teknik menjawab bmpmr_2

Upload: ashikin73

Post on 06-Apr-2018

268 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  1/34

  @C S L 2 0 1 1Teknik Menjawab

  1

  SEMINAR

  TEKNIK MENJAWAB SOALANBAHASA MELAYU

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH2011

  CAKUPAN:

  RINGKASANPEMAHAMANKARANGAN

  NOVEL

  EN SAZALI BIN IBRAHIMPENOLONG KANAN

  PENTADBIRANSEKOLAH MENENGAH

  KEBANGSAAN LALOH KUALAKRAI

  mailto:@CSL2011mailto:@CSL2011
 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  2/34

  @C S L 2 0 1 1Teknik Menjawab

  2

  Bahagian A (i) Ringkasan

  [20markah]

  Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut,tulis sebuah ringkasan tentang kepentingan sukan dalammeningkatkan kecemerlangan murid. Panjangnya ringkasan andahendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkansupaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asalpetikan.

  Sukan ialah segala kegiatan yang memerlukan kemahiran atauketangkasan serta tenaga seperti berenang, permainan bola sepak,tenis, lumba lari dan sebagainya. Aktiviti ini dilakukan sebagai acara

  pertandingan, hiburan atau untuk menyihatkan badan atau riadah.Sukan dapat meningkatkan disiplin murid. Individu yang mempunyaidisiplin yang tinggi, mampu mengawal diri sendiri untuk mematuhiperaturan yang ditetapkan. Disiplin juga membentuk seseorang agarberkelakuan baik. Murid akan mematuhi arahan dan akur pada nasihatibu bapa seperti menghormati orang yang lebih tua, bersopan santundan taat pada agama.

  Seseorang murid yang aktif dalam kegiatan sukan akan terdidikuntuk mengagihkan masa dengan sewajarnya. Dia akan menentukanmasa untuk bersukan dan masa untuk belajar. Biasanya, murid-murid

  inilah yang akan memberikan perhatian yang sepenuhnyaketika pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Majlis Sukan Negara(MSN) sedar bahawa sukan mampu melahirkan insan yang sihat darisegi fizikal dan mental. Oleh sebab itu, MSN memberikan sokongankepada kegiatan sukan dan mata pelajaran Pendidikan Jasmani danKesihatan yang dijalankan di sekolah. Tidak cukup dengan itu, pihakKementerian Belia dan Sukan telah bekerjasama dengan pihakKementerian Pelajaran Malaysia untuk membina lebih banyak sekolahsukan seperti Sekolah Sukan Bukit Jalil.

  Bagi mencapai kejayaan dalam kehidupan, seseorang harus

  berfikiran positif dan mempunyai keyakinan diri. Di samping itu, aktifbersukan membolehkan seseorang itu mempunyai akal yang sempurnauntuk berfikir. Hal ini demikian kerana mereka akan berfikiran rasionaluntuk membuat keputusan dengan baik. Sukan juga menerapkansemangat berpasukan yang tinggi. Mereka sering berganding bahuuntuk membantu pasukan menempa kejayaan. Murid yang aktifbersukan juga akan mempunyai semangat juang yang kental. Mereka juga berupaya untuk menerima kegagalan secara positif apabilakecundang dalam sesuatu pertandingan.

  mailto:@CSL2011mailto:@CSL2011
 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  3/34

  @C S L 2 0 1 1Teknik Menjawab

  3

  SKEMAPEMARKAHAN

  1. Sukan dapat meningkatkan

  disiplin murid.

