teknik menjawab soalan.ppt

Upload: mohd-yahya-said

Post on 07-Jul-2018

248 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  1/37

  24 Mac 201624 Mac 2016

  CERAMAH STRATEGI DANCERAMAH STRATEGI DANTEKNIK MENGHADAPITEKNIK MENGHADAPI

  PEPERIKSAANPEPERIKSAAN

   

  Disampaikan oleh :Zuri bin Mas Hassan K.B, P. !M"#

  $ %&%' 2011

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  2/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 22

  NAMA : EN. ZURI BIN MAS HASSAN

  JAWATAN : KAUNSELOR PELAJAR

  SMK BANDAR TUN RAZAK, KPM

   B.Ed. (Guidance & Counselling) Hons. UPM

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  3/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 ((

  DEFINISI PEPERIKSAANDEFINISI PEPERIKSAAN

  Peperiksaan bertujuan untuk mengujiPeperiksaan bertujuan untuk mengujiKECEKAPANKECEKAPAN pelajar mengeluarkanpelajar mengeluarkansemulasemula MAKLUMATMAKLUMAT atauatau FAKTAFAKTA yangyangtelah dipelajari dengan :telah dipelajari dengan :

  i.i.  Tepat Tepat

  ii.ii. CepatCepat

  iii.iii. HebatHebat

  (Dr. Shukri Abdullah)(Dr. Shukri Abdullah)

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  4/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 44

  Peperiksaan bukan sekadarPeperiksaan bukan sekadar

  mengeluarkan maklumat, apatah lagimengeluarkan maklumat, apatah lagi

  memuntahkan! ja"apan keranamemuntahkan! ja"apan keranahanya ja"apan tertentu! sahajahanya ja"apan tertentu! sahaja

  yang diterima.yang diterima.

  Pemeriksa sentiasa membandingkanPemeriksa sentiasa membandingkan

  (ja"apan bertulis) antara satu(ja"apan bertulis) antara satu

   ja"apan dengan ja"apan yang lain ja"apan dengan ja"apan yang laindalam menentukan markah.dalam menentukan markah.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  5/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 $$

  MENGENALI PEMERIKSAMENGENALI PEMERIKSA

  #)#) $%mputer$%mputer

  &  Telah dipr%gramkan Telah dipr%gramkanuntuk menerima ja"apanuntuk menerima ja"apan

  yang ditanda denganyang ditanda dengan

  tepat ' tiada kesantepat ' tiada kesan

  kesan bekas dipadamkesan bekas dipadam

  yang diketara di tempatyang diketara di tempat

  lain.lain.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  6/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 66

  )) *anusia*anusia

  & Pastikan ja"apan saya men+uit!Pastikan ja"apan saya men+uit!em%si perasaan p%siti- pemeriksaem%si perasaan p%siti- pemeriksadengan memastikan :dengan memastikan :

  i.i.  Tulisan yang kemas Tulisan yang kemas

  ii.ii. Skrip ja"apan yang bersihSkrip ja"apan yang bersih

  iii.iii. a"apan yang tepat ' padat serta a"apan yang tepat ' padat sertaterserlah kualitinyaterserlah kualitinya

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  7/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 ))

  PERSEDIAAN DIRIPERSEDIAAN DIRI

  *embuat persediaan yang men+ukupi dari*embuat persediaan yang men+ukupi dari

  segi mental.segi mental.

   Terima hakikat baha"a peperiksaan adalah Terima hakikat baha"a peperiksaan adalahsesuatu yang mesti dilalui.sesuatu yang mesti dilalui.

  Sentiasa berd%a dan m%h%n restu ibu bapa.Sentiasa berd%a dan m%h%n restu ibu bapa.

   Tenangkan hati dan jangan lupa diri. Tenangkan hati dan jangan lupa diri.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  8/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 **

  Pendirian diri menghadapiPendirian diri menghadapi

  peperiksaanpeperiksaan

  Buat masa ini belajar sekuat yangBuat masa ini belajar sekuat yang

  mampu.Apa jua keputusan kelak &mampu.Apa jua keputusan kelak &

  apa pun implikasinya tidak perluapa pun implikasinya tidak perludifkirkan sekarangdifkirkan sekarang.!.!

