bab 3- pen gurus an kontrak

Download Bab 3- Pen Gurus An Kontrak

Post on 07-Jul-2015

561 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

POLITEKNIK MERLIMAU MELAKA LAPORAN LATIHAN INDUSTRI DISEMBER 2010

BAB 3 : PENGURUSAN KONTRAK

3.1 Pengenalan kepada sistem perolehan dan jenis kontrak 3.1.1 Proses Pembangunan

Sebelum sesuatu projek itu dijalankan atau dilaksanakan, perlulah mengetahui kawasan tapak projek itu dibina supaya pihak yang terlibat dapat membuat perancangan yang lebih teliti agar pembinaan dapat di siapkan mengikut apa yang telah di cadangkan. Selain itu, sangat penting untuk kita mengetahui perkara perkara yang perlu dilakukan sebelum memulakan sesuatu projek itu. Oleh itu, telah wujudnya proses-proses pembangunan projek pembinaan agar segala pembinaan yang dijalankan mengikut kehendak pelanggan. Di dalam sesuatu projek memerlukan skop pembinaan itu sendiri. Proses ini memerlukan banyak masa, tenaga dan kepakaran yang tinggi kerana projek pembinaan adalah projek yang sangat sukar dan memerlukan banyak perkara untuk mendapatkan hasil yang di inginkan. Oleh itu, untuk menguruskan sesuatu projek pembinaan bukanlah sesuatu yang mudah dan saling memerlukan antara satu sama lain.

31

POLITEKNIK MERLIMAU MELAKA LAPORAN LATIHAN INDUSTRI DISEMBER 2010

Proses pembangunan projek pembinaan mempunyai beberapa peringkat sebelum sesuatu projek dijalankan. Antara peringkat yang terlibat adalah : a. Taklimat b. Rekabentuk c. Dokumentasi d. Tawaran/tender e. Pembinaan f. Pentauliahan

Taklimat Taklimat akan diadakan oleh pihak pelanggan untuk melantik arkitek dalam mereka bangunan yang hendak dibina mengikut citarasa pelanggan tetapi masih dinasihati oleh penasihat yang terlatih agar pambinaannya mengikut aspek-aspek pembinaan yang sebenar. Di dalam taklimat ini juga, arkitek dimaklumkan mengenai kehendak pengguna dan had belanjawan.

Rekabentuk Dalam proses rekabentuk, arkitek akan mengkaji fiasibiliti bangunan yang dicadangkan oleh pelanggan, Ruang Kos Kualiti kemudian arkitek yang telah dilantik akan merekabentuk yang memenuhi kehendak pelanggan dari segi aspek :

MasaDalam pada masa itu, arkitek akan membuat rekabentuk secara lakaran dan skima mengikut 4 aspek merekabentuk tadi. Sebelum melakukan proses selanjutnya, arkitek perlu mendapatkan kebenaran merancang dari pihak berkuasa tempatan mengenai rekabentuknya itu.

42

POLITEKNIK MERLIMAU MELAKA LAPORAN LATIHAN INDUSTRI DISEMBER 2010

Dokumentasi Dokumentasi adalah proses dimana apabila arkitek siap menyediakan lukisan dan telah diluluskan oleh pihak berkuasa, maka penyediaan dokumen tender dilakukan. Dokumen berperanan untuk membantu memilih kontraktor yang sesuai untuk melaksanakan kerja pembinaan dan melaksanakan projek yang telah dicadangkan. Didalam dokumen ini akan dinyatakan semua syarat-syarat dan keperluan-keperluan projek.

Tawaran/Tender Setelah siap segala dokumen, tawaran/tender akan dikeluarkan kepada semua kontraktor mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kontraktor akan membeli tender dan mengisi untuk bersaing mendapatkan projek. Petender yang terbaik akan dilantik untuk melaksanakan kerja pembinaan.