  2. Seseorang murid yang aktif dalam kegiatan sukan akanterdidik untuk mengagihkan masa dengan sewajarnya.

  3. Murid-murid inilah yang akan memberikan perhatianyang sepenuhnya ketika

  pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

  4. Sukan mampu melahirkan insan yang sihat darisegi fizikal dan mental.

  mailto:@CSL2011mailto:@CSL2011
 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  4/34

  @C S L 2 0 1 1Teknik Menjawab

  4

  5. Aktif bersukan membolehkan seseorang itu mempunyaiakal yang sempurna untuk berfikir.

  6. Sukan juga menerapkan semangat berpasukan yang tinggi.

  7. Murid yang aktif bersukan juga akan mempunyai semangatjuang yang kental.

  8. Merekajuga berupaya untuk menerima kegagalan secarapositifapabila kecundang dalam sesuatu pertandingan.

  PERINGATAN

  1. Calon menulis dalam bentuk perenggan.

  2. Calon menulis jawapan dalam bentukCATATAN (poin)

  3. Calon m e n y a li n s e mua is i dalam petikan

  SECARA TERPILIH Calon m e n y a li n s e mua is i

  dalam petikan SECARA TERPILIH dan4. menulis dalam bentuk CATATAN (poin)

  Calon m e n y a li n k e s e luru h a n d a r ipa d apetik a n ATAU m e ny a lin

  5. ke s e luruh a n d a r ip a da m a n a - m a nape r e ng g a n

  Periksaseperti

  biasa.

  MarkahMaksimumBahasa= 6

  MarkahMaksimum

  Bahasa= 5

  MarkahMaksimumBahasa= 4

  MarkahIsi

  ditolak50%MarkahMaksimumBahasa= 2

  TEKNIK MENJAWAB

  mailto:@CSL2011mailto:@CSL2011
 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  5/34

  @C S L 2 0 1 1Teknik Menjawab

  5

  1. Penanda wacana yang mesti digunakan.

  Selain itu, Di samping itu, Seterusnya, Lagipun, Tambahan pula,Akhir sekali.

  2. Prosedur jawapan:

  i. Ayat 1 : Tugasan soalan + Isi PertamaKepentingan sukan dalam meningkatkankecemerlangan murid ialah sukan dapatmeningkatkan disiplin murid.

  mailto:@CSL2011mailto:@CSL2011
 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  6/34

  ii. Ayat 2 : Penanda Wacana + Isi 2Selain itu, seseorang murid yang aktif dalam kegiatansukan akan terdidik untukmengagihkan masa dengan sewajarnya.

  iii. Ayat 3 : Penanda Wacana + Isi 3Di samping itu, sukan mampu melahirkan insan yangsihat dari segi fizikal dan mental.

  iv. Ayat 4 : Penanda Wacana + Isi 4Seterusnya, aktif bersukan membolehkan seseorang itumempunyai akal yang sempurna untuk berfikir.

  v. Ayat 5 : Penanda Wacana + Isi 5Tambahan pula, sukan juga menerapkan semangatberpasukan yang tinggi.

  vi. Bilang jumlah perkataan. Jika masih di bawah 70 patahperkataan, bina ayat yang ke-6.Contoh:

  Ayat 1 : 12Ayat 2 : 16Ayat 3 : 13Ayat 4 : 12Ayat 5 : 9Jumlah : 6 (Teruskan dengan membina

  vii. Ayat 6 : Penanda Wacana + Isi 6Akhir sekali, merekajuga berupaya untuk menerimakegagalan secara positifapabila kecundang dalam sesuatu pertandingan

  vii. 62 + (Ayat 6 15 patah perkataan) = 77 patah perkataan.

  Contoh penulisan ringkasan yang lengkap.

  Kepentingan sukan dalam meningkatkan kecemerlangan

  murid ialah sukan dapat meningkatkan disiplin murid. Selainitu, seseorang murid yang aktif dalam kegiatan sukan akanterdidik untuk mengagihkan masa dengan sewajarnya. Disamping itu, sukan mampu melahirkan insan yang sihat darisegi fizikal dan mental. Seterusnya, aktif bersukanmembolehkan seseorang itu mempunyai akal yang sempurnauntuk berfikir. Tambahan pula, sukan juga menerapkansemangat berpasukan yang tinggi. Akhir sekali, mereka jugaberupaya untuk menerima kegagalan secara positif apabila

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  7/34

  kecundang dalam sesuatu pertandingan.(77 patah perkataan)

