teknik menjawab pt3

of 60 /60
١٤٤٣ رة خ دى الآ ما ج١٣ ١٤٤٣ رة خ دى الآ ما ج١٣ OLEH : USTAZAH ZURIYANI MOHD SMA SETIU BA HONS. BAHASA ARAB & TAMADDUN ISLAM UKM TEKNIK MENJAWAB SOALAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHASA ARAB BAHASA ARAB PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

Upload: ummu-mariah-idris

Post on 25-Jan-2017

628 views

Category:

Education


11 download

TRANSCRIPT

Page 1: Teknik menjawab pt3

١١شوال١٤٤٤لل لللل ١١شوال١٤٤٤لل لللل

OLEH :USTAZAH ZURIYANI MOHD

SMA SETIU

BA HONS.BAHASA ARAB &

TAMADDUN ISLAMUKM

TEKNIK MENJAWAB SOALAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHASA ARABBAHASA ARAB

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

Page 2: Teknik menjawab pt3

22

Supaya calon ;Supaya calon ; Soalan KBATSoalan KBATmenjawab dengan tepat dan betul menjawab dengan tepat dan betul mendapat markah bagi setiap jawapan mendapat markah bagi setiap jawapan yang diberikanyang diberikan tahu cara menjawab setiap bentuk soalan tahu cara menjawab setiap bentuk soalan yang dikemukakan [jawapan tidak yang dikemukakan [jawapan tidak menyeleweng menyeleweng ]] boleh menyusun setiap jawapan boleh menyusun setiap jawapan andaanda

Pemeriksa senangPemeriksa senang……..……..jawapan calonjawapan calonMemeriksaMemeriksa MembacaMembacaMemahami Memahami

MENGAPA PERLU TEKNIK MENJAWABMENGAPA PERLU TEKNIK MENJAWAB

Page 3: Teknik menjawab pt3

33

DI SEBALIK “ PEPERIKSAAN ”DI SEBALIK “ PEPERIKSAAN ”P Persediaan awal menjamin kejayaanE Elakkan mengulangkaji pada saat akhirP Peruntukan masa secara bijakE Elakkan perlakuan menipuR Rangka jawapan sebelum jawabI Isi harus disusun aturK Ketepatan, kekemasan dan kualitiS Semak semula kerja andaA Analisa soalan meringankan kekanganA Akur dengan arahan dan kehendak soalanN Nilai prestasi diri anda dari semasa ke

semasa

Page 4: Teknik menjawab pt3

44

PMR9ASPM21A

Page 5: Teknik menjawab pt3

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Page 6: Teknik menjawab pt3

ASPIRASI MURID

Page 7: Teknik menjawab pt3

PENAMBAHBAIKAN BENTUK PELAPORANPENAMBAHBAIKAN BENTUK PELAPORAN

•Sejarah•Geografi

Ujian Bertulis

Pelbagai Instrumen

Ujian Lisan & Ujian Bertulis

1. Bahasa Cina2. Bahasa Tamil3. Bahasa Iban4. Bahasa

Kadazandusun5. Bahasa Arab6. Bahasa Punjab

1. Sains2. Matematik3. KHB4. Pendidikan Islam

2014

Page 8: Teknik menjawab pt3

BAGAIMANA HENDAK MENGUASAIBAGAIMANA HENDAK MENGUASAIKERTAS PT3 BAHASA ARAB?KERTAS PT3 BAHASA ARAB?