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  9/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 ++

  BERLATIH UNTUKBERLATIH UNTUK

  MENGHADAPI PEPERIKSAANMENGHADAPI PEPERIKSAAN

  #)#) Cuba ja"ab s%alan peperiksaan tahuntahunCuba ja"ab s%alan peperiksaan tahuntahunlepas yang lalu ' juga s%alans%alanlepas yang lalu ' juga s%alans%alanramalan dalam suasana peperiksaanramalan dalam suasana peperiksaansebenar.sebenar.

  )) Cuba buat peta minda untuk ja"apanCuba buat peta minda untuk ja"apankepada semua s%alan peperiksaan tahunkepada semua s%alan peperiksaan tahuntahun lepas ' juga s%alan ramalan.tahun lepas ' juga s%alan ramalan.

  /)/) 0uat +%nt%h ja"apan yang lengkap ' rujuk0uat +%nt%h ja"apan yang lengkap ' rujukkepada guru untuk menilai tahap ja"apankepada guru untuk menilai tahap ja"apandari segi pemarkahan ' gred.dari segi pemarkahan ' gred.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  10/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 1010

  1)1) 2atih tubi menja"ab s%alan peperiksaan2atih tubi menja"ab s%alan peperiksaan' s%alan ramalan se+ara kumpulan.' s%alan ramalan se+ara kumpulan.

  3)3) $enalpasti tempat duduk anda dalam$enalpasti tempat duduk anda dalam

  de"an peperiksaan.de"an peperiksaan.

  4)4) Cuba kenalpasti rakan anda yang dudukCuba kenalpasti rakan anda yang dudukdi sekeliling anda semasa di de"andi sekeliling anda semasa di de"anpeperiksaan nanti.peperiksaan nanti.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  11/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 1111

  5)5)  adikan bilik tempat belajar sebagai 0ilik adikan bilik tempat belajar sebagai 0ilik

  6erakan Peperiksaan ' pamerkan6erakan Peperiksaan ' pamerkan

  maklumat di ba"ah pada dinding :maklumat di ba"ah pada dinding :  adual "aktu peperiksaan. adual "aktu peperiksaan.

  0ilangan hari menjelang peperiksaan.0ilangan hari menjelang peperiksaan.

  C%nt%h+%nt%h s%alan lalu7ramalan.C%nt%h+%nt%h s%alan lalu7ramalan.

  8angka ja"apan kepada s%alan.8angka ja"apan kepada s%alan.

  Peta minda maklumat ' ja"apanPeta minda maklumat ' ja"apan

  s%alan peperiksaan yang lalu.s%alan peperiksaan yang lalu.

  $atakata semangat ' perangsang.$atakata semangat ' perangsang. 6ambargambar kejayaan anda yang6ambargambar kejayaan anda yang

  lalu.lalu.

  6ambar ibu bapa.6ambar ibu bapa.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  12/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 1212

  PETUA MENJALANIPETUA MENJALANI

  PEPERIKSAANPEPERIKSAAN

  #)#) 9ntuk mendapatkan gred A!, ja"apan saya9ntuk mendapatkan gred A!, ja"apan sayamestilah +emerlang.mestilah +emerlang.

  )) Saya perlu membahagikan masa denganSaya perlu membahagikan masa dengansaksama untuk setiap s%alan.saksama untuk setiap s%alan.

  /)/) Dalam peperiksaan, satu markah pun b%lehDalam peperiksaan, satu markah pun b%lehmenentukan masa depan saya, %leh itumenentukan masa depan saya, %leh itusaya perlu bersikap tamak! semasasaya perlu bersikap tamak! semasapeperiksaan.peperiksaan.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  13/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 1(1(

  1)1) Saya akan memulakan ja"apan untuk setiapSaya akan memulakan ja"apan untuk setiap

  s%alan di muka surat yang baru.s%alan di muka surat yang baru.

  3)3) Saya perlu meran+ang ja"apan sebelumSaya perlu meran+ang ja"apan sebelum

  menulis:menulis:

  0eakan arahan s%alan berdasarkan kata0eakan arahan s%alan berdasarkan kata

  kun+ikun+i

  (bandingkan7bin+angkan7ringkaskan7dll.)(bandingkan7bin+angkan7ringkaskan7dll.)

