teknik menjawab perdagangan spm

of 25 /25
OLEH PUAN SITI SARINI BINTI YUNUS SMK ST JOSEPH, KUCHING

Author: awgshukri

Post on 28-Jun-2015

3.838 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

OLEH PUAN SITI SARINI BINTI YUNUS SMK ST JOSEPH, KUCHING

Soalan

mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Soalan berbentuk objektif aneka pilihan dan gabungan. asa yang diperuntukkan ialah 1 jam 15 minit. Soalan meliputi semua pembelajaran tingkatan 4 dan tingkatan 5. lat tambahan iaitu kalkulator saintifik dibenarkan.

ini mengandungi dua bahagian iaitu ahagian dan ahagian ahagian : terdiri daripada 5 soalan, tetapi jawab 3 soalan sahaja. ahagian : hanya satu soalan kajian kes yang wajib dijawab. Kedua-dua bahagian meliputi pembelajaran tingkatan 4 dan tingkatan 5. asa yang diperuntukkan ialah 2 jam. Kertas

Markah Penuh Soalan

Kertas 1 40% 40 soalan aneka pilihan

Kertas 2 60% Bahagian A Jawab 3 daripada 5 soalan Bahagian B 1 soalan wajib/kajian kes 2 jam ahagian ahagian 40 24% red : 30 markah : 10 markah

asa arget Jumlah eratus arkah Jumlah esar

1 jam 15 minit 12 betul 12 12% 36%

Pemahaman

konsep Perdagangan mestilah jelas dan tepat. Soalan meliputi semua tajuk Ting. 4 & 5 Pilih jawapan yang paling tepat. Beri perhatian kepada : - perkataan kecuali/benar - soalan menghitung

Kertas 1

ras endah ( ) : 20 soalan ras Sederhana(S) :12 soalan ras inggi( ) : 8 soalan : S : 5 : 3 : 2

1.

2.

3.

4. 5.

idak baca soalan dengan teliti dan pilih jawapan yang salah. embuang banyak masa pada soalan yang sukar, sepatutnya beralih ke soalan yang lebih mudah dahulu dan akhirnya baru soalan yang sukar. alon salah tanda nombor soalan dengan jawapan, sebab calon menanda jawapan untuk semua soalan dalam kertas soalan dan kemudian baru pindahkan kesemua jawapan ke dalam kertas jawapan objektif. idak membawa peralatan yang mencukupi. idak menjawab semua soalan.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sistem kotak arta/graf/jadual ambar foto Soalan pengiraan Situasi erita ernyataan Dialog

Rajah menunjukkan hubungan dua hala antara perdagangan dengan perniagaan.

PERDAGANGAN

PERNIAGAAN

pakah hubungan kedua-duanya dalam proses pengeluaran?

A.

.

.

D.

encapai pengeluaran maksimum dalam proses pengeluaran. encipta nilai faedah kepada kehidupan manusia. endapatkan keuntungan melalui urusniaga. enyediakan tempat untuk urusniaga.

Pernyataan di bawah berkaitan dengan seorang pemborong.

enjual bagi pihak pelanggan. enemukan penjual dengan pembeli enerima komisenSiapakah pemborong itu?

A. . . D.

roker Jober para jen pengeluar Pemborong pesanan berwakil

Gambar di bawah menunjukkan 2 jenis kaedah jualan bagi sejenis komputer.Jualan Tunai arga unai RM 1500 Jualan Kredit Ansuran RM80 sebulan empoh Pembayaran 24 bulan Wang Pendahuluan RM100

Apakah kelebihan sekiranya n. Abu membeli komputer itu secara kredit?

I.

II.

III.

IV.

oleh disewa untuk membayar ansuran. Komputer tidak akan dirampas jika beliau gagal membayar ansurannya. erdapat wang lebihan untuk membeli barang lain. arga belian secara kredit lebih murah daripada harga secara tunai

A. . . D.

I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Pn Siti menginsuranskan rumahnya daripada risiko kebakaran. Pada suatu malam rumahnya dimasuki pencuri dan beliau mengalami kerugian sebanyak RM80 000. Pn Siti telah membuat tuntutan gantirugi kepada insurer tetapi tuntutannya ditolak.

Apakah prinsip yang digunakan oleh insurer untuk menolak tuntutan Pn Siti? A. Subrogasi . Penuh percaya mutlak . Doktrin sebab hampiran D. Kepentingan boleh insurans

Pada 1 Jan. 2009, Encik Imran membeli sebuah peti sejuk dengan harga RM3 000. Wang pendahuluan RM500 telah dijelaskan. Bakinya dibayar ansuran dengan tempoh bayaran balik 12 bulan. Kadar faedah 8% setahun dikenakan oleh pembiaya. Berapakah ansuran bulanan yang perlu dijelaskan oleh Encik Imran?A. . . D.

RM215 RM225 RM270 RM275

Antara berikut yang manakah bukan fungsi pemborong?A. B. B.

C.

Membiayai dari segi kewangan Mengadakan kemudahan pergudangan Membeli barang secara pukal dan memecah pukal Memberi nasihat dan maklumat kepada pengguna akhir

Antara berikut yang manakah peranan pengangkutan? I. Mengurangkan kos insurans II. Memudahkan mobiliti tenaga buruh III. Memperluaskan pasaran barangan IV. Membolehkan pengkhususan dijalankan

A. . . D.

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

y y

Baca dan fahamkan soalan. entukan kata tugas dan peruntukan markah

y

Jawapan mesti menepati kata tugas dan markah yang diperuntukkan.

y

ulis dalam perenggan atau senaraikan poin/fakta (guna kepala soalan)

y

Jangan memberi kenyataan umum

Nyatakan Memberi fakta tanpa penerangan Terangkan/Jelaskan Menyatakan fakta dengan sokongan atau menjelaskan sesuatu dengan sebab Fakta : Penerangan. Huraikan Memperihalkan sesuatu dengan terperinci dan teratur: Fakta : Penerangan : ontoh

Lakarkan Melukiskan sesuatu secara kasar dan tanpa perincian ukuran Bezakan Menyatakan kelainan/ ketidaksamaan Bandingkan Menyatakan persamaan dan perbezaan

Apakah Memberi maklumat yang khusus/spesifik Bagaimanakah Memberi penerangan tentang cara/keadaan/langkah Mengapakah Beri sebab Berapakah Beri kuantiti

Sarankan Syorkan Cadangkan Memberi

pandangan / idea/ pendapat yang tepat/betul dari segi konsep perdagangan dan disokong dengan fakta-fakta perdagangan.

Soalan

yang wajib dijawab. Kemahiran diuji ialah:Kemahiran mengaplikasi, menilai, membuat keputusan, dan menganalisis perkaitan. Pelajar perlu membaca dan memahami rencana yang diberi. Jawab dengan fakta/poin/bukti/contoh dari rencana/kes yang diberi.

Tingkatkan pemahaman konsep Perdagangan Jawapan hendaklah berfokus pada tajuk dan bukan secara umum sahaja. Kenal pasti kehendak soalan sebelum menjawab Rangkakan jawapan terlebih dahulu Gunakan peruntukkan markah sebagai panduan. Membaca dan menguasai semua tajuk dan fakta penting Latihan tubi dan simulasi soalan SPM perlu dilakukan.