teknik menjawab sastera puisi

Download Teknik menjawab sastera puisi

Post on 17-Jun-2015

2.015 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PANDUAN MENJAWAB SOALAN KESUSASTERAAN MELAYU SPM 2215/1 (BAHAGIAN PUISI) Oleh: MOHD SUKI HARUN SMK. DATO BIJI WANGSA, TUMPAT,KELANTAN.

2. Apakah yang seharusnya dikuasai untuk cemerlang mata pelajaran kes. Melayu. Faham kandungan sukatan Faham bentuk soalan Faham dan tahu teknik menjawab soalan 3. KANDUNGAN BAHAN KAJIAN 1. NOVEL DR LEMBAH KE PUNCAK 2;NOVEL JERIJI KASIH 2. TEKS SEUNTAI KASIH SECEBIS HARAPAN 3. MADU ILMU 4.ANAK GLOBAL 4. PUISI PUISI MODEN ( TEKS MADU ILMU & ANAK GLOBAL) SAJAK ( 22 +24 buah sajak ) PUISI TRADISIONAL ( SEUNTAI KASIH SECEBIS HARAPAN ) PANTUN SYAIR GURINDAM SELOKA 5. ASPEK KAJIAN PUISI 1.0 Menghuraikan definisi,jenis dan peranan puisi. 1.1 Menerangkan definisi puisi 1.2 Menerangkan jenis puisi 1.3 Membandingkan ciri pelbagai puisi 1.4 Menghuraikan peranan puisi 6. 2.0 MENERANGKAN BIODATA PENYAIR YANG DIKAJI 2.1 Menerangkan butir-butir peribadi penyair 2.2 Menerangkan latar belakang kepenyairan, sumbangan dan kejayaan penyair 7. 3.0 MENGHURAIKAN MAKSUD PUISI 3.1 Menerangkan maksud rangkap puisi yang dikaji. 3.2 Menjelaskan maksud rangkap puisi yang dikaji. 8. 4.0 MENGHURAIKAN TEMA DAN PERSOALAN YANG DIKAJI 4.1 Menerangkan definisi tema dan persoalan yang dikaji. 4.2 Menghuraikan persoalan dalam puisi yang dikaji. 4.3 Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam puisi yang dikaji 9. 5.0 MENGANALISIS BENTUK PUISI 5.1 Menghuraikan bentuk puisi yang dikaji 5.2 Membandingkan bentuk pelbagai jenis puisi. 10. 6.0 MENGANALISIS GAYA BAHASA DALAM PUISI 6.1 Menerangkan definisi gaya bahasa dalam puisi. 6.2 Menerangkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa istana, bahasa akaid dan peribahasa dalam puisi. 6.3 Menganalisis unsur bahasa dalam puisi yang dikaji. 6.4 Menganalisis unsur bunyi dalam puisi yang dikaji. 11. 7.0 MENGHURAIKAN NADA DALAM PUISI 7.1 Menerangkan definisi nada 7.2 Menerangkan jenis nada 7.3 Menghuraikan nada dalam puisi yang dikaji. 7.4 Menghubungkaitkan nada dengan tema dalam puisi yang dikaji. 12. 8.0 MENGHURAIKAN NILAI KEMANUSIAAN DAN PENGAJARAN DALAM PUISI 8.1 Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi. 8.2 Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi yang dikaji. 8.3 Menghubungkaitkan nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam puisi yang dikaji. 13. 9.0 Menghasilkan dan mempersembahkan puisi 9.1 Menyenaraikan dan memilih idea daripada sumber yang pelbagai. 9.2 Mengemukakan idea dalam bentuk lakaran atau lisan 9.3 Menulis puisi menggunakan bahasa puitis. 9.4 Menetapkan bentuk puisi 9.5 Memurnikan puisi yang telah dihasilkan. 14. RUMUSAN-ASPEK KAJIAN 1. Definisi, jenis,ciri dan peranan sajak 2. Biodata pengarang 3. Maksud sajak 4. Tema dan persoalan sajak 5. Bentuk 6. Gaya bahasa 7. Nada 8. Nilai kemanusiaan dan pengajaran 9. Menghasilkan dan mempersembahkan karya. 