teknik menjawab soalan sains

124

Upload: lindamasdan

Post on 27-May-2015

12.875 views

Category:

Education


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Teknik menjawab soalan sains
Page 2: Teknik menjawab soalan sains

INKUIRIINKUIRI

Pembelajaran Pembelajaran BerfikrahBerfikrah

KEMAHIRAN

KEMAHIRAN

SIKAP &

NIL

AI

SIKAP &

NIL

AI

PENGETAHUANPENGETAHUAN

Page 3: Teknik menjawab soalan sains

KEMAHIRAN SAINTIFIKKEMAHIRAN SAINTIFIKKEMAHIRAN MANIPULATIF

KEMAHIRAN PROSES SAINS

Page 4: Teknik menjawab soalan sains

TAKSONOMI KOGNITIF BLOOMTaksonomi Bloom mengujudkan

satu kemudahan untuk mengorganisasikan tingkahlaku kognitif kepada enam kategori :

PengetahuanKefahaman

AplikasiAnalisisSintesis

Penilaian

Page 5: Teknik menjawab soalan sains

Objektif Seminar

1. Mengenal format / bentuk soalan.2. Persiapan dari segi teknik dan strategi menjawab soalan dengan betul & berkesan.3. Memperkukuhkan kemahiran proses sains.( KPS )4. Mengaplikasi KBKK semasa menjawab soalan.5. Menjawab soalan mengikut skema pemarkahan LPM.6. Menjawab soalan dengan betul dan tepat.7. Memiliki keyakinan penuh untuk menjawab soalan kertas 018 Sains UPSR.

Page 6: Teknik menjawab soalan sains

FORMAT KERTAS SAINS UPSR

BAHAGIAN BENTUK

SOALAN

BILANGAN

SOALAN

JUMLAH

MARKAH

PERATUS

A OBJEKTIF

1 ANEKA PILIHAN

2 ANIKA GABUNGAN30

B SUBJEKTIF4-5

JUMLAH

BESAR 100%

30 60

20 40

50

Page 7: Teknik menjawab soalan sains

FORMAT BAHAGIAN AOBJEKTIF ANIKA PILIHAN

1. Apakah organ pernafasan yang

membolehkan katak bernafas di

darat dan di air ?

A Kulit dan insang

B Kulit dan peparu

C Insang dan liang pernafasan

D Peparu dan liang pernafasan

Page 8: Teknik menjawab soalan sains

22 Apabila satu bekas kaca berisi air dan ais diletakkan di atas meja selama satu jam,isipadu air berkurang dan kawasan di sekeliling bekas itu kelihatan basah.Apakah proses yang berlaku?

I Peleburan III Kondensasi II Penyejatan IV Pengewapan

A I dan II sahaja B III dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D II, III dan IV sahaja

FORMAT BAHAGIAN AOBJEKTIF ANIKA GABUNGAN

Page 9: Teknik menjawab soalan sains
Page 10: Teknik menjawab soalan sains

ANALISA TAJUK SOALAN SAINS ( 2000 – 2005 )

TOPIK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Alam Kehidupan 9 7 6 6 7 8 8

Alam Fizikal 8 8 9 8 9 8 8

Alam Bahan 5 5 8 9 5 7 6

Bumi & Alam Semesta

5 6 3 4 6 3 4

Dunia Teknologi 3 4 4 3 3 4 4

Jumlah 30 30 30 30 30 30 30

Page 11: Teknik menjawab soalan sains

ANALISIS KERTAS SAINSBAHAGIAN A

 

TAHUN 

 00

 01

 02

 03

 04

 4

 7

 7

 5

 6

 7

 5

 15

 17

 17

 18

 12

 6

 8

 6

 8

 6

 11

 

JUMLAH

 30

 30

 30

 30

 30

 

05

16

7

30

7

Page 12: Teknik menjawab soalan sains

PENGETAHUAN.

Kebolehan untuk mengingat semula atau mengenalpasti perkara spesifik yang terdapat dalam suatu kandungan mata pelajaran.

Page 13: Teknik menjawab soalan sains

Pengetahuan boleh dibahagikan kepada beberapa komponen kecil iaitu:

P1- Pengetahuan tentang istilah / terminologiP2- Pengetahuan tentang faktaP3- Pengetahuan tentang urutan/aliranP4- Pengetahuan tentang pengkelasanP5- Pengetahuan tentang metodologi / kaedahP6- Pengetahuan tentang konsep / prinsip

Page 14: Teknik menjawab soalan sains

JENIS

SOALAN

2001 2002 2003 2004 2005

FAKTA 2 2 4 4 2

ISTILAH 2 4 1 2 2

URUTAN 2 3 4 2 2

KAEDAH 1 1 1 1 3

MENGELAS 1 5 1 2 2

PRINSIP 9 - 3 2 4

TERJEMAHAN 1 4 3 2 4

TAFSIRAN 7 3 6 4 2

EKSTRAPOLASI 2 8 3 4 5

APLIKASI 3 - 4 7 4

JUMLAH 30 30 30 30 30

ANALISIS JENIS SOALAN BAHAGIAN A

Page 15: Teknik menjawab soalan sains

KEFAHAMAN

Dibahagikan kepada tiga Dibahagikan kepada tiga kemahiran kognitifkemahiran kognitif;;

Terjemahan,Terjemahan, Tafsiran,Tafsiran, Meramal danMeramal dan AplikasiAplikasi..