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  8/34

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  9/34

  Seseorang murid yang aktif dalam kegiatan sukan akan terdidik untukmengagihkan masa dengan sewajarnya. Dia akan menentukan masauntuk bersukan dan masa untuk belajar. Biasanya, murid-muridinilah yang akan memberikan perhatian yang sepenuhnya ketikapengajaran dan pembelajaran berlangsung. Majlis Sukan Negara (MSN)sedar bahawa sukan mampu melahirkan insan yang sihat dari segifizikal dan mental. Oleh sebab itu, MSN memberikan sokongankepada kegiatan sukan dan mata pelajaran Pendidikan Jasmanidan Kesihatan yang dijalankan di sekolah. Tidak cukupdengan itu, pihak Kementerian Belia dan Sukan telahbekerjasama dengan pihak Kementerian Pelajaran Malaysiauntuk membina lebih banyak sekolah sukan seperti SekolahSukan Bukit Jalil.

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  10/34

  SKEMA:

  Majlis Sukan Negara memberikan sokongan kepada kegiatansukan dan mata pelajaran

  Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yangdijalankan di sekolah.

  Kementerian Belia dan Sukan telah bekerjasama dengan pihakKementerian Pelajaran Malaysia untuk membina lebih banyak sekolahsukan seperti Sekolah Sukan Bukit Jalil.

  CONTOHJAWAPAN.

  Majlis Sukan Negara membantu dalam mempertingkatkan

  pencapaian sukan dalam kalangan murid dengan caramemberikan sokongan kepada kegiatan sukan dan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang dijalankandi sekolah. S e la in itu , Kementerian Belia dan Sukan telahbekerjasama dengan pihak Kementerian Pelajaran Malaysiauntuk membina lebih banyak sekolah sukan seperti SekolahSukan Bukit Jalil.

  Soalan 3:KBKK

  3. Sesetengah ibu bapa kurang menggalakkan anak-anakmereka terlibat dalam aktiviti sukan.

  Pada pendapat anda, mengapakah keadaan ini berlaku? [4

  markah] SKEMA:- Menganggap aktiviti sukan sebagai membuang masa- Takut akan berlaku kecederaan kepada anak-anak mereka.- Bimbang akan menjejaskan pembelajaran anak-anak.- Melibatkan kos yang tinggi untuk membiayai pembelian alat-alatsukan

  - Mereka tidak memahami faedah bersukan- Bimbang anak mereka mengalami masalah kesihatan(terima isi lain yangsesuai) Nota:Kalau calon tulis sesetengah keluarga,berikan 0 markah

  ContohJawapan:

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  11/34

  Pada pendapat saya, sesetengah ibu bapa kurangmenggalakkan anak-anak mereka terlibat dalam aktiviti sukankerana menganggap aktiviti sukan sebagai membuang masa.Se la in itu , sesetengah ibu bapa takut akan berlaku kecederaankepada anak-anak mereka.

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  12/34

  Bahagian B

  Karangan Berdasarkan BahanRangsangan

  [20markah]

  Berdasarkan rajah di bawah, huraikan pendapat anda tentangkesan-kesan kegiatan pembalakan secara tidak terkawal.Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patahperkataan.

  KEMUSNA

  HANFLORADAN

  FAUNA

  PENCEMARANSUNGAI

  KESAN KEGIATANPEMBALAKAN

  SECARATIDAK

  TERKAWAL

  KEJADIANTANAHRUNTUH

  KEJADIANBANJIR

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  13/34

  Teknik Menjawab:

  Pe ndahulua n:

  Ayat 1 : TemaMutakhir, isu ................(TEMA)..................... saban waktudiwara-warakan dalam media perdana di negara kita.

  Ayat 2: TugasanPersoalannya, apakah ..............(TUGASAN)...............................................................?

  Contoh Ayat:

  Mutakhir, isu pembalakan saban waktu

  diwara-warakan dalam media perdana di negara kita.Persoalannya, apakah kesan-kesan kegiatan pembalakansecara tidak terkawal?

  Is i Pertama :

  Ayat 1 : GAPO IDEA UTAMA/ISI?Pada pendapat saya, antara ...........TUGASAN..................nya ialah.............ISI.............

