sejarah bm

52
aminl - iptaa aminl - iptaa 1 Sunday, August 14, 2022 Sunday, August 14, 2022 Mulakan dengan lafaz

Upload: ara-naz

Post on 20-Jun-2015

171 views

Category:

Documents


10 download

DESCRIPTION

ppismp sem1

TRANSCRIPT

Page 1: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 11Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Mulakan dengan lafaz

Page 2: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 22Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 3: SEJARAH BM

SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SUKATAN PELAJARAN SEJARAH DAN RUMPUN BAHASA MELAYUDAN RUMPUN BAHASA MELAYU

1.1. Konsep BahasaKonsep Bahasa

2.2. Ciri-Ciri BahasaCiri-Ciri Bahasa

3.3. Fungsi BahasaFungsi Bahasa

4.4. Asal usul Bahasa MelayuAsal usul Bahasa Melayu

aminl - iptaaaminl - iptaa 33Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 4: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 44Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 5: SEJARAH BM

ISTILAH MELAYUISTILAH MELAYU1.1. Tahun Masehi 100-150, M.Ptolemy dalam Tahun Masehi 100-150, M.Ptolemy dalam

Geographike Sintaxis guna istilah maleu-Geographike Sintaxis guna istilah maleu-kolon. Daripada Bahasa Sanskrit – kolon. Daripada Bahasa Sanskrit – malakolam / malaikurram.malakolam / malaikurram.

2.2. Dalam Kitab Hindu purba, Purana Dalam Kitab Hindu purba, Purana terdapat perkataan Malaya dvipa – terdapat perkataan Malaya dvipa – merujuk kepada Sumatera.merujuk kepada Sumatera.

3.3. Dalam Catatan Cina 644M tercatat orang Dalam Catatan Cina 644M tercatat orang Mo-lo-yeu mengirim utusan ke negara Mo-lo-yeu mengirim utusan ke negara Cina. Penyelidik kata mungkin Jambi, Cina. Penyelidik kata mungkin Jambi, Sumatera.Sumatera.

aminl - iptaaaminl - iptaa 55Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 6: SEJARAH BM

ISTILAH MELAYUISTILAH MELAYU4. I-Tsing melawat Sumatera yang dicatatnya 4. I-Tsing melawat Sumatera yang dicatatnya

sebagai Mo-Lo-Yu tahun 675 dan BM adalah sebagai Mo-Lo-Yu tahun 675 dan BM adalah bahasa pengantar untuk mengajar Bahasa bahasa pengantar untuk mengajar Bahasa sanskrit dan agama Buddha.sanskrit dan agama Buddha.

5. Catatan dalam kesusasteraan dan pengembara 5. Catatan dalam kesusasteraan dan pengembara Cina – bahasa Kun-Lun digunakan dituturkan di Cina – bahasa Kun-Lun digunakan dituturkan di Srivijaya dan Nusantara. Kun-Lun ialah BM kuno.Srivijaya dan Nusantara. Kun-Lun ialah BM kuno.

6.6. Sebuah patung bertarikh 1286M di Sumatera Sebuah patung bertarikh 1286M di Sumatera Selatan tertulis perkataan Melayu di belakangnya.Selatan tertulis perkataan Melayu di belakangnya.

7.7. “…“…Adapun Negeri Palembang itu, yang ada Adapun Negeri Palembang itu, yang ada sekarang inilah. Maka di hulu Tatang itu ada sekarang inilah. Maka di hulu Tatang itu ada sebuah sungai, Melayu namanya…” – Sejarah sebuah sungai, Melayu namanya…” – Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang abad ke 16.Melayu karya Tun Sri Lanang abad ke 16.

aminl - iptaaaminl - iptaa 66Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 7: SEJARAH BM

MELAYU DARI SEGI MELAYU DARI SEGI ETIMOLOGIETIMOLOGI

Etimologi = kajian tentang asal usul dan Etimologi = kajian tentang asal usul dan sejarah serta makna sesuatu perkataan.sejarah serta makna sesuatu perkataan.