Page 16: Teknik menjawab soalan sains

Rajah 11 menunjukkan sebuah carta palang bagi perubahan suhu dalam satu bikar air.

20

40

60

80

100

RAJAH 11

1 2 3 4 5 6 7 Masa / Minit

Suhu / C

Berdasarkan Rajah 11, pilih pernyataan yang betul tentang apa yang berlaku.

A Suhu air terus meningkat B Air dipanaskan selama 7 minit

C Air mula mendidih pada minit kelima

D Suhu air tetap ketika air mendidih

Page 17: Teknik menjawab soalan sains

5 Antara keadaan berikut yang manakah menyebabkan belalang tidak boleh bernafas? I Seluruh badan belalang direndam II Kepala belalang terendam dalam air III Badan belalang terendam dalam air

A II sahaja B I dan II sahaja C I dan III sahaja D I, II dan II sahaja 1998

Page 18: Teknik menjawab soalan sains

Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan belalang tidak mati walaupun kepalanya dibenamkan ke dalam air selamadua minit?

A Belalang mempunyai insang

B Belalang boleh hidup dalam air

C Belalang bernafas melalui kulit

D Belalang mempunyai liang pernafasan

di abdomen

2002

Page 19: Teknik menjawab soalan sains

1998

6 Rajah 1 di atas ialah sebahagian radas yang ingin digunakan oleh sekumpulan murid yang ingin menjalankan eksperimen untuk menunjukkan tumbuhan bernafas. Antara langkah berikut, yang manakah tidak perlu dilakukan oleh kumpulan murid itu?

A Panaskan air

B Catatkan suhu air

C Gunakan sehelai daun yang baru dipetik

D Rendamkan daun itu dalam bikar yang

berisi air panas

Rajah 1

Page 20: Teknik menjawab soalan sains

1999

X - Rendam daun dalam bikar yang berisi air suam

Y - Buat pemerhatian menggunakan kanta

pembesar

Z - Ambil sehelai daun yang baru dipetik

7 X, Y dan Z adalah langkah-langkah dalam satu eksperimen untuk mengkaji tumbuhan bernafas. Antara susunan berikut yang manakah betul ?

A Y Z X

B Y X Z

C Z X Y

D Z Y X

Page 21: Teknik menjawab soalan sains

Rajah 15 menunjukkan satu siratan makanan. Antara berikut yang manakah tidak mungkin berlaku dalam siratan makanan itu?

A Haiwan X berkurang jika haiwan W mati.

B Haiwan Z akan mati jika semua haiwan X dan W mati.

C Haiwan W dan haiwan X bertambah jika semua Y mati.

D Haiwan W, haiwan X dan Z akan mati jika rumput mati.

Haiwan W

Rumpai Haiwan Y

Haiwan X

Haiwan Z 1999

Page 22: Teknik menjawab soalan sains

Sebuah pulau kecil yang berpenduduk telah diserang oleh berjuta-juta belalang. R, S, T dan U adalah

peristiwa yang berlaku akibat serangan itu.

R - Manusia kekurangan makanan

S - Semua tumbuhan musnah

T - Haiwan karnivor mati

U - Haiwan herbivor mati

Antara berikut yang manakah urutan peristiwa yang

betul?

A R, T, U, S C T, R, U, S

B S, U, T, R D U, T, S, R

2000

Page 23: Teknik menjawab soalan sains

( 2001 )

W X Y Z

16 Maklumat di atas menunjukkan empat jenis

hidupan W, X, Y dan Z dalam satu rantai makanan. Apakah akan berlaku jika Y ditambah dengan

banyaknya dalam rantai makanan itu?

W X Z

A Bertambah Berkurang Sama

B Berkurang Bertambah Sama

C Berkurang Bertambah Bertambah

D Bertambah Berkurang Bertambah

Page 24: Teknik menjawab soalan sains

Helang Ayam

Cacing Rumput

Maklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan. Antara berikut yang manakah menunjukkan susunan rantai makanan yang betul?

A Helang Ayam Cacing Rumput

B Cacing Helang Rumput Ayam

C Rumput Cacing Ayam Helang

D Ayam Rumput Helang Cacing

2002

Page 25: Teknik menjawab soalan sains

Rajah 3 menunjukkan satu siratan makanan.

Antara penyiasatan berikut manakah betul?

A Q ialah karnivor

B S dan T ialah omnivor

C P berkurang jika R bertambah

D R akan berkurang jika tumbuhan bertambah

Haiwan R

Tumbuhan

Haiwan Q Haiwan P

Haiwan S

Haiwan T

2003

Page 26: Teknik menjawab soalan sains

Belalang Pokok padi

Ayam Musang

Bila pokok padi dimusnahkan oleh belalang peristiwa berikut berlaku.J - Sumber makanan manusia akan berkurangK - Karnivor akan matiL - Herbivor akan matiM - Sumber makanan bagi haiwan akan berkurang

A J, K, L, M C M, J, L, K

B L, K, M, J D M, L, K, J 2005

Page 27: Teknik menjawab soalan sains

Gambar menunjukkan lima jenis haiwan dalam ladang kelapa sawit.