  0uat rangka ja"apan dengan lengkap0uat rangka ja"apan dengan lengkap

  sebelum mula menulis.sebelum mula menulis.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  14/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 1414

  4)4) Saya akan pastikan ja"apan saya adalahSaya akan pastikan ja"apan saya adalah

  selaras dengan s%alan yang ditanya.selaras dengan s%alan yang ditanya.

  5)5) Saya akan menja"ab S;*9A s%alan mengikutSaya akan menja"ab S;*9A s%alan mengikutbilangan yang diperlukan.bilangan yang diperlukan.

  ) Saya akan luangkan lima minit untuk menelitiSaya akan luangkan lima minit untuk meneliti

  semua ja"apan yang telah saya tulis.semua ja"apan yang telah saya tulis.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  15/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 1$1$

   TEKNIK MENJAWAB SOALAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN

  BERBENTUK OBJEKTIFBERBENTUK OBJEKTIF#)#) 0a+a arahan dengan teliti ' selesaikan0a+a arahan dengan teliti ' selesaikan

  semua s%alan yang pasti ja"apannya.semua s%alan yang pasti ja"apannya.

  )) $emudian buat s%alan yang kurang pasti$emudian buat s%alan yang kurang pasti ja"apannyagunakan kaedah ja"apannyagunakan kaedah eliminasi.eliminasi.

  /)/) 0uat baki s%alan yang sememangnya0uat baki s%alan yang sememangnya

  tidak tahu ja"apannya.tidak tahu ja"apannya.

  1)1) Semak, semak ' semak.Semak, semak ' semak.

   

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  16/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 1616

  3)3) Apabila tidak pasti tentang sesuatuApabila tidak pasti tentang sesuatu

   ja"apan (3>3>?) gunakan prinsip : ja"apan (3>3>?) gunakan prinsip :

  ““CINTA PANDANG PERTAMA”CINTA PANDANG PERTAMA”

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  17/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 1)1)

   TEKNIK MENJAWAB SOALAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN

  BUKAN OBJEKTIFBUKAN OBJEKTIF

  & Dapatkan -%rmat peperiksaan meliputi :Dapatkan -%rmat peperiksaan meliputi :

   Temp%h masa peperiksaan. Temp%h masa peperiksaan.

  0erapa bahagian dan s%alan yang perlu0erapa bahagian dan s%alan yang perlu

  dija"ab @dija"ab @

  0agaimana agihan markah mengikut0agaimana agihan markah mengikut

  bahagian atau s%alan @bahagian atau s%alan @

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  18/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 1*1*

  & Apabila mula menja"ab s%alan esei 7Apabila mula menja"ab s%alan esei 7

  panjang:panjang:

   Tulis di tepi s%alan Henti jam Tulis di tepi s%alan Henti jam

  BBBB.!BBBB.!

  ikir dan ran+ang ja"apan.ikir dan ran+ang ja"apan.

  & Tulis dengan +epat dan kemas. Tulis dengan +epat dan kemas.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  19/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 1+1+

  P/sP/s

  ::&  a"ap semua s%alan yang perlu dija"ap a"ap semua s%alan yang perlu dija"ap"alaupun kurang lengkap kerana markah"alaupun kurang lengkap kerana markah

  tidak akan diberi kepada skrip ja"apantidak akan diberi kepada skrip ja"apank%s%ng.k%s%ng.

  & 2ebih baik ja"ap lima s%alan yang kurang2ebih baik ja"ap lima s%alan yang kurangsempurna! daripada tiga s%alan yangsempurna! daripada tiga s%alan yangsempurna! ' dua s%alan yang tidaksempurna! ' dua s%alan yang tidakdija"ab.dija"ab.

  & leh yang demikian, pemilihan s%alan yangleh yang demikian, pemilihan s%alan yangtepat mungkin b%leh menjimatkan masa.tepat mungkin b%leh menjimatkan masa.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  20/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 2020

  MALAM SEBELUMMALAM SEBELUM

  PEPERIKSAANPEPERIKSAAN

  #)#) 2akukan amalan ker%hanian yang2akukan amalan ker%hanian yang

  se"ajarnya.se"ajarnya.