1.1. FORMAT SOALANFORMAT SOALAN

2. BENTUK SOALAN

3. CAKUPAN SOALAN

CALON PERLU MENGETAHUI;

Page 9: Teknik menjawab pt3

NAHU BAHASA ARABNAHU BAHASA ARAB MUFRADAT / KOSA KATA BAHASA MUFRADAT / KOSA KATA BAHASA

ARAB ARAB UNGKAPAN /IBARAH BAHASA ARAB;UNGKAPAN /IBARAH BAHASA ARAB;

SEMUA BIDANG PEMBELAJARAN SEMUA BIDANG PEMBELAJARAN TINGKATAN 1, 2 DAN 3TINGKATAN 1, 2 DAN 3

CAKUPAN SOALAN

1. FORMAT SOALAN 2. ASAS PEMBINAAN SOALAN 3.TEKNIK MENJAWAB

Page 10: Teknik menjawab pt3

FORMAT SOALAN PT3FORMAT SOALAN PT3SOALAN 1SOALAN 1

SOALAN 3SOALAN 3

1. FORMAT SOALAN 2. ASAS PEMBINAAN SOALAN 3.TEKNIK MENJAWAB

SOALAN 2SOALAN 2

SOALAN SOALAN 44SOALAN SOALAN 55SOALAN SOALAN 66

Page 11: Teknik menjawab pt3

SOALAN 1: : SOALAN ا DAN ب MENGANDUNGI; 20 markah

SOALAN ا

SOALAN ب

Pilihan Jawapan (10 markah)

Tukar Perkataan(10 Markah)

1. FORMAT SOALAN 2. ASAS PEMBINAAN SOALAN 3.TEKNIK MENJAWAB

Soalan Nahu

Tidak menyalin

jawapan di tempat

kosong : 0 markah

Page 12: Teknik menjawab pt3

Nahu Ting 1, 2 dan 3Nahu Ting 1, 2 dan 3Ting 1 Ting 2 Ting 3Kalimat Isim Nakirah & Makrifah Tasrif Fe’elIsim Muzakkar wa Muaannas

Isim Jamak Fe’el Mabni Lilmaklum wal Majhul

Mufrad, Muthanna, Jamak

Tasrif Fe’el Zorof

Tasrif Fe’el Mubtada’ wa Khabar Adawat Nafi

Jumlah Ismiyah Fa’el Adawat Nasab

Jumlah Fi’liyah Maf’ulun Bihi Adawat Jazam

Isim Isyarah Isim Mausul Atof

Huruf Jar Adawat Istifaham Kana wa Akhawatuha

Adawat Istifaham Na’at wa Atof Inna wa Akhawatuha

Adad Ma’dud Adad Ma’dud Adad Madud

1212

Page 13: Teknik menjawab pt3

) بين مما الصحيحة اإلجابة باختيار اآلتية الفراغات امأل ( أ بين مما الصحيحة اإلجابة باختيار اآلتية الفراغات امأل أالقوسين.القوسين.

بتول يغ جوافن مميليه دغن دباوه كوWسوغ تمفت بتول ايسي يغ جوافن مميليه دغن دباوه كوWسوغ تمفت ايسي. كوروغن دالم تردافت يغ فركاتاءن .درفد كوروغن دالم تردافت يغ فركاتاءن درفد

)1()1() / / ( . من ___________ إلى على المستشفى عمي (يذهب / / ( . من ___________ إلى على المستشفى عمي يذهب

ماذا___________ ) )2()2( األول؟ ماليزيا وزراء ماذا___________ ) رئيس األول؟ ماليزيا وزراء رئيس ) / من/ ( لماذا / من/ لماذا

((33)) . ___________! بهدوء الفصل محمد . يا ___________! بهدوء الفصل محمد يا ) / / ادخلوا) ادخلي ( ادخل / / ادخلوا) ادخلي ادخل

1313

Page 14: Teknik menjawab pt3

)Wب )Wب . يناسبها ما إلى اآلتية العبارات . أكمل يناسبها ما إلى اآلتية العبارات أكملكسسواينث مغيكوت برايكوت ايات كسسواينث لغكفكن مغيكوت برايكوت ايات لغكفكن

. دبري يغ ايات .برفندوكن دبري يغ ايات   برفندوكن"يعمليعملفالح فالح هوهو" " الحقل "في الحقل في

  في( _____________ ________ 11)) حة في( _____________ ________ فال حة فال

الحقل.الحقل.في ________ ____________ )2( ____________ )2( حات في ________ فال حات فال