Nyamuk Belalang Burung pipit Ular Tikus

Tikus telah merosakkan buah kelapa sawit di ladang itu. Burung hantu dibela untuk

mengurangkan bilangan tikus. Haiwan lain yang manakah akan turut berkurang?

A Nyamuk dan ular B Nyamuk dan belalang C Ular dan burung pipit D Belalang dan burung pipit 2005

Page 28: Teknik menjawab soalan sains

Rajah 7 menunjukkan sebuah kereta sorong . Apakah mesin ringkas yang terdapat dalam kereta sorong itu?

I Gear III Tuas

II Baji IV Roda dan gandar

A I dan IV sahaja

B II dan III sahaja

C III dan IV sahaja

D I, II dan IV sahaja

RAJAH 7

1998

Page 29: Teknik menjawab soalan sains

Apakah mesin ringkas yang terdapat dalam Rajah 10?

I Tuas II Roda dan gandar III Satah condong

A I dan II C II dan III sahaja

B I dan III D I, II dan III

RAJAH 10

1999

Page 30: Teknik menjawab soalan sains

Antara mesin ringkas berikut yang manakah terlibat untuk memindahkan beban dengan menggunakan kereta sorong ke kedudukan X seperti dalam Rajah 11?

A Tuas dan gear

B Gear dan satah condong

C Roda dan gandar, gear dan satah condong

D Roda dan gandar, satah condong dan tuas

X

RAJAH 11

2001

Page 31: Teknik menjawab soalan sains

X Y Z

Rajah 15 menunjukkan fasa-fasa Bulan semasa beredar mengelilingi Bumi. Antara yang berikut yang manakah mewakili

fasa Bulan di X, Y dan Z ?

X Y Z

A

B

C

D

1997

Page 32: Teknik menjawab soalan sains

K L M N

1998

K, L, M dan M dalam Rajah 4 menunjukkan fasa-fasa Bulan. Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan fasa bulan yang betul?

A K, L, N, M C M, K, N, L

B L,N, K, M D N, M, L, K

Page 33: Teknik menjawab soalan sains

P - Bulan purnama

Q - Bulan sabit

R - Bulan separa

S - Anak bulan

2000

Maklumat di atas adalah tentang fasa-fasa bulan. Antara berikut yang manakah urutan fasa bulan yang betul?

A P, Q, R, S C R, P, Q, S

B Q, S, R, P D S, Q, R, P

Page 34: Teknik menjawab soalan sains

P Q R S T

2001

Rajah 1 menunjukkan fasa-fasa Bulan P, Q, R, S dan T. Antara berikut yang mnakah urutan fasa-fasa bulan yang betul?

A P, Q, T, S, R C P, R, S, T, Q

B P, S, T, Q, R D P, T, R, S, Q

Page 35: Teknik menjawab soalan sains

Saiz Bulan

Saiz

Bulan

A

C

B

D

Saiz

Bulan

Saiz

Bulan

2004

Page 36: Teknik menjawab soalan sains

Rajah menunjukkan tiga kedudukan Bulan semasa mengelilingi Bumi.

X Y

ZApakah fasa Bulan yang kamu jangkakan apabila Bulan berada pada kedudukan X, Y dan Z?

X Y Z

A

B

C

D

2005

Page 37: Teknik menjawab soalan sains

Pilih jawapan yang betul pada A, B, C atau D

Gambar rajah di bawah menunjukkan pergerakan satu objek yang diletakkan di atas empat permukaan. Keadaan yang manakah memerlukan daya yang paling besar untuk menggerakkan objek itu?

cermin objek

Kertas pasir

Daya Dayaobjek

Minyak

Papan lapis

A

B

C

D

1997

Page 38: Teknik menjawab soalan sains

Permukaan Keadaan permukaan meja

P Bergris

Q Lembap

R Kering

S Berair

Jadual 2

Jadual 2 menunjukkan keadaaan P, Q, R dan S. Permukaanyang manakah menghasilkan daya geseran paling sedikit?

A P C R

B Q D S

1999

Page 39: Teknik menjawab soalan sains

Bongkah ditolak

X

Rajah 4

Jenis permukaan Masa yang diambil/saat

Berpasir

Berminyak

5

3

Jadual 3

Rajah 4 menunjukkan sebuah bongkah ditolak dari kedudukan X ke kedudukan Y. Jadual 3 menunjukkan masa yang diambil bagi pergerakan bongkah dari X ke Y.Apakah yang dapat dirumuskan tentang bongkah itu?

Page 40: Teknik menjawab soalan sains

A Lebih laju di atas permukaan kesat

B Lebih lambat di atas permukaan licin

C Lebih lambat di atas permukaan kesat

D Berterusan jika tiada halangan

1999

Page 41: Teknik menjawab soalan sains

Permukaan Masa yang diambil untuk berhenti(saat)

Surat khabar 20

Kain 25

Kad manila 28

Kertas pasir 18

Jadual 2

Satu blok kayu dilepaskan menggelongsor di atas sekeping papan yang dibalut dengan surat khabar. Masa yang diambil untuk blok kayu berhenti di atas papan itu dicatat. Aktiviti ini diulang dengan menggunakan papan yang dibalut dengan kain, kad manila dan kertas pasir. Jadual 2 menunjukkan masa yang diambil untuk blok kayu itu berhenti. Antara pernyataan berikut yang manakah benar?

