asigment bm

of 31 /31
FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN SEMESTER 7 / 2013 HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU JANUARI 2013 PELAJAR : ROSNANI BT HASSAN NAMA TUTOR : DR NATHESAN A/L SELLAPAN NO MATRIKULASI : 720424085518001 NO KAD PENGENALAN : 720424085518 NO TELEFON : 0197312429 E-MAIL : [email protected] PUSAT PEMBELAJARAN : Batu Pahat

Upload: rosnani-hassan

Post on 23-Jun-2015

61 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Asigment bm

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN

SEMESTER 7 / 2013

HBML2203PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

BAHASA MELAYUJANUARI 2013

PELAJAR : ROSNANI BT HASSAN

NAMA TUTOR : DR NATHESAN A/L SELLAPAN

NO MATRIKULASI : 720424085518001

NO KAD PENGENALAN : 720424085518

NO TELEFON : 0197312429

E-MAIL : [email protected]

PUSAT PEMBELAJARAN : Batu Pahat

Page 2: Asigment bm

PENGHARGAAN

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr Nathesan b Sellapan kerana tidak

pernah jemu memberi tunjuk ajar dan bimbingan dengan penuh dedikasi dan nasihat yang

baik dan bernas, menyumbang idea yang pelbagai dan meluas, menjana buah fikiran ,

membina dan memotivasikan serta menjadi perangsang dan penyokong moral kepada saya

dalam menyiapkan tugasan ini.

Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada guru besar Sk Seri Yong Peng,Sk Yong Peng

Sk Seri Kota, SK Seri Telok dan Sk Pasir Putih yang telah memberi kerja sama dan

kebenaran kepada saya untuk mengutip data di sekolah mereka. Terima kasih yang

tidak terhingga juga saya ucapkan kepada guru –guru di sekolah berkenaan yang sudi

memberikan kerjasama menjawab soal selidik saya.

Setinggi-tinggi terima kasih saya merakamkan kepada suami saya Mohamad Sham b

Bunawan dan tiga orang anak kesayangan saya yang sentiasa memahami kesibukan saya

semasa menghabiskan penulisan ini. Walaupun pada ketika itu saya tidak berkesempatan

menghabiskan masa bersama-sama mereka ,tetapi mereka tidak pernah merungut.

Akhir sekali, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya memberikan

idea dan ilham untuk menyudahkan tugasan ini serta memberikan ketabahan

yang tidak terkira sehingga berjaya menyelesaikan tugasan ini.

Page 3: Asigment bm

SUSUNAN KANDUNGAN

PENGHARGAAN

1.0 Pengenalan

2.0 Objektif penulisan/penyelidikan

3.0 Definisi konsep

4.0 Perbincangan /hasilan penyelidikan

4.1 Kefahaman tentang konsep Sekolah Bestari

4.2 Objektif ,peranan ,dan fungsi Sekolah Bestari

4.3 Pedagogi di Sekolah Bestari

4.4 Kemahiran di Sekolah Bestari

4.5 Hasilan guna tenaga yang diharapkan melalui Sekolah Bestari acuan Malaysia

4.6 Cadangan

5.0 Kesimpulan

RUJUKAN

Page 4: Asigment bm

1.0 Pengenalan

Negara berhasrat untuk mencapai matlamat wawasan 2020 , selaras dengan itu kerajaan

Malaysia berusaha mengubah sistem pendidikan di Negara ini. Sistem pendidikan sedia ada

perlu dimantapkan selaras dengan perkembangan era teknologi maklumat dan komunikasi

(ICT). Oleh itu kerajaan merancang perubahan dalam pendidikan dengan melaksanakan

Sekolah Bestari. Pengajaran dan Pembelajaran Sekolah Bestari mengandungi empat

komponen utama, iaitu kurikulum, pedagogi, pentaksiran dan bahan pengajaran-

pembelajaran.

Tujuannya pelaksanaan Sekolah Bestari untuk meningkatkan pertumbuhan produktiviti yang

dimiliki melalui kepakaran dalam bidang teknologi,tenaga kerja yang kritis dan kreatif

mampu bersaing dari segi ekonomi dan sebagainya.Justeru itu , pembentukan Sekolah Bestari

yang lengkap dengan teknologi terkini disediakan bagi memantapkan pendidikan dan

menyediakan tenaga kerja alaf baru.

2.0 Objektif penulisan/penyelidikan

Fokus kajian saya kali lebih menjurus kepada persepsi guru-guru di kawasan saya terhadap

konsep sekolah bestari sama ada guru-guru tersebut memahami atau tidak Konsep Sekolah

Bestari. Kajian ini akan mengkaji tahap pengetahuan guru-guru terhadap konsep Sekolah

Bestari. Kajian juga akan membincangkan sejauh mana guru-guru tahu peranan mereka di

Sekolah Bestari serta menilai pengetahuan guru terhadap pedagogi bestari. Pada akhir

tugasan ini saya , terdapat cadangan untuk menerapkan konsep sekolah bestari kepada guru-

guru terutamanya di kawasan luar Bandar.