..الحقلالحقل

1414

Page 15: Teknik menjawab pt3

1515

Page 16: Teknik menjawab pt3

Teks diberiTeks diberi8 soalan kefahaman8 soalan kefahamanSoalan 9 : 3 perkataan seertiSoalan 9 : 3 perkataan seertiSoalan 10: 3 perkataan Soalan 10: 3 perkataan

berlawanberlawan

30 markah30 markah

Soalan 2Soalan 2

Page 17: Teknik menjawab pt3

PEMARKAHAN PEMARKAHAN soalan kefahamansoalan kefahaman

Jawapan tepat : Jawapan tepat : 3 markah penuh3 markah penuhTiada muqaddimah jawapan : Tiada muqaddimah jawapan :

potong ½ markahpotong ½ markahMuqaddimah ditulis tapi jawapan salah:Muqaddimah ditulis tapi jawapan salah:

Tetap dapat ½ markahTetap dapat ½ markahMuqaddimah sahaja ditulis : Muqaddimah sahaja ditulis :

Tiada MarkahTiada MarkahSetiap kesalahan bahasa dan nahu potong Setiap kesalahan bahasa dan nahu potong

½ markah½ markah

1717

Page 18: Teknik menjawab pt3

Cara menulis muqaddimah Cara menulis muqaddimah jawapanjawapan

1818

• األخرى لماذا الحيوانات تخافاألسد؟ من

Page 19: Teknik menjawab pt3

1919

Page 20: Teknik menjawab pt3

2020

Page 21: Teknik menjawab pt3

فعل؟ فعل؟ ماذا ماذا2121

Page 22: Teknik menjawab pt3

هل؟هل؟2222

Page 23: Teknik menjawab pt3

كم؟كم؟2323

Page 24: Teknik menjawab pt3

Soalan 3

Situasi dalam Bahasa MelayuSituasi dalam Bahasa Melayu

Pelajar menulis ungkapan dalam Bahasa ArabPelajar menulis ungkapan dalam Bahasa Arab

Menulis ungkapan bukan terjemahanMenulis ungkapan bukan terjemahan

10 markah

Page 25: Teknik menjawab pt3

2525

PEMARKAHAN

-Tiada munada ) ! صديقي يا ! يا) طالب -- potong ½ markah-Kesalahan nahu, bahasa dan ejaan -- potong ½ markah

Page 26: Teknik menjawab pt3

Bentuk bentuk situasiBentuk bentuk situasiAjak Larang Ucapan Suruh Nasihat Tanya Sila

نقرأ هياهيا

نذهب

تقرأ الال

تذهبال

تلعب

اقرأاذهبالعب

لنا .ينبغيواجب .علينالنا بد .ال

تفضل ب

2626

Page 27: Teknik menjawab pt3

Menyusun perkataan menjadi ayat yang Menyusun perkataan menjadi ayat yang lengkaplengkap

10 markah10 markah

2727

Soalan 5Soalan 5

Page 28: Teknik menjawab pt3

PERMARKAHANPERMARKAHAN

satu salah potong satu salah potong 1 markah1 markahJawapan yang munasabah diterimaJawapan yang munasabah diterima

2828

Page 29: Teknik menjawab pt3

((11)) - - - - إلى- بعد عثمان المدرسة يذهب - الفطور - - - إلى- بعد عثمان المدرسة يذهب الفطور..............................................................................................................................................

((22)) - - - - الملعب – القدم يلعب الالعبون كرة - في - - - الملعب – القدم يلعب الالعبون كرة في....................................................................................................................................

((33 ) ) - - - قريب- يسكنون بيتي المدرسون - من - - قريب- يسكنون بيتي المدرسون من ............................................................... ...............................................................