Pembinaan Kontraktor yang telah berjaya dalam saingan akan melaksanakan kerja-kerja pembinaan seperti diberikan dalam lukisan dan mengikut spesifikasi ( bentuk, saiz, kualiti ). Pada masa ini juga penyerahan projek dilakukan iaitu Letter of Award maka tapak bina diserahkan kepada kontraktor untuk menjalankan pembinaan.

Pentauliahan Proses ini adalah proses dimana apabila kontraktor berjaya menyiapkan projek mengikut masa yang telah ditetapkan. Oleh itu, bangunan siap diserahkan kepada pelanggan dengan pengesahan arkitek dan perunding lain yang terlibat. Pelanggan akan memeriksa segala peralatan berfungsi seperti jangkaan.

3.2 Proses Tender

43

POLITEKNIK MERLIMAU MELAKA LAPORAN LATIHAN INDUSTRI DISEMBER 2010

Tender ialah suatu kenyataan yang dikeluarkan kepada seseorang untuk melakukan kerja disamping mendapatkan persetujuan daripada pihak yang berkenaan manakala proses menender pula merupakan proses taktikal bagi pemilihan satu-satu pihak bagi membekalkan suatu bekalan, perkhidmatan dan kerja. Tender merupakan proses utama yang dilakukan oleh pelanggan untuk mendapatkan kontraktor yang layak. Pemilihan kontraktor biasanya dibuat melalui pertandingan yang melibatkan antara perkara tertentu seperti harga dan masa pembinaan. Ini adalah antara faktor utama pemilihan kontraktor selain reputasi serta pengalaman kontraktor tersebut. Proses tender akan dimulakan apabila pelanggan menawarkan sesuatu projek kepada kontraktor di mana kontraktor akan bersaing menyerahkan tender yang paling optimum dan keputusannya adalah terletak kepada pelanggan untuk memilih kontraktor yang layak. Apabila tender daripada sesebuah kontraktor itu diterima oleh pelanggan, maka wujudlah ikatan yang dinamakan kontrak antara kontraktor yang dipilih oleh pelanggan.

3.3 Kaedah Perolehan Kerajaan Jenis-Jenis Perolehan 1. Kerja : pembinaan bangunan, jalan, baiki bangunan dan lain-lain PKK : kelas A F CIDB : G1 G7

2. Bekalan : membekalkan peralatan seperti peralatan makmal, alat tulis dan bahan makanan. 3. Perkhidmatan : melibatkan kepakaran atau kemahiran. Perkhidmatan perunding : kajian ekonomi, kerja ukur dan lain-lain.

44

POLITEKNIK MERLIMAU MELAKA LAPORAN LATIHAN INDUSTRI DISEMBER 2010

Perkhidmatan bukan perunding : pembersihan, kursus & latihan dan lain-lain.

Objektif Utama Perolehan 1. Menguruskan perolehan secara cekap, berkesan dan paling menguntungkan. 2. Mendapatkan harga yang paling menguntungkan dan berpatutan dengan mengambil kira kualiti, kuantiti dan tempoh penyerahan/siap yang ditetapkan. 3. Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan dan penggunaan bahan/barangan/perkhidmatan tempatan.

Pengurusan Perolehan Terdapat tujuh kaedah dalam pegurusan perolehan. Antaranya adalah :

45

POLITEKNIK MERLIMAU MELAKA LAPORAN LATIHAN INDUSTRI DISEMBER 2010

1.

Pembelian Runcit/Terus Pembelian runcit adalah pembelian terus daripada mana-mana punca yang diketahui sentiasa memberikan harga yang munasabah dengan mengeluarkan pesanan tempatan. Kurang RM10,000 bagi sesuatu item atau kelas jenis ini maximum RM50,000.00 setahun dengan mana-mana pembekal tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan. RM10,000-RM50,000 setahun bagi sesuatu item atau kelas jenis item (pembekal bumiputera dan berdaftar kewangan sahaja/max RM100,000.00 setahun) Semua tawaran boleh dibuat terus kepada mana-mana pembekal yang diketahui menawarkan harga yang berpatutan, tertakluk kepada kaedahnya yang ditetapkan. Manakala bagi kontraktor Kelas F sahaja (kerja-kerja sivil) nilai kerja yang < RM20,000.00 boleh buat lantikan terus dikalangan kontraktor kelas F dan daftar PKK diketahui.