Page 42: Teknik menjawab soalan sains

A Daya geseran permukaan kain lebih daripada

daya geseran permukaan kertas pasir.B Daya geseran permukaan kad manila lebih

daripada daya geseran permukaan surat khabar.

C Daya geseran permukaan kain lebih daripada

daya geseran permukaan kad manila dan surat khabar.

D Daya geseran permukaan kertas pasir lebih daripada daya geseran permukaan kain dan

surat khabar.

2000

Page 43: Teknik menjawab soalan sains

Permukaan Masa yang diambil untuk berhenti/saat

R 20

S 25

T 28

U 32

Jadual 3 2001

Satu objek digerakan di atas permukaan R, S, T dan U yang mempunyai kecondongan yang sama. Jadual 3 menunjukkan keputusan eksperimen tersebut. Antara pernyataan berikut yang manakah benar?

A U mempunyai daya geseran melebehi R.

B T mempunyai daya geseran melebehi S.

C S mempunyai daya geseran kurang daripada R.

D R mempunyai daya geseran kurang daripada T.

Page 44: Teknik menjawab soalan sains

0

10

20

30

40

50

60

P Q R S

P QRS

Jarak/cm

Jenis permukaanRajah 6

Page 45: Teknik menjawab soalan sains

Rajah 6 menunjukkan jarak yang dicatatkan oleh sebuah bongkah kayu untuk berhenti apabila melalui permukaan P, Q, R dan S. Bongkah kayu itu ditolak dengan daya yang sama.

Antara pernyataan berikut yang manakah betul tentang P,Q, R dan S?

A Q lebih kasar daripada P tetapi lebih halus

daripada S.

B S lebih kasar daripadaP tetapi lebih halus daripada R.

C P mempunyai permukaan yang paling halus.

D R lebih halus daripada P dan Q.

2002

Page 46: Teknik menjawab soalan sains

3 Apakah mesin ringkas yang

digunakan pada tiang bendera

untuk menaikkan bendera?

A Tuas C Takal

B Baji D Roda dan

gandar

Page 47: Teknik menjawab soalan sains

2 Manakah antara berikut tidak menggunakan prinsip tuas?

A B C D

Page 48: Teknik menjawab soalan sains

1 Antara alat U, V, W dan X berikut yang manakah

apabila digunakan mempunyai prinsip yang

terdapat pada alat yang ditunjukkan di Rajah 3?

Rajah 3

U V WX

A B C D

Page 49: Teknik menjawab soalan sains

Sinar mentari menerangi alam Tanda bermula pagi hari Hujan renyai fenomena alam Menjelma pelangi berwarna warni

8 Antara pernyataan berikut yang manakah paling sesuai menerangkan pantun di atas? A Pelangi terbentuk di waktu pagi B Titisan hujan menyebabkan pembentukan pelangi C Hujan menukar cahaya matahari kepada pelangi D Hujan pada waktu pagi menyebabkan terbentuk pelangi

Page 50: Teknik menjawab soalan sains

Masa Suhu (min) ( C ) 11 50 16 60 21 70 26 80 35 100 JADUAL 29 Jadual 2 menunjukkan bacaan suhu sebikar air yang sedang dipanaskan mengikut masa. Ramalkan apa yang berlaku pada minit ke 40. I Air akan mendidih II Suhu air meningkat ke 110 C III Suhu akan berubah dengan lebih cepat A I sahaja B I dan II sahaja C II dan III sahaja D I, II dan III

Page 51: Teknik menjawab soalan sains

10 Jarak antara Bumi dengan Matahari ialah 150 000 000 km. Apakah keadaan yang

mungkin terjadi jika jarak itu bertambah kepada 170 000 000 km?

I Hidupan yang ada akan musnah. II Suhu Bumi menjadi lebih sejuk. III Keadaan waktu siang lebih cerah.

A II sahaja C I dan III sahaja B I dan II sahaja D II dan III sahaja

( 1998 )

Page 52: Teknik menjawab soalan sains

Masa Suhu / C

0510152025

294456688090

11 Jadual 1 menunjukkan suhu air yang dicatatkan setiap 5 minit semasa pemanasan air. Berapa lamakah masa yang mungkin diperlukan untuk air mendidih?

A 20 minit B 25 minit C 32 minit D 42 minit

Jadual 1

Page 53: Teknik menjawab soalan sains

12 Kegiatan perkilangan dalam Rajah 3 di atas mengakibatkan

……………………………………………………

A pencemaran udara

B pencemaran air

C pencemaran udara dan air

D pencemaran air, udara dan bunyi

Rajah 3

Page 54: Teknik menjawab soalan sains

RAJAH 813 Apakah kesimpulan yang dapatdibuat daripada gambar pada Rajah 8 ? A Monyet dan manusia makan pisang B Manusia berakal dan boleh berfikir C Manusia pandai dan monyet bodoh D Manusia boleh membaca dan monyet tidak

Page 55: Teknik menjawab soalan sains

KEMAHIRAN PROSES SAINS

Page 56: Teknik menjawab soalan sains

MENGAPA PERLU KPS?