((44 ) ) - - - الصبح- جماعة يصلون Wصالة - المسلمون - - الصبح- جماعة يصلون Wصالة المسلمون

.................................................................... ....................................................................((55)) – – - اولئك – درسهن ينتبهن الى - – – التلمذات اولئك – درسهن ينتبهن الى التلمذات

............................................................... ...............................................................

2929

Page 30: Teknik menjawab pt3

JUMLAH MARKAH : 100 MARKAHJUMLAH MARKAH : 100 MARKAH

TEMPOH UJIAN : 2 JAMTEMPOH UJIAN : 2 JAM

3. JUMLAH MARKAH / TEMPOH UJIAN

1. FORMAT SOALAN 2. ASAS PEMBINAAN SOALAN 3.TEKNIK MENJAWAB

Page 31: Teknik menjawab pt3

ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIAMALAYSIA

Page 32: Teknik menjawab pt3

3232

MENAMBAH BAIK KERANGKA MENAMBAH BAIK KERANGKA PENTAKSIRANPENTAKSIRAN

Memasukkan kemahiran kreatif dan penyelesaian masalah. Menjelang 2016, soalan yang menguji kemahiran ini akan membentuk sekurang-kurangnya 40% daripada soalan UPSR dan sekurang kurangnya 50% daripada soalan mata pelajaran SPM.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 Bab 4 Pembelajaran Murid, 4-6

Page 33: Teknik menjawab pt3

3333

MENAMBAH BAIK KERANGKA MENAMBAH BAIK KERANGKA PENTAKSIRANPENTAKSIRAN

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 Ringkasan Eksekutif, E -13

Guru tidak lagi perlu meramal soalan dan topik yang akan diuji, dan melaksanakan latih tubi bagi mengingati kandungan pelajaran. Sebaliknya, murid akan dilatih untuk berfikir secara kritis dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi berbeza.

Page 34: Teknik menjawab pt3

Menyediakan murid Menyediakan murid kemahiran Abad ke-21kemahiran Abad ke-21

2121stst Century Skills Century Skills

Page 35: Teknik menjawab pt3

21st Century Skills for a 21st Century Skills for a globalglobal economy… economy…

Flattening of the Flattening of the worldworld

GlobalizationGlobalization CompetitionCompetition Shift in work Shift in work

patterns and patterns and careerscareers

Page 36: Teknik menjawab pt3

21st Century Skills for a 21st Century Skills for a creativecreative economy… economy…

Moving from information to conceptual ageMoving from information to conceptual age

Right brain rising Right brain rising )Creativity and innovation()Creativity and innovation(

Page 37: Teknik menjawab pt3

21st Century Skills for a 21st Century Skills for a collaborativecollaborative economy…economy…

Harness Harness collective capability collective capability and genius and genius to spur innovation, growth, and success.to spur innovation, growth, and success.

MassesMasses of people will of people will participateparticipate in the in the economy economy

Online communities Online communities will transcend social will transcend social networking to pioneer a new form of networking to pioneer a new form of collaborative productioncollaborative production

Forecasts new world of enterprise, Forecasts new world of enterprise, collaboration, innovation, collaboration, innovation, and and value value creationcreation

Page 38: Teknik menjawab pt3

PERSPEKTIF BAHARU DALAM PENGGUBALAN

ITEM PENTAKSIRAN KBAT

Page 39: Teknik menjawab pt3

3939

Mentaksir Kemahiran Berfikir Aras Tinggi kerap meliputi prinsip tambahan berikut;

1.Persembahkan item dalam bentuk yang mencabar minda murid berfikir, biasanya dinyatakan oleh stimulus yang relevan dengan permasalahan yang diberi.

2.Gunakan konteks tugasan yang baharu )serta berkaitan dengan kehidupan harian( , tidak pernah ditemui oleh murid dibilik darjah atau buku teks .

Prinsip Umum Mentaksir Kebolehan Murid dalam KBAT

Page 40: Teknik menjawab pt3

4040

MENYELESAIKAN MASALAHMENYELESAIKAN MASALAH

Page 41: Teknik menjawab pt3

TUGASAN

A

B

C

D

E

Soalan KBAT adalah mencabar minda untuk berfikir secara kreatif dan kritis, melampaui buku teks dan menggunkaan pelbagai stimulus dan bahan sokongan.