3.0 Definisi dan konsep Sekolah Bestari

Sekolah Bestari didefinisikan sebagai suatu sistem pendidikan yang mana proses pengajaran

dan pembelajaran lebih ke arah intelek pelajar dengan menggunakan teknologi sebagai modul

penggerak utama. Oleh yang demikian penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan

pembelajaran merupakan jantung Sekolah Bestari. Proses pembelajaran dan pengajaran iaitu

proses berkaitan dengan pentaksiran, pengajaran dan pembelajaran dan pedagogi dapat

membantu proses pengajaran dengan lebih berkesan dan efektif dengan adanya bantuan ICT.

Page 5: Asigment bm

Ini diperjelaskan dengan kata-kata Tun Mahathir Mohamed dipetik daripada Multimedia

Super Corridor (1 August 1996),”Teachers will need to change their role in the electronic

classroom from being information providers to counselors to help students develop know

how and judgment to select information sources.Key to success in the Information Age will

be making the right judgements between an awesome array of choices. We are examining our

education system to create a curriculum where people learn how to learn for continuing

education throughout their lives”.

Pembestarian dari kaca mata Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, dipetik daripada

Multimedia Super Corridor (M.S.C.), 3 Julai 2004 “The smart school program will be re-

modelled and its implementation fast-tracked to enable more schools to benefit, at lower cost

to the government. Smart schools will have access to the Internet through the SchoolNet

program, which is already at an advanced stage of implementation.Advanced teaching and

learning materials developed through the Smart School Pilot program will be utilised for

teaching, while the Smart School Management System will be used to improve

administration processes`.

Manakala Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Pelajaran Malaysia, 7 Mei 2005. ”

… pembestarian sekolah adalah selaras dengan hasrat Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah

Ahmad Badawi untuk menjadikan sekolah-sekolah awam lebih berdaya saing, kondusif dan

moden mengikut arus pembangunan semasa.Dalam proses pembestarian sekolah, sasaran

kementerian ialah untuk meningkatkan nisbah komputer kepada murid, masa dedahan murid

dan guru kepada penggunaan komputer dan mengaplikasikan teknologi yang berkesan dari

segi kos”.

Nur Azimah bt Zaini et:al (2011) dalam Information and communication technology in

chemistry mendefinisikan Sekolah Bestari sebagai suatu sistem pendidikan yang mana proses

pengajaran dan pembelajaran lebih ke arah intelek pelajar dengan menggunakan teknologi

sebagai modul penggerak utama. Oleh yang demikian penggunaan ICT dalam proses

pengajaran dan pembelajaran merupakan jantung Sekolah Bestari. Proses pembelajaran dan

pengajaran iaitu proses berkaitan dengan pentaksiran, pengajaran dan pembelajaran dan

pedagogi dapat membantu proses pengajaran dengan lebih berkesan dan efektif dengan

adanya bantuan ICT.

Page 6: Asigment bm

Di dalam Buku Panduan Pembestarian Sekolah (2004), menjelasksn mengikut Rangka

Rancangan Jangka Panjang Ketiga (2001-2010), setiap tenaga kerja di negara ini perlu celik

teknologi maklumat, berkemahiran mempunyai kualiti berikut:

• berpengetahuan luas dan mendalam serta mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi;

• berkemampuan menggunakan teknologi dan bahan baru secara optimum serta

menggabungkan daya cipta dan inovasi secara berkesan; dan

• mempunyai kelayakan akademik dan teknikal yang tinggi, kepelbagaian kemahiran

dan pengetahuan menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) serta nilai dan

etika kerja yang positif.

Konsep Sekolah Bestari di Malaysia bertujuan untuk memenuhi keperluan berikut:

a) Menyediakan pelajar keluar sekolah menghadapi zaman maklumat

b) Melakukan perubahan sistematik dalam system pendidikan , daripada sekolah yang

berorientasikan peperiksaan kepada sekolah yang berbudaya maklumat,inovatif dan

kreatif.

c) Memberi penekanan semua terhadap sains dan teknologi dengan tumpuan kepada

kreativiti dan inovasi.

d) Melengkapkan pelajar dengan kemahiran teknologi maklumat.

e) Menyemai budaya penyayang di kalangan pelajar dan melahirkan warga yang

mencintai keamanan serta menghargai persekitaran yang sihat.

(Kementerian Pendidikan.1999,http//www.ppk.kpm.my/ppk/)

Sebagaimana yang kita ketahui, Sekolah Bestari ialah sekolah yang dibentuk semula secara

menyeluruh meliputi amalan pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan sekolah bagi

menyediakan murid yang mampu berdaya saing dalam zaman yang semakin

mencabar.Sekolah Bestari bukan bermakna menggunakan kemudahan teknologi semata-mata

tetapi jauh lebih menjurus ke arah pembentukan insaniah membangunkan

jasmani,emosi,rohani dan intelek serta mendemokrasikan pendidikan.

Page 7: Asigment bm

4.0 Perbincangan /hasilan penyelidikan

Berdasarkan soal selidik yang saya jalankan kepada 4 orang guru daripada 5 buah sekolah

yang berbeza 2 buah sekolah luar Bandar iaitu Sk Seri Yong Peng muridnya seramai 300

orang dan SK Pasir Putih sebuah sekolah SKM(kurang murid) dan 3 buah sekolah Bandar.

SK Seri Telok jumlah muridnya hampir 700 orang ,SK Yong Peng muridnya lebih kurang

300 orang dan SK Seri Kota muridnya 200 lebih.

