borang tatacara pen gurus an stor

Download Borang Tatacara Pen Gurus An Stor

Post on 14-Jul-2015

152 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KEW.PS-1No. Rujukan BTB: .

BORANG TERIMAAN BARANG-BARANG (BTB)(Tatacara Pengurusan Stor 43) (Disediakan dalam 3 salinan oleh Pegawai Penerima) Nama dan Alamat Pembekal: Butir-butir Bungkusan: Butir-butir Penghantaran: No. Pesanan Kerajaan:

Tarikh:

No. Kod

Perihal Barang-barang

Unit Pengukuran

Kuantiti Dipesan Diterima Seunit

Harga Jumlah

Catatan

Nota: Kegunaan di Stor Pusat/Stor Utama (3 Salinan) Salinan 1 - Bhg. Bekalan, Kawalan Dan Akaun Salinan 2 - Bhg. Simpanan Salinan 3 - Bhg. Terimaan

.. (Tandatangan Pegawai Penerima) Nama: Jawatan: Jabatan: Tarikh:

.. (Tandatangan Pegawai Pengesah) Nama: Jawatan: Jabatan: Tarikh:

42

KEW.PS-2 BORANG LAPORAN TERIMAAN BARANG-BARANG(Tatacara Pengurusan Stor 43) (Disediakan dalam 2 salinan oleh Pegawai Penerima) Nama dan Alamat Pembekal/ Agen Penghantaran No. dan Tarikh Pesanan Kerajaan Butir-butir Pengangkutan Butir-Butir Penghantaran Butir-butir Bungkusan

No. Ruj. Penerimaan

No. Kod

Kuantiti Perihal Barang Dipesan Diterima Kurang/Lebih Ditolak Sebab-sebab Penolakan

Harga (RM) Seunit Jumlah

Pegawai Penerima

Akuan Terima Pembekal/ Agen Penghantaran

. Nama: Jawatan: Tarikh: Cop Jabatan:

Disahkan barang-barang ini diterima untuk tindakan atas sebab-sebab berikut:

..... Nama: Tarikh: Cop Syarikat:

Kuantiti Ditolak Kuantiti Kurang Kuantiti Lebih

Salinan 1 Kepada Pembekal/ Agen Penghantaran

Salinan 2 Untuk simpanan Stor

43

KEW.PS-3 No.Kad: ................. KAD KAWALAN STOK(Tatacara Pengurusan Stor 53)

Perihal Stok:

BAHAGIAN A No. Kod Unit PengukuranLokasi Stor Pusat Stor Utama Gudang: Seksyen: Baris: Baris: Rak: Rak: Tingkat: Tingkat: Petak: Petak:

Kumpulan Gerakan

PARAS STOKTAHUN MAKSIMUM (Kuantiti) MENOKOK (Kuantiti) MINIMUM (Kuantiti)

TERIMAAN STOK SUKU TAHUNTAHUN PERTAMA Kuantiti Nilai (RM) KEDUA Kuantiti Nilai (RM) KETIGA Kuantiti Nilai (RM) KEEMPAT Kuantiti Nilai (RM)

KELUARAN STOK SUKU TAHUNTAHUN PERTAMA Kuantiti Nilai (RM) KEDUA Kuantiti Nilai (RM) KETIGA Kuantiti Nilai (RM) KEEMPAT Kuantiti Nilai (RM)

TAHUN

TERIMAAN STOK TAHUNANKuantiti Nilai (RM)

KELUARAN STOK TAHUNANKuantiti Nilai (RM)

44

BAHAGIAN B Transaksi StokNo. PK/ BTB/BPPS Terima Daripada/ Keluar Kepada TERIMAANKuantiti Seunit (RM) Jumlah (RM)

KELUARANKuantiti Jumlah (RM)

BAKIKuantiti Jumlah (RM)

Tarikh

Tanda Tangan Pegawai Stor

Nota:

PK = Pesanan Kerajaan BPPS = Borang Pesanan Pengeluaran Stok

BTB = Borang Terimaan Barang-barang

45

KEW.PS-4 No. Kad: .................. KAD PETAK(Tatacara Pengurusan Stor 53) Ruj. Kawalan Stok*: Perihal Stok: Kumpulan Stok: Lokasi Stok: Nombor Kod:

Kuantiti Bil. Tarikh No. Ruj. BTB atau No. Ruj. BPPS Terima Seunit (RM) Keluar Baki Tandatangan Pegawai Stor

Baki dibawa ke hadapan

Baki dipindahkan ke hadapan Nota: * Diisi oleh Stor Pusat/Utama sahaja BTB Borang Terimaan Barang-Barang (KEW.PS-1) BPPS Borang Pesanan Pengeluaran Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

46

KEW.PS-5 SENARAI DAFTAR KAD KAWALAN STOK(Tatacara Pengurusan Stor 61) Tandatangan Pegawai Stor Dan Tarikh

Bil.

No. Kad

No. Kod

Perihal Stok

47

KEW.PS-6 TAMBAHAN BARANG-BARANG STANDARD(Tatacara Pengurusan Stor 18) (diisi dalam 3 salinan) No. Rujukan: ... 1. 2. 3. 4. 5. 6. Perihal barang: Kegunaan: Tarikh mula diguna: Tempoh penggunaan: Tamat tempoh penggunaan: Jika barang-barang yang dicadang bertujuan menggantikan stok sedia ada, nyatakan perihal stok tersebut: 7. 8. Nama pembuat/ agen / pembekal: Harga seunit/Unit pengukuran:

. (Tandatangan Pemohon) Nama: Jawatan: Jabatan: Tarikh:

. (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama: Jawatan: Jabatan: Tarikh:

. Kepada Pegawai Melulus (Seksyen Kawalan Stok): Permohonan disokong/tidak disokong Jika tidak disokong nyatakan sebab . (Pegawai Katalog/Stor) Keputusan: Permohonan diluluskan/tidak diluluskan Jika tidak lulus nyatakan sebab

(Ketua Seksyen Kawalan Stok) Nama : Jawatan : Jabatan : Tarikh :

48

KEW.PS-7 PENENTUAN KUMPULAN STOK(Tatacara Pengurusan Stor 21)

Seksyen *:Jumlah Nilai Pembelian Bagi 2 Tahun Lepas Bil. No. Kod Perihal Stok 20 .. (RM) (a) 20. (RM) (b) Purata Nilai Pembelian [ a+b ] 2 (c) Peratusan [ c ] x 100 (%) (d)

Kumpulan Barang A atau B

Catatan:

= JUMLAH KESELURUHAN*Seksyen stok seperti Seksyen Alat Tulis, Elektrik, Alat Ganti, Makmal, Bahan Kimia dan Ubat-Ubatan

Kumpulan A = 30% Kumpulan B = 70%

49

KEW.PS-8 LABEL MASUK-DAHULU-KELUAR DAHULU (MDKD)(Tatacara Pengurusan Stor 105)

PERIHAL STOK:

NO. KOD:

TARIKH DIBUAT:

NO. LOKASI STOK:

TARIKH LUPUT:

NO. PEMBUAT/PENGENALAN:

TARIKH DITERIMA:

50

KEW.PS-9 SENARAI STOK BERTARIKH LUPUT(Tatacara Pengurusan Stor 107)

Kementerian/Jabatan: Kategori Stor: Bulan:

Baki Stok Bagi 6 Bulan Sebelum Tamat Tempoh Luput Bil. Perihal Stok No. Kod Lokasi Stok Kuantiti Terimaan Tarikh Luput *(Kuantiti dan tarikh kemaskini) 6 bulan 5 bulan 4 bulan 3 bulan 2 bulan 1 bulan Catatan

* Dikemaskini kuantiti dan tarikh oleh Pegawai Stor dalam bulan yang sama

51

KEW.PS-10 BORANG PESANAN DAN PENGELUARAN STOK(Tatacara Pengurusan Stor 136) (Diisi dalam lima (5) salinan bagi satu jenis stok sahaja) Daripada: Kepada:

Dilengkapkan Oleh Stor Pemesan No. Pemesanan: Tarikh Bekalan Dikehendaki: No. Kod Perihal Stok Kuantiti Dipesan No. Pengeluaran:

Dilengkapkan Oleh Stor Pengeluar

BAHAGIAN BEKALAN KAWALAN DAN AKAUN Kad Kawalan Stok No. Kad Baki Sedia Ada Kuantiti Diluluskan Harga (RM) Seunit Jumlah

BAHAGIAN SIMPANAN Kuantiti Dikeluarkan Catatan

Pegawai Pemesan . Nama: Jawatan: Jabatan: Tarikh:

Pegawai Penerima . Nama: Jawatan: Jabatan: Tarikh:(Dilengkapkan setelah stok diterima)

Telah Diluluskan dan Direkodkan oleh: . Nama: Jawatan: Jabatan: Tarikh:

Dikeluarkan dan Direkod oleh: . Nama: Jawatan: Jabatan: Tarikh:

BAHAGIAN BUNGKUSAN DAN PENGHANTARAN Nota Salinan 1 - Disimpan oleh pemesan Salinan 2 - Bahagian Bekalan, Kawalan Dan Akaun Salinan 3 - Bahagian Simpanan Salinan 4 - Bahagian Bungkusan Dan Penghantaran Salinan 5 Disimpan oleh pemesan setelah stok diterima Butir Butir Bungkusan Butir-Butir Penghantaran Telah dibungkus dan dihantar oleh: . Nama: Jawatan: Jabatan: Tarikh: 52

KEW.PS-11No. Permohonan : .........................