15. PEMBAHAGIAN SOALAN BAHAGIAN SATU ( SOALAN STRUKTUR) BAHAGIAN DUA (SOALAN ESEI ) 16. Terbahagi kepada DUA bahagian: Bahagian 1 mempunyai 10 soalan berbentuk struktur.Jawab semua soalan BIL SOALAN NO SOALAN GENRE MARKAH 1 1 Puisi tradisional 4 2 2,3 Prosa tradisional 8 1 4 Puisi moden 4 2 5,6 Drama 8 2 7,8 Cerpen 8 2 9,10 novel 8 TOTAL:10 TOTAL:40 17. Bahagian 2 ( Esei ) Nota: Jawab satu soalan daripada setiap bahagian Genre Soalan Markah Bahagian A Puisi Tradisional &Prosa Tradisional 1 & 2 20 Bahagian B Puisi Moden & Drama 3 & 4 20 Bahagian C Cerpen & Novel 5 & 6 20 Bil. Soalan perlu dijawab 3 Jum. Markah 60 18. Tahun Tajuk Skop HPU/HPK 2002 Pantun dua kerat (sikap) Gurindam nasihat Jenis Perbezaan 1.0,1.2 1.3 2003 Pantun Empat Kerat (perpisahan) Jenis Ciri 1.0,1.2 1.3 2004 Gurindam dua belas(Fasal dua belas) Gaya Bahasa 6.2 2005 Pantun berkait Bentuk 5.1 2006 Pantun Lapan kerat Jenis Gambaran susun lapis masyarakat 1.0,1.2, 1.3 2007 Seloka Sikap Si Lalai Gaya Bahasa Pengulangan dan contoh 6.3 2008 Pantun Empat Kerat Mesej beserta contoh 8.2 ANALISIS SOALAN BAHAGIAN STRUKTUR (PUISI TRADISIONAL ) So No. 1 19. Puisi Moden So. No.4 Tahun Tajuk Skop HPU/HPK 2002 Laut Ilmu Gaya Bahasa Metafora 2003 Angan-angan Dengan Gurindam Tajuk Pengarang 2004 ASAS 50 Latar belakang Slogan 2005 Peta Bahasa Maksud Tema 2006 Taman Nusa Bangsa Maksud baris Nilai murni 2007 Keluh Kesah Bentuk 2008 Di Luar Negeri Maksud baris Nilai murni 20. Analisis Soalan SPM (2002-2008) Bahagian 2 No.1 ( Puisi tradisional ) Tahun Tajuk Skop Kajian HPU/ HPK 2002 Pantun Empat Kerat Unsur bahasa Latar 6.0,6.2,6.3 2003 Seloka Emak Si Randang Maksud Bentuk 3.0,3.1 5.0, 5.1 2004 Syair Pedoman Hidup Tema Pengajaran Cipta Syair 4.0 8.2 9.0,9.3 2005 Pantun Enam Kerat (Nasihat) Pantun Lapan kerat (Perantau) Bentuk Maksud 5.0,5.1 3.0,3.1 2006 Syair Singapura Terbakar Gaya bahasa Gambaran Masyarakat 6.2,6.3 ? 2007 Seloka Kehilangan Adat Melayu Ciri bentuk Sikap penyair Maksud rangkap 5.0 3.0,3.1 2008 Syair Raja Ditaati Rakyat Dikasihi Maksud Ciri Syair Cipta dua rangkap syair 3.0,3.1 1.0,1.3 9.0,9.3 21. No.3, Sajak Tahun Tajuk Skop 2002 Surat Kepada Ayah -Tema -Nilai Murni -Cipta sajak 2003 Kebahagian rumah tangga -Bentuk -Gaya Bahasa -Maksud 2004 Kebanjiran -Persoalan -Nada -Sikap 2005 Persembahan kepada Dol Said -Nada -Watak -Sikap 2006 Surat dari san Fransisco -Bentuk, Nilai murni -Cipta Sajak 2007 Bacalah Dalam Bahasamu -Persoalan -Unsur Bahasa -Perasaan Penyajak 2008 Tanah Kelahiran -Unsur Gaya Bahasa -Sikap Penyair 22. BENTUK-BENTUK SOALAN Kertas 1 Soalan jawapan ringkas Mengisi tempat kosong Mengisi carta pai/rajah/petak Petikan Aplikasi 23. Peraturan Pemarkahan Isi Fakta beserta huraian atau contoh -2m Fakta beserta huraian dan contoh -2m Fakta tanpa contoh -1m Contoh yang menggambarkan fakta -1m Fakta betul,contoh salah -1m Fakta salah contoh betul -0m Fakta salah,contoh salah -0 m 24. Peraturan Pemarkahan Gaya Bahasa Fakta betul, contoh betul -2m ( 1+1) Fakta betul contoh salah -1m Fakta salah, contoh betul -0 m 25. Cara menjawab Soalan struktur Jawab pada ruangan yang disediakan kertas soalan Mulai 2007 jawapan pada kertas yang disediakan. Ejaan dan tatabahasa mestilah lengkap dan betul Jawapan mestilah ringkas, tepat dan padat/Jawapan pendek Tulisan hendaklah kemas,jelas dan mudah dibaca Jawapan/Isi lebih daripada kehendak soalan 26. Peringatan ! Soalan berbentuk; Jelaskan Analisis Huraikan Bincangkan Setiap isi perlu disertakan contoh 27. Peringatan ! Soalan berbentuk; Nyatakan Berikan Galurkan Senaraikan Apakah Isi tidak perlu disertakan contoh Bahagian struktur kebanyakkan soalan berbentuk di atas. 28. Aspek yang disoal 1. Definisi, jenis,ciri ,bentuk dan peranan sajak 2. Biodata pengarang 3. Maksud sajak 4. Tema 6. persoalan sajak 7. Bentuk 8. Gaya bahasa (Jenis,unsur & Peranan ) 9. Nada 10. Sikap 11.Perasaan Penyajak 12. Unsur alam 13.Nilai kemanusiaan/moral/nilai murni/akhlak 14.Mesej/Amanat/Pengajaran/pesanan 15. Menghasilkan karya. 