  S%lat hajat (bagi beragama Eslam)S%lat hajat (bagi beragama Eslam)

  D%a kepada TuhanD%a kepada Tuhan

  *inta d%a7restu ibu bapa*inta d%a7restu ibu bapa

  )) S di k b k l di l kS di k b k l di l k

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  21/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 2121

  )) Sediakan semua bekalan yang diperlukan:Sediakan semua bekalan yang diperlukan:

  Pakaian sek%lahPakaian sek%lah

  Alat tulisAlat tulis

  $ad pengenalan ' slip peperiksaan$ad pengenalan ' slip peperiksaan

   am am

  Pe"angi badanPe"angi badan

  2ainlain keperluan2ainlain keperluan

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  22/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 2222

  /)/)  Tidur a"al Tidur a"al

  ;lakkan dari men%nt%n TF;lakkan dari men%nt%n TF

   ika perlu menele-%n ka"an, lakukan ika perlu menele-%n ka"an, lakukan

  se+ara ringkasse+ara ringkas

  Pastikan memasang sekurangPastikan memasang sekurang

  kurangnya dua jam penggera masakurangnya dua jam penggera masa

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  23/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 2(2(

  PETUA SEMASA DI LUARPETUA SEMASA DI LUAR

  DEWAN PEPERIKSAANDEWAN PEPERIKSAAN

  #)#) ;lakkan berbin+ang dengan ka"an tentang;lakkan berbin+ang dengan ka"an tentangsesuatu t%pik atau s%alan peperiksaan.sesuatu t%pik atau s%alan peperiksaan.

  ))  Tenangkan diri dengan bersangka baik Tenangkan diri dengan bersangka baikterhadap semua %rang.terhadap semua %rang.

  /)/) 0uang air ke+il7besar.0uang air ke+il7besar.

  1)1) 2akukan senaman ringan untuk2akukan senaman ringan untukmeregangkan %t%t%t%t ' mengurangkanmeregangkan %t%t%t%t ' mengurangkantekanan.tekanan.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  24/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 2424

  3)3)  Tarik na-as panjang beberapa kali. Tarik na-as panjang beberapa kali.

  4)4) *akan gulagula.*akan gulagula.

  5)5) Ambil "uduk.Ambil "uduk.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  25/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 2$2$

  PETUA SEMASA DALAMPETUA SEMASA DALAM

  DEWAN PEPERIKSAANDEWAN PEPERIKSAAN

  #)#) 0a+a sela"at '0a+a sela"at ' BismillahBismillah ' melangkah masuk' melangkah masukke de"an peperiksaan dengan kaki kanan.ke de"an peperiksaan dengan kaki kanan.

  )) Duduk dengan selesa.Duduk dengan selesa.

  /)/) $eluarkan kad pengenalan ' slip peperiksaan.$eluarkan kad pengenalan ' slip peperiksaan.

  1)1) 0a+a d%a penerang hati.0a+a d%a penerang hati.

  3)3)  Tarik na-as panjang beberapa kali. Tarik na-as panjang beberapa kali.

  4)4) $ l h l k k -$ l h l k k -

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  26/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 2626

  4)4) $alau gemuruh, lakukan perna-asan$alau gemuruh, lakukan perna-asan

  pemulihan.pemulihan.

  5)5) Senyum untuk lebih tenang ' yakin.Senyum untuk lebih tenang ' yakin.

  ) 0a+a arahan dalam kertas peperiksaan0a+a arahan dalam kertas peperiksaan

  dengan teliti.dengan teliti.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  27/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 2)2)

  ##)##) 9ntuk s%alan yang bukan %bjekti-, ba+a9ntuk s%alan yang bukan %bjekti-, ba+asemua s%alan ' pilih s%alan yang inginsemua s%alan ' pilih s%alan yang ingindija"ab (tandakan).dija"ab (tandakan).

  #)#) 0ahagikan masa dengan saksama untuk0ahagikan masa dengan saksama untukmenja"ab setiap s%alan.menja"ab setiap s%alan.