Page 57: Teknik menjawab soalan sains

APAKAH KPS?•MEMERHATI ( OBSERVING )•MENGELAS ( CLASSIFYING )•MENGUKUR DENGAN MENGGUNAKAN NOMBOR ( MEASURING USING NUMBER )•MEMBUAT INFERENS ( INFERRING )•MERAMAL ( PREDICTING )•BERKOMUNIKASI ( COMMUNICATING )•MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA ( USING TIME AND SPACE RELATIONSHIP )•MENTAFSIR DATA ( INTERPRETING DATA )•MENDEFINISI SECARA OPERASI (DEFINING OPERATIONALLY )•MENGAWAL PEMBOLEHUBAH ( CONTROLLING VARIABLES)•MEMBUAT HIPOTESIS ( HYPOTHESIZING )•MENGEKSPERIMEN ( EXPERIMENTING )

Page 58: Teknik menjawab soalan sains

KEM.PROSES

SAINS

2001 2002 2003 2004 2005

INFERENS 4 5 5 4 5

PEMBOLEH

UBAH

5 4 4 4 4

HIPOTESIS 3 3 2 1 1

MERAMAL 2 2 3 3 4

MENTAFSIR DATA

6 6 6 8 6

JUMLAH 20 20 20 20 20

ANALISIS AGIHAN MARKAH BAHAGIAN B

Page 59: Teknik menjawab soalan sains

Pembolehubah adalah perkara atau faktor yang perlu ada dalam sesuatu eksperimen.

Pembolehubah yang diubah-ubah adalah Pembolehubah yang dimanipulasikan,

Hasil dari eksperimen adalah Pembolehubah yang bergerakbalas.

Pembolehubah yang sentiasa sama sepanjang eksperimen adalah Pembolehubah yang dimalarkan.

MENGAWAL PEMBOLEHUBAH/ CONTROLLING VARIABLES

Page 60: Teknik menjawab soalan sains

Mengawal PembolehubahPembolehubah boleh jadi satu faktor, keadaan atau hubungan yang boleh diubah dalam suatu kejadian atau sistem yang dikaji.

Pembolehubah dimanipulasikan untuk menghasilkan perubahan dalam pembolehubah kedua (pembolehubah bergerakbalas). 

Pembolehubah lain yang mungkin mempengaruhi keputusan perlu dimalarkan (pembolehubah dimalarkan).

Page 61: Teknik menjawab soalan sains
Page 62: Teknik menjawab soalan sains
Page 63: Teknik menjawab soalan sains
Page 64: Teknik menjawab soalan sains

Rajah 2

Page 65: Teknik menjawab soalan sains

Suhu / C 9 12 15 18 21 24 27 30

Bilangan buah tomato 4 11 17 20 20 20 18 13

Page 66: Teknik menjawab soalan sains

A

B

C

Page 67: Teknik menjawab soalan sains

Satu sudu kalsium klorida ditambah kepada bekas yang mengandungi isipadu air yang berbeza. Selepas kalsium klorida larut, suhu dalam setiap bekas disukat. Namakan dua pemboleh ubah yang digunakan dalam eksperimen ini.

Page 68: Teknik menjawab soalan sains

Namakan dua pemboleh ubah yang berubah-ubah.

100 %pasir

75 %pasir25 %

tanah liat

50 %pasir50 %

tanah liat

25 %pasir75 %

tanah liat

Page 69: Teknik menjawab soalan sains

Senaraikan dua pemboleh ubah yang boleh memberi kesan ke atas masa pergerakan atau aktiviti tikus.

Page 70: Teknik menjawab soalan sains

Apakah dua pemboleh ubah yang perlu dimalarkan dalam eksperimen di atas?

Page 71: Teknik menjawab soalan sains

Berdasarkan graf di atas, nyatakan pemboleh ubah yang dimalarkan dalam penyiasatan tersebut.

Berat bola (g)

Kadar bilangan bola

dipam2 4 6 8 10

Page 72: Teknik menjawab soalan sains

Apakah pemboleh ubah yang perlu dimalarkan dalam penyiasatan untuk meguji hipotesis di atas?

HIPOTESISHIPOTESISKuantiti garam yang tinggi

maka suhu ais semakin rendah.

Page 73: Teknik menjawab soalan sains

MEMBUAT HIPOTESIS/ HYPOTHESIZING

Merupakan satu pernyataan umum yang cuba mengaitkan dua atau lebih pembolehubah

Kenyataan ini perlu diuji untuk membuktikan kesahihannya

Page 74: Teknik menjawab soalan sains

Membuat Hipotesis

Proses menghasilkan satu kenyataan umum yang difikirkan benar berdasar inferens, untuk menerangkan suatu perkara atau peristiwa.

Merupakan suatu ramalan mengenai hubungan antara dua atau lebih pembolehubah.

Boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

Page 75: Teknik menjawab soalan sains

Berdasarkan gambar rajah apakah hipotesis yang dapat diuji?

Page 76: Teknik menjawab soalan sains

Pada waktu tengahari panjang

bayang-bayang lebih pendek.

Jika kedudukan matahari tinggi, maka

panjang bayang-bayang pendek.

Page 77: Teknik menjawab soalan sains

Dari eksperimen di atas, nyatakan hipotesis yang ingin diuji.

Panaskan 3 minitBikar Bilangan

sudu gula

Suhu larutan selepas 3

minit

1 0 38°C

2 1 35°C

3 2 32°C

4 3 31°C

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

gula

Page 78: Teknik menjawab soalan sains

Bekas A

Bekas B

Air

Page 79: Teknik menjawab soalan sains

Pita pengukur

Batang kayu

Kertas lukisan

penJam tangan

Page 80: Teknik menjawab soalan sains

Silinder penyukat

Jam randik

TermometerAir

Page 81: Teknik menjawab soalan sains

Bahan : Larutan dakwat, larutan kapur

dan larutan air suling

Radas : 3 unit bikar, lampu suluh dan

rod kaca

Langkah eksperimen:

i. Tuangkan ketiga-tiga larutan ke

dalam bikar yang berasingan.

ii. Halakan cahaya lampu suluh ke arah

setiap bikar dan buat pemerhatian.

Page 82: Teknik menjawab soalan sains

Suhu ( C ) Bilangan Biji Benih

Bercambah

20 10

25 20

30 40

35 70

40 70

45 10

50 0

Page 83: Teknik menjawab soalan sains

MEMBUAT INFERENS / INFERRING

Membuat kesimpulan awal yang munasabah yang mungkin benar atau tidak untuk menerangkan peristiwa atau pemerhatian.

Biasanya pengalaman lepas digunakan sebagai asas untuk menyatakannya

Page 84: Teknik menjawab soalan sains

Membuat Inferens

Proses membuat kesimpulan awal untuk menerangkan peristiwa atau objek berdasarkan pemerhatian.

Pengalaman lepas digunakan sebagai asas untuk membuat kesimpulan awal tersebut.

Kesimpulan yang dibuat ini mungkin benar atau tidak.

Page 85: Teknik menjawab soalan sains

Graf di atas menunjukkan jumlah pungutan telur penyu

di Rantau Abang. Apakah inferens yang boleh anda buat?

Jumlah

pungutan

telur

1994 1996 1998 2000

Tahun

Page 86: Teknik menjawab soalan sains

Penyu semakin pupus /Kawasan mendarat diganggu / tercemarPenyu mendapat kawasan mendarat yang baru

Page 87: Teknik menjawab soalan sains

Apakah inferens anda tentang perbezaan bilangan telur dan anak yang menjadi dewasa

bagi ikan dan ayam?

Bilangan telur dihasilkan

Bilangan anak menjadi dewasa

Ikan Ayam

Page 88: Teknik menjawab soalan sains

Apakah inferens anda tentang perbezaan bilangan telur dan anak yang menjadi dewasa bagi ikan dan ayam ?

TAFSIRAN SOALAN

Mengapa ikan bertelur banyak tetapi sedikit yang menjadi dewasa manakala ayam bertelur sedikit tetapi hampir semua menjadi dewasa ?

Page 89: Teknik menjawab soalan sains

Mengapa ikan berada di dasar laut pada waktu malam dan berhampiran permukaan laut pada waktu siang?

Page 90: Teknik menjawab soalan sains

Apakah inferens yang boleh dibuat berdasarkan kedudukan ikan di atas?

Waktu malam Waktu siang

Page 91: Teknik menjawab soalan sains

Pilih jawapan yang betul

A Ikan tidur pada waktu malam B Ikan berada berhampiran permukaan pada waktu siang. C Pada waktu siang makanan banyak di sebelah atas. D Ikan tertarik kepada cahaya matahari.

Page 92: Teknik menjawab soalan sains

Jawapan

Pada waktu siang makanan banyak di atas, waktu malam sebaliknya.

Pada waktu siang musuh banyak di bawah, waktu malam sebaliknya.

Page 93: Teknik menjawab soalan sains

Jadual menunjukkan maklumat tentang kajian terhadap ikan dalam sebatang sungai dalam tahun 1990 dan 1998.

Tahun penyiasatan

1990 1998Purata berat

Ikan / kg0.5 1.0

Bilangan

Spesis ikan2 5

Page 94: Teknik menjawab soalan sains

Tuliskan inferens anda tentang perbezaan bilangan dan spesis ikan dalam tahun 1990 dan 1998 ?

Mengapa berat dan bilangan spesis ikan dalam tahun 1998 lebih tinggi berbanding tahun 1990?

Page 95: Teknik menjawab soalan sains

Pilih jawapan yang betul

A Pencemaran sungai berlaku

B Kekurangan makanan di dalam sungai

C Bilangan ikan ditambah ke dalam sungai

D Ikan dari jenis baka yang baik

Page 96: Teknik menjawab soalan sains

Jawapan sebenar

A Pencemaran sungai berlaku dalam tahun 1990B Tiada pencemaran sungai dalam tahun 1998C Bilangan ikan di sungai ditambah dalam tahun 1998D Makanan kurang pada tahun 1990

Page 97: Teknik menjawab soalan sains

Tuliskan inferens tentang masa yang diambil untuk 80 ml air mendidih?

