pen gurus anterim a an

Download Pen Gurus Anterim a An

Post on 18-Jul-2015

99 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PENGURUSAN TERIMAAN

MOHD ASRI BIN HJ YUSOF MOHD ASRI BIN HJ YUSOF Ketua Penolong Pengarah (Pengurusan) Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Johor 1

KANDUNGAN

Konsep Kumpulan Wang Disatukan Definisi Perakaunan Terimaan Penurunan Kuasa Kitaran Perakaunan Terimaan Kerajjaan Prosedur Kutipan dan Pengeluaran Resit Prosedur Penyelenggaraan Buku Tunai

KANDUNGAN

Prosedur Penyediaan Penyata Pemungut Isu-isu Berbangkit Kawalan Dalaman Lain-lain

KONSEP KUMPULAN WANG DISATUKAN KONSEP KUMPULAN WANG DISATUKAN

Segala hasil yang didapatkan atau diterima dengan apa cara pun, kecuali zakat, baitulmal atau hasil Agama Islam yang seumpamanya dibayar masuk ke dalam akaun untuk menjadi satu Kumpulanwang Persekutuan Disatukan atau Kumpulanwang Disatukan bagi Negeri

KONSEP KUMPULAN WANG DISATUKAN KONSEP KUMPULAN WANG DISATUKAN Terbahaggikeppada 3 Akaun berasinggan :

.. AKAUN HASIL YANG DISATUKAN AKAUN HASIL YANG DISATUKAN

AKAUN AMANAH YANG DISATUKAN AKAUN PINJAMAN YANG DISATUKAN

KONSEP KUMPULAN WANG DISATUKAN KONSEP KUMPULAN WANG DISATUKAN

AKAUN HASIL YANG DISATUKAN Segala hasil yang dipungut hendaklah dimasukkan ke dalamdalam akaun aun dan darinya darina perbelanjaanperbelanjaan ke akdan ymengurus dibayar keluar.

DepositDeposit AmanahAmanah PinjamanPinjaman DalamDalam NegeriNegeri KUMPULANWANGDISATUKANKUMPULAN WANG DI SATUKAN BayaranBayaran BalikBalik PendahuluanPendahuluan//PinjamanPinjamanHasil PinjamanPinjaman LuarLuar NegeriNe geri Akaun Hasil Disatukan KUMPULANWANGDISATUKANKUMPULAN WANG DI SATUKAN Akaun Akaun Amanah Disatukan PinjamanPinjaman DisatukanDisatukan Deposit KumpulanwangKumpulanwang Amanah AwamAmanah Awam Bayaran Hutang Emolumen Perkhidmatan Kumpulanwang Amanah Kerajaan Kumpulanwang Perkhidmatan Dan Bekalan Aset Geran dan Pindahan Pemberian PemberianPemberian Kumpulanwang Pembangunan Kumpulanwang Pinjaman Perumahan Bayaran Balik Pinjaman Geran dan Kenaan tetap Peruntukan DiRaja Pindahan PemberianPemberian PemberianPemberian 7 j Pencen, Gratuities dan Pampasan Perkhidmatan Hutang Arahan Mahkamah Perbelanjaan Pembangunan Pinjaman PinjamanPinjaman DalamDalam NegeriNegeri KUMPULANWANGDISATUKANKUMPULAN WANG DI SATUKAN BayaranBayaran BalikBalik PendahuluanPendahuluan//PinjamanPinjamanHasil PinjamanPinjaman LuarLuar NegeriNe geri Akaun Hasil Disatukan KUMPULANWANGDISATUKANKUMPULAN WANG DI SATUKAN Akaun Akaun Amanah Disatukan PinjamanPinjaman DisatukanDisatukan Deposit KumpulanwangKumpulanwang

Amanah AwamAmanah Awam Bayaran Hutang Emolumen Perkhidmatan Kumpulanwang Amanah Kerajaan Kumpulanwang Perkhidmatan Dan Bekalan Aset Geran dan Pindahan Pemberian PemberianPemberian Kumpulanwang Pembangunan Kumpulanwang Pinjaman Perumahan Bayaran Balik Pinjaman Geran dan Kenaan tetap Peruntukan DiRaja Pindahan PemberianPemberian PemberianPemberian 7 j Pencen, Gratuities dan Pampasan Perkhidmatan Hutang Arahan Mahkamah Perbelanjaan Pembangunan Pinjaman Perbelanjaan Bekalan Perbelanjaan Tanggungan

DEFINASI PERAKAUNAN TERIMAAN DEFINASI PERAKAUNAN TERIMAAN Mengutip, menerima dan mengakaun wang sama ada terimaan hasil atau bukan hasil yang diterima melalui kaunter (penghantaran tangan) , pos, pungutan luar atau EFT. Jenis kutipan sama ada bentuk tunai, direct debit, kad kredit (Master/ Visa) , wang pos, bank deraf dan cek. Terimaan hasil,

amanah atau deposit adalah mengikut Akta atau peraturan aan yang dibenarkan dibenarkdandan senarai ai kadar dar hasil yang telah telah perturyang an senarkahasil yang ditetapkan.

PENURUNAN KUASA PENURUNAN KUASA AP 11-Kewajipan Kewangan -kewajipan kewangan dan perakaunan bagi pegawai-pegawai bawahan yang bekerja di bawah seseorang Pegawai dinyata dengan jelas dan bertulis, PengawalPengawal mestilahmestilah dinyata dengan jelas dan bertulis khususnya setakat mana mereka dibenarkan menjalankan tugas bagi pihaknya -JikaJika berlakuberlaku sesuatusesuatu luarluar aturan Pegawai Pengawal aturan, Pegawai Pengawal sepatutnya boleh mengesan pegawai yang bertanggungjawab. Jika tidak, PP mungkin kena mengganti apa apa kehilanganapa-apa kehilangan. -Walaupun PP tidak menjalankan kerja-kerja kewangan tetapi arahan tetap bagi jabatannya ke atas kerja kewangan ldill k lhPPd l h t btdlh perlu diluluskan oleh PP dan segalaarahan tersebut adalah menjadi tanggungjawab PP. 9

PENURUNAN KUASA PENURUNAN KUASA AP 53-Tanggggungjawab Peggawai Pengawal gj g -Bertanggunggjawab menjalankan kewajipan dengan sempurna atas tugas memungut wang awam dan men impann a dengan selamat menyimpannya dengan selamat. -Bertangggungjawab sekiranya akaun yang dikemukakan oleh mereka atau di bawah kuasa mereka didapati tidak betul -Sebarang perwakilan kewajipan kepada pegawai lain hendak secara bertulis hendak secara bertulis -Tetapi PP tidak terlepas dari tanggungjawab sendiri setelah perwakilan dibuat.

PENURUNAN KUASA PENURUNAN KUASA AP 69-KEBENARAN BERTULIS UNTUK MENERIMA WANG Pemungut hendaklah menyelenggara suatu rekod mengenai kebenaran bertulis untuk menerima wang bertulis untuk menerima wang AP 70(a)-KEBENARAN BERTULIS UNTUK MENULIS DAN MENANDATANGANI RESIT Resit mestilah ditandatangan dengan berkarbon oleh pegawai yang menerima wang tetapi ditulis oleh pegawai yang lain. Pengecualian kepada AP 70(a): (i) penggunaan sistem bermesin yang diluluskan bagi mengeluarkan resit (ii) suattu bbayaran tttetap tercettakk paddaresit, llesen attau tiktikett (ii) t it (iii) pungutan luar (iv) kekurangan pegawai serta mendapat kebenaran khusus daripadadaripada JANMJANM

PENURUNAN KUASA PENURUNAN KUASA AP 70(b)-PENYIMPANAN KUNCI MESIN MERESIT () Bagi sistem terimaan berkomputer yang melibatkan mesin meresit, kunci mesin tersebut perlu disimpan oleh pemungut sendiri atau pegawai kanan yang lain daripada operator sendiri atau pegawai kanan yang lain daripada operator atau juruwang. AP73 -KEBENARAN BERTULIS UNTUK MEREKOD PUNGUTAN Pemungut hendaklah menyelenggara suatu rekod Pemungut hendaklah menyelenggara suatu rekod mengenai kebenaran memperakaun pungutan dalam Buku Tunai

PENURUNAN KUASA PENURUNAN KUASA AP80(b)-KEBENARAN BERTULIS UNTUK MENYEMAK DAN MENANDATANGANI BUKU TUNAI Pegawai yang diberi kuasakuasa menyemakmenyemak BukuBuku Tunai Pegawai yang diberi unai hendaklah memeriksa dan menyemak setiap hari semua catatan yang dibuat dalam Buku Tunai berkomputer lain yang atauatau laporanlaporan-laporanlaporan berkomputer lain yangberkaitan dengan ter imaan. Pegawai tersebut perlulah menandatanganik d mencatttat tikh di t t setkttakat ringkas dan tarikh di tempat mana Buku Tunai telah disemak.

