesin dan modal yang tenaganya perludimanipulasikan supaya sesuai dengan aspirasi dan matlamat industri.

  Teori ini dimantapkan kemudiannya oleh Henry Fayol dengan menggariskan

  beberapa rangka dasarpengurusan saintifik yang berkisar pada fungsiperancangan, penyusunan, urusan kakitangan, kepimpinan, danpengawalan. Dalam perkembangan ini, akan terzahir pada pandangan akal-budi kita bahawa golonganpragmatis dalam disiplin pengurusan ini semakinmenonjolkan keangkuhan mereka dengan mencanangkan unsur kenisbian(relativity) dalam persoalan nilai. Ini disebabkan persoalan nilai dalam rangkapenyusunan sistem pentadbiran, bermula daripada peringkat perencanaanhinggalah ke peringkat pelaksanaan, dihuraikan dalam konteks perkadaran(kuantitatif) yang banyak bergantung kepada faktor-faktor keberhitungan(quantifiable factors), yang pada hakikatnya lebih bersifat fungsian(functional). Oleh sebab itu, nilai yang diletakkan pada setiap aspek

  pengurusan itu tidak lagi mengandungi makna yang mutlak sebaliknyamakna-makna itu senantiasa diubah suai mengikut ciri dan suasanaperubahan sesuatu industri.

  Pada tahap akhir pembentukan teori pengurusan yang dianggap klasik ini,Max Weber muncul bagi memperkenalkan teori organisasi yang berasaskanbirokrasi. Teori ini sebenarnya muncul sejajar dengan usaha yang dilakukanoleh para pemikir Barat ke arah mengubah sepenuhnya (transformation)ideologi Kristian supaya sesuai dengan rasionalititeknologi dan ekonomi.Rasionalitiinilah nanti yang dipakai sebagai asas dalam kajian danpembentukan organisasi sambil pada masa yang sama mengenakanpengaruh saintisme dan modernisme. Nilai kerohanian tidak lagi dijadikankriteria utama dalam mengukur kemanusiaan seseorang sebaliknya banyakbergantung kepada pengetahuan, kemahiran dan ketrampilan teknikal.Ekoran daripada itu, lahirlah satu bentuk hubungan dalam organisasi yangbersifat vertikalyang menampakkan penyataan kehendak golongan atasanbagi mengukuhkan kuasa mereka yang perlu dilaksanakan oleh golonganbawahan. Akibatnya, beberapa fenomena yang tidak menyenangkan jiwakelihatan muncul dalam persekitaran organisasi seperti pergelutan mencarikuasa, semangat puak atau kelompok (cronisme), paksaan pendapat tanpapensahihan, konflik kepentingan, kecenderungan melakukan fasadsama ada

  pada aspek rohani dan jasmani, cemburu dan berhasad ke arahmenghilangkan peluang yang dikecapi oleh seseorang, pengaturan danperundangan yang menjurus ke arah memuaskan nafsu kelompok minoritiyang memegang autoriti tertentu (oligarchy), dan pembentukan wawasan danmatlamat yang menghanyutkan.

  Secara umum, kita dapat menthabitkan bahawa teori-teori pengurusan yangdihasilkan pada fasa pertama ini pada hakikatnya tertumpu pada dua aspekdasarsekularisme, iaitu:

  i. penyuburan semangatpositivisme yang membawa kepada

  penafian hakikat kerohanian daripada alam semesta. Semangatini kemudiannya dibangunkan dalam akal manusia yang terbukti

 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  9/22

  melalui teori-teori pengurusan yang dibentuk lalu dinyatakanmelalui amalan-amalan pengurusan yang berkaitan; dan

  ii. pemantapan aspek existencialisme dalam erti kata menyatakanmaksud kewujudan manusia di atas muka bumi ini tanpadikaitkan dengan akhirat. Akibatnya, ketetapan agama dan adab

  kerohanian telah dipinggirkan lalu diganti dengan prinsipkebebasan dan autonomi yang berteraskan akal hayawani.Hakikat ini terpampang pada setiap nilai yang disandarkan padafaham- faham dan sistem-sistem pengurusan yang ditampilkan.

  Oleh sebab itu, tidak hairanlah pada ketika itu, muncul tokoh-tokoh birokratyang berperi laku songsang, tidak bermaruah, dan tidak berjiwa, tetapi padapandangan Weber, sifat sebegini amat berfaedah kepada organisasi.9 Apayang cuba ditekankan hanyalah kecenderungan diri hayawanike arah

  mencapai keselesaan tubuh, mengisi kepuasan nafsu, dan memperolehikuasa. Kesemua keinginan ini terangkum dalam prinsip hedonisme (inti patikepada budaya hawa nafsu) yang tertumpu pada aspek utilitarian bagi tujuanmemaksimumkam atau mengoptimumkam keuntungan ekonomi. Pendekatanpengurusan ini juga menerbitkan satu budaya kerja yang bersifat total-empiricalyang mengenepikan unsur-unsurnon-factoralseperti maruah danadab insani. Budaya pengurusan yang sebegini disuburkan sampailah keperingkat di mana fungsi akal manusia dianggap semata-mata sebagai gerakbalas kimia yang terangsang melalui keinginan terhadap kebendaan.

  Di sinilah mulanya bertapak pemikiran pengurusan yang kedua sebagai satukelangsungan daripada pendekatan saintifik dalam pengurusan. Padaperingkat ini, tumpuan utama dialihkan kepada aspek tingkah laku danmotivasi yang dipengaruhi oleh teori-teori hasilan ahli psikologi Barat yangbergelarbehaviourist, antaranya B.F. Skinner, A.H. Maslow, dan SigmundFreud. Pendekatan humanistik dalam pengurusan ini dimulai dengan uji kajiyang dilakukan oleh Elton Mayo dan rakan-rakannya di Hawthorne (theHawthorne Experiments) pada akhir tahun 1920-an, yang merumuskanbahawa kepentingan sosial dalam organisasi perlulah lebih diutamakanberbanding dengan kepentingan individu manakala para pengurus hendaklahbertindak sebagai perantara dalam hubungan pekerja dengan pihak

  pengurusan.