1.1. Zuber Osman : Melayu drp Malaya/Hima Zuber Osman : Melayu drp Malaya/Hima alaya. Alaya = tempat. Hima alaya = alaya. Alaya = tempat. Hima alaya = tempat bersalji. Orang Melayu dari tempat bersalji. Orang Melayu dari Himalaya.Himalaya.

2.2. Batu Bersurat Bukit Gombak Satu di Batu Bersurat Bukit Gombak Satu di Sumatera Barat : Malayapura = Kota Sumatera Barat : Malayapura = Kota Melayu.Melayu.

3.3. Bahasa Jawa Kuno : mlayu = mengembara Bahasa Jawa Kuno : mlayu = mengembara / pergi ke mana-mana. Orang Melayu dari / pergi ke mana-mana. Orang Melayu dari Yunan ke Sumatera.Yunan ke Sumatera.

aminl - iptaaaminl - iptaa 77Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 8: SEJARAH BM

MELAYU DARI SEGI MELAYU DARI SEGI ETIMOLOGIETIMOLOGI

4. Mohd Dahlan Mansoer : Melayu = 4. Mohd Dahlan Mansoer : Melayu = Sungai Sungai

Melayu dalam Sejarah Melayu.Melayu dalam Sejarah Melayu.

5. Van der Tuuk : Melayu = 5. Van der Tuuk : Melayu = menyeberang. menyeberang.

Orang Melayu menyeberang Orang Melayu menyeberang (menukar (menukar

agama) daripada Hindu kepada Islam.agama) daripada Hindu kepada Islam.

aminl - iptaaaminl - iptaa 88Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 9: SEJARAH BM

MELAYU BERDASARKAN MELAYU BERDASARKAN BANGSABANGSA

1.1. Melayu = bangsa-bangsa Austrinesia di Melayu = bangsa-bangsa Austrinesia di Nusantara. Meliputi rumpun Polinesia, Nusantara. Meliputi rumpun Polinesia, Melanesia dan Mikronesia.Melanesia dan Mikronesia.

2.2. UNESCO, 1972 : Melayu = suku bangsa di UNESCO, 1972 : Melayu = suku bangsa di S.M’sia, Thai, Indonesia, Filipina dan S.M’sia, Thai, Indonesia, Filipina dan Madagascar.Madagascar.

3.3. Melayu = penutur asli di S.M’sia, barat Sabah, Melayu = penutur asli di S.M’sia, barat Sabah, Brunei, timur Sumatera, Kalimantan Barat, Brunei, timur Sumatera, Kalimantan Barat, Selatan & Timur, Riau, Lingga, Bangka, Natuna, Selatan & Timur, Riau, Lingga, Bangka, Natuna, Belitung, Banda, selatan Thai, Zamboaga Belitung, Banda, selatan Thai, Zamboaga Filipina, Mindanao, Sulu, Palawan, Selatan Indo Filipina, Mindanao, Sulu, Palawan, Selatan Indo Cina, Singapura, Sri Lanka, Afrika.Cina, Singapura, Sri Lanka, Afrika.

aminl - iptaaaminl - iptaa 99Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 10: SEJARAH BM

MELAYU BERDASARKAN MELAYU BERDASARKAN BANGSABANGSA

Perlembagaan Malaysia Perkara 153 : Perlembagaan Malaysia Perkara 153 : Melayu ialah apabila :Melayu ialah apabila :

- Bertutur bahasa MelayuBertutur bahasa Melayu- Mengamalkan adat MelayuMengamalkan adat Melayu- Beragama IslamBeragama Islam

aminl - iptaaaminl - iptaa 1010Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 11: SEJARAH BM

SALASILAH BAHASA MELAYUSALASILAH BAHASA MELAYU

SalasilahSalasilah = asal usul / susur galur = asal usul / susur galur

FilumFilum = kelompok bahasa induk berusia = kelompok bahasa induk berusia

5000 tahun ke atas5000 tahun ke atas

RumpunRumpun = kelompok bahasa 2500-5000 = kelompok bahasa 2500-5000

tahuntahun

KeluargaKeluarga = kelompok bahasa yang = kelompok bahasa yang berumur berumur

kurang 2500 tahunkurang 2500 tahunaminl - iptaaaminl - iptaa 1111Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 12: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 1212Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Filum Bahasa Austrik / Austris

Rumpun AustronesiaBarat (Hesperanesia)

Keluarga Indonesia(Nusantara)

Jawa

Keluarga Indonesia(Pusat)

Bahasa Melayu

Rumpun Austronesia Rumpun Austroasia

Rumpun AustronesiaTimur (Ocenesia)

Keluarga Melanesia

Keluarga Mikronesia

Sumatera

Bisaya

Rumpun Cina-Tibet

SubkeluargaFilipina-Formosa

Keluarga Polinesia

Kalimantan Bali Sasak

Tagalog Sulu Bikul Lain-lain

Lain-lain

Bahasa Aceh

BahasaMinangkabau

Bahasa Lampung

Lain-lain

Page 13: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 1313Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 14: SEJARAH BM

TUGASANTUGASAN Berdasarkan kepada rajah salasilah Berdasarkan kepada rajah salasilah

Bahasa Melayu di atas, cari Bahasa Melayu di atas, cari keterangan berkaitan dengan setiap keterangan berkaitan dengan setiap filum, rumpun, keluarga dan filum, rumpun, keluarga dan subkeluarga yang ditunjukkan.subkeluarga yang ditunjukkan.

aminl - iptaaaminl - iptaa 1414Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 15: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 1515Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 16: SEJARAH BM

SUDAHKAH ANDA DAPAT MENCARI SUDAHKAH ANDA DAPAT MENCARI KETERANGAN TENTANG FILUM, RUMPUN, KETERANGAN TENTANG FILUM, RUMPUN, KELUARGA DAN SUBKELUARGA BAHASA KELUARGA DAN SUBKELUARGA BAHASA

MELAYU ?MELAYU ?

Filum Austris – Austronesis – Filum Austris – Austronesis – Nusantara – Indonesia Pusat – Nusantara – Indonesia Pusat – Sumatera – Bahasa Melayu.Sumatera – Bahasa Melayu.

Austronesia = Austro (Latin) + nesos Austronesia = Austro (Latin) + nesos (Yunani ) = bahasa pulau selatan = (Yunani ) = bahasa pulau selatan = Melayu PolinesiaMelayu Polinesia

aminl - iptaaaminl - iptaa 1616Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 17: SEJARAH BM

Austronesia = Barat (Hesperanesia) & Austronesia = Barat (Hesperanesia) & Timur (Oceanesia)…Timur (Oceanesia)…

OK, sekarang giliran anda OK, sekarang giliran anda menerangkan susur galur Bahasa menerangkan susur galur Bahasa Melayu…Melayu…

aminl - iptaaaminl - iptaa 1717Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 18: SEJARAH BM

PERKEMBANGAN BAHASA PERKEMBANGAN BAHASA MELAYUMELAYU

Menurut sebilangan pengkaji :Menurut sebilangan pengkaji :

aminl - iptaaaminl - iptaa 1818Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Bahasa Melayu Purba

Bahasa Melayu Klasik

Bahasa Melayu Moden

Bahasa Melayu Kuno

Page 19: SEJARAH BM

PERKEMBANGAN BAHASA PERKEMBANGAN BAHASA MELAYUMELAYU

Menurut Prof. Dato’ Dr. Asmah Haji Menurut Prof. Dato’ Dr. Asmah Haji Omar :Omar :

aminl - iptaaaminl - iptaa 1919Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Bahasa Melayu Purba

Bahasa Melayu Induk

Bahasa Melayu Moden

Bahasa Melayu Kuno

Bahasa Melayu Klasik Dialek a Dialek b Dialek n

Dialek Johor Riau

Page 20: SEJARAH BM

1. KONSEP BAHASA1. KONSEP BAHASA

Pengkaji barat mendekati secara Pengkaji barat mendekati secara waspada.waspada.

Bahasa bermula daripada bunyi bising Bahasa bermula daripada bunyi bising kepada bahasa penuhkepada bahasa penuh

Bermula dengan peniruan bunyi alamBermula dengan peniruan bunyi alamBahasa bermula daripada ungkapan Bahasa bermula daripada ungkapan

akibat tekanan emosi.(jeritan meminta akibat tekanan emosi.(jeritan meminta tolong)tolong)

Bahasa bermula secara analogi.Bahasa bermula secara analogi.aminl - iptaaaminl - iptaa 2020Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 21: SEJARAH BM

CIRI-CIRI BAHASACIRI-CIRI BAHASA

1.1. Bahasa sebagai satu sistemBahasa sebagai satu sistem2.2. Bahasa sebagai simbolBahasa sebagai simbol3.3. Bahasa bersifat arbitrariBahasa bersifat arbitrari4.4. Bahasa sebagai alat komunikasiBahasa sebagai alat komunikasi5.5. Bahasa bersifat unikBahasa bersifat unik6.6. Bahasa bersifat sejagatBahasa bersifat sejagat7.7. Bahasa bersifat dinamisBahasa bersifat dinamis8.8. Bahasa bersifat bervariasi Bahasa bersifat bervariasi

aminl - iptaaaminl - iptaa 2121Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 22: SEJARAH BM

FUNGSI BAHASAFUNGSI BAHASA

1.1. Bahasa RasmiBahasa Rasmi

2.2. Bahasa KebangsaanBahasa Kebangsaan

3.3. Bahasa IlmuBahasa Ilmu

4.4. Bahasa pengantarBahasa pengantar

5.5. Bahasa perpaduanBahasa perpaduan

aminl - iptaaaminl - iptaa 2222Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 23: SEJARAH BM

2323Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 24: SEJARAH BM

2424Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 25: SEJARAH BM

2525Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 26: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 2626Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 27: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 2727Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 28: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 2828Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 29: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 2929Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 30: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 3030Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 31: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 3131Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 32: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 3232Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 33: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 3333Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 34: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 3434Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 35: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 3535Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 36: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 3636Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 37: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 3737Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 38: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 3838Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 39: SEJARAH BM

1.1. KAEDAH BUNYI (PHONETIC LAW)KAEDAH BUNYI (PHONETIC LAW)2.2. KAEDAH REKONSTRUKSI KAEDAH REKONSTRUKSI

(PEMBENTUKAN SEMULA)(PEMBENTUKAN SEMULA)3.3. KAEDAH PENGELOMPOKANKAEDAH PENGELOMPOKAN4.4. KAEDAH LEKSIKOSTATISTIKKAEDAH LEKSIKOSTATISTIK5.5. KAEDAH GEOGRAFI DIALEKKAEDAH GEOGRAFI DIALEK

aminl - iptaaaminl - iptaa 3939Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 40: SEJARAH BM

KAEDAH BUNYIKAEDAH BUNYI

-Bunyi dan hukum bunyi - -Bunyi dan hukum bunyi - menimbulkan hukum bunyi (phonetic menimbulkan hukum bunyi (phonetic law)law)

-Hukum bunyi dalam Bahasa Melayu--Hukum bunyi dalam Bahasa Melayu-Polynesia (Austronesia) :Polynesia (Austronesia) :

1.1. RLDRLD

2.2. RGHRGH

3.3. JDLJDL

4.4. dlldllaminl - iptaaaminl - iptaa 4040Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 41: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 4141Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 42: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 4242Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 43: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 4343Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 44: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 4444Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 45: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 4545Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 46: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 4646Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 47: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 4747Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 48: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 4848Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 49: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 4949Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 50: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 5050Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 51: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 5151Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023

Page 52: SEJARAH BM

aminl - iptaaaminl - iptaa 5252Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 12, 2023