Respondan soal selidik ini terdiri daripada 8 orang guru lelaki dan 12 orang guru wanita , 5

orang berumur 24 hingga 35 tahun, 10 orang berumur 36 hingga 45 tahun , manakala

selebihnya berumur 46-56 tahun. 17 orang respondan berbangsa Melayu , seorang

berketurunan India dan 2 orang berbangsa Cina.

Walaupun berbeza latar belakang budaya dan bangsa, dan berbeza sekolah sekolah ,hasil

dapatan kajian menunjukkan tahap pengetahuan dan kefahaman guru terhadap sekolah bestari

hampir sama.Namun demikian perbezaan umur , banyak mempengaruhi pemahaman mereka

terhadap sekolah bestari.

4.1 Kefahaman tentang konsep Sekolah Bestari

Hasil soal selidik menunjukkan 80% responden yang berumur 24-35 tahun memahami

konsep Sekolah Bestari ,diikuti oleh mereka yang berumur 36-45 sebanyak 70% manakala

kalangan guru berumur 46-56 tahun hanya 40% mengetahui konsep sekolah

Bestari.Berdasarkan dapatan ini jelaslah menunjukkan guru muda lebih memahami konsep

Sekolah Bestari ini kerana kebanyakan guru muda memiliki kemahiran ICT yang tinggi

justeru itu ,perubahan pendidikan semakin mudah mereka diterima melalui teknologi terkini .

65% guru perempuan lebih memahami konsep Sekolah Bestari berbanding guru lelaki hanya

40% mengetahui konsep ini. Dapatan kajian menunjukkan guru wanita lebih rajin dan

berminat membuat kajian atau gemar mengadakan perbincangan sesama sendiri mengenai

konsep ,matlamat dan objektif Sekolah Bestari berbanding guru lelaki.

Page 8: Asigment bm

Satu hasil dapatan kajian yang hampir menyamai dapatan saya disediakan oleh Mohd Izham

Bin Mohd Hamzah dan Norzaini Azman yang bertajuk Pandangan Pentadbir terhadap

Implementasi Proses Perubahan Terancang pada Sekolah Bestari di Malaysia dalam

izan.norzaini.ukm.pdf , iaitu golongan pentakbir biasanya dalam lingkungan 45 hingga 56

tahun tidak jelas tentang konsep Sekolah Bestari.

Di dalam kajian beliau ada menyatakan , para pentadbir di sekolah bestari mempunyai

pandangan yang positif terhadap kewujudan sekolah bestari, tetapi mereka merasakan

perubahan yang diperkenalkan datang secara bertimpa-timpa dan bukan setakat pembestarian

sahaja yang diperkenalkan. Malah mereka menyatakan banyak perubahan-perubahan lain

yang diperkenalkan di sekolah serentak dengan perubahan yang berkaitan dengan sekolah

bestari. Oleh kerana itu berlaku kekeliruan dan hilang fokus terhadap perubahan yang

manakah yang perlu diberi perhatian.

Ini sebagaimana dinyatakan oleh GPK KOKU yang juga merupakan guru subjek Bahasa

Melayu sebuah sekolah bestari ini. ”Belum habis lagi perubahan tentang bestari

diperkenalkan, kemudian datang pula perubahan baru lain yang diperkenalkan pula. Jadi,

saya rasa perubahan yang diperkenalkan itu datang secara mendadak. Saya berasa bestari

belumlah lagi dapat dijalankan sepenuhnya kemudian diperkenalkan pula KOMSAS dalam

BM. Setelah KOMSAS baru diperkenalkan, maka datang pula Etems. Jadi, saya rasa

perubahan yang diperkenalkan di sekolah bestari ini terlalu banyak dan bertimpa-timpa”.

Jelas di sini guru dalam kalangan pentakbiran iaitu guru senior sukar untuk memahami

konsep Sekolah Bestari. Oleh kerana itulah hasil dapatan saya menunjukkan guru senior

ramai tidak memahami konsep Sekolah Bestari. Kebanyakkan guru senior sudah berada di

zon selesa , mereka kurang tekanan bekerja oleh itu mereka kurang memberi penekanan

terhadap perubahan-perubahan terkini. Apatah lagi mereka yang sudah berada di peringkat

umur hampir bersara mereka merasakan tidak perlu lagi memahami konsep Sekolah Bestari

kerana mereka tidak akan melaksanakannya.

Page 9: Asigment bm

4.2 Objektif ,peranan ,dan fungsi Sekolah Bestari

Tahap Guru24-35th

% Guru36-45th

% Guru46-56th

%

Kurang setuju 1 10 2 40

Tidak pasti 3 30 2 40

Setuju 4 80 4 40 1 20

Sangat Setuju 1 20 2 20

% mengetahui 5 100 6 60 1 20

Jadual di atas menunjukkan hasil kajiselidik untuk melihat tahap pemahaman guru tentang

objektif ,peranan dan fungsi Sekolah Bestari.Dapatan kajian ini menunjukkan guru muda

yang berumur dalam lingkungan 24-35 tahun lebih mengetahui tentang konsep, peranan dan

fungsi Sekolah Bestari. Peringkat umur pertengahan pula hampir 60% memahami konsep

sekolah bestari.Manakala guru peringkat umur 45-56 tahun hanya 20% yang memahami

objektif,peranan dan fungsi Sekolah Bestari .