16.Pengertian Istilah/Konsep Sastera 29. Contoh Soalan Jenis/Bentuk Sastera/Genre SPM 2002 Puisi Tradisional So.1. Puisi A Puisi B Sudah gaharu cendana pula, Apabila banyak berkata-kata Sudah tahu bertanya pula, Di situ jalan masuk dusta. Paku dulang paku serpih, Apabila kita kurang siasat, Mengata orang dia yang lebih Itulah tanda pekerjaan hendak sesat. (a) Puisi A ialah .[ 1 markah ] Puisi B ialah .[ 1 markah ] (b) Berikan satu perbezaan antara puisi A dan Puisi B .[ 2 markah ] 30. SPM 2003. No.1, Dari mana hendak ke mana, Tinggi rumput dari padi; Hari mana bulan yang mana, Dapat kita berjumpa lagi. (Dipetik daripada Hati Terkenang Mulut Menyebut) (a) Apakah jenis puisi di atas? ..[1 markah ] (b) Nyatakan tiga ciri puisi tersebut. i. .. ii iii [3 markah] 31. SPM 2005, No. 1 Beriring dengan si burung helang, Bermain angin mencari ruang; Berani mati bertindih tulang, Itulah namanya hidup berjuang. Bermain angin mencari ruang, Mencecah sampai hujung pelangi; Itulah namanya hidup berjuang, Nama akan harum mewangi. (a) Apakah bentuk puisi di atas? .[1 markah] (b) Mengapakah anda menyatakan bentuk di atas sedemikian?Berikan contoh. .. [3 markah] * Bentuk/Jenis adalah sama. 32. Skema jawapan bentuk/jenis puisi Jumlah baris serangkap Jumlah perkataan sebaris Jumlah suku kata sebaris Rima akhir Pembayang dan maksud Kesimpulan bentuk 33. Soalan konsep sastera No.4 , 2002 Buku adalah laut ilmu terokalah teroka alur muaranya luas terbuka ( Dipetik daripada sajak laut ilmu oleh J.M Aziz dalam Bacalah Dalam Bahasamu) (a)Apakah maksud metafora? .( 2 Markah) (b)Berikan satu contoh metafora dalam petikan di atas ( 2 markah ) 34. No.1, 2007 Seloka Sikap Si Lalai Sikap Si Lalai, biarkan, biarkan..! Ada rumah tidak dijaga, Ada anak tidak dilatih, Ada ternakan tidak dibela, Ada kebun tidak ditanam, Ada cerdik tiada selidik, Ada belajar kepalang ajar, Ada mengaji tiada mengkaji, Ada masa tiada kuasa, Ada kuat tidak buat, Biarkan, biarkan! Si Lalai tidak mungkin maju, Dia terus begitu, Kerana sikapnya itu. ( Dipetik daripada Hati Terkenang Mulut Menyebut) Dalam puisi di atas terdapat beberapa unsur gaya bahasa pengulangan. Berikan dua unsur gaya bahasa pengulangan tersebut berserta contoh. ( 4 markah ) 35. Sejarah Ringkas Puisi No.4,2003 Bangkitlah bangkit mengapa tidur lama sangat di mana dapat mencari negeri yang sekaya negeri kita bangkitlah bangkit! timah dimasak sudahlah hangat mengapa dibiarkan bangsa lain mengambil bijih kita? (Dipetik daripada Bacalah Dalam Bahasamu, jilid A) Petikan di atas merupakan sedutan daripada puisi terawal dalam pertumbuhan puisi Melayu moden di Tanah Melayu. (a)Tajuk puisi tersebut ialah . ( 2 markah ) (b)Pengarangnya ialah . ( 2 markah ) 2004,No.4 Nama penuh ASAS 50 (2 markah) Apakah slogan Asas 50 (2 markah ) 36. TEMA &PERSOALAN Tidak begitu popular. Hanya satu soalan pernah disoal 2004,No.4. Petikan sajak peta bahasa. (b) Apakah tema puisi