edu sem 7 kumpulan 1

Download Edu sem 7 kumpulan 1

If you can't read please download the document

Post on 25-Jul-2015

103 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Nama ahlikumpulan 1Mazlina bt alangNoor a/p dollahRosdianaAzizah 2. ETIKAPROFESIONKEGURUAN 3. Maksud Etika1. Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku ataukesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka, 1995)2. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford,1994).3. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atauprofesion terhadap masyarakat.4. Dari persepktif Islam, etika merujuk kepada tingkahlaku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepadaAllah. 4. Maksud Etika ProfesionalSemua garis panduan yang bertujuan meningkatkantahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalamperkhidmatan dengan memberi penekanan terhadapsemua aspek yang berkaitan dengan peraturan danperadaban, peranan nilai, serta tingkah lakuprofesion dalam masyarakat. 5. Skop Etika Profesional1. Mencakupi sebahagian besar kehidupan ahli profesionalkecuali hal-hal yang benar-benar peribadi seperti mencucikereta, menanam bunga dll.2. Dalam Islam, etika ialah akhlak yang diamalkan olehmanusia yang bertakwa dalam keseluruhan hidupnya.3. Etika PerguruanBermaksud satu set tingkah laku atautanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar,rakan sejawat dan ibu bapa pelajar 6. Kepentingan Etika GuruGuru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkanprofesion perguruan. Kod etika dianggap penting kerana:1. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkahlaku dalam profesion perguruan. Sesuai untuk dirujuk dandiamalkan oleh guru.2. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentangtanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidangpendidikan. Guru lebih faham dan jelas tentangtanggungjawab mereka.3. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan dinegara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kodetika di negara lain. Guru dapat melihat keunikan etika yangdiamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. 7. 4.Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semulakod ini dapat dilakukan. Kecemerlangan sesuatu profesion bolehdilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dandikuatkuasakan.5. Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi imej profesionperguruan secara hitam putih dan rasmi. Membuka matamasyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas danberat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikandan negara.6. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuahorganisasi. Pengamalan etika dapat mengekal, dan memeliharakepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, serta memupuktanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahlidalam organisasi 8. Tanggungjawab guru 1. Guru tidaklah harus bertingkahlaku sehingga begitu rupa sehingga bolehmencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaanorang ramai terhadap profesion perguruan. 2. Guru tidaklah harus bertingkahlaku begitu rupa yang boleh membawa kepadajatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. 3. Dalam semua hubungan dan tugas, guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. 4. Tanggungjawab utama guru ialah terhadap muridnya. Kepentingan muridmengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat, persatuan ataupersendirian. 5. Guru haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridnya. 6. Guru haruslah memberi perhatian dan pengajaran untuk semua murid tidak kirabangsa dan agama atau kepercayaan. 9. 7. Guru haruslah bertugas sebagai 'pengganti ibubapa' dalam usaha membentuktingkah laku murid ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat. 8. Guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semuamurid tidak kira bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama, kepercayaanpolitik, tempat asal, keturunan, daya intelek dan lain-lain. 9. Guru haruslah mengesan, menerima perbezaan individu di kalanganmuridnya dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka darisegi jasmani, intelek, daya cipta dan lain-lain. 10. Guru haruslah menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulitmengenai diri murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi yang tidakberkenaan. 11. Guru tidaklah harus bertingkah laku terhadap muridnya begitu rupa yangboleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. 12. Guru tidaklah harus menanam sikap yang boleh merosakkan kepentinganmurid, masyarakat atau negara. 13. Guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnyasupaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat dan berguna. 10. 14. Guru tidaklah harus menyatakan atau membuatsesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri muriddan ibubapa terhadapnya. 15. Guru haruslah bertingkahlaku begitu rupa supayamenjadi contoh baik atau 'role model' kepada muridnya. 16. Guru tidak harus menerima apa-apa bayaran daripadamuridnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahanyang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolahmelainkan bayaran yang disahkan. 11. 17. Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerjatuisyen atau pengajaran persendirian. 18. Guru tidaklah harus memaksakan kepercayaan,keagamaan, politik persendirian terhadap muridnya. 19. Guru tidaklah harus meminta atau menerima hadiahdaripada ibubapa atau ahli masyarakat dalam menjalankantugas profesionalnya. 20. Guru tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru lain. 21. Guru haruslah menggunakan cara yang sahaja (iaituberdasarkan kecekapan) untuk tujuan kenaikan pangkat atauuntuk mendapat pekerjaan. 22. Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan caramembesar-besarkan namanya untuk mendapatkan sesuatupangkat dalam profesion perguruan 12. Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perludilaksanakan dan dihayati berdasarkan prinsip-prinsipberikut:- Niat yang betul Perlakuan yang baik Pengerak ke arah kebaikan Memperkotakan apa yang dikatakan Berdisiplin dan beradab Menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi 13. NILAI-NILAI UTAMA ETIKA KERJA KEMENTERIANPELAJARAN MALAYSIAWalaupun banyak terdapat nilai-nilai mulia, tetapi tujuhnilai utama menjadi fokus Etika Kerja KementerianPelajaran Malaysia. Nilai-nilai itu adalah: Amanah Benar Bijaksana Bersyukur Dedikasi Ihklas Penyayang 14. Isu guru- guru yangmelanggar etika 15. Di Sarawak, 18 Julai lalu, seorang guru wanita dikatakan ingin mendisiplinkanpara pelajarnya yang membuang tuala wanita ke dalam mangkuk tandas denganmerendam mereka beramai-ramai di dalam kolam. Guru tersebut yang jugamerupakan seorang warden asrama Sekolah Menengah Kebangsaan BawangAssan telah mengambil keputusan untuk mendenda pelajar sedemikian akibattidak tahan lagi dengan sikap pelajar-pelajarnya yang tidak menjaga kebersihantandas asrama mereka.Sementara di Alor Setar pula, seorang guru perempuan didakwa memukulseorang murid tahun tiga di sebuah sekolah rendah dengan menggunakanpembersih habuk plastik bertangkai besi kerana murid tersebut tidakmembersihkan kelas pada waktu rehat seperti yang ditetapkan dalam jadualtugasan harian.Seorang guru besar di Sekolah Kebangsaan Gayang, Tuaran, Sabah puladigantung kerja selama dua bulan kerana telah didakwa menampar 22 pelajartahun empat dari sekolah berkenaan yang tidak menyiapkan kerja sekolahmereka pada 19 Julai lalu. 16. Belum pun reda kes 200 pelajar perempuan direndam dalam kolam ikan di Sibu,tujuh pelajar lelaki dari Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Long Lama diBaram, Miri pula mendakwa dirotan guru sebanyak 10 hingga 20 kali keranamengotorkan kawasan asrama. Di Alor Gajah, Melaka, gara-gara didakwa pontengkelas, empat pelajar perempuan sebuah sekolah menengah dirotan belakang betissehingga lebam dan bengkak, selain seorang daripada mereka dituduhmengandungkan anak luar nikah.Sementara itu di Johor pula, beberapa nota ditulis seorang murid tahun dua untukmencurahkan perasaannya selepas dipukul guru Bahasa Melayu sebagai buktipenderaan terhadapnya di sebuah sekolah rendah di Batu Pahat. Bukti itusemakin jelas apabila mata kiri murid itu, mengalami pendarahan beku akibatdipukul guru terbabit.