bm komunikatif

of 28 /28
ISI KANDUNGAN

Upload: thamil-vani-ramanjee

Post on 28-Apr-2015

49 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

bmk

TRANSCRIPT

Page 1: bm komunikatif

ISI KANDUNGAN

Page 2: bm komunikatif

1.0 PENGHARGAAN

Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia.Di sini, saya ingin mengambil

kesempatan untuk mengucapkan setinggi- tinggi penghargaan kepada beberapa

pihak yang telah membantu bagi menjayakan tugasan kerja kursus pendek

yang wajib dilaksanakan oleh guru - guru pelatih bagi program pra –ijazah

sarjana muda perguruan.

Ucapan setinggi - tinggi penghargaan dan  terima kasih saya  ucapkan

kepada Encik Ahmad Salleh bin H.Ahmad dan En Noor Azni Bin Yahya (PPT),

pensyarah Bahasa Melayu Komunikatif unit PPISMP - MT/BI/BM semester 1 yang

telah memberikan bimbingan untuk melaksanakan tugasan ini. Tanpa

penerangan yang diberikan beliau, tak mungkin saya dapat melaksanakan

tugasan ini dengan sempurna. Selain itu, ucapan penghargaan dan terima kasih

juga ingin saya ucapkan kepada para pensyarah yang mengajar subjek Bahasa

Melayu unit PPISMP – MT/BI/BM semester 1 kerana selain Encik Salleh dan En

Azni yang memberikan penerangan, kami juga merujuk kepada mereka untuk

mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut lagi.

Keduanya, saya ingin mengucapkan penghargaan dan ribuan terima kasih

kepada ibu bapa dan keluarga yang telah memberikan sokongan dorongan kepada

saya bagi menjayakan tugasan ini. Selain itu, tidak lupa juga diucapkan setinggi –

tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada guru - guru pelatih semester 1

terutamanya guru - guru pelatih dari unit PPISMP - MT/BI/BM semester 1 yang

banyak membimbing saya bagi menyiapkan tugasan yang diberi ini.

Kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung

dalam membantu saya sepanjang tempoh membuat kertas kerja, saya juga

mengucapkan jutaan terima kasih. Semoga sumbangan mereka mendapat ganjaran

daripada Tuhan.

Akhirnya sekali, saya juga amat menghargai jasa-jasa staf perpustakaan yang

peramah dan telah banyak membantu dan menunjuk ajar tentang cara mencari

buku rujukan di perpustakaan.

Sekian,Terima Kasih.

Page 3: bm komunikatif

2.0 PENGENALANBagaimanakah bahasa Melayu berupaya berperanan sebagai bahasa yang

mampu menyatupadukan kaum di Malaysia? Bahasa Melayu merupakan satu-

satunya bahasa yang dapat mengeratkan hubungan antara kaum di negara

kita.Bahasa Melayu ini menjadi batu asas untuk membina negara Malaysia yang

aman dan damai.

Di kalangan kita, kita boleh bertanya apakah pentingnya Bahasa Melayu?

Secara jelasnya sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan agama, adalah

penting mempunyai hubungan yang baik antara satu sama lain. Hubungan yang baik

ini hanya akan wujud apabila perpaduan wujud antara masyarakat yang berbilang

kaum dan agama.

Salah satu cara ke arah mencapai perpaduan ini adalah menerusi satu

bahasa penghantar yang sama, iaitu dengan menggunakan bahasa

Melayu.Menerusi perlembagaan, secara jelasnya telah termaktub bahawa bahasa

Melayu telah menjadi kewajipan setiap warganegara Malaysia untuk

mengetahuinya.

Apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan?Perpaduan boleh diertikan

sebagai satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya

setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta

perasaan cinta dan banggakan tanah air. Perpaduan ini boleh dicapai melalui

bahasa kebangsaan kita.

Pepatah-pepatah yang berbunyi “Bahasa Jiwa Bangsa” dan “Bahasa

Perpaduan Bangsa” dengan jelas menunjukkan kepentingan bahasa dalam proses

memupuk perpaduan antara kaum.Seterusnya kita melihat sejarah perkembangan

bahasa Melayu,peranan bahasa Melayu,program yang dijalankan oleh kerajaan dan

kesalahan yang dilakukan oleh penutur Bahasa Melayu.