  Ayat 2 : BAKPO? Jelaskan sebab-sebab

  Hal ini demikian kerana ..................ISI.......... +

  ......................SEBAB............................. Contoh Ayat:

  Pada pendapat saya, antara kesannya ialahkemusnahan flora dan fauna. Hal ini demikian keranaflora dan fauna terancam apabila habitat merekadimusnahkan oleh kegiatan pembalakan secara tidakterkawal.

  Is i Kedua :

  Ayat 1 : GAPO IDEA UTAMA/ISI?Penanda wacana + ...........ISI..................jugamerupakan .............TUGASAN.............

  Ayat 2 : BAKPO? Jelaskan sebab-sebabSaya berpendapat demikian kerana ..................ISI..........+ ......................SEBAB................

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  14/34

  Contoh Ayat:

  Selain itu, pencemaran sungai juga merupakanimpak kepada kegiatan pembalakan yang tidak terkawal.Saya berpendapat demikian kerana sungai-sungai

  menjadi keruh dan cetek akibat kawasan tadahan airterganggu.

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  15/34

  Is i Ketiga :

  Ayat 1 : GAPO IDEA UTAMA/ISI?...........TUGASAN................ yang berikutnya .ialah.............ISI.............

  Ayat 2 : LAGU MANA? Nyatakan contohTamsilnya, ........................Nyatakan contoh........................................

  Implikasi kegiatan pembalakan secara tidakterkawal yang berikutnya ialah kejadian tanah runtuh.Tamsilnya. tanah-tanih di kawasan bercerun mudahruntuh akibat strukturnya yang tidak stabil akibatpembalakan.

  Pe nutup:

  Ayat 1 : SARANANNatijahnya semua pihakmestilah...............MENGATASI/MENINGKATKAN......... + TEMA

  Ayat 2 : HARAPAN + PERIBAHASAsupaya ........................Nyatakan harapan ............................ +Peribahasa

  Natijahnya, semua pihak mestilah mengatasi

  kegiatan pembalakan secara tidak terkawal supayaanugerah Tuhan ini dapat dimanfaatkan secara bijaksebelum nasi menjadi bubur.

  Contoh Karangan Lengkap:

  Mutakhir, isu pembalakan saban waktu diwara-warakandalam media perdana di negara kita. Persoalannya, apakahkesan-kesan kegiatan pembalakan secara tidak terkawal?

  Pada pendapat saya, antara kesannya ialah kemusnahanflora dan fauna. Hal ini demikian kerana flora dan faunaterancam apabila habitat mereka dimusnahkan oleh kegiatanpembalakan secara tidak terkawal.

  Selain itu, pencemaran sungai juga merupakan impakkepada kegiatan pembalakan yang tidak terkawal. Sayaberpendapat demikian kerana sungai-sungai menjadi keruhdan cetek akibat kawasan tadahan air terganggu.

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  16/34

  Implikasi kegiatan pembalakan secara tidak terkawalyang berikutnya ialah kejadian tanah runtuh. Tamsilnya. tanah-tanih di kawasan bercerun mudah runtuh akibat strukturnyayang tidak stabil akibat pembalakan.

  Natijahnya, semua pihak mestilah mengatasi kegiatanpembalakan secara tidak terkawal supaya anugerah Tuhan inidapat dimanfaatkan secara bijak sebelum nasi menjadi bubur.

  120 patah perkataan

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  17/34

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  18/34

  Tujuan(Tema positif)

  meningkatkan ..(tema)sehingga mencapaiobjektifnya kerana di

  Tujuan(Tema negatif)

  menangani gejala/masalah ini sehingga ke akar umbisebelum nasi

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  19/34

  Ayat 3: (TUGASAN)

  Persoalan + Tugasan Persoalannya, apakah...( salin selepas perkataantentang dalam soalan)

  dan berakhir dengan tanda soal (?)

  Bina perenggan pendahuluan yang lengkap:

  Marcapada, isu berkaitan pengangkutan awam saban waktudiwara-warakan dalam media arus perdana di negara kita. Justeru,semua pihak mestilah komited dan beriltizam untuk meningkatkanpenggunaan pengangkutan awam sehingga mencapai objektifnyakerana hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Persoalannya,apakah kelebihan-kelebihan menggunakan pengangkutan awam?

