elm3103 pen gurus an subjek pend moral

Download ELM3103 Pen Gurus An Subjek Pend Moral

Post on 16-Jul-2015

143 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL ELM3103 OLEH MBB & MNM

PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL9.1 KEMAHIRAN MENGURUS PROJEK MORAL 9.2 PELAKSANAAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH 9.3 MASALAH PENGAJARAN PENDIDIKAN MORAL 9.4 PANITIA MATA PELAJARAN MORAL

9.1 KEMAHIRAN MENGURUS PROJEK MORAL Projek moral sekolah amat penting dan mempunyai falsafah dan orientasinya sendiri Guru perlu mulakan dengan memberikan definisi matlamat dan objektif, serta membuat pelan satu rancangan tindakan yang berkaitan bagi semua aktiviti pendidikan yang dijalankan oleh pihak sekolah Projek moral adalah dinamik , perlu dikemaskini secara berkala dan selalu dinilai.

9.1.1 Merancang Projek Moral Perlu :1. Menentukan apa yang telah diketahui tentang topik projek. 2. Nyatakan permasalahannya yang perlu diselesaikan. 3. Nyatakan hipotesisnya 4. Bina satu eksperimen 5. Tentukan kumpulan kawalan dan eksperimental 6. Elakkan pembolehubah-pembolehubah 7. Lakukan eksperiman itu 8. Kumpulkan keputusan yang didapati 9. Kaji keputusan yang didapati 10. Buat laporan tentang keputusan yang didapati

Untuk melakukan demonstrasi, perlulah :-

1. Tentukan apa yang telah diketahui tentang topik yang hendak dikaji 2. Bina satu demonstrasi atau model 3. Laporkan proses yang digunakan untuk membina model atau demonstrasi tersebut 4. Laporkan kesimpulan-kesimpulan.

9.1.2 Melaksanakan Projek Moral Langkah-langkah :1. Pilih satu topik 2. Nyatakan masalah yang perlu diselesaikan 3. Tuliskan literature Review) atau rujukan terdahulu tentang masalah yang hendak dikaji 4. Sediakan satu bentuk ekperimental 5. Tuliskan hipotesis 6. Sedikan tempat untuk merekodkan data dan membuat carta-carta

7. Lakukan eksperimen 8. Masukkan keputusan-keputusan yang didapati ke dalam tempat yang telah disediakan 9. Tuliskan kesimpulan tentang keputusan yang diperolehi. 10. Siapkan bibliografi 11. Simpan laporan yang telah disiapkan dalam fail (samada dalam bentuk bertulis atau dalam disket)

Menilai projek dan Laporan Projek Untuk mengukur pembelajaran pelajar, pelbagai cara boleh digunakan. ia bergantung kepada tahap-tahap murid sama ada peringkat rendah atau peringkat menengah. Cadangan bentuk penilaian yang boleh dijalankan ialah menyediakan borang markat tentang apa yang hendak diperhatikan sama ada berbentuk perlakuan, pengetahuan, kerjasama dan sebagainya. pelaporan projek boleh dibuat dalam bentuk memberi gred atau menilai perlakuan atau kedianya sekali. ia juga bergantung kepada tujuan atau objektif sesuatu projek.

9.2 Pelaksanaan Pendidikan Moral di Sekolah Dahulu nilai murni seperti patriotisme, kenegaraan dan unsur sayangkan masyarakat dan negara diterapkan ke dalam mata pelajaran Sivik yang mana tidak begitu dititikberatkan. Mata pelajaran Pendidikan Moral diberi penekanan dalam KBSR hasil cadangan yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 2979 (Perakuan 36) Implikasi utama mengenai Pendidikan Moral :1. Pendidikan Moral dijadikan mata pelajaran wajib bagi pelajarpelajar bukan Islam 2. Pendidikan Moral diajar secara berasingan 3. Peperiksaan dan penilaian diadakan untuk Pendidikan Moral.

KBSR menekankan tiga kemahiran asas :1. Membaca 2. Menulis 3. Mengira

Selain itu, pendidikan di peringkat rendah juga bertujuan untuk mencapai matlamat perkembangan indiividu yang menyeluruh. Perkembangan ini adalah dirancang melalui tiga aspek iaitu 1. Bidang komunikasi 2. Bidang manusia dan alam sekitar, dan 3. Bidang perkembangan individu Bidang manusia dan alam sekitar mempunyai dua komponen :1. Komponen Kerohanian dan sikap yang mengandungi dua matapelajaran, iaitu Pendidikan Moral dan Agama Islam, 2. Komponen Kemanusiaan dan Persekitaran terdiri daripada mata pelajaran Kajian Tempatan dan Sains, Kajian Tempatan mencakupi unsur-unsur sejarah, kesihatan, geografi, akhlak, sivik dan pengetahuan lain mengenai manusia dan alam sekitar. Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan bahawa terdapat 16 nilai murni yang harus dikuasai oleh para pelajar. 16 nilai murni beserta sub nilainya yang terkandung dalam sukatan pelajaran .

Lihat Jadual 9.1

KBSR menekankan perkembangan menyeluruh kanak-kanak iaitu dari segi jasmani,mental emosi dan rohani. Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam diperkenalkan untukmemperkembangkan aspek rohani kanak-kanak. Dalam konteks Malaysia, Pddk. Moral adalah untuk pelajar-pelajar bukan Islam manakala Pddk. Islam adalah untuk pelajar Islam. Nama mata pelajaran tersebut berlainan tetapi pengisiannya adalah sama dari segi jumlah nilai yang perlu dikuasai, dihayati dan diamalkan.