Faktor ini berlaku kerana kebanyakkan guru diperingkat umur ini mempunyai pengetahuan

ICT yang terhad. Oleh kerana itu , mereka juga kurang diberi pendedahan tentang

pembestarian sekolah. Pihak pentakbiran menghantar guru-guru muda ke kursus-kursus

pembestarian sekolah yang kebanyakkannya memerlukan guru-guru mahir ICT. Kurangnya

pendedahan menjadikan mereka kurang mengetahui konsep,peranan dan fungsi Sekolah

Bestari.

4.3 Pedagogi di Sekolah Bestari

Berdasarkan Buku Panduan Pembestarian Sekolah (2004),pedagogi sekolah bestari meliputi

perkara-perkara berikut,antaranya ialah :

Pengintegrasian elemen-elemen bestari dalam pengajaran dan pembelajaran

mata pelajaran sekolah.Elemen ini meliputi gaya pembelajaran,kecerdasan

pelbagai,pendekatan pengajaran,strategi pengajaran dan pembelajaran dan

kemahiran generik.

Page 10: Asigment bm

Pengurusan kurikulum – Guru perlu memastikan spesifikasi kurikulum mata

pelajaran yang hendak diajar.Guru perlu merancang aktiviti pemelajaran

jangka panjang dan jangka pendek dengan berkesan.Pelajar perlu diberi ruang

belajar sendiri,guru hanya sebagai pemudahcara.

Pengurusan sumber pengajaran dan pembelajaran – Menggunakan pelbagai

sumber media elektronik dan bukan elektronik. Antara media elektronik yang

boleh digunakan seperti seperti perisian multimedia,VCD,CD audio,internet

dan CDRI.

Kajiselidik yang dijalankan menunjukkan 60% guru faham pedagogi yang diamalkan di

Sekolah Bestari namun demikian 40% guru masih belum faham tentang pedagogi Sekolah

Bestari. Kebanyakkan guru beranggapan bahawa Sekolah Bestari bererti penggunaan ICT

sepenuhnya dalam pendidikan . Oleh itu mereka beranggapan sekolah luar Bandar yang tidak

mempunyai kemudahan ICT tidak boleh menjalanan program Sekolah Bestari.

Di dalam tesis sarjana yang ditulis oleh Ahmad Hanizar b Abdul Halim(2007) belau

memberikan perbezaan Pembelajaran Tradisional / Pembelajaran secara bersemuka

(PSB)dengan Pembelajaran Berbantukan Komputer(PBK):

Menurut beliau Pembelajaran Tradisional /pembelajaran secara Bersemuka (PSB) ialah suatu

situasi pembelajaran yang tipikal di dalam kelas yang berpusatkan guru di mana buku teks

menjadi teras bacaan dan alatan bantu mengajar lain, kecuali komputer, diguna untuk

membantu proses P&P, dan waktu kelas digunakan untuk menyampaikan maklumat dan

menjawab soalan pelajar.

Manakala Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK)pula, ialah pendekatan berpusatkan

pelajar yang menggunakan komputer untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran di mana

pendekatan ini boleh jadi berbentuk mempelajari sesuatu secara langkah demi langkah, atau

secara penemuan untuk meneroka maklumat melalui komputer (Baharudin et al., 2002)

Page 11: Asigment bm

Komputer akan digunakan secara meluas dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran,

penilaian serta pentadbiran sekolah-sekolah bestari. Empat subjek utama dalam kurikulum

pendidikan Sekolah Bestari iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains yang

akan digunakan di dalam bilik daijah selaras dengan amalan pedagogi yang telah digariskan

dalam perancangannya. Bahanbahan tersebut akan memiliki sistem penilaiannya yang

tersendiri dan ia digunakan untuk membantu proses pembelajaran dengan cara yang

bersesuaian dengan tahap dan gaya pembelajaran seseorang pelajar.

(Asmelinda bt Ismail et:al 2001)

Berdasarkan kenyataan kajian di atas jelaslah bahawa perbezaan pedagogi bestari dengan

pedagogi sekolah tradisional. Dalam pedagogi bestari ,pembelajaran menjadi lebih menarik

kerana adanya bahan bantu seperti komputer dan perisiannya. Pembelajaran berpusatkan

murid dan media guru hanya bertindak sebagai pemudah cara. Murid boleh belajar mengikut

kemampuan kendiri.

