teknik menjawab pt3 2015

44

Upload: syartina-1

Post on 18-Aug-2015

190 views

Category:

Documents


24 download

DESCRIPTION

PT3

TRANSCRIPT

FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)MATA PELAJARAN MATEMATIK PERINGKAT MENENGAH RENDAHMULAI TAHUN PENTAKSIRAN 2014Bil Perkara Ujian Bertulis 1 Jenis Inst!"en U#i$nO%#e&ti' U#i$n S!%#e&ti' 2 Jenis ite" Res()ns Te*$+Res()ns Te%!&$ 3 ,ent!& T!-$s$nIn+i.i+!4 ,i/$n-$n S)$/$n10s)$/$n0 J!"/$* M$&$* 100 1 Te"()* U#i$n 2 #$"2 K)nst!& 13 Pen-et$*!$n+$n&e'$*$"$n tent$n-&)nse(4*!&!"4(insi( +$nte)e"5$n-%e&$it$n +en-$nN)"%)4,ent!&+$n Pe&$it$n23 Ke"$*i$n"en-en+$/i&$n )(e$si $s$s2 K)nst!& 33 Ke"$*i$n%e&)"!ni&$si+$n "en$$&!/ se6$$ M$te"$ti&43 Ke"$*i$n"en5e/es$i&$n "$s$/$*03 Ke"$*i$n "en-*it!n-13 Ke"$*i$n $s$s M$te"$ti&7 Pe"$&$*$n An$/iti&$/KaedahPemarkahanAnalitik.Kaedahanalitikdikenaljugasebagai kaedahmarkahpoinkeranakaedahinimemerlukanskema pemarkahanyangterperincidansetiapunitjawapandiberi perhatiandanpemberatan.Dalamkaedahini,markahdiperuntukkan kepadaunsur-unsurpentingmengikutpemberatannya.Unsur-unsurpentingyangmerangkumkriteriakandungan,pengolahan,dan prosesitudikesandandimarkahi secaraberasingan.lnibermaknabahawajikaunsur-unsurtigakriteria tersebutbanyakterdapatdalamjawapancalon,maka tinggilahmarkahyangakandiberikankepadanya.Pemarkahan analitik memberikan perhatian bukan sahaja kepada unsur isi atau idea utama tetapijugakepadaorganisasidankebersepaduanunsur-unsur berkenaan.Kaedahanalitikseringdigunakandalampeperiksaan awam,khasnyabagisoalanyangmemerlukanjawapanyang terperinci,seragam,danberstruktur.kalapemarkahan yangdigunakanialahskalainter!al.kemapemarkahanyang dihuraikansecaraterperincimemudahkan pemeriksauntukmemberikanmarkahdengantepat."lehitu keobjekti#anpemarkahansertakebolehpercayaandapatditingkatkan. $ontoh Kaedah Pemarkahan Analitik.TEKNIK MENJAWAB SOALAN MATEMATIK PT3No Langkah-langkah1Sebelum memulakan MENJAWAB kertas soalan, murid hendaklah memahami arahan yang diberi. Kertas soalan mengandungi 10 soalan dimana setia soalan memunyai e!ahan ke!il " soalan iaitu #a$ % " markah , #b$ % & markah dan #!$ % " markah. Setia soalah memberikan 10 markah dan markah enuh untuk 10 soalan ialah 100.' (emoh masa yang diberikn untuk men)a*ab adalah ' )am atau 1'0 mint +eruntukkan masa bagi setia soalan iaitu 10 minit bagi satu soalan. Jadi untuk 10 soalan temoh masa yg diambil ialah 100 minit. Murid ada '0 minit lagi untuk meyemak soalan yang telah dibuat." Mengutamakan soalan bahagian #a$ bagi setia soalan. Soalan bahagian #a$ adalah soalan yang berkaitan dengan engetahuan serta konse bagi sesuatu ta)uk.TEKNIK MENJAWAB SOALAN MATEMATIK PT3No Langkah-langkah&Soalan yang *a)ib keluar # mesti disoal dalam setia kali entaksiran$ ,- .ra/ /ungsi- Statistik #mod, median mean, gra/ garis, !arta bar dan !arta ai-salah satu$- (rigonometri #tan, kos, sin$- .aris nombor- +engiraan #mi0ed number$ mengikut konse 1B23MAS4- Nisbah dan kadar- 5uas ka*asan berlorek- 5okus- +embinaan geometri6Soalan-soalan lain adalah setiasa bertukar. Maka hendaklah memilih soalan yang agak senang untuk men)imatkan masa. Siman soalah KBA( untuk di)a*ab aabila selesai men)a*ab soalan biasa. Ba!a soalan dengan teliti untuk mngelak kekeliruan.TEKNIK MENJAWAB SOALAN MATEMATIK PT3No Langkah-langkah7 3i*a)ibkan memba*a kalkulator dan biasakan menggunakan kalkulator. 608 kesalahan yang dibuat oleh murid adalah kesalahan men!ongak9mengira. 3isebabkan murid tidak menguasai ke!ekaan mengira , maka di*a)ibkan utk menyemak setia engiraan yang dibuat dengan menggunakan kalkulator.: Sila lihat /ormula di muka surat hadaan sebelum membuat soalan yang menggunakan /ormula.Soalan-soalan yang menggunakan /ormula ,- +erimeter dan 5uas- +ee)al dan ;siadu- .eometri koordinat- +embesaran #trans/ormasi$< Jika masa tidak men!ukui untuk menghabiskan soalan yang belum dibuat, )angan anik. Anda hanya erlu menyemak soalan yang telah dibuat. =okuskan d soalan yang mudah iaitu bahagian #a$ suaya tidak belaku kesilaan9 ke!uaian d soalan yang mudah.%athematics50P&'(AK)*A' ()'+KA(A' ,- .a/-., 0 1.2 3 1.4 (empat Kosong 3 1., 51.4 3 1.67 3 -1.- 5 1.4 3 1.,P 3 -1.2 5 1.4 3 -1.8* 3 1.6 51.4 3 -.-- .b/.i/ .9-4/ :85 -; < 1.43 4 :85 9=8 : -1=4(D).ii/( ) 7 4 72 120 ) ( x a - .b/( ) ( ) 74172 120 batau4748 =atau7 12 =84 =7 4 48 =- .c/( )21650 = iatau8 50 =42 =atau or /126 3 42 = = x110 =.ii/ 3.4> < 81 / : -11?394?> .a/Nota:Nota:Jangan bagi lebih daripada tiga Jangan bagi lebih daripada tiga jawapanjawapan>,,-,6> .b/->881.>8-41atau> .c/3 81 @ -.83 -1.180 .81 @ -.8/39.81 am atauAam 1981atau 368, .a/$orresponding anglesudut sepadanAlternate angles udut berselang-seli)nterior angles udut pedalamanr and tr dan tu and !u dan !s and ws dan w, .b/.ii/ K%B 3 6>1C -1 .i/ KB 3 6 cm C 1.- cmKB% 3 D81C -12 6"0 6"KLMB% 3 8 cm C 1.- cm, .c/.i/ 85654 3 -D2D < -D 3 DEussin 3 4 : D 3 24.ii/ *ahman 3 6 :D 3 4>Fala 3-44 / :> 3 49 *ahman G Fala4> G 4937 : 8.iii/ Chong4 .a/. = /. H /. = /4 .b/880 77222 20 = = Badan308 7 77222 = = Penutup880 30877222 20 7 77222+ = + = atau1188 =4 .c/2 260 8070722236090+ = =hypotenusnce Circumferem 690 =70 240 60110 60 80 707222360902 2+ ++ + + + =8 .a/*P7

i. P7 or=atau 7P%ark with #or intersection o# locus correctly= (anda dengan untuk persilangan lokus betul.8 .c/m atau cm 1 100 = =18 . 0 2 . 0x x =cmm2525 . 0==>I, :-.8 3 -m8 . 0 2 . 01 =xD .a/i.egitiga = triangle ii.isi empat = Juadrilateral =segiempatiii. Pentagon =pentagonNota:Nota:Terima jawapan tida Terima jawapan tida mengi!t "!"!nan#mengi!t "!"!nan#Tida terima ejaan $ang "alah#Tida terima ejaan $ang "alah#D .b/.i/ k 3 82"n 3 44o.ii/@ 3 28oy 3 >8oD .c/240307200=80 240 / 80307200 = = atau or19200 =6 .a/2 : 1 ) (i1 : 1 ) (ii31: 1 ) (iii6 .b/22 9 71) (aatau a a i =( ) 4 2 3 23 2 ) ( = atau ii2 3 23 2 + =92=6 .c/$onstruct ,1o C -o correctly = Finaan ,1o C -o dengan betul4., C 1.- or = atau 6.2 C 1.-P*7$onstruct line P* correctly = Finaan garis P* dengan betul9 .a/EK+D4>1->-4-D-9> 4 D 9 -1@yKKL++L9 .b/i. A@is o# reMection correctly drawn = paksi pantulan dilukis dengan betul.'otaG -. (erima garisan antara titik-titik .,, -,/ dan .D, -D/.>. (idak terima garis putus-putus. ii. Point +L correctly marked = (andaan +L betul. 'otaG (erima koordinat .4,1/iii. $omplete image drawn = )mej dilukis dengan lengkap.9 .c/308 8277222= 308 4090 =kali 14 28 . 13==Nota:Nota:(be%a!"e&"ebab '4 ( (be%a!"e&"ebab '4 ( ')#28 )')#28 )2 .a/.i/ A.ii/.a/ >@y 0 [email protected]/ ->1 5 ,8h2 .b/3.m - >/.m 5 >/ qm 2 =( ) ( )( ) 2 3 1242 2++ =m ppqm m3,.m 5 >/ 2 .c/i. 7ii. P and orP and 7or7 and * P danatau P dan 7 atau 7 dan *Fench cannot be placed in the pool or any acceptable reason=Fangku tidak boleh berada dalam kolam atau apa-apaAlasan yang munasabah. -1 .a/( ) 100 i( )( )2020 33 740 ii*prilNota: Lukis bola sahaja Nota: Lukis bola sahaja -1 .b/Paksi-y dilabel mengikut skala dengan betul dan seragam dalam julat 0 -> N y N 46 titik diplot dengan betul+ra#licin dan berterusan melalui 6 titik yang betul-1 .c/13 ) ii( ) 12 PR @ 6 TR i = =512