teknik menjawab upsr

Upload: mas-ayu-sebirin

Post on 04-Jun-2018

270 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  1/22

  Teknik MenjawabMatematik Kertas 2

  UPSR 2014Disediakan Oleh:

  Cikgu Zulkifli MuhamadSK Kuala Abai,

  Kota Belud, Sabah

  BBM Matematik Sekolah Rendah

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  2/22

  Tulis angka bagi lapan belasribu enam belas.

  Pulu ribu Ribu Ratus Pulu Sa

  1marka

  1 8 1 !

  "a#a$an 18 !1

  1

  BBM Matematik Sekolah Rendah

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  3/22

  Tukar !.0" kepa#a n$mb$rber%ampur.

  Sa Persepulu Perseratus

  1marka

  % &!'

  &(((((

  1!!

  %

  "a#a$an %(((((

  1!!

  &

  2

  BBM Matematik Sekolah Rendah

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  4/22

  Raja #ibawa menunjukkansatu garis n$mb$r. &ari nilai P.

  1marka

  (()& *

  %(()

  "a#a$an)%((

  1 2 " 4 ! ' (

  "

  BBM Matematik Sekolah Rendah

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  5/22

  0.! 100 )

  1marka

  !'%

  *

  *1!!

  "a#a$an !'!!%

  4

  BBM Matematik Sekolah Rendah

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  6/22

  (' 010 + , 4(! )

  1marka

  )!1!

  (( 8+)%

  !

  1!

  %

  %1!

  &%

  1%

  )

  "a#a$an ) %&%

  !

  BBM Matematik Sekolah Rendah

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  7/22

  2marka- &(8

  ( %(8

  Be.ikan /a#a$an dalam bentukte.mudah

  -&((8 (( %((8111

  01((8

  &+

  "a#a$an 1&((+

  '

  BBM Matematik Sekolah Rendah

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  8/22

  2! - ".00' )

  2marka

  & ! ! -

  %

  '1

  -

  !!

  !!

  !

  &!

  !!

  !!

  1%

  !%1%

  )'

  "a#a$an )%'1%

  (

  BBM Matematik Sekolah Rendah

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  9/22

  itung ,.1 m !.

  /eri jawapan #alam %m

  2marka*

  mm'

  8 1 !%1%& 1

  & !1 !

  -

  1 !!!

  "a#a$an:1-

  m

  ,

  BBMM

  atema

  tikSekolahRendah

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  10/22

  Panjang segulung reben iala "!0 %m.atu menggunakan 40 #aripa#a reben itu.

  /erapaka panjang reben ang#igunakanna3

  2marka

  +!((

  1!! 2&%! m& %

  +-!1-!+

  1

  "a#a$an 1+! m

  BBMM

  atema

  tikSekolahRendah

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  11/22

  ' ari 10 jam + 2 ari 1! jam )

  2marka

  10

  ha.i /am

  1!( - 1%% &+1&

  "a#a$an & ha.i 1 /amBBMM

  atema

  tikSekolahRendah

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  12/22

  RM,.1! + 240 sen 5 RM0.,! )

  2marka

  11

  RM sen'

  8 1 %( - + !%

  ) 11)%

  3 8 %!

  1

  1

  6awapan7

  RM'.'0

  BBMM

  atema

  tikSekolahRendah

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  13/22

  Raja #i bawa menunjukkan sebuakubus. 8uas kawasan berl$rek iala

  4 %m. itung isipa#u9 #alam %m 9 kubusitu3

  2marka

  12

  2 "

  + m2

  Ca.i $an/ang setia$ sisi

  4uas 0* 24+ m 0 * 24

  2

  0 ) m 2) m

  )m

  )

  1m

  )1m

  5si$adu 0* 24 260 ) m 2) m 2) m0 &+& m"

  6awapan 7 "4" %m

  "BBMM

  atema

  tikSekolahRendah

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  14/22

  Raja #i bawa menunjukkan jisim

  setin susu. /erapaka jisim9 #alam g9setin susu itu3

  2marka

  1"

  -' kg

  6uka. ke$ada unit g.am

  -' 2 1!!! g

  -'

  0 - !! g

  6awapan 7 2 '00 g

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  15/22

  6a#ual #i bawa menunjukkan jisim 4

  $rang muri#. itung purata jisim9 #alamkg9 se$rang muri#.

  2marka

  14

  Mu.id "isim

  Kati:a "1., kg

  ;jue "2.(! kg

  ;kmi 2,.4! kg

  Sua#a "0.' kg

  &1'8!&-')%-8'+%&!'!3

  !

  1

  -

  '&

  1

  1-

  1-&'+

  &

  1-!! &

  !

  !

  &

  '

  &!!

  6awapan7

  "0. kg

  BBM Matematik Sekolah Rendah

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  16/22

  2"! 5 (4 - 20 )

  2marka

  1!

  ) +

  -

  !

  !8

  1+

  !!!!

  !8

  +

  1 1+8!

  3-&%

  %1

  1

  )1

  "a#a$an 1 )1%

  BBM Matematik Sekolah Rendah

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  17/22

  Sebiji b$t$l mengan#ungi 0.,2 lair. 2!#aripa#a air itu tertumpa. /erapakabaki isi pa#u9 #alam ml9air #i #alamb$t$l itu3

  "marka

  1'

  Isipadu Tumpah

  (!

  )%1!! 2 8-! ml

  &+

  !'8- l) 0.,2 - 1000) ,20 ml

  1 -!%

  - ! %

  &1%!!!%1

  !

  6awapan 7 '1! mlBBMM

  atema

  tikSekolah

  Rendah

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  18/22

  Pia mempunai RM0.

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  19/22

  Raja #i bawa menunjukkan jisimsekampit tepung. 14(0 gram #aripa#atepung itu tela #igunakan. /erapaka

  jisim9 #alam g9 baki tepung itu3

  "marka

  1,

  -')%kgKg 9.am'- ) %

  (( 1 + ) !

  !

  !

  1%

  8-1

  6awapan 7 1 2,0 g

  BBMM

  atematikSekolah

  Rendah

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  20/22

  ;:lan a#a ".2m reben. ia mengikat "bungkusan #an setiap bungkusanmemerlukan ,! %m reben. /erapakanpanjang9 #alam %m9 reben ang tinggal3

  "marka

  1

  Reben 7ang digunakan

  8% m 2& 0

  8 %

  &1

  %

  -

  +

  %%

  -

  -%% m

  Reben 7ang tinggal

  m m'& - !

  (( - % %1 1!

  %

  -11

  !

  6awapan 7 '! %m

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  21/22

  Raja #i bawa menunjukkan wang sakuMawan. ia membeli 2 bua buku n$ta

  ang sama #an bakina iala RM1.,0./erapaka arga sebua buku n$ta itu3

  "marka

  20

  "umlah #ang

  RM1! 2& 0RM&!RM% 2&0RM1%

  RM+%a.ga sebuah buku

  nota:

  RM sen+% ! !

  (( 1 8 !

  !

  -

  ++ 1!

  --%

  RM -%'-!-

  RM 1

  -! %

  -

  +1

  '

  -

  1-!! !

  !

  6awapan7

  RM12.'0

 • 8/13/2019 TEKNIK MENJAWAB UPSR

  22/22

  Daun Si.ih Bi/iSelasih

  Sekian6e.ima

  BBM Matematik Sekolah Rendah

  =klas #aripa#a