BORANG PERMOHONAN STOK(Tatacara Pengurusan Stor 143) (Untuk kegunaan di Stor Unit-diisi dalam 2 salinan) Permohonan Bil. Perihal Stok Kuantiti Dipesan Pegawai Pelulus Kuantiti Diluluskan Baki Kuantiti Dipesan Catatan

Kelulusan:Permohonan diluluskan/ tidak diluluskan*

.(Tandatangan Pemohon) Nama Jawatan Tarikh : : :

.(Tandatangan Pegawai Pelulus) Nama Jawatan Tarikh : : :

* sila potong yang berkenaan

Kemaskini Rekod:Stok telah dikeluarkan dan direkod di Kad Petak No ................

Perakuan Penerimaan:Disahkan bahawa stok yang diluluskan telah diterima.

.(Tandatangan Pegawai Stor) Nama Jawatan Tarikh : : :

.(Tandatangan Pemohon) Nama Jawatan Tarikh : : :

53

KEW.PS-12 SENARAI PEMBUNGKUSAN(Tatacara Pengurusan Stor 171) (Disediakan dalam tiga (3) salinan)

Kepada:(alamat pemesan)

Daripada:(alamat stor pengeluar)

Bil.

Nombor Pemesanan(rujuk KEW.PS-10)

Nombor Pengeluaran(rujuk KEW.PS-10)

Nombor Kod

Perihal Stok

Kuantiti Dibungkus

Butir-butir Bungkusan/ Penghantaran

Catatan

Diperiksa oleh:

Dibungkus oleh:

Diterima oleh:

. Nama: Jawatan: Tarikh:

. Nama: Jawatan: Tarikh: Cop Jabatan:

. Nama: Jawatan: Tarikh: Cop Jabatan:

Salinan 1 Disimpan oleh Bahagian Bungkusan dan Penghantaran

Salinan 2 Dimasukkan ke dalam peti atau kotak bungkusan

Salinan 3 Dihantar terus kepada Pemesan

54

KEW.PS-13 LAPORAN KEDUDUKAN STOK TAHUN ..(Tatacara Pengurusan Stor 33) KEMENTERIAN/JABATAN KATEGORI STOR : : KEDUDUKAN STOK Sedia Ada TAHUN SEMASA Bilangan Stok (i) Baki Bawa Hadapan Suku Tahun Pertama Suku Tahun Kedua Suku Tahun Ketiga Suku Tahun Keempat Nilai Tahunan Disediakan Oleh: (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama: Jawatan: Tarikh: Cop Kementerian/Jabatan: Jumlah Nilai Stok (RM) (a) Pembelian Bilangan Stok (ii) Jumlah Nilai Stok (RM) (b) Pengeluaran Bilangan Stok (iii) Jumlah Nilai Stok (RM) (c) Bilangan Stok (i+ii)-(iii) Stok Semasa Jumlah Nilai Stok (RM) d = (a+b)-(c) KADAR PUSINGAN STOK

____c____ [(a + d) 2]

Baki Stok Akhir Tahun .. :

Kadar Pusingan Stok Tahunan adalah:Diperakukan oleh: (Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama: Jawatan: Tarikh: Cop Kementerian/Jabatan:

55

KEW.PS-13 LAPORAN KEDUDUKAN STOK TAHUN 2009 Contoh Pengiraan KEW.PS-13(Pengiraan tidak perlu ditunjukkan semasa mengemukakan laporan. Helaian ini hanya panduan kepada pengguna mengenai pengiraan) KEDUDUKAN STOK Sedia Ada TAHUN SEMASA Bilangan Stok (i) Baki Bawa Hadapan Suku Tahun Pertama Suku Tahun Kedua Suku Tahun Ketiga 100 5,000 100 5,000 Jumlah Nilai Stok (RM) (a) Pembelian Bilangan Stok (ii) Jumlah Nilai Stok (RM) (b) Pengeluaran Bilangan Stok (iii) Jumlah Nilai Stok (RM) (c) Bilangan Stok (i+ii)-(iii) 100 (100+100) (150) = 50 (50 + 150) (180) = 20 (20 + 100) (100) =20 Stok Semasa Jumlah Nilai Stok (RM) d = (a+b)-(c) 5,000 (5,000 + 5,000) (7,500) = 2,500 (2,500+9,000) (10,300) =1,200 (1,200 + 6,000) (6,000) =1,200 (1,200 + 28,000) (20,800) =8,400 ____7,500____ [(5,000 + 2,500) 2] KADAR PUSINGAN STOK (Suku Tahun) ____c____ [(a + d) 2]

Baki Sto