  MENULIS PE RENGGAN ISI

  ISIPERTAMA

  Tugasan: kelebihan-kelebihan menggunakanpengangkutan awamkepada masyarakat di negara kita

  Isi 1: Mengurangkankesesakan jalan raya

  Ayat 1: MENYATAKAN IDEA UTAMA(GAPO)

  Pada pandangan saya, antara............(TUGASAN).........ialah.......(IDEA UTAMA).....

  Pada pandangan saya, antara kelebihan menggunakanpengangkutan awam kepada masyarakat di negara kitaialah mengurangkan kesesakan jalan raya.

  Ayat 2: MENERANGKAN KAITAN IDEA UTAMA DAN

  TEMA (BAKPO)

  Hal ini de m ik ia n k e ra n a kesesakan jalan raya dapatdikurangkan di negara kita apabila masyarakat memilihmenggunakan pengangkutan awam berbanding kenderaanpersendirian.

  Ayat 3: MENYATAKAN BUKTI MENYOKONG IDEA

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  20/34

  UTAMA (LAGU MANA)

  Sebagai contoh + (bukti untukmenyokong idea)

  Seb a ga i c o n t o h , penggunaan pengangkutan awam seperti bas, LRTdan komuter dalam kalangan warga kota untuk ke tempat kerja sudah pasti akan berupaya mengurangkan masalah kesesakan jalan rayayang menjadi duri dalam daging kepada pengguna jalan raya.terutamapada waktu puncak.

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  21/34

  Ayat MENGESAHKAN KERELEVANAN (YO LO KO

  Te ga s n y a , penggunaan pengangkutan awam ternyata memberibanyak kelebihan kepada masyarakat kerana pengguna jalan rayadapat mengelakkan daripada masalah kesesakan jalan raya yang

  menghantui warga kota sejak sekian lama.

  Contoh perenggan IsiPertama:

  Pada pandangan saya, antara kelebihan menggunakanpengangkutan awam kepada masyarakat di negara kita ialahmengurangkan kesesakan jalan raya. Hal ini demikian keranakesesakan jalan raya dapat dikurangkan di negara kitaapabila masyarakat memilih menggunakan pengangkutan awamberbanding kenderaan persendirian. Sebagai contoh, penggunaan

  pengangkutan awam seperti bas, LRT dan komuter dalam kalanganwarga kota untuk ke tempat kerja sudah pasti akan berupayamengurangkan masalah kesesakan jalan raya yang menjadi duridalam daging kepada pengguna jalan raya.terutama pada waktupuncak. Tegasnya, penggunaan pengangkutan awam ternyatamemberi banyak kelebihan kepada masyarakat kerana pengguna jalan raya dapat mengelakkan daripada masalah kesesakan jalanraya yang menghantui warga kota sejak sekian lama.

  ISIKEDUA

  Tugasan: kelebihan-kelebihan menggunakanpengangkutan awamkepada masyarakat di negara kita

  (Ubahsuai) manfaat yang diperoleh daripadapenggunaan pengangkutan awam

  Isi 2: Mengurangkankadar kemalangan

  Ayat 1: MENYATAKAN IDEA UTAMA

  (GAPO)

  Selain itu, + (IDEA UTAMA) juga merupakanantara + (TUGASAN U/S)

  Selain itu, mengurangkan kadar kemalanganjuga merupakanantara manfaat yang diperoleh daripada penggunaanpengangkutan awam.

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  22/34

  Ayat MENGESAHKAN KERELEVANAN (YO LO KOAyat 2: MENERANGKAN IDEA UTAMA(BAKPO)

  Sa ya b e rp e n d a pa t s e d em ik ia n k e ra n a risiko kemalangan dapat

  dikurangkan disebabkan masyarakat tidak perlu berlumba-lumbamengejar masa. Malah penggunaaan pengangkutan awam lebihselamat dan terjamin daripada menggunakan kenderaan persendirian.