4.4 Kemahiran di Sekolah Bestari

Tahap Pengintegrasian ICTDalam konteks kajian ini, pengintegrasian ICT merujuk kepada kekerapan guru menggunakan aplikasiICT untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dapatan kajian menunjukkan majoriti guru(n=186, 94.4%) menggunakan aplikasi pemprosesan perkataan sekurang-kurangnya sekali dalamseminggu bagi penyediaan dokumen seperti kertas ujian dan peperiksaan serta lembaran kerja.Pengintegrasian aplikasi ini berada pada tahap tinggi (M=2.8, SP=.59). Aplikasi hamparan elektronikturut digunakan oleh majoriti guru (n=136, 69.1%) sekurang-kurangya sekali dalam seminggu untuktujuan pengajaran dan pembelajaran. Pengintegrasian aplikasi ini berada pada tahap sederhana (M=1.86,SP=.90). Selain itu, majoriti guru (n=125, 63.4%) turut didapati mengguna aplikasi persembahanelektronik dalam pengajaran mereka sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu khususnya untukmenghasilkan slaid pengajaran. Pengintegrasian aplikasi ini berada pada tahap sederhana (M=1.75,SP=.95). Kebanyakan guru (n=118, 59.9%) juga mengintegrasi penggunaan CD koswer dalam pengajarandan pembelajaran di bilik darjah. Pengintegrasian aplikasi ini berada pada tahap sederhana (M=1.67,SP=1.02). Namun begitu, guru kurang menggunakan emel untuk berkomunikasi dengan pelajar. Majoritiguru (n=120, 60.9%) didapati langsung tidak pernah menggunakan emel untuk tujuan tersebut. Justeru,pengintegrasian aplikasi ini berada pada tahap rendah (M=0.57, SP=.79). Majoriti guru (n=136, 69%)didapati merujuk kepada World Wide Web untuk mendapat pelbagai maklumat berkaitan pelajaran yangdiajar. Pengintegrasian aplikasi ini berada pada tahap sederhana (M=1.92, SP=1.0). Daripada segi

Tahap Guru % Guru % Guru %

Page 12: Asigment bm

24-35th 36-45th 46-56thKurang setuju 1 10 2 40

Tidak pasti 3 30 2 40

Setuju 4 80 4 40 1 20

Sangat Setuju 1 20 2 20

% mengetahui 5 100 6 60 1 20

4.5 Hasilan guna tenaga yang diharapkan melalui Sekolah Bestari acuan Malaysia

4.6 Cadangan

http://www.kedah.edu.my/sahc/esei_karya/Microsoft%20Word%20-%20PENGURUSAN

%20PEMBELAJARAN%20BESTARI.pdfSobariyah bt. Razak

sanakan, maka masalah ketiadaan juruteknik untuk Makmal Komputer sudah pasti dapat

diatasi.

Cadangan Pendekatan Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Projek

Adalah dirasakan pembelajaran berasaskan projek bukan sahaja mampu menjadikan alam

pendidikan menjadi lebih berkesan tetapi juga lebih selesa, menarik dan berkualiti serta dapat

menonjolkan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia di rantau ini.

Sekiranya

pembaharuan ini dapat dilaksanakan, sudah pasti KSAH mampu mendepani sekolah-sekolah

dalam

program pembestarian sekolah.

Dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek, pelajar-pelajar akan diberi tugasan

tertentu sama ada secara individu atau kumpulan dan mengikut tahap kebolehan pelajar.

Pelajar

kemudiannya akan akan mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber untuk

menyiapkannya.

Page 13: Asigment bm

Laman web guru mata pelajaran atau laman web panitia Mata Pelajaran bolehlah digunakan

untuk

membantu para pelajar mendapatkan bahan-bahan untuk menyiapkan tugasan yang diberi.

Semasa proses menyiapkan tugasan, pelajar-pelajar digalakkan sentiasa berhubung dengan

guru. Dalam perkembangan berkaitan, guru berperanan sebagai fasilitator dan satu perkara

yang perlu

diberi perhatian ialah guru mesti memantau proses yang dilakukan oleh pelajar sepanjang

masa dan

secara berterusan. Dengan lain perkataan, guru hendaklah memastikan diri mereka mudah

diakses oleh

para pelajar pada setiap masa dan untuk tujuan tersebut, penggunaan e-mel boleh

dimaksimumkan.

Langkah yang terakhir dalam pembelajaran berasaskan projek ialah pembentangan hasil

tugasan. Komputer hendaklah digunakan sebagai salah satu alat untuk pembentangan.

Semasa

7.0 Kebaikan Dan Kelemahan Sekolah Bestari

7.1 Kebaikan Sekolah Bestari

Seperti yang kita ketahui, Sekolah Bestari ini merupakan institusi pembelajaran yang

diubahsuai oleh Kementerian Pelajaran dengan menggunakan sistem pengajaran-

pembelajaran berasaskan atau berpandukan ICT. Dengan penggunaan ICT pada masa kini

amatlah diperlukan kerana dunia semakin maju dan moden. Di sini terdapat beberapa

kebaikan yang diperoleh dalam melaksanakan program Sekolah Bestari di Malaysia iaitu :

7.1.1 Melahirkan masyarakat yang celik IT pada masa hadapan.

Page 14: Asigment bm

Malaysia merupakan salah satu negara yang sedang membangun di dunia ini. Oleh itu,

sekolah bestari ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pihak kerajaan iaitu

Kementerian Pelajaran untuk mencapai Wawasan 2020 yang sering kita dengarkan demi

memajukan negara kita. Melahirkan masyarakat yang celik IT merupakan salah satu

matlamat yang hendak dicapai dalam Wawasan 2020. Oleh itu, memang wajarlah pihak

kerajaan melaksanakan Sekolah Bestari ini yang berlandaskan IT. Untuk melahirkan

masyarakat yang celik IT pada masa hadapan kita perlukan mulai dari sekarang bak kata

pepatah “melentur buluh biar dari rebungnya”. Oleh itu, pihak kerajaan seharusnya

menerapkan atau mendidik masyarakat supaya kenal dan tahu cara menggunakan IT ini.