  #/)#/) 0uat rangka ja"apan untuk semua s%alan0uat rangka ja"apan untuk semua s%alandi a"al peperiksaan.di a"al peperiksaan.

  #1)#1) Tanya penga"as bertugas jika tidak -aham. Tanya penga"as bertugas jika tidak -aham.

  #3)#3) angan melakukan sebarang pelakuan yang angan melakukan sebarang pelakuan yangmen+urigakan.men+urigakan.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  28/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 2*2*

  #4)#4) $alau tidak dapat menja"ab sebarang$alau tidak dapat menja"ab sebarangs%alan tenggelam pun+a, hendaklahs%alan tenggelam pun+a, hendaklah

  beristigh-ar, memba+a sela"at ' tarikberistigh-ar, memba+a sela"at ' tarikna-as panjang ' +uba ingat kembalina-as panjang ' +uba ingat kembalimaklumat yang terlupa tadi.maklumat yang terlupa tadi.

  #5)#5) ika selesai menja"ab semua s%alan ika selesai menja"ab semua s%alanpastikan anda menyemak kembalipastikan anda menyemak kembali

   ja"apan anda. ja"apan anda.

  #

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  29/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 2+2+

  #=)#=) ;lakkan dari menulis surat rayuan atas;lakkan dari menulis surat rayuan atas

  kertas ja"apan untuk meminta markahkertas ja"apan untuk meminta markahkasihan! dari pemeriksa.kasihan! dari pemeriksa.

  >)>) Sebelum kertas ja"apan dikutip,Sebelum kertas ja"apan dikutip,berd%alah tanda kesyukuran keranaberd%alah tanda kesyukuran keranadapat menja"ab s%alan dengan sebaikdapat menja"ab s%alan dengan sebaikmungkin.mungkin.

  #)#) 0erd%alah agar pemeriksa kertas0erd%alah agar pemeriksa kertas ja"apan akan memberi markah yang ja"apan akan memberi markah yangse"ajarnya.se"ajarnya.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  30/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 (0(0

  PETUA SELEPASPETUA SELEPAS

  PEPERIKSAANPEPERIKSAAN

  #)#) 0ersalam ' u+apkan terima kasih kepada0ersalam ' u+apkan terima kasih kepada

  guruguru penga"as.guruguru penga"as.

  )) 9+apkan tahniah kepada rakanrakan.9+apkan tahniah kepada rakanrakan.

  /)/)  ika kurang yakin dengan sebarang ika kurang yakin dengan sebarang

   ja"apan, tidak perlu berbin+ang dengan ja"apan, tidak perlu berbin+ang denganka"anka"an kerana ia akanka"anka"an kerana ia akan

  menyebabkan kita risau yangmenyebabkan kita risau yang

  berpanjangan.berpanjangan.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  31/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 (1(1

  1)1) 9+apkan terima kasih ' minta maa-9+apkan terima kasih ' minta maa-

  kepada semua guruguru anda.kepada semua guruguru anda.

  3)3)  angan lepaskan geram dengan angan lepaskan geram dengan

  mer%sakkan kelengkapan ' harta bendamer%sakkan kelengkapan ' harta benda

  sek%lah.sek%lah.

  4)4) 0uat peran+angan mengenai pengisian0uat peran+angan mengenai pengisian

  masa +uti.masa +uti.

  5)5) D%akan diri ' rakanrakan sem%ga berjayaD%akan diri ' rakanrakan sem%ga berjaya

  dalam peperiksaan yang lalu.dalam peperiksaan yang lalu.

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  32/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 (2(2

  http://ubk-bantura.weebly.com

  Email : [email protected]

  FB : ZUR B! "#$ %#$$#!

  $ila kun&ungi laman web kaunseling untuk

  sebarang pertanyaan 'an maklumat

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  33/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 ((((

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  34/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 (4(4

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  35/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 ($($

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  36/37

  Khamis, 24 Mac 2016Khamis, 24 Mac 2016 (6(6

 • 8/19/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN.ppt

  37/37

  Kh i 24 M 2016Khamis 24 Mac 2016 ()()