PETA

Page 42: Teknik menjawab pt3

4242ARAS KESUKARANARAS KESUKARANDitentukan berdasarkan tiga aspek:

1.Peringkat pengetahuan atau kemahiran )Level of knowledge or skills(

2.Kelaziman )Familiarity(

3.Kerencaman )Complexity(

KRITERIA ARASMUDAH

ARASSUKAR

1. Aras Pengetahuan atau Kemahiran

Asas(Basic)

Lanjutan (Advance)

2. Kelaziman Lazim(Familiar)

Baharu(Novel)

3. Kerencaman Ringkas(Simple)

Rencam (Complex)

Page 43: Teknik menjawab pt3

CONTOH SOALAN KBAT

)SOALAN 4(

١١شوال١٤٤٤لل لللل ١١شوال١٤٤٤لل لللل Tenik Menjawab Soalan PT3Tenik Menjawab Soalan PT3

Page 44: Teknik menjawab pt3

Soalan 4Soalan 4Bina Bina 5 ayat 5 ayat berdasarkan maklumat / iklan/ berdasarkan maklumat / iklan/

gambar/ peta/ jadual/ cara penyediaan gambar/ peta/ jadual/ cara penyediaan yang diberiyang diberi

10 Markah10 Markah1 ayat lengkap 1 ayat lengkap 2 markah2 markah

4444

Page 45: Teknik menjawab pt3

GambarGambar

4545

Page 46: Teknik menjawab pt3

PetaPeta

4646

Page 47: Teknik menjawab pt3

JadualJadual

4747

Page 48: Teknik menjawab pt3

Langkah-langkah PenyediaanLangkah-langkah Penyediaan

4848

Page 49: Teknik menjawab pt3

4949

Page 50: Teknik menjawab pt3

5050

Page 51: Teknik menjawab pt3

SELESAI MENJAWAB

1.Semak semula jawapan pada semua soalan.

2.Ikat kertas jawapan dengan simpul mati bukan simpul riben.

3.Hantar kertas jawapan apabila diarah berbuat demikian.

4.Diakhiri dengan Alhamdulillah dan Bertawakkal kepada Allah.

Page 52: Teknik menjawab pt3

ANDA !! YANG MANA SATUANDA !! YANG MANA SATU

Page 53: Teknik menjawab pt3

5353

ANDA PENENTU KEMENJADIAN MODAL INSAN YANG CEMERLANG

Page 54: Teknik menjawab pt3

CARILAH KEHEBATAN & CIPTALAH KEJAYAAN HIDUP !

DUNIA DALAM TANGAN ANDA !!DUNIA DALAM TANGAN ANDA !!PELUANG MENANTI ANDA PELUANG MENANTI ANDA !!!!

TUNGGU PELUANGCARI PELUANG CIPTA PELUANG

PELUANG PELUANG

PELUANG

PELUANG

PELUANG

Page 55: Teknik menjawab pt3

5555

ANDA PEWARIS KITA DI PERSADA DUNIA.

Page 56: Teknik menjawab pt3

5656

Page 57: Teknik menjawab pt3

5757

Matlamat adalah kuasa kehidupan.

Orang yang hebat mempunyai matlamat

Orang yang hebat seperti saudara perlu ada matlamat.

Oleh itu….…. orang hebat perlu ada ilmu…. tahu antara tanggungjawab dan amanah…. kehadirannya terasa

Maka marilah sama-sama kita bermuhasabah agar sejarah kita tidak dipandang jelik…

Page 58: Teknik menjawab pt3

SEMOGA

ANDA

BERJAYA

MEREKA

BOLEH

ANDA

BOLEH

Page 59: Teknik menjawab pt3

5959

Page 60: Teknik menjawab pt3

6060