  Rumusan ini membawa kepada lahirnya kajian-kajian seterusnya dalampengurusan yang menumpukan aspek dorongan manusia yang berdasarkanprinsip rangsangan (stimulus response) dan gerak balas lazim (conditionedreflexes) terhadap perkara-perkara yang menyenangkan dan menimbulkankeghairahan pada nafsu. Kesemuanya ini dibincangkan dalam skopkebahagiaan jasadiah dan kebahagiaan emosi sebagai faktor utama bagimembangkitkan motivasi para pekerja. Keperibadian yang kukuh sama adabagi pekerja atau bagi mana-mana manusia hanya digambarkan dalambentuk perasaan keamanan yang mencukupi, hubungan yang berkesan

  dengan faktor-faktor zahiriah, dan kepuasan jasmaniah,10 yang secaraumumnya, ke arah melahirkan manusia saintifik. Di sekitar perkembangan

  http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote9#footnote9http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote10#footnote10http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote9#footnote9http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote10#footnote10
 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  10/22

  idea inilah, banyak sekali teori yang dihasilkan melalui uji kaji makmalterhadap haiwan telah dialihkan untuk dipakai pada manusia. Sebagai manayang dijelaskan oleh J.B. Watson,

  (behaviorism) attempts to do one thing: to apply to the experimental study of

  man the same kind of procedure and the same language of description thatmany research men had found useful for so many years in the study ofanimals lower than man. We believe then, as we believe now, that man is ananimal different from other animals only in the types of behavior he displays.11

  Sebagai rumusan, secular reductionist viewyang menjadi tunjangan dalampemikiran pengurusan di peringkat ini akhirnya mengakibatkan kejatuhanpada martabat kemanusiaan (dehumanisation). Pendekatan yang dianggapobjektif dan tidak berat sebelah dalam memahami persoalan tingkah laku inisebenarnya disejajarkan dengan ideologi Barat yang bersifat kebendaan dan

  menganggap agama sebagai satu khayalan yang perlu dibuang kerana iadianggap menyekat kebebasan akal.12 Tidak hairanlah ketika berleluasanyagejala behaviorisme dalam pemikiran pengurusan ketika itu, perkataan-perkataan seperti kesedaran, kepercayaan, dan roh dianggap sebagaisebahagian daripada perkataan yang menjijikkan.13 Oleh sebab itu, segalateori sama ada yang menyentuh tingkah laku atau motivasi pekerja hanyaberkisar pada gejala yang dapat dikesan oleh panca indera semata-matasehinggakan aspek nilai yang terbentuk dalam diri seseorang pekerja itudianggap berlaku atas dasar kemungkinan yang didokong oleh faktorpengukuhan positif atau pun negatif.

  Agenda pembentukan manusia saintifik sebagaimana yang terkandungdalam faham behaviorisme dan yang kemudiannya disebatikan denganpendekatan tingkah laku dalam pengurusan, kelihatannya semakindimajukan pada tahap ketiga pemikiran pengurusan yang menggunakanpendekatan sistem. Dalam pendekatan ini, manusia bukan sahaja dianggapsaintifik tetapi pada masa yang sama, dianggap sebagai pemprosesmaklumat.

  Andaian yang dipakai pada ketika itu ialah perkembangan setiap organisasibukan sahaja bergantung kepada faktor dalaman tetapi juga saling berkait

  dengan rangsangan yang ditonjolkan oleh sesuatu faktor luaran khususnyafaktor pembangunan sosio-budaya yang berlaku sejajar denganperkembangan teknologi. Kesalingberkaitan antara faktor dalaman dan faktorluaran bagi sesuatu organisasi dimisalkan seperti interaksi yang berlakuantara unsur karbon, hidrogen dan oksigen dalam prosesphotosynthesistumbuh-tumbuhan. Oleh sebab itu, setiap faktor luaran hendaklah turut diberitumpuan dan perlu dianggap sebagai fakta yang perludifikirkan,diklasifikasikan dan disaring sebagai manfaat bagi melancarkanfungsi dan mengembangkan lagi sumber dalam organisasi.

  Ahli-ahli teori pengurusan yang muncul ketika itu telah mengkritik

  pendekatan saintifik yang diperkenalkan oleh Taylor, sistem birokrasi Weber,dan pendekatan humanistik kerana mengandaikan organisasi sebagai sistem

  http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote11#footnote11http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote12#footnote12http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote13#footnote13http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote11#footnote11http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote12#footnote12http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote13#footnote13
 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  11/22

  yang tertutup sehingga menyebabkan sesuatu objektif, prosedur, dan prosesdibangunkan hanya berdasarkan pemboleh ubah dalaman (internal variables)semata-mata. Oleh itu, mereka menetapkan bahawa organisasi perlulahdianggap sebagai sistem yang terbuka yang perlu mengambil kira tentangkesan yang turut dibawa oleh pemboleh ubah luaran (external varibles)14

  walau pun pada hakikatnya sistem itu lebih tertutup kerana masih tidakmemberi pengiktirafan yang sewajarnya terhadap unsur kerohanian yangmenjadi pendorong utama pada tingkah laku manusia.

  Dalam mengaitkan setiap pemboleh ubah dengan sesuatu masalah yangtimbul dalam organisasi, muncullah aspek pengurusan operasi yangtertumpu kepada kaedah saintifik dan matematik . Ekoran daripadaitu,pendekatan kuantitatif dalam pengurusan mula diberi penekanan utama.Segala penyelesaian masalah bersifat kebetulan (contingency) keranaberdasarkan semata-mata kepada hasil penyelidikan yang bertunjangkanhipotesis yang diandaikan.