Isipadu air(mililiter)

20 40 60 80

Masa untukMendidih(saat)

60 75 95 120

Page 98: Teknik menjawab soalan sains

Pilihan jawapan

A Isipadu air banyakB Kuantiti air paling banyakC Haba lebih banyak diperlukanD Memerlukan tenaga haba paling banyak

Page 99: Teknik menjawab soalan sains

Membuat Inferens Secara Perbandingan

Waktu Suhu udara

Kandang haiwan Y

C

Suhu udara

Kandang haiwan Z

C

7 pagi 28 28

9 pagi 27 30

11 pagi 28 33

1 ptg 27 37

3 ptg 28 33

5 ptg 27 30

Page 100: Teknik menjawab soalan sains

Pilihan jawapanA Suhu udara kandang Y rendah manakala suhu udara kandang haiwan Z sebaliknya.

B Kandang Y terletak di kawasan gurun.

C Bilangan haiwan di kandang Y kurang.

D Kandang haiwan Y mempunyai banyak tingkap berbanding kandang haiwan Z.

Page 101: Teknik menjawab soalan sains

JADUAL Tahun penyiasatan

1990 1994 1998Purata berat

Ikan / kg0.5 1.0 1.5

1. Apakah inferens anda tentang perbezaan purata berat ikan sepanjang tahun 1990 hingga tahun 1998?

2. Apakah pola / corak perubahan purata berat ikan sepanjang tahun 1990 hingga tahun 1998?

3. Apakah tujuan penyiasatan tersebut dijalankan?

Page 102: Teknik menjawab soalan sains

GRAFBerat ikan

(kg)

1990 1994 1998 Tahun

0.5

1.0

1.5

1. Apakah inferens anda tentang perbezaan purata berat ikan sepanjang tahun 1990 hingga tahun 1998?

2. Apakah pola / corak perubahan purata berat ikan sepanjang tahun 1990 hingga tahun 1998?

3. Apakah tujuan penyiasatan tersebut dijalankan?

Page 103: Teknik menjawab soalan sains

PERNYATAAN

1. Jumlah berat ikan hasil tangkapan di Sungai Keropok Leko pada tahun 1990 paling rendah.

2. Jumlah berat ikan hasil tangkapan di Sungai Keropok Leko pada tahun 1994 meningkat sekali ganda berbanding tahun 1998.

3. Jumlah berat ikan hasil tangkapan di Sungai Keropok Leko pada tahun 1998 paling tinggi.

1. Apakah inferens anda tentang perbezaan purata berat ikan sepanjang tahun 1990 hingga tahun 1998?

2. Apakah pola / corak perubahan purata berat ikan sepanjang tahun 1990 hingga tahun 1998?

3. Apakah tujuan penyiasatan tersebut dijalankan?

Page 104: Teknik menjawab soalan sains

MENTAFSIR DATA / INTERPRETING DATA

Proses memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpul. Data yang dikumpul mungkin dalam pelbagai bentuk seperti jadual, gambarajah, graf, gambar dan sebagainya.

Page 105: Teknik menjawab soalan sains

Bulan

TarikhJanuari Februari Mac

5 7.17 7.27 7.27 10 7.19 7.28 7.26 15 7.21 7.29 7.25 20 7.23 7.28 7.24 25 7.24 7.27 7.23

Page 106: Teknik menjawab soalan sains

a) Apakah yang kamu faham tentang perubahan waktu matahari tenggelam dalam bulan Januari?

b) Apakah corak perubahan waktu matahari tenggelam sepanjang bulan Februari?

c) Nyatakan hubungan antara tarikh dengan waktu matahari tenggelam dalam bulan Mac?

d)Apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang waktu matahari tenggelam sepanjang bulan Januari hingga bulan Mac?

Page 107: Teknik menjawab soalan sains

Jadual menunjukkan waktu terbit matahari di Kuala Lumpur. Apakah pembolehubah yang bergerakbalas?

BulanTarikh

OKTOBER NOVEMBER DISEMBER

1 6.59 6.56 7.03

5 6.58 6.57 7.04

10 6.57 6.58 7.07

15 6.56 6.59 7.09

20 6.56 7.00 7.09

25 6.56 7.01 7.11

31 6.56 7.02 7.14

Page 108: Teknik menjawab soalan sains

MENTAFSIR MAKLUMAT

15 Jadual di atas menunjukkan percambahan anak benih kacang hijau Keputusan ini menunjukkan bahawa anak benih melakukan proses A penunasan C percambahan B pembiakan D pertumbuhan ( 2001 )

Hari Ketinggian/ cm

Pertama 0.5

Kedua 5.5

Ketiga 11.5

Page 109: Teknik menjawab soalan sains

Meramal

Proses untuk menentukan dan menjangka peristiwa yang akan berlaku.