9.2.1 Sejarah Perkembangan Mata Pelajaran Pendidikan Moral Awal tahun 1974, idea untuk memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Moral secara langsung, eksplisit dan formal dalam kurikulum sekolah telah pertama kali dipertimbangkan. Satu jawatankuasa dibentuk tetapi dikatakan bahawa konsepkonsep moral telah dikenalpasti dimasukkan dalam pelajaran Sivik yang wujud sebelum itu. Idea ini dibubarkan pada 1975. 1977, satu jawatankuasa telah dibentuk bawah naungan PPK (Pusat Perkembangan Kurikulum) bagi mengwujudkan Pendidikan Moral. 18 April 1978, Jawatankuasa Kecil Teknikal kepada Jawatankuasa Pendidikan Moral induk telah menghasilkan Draf Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral. Matapelajaran ini diwujudkan sebagai satu matapelajarana formal di sekolah-sekolah di Malaysia adalah kerana kemerosotan nilai moral seluruh dunia.

Rasional memperkenalkan Pendidikan Moral pada tahun 1978 adalah cuba memberi definisi serta menyatakan objektif-objektif am matapelajaran Pendidikan Moral di sekolah-sekolah di Malaysia. Draf 1978 mengenalpasti 16 nilai teras yang merupakan kendungan utama bagi sukatan mata pelajaran Pendidikan Moral. Sepuluh daripada teras diajar pada peringkat tahap pertama sekolah rendah.

1. Sikap Kebersihan 2. Sikap belas kasihan 3. Sikap sederhana 4. Sikap rajin 5. Sikap berterima kasih 6. Sikap jujur 7. Sikap adil 8. Sikap kasih sayang 9. Sikap hormat menghormati 10. Sikap semangat kemasyarakatan

Tiga lagi nilai teras diperkenal pada tahap kedua sekolah:1. Kebebasan 2. Berhemah tinggi 3. Bekerjasama

Peringkat sekolah menengah pula akan memasukkan kesemua nilai termasuk nilai-nilai 1. Keberanian 2. Rasional 3. Berdikari

1978 , PPK telah membuat sedikit perubahan terhadap draf tersebut iaitu tidak memasukkan nilai kerjasama untuk sekolah rendah Darjah 1 hingga 6.

Kurikulum Baru Sekolah Rendah digubal semula menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Ia lebih selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Pendidikan Moral adalah hanya untuk pelajar-pelajar bukan Islam sahaja di mana ia merupakan matapelajaran wajib serta bertaraf peperiksaan di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia mulai 1993.

Mulai 2003, tujuan program Pendidikan Moral di sekolah diubah kepada satu program mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah laku moral. Pendidikan di sekolah rendah memberi tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di Malaysia. Melaluinya , murid dapat membina satu panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi insan yang bermoral bagi menjadikan mereka individu yang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap segala keputusan dan tindakan yang dilakukan.

Beberapa prinsip utama telah dikenalpasti untuk dijadikan panduan bagi guru- guru sekolah rendah dan menengah untuk melahirkan insan yang menyeluruh dari aspek j.e.r.i,s. Prinsip-prinsip itu adalah : bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang lain Berpegang teguh kepada ajaran agama prihatin kepada alam sekitar mengekalkan keamanan bersemangat patriotik Mengjormati hak asasi manusia; dan mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan (sumber : Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral, 2003)

Jadual 9.2

Jadual 9.3

9.2.2 Peranan Guru Pendidikan Moral sebagai Penyampai Ilmu Pendidikan Moral

Matlamat Pendidikan Moral di Malaysia Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global. (Sumber: Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral, 2003)

Jelas peranan guru Pendidikan Moral yang utama ialah merealisasikan matlamat seperti di atas. Matlamat pengajaran Pendidikan Moral merujuk pada Model Insan Menyeluruh yang meliputi 3 dimensi moral iaitu perwatakan positif yang saling kaitan sehingga membolehkan murid-murid mencapai tahap kematangan. Dimensi tersebut adalah pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral. Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu murid memahami nilai-nilai moral, menerima dan menunjukkan komitmen terhadapnya.

Murid juga perlu mengamalkan nilai-nilai murni yang disarankan dalam kehidupan seharian mereka. Ia dapat dilaksana berpandukan objektif Pendidikan Moral Sekolah Rendah seperti berikut yang mana membolehkan murid :-

Jadual 9.4

Guru merupakan penghubung penting antara sekolah dan rumah. Peranan utama guru-guru dalam memastikan perkembangan moral para pelajar adalah dengan membantu mereka membentuk satu pandangan moral yang menyeluruh dan relevan bagi kedua-dua institusi, iaitu rumah dan juga sekolah. Tanggungjawab guru adalah besar kerana pelajar-pelajar mengharapkan mereka sebagai teladan yang konsisten dalam peredaran masa dan ini merupakan satu tugas yang rumit. Bertindak adil dan munasabah serta melayani semua orang dengan cara yang sama pada setiap masa bukanlah satu perkara yang dapat dikendalikan dengan mudah. Sebagai manusia, kita perlu mengakui bahawa kita akan berusaha untuk mencapai matlamat ini tetapi bukan kita semestinya dapat me