  Di samping itu, skop pengurusan yang sedemikian lebih banyak tertumpukepada aspek perkhidmatan berteraskan pelanggan (consumer-drivenservices), peningkatan imej (image-based campaigning), autoriti yang bersifatsementera dan mengikut konteks (temporal-contextual and rule-boundauthority), dan persekitaran sama ada mikro atau makro serta transformasiyang perlu dilakukan ke atasnya. Oleh sebab itu, kita akan dapati bahawateori-teori pengurusan yang muncul ketika itu amat mementingkan soalmenghasilkan makna15pada sesuatu objek dan tindakan serta soal hubungankuasa yang terzahir dalam sesuatu proses dan sistem pengurusan. Tindakanmanusia hanya dimisalkan seperti teks sastera yang tertakluk kepada analisisdan kaedah kritikan yang terhasil melalui sesuatu teori sastera (literarytheory). Ini menunjukkan bahawa spekulasi berperanan sebagai faktorpenting dalam aspek penilaian sesuatu tindakan, manakala pada masa yangsama, persoalan yang paling utama yang perlu senantiasa difahami iaituhakikat amal semakin tidak diendahkan.

  Hasil daripada fungsi meletakkan makna pada setiap objek dan tindakan,maka dalam dua dekad kebelakangan ini, kita dapat perhatikan bahawapersoalan nilai mula dibincangkan dengan serius dalam pengurusan.Persoalan nilai yang dibincangkan ketika itu sering dikaitkan dengan

  matlamat untuk melahirkan budaya korporat yang nampaknya menepati ciri-ciri post-capitalist. Ini disebabkan budaya korporat dengan nilai-nilai yangditanam bersamanya itu didorong oleh cita rasa stakeholderyang bersifateclectic16dan senantiasa ingin menyerlahkan apa yang boleh dipanggilsebagai expressive individualism. Walau pun apa yang dilakukan itu bertujuanuntuk menjamin kelangsungan (survival) organisasi tetapi apa yang terhasilakhirnya adalah suasana yang tidak tenteram bukan sahaja dalam ruanglingkup organisasi tetapi juga luar organisasi. Anasir yang sering munculdalam suasana yang sedemikian adalah eksploitasi oleh peneraju sesebuahorganisasi bagi memenangi persaingan dan menyerlahkan kehebatanorganisasinya. Tenaga dan perbelanjaan organisasi banyak dihabiskan

  secara tidak wajar untuk membentuk imej, menampilkan daya penarik(glamour), dan supaya menjadi tarikan media atau awam (media or public

  http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote14#footnote14http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote15#footnote15http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote15#footnote15http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote16#footnote16http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote14#footnote14http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote15#footnote15http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote16#footnote16
 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  12/22

  figure) manakala istilah yang sering disalahgunakan untuk menjustifikasiperkara ini adalah objektif strategik. Keadaan sebegini tidak ubah sepertimenjadikan organisasi sebagai sebuah sarkas yang ahlinya sentiasa beradadalam tragedi untuk menyempurnakan pertunjukannya dan mendapattepukan gemuruh dari para penonton.17 Apa yang penting untuk kita

  perhatikan di sini adalah maruah manusia dalam organisasi masih belumdikembalikan, yang terbukti melalui apa yang dikatakan oleh Charles Handy,

  ..people are regarded as a competative asset to be led, motivated,deployed and developed, together with the firms other resources.18

  Secara umumnya, perkembangan budaya korporat yang berlaku itu berkaitrapat dengan perkembangan yang pesat dalam bidang sosial, ekonomi,politik, dan teknologi. Perubahan pesat ini disebut oleh J.F. Lyotard sebagaipostmodern condition19 yang membawa perubahan yang fundamental darisegi pengalaman manusia bukan sahaja kepada negara-negara Barat tetapi

  juga kepada negara-negara yang sedang membangun. Postmodern conditionini juga dianggap oleh J. Habermas20 sebagai melengkapkan lagi agendaEnlightenmentyang dirasakan tidak dapat disempurnakan dalam erakemodenan.

  Jika pengaruh pengurusan yang sebegini, menurut Tuan Haji Mohd. AffandiHassan, berjaya melahirkan tiga kelompok penjawat awam iaitu kolonial-pragmatik, birokratik-nasionalis, dan tradisional-moralis,21 maka saya inginmengukuhkan lagi kenyataan beliau itu dengan merangkumkan ketiga-tigakelompok tersebut sebagai new petit bourgeoisie.22Bagi kelompok ini, imejmerupakan perkara yang amat dipentingkan sehingga kadangkala sampaipada peringkat mengorbankan matlamat dan inti pati utama organisasi malahagama sekalipun. Dari satu segi, kelompok ini sebenarnya memancarkansimbolpostmodern yang memuja dan mendewakan keinginan hawa nafsu(hedonisme) dan pada masa yang sama mewakili satu klas elit masyarakatantarabangsa sebagaimana yang dihasratkan dalam proses globalisasi.Akibatnya, keseluruhan proses pengurusan yang dikendalikan olehkelompok ini, bermula daripada peringkat matlamat sehinggalah ke peringkatpelaksanaan, semuanya bersifat artificialdan palsu. Apa yang jelas kelihatandi sini ialah terkongkongnya amalan pengurusan itu pada tiga bentukkeutamaan yang berteraskan keinginan hawa nafsu yang sentiasa meluap-

  luap iaitu:

  i. keutamaan untuk merebut autonomi tertentu dalam sistempentadbiran sehingga membolehkan lahirnya kebebasan untukbertindak sepenuhnya bagi mencapai matlamat yangberteraskan hedonisme;