Berdasarkan kepada pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Page 110: Teknik menjawab soalan sains

Bilangan anak tangga

Bilangan denyutan nadi

0 20

5 24

10 28

15 32

20 36

25

Ramalkan bilangan denyutan nadi

jika seseorang menaiki 30 anak tangga.

Page 111: Teknik menjawab soalan sains

Sejenis tali digantung dengan beberapa pemberat. Berpandukan graf di atas, nyatakan tujuan eksperimen dijalankan.

Pemanjangan tali (cm)

Jisim pemberat (g)

Page 112: Teknik menjawab soalan sains

Berdasarkan gambar rajah, nyatakan tujuan eksperimen di atas.

Magnet P Magnet Q Magnet R

Klip kertas

Page 113: Teknik menjawab soalan sains

Berpandukan jadual di atas, apakah tujuan eksperimen itu dijalankan?

EKSPERIMEN 1

EKSPERIMEN 2

EKSPERIMEN 3

Wayar Wayar WayarMentol Mentol Mentol

Suis Suis Suis3 sel kering 1 sel kering 2 sel kering

Page 114: Teknik menjawab soalan sains

Empat helai kertas yang berlainan saiz dilepaskan dari satu ketinggian. Masa yang diambil untuk tiba di permukaan bumi dicatatkan. Apakah tujuan eksperimen itu dijalankan?

Kertas Saiz kertas Masa (s)R 3 cm2 2S 5 cm2 3T 7 cm2 6U 9 cm2 7

Page 115: Teknik menjawab soalan sains

Teknik Mencatat Nota

1. Mengumpul isi-isi penting

2. Membina peta konsep / minda

3. Membina carta aliran

4. Melukis rajah

5. Membina jadual

6. Meringkaskan nota

7. Neumonik

Page 116: Teknik menjawab soalan sains

CAHAYA BOLEH MENEMBUSI BAHAN TERTENTU

1. Cahaya boleh menembusi sesetengah bahan tertentu.2. Bahan-bahan boleh dikelaskan kepada tiga jenis berdasarkan kebolehan cahaya menembusinya.3. Tiga jenis bahan itu ialah bahan lutsinar, bahan lutcahaya dan bahan legap.4. Bahan lutsinar membenarkan semua cahaya menembusinya tanpa halangan.5. Objek yang dilihat menerusi bahan lutsinar dapat dilihat dengan jelas.6. Objek yang dilihat menerusi suatu bahan lutcahaya adalah tidak jelas dan kelihatan samar-samar.7. Bahan legap ialah bahan yang tidak membenarkan sebarang cahaya melaluinya.Oleh itu objek tidak akan kelihatan langsung apanila dilihat menerusi bahan legap.

Page 117: Teknik menjawab soalan sains

Mengumpul Isi-Isi Penting

Penembusan cahaya melalui bahan:i.Lut sinar – membenarkan seluruh cahaya menembusinya. contoh; plastik jernihii.Lut cahaya – membenarkan sebahagian cahaya menembusinya. contoh; kertas surihiii.Legap- Tidak membenarkan cahaya menembusinya. contoh; papan

Page 118: Teknik menjawab soalan sains

Membina peta konsep

Bahan

Asli Sintetik

Kayu Polisterina

Logam Nylon

Marmar Plastik

Page 119: Teknik menjawab soalan sains

Pengetinan Dan Pembotolan

1. Pengetinan dan pembotolan adalah cara pengawetan makanan yang popular sekarang.2. Ini kerana makanan boleh disimpan untuk jangkamasa yang sangat panjang.3. Proses pengetinan bermula apabila tinkosong dipanaskan pada suhu 100 C untukmembunuh bakteria.4.Makanan kemudian dimasukkan ke dalam tin kosong tersebut.Makanan juga perlu dipanaskan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tin.

Page 120: Teknik menjawab soalan sains

Membina carta aliranPengetinan makanan

Tin dibersihkan dan direndam air panas

Makanan dimasukkan ke dalam tin

Makanan dalam tin dipanaskan

Tin dipaterikan

Tin dipanaskan dengan suhu yang tinggi

Tin makanan dilabel,dibungkus dan dipasarkan

Page 121: Teknik menjawab soalan sains

Melukis rajah

Page 122: Teknik menjawab soalan sains

Membina jadual

Proses Perubahan keadaan bahan

Peleburan Pepejal cecair

Pendidihan Cecair gas

Kondensasi Gas cecair

Penyejatan Cecair gas

Penyejukbekuan Cecair pepejal

PERUBAHAN KEADAAN BAHAN

Page 123: Teknik menjawab soalan sains

Meringkaskan nota

1. Konduktor ialah bahan yang bolaeh mengalirkan arus elektrik2. Penebat ialah bahan yang tidak

boleh mengalirkan arus elektrik 3. Suhu ialah sukatan darjah kepanasan

atau kesejukan sesuatu objek

Page 124: Teknik menjawab soalan sains

NeumonikSusunan planet-planet dari kedudukan Matahari.Utarid ---------- Ustazah

Zuhrah ---------- Zaharah

Bumi ---------- Bawa

Marikh ---------- Motor

Musytari ---------- Modenas

Zuhal ---------- Zamri

Uranus ---------- Ura-ura

Neptun --------- Naik

Pluto ---------- Planet