Page 4: bm komunikatif

3.0 Sejarah perkembangan bahasa Melayu

Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan Melayu? Asal-usul perkataan

Melayu ini masih belum dikenalpasti.Walaubagaimanapun terdapat beberapa fakta

sejarah yang cuba mengaitkan asal-usul bahasa Melayu. Pertamanya, catatan orang

China yang menyatakan bahawa sebuah kerajaan Mo-lo-yeu mempersembahkan

hasil bumi kepada raja China sekitar 644-645 masihi. Dikatakan orang Mo-lo-yeu

mengirimkan Utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi

kepada raja China. Satu lagi catatan orang China ialah catatan rahib Buddha

bernama I-Tsing yang menggunakan kata ma-lo-yu tentang dua buah kerajaan yang

dilawatinya sekitar 675 masihi. Dalam bahasa Jawa Kuno pula, perkataan ‘Mlayu’

bermaksud berlari atau mengembara.Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-

Melayu yang bergerak dari Yunan.

Jika kita melihat asal-usul bangsa Malayu dipercayai mereka berasal

daripada gologan Austronesia di Yunan. Mereka terdiri daripada dua kumpulan.

Kumpulan pertama dikenali sebagai Melayu Proto yang berpindah ke Asia Tenggara

pada Zaman Batu Baru iaitu pada 2500 sebelum masihi. Keturunan Melayu Proto

terdiri daripada Orang Asli di Semenanjung Malaysia, Dayak di Sarawak dan Batak

di Sumatera. Kumpulan kedua dikenali sebagai Melayu Deutro. Mereka berpindah

ke Asia Tenggara pada Zaman Logam kira-kira 1500 Sebelum Masihi. Keturunannya

terdiri daripada orang Melayu di Malaysia.Mereka dikatakan lebih bjak dan mahir

daripada Melayu Proto. Kumpulan pertama dan kedua ini dikenali sebagai

Austronesia. Bahasa-bahasa yang terdapat di Nusantara sekarang ini berpunca

daripada bahasa Austronesia ini. Bahasa Melayu termasuk dalam bahasa-bahasa

golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa-bahasa Acheh.Minangkabau,

Batak, Nias, Lampung dan Orang Laut.

Ahli bahasa membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap

iaitu Bahasa Melayu Kuno, Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu moden.

Kegemilangan Bahasa Melayu Kuno adalah dari abad ketujuh hingga abad ketiga

belas.Pada zaman kerajaan Sri vijaya Bahasa Melayu Kuno ini menjadi lingua franca

Page 5: bm komunikatif

dan bahasa pentadbiran kerana ia bersifat sederhana dan mudah menerima

pengaruh luar, tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat serta

mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. Bahasa

Melayu Kuno ini dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit kerana sifat bahasa Melayu yang

mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan dan pengaruh agama Hindu.

Bahasa Melayu Kuno pada batu bersurat pada abad ketujuh ditulis dengan huruf

pallawa.Buktinya adalah batu bersurat yang terletak di Kedukan Bukit, Palembang

pada 683 masihi. Ciri-ciri Bahasa Melayu Kuno adalah ia penuh dengan kata-kata

pinjaman Sanskrit dan susunan ayatnya bersifat Melayu.

Peralihan Bahasa Melayu Kuno ke Bahasa Melayu Klasik berlaku pada abad

ke-13. Peralihan ini dikaitkan dengan pengaruh agama Islam yang semakin mantap

pada abad ke-13. Pada masa ini, bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari

segi kosa kata, struktur ayat dan tulisan. Kegemilangan Bahasa Melayu Klasik boleh

dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu Zaman kerajaan Melaka, Zaman

kerajaan Acheh dan Zaman kerajaanJohor-Riau.Antara tokoh-tokoh penulis yang

penting ialah Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumaterani,Syeikh Nuruddin al-Raniri

dan Abdul Rauf al-Singkel.

Zaman Bahasa Melayu Moden bermula pada abad ke-19. Hasil karangan

Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden.

Sebelum penjajahan British bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi kerana

ia berfungsi sebagai bahasa perantaraan,pentadbