52423759 pen-gurus-an-fail-pemulihan

Download 52423759 pen-gurus-an-fail-pemulihan

If you can't read please download the document

Post on 27-Jun-2015

2.571 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PENGURUSAN SISTEMPENGURUSAN SISTEM FAILFAIL OLEH NORHAMIZA BT. HASSAN SK SERI MEGA

2. FAILFAIL Dapat didefinisikan sebagai satu folder yang mengandungi surat atau lampiran. Manakala fail rasmi atau fail awam dapat didefinisikan sebagai Satu folder yang didaftarkan dalam mana surat-surat (lampiran-lampiran) disusun dengan cermat dan sistematik 3. KEPERLUAN FAILKEPERLUAN FAIL Merupakan alat perhubungan/komunikasi yang penting Sumber mengurus maklumat Jabatan/Agensi Kerajaan Membantu membuat keputusan/mengambil tindakan Mengekalkan ingatan/bahan rujukan Bahan bukti Bahan Penyelidikan - Sejarah - Ekonomi - Kebudayaan - Perundangan - Dsbnya. 4. KANDUNGAN SURAT DALAMKANDUNGAN SURAT DALAM FAILFAIL Surat-surat/lampiran-lampiran perlu dimasukkan di sebelah kanan sesuatu fail dan kertas minit di sebelah kiri fail. Selepas surat dimasukkan perlu dicatatkan bilangan kandungan fail di sudut kanan atas surat (bulatkan) 5. Penggunaan Kertas MinitPenggunaan Kertas Minit 1. Setiap fail hendaklah dikepilkan dengan Kertas Minit 2. Kertas Minit yang standard hendaklah digunakan ( yang tertera tulisan Am 6 ). 3. Kegunaan :- 3.1. Mencatat surat-surat yang diterima dari luar jabatan 3.2. Mencatat salinan surat-surat jabatan. 6. KERTAS MINITKERTAS MINIT Merekodkan surat keluar dan masuk Surat masuk perlu ditulis dengan pen berwarna merah (1) Surat bth. _____ drp. ______ dikdgn. Pd. __________ (1) Surat bth. _____ drp. ______ d/m pd. ____________ (1) Bil. ________drp. _______ bth._____d/m pd._______ Surat keluar perlu ditulis dengan pen berwarna biru atau hitam. (2) Surat bth. _______ d/m kpd. _______ pd. _________ (2) Bil. ________ kpd. _______ bth. _____ d/h pd. _____ Menulis arahan-perhubungan bertulis di antara pegawai bawahan atau ke pegawai atau bahagian ke bahagian. 7. Contoh Penggunaan Kertas Minit Yang Lengkap (Am 6 Kertas Minit No. ANM.H. 500-6/3 Helai No. 3 22 Surat Pesanan Fax bth 20.1.98 d/m pd.. 20.1.98 2 3 Surat SUPS (S) 02/01-12 Jld.5(14) bth. 22.4.98 d/m pd. 30.4.98 PTA 1, 2/5/98 Rujuk Lampiran 23 . Sila taip maklumat tersebut untuk Difaxkan. T.K. 2/5/98 24 Surat ANM.H.500- 6/3(24) bth. 02.05.98 d/m pd. 05.05.98 25 Surat SUPS (S) 02/01-12 Jld.5(19) bth. 13.08.98 d/m pd. 17.08.98 PPA, 13.8.98 Rujuk Lampiran 25 . Sila lengkapkan borang yg. Dilampir- Kan dan jawab surat tersebut . T.K. 18/8/98 26 Surat ANM.H.500- 6/3(26) bth. 18.08.98 d/m pd. 24.08.98 27 Surat SUPS (S) 02/01-11 Jld.2(2) bth. 05.10.98 d/m pd. 08.10.98 KUR, 09.10.98 Lihat Lampiran 27 . Sila isikan maklumat dlm. Borang yg. disediakan . Jawab TIADA dan faxkan dgn. Segera kpd. SUPS. T.K. 9/10/98 (Kertas Minit ini dalam ukuran Metrik ISO A4 = 210 mm x 297 mm) P.K. 3606(L)-96 8. CADANGAN SISTEM FAIL UNTUK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KUALA LUMPUR BIL TAJUK FAIL PERKARA DIKANDUNG 1 FAIL INDUK * Surat Pekeliling/ Ikhtisas * Objektif Program Pemulihan * Pelan Tindakan - Falsafah Pendidikan Negara - Rukunegara - Program Pemulihan Khas Sekolah Rendah - Takwim & Aktiviti Tahunan Program Pemulihan Khas - Carta Gantt - Unjuran Program Pemulihan Khas - Strategi Pelaksanaan Program Pemulihan Khas - Strategi dalam Pengajaran & Pembelajaran - Sasaran Program - Masalah Yang Dihadapi - Jadual Waktu - Senarai Nama murid * Carta Organisasi Sek * Misi & Visi Sek * SWOT * Maklumat/peribadi murid * Maklumat Guru * Analisa Ujian * Rekod Ujian 9. BIL TAJUK FAIL PERKARA DIKANDUNG 2 SURAT MENYURAT Surat Pekeliling Ikhtisas Surat dari KPM Surat dari JPWP / PPBP Surat dari Agensi Luar. 3 SUKATAN PELAJARAN Panduan Pemulihan Khas Huraian Sukatan Pelajaran B. Malaysia & Matematik 1 3( tahun 1 KSSR) Rancangan Tahunan Pemulihan khas (B.M & Math) Senarai BBM & kedudukannya 10. BIL TAJUK FAIL PERKARA DIKANDUNG 4 MESYUARAT: Surat menyuarat peringkat sekolah Surat panggilan mesyuarat peringkat sekolah Minit Mensyuarat (sekurang kurangnya 3 x) 5 PERIBADI MURID Borang percalonan Profil Murid/ Rekod Kesihatan Ujian Saringan dan Diagnostik Lembaran Kerja Hasil Penilaian yang telah dijalankan Catatan lain yang berkaitan dengan murid 6 IPP2M / Saringan linus & ANALISIS Analisa Ujian Analisa Linus 11. BIL TAJUK FAIL PERKARA DIKANDUNG 7 UJIAN DIAGNOSTIK & ANALISIS * Analisa Ujian Diagnostik 8 LEMBARAN KERJA BAHASA MALAYSIA * Contoh Lembaran Kerja 9 LEMBARAN KERJA MATEMATIK * Contoh Lembaran Kerja 12. BIL TAJUK FAIL PERKARA DIKANDUNG 10 MAKLUMAT GURU PEMULIHAN * Jadual Waktu * Maklumat guru Pemulihan 11 PENGURUSAN STOK (IVENTORI) * Penerimaan Peralatan 12 BANK SOALAN * Semua set Ujian yang digunakan 13. BIL TAJUK FAIL PERKARA DIKANDUNG 13 Minit Curai * Maklumat atau kursus yang dihadiri 14 Pencerapan * Maklumat pencerapan dari sekolah, Jabatan, Kementerian dan lain-lain 15 Aktiviti Program Pemulihan Khas * Plan Strategik Tahunan * Lawatan/ Pertandingan dl 14. Contoh Kulit Fail Yang Lengkap Kertas- Kertas Yang Berhubung Didaftarkan di bawah perkara PERKARA FAIL INDUK P.K.1897(L)-96 Tarikh Kandungan Pertama Tarikh Kandungan Akhir ARAHAN - ARAHAN PENUTUPAN FAIL (UNTUK KEGUNAAN PENDAFTARAN) Dihantar kepada Tarikh dihantar Dihantar kepada Tarikh dihantar Dihantar kepada Tarikh dihantar (A) Tutup pada . atau apabila mengandungi 100 lampiran yang mana lebih awal (B) Kajian Pertama 5 Tahun Selepas Penutupan Pada .. .. (C) Dicadangkan Dipindah - kan/Dimusnahkan : (Potong mana yang tiada berkenaan. Satu senarai hendaklah dibuat untuk persetuju- an Arkib Negara Malaysia bagi memusnah kan atau memindah) (D) Kajian Kedua Pada Thn. .... Dihantar kepada Tarikh dihantar APABILA FAIL INI TELAH DITUTUP MAKA TINDAKAN BARU HENDAKLAH DILAKUKAN DALAM FAIL LAIN (AM 455-Pin.1/80) SKSM/06/08/1 Nama sekolah No fail kurikulum di Sekolah No fail pemulihan di Sekolah Bilangan No fail Tajuk fail 15. SEKIAN, TERIMA KASIH.