  ii. keutamaan ke arah mengukuhkan kuasa dalam bentukpenyataan kehendak pengurusan atasan yang senantiasadipaksakan untuk dilaksanakan oleh golongan bawahanwalaupun kehendak tersebut mengandungi unsur-unsursyubahah dan kadang-kadang bertentangan secara jelas

  dengan prinsip Islam; dan

  http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote17#footnote17http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote18#footnote18http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote19#footnote19http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote20#footnote20http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote21#footnote21http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote22#footnote22http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote17#footnote17http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote18#footnote18http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote19#footnote19http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote20#footnote20http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote21#footnote21http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote22#footnote22
 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  13/22

  iii. keutamaan pada soal pengagihan kuasa, fungsi dan sumbersehingga melalaikan aspek yang lebih penting untuk sentiasadititikberatkan iaitu bagaimana kuasa, fungsi dan sumber tadi,dari segi penggunaannya, berupaya menepati prinsipkeutamaan yang telah digariskan dalam Syariah supaya

  kemuliaan manusia di sisi Allah S.W.T. akan terus dapatdipelihara manakala fitrah kemanusiaan akan dapat diisi dengansebaik-baiknya.

  Secara jelas juga boleh dikatakan di sini bahawa inti pati pengurusan Baratyang disajikan dalam sistem pengurusan negara ini lalu dimamah denganlahapnya oleh sebahagian pentadbir yang menduduki tampuk pentadbirankerajaan, sebenarnya membawa satu aspek kebebasan dalam amalanpengurusan yang bertentangan sama-sekali dengan makna sebenar

  kebebasan dalam Islam yang dapat difahami melalui konsep ikhtiyar.Kebebasan dalam Islam merujuk kepada keadaan bebasnya diri natiqahdaripada cengkaman dan penguasaan diri hayawaniyyah yang cenderungmengajak kepada kejahatan; bebasnya aqldaripada dikuasai oleh nafsu yanglazimnya jahil tentang had kebenaran; dan pada masa yang sama bebasdaripada sebarang bentuk keraguan sama ada zann, syakkdan wahm.Penghuraian yang jelas tentang makna kebebasan ini telah diberikan olehProf. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas sebagaimana berikut:

  The activity that is called freedom is in ikhtiyar, which is an act, not inhurriyah, which is a condition. The act that is meant in ikhtiyaris that ofmaking a choice, not between many alternatives, but between twoalternatives: the good or the bad. Because ikhtiyaris bound in meaning withkhayr, meaning good, being derived from the same root khara (khayara), thechoice that is meant in ikhtiyaris the choice of what is good, better, or bestbetween two alternatives. This point is most important as it is aligned to thephilosophical question of freedom. A choice of what is bad of two alternativesis therefore not a choice that can be called ikhtiyar, in fact it is not a choice,rather it is an act of injustice (zulm) done to one self. Freedom is to act asones real and true nature demands --that is, as ones haqq and ones fitrahdemands and so only the exercise of that choice which is of what is good

  can properly be called a free choice. A choice for the better is therefore anact of freedom, and it is also an act of justice (adl) done to oneself.23

  Ekoran daripada ketidakfahaman tentang makna kebebasan, kebanyakanamalan pengurusan yang dilaksanakan telah mencerminkan kesempurnaanmanusia sebagai haiwan yang semakin ghairah ditunggangi oleh syaitan. Inimengakibatkan dunia pengurusan dipenuhi dengan nilai-nilai palsu yangbertunjangkan nafsu, emosi, dan khayalan yang tidak menampakkan lagikesederhanaan dan keadilan manakala pada masa yang sama menyisihkannilai-nilai iman, ilmu dan amal saleh. Apabila nilai-nilai ini tersisih, maka hatiakan menjadi keras dan mula terpalam dengan wajah syirik, kufurdan nifaq.

  Oleh itu, tidak hairanlah jika kebanyakan amalan pengurusan ditampilkandengan pola dan gaya yang bersesuaian dengan nilai yang ditetapkan oleh

  http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote23#footnote23http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote23#footnote23
 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  14/22

  masyarakat umum atau stakeholderyang sebahagiannya berintipatikanprasangka dan kepura-puraan terhadap agama.

  Akibatnya, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya yang wajib dijadikansebagai tunjang dalam segenap aspek pengurusan seolah-olah dianggap

  sebagai perkara yang bersifat sampingan, yang ditekankan hanyalah aspekritualnya sahaja. Pengorbanan semata-mata kerana Islam dalam setiapkhidmat yang ditaburkan telah beralih kepada pengorbanan untuk mendapatnama, pangkat, dan kedudukan. Penghormatan kepada al-Quran, al-Hadith,dan pendapat para ulama yang mutawatirsebagai sumber ilmu terutamadalam aspek pengurusan dan pentadbiran, telah mula lenyap. Karya-karyapara ulama yang mutabaryang pada satu ketika dulu menjadi landasandalam pembangunan tradisi ilmu Islam yang begitu cemerlang telah tidakdijadikan rujukan utama oleh para pengurus kini, kononnya tidak praktikal danpada pendapat mereka, perlu ditafsirkan semula. Pengiktirafan yangsewajarnya tidak diberikan kepada para ulama dan ilmuwan Islam masa kini,

  dengan anggapan bahawa mereka hanya pandai berteori dan tidan layakuntuk dilibatkan dalam mana-mana perencanaan pengurusan danpentadbiran negara kecuali yang hanya menyangkut dengan agama semata-mata. Akhirnya, para pengurus ini menjalankan setiap urusan pentadbirannyadalam keadaan seolah-olah Tuhan itu tidak wujud atau Tuhan seperti tidakmengetahui apa yang dilakukannya atau yang difikirkannya.

  Keadaan yang digambarkan di atas berlaku dalam dunia pengurusan masakini kerana sebahagian daripada para pengamal pengurusan di negara initidak sedar betapa palsunya gagasan Pengurusan Barat yang menjadikanhawa nafsu sebagai asas peri laku manusia. Hal ini terpampang jelas dalamkata-kata seorang ahli psikologi, Abraham Maslow, dalam bukunyaEupsychian Management, yang besar pengaruhnya dalam disiplinpengurusan Barat:

  My work on motivations came from the clinic, from a study of neuroticpeople. I would like to see lot more studies of this kind before feeling finallyconvinced that this carry-over from the study of neurosis to the study of labourin factories is legitimate.24

  Hakikat pengurusan yang sedemikian rupa nampaknya telah menghalang

  manusia daripada mencapai pengertian yang sebenar tentang matlamat iadizahirkan di atas muka bumi ini. Jika aspek kegilaan inilah yang menjadiasas dalam pengurusan, terutama dalam mengisi keinginan shahwatyangtidak mengerti suatu pun akan batas kebenaran, tidak hairanlah jika semakinramai manusia telah menghumban jauh kemuliaan martabat kejadian yangdianugerahi oleh Allah S.W.T. padanya. Tidak hairan juga jika semakin ramaimanusia telah berubah kedudukannya daripada al-hayawanal-natiq kepadahayawan hedonistik sehingga ghaflah akan maksud ubudiyyah kerana ashiqdan khayaldalam kemashghulannya mengejar kebendaan. Dalam keadaanyang sebegini, manusia akan mula ditunggangi oleh unsurshahwaniyyah danghadabiyyah yang lepas bebasyang bakal menjunamkannya ke dalam jurang

  kecelakaan lalu akan terus membiarkan jiwanya duduk dalam keadaanmurung (huzn) dan menderita (ghummah). Penderitaan jiwa ini kemudiannya

  http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote24#footnote24http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote24#footnote24
 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  15/22

  akan terjelma dalam reaksi-reaksi yang bersifat neuroticdanpsychoticsehingga menakibatkan seseorang itu akan terus diselubungi dengan zulmdan fasad. Punca kepada berlakunya tragedi yang sebegini sekurang-kurangnya telah dinyatakan oleh Scott Peck, seorang ahlipsychiatristAmerika, seperti berikut:

  The major reason for this strange state of affairs is that the scientific andreligious models have hitherto been considered totally immiscible like oiland water, mutually incompatible and rejecting.25

  Kenyataan sebegini dapat didokong seterusnya oleh kenyataan Benson yangmengaitkan masalah ini dengan keadaan dunia moden yang didominasidengan semangat saintisme. Menurutnya:

  Even when we (as scientist) acquire new information, even when we conquermysteries, we feel empty and unfulfilled. And faith is the only long-term

  solace.26

  Ciri-ciri pengurusan sebagaimana yang dinyatakan di atas, jika dipakaidalam konteks pembangunan, adalah bertepatan dengan apa yang telahdinyatakan oleh Prof. Dr. Wan Mohd. Nor Wan Daud, akan menghasilkanzero-sum development27yakni pembangunan yang semakin melambangkankeangkuhan manusia. Walaupun amalan pengurusan tersebut menerbitkansatu bentuk pembangunan yang berjaya dari segi kebendaan tetapi iasemakin menjauhkan manusia daripada kesederan keberhutangan28 kepadaAllah S.W.T.; menjadikan nafsu al-ammarah29 semakin bermaharajalela; danmelahirkan peri laku yang diistilahkan sebagai schizophrenia atau splitpersonality( yaknikeadaan fikiran atau emosi yang kacau-bilau akibat tidakmempunyai tujuan yang sehala) sehingga membawa kepada konflik kejiwaanyang disebut oleh Emile Durkheim sebagai anomie atau normlessness30.Bencana yang sebeginilah yang mungkin mengakibatkan penyakit yangdinamai oleh Dr. V.E. Frankl sebagai noogenic neurosis31 iaitu sejenispenyakit mental yang berlaku disebabkan oleh konflik di antara jiwa dengannilai yang pelbagai. Ini berpunca daripada kegagalan manusia mengenalimakna sebenar kehidupan atau mengenali hakikat diri yang sebenar.32

  Kegagalan ini telah mengakibatkan faham liberal demokrasi Barat

  terpampang jelas dalam matlamat pengurusan yang memberi perhatiankepada sains dan teknologi dalam membina masyarakat. Hakikat sebeginiakan dapat dilihat dengan jelas jika kita sedari bahawa sains pengurusanBarat sebenarnya telah dan semakin hebat mendakyahkan satu pandanganhidup yang mengutamakan tragedi dan nilai kebangsaan yang menepati jiwaBarat dan kebudayaannya lalu dipaksakan untuk dialami oleh bangsa-bangsalain melalui ilmu-ilmu baru yang dibentuk bermula dari terpancarnya anasirsaintisme di Barat. Disiplin-disiplin baru yang dimunculkan oleh Barat juga,tidak terkecuali pengurusan, secara halus menyatakan kekecewaan merekadalam pengalaman beragama dan menggambarkan rasa tidak senang sertaprasangka mereka terhadap prinsip kewujudan Tuhan.

  ii. Faktor Epistemologi

  http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote25#footnote25http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote25#footnote25http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote26#footnote26http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote27#footnote27http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote28#footnote28http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote29#footnote29http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote30#footnote30http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote31#footnote31http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote32#footnote32http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote25#footnote25http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote26#footnote26http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote27#footnote27http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote28#footnote28http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote29#footnote29http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote30#footnote30http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote31#footnote31http://www.ciast.gov.my/bm/downloads/ptk/Nilai&Etika/AmalanPengurusanIslam.doc#footnote32#footnote32
 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  16/22

  Kebatilan sains pengurusan Barat juga dapat diselami melalui falsafah ilmuyang dijadikan sebagai landasan dalam penggubalan disiplin tersebut. Kitaperlu sedar bahawa pembinaan disiplin pengurusan berlaku dalam keadaanpemikiran para pemikirpengurusan Barat mengendong sikap saintifik yangsecara jelas menentang ilmu wahyu dan meragui sepenuhnya terhadap

  mana kerohanian. Landasan pemikiran yang tidak bertitik tolak daripadakesedaran tentang hakikat wujud dan kewujudan ini kemudiannya telahmenerbitkan pelbagai bentuk kejahilan yang bermula daripada zann, syakkdan berakhir dengan wahm.

  Bentuk-bentuk kejahilan inilah yang mewarnai segala teori dan prinsippengurusan, lalu jika dipegangi, akan meranapkan kemuliaan dan martabatkemanusiaan. Oleh itu, akan terlihatlah dalam dunia pengurusan khususnya,ramai manusia yang tubuhnya atau rupa zahirnya sahaja manusia tetapijawhardiri yang dikendongnya itu, yang pada asalnya bersifat kemalaikatan,telah bertukar sifat sama ada sebagai hayawan, syaitan, atau taghut(pewaris

  utama sifat fasadFiraun, Hamman, Qarun dan Namrud). Tidak hairanlah jikaamalan pengurusan itu dijalankan dengan penuh bernafsu yang bercapur-baur dengan perasaan dengki, dendam, hasad, iri hati, angkuh, riya, ujub,takabburdan penuh dengan matlamat peribadi. Asas ketenangan dankedamaian dalam organisasi yang berteraskan semangatjihaddanpengorbanan jiwa raga bagi melaksanakan keadilan dalam setiap aspekpengurusan mula diabaikan. Prinsip mewaqafkan seluruh hidup dan tenagabagi mencapai maslahah ummah melalui amalan pengurusan tanpa rasaterikat kepada sesiapa kecuali kepada hukum Allah dan sunnah Rasul-Nya,telah tidak dipegangi. Maqam yaqin kelihatannya tidak banyak dicapai olehpara pengurus masa kini. Maqam yaqin ini pada hakikatnya terpancar melaluikesediaan seseorang pentadbir dan pengurus itu bertaubat apabila ia sedartelah membuat keputusan yang salah; sabarjika belum sampai maksud yangdihajati; shukursetelah mencapai sesuatu kejayaan; ridha dengan natijahyang diperolehi; takut (khauf) akan melakukan kebatilan dan kezaliman;berkeadaan mengharap (raja) untuk senantiasa dapat melaksanakankebenaran dan menyempurnakan ubudiyyahnya kepada Allah S.W.T.; dantidak putus bermunajatdan bertawakkalkepada Allah S.W.T. dalammelakukan sesuatu ikhtiyar.

  Dalam hal ini, benarlah sebagaimana yang sering diungkapkan oleh Profesor

  Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam tulisan-tulisan dan syarahan-syarahan beliau tentang ilmu bahawa kekacauan dan kefasadan yangdilakukan dalam aspek keilmuan akan mengakibatkan keadaan kacau-bilaudari segi adab sehingga sesuatu itu tidak disusun dengan tertib dalam sistemkewujudan berdasarkan martabat dan darajatnya masing-masingsebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T.. Dalam disiplinpengurusan yang banyak berkisar pada pengkajian tentang tingkah-lakumanusia dalam kehidupan berorganisasinya, kebenaran ini terbukti apabilateori-teori pengurusan itu dihasilkan melalui kaedah sains tabii (naturalscientific method) yang penuh dengan ideologi saintismenya ke arahmelahirkan kebenaran yang bersifat objektif. Apabila terpakainya kaedah ini,

  maka dengan jelas terjadinya pemisahan antara fenomena kerohanian danjasmani. Keadaan ini sinonim dengan gerakan logical positivism yang

 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  17/22

 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  18/22

  pragmatik ekonomi dan sosio-politik, atau sebagai teras bagi melahirkaninsan adabiyang senantiasa sedar tentang amanah keinsanannya. Jika ianyadijadikan sebagai alat dalam maksud utilitarianisme bagi mencapai keinginanyang bersifat hedonistik, sudah tentu ini akan membantu menyemarakkan apikefasadan yang bakal merobek kalbu-diri yang selama ini telah dibekalkan

  dengan kalimah tawhid. Kelak, akan lahirlah anasir pendewaan diri yangmembayangkan akibat pemikiran humanisme yang menetapkan bahawaTuhan bersifat statik dan tidak layak mencampuri urusan-urusan keduniaankerana kononnya akan menghilangkan kekudusan Tuhan. Di sinilah puncayang membawa kepada

  faham kenisbian (relativeness) nilai lalu mana pada sesuatu nilai itusenantiasa diubahsuai mengikut dorongan hawa nafsu.

  Alangkah baiknya jika pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam pentadbirankerajaan sekarang dimulakan atas kesedaran untuk mengembalikan manusia

  kepada prinsip taklifyang benar-benar menepati fitrah kemanusiaan yangmeliputi dua aspek amanah yakni amanah sebagai hamba Allah yang setiapdetik wajib mengenal dan mengiktiraf kewujudan-Nya dalam setiap sudutkehidupan dalam konteks menthabitkan tawhid rububiyyah, dan amanahsebagai khalifah-Nya yang berperanan memakmurkan serta membangunkankehidupan dunyawiini menurut ketetapan Illahi iaitu dalam konteksmenthabitkan tawhid uluhiyyah.