  Ayat 3: MENYATAKAN BUKTI MENYOKONG IDEAUTAMA (LAGU MANA)

  Seb aga i t a m sila n , Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Jalan RayaMalaysia, Datuk Suret Singh menegaskan statistik menunjukkankebarangkalian risiko kemalanganpengangkutan awam adalah lebihrendah berbanding dengan penggunaan kenderaan persendirian.

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  23/34

  Ayat MENGESAHKAN KERELEVANAN (YO LO KO

  Je laslah , penggunaan pengangkutan awam amat bermanfaatsebagai suatu langkah bijak masyarakat untukmengurangkankadar kemalanganjalan raya di negara kita..

  Contoh perenggan Isi Kedua:

  Selain itu, mengurangkan kadar kemalangan jugamerupakan antara manfaat yang diperoleh daripada penggunaanpengangkutan awam. Saya berpendapat sedemikian kerana risikokemalangan dapat dikurangkan disebabkan masyarakat tidak perluberlumba-lumba mengejar masa. Malah penggunaaan pengangkutanawam lebih selamat dan terjamin daripada menggunakan kenderaanpersendirian. Sebagai tamsilan, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Jalan Raya Malaysia, Datuk Suret Singh menegaskan statistik

  menunjukkan kebarangkalian risiko kemalangan pengangkutanawam adalah lebih rendah berbanding dengan penggunaankenderaan persendirian. Jelaslah, penggunaan pengangkutanawam amat bermanfaat sebagai suatu langkah bijak masyarakatuntuk mengurangkan kadar kemalanganjalan raya di negara kita..

  ISI KETIGA

  Tugasan: kelebihan-kelebihan menggunakanpengangkutan awam

  kepada masyarakat di negara kita(Ubahsuai) kepentingan penggunaan pengangkutan awamkepada masyarakat

  Isi 3: Menjimatkan kos

  Ayat 1: MENYATAKAN IDEA UTAMA (GAPO)

  Seterusnya, + (TUGASAN U/S) yang berikutnya ialah + (IDEAUTAMA)

  Se t e ru s n y a , kepentingan penggunaan pengangkutan awamkepada masyarakat yang berikutnya ialah menjimatkan kos.

  Ayat 2: MENERANGKAN IDEA UTAMA (BAKPO)

  Be rtitik t o lak da r i p a d a it u, kos dapat dijimatkan berikutan kenaikanharga bahan bakar yang begitumembebankan masyarakattatkala ini..

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  24/34

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  25/34

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  26/34

  @C S L 2 0 1 1Teknik Menjawab

  15

  gemilang, dan terbilang ii. ekonomi negara dapatditingkatkan.iii. wawasan negaraakan tercapai iv.kesihatan pelajar

  terjamin

  Contoh:

  Kesimpulannya, semua pihak mestilah berusahauntuk meningkatkan penggunaan

  pengangkutan awam supaya keselamatan dan keselesaanmasyarakat sentiasa terjamin..

  Ayat 2: Seruan

  mailto:@CSL2011mailto:@CSL2011
 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  27/34

  @C S L 2 0 1 1Teknik Menjawab

  15

  Penggemblengan tenaga dan usaha untuk menjayakannya amatlahditagih kerana orang bijak pandai pernah berpesan kalau tidakdipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya!ATA

  UUsaha yang sistematik dan proaktif mestilah digerakkan mulai darisekarang kerana perjalanan yang beribu batu, mestilah bermuladengan langkah yang pertama!

  Contoh perenggan kesimpulanyang lengkap:

  Kesimpulannya, semua pihak mestilah berusaha untukmeningkatkan penggunaan pengangkutan awam supayakeselamatan dan keselesaan masyarakat sentiasa terjamin. Usaha

  yang sistematik dan proaktif mestilah digerakkan mulai darisekarang kerana perjalanan yang beribu batu, mestilah bermuladengan langkah yang pertama!

  Panduan MenjawabSoalan Novel :

  * Ikut arahan soalan sama ada mana-mana novel yang andakaji atau novel yang dinyatakan seperti novel tingkatan 1, 2dan 3.