2.

Perolehan Secara Gotong-Royong Tidak memerlukan pengetahuan dan kemahiran teknik. Tertakluk kepada had maksimum RM 100K Mendapat persetujuan Pegawai Pengawal dan diterajui oleh Pemimpin Masyarakat/JKKK Melibatkan tenaga penduduk tempatan dan bercorak kemasyarakatan. Sumbangan kewangan dari swasta boleh diterima. Elaun saguhati dan makan minum dihadkan sehingga 20% daripada pemberian kerajaan.

46

POLITEKNIK MERLIMAU MELAKA LAPORAN LATIHAN INDUSTRI DISEMBER 2010

3.

Perolehan Secara Undi. Nilai tidak lebih daripada RM 100K bagi setiap kerja Untuk kontraktor kelas F berdaftar CIDB/PKK berdaftar di daerah tersebut. Sekiranya bilangan kontraktor tidak cukup, Jurutera Daerah boleh membuka kepada daerah berdekatan. Kerja membaiki bangunan, jalan, longkang, membersih kawasan dan lainlain (bukan pembinaan baru walaupun kurang RM100K) Telah menyempurnakan kerja undi yang diberikan sebelumnya dan kemajuan kerja tender dan sebutharga dalam tangan memuaskan. Bayaran berasaskan kepada Jadual Kadar Harga Kecil dan Memperbaiki. Sekiranya sesuatu undi mempunyai nilai yang kecil, beberapa kerja di tempat berasingan boleh digabungkan untuk memperolehi satu nilai yang lebih munasabah untuk kerja undi. Kerja mesti dimulakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh undi dikeluarkan, surat amaran akan dikeluarkan jika gagal. Jika gagal juga selepas surat amaran, kerja dibatalkan dan akan ditahan dari memasuki undi dan disyorkan gantung pendaftaraan PKK. Kemukakan nombor pendaftaran socso sebelum mula kerja Tidah boleh sub kecuali dengan kebenaran. Kuantiti biasanya dalam bentuk peruntukkan sementara (provisional sum) dan perlu ada pengukuran semula (remeasurement) dengan Pegawai JKR selepas penyiapan.

4.

Perolehan Secara Lantikan/Rundingan Terus Perolehan kerja RM200K, kurang tidak perlu. Sekiranya tidak boleh digunakan Wang Jaminan Perlaksanaan. Wang Jaminan Perlaksanaan (untuk kontrak kerja sahaja) sekiranya tidak membayar bon semasa tarikh pemilikkan tapak kaedah ini terpakai secara automatik (10% bayaran interim pertama sehingga cukup 15% untuk yang seterusnya). Bayaran pendahuluan kerja adalah :a. Dibenarkan bagi kerja yang dipelawa secara tempatan sahaja. b. Jumlah pembayaran sehingga 25% daripada nilai kerja Pembina sahaja atau maksimum RM10 juta menikut nama yang lebih rendah bagi Nominated Sub Contractor (NSC). Didalam sebutharga perlu mematuhi syarat-syarat berikut :a. Surat Setuju Terima telah ditandatangani dan dikembalikan b. Bon Pelaksanaan telah dikemukakan. c. Polisi-polisi insurans sperti yang dinyatakan dalam syarat-syarat kontrak telah dikemukakan d. Jaminan bagi bayaran pendahuluan telah dikemukakan.

7.

Perolehan Secara Tender

Bekalan/Perkhidmatan/Kerja melebihi RM500,000 setahun. Diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu akhbar utama tempatan berbahas amelayu (tender tempatan) Sekurang-kurangnya satu akhbar berbahasa melayu dan akhbar berbahasa Inggeris (tender antarabangsa) Diiklan tidak kurang dari 21 hari (tender tempatan) dan tidak kurang 56 hari (tender antarabangsa) Peti tender yang berkunci disediakan