  Kedua, adakah kita telah melakukan usaha yang bersungguh-sungguh bagimenyisihkan (dewesternization) gagasan pemikiran Barat yang berteraskanSekularisme yang mendominasi disiplin pengurusan. Adakah kita sudahcukup peka dan memahami setiap andaian (presupposition) yang dipakai olehBarat dalam membentuk pelbagai teori pengurusan. Adakah kita sudahcukup sedar tentang akibat akhir yang bakal merundung kehidupan kitaekoran daripada

  sikap kita yang membuta tuli mengikut apa saja pemikiran yang dilambakkanoleh Barat yang membuaikan kita dengan dendangan lagu kejayaan yangmengalpakan yang muziknya dimainkan oleh pemusik-pemusik palsu.

  Tidakkah kita mahu mengambil itibar daripada peristiwa yang menimpa

  Sayyidina Adam alaihi al-salam yang dipesonakan dan dialpakan oleh syaitantentang buah pohon khuldi yang jika dikecapi konon-kononnya dapatmengekalkan kehidupan baginda di shurga, atau tidakkah kita sudah cukupdiperingatkan oleh Rasulullah sallahhu alaihi wa sallam tentang bahanalubang biawak yang kononnya dapat menyelamatkan dan membebaskankehidupan kita tetapi sebenarnya bakal menggelapkan kalbu diri danmembebalkan akal-budi.

  Perlulah kita perhati dengan bersungguh-sungguh bahawa organisasi yangsemata-mata digerakkan berteraskan falsafah pengurusan Barat sebenarnyatidak berupaya menzahirkan manusia sebenar yang benar-benar faham

  tentang mana dan hakikat insan sebaliknya hanya berupaya membanyakkanmanusia sekular, manusia politik atau manusia ekonomi yang lalai

 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  19/22

  bertafakkurtentang asal-usulnya, hakikat kejadiannya, amanahnya di atasdunia ini, kedudukannya yang mulia sebagai makhluk pilihan, keaibandirinya, hakikat amalnya, dan kesudahan hidupnya. Organisasi yang sebeginihanya membayangkan siyasah akliah-hayawaniyyah yang senantiasadikepungi kejahilan zann, shakk, dan

  wahm yang semakin meneguhkan penjara jiwa manusia yang beradadalamnya: mereka merasakan sudah cukup mengenali dunia tetapisebenarnya mereka semakin diperdaya dan dimudaratkan olehkehidupannya. Inilah akibat hati yang menjadi kerajaan di dalam tubuh itutidak dijaga sebaliknya nafsu diangkat menjadi raja hinggakan agama tidakdapat dipegang sebaik-baiknya. Inilah api

  yang terselindung di dalam sekam pengurusan Barat yang begitu hedonistikmatlamatnya sehingga membuat hati pengamalnya menjadi keras danterpadam cahayanya, lupa daratan kerana asyik bergelumang dengan

  prinsip-prinsip pengurusan yang penuh khurafat, shubahah dan haram, cetekakal, dan hilang semangat pengabdian.

  Ketiga, adakah dalam akal kita telah tertunjang pandang alam Islam yangsempurna sebagai landasan bagi melaksanakan Islamisasi dalam erti katamembebaskan diri daripada tradisi tahyul, mitos, animis, kebangsaan dankebudayaan, dan selepas itu membebaskan akal dan bahasa daripadapengaruh sekularisme lalu kembali kepada kejadian asalnya yakni kepadafitrah, atau adakah kehidupan kita semakin suram diselubungi dengan prinsipdualisme, humanisme, dan tragediyang menjadi inti pati utama pengurusanBarat yang diwarisi oleh kita selama ini. Haruslah disedari bahawa walaupundisiplin pengurusan Barat terkandung dalamnya aspek kebijaksanaanjasmaniyyah

  namun kekuatan tersebut tidak berupaya melahirkan kejayaan dalam konteksal-falah jika disiplin tersebut tidak ditundukkan kepada al-Din.

  Pembentukan pandang alam Islam dalam akal amatlah penting kerana iakelak akan berfungsi sebagai acuan yang dapat menampilkan perspektif yangjelas dalam setiap tindak-tanduk yang kita lakukan khususnya dalammengendalikan soal pengurusan. Tanpa adanya pandang alam Islam, kita

  akan cenderung menuruti nafsu dalam setiap pertimbangan dan keputusanserta sangat kurang

  memeliharakan yang sia-sia. Akibatnya, hati akan menjadi buta hinggakanakhirat tidak akan menjadi nyata. Lebih malang lagi, disiplin pengurusanpada masa kini banyak mengajar kita supaya masyghul teramat pada duniasehingga secara tidak sedar terlepas pegang pada agama, lebih menjadikankita jahil berbanding marifat, sering menyalah suruh dan tegah Allah, tidakmengenali hakikat diri kerana asyik bergelumang dengan cita-cita dunia yangmudarat, dan lupa akan akhirat lalu kepada Islam amatlah khianat.

  Persoalan-persoalan yang dibangkitkan di atas perlulah dianggap sebagaicabaran yang terpaksa dihadapi dalam konteks penggubalan disiplin

 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  20/22

  pengurusanIslam kerana jawapan kepada setiap persoalan tersebut akandapat sekurang-kurangnya menzahirkan mana dan maksud asasi tentangaspek pengurusan sebenar yang menepati prinsip dasaral-Din al-Islam. Apayang wajib dielakkan

  ialah pengurusan itu janganlah ianya sampai ke peringkat pemujaan diri,akal dan nafsu sebaliknya hendaklah ia dibataskan sebagai hiasan yangmemancarkan lagi keindahan sistem muamalah Islam dan pada masa yangsama, pelaksanaannya itu hendaklah dipastikan sejajar dengan hakikat iman,Islam dan ihsan.

  1 Tajuk di atas merupakan salah satu topik utama yang dibincangkan dalam KonvensyenPengurusanIslam bertemakan Pengurusan dan Islam: Wahana ke Arah MemartabatkanPembangunan Negara Abad 21 yang diadakan di Aseania Resort, Langkawi pada 18 19November 2000, anjuran Universiti Utara Malaysia. Dalam membentangkan isu yangberkaitan, saya menampilkan semula sebahagian artikel yang ditulis oleh Tuan Hj. MohdAffandi Hassan yang bertajuk Pendekatan Tauhid dalam Pengurusan dan Pentadbiran

  Awam: Konsep, Prinsip, dan Model Alternatif untuk direnung dan difikir oleh para pesertakonvensyen. Artikel ini telah dimuatkan dalam buku Kecemerlangan Pentadbiran: Dasar danAmalan dalam Islam, diselenggarakan oleh Shafie Hj. Mohd. Salleh dan Mohd. AffandiHassan (Kuala Lumpur: INTAN, 1991), m.s. 26 71. Tulisan yang saya usahakan ini tidaklain hanyalah sebagai syarah kepada tulisan beliau.

  2 Usaha yang dinyatakan di atas hanya dilakukan secara individu oleh tokoh pentadbir dantokoh akademik seperti Tuan Haji Mohd Affandi Hassan yang sering menghuraikan tentangpendekatan Tawhiddalam pengurusan,Profesor Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud yang seringmemperkatakan tentang prinsip adab pengurusan, Profesor Dr. Muhammad Kamal Hassanyang sering menjelaskan tentang aspek perbandingan pengurusan, dan Saudara MohdZaidi Ismail yang acapkali secara bersungguh-sungguh menarifkan istilah tadbirdan adabsebagai inti pati utama teori pengurusan.

  3 Syed Muhammad Naquib al-Attas, The Oldest Known Malay Manuscript: A 16th CenturyMalay Translation of the Aqaid of al-Nasafi(Kuala Lumpur: Dept. of Publications, TheUniversity of Malaya, 1988), p. 101.

  4 Wan Mohd. Nor Wan Daud, Budaya Kerja Bersepadu , Kecemerlangan Pentadbiran:Dasar dan Amalan dalam Islam, diselenggarakan oleh Shafie Hj. Mohd. Salleh dan Mohd.Affandi Hassan (Kuala Lumpur: INTAN, 1992), m.s. 130.

  5 Rujuk Surah al-Isra: 73

  6 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslimin (Kuala Lumpur: ISTAC,2001), para 9, ms. 18 22.

  7 Ibid, para 15 ms. 42. Lihat juga Nicola Abbagnano, Humanism, The Encyclopedia ofPhilosophy, reprint edition 1972, vol. 4: 66 72.

  8 Bagi memahami selanjutnya tentang aspek dasar Sekularisme,sila rujuk Syed MuhammadNaquib al-Attas, Islam and Secularisme (Kuala Lumpur: ABIM, 1978).

  9 Kenyataan Weber ini telah ditentang oleh Merton, sarjana Barat yang terkenal dalam bidangpengurusan, dengan menyimpulkan bahawa budaya organisasi yang dibangunkanberdasarkan impersonal behaviourini akan mengakibatkan lahirnya anggota organisasi yangtidak dapat memahami makna yang tersirat pada sesuatu fenomena dan situasi ( tunnel

  vision) dan akan terikat dengan tradisi red-tape. (Rujuk Robert K. Merton et al. (eds.),Reader in Bureaucracy(New York: The Free Press, 1952), m.s. 364 371.

 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  21/22

 • 8/14/2019 Prinsip Pen Gurus An Islam

  22/22

  23 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena to The Metaphysics ofIslam: AnExposition of the Fundamental Elements of the Worldview ofIslam (Kuala Lumpur: ISTAC,1995), m.s. 33 34.

  24 Petikan ini dipinjam daripada petikan yang dibuat oleh Hj. Mohd. Affandi Hassan, PujanggaMelayu(Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1977), m.s. 636.

  25 M. Scott Peck, Denial of the Soul: Spiritual and Medical Perspectives on Euthanasia andMortality(Hemel Hempstead, UK: Simon & Schuster, 1997), m.s. 129 dan 131.

  26 Herbert Benson, Timeless Healing(London: Simon & Schuster, 1996), m.s. 202 dan 208.

  27 Pandangan beliau yang amat menarik ini boleh dirujuk dalam artikelnya Some Basic Issuesof Development, Malaysian Development Experience: Changes and Challenges (KualaLumpur: INTAN, 1994), m.s. 875 878.

  28 Prinsip keberhutangan yang dimaksudkan di sini adalah salah satu inti pati utama yangdapat menyatakan konsep al-Din. Perkara ini dihuraikan dengan terperinci oleh Prof. Syed

  Muhammad Naquib al-Attas dalam buku beliau Islam: The Concept of Religion and theFoundation of Ethics and Morality(Kuala Lumpur: ABIM, 1976).

  29 Keadaan ini merujuk kepada diri yang sentiasa terdorong untuk melakukan perkara-perkarakeji (mazmumah) dan munkardalam agama atau perkara-perkara yang melanggari fitrahinsaniyyah.

  30 Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure, edisi semakan dan penambahan(Glencoe: Free Press, 1957), m.s. 136 nota 6.

  31 Sila rujuk V.E. Frankl, Mans Search for Meaning(London: Holder and Stoughton, 1964).

  32 Dalam Surah al-Hasyr 59:19, Allah S.W.T. berfirman yang bermaksud, Dan janganlahkamu menjadi seperti orang yang melupai Allah, lalu Dia menjadikan mereka lupa kepada dirimereka sendiri. Mereka itulah orang yang fasiq. Dalam ayat sebelum ini, Allahmemerintahkan kita supaya menilai dan memerhatikan dengan pandangan mata hati kitasama ada setiap usaha yang kita lakukan itu membawa manfaat atau tidak kepada kita padaHari Akhirat.