Dengan wujudnya Sekolah Bestari ini iaitu sistem pendidikan yang berpandukan teknologi

dapat menjadikan sistem pembelajaran hari ini semakin maju dan dapat menggalakkan lagi

penggunaan teknologi-teknologi moden yang ada. Sebagai contohnya, penggunaan LCD dan

komputer riba dalam proses pembelajaran dapat memberi impak yang besar kepada

masyarakat kita. Bukan itu sahaja, malah guru-guru juga akan dihantar untuk pergi ke kursus-

kursus mengenai ICT untuk membolehkan atau menjayakan konsep Sekolah Bestari ini.

Bukan itu sahaja, kita juga boleh merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar yang

sering dipinggirkan. Hal ini jelas membuktikan dengan wujudnya sistem Sekolah Bestari ini

dapat melahirkan masyarakat celik IT walaupun tidak sepenuhnya lagi.

7.1.2 Menarik minat pelajar untuk menerokai lebih banyak pengetahuan.

Dengan prasarana dan kemudahan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran di sekolah-

sekolah bestari ini dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari pelbagai bidang ilmu.

Pada dunia yang tanpa sempadan ini, para pelajar dan masyarakat boleh mencari pelbagai

maklumat di hujung jari sahaja. Hal ini memperlihatkan begitu mudah pada masa kini para

pelajar untuk mencari sebarang maklumat menggunakan teknologi yang ada tanpa perlu

beratur panjang. Berbeza dengan sistem lama yang hanya menggunakan papan hitam sebagai

tempat atau platform dalam menyebarkan ilmu.

Dengan adanya Sekolah Bestari, penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P)

membolehkan para pelajar mencari maklumat untuk menajamkan pemikiran mereka serta

dapat meneroka lebih banyak maklumat menggunakan internet dan bahan-bahan cetak yang

lain. Selain itu, pembelajaran akan menjadi lebih menarik, motivasi, merangsangkan dan

Page 15: Asigment bm

bermakna. Dalam proses P&P di sekolah-sekolah bestari ini, elemen yang dititikberatkan

adalah akal, rohani, dan jasmani pelajar yang selaras dengan Falsafah Pendidikan

Kebangsaan. Para pelajar dididik dengan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif malah

disemai dengan nilai dan menggalakkan peningkatan dalam kelancaran penggunaan bahasa.

Dengan cara ini kita dapat mengetahui kebolehan, minat, dan keperluan pelajar dipelbagaikan

mengikut keperluan dan individu.

7.1.3 Memudahkan urusan pelbagai pihak.

Selain dari menarik minat pelajar untuk menerokai pelbagai ilmu baru, Sekolah Bestari juga

dapat memudahkan pelbagai pihak. Sebagai contohnya, para guru dapat mencari pelbagai

bahan untuk memulakan pengajaran dan pembelajaran dengan tugasan yang tersusun dan

sistematik. Tugasan yang tersusun yang diberikan kepada para guru akan menjadikan guru

mudah dan dapat memfokuskan proses P&P. Hal ini kerana tugas atau kerja yang

membebankan guru akan memberi kesan kepada had tugasan guru. Dengan ini, para pelajar

juga akan mudah menerima masuk input-input daripada guru dengan berkesan. Bukan itu

sahaja, malah kebanyakan bahan audio visual boleh dapat melalui internet. Bahan-bahan ini

boleh digunakan dan diintegrasikan dengan komputer. Sebagai contoh, bahan bercetak sukar

dikemaskinikan dalam masa yang singkat dan penyediaan bahan pengajaran dan

pembelajaran mengambil masa yang lama. Bahan yang berasaskan komputer atau teknologi

maklumat boleh dikemaskinikan pada bila-bila masa mengikut keperluan. Oleh itu, disyorkan

supaya pengguna lebih menggunakan bahan berasakan komputer. Bukan itu sahaja,

penggunaan sumber pembelajaran berkomputer boleh meningkatkan lagi keberkesanan dan

pembelajaran seseorang guru.

7.1.4 Meningkatkan taraf pendidikan di Malaysia .

Bagaimana konsep sekolah bestari ini boleh meningkatkan taraf pendidikan negara? Seperti

yang kita ketahui, dengan wujudnya Sekolah Bestari ini, Kementerian Pelajaran telah

menyediakan pelbagai prasarana dan kemudahan yang lengkap bagi memastikan proses P&P

berjalan lancar. Secara tidak langsung, cara ini dapat meningkatkan taraf pendidikan kita.

Sebagai contohnya, pada zaman dahulu para guru mengajar di sekolah menggunakan papan

hitam sahaja. Dengan cara pengajaran seperti ini sangat lambat dan mengambil masa yang

lama dan tidak semua maklumat dapat disampaikan kepada para pelajar. Dengan adanya ICT

ini, pelbagai jenis maklumat boleh didapati dengan mudah, cepat dan padat. Tambahan pula,

dengan wujudnya sistem pembelajaran dan pengajaran seperti ini dapat menjadikan Malaysia

Page 16: Asigment bm

setaraf dengan negara-negara yang membangun. Oleh itu, hal ini dapat melahirkan

masyarakat yang celik IT di samping memajukan negara kita.