KITARAN PERAKAUNAN TERIMAAN KERAJAAN TERIMAAN KERAJAAN PELANGGAN TERIMAAN

KELUARKAN KELUARKAN RESIT PENGAUDITAN REKOD DI BUKU TUNAI TUNAI REKOD DI BUKU TUNAI TUNAI BANK

KIT KITKITARAN PERAKA ARAN PERAKAARAN PERAKAU UUN NNA AAN NN TERIMAAN KERAJ TERIMAAN KERAJTERIMAAN KERAJA AAAN ANAN Terimaan Wang (AP 69, AP 70(a), AP 71) Keluarkan Resit (AP 60, AP 61, AP 62, AP 63, AP66(c ) )

Sediakan Penyata Pemungut (AP 79) Masukkan Wang Ke dalam Bank (AP 78) Menyemak Penyata Pemungut (AP 80(d)) Rekod Butiran Resit dan Penyata Pemungut Di Buku Tunai (AP 72, AP 73, AP 79, AP 144) Semakan Harian Di Buku Tunai (AP 80 (b)) Semakan Harian Di Buku Tunai (AP 80 (b)) Semakan Resit Perbendaharaan Dan Rekod Butiran Di Buku Tunai (AP 80(e)) 15 Hantar Akaun Terimaan Bulanan Ke Bhgn Pgrsn Audit Dalam, JANM (AP 79(f), AP 145) Penyediaan Penyata Penyusuaian Ke Cawangan, JANM (AP 143)

PROSEDUR KUTIPAN PENGELUARAN RESIT

PROSEDUR KUTIPAN PROSEDUR KUTIPAN

BA BABAY YYA AAR RRA AAN NNMELAL MELALMELALU UUI IIKA KAKAUNTER UNTERUNTER BA BABAY YYA AAR RRA AAN NNMELAL MELALMELALU UUI IIKA KAKAUNTER UNTERUNTER

BA BABAY YYA AAR RRA AAN NNMELAL MELALMELALU UUI IIPOS POSPOS BA BABAY YYA AAR RRA AAN NNMELAL MELALMELALU UUI IIONLINE

ONLINEONLINE

PROSEDUR PUNGUTAN PROSEDUR PUNGUTAN

....TERIMAAN TERIMAANTERIMAANMELAL MELALMELALUI UIUIKA KAKAUNTER UNTERUNTER RESIT (KEW 38) DISEDIAKAN SEMASA URUSAN DIBUAT -AP 60 KARBON DUA BELAH MUKA HENDAKLAH DIGUNAKAN ( SALINAN) 63 DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI YANG DIBERIKUASA / DIBERI KEBENARAN KHUSUS SECARA BERTULIS OLEH PEMUNGUT -AP 69 DUA ORANG PEGAWAI

DIKEHENDAKI BAGI MENGELUARKAN RESIT -AP 70(a)

PENGECUALIAN PENGECUALIAN

Resit dari mesin; bayaran tetap bercetak pada resit/lesen/tiket; pungutan luar di mana seorang pegawai bekerja pungutan luar di mana seorang pegawai bekerja seorang diri; dan seorang pegawai li i lain titiada, ddengan kebenarand kb dari Akauntan Negara.

BAYARAN MELALUI POS -AP71 ( Membuka Mel) ) ( Daftarkan terimaan; Daftarkan terimaan;

Wang diserahkan kepada juruwang & buku daftar ditandatanggani; ; Pegawai lain yg. memegang wang selepas mel dibuka, pperlu tandatanggan; Resit dikeluarkan pada hari yang sama dan nombor resit dicatatkan dalam Buku Daftar & tandatangan ringkas; dan Disemak setiap hari dgn. Buku

Tunai.

BAYARAN MELALUI ONLINE BAYARAN MELALUI ONLINE

Disediakan sebagai kemudahan kepada pelanggan untuk membuat pembayaran secara pelanggan untuk membuat pembayaran secara online melalui portal berasaskan internet. dbd l Direct debit dari akkaun simpanan pelanggan. Contohnya melalui payment gateway seperti Financiall Process Exchhange ((FPX) ) Kad kredit iaitu Mastercard

atau Visa

PROSEDUR TERIMAAN SECARA ONLINE

Pengesahan terimaan dicetak daripada paparanPengesahan terimaan dicetak daripada paparan portal acquirng bank dan payment gateway (FPX) serta cetakan resit dari portal kementerian/jabatan.

Laporan urusniaga harian dicetak oleh kementerian/jabatan sehingga urusniaga terakhir hari berkenaan. Acquiring bank hantar laporan harian keesokan hll k harinya melalui Deskktop Banking.

Semak antara laporan urusniaga harian dengan laporan dari acquiring bank Sebarang perbezaan perlu dari acquiring