  * Jawapan mestilah dalam bentuk eseibukannya poin-poin isi.* Jawapan sebaik-baiknya dalam bentuk perenggan. Satuisi untuk satu perenggan.* Setiap isi mestilah ada ayat isi dan ayat huraian.(Seboleh-bolehnya dua ayat).* Ayat isi mestilah bersifat umum. Guna sebahagiansoalan untuk memulakan isi.* Ayat huraian mestilah khusus iaitumengandungi watak dan peristiwa.

  Nama watak salah tetapi contoh

  pristiwa betul. (0m) Contoh peristiwasalah tetapi nama watak betul.(0m)

  Wajaranmarkah :Isi : 6 markah : 3 isi x 2 (isi -1m danhuraian -1m)Bahasa : 4 markah ; biasanya markah ditolak jikaterdapat kesalahan.Ingat markah hanyalah 10 markah : Peruntukan masa yang perlu

  mailto:@CSL2011mailto:@CSL2011
 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  28/34

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  29/34

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  30/34

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  31/34

  @C S L 2 0 1 1Teknik Menjawab

  17

  Teknik plot yang digunakan ialah dialog. Contohnya, percakapanPak Jais dengan Budiman tentang anugerah yang akan diberikankepada ayahnya oleh Sultan.

  Seterusnya, teknik kedua yang digunakan ialah pemerian. Misalnya,

  pemerihalan watak Budiman yang berdada bidang, tinggi sederhanadan sebagainya.

  Selain itu, teknik imbas kembali. Buktinya, Budiman mengingatkansemula kisah silam tentang kampung halaman rumahnya.

  Teknik lain ialah teknik suspen. Sebagai contoh, peristiwa yang akanterjadi kepada Pak Mat dan berjaya atau tidak Budiman menyertaipertandingan Bintang Biola selepas diugut oleh Pak Mat.

  Huraikan gaya bahasa novel yang anda kaji.

  Novel yang saya kaji ialah Anak Din Biola karya Maaruf Mahmud.

  Gaya bahasa yang gunakan dalam novel ini ialah penggunaan bahasaasing. Contohnya, bahasaInggers iaitu homework dan complain, serta bahasa Jepun iaitusakura no hana.

  Penggunaan bahasa istana juga terdapat dalam novel ini.Misalnya, patik, pacal, tuanku, anugerah, dan bintangkebesaran.

  Peribahasa juga digunakan dalam novel ini. Contohnya, tempat jatuhlagi dikenang, hangat-hangat tahi ayam, sepandai-pandai tupaimelompat akhirnya jatuh ke tanah juga dan pasang telinga.

  Senaraikan latar tempat novel yang anda kaji dan peristiwayang berlaku.

  Novel yang saya kaji ialah Anak Din Biola karya Maaruf Mahmud.

  Latar tempat dalam novel ini ialah Rumah Bonda. Peristiwa yangberlaku ialah Budiman,Chong dan Chandra dibesarkan di sini. Di sinijuga Pak Mat memunggah barangan untuk dimuatkan ke dalam van.

  Latar tempat kedua ialah stesen minyak. Di sini, Budiman bekerjasambilan sebagai jurupam manakala Chong dan Chandramembantunya.

  mailto:@CSL2011mailto:@CSL2011
 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  32/34

  @C S L 2 0 1 1Teknik Menjawab

  18

  Dewan Srikota juga latar tempat dalam novel ini. Di dewan inilahberlangsungnya PertandinganBintang Biola Kota Raya yang disertai oleh Budiman.

  Latar tempat yang lain ialah rumah Pak Wan Busu. Di rumah inilahBudiman belajar menggesek biola.

  Huraikan nilai-nilai yang anda peroleh setelah membaca novelyang anda kaji.

  Novel yang saya kaji ialah Anak Din Biola karya Maaruf Mahmud.

  mailto:@CSL2011mailto:@CSL2011
 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  33/34

 • 8/3/2019 Teknik Menjawab BMPMR_2

  34/34

  saya

  cikgusazali.blogsp

  ot.com