7.2 Kelemahan Sekolah Bestari

Setiap apa yang diciptakan ada kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Oleh itu, terdapat

beberapa kelemahan yang diperoleh dari wujudnya konsep Sekolah Bestari ini. Antaranya

adalah pihak Kementerian Pelajaran terpaksa mengeluarkan kos yang begitu besar untuk

menjayakan program Sekolah Bestari ini. Selain itu, setiap sekolah hanya diperuntukkan

sedikit sahaja komputer sebagai permulaan. Hal ini menyebabkan para pelajar terpaksa

bergilir-gilir menggunakan komputer tersebut.

Tambahan pula, mereka terpaksa menggunakan komputer seminggu sekali dan masa yang

diberikan tidak lama dalam anggaran 30 atau 40 minit sahaja dalam satu mata pelajaran. Hal

ini kerana, terdapat banyak kelas yang hendak menggunakan komputer tersebut. Bukan itu

sahaja, malahan jika komputer itu rosak ini akan mengganggu masa P&P di dalam kelas dan

para guru terpaksa mengajar pelajar secara normal menggunakan papan hitam. Tambahan

lagi, sumber pembelajaran berasakan komputer selalunya terdedah kepada kerosakan hard

disk, cakera padat, disket atau diserang virus. Hal ini kerana, pihak sekolah mengambil masa

yang lama untuk membaiki komputer tersebut untuk diguna kembali. Ini akan mengganggu

proses pembelajaran di sekolah.

8.0 Cabaran Sekolah Bestari

Bagi melaksanakan program Sekolah Bestari ini, penumpuan utama perlu diberikan kepada

aspek memantapkan kebijaksanaan sekolah dalam menguruskan sekolah dan sumber bagi

membina prasarana. Ini kerana Sekolah Bestari adalah pelaksanaan rancangan Kementerian

Pendidikan dalam merealisasikan perubahan kandungan dan cara penyampaian pendidikan

kepada pelajar di sekolah. Ia juga memantapkan lagi sistem pengurusan dan pentadbiran

sekolah bagi menyokong penyampaian pendidikan kepada pelajar dengan lebih

berkesan.Untuk itu, tanggungjawab dalam perubahan dan pembaharuan ini menjadi amanah

dan tugas yang perlu dilaksanakan oleh pengetua-pengetua di sekolah bagi memastikan

pelaksanaan pendekatan bestari di sekolah berjaya. Dalam memastikan kejayaan pelaksanaan

ini, sudah pasti wujud masalah-masalah yang dapat dilihat sebagai cabaran-cabaran sekolah

bestari.

Page 17: Asigment bm

8.1 Cabaran Kepada Pengetua Sekolah

Kecemerlangan dan kejayaan sesebuah sekolah banyak dipengaruhi oleh kepimpinan

pengetua yang berkesan. Ini bermakna, pengetua yang dapat menggerakkan sekolah itu maju

ke hadapan bagi mencapai kecemerlangan atau sebaliknya terpulang kepada pentadbiran

sesebuah sekolah tersebut.

8.1.1 Membina infrastruktur

Sekolah bestari adalah strategi pengkomputeran. Untuk itu, penyediaan infrastruktur

teknologi memerlukan fokus dan komitmen yang tinggi oleh pengetua. Pengetua perlu bijak

memainkan peranan sebagai pihak bertanggungjawab sekolah untuk mencari bilik darjah

yang mampu memuatkan alat-alat kelengkapan IT seperti komputer dan bahan-bahan media

yang lain. Dalam erti kata lain, pengetua perlu mencari tempat untuk diubahsuai dijadikan

makmal komputer. Tugas ini memerlukan masa dan penglibatan pengetua bagi memastikan

segala proses mengikut prosedur yang ditetapkan.

8.1.2 Bahan pembelajaran dan pengajaran (P&P)

Pengetua perlulah menyediakan bahan-bahan yang berkualiti dan relevan bagi kelas-kelas

bestari. Hal ini kerana, proses P&P bagi Sekolah Bestari ini agak berbeza berbanding dengan

sekolah biasa. Sekolah Bestari ini lebih banyak penggunaan ICT. Oleh itu, bahan-bahan yang

berasakan komputer amat diperlukan seperti mengajar melalui power point dan sebagainya.

Pengetua sekolah hendaklah menyediakan alatan mengajar mengikut kehendak dan

kesesuaian pelajar.

8.1.3 Menanam keyakinan kepada ibu Bapa

Selaras dengan matlamat Sekolah Bestari iaitu melahirkan pelajar yang celik IT, sebaik-

baiknya pengetua hendaklah memperlengkapkan diri dengan kemahiran IT. Sekolah Bestari

perlu menyediakan pelan teknologi maklumat, pelan pengurusan dan pelan kakitangan

maklumat untuk mengatasi masalah pengetua yang buta IT. Maka, ibu bapa akan lebih yakin

untuk menghantar anak-anak mereka ke Sekolah Bestari apabila melihat kesungguhan

pengetua di sana memperlengkapkan diri dengan kemahiran IT.

8.2 Cabaran Guru-Guru Sekolah Bestari

Page 18: Asigment bm

Selain daripada pengetua, guru-guru juga menerima cabaran. Cabaran-cabaran ini perlu

diterima dengan fikiran terbuka dan matang bagi memastikan Sekolah Bestari dapat

dijalankan dengan sempurna.

8.2.1 Tingkatkan pengetahuan dan kecekapan IT.

Guru adalah orang yang bertanggungjawab dalam mencurahkan ilmu kepada para pelajar.

Oleh sebab itu, guru-guru yang terbabit atau terlibat dengan pendidikan bestari ini perlu

melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran IT yang baik. Guru-guru juga perlu mampu

berfikiran kritis dan cekap serta mahir dalam ekspresi idea, pengalaman, konsep, dan bahasa

komunikasi. Guru-guru juga perlu menggunakan komputer secara insentif untuk kajian,

komunikasi, persembahan, menambah nilai ilmu dan maklumat bagi mempelbagaikan

penggunaan dan kegunaan IT. Secara tidak langsung, ia mewujudkan suasana yang dapat

menarik minat pelajar di dalam kelas.

8.2.2 Penyelenggaraan

Kemudahan IT dalam pendidikan Sekolah Bestari digunakan secara insentif dalam proses

pengajaran guru. Namun begitu, berlaku masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan seperti

kerosakan komputer dan peralatan-peralatan yang menyebabkan proses pengajaran

terganggu. Bagi mengelakkan ketinggalan, masalah-masalah ini perlu di atasi segera tetapi ini

juga melibatkan kos-kos penyelenggaraan yang tinggi. Ini menyebabkan masalah-masalah

yang berkaitan terpaksa ditangguhkan dan mengambil masa yang lama untuk mengatasinya.

8.2.3 Melahirkan para pelajar yang celik IT.

Pelaksanaan Sekolah Bestari adalah langkah yang tepat dan sesuai dengan kehendak dan

keperluan global yang menekankan penggunaan IT. Bagi memenuhi kehendak dan keperluan

ini, persediaan dan keperluan perlu dibuat pada peringkat awal lagi.Untuk itu ,guru-guru

perlu memainkan peranan dalam mendidik para pelajar menjadi pelajar yang celik IT.

Perkara utama yang perlu ditekankan adalah memastikan para pelajar berminat dan bersedia

menghadapi pembelajaran. Untuk itu, guru-guru perlu menimbulkan perasaan minat dan

seronok di dalam para pelajar supaya lebih mudah menyampaikan ilmu kepada mereka.

8.3 Cabaran Kepada Para Pelajar.

Dalam membentuk Sekolah Bestari, para pelajar juga tidak terkecuali dalam menerima

perubahan di mana mereka lebih perlu sedia untuk berubah.

Page 19: Asigment bm

8.3.1 Menerima perubahan dalam proses P&P

Para pelajar perlu bersedia dalam menghadapi perubahan yang dilakukan dalam proses

pembelajaran demi kebaikan. Untuk itu, mereka perlu bersedia dari segi mental dan fizikal

supaya dapat menerima segala perubahan dan menjadikannya sebagai inisiatif bagi

meningkatkan kemahiran diri. Pendekatan IT yang perlu dipelajari adalah perkara asing bagi

pelajar. Ini mungkin menimbulkan perasaan ragu-ragu dengan kemampuan diri untuk

mempelajarinya. Sebaik-baiknya pendedahan yang diberikan oleh guru dapat membantu dan

meningkatkan minat belajar yang tinggi dalam diri pelajar.

8.3.2 Menguasai ilmu IT

Para pelajar seharusnya memastikan apa yang dipelajari dari guru dalam menggunakan

pendekatan IT adalah perkara yang berguna. Untuk itu, para pelajar harus berusaha

menguasai ilmu yang diberikan. Bagi merealisasikan perkara itu, para pelajar perlu sentiasa

bersedia dan memahami perkara yang ingin disampaikan oleh guru. Para pelajar perlu

sentiasa membuat latihan dan ulang kaji yang berterusan dalam usaha menguasai ilmu.

Page 20: Asigment bm

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001). Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010. Kuala Lumpur:

Kerajaan Malaysia

http://www.moe.edu.my/btp/?page_id=1461

http://www.moe.edu.my/btp/?page_id=1489

http://web1.fp.utm.my/seminar/5.IsuPendidikan05/Kertaspenuh/Kertas%205.pdf

http://infobestari.blogspot.com/2009/05/program-sekolah-bestari-luar-bandar-kpm.html

http://www.tutor.com.my/tutor/fokus/4_c.htm

http://www.moe.edu.my/btp/?page_id=3057

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0213&pub=Utusan_Malaysia&sec=Pendidikan&pg=pe_01.htmantu proses pengajaran dengan lebih berkesan dan efektif dengan adanya bantuan ICT.

http://www.ukm.my/jkom/journal/pdf_files/2012/V28_2_73-94.pdf

Page 21: Asigment bm

eprints.usm.my/.../KESAN_PEMBELAJAR

Kesan pembelajaran menggunakan perisian ssms sekolah

Bestari berbanding pengajaran dan pembelajaran secara

Tradisional dalam fizik

Ahmad hanizar bin abdul halim

Oktober 2007

Pelaksanaan sistem penilaian bestari

Satu tinjauan ke atas sekolah menengah kebangsaan

Perempuan temenggung ibrahim, batu pahat, johor

Dan sekolah menengah kebangsaan dato' penggawa barat

Pontian, johor.

Asmelinda binti ismail

Bahariatulaini binti badri

Faizatul amla binti abd. Hamid

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

Syarat penganugerahan ijazah saijana pendidikan (teknik

• http://www.mdc.com.my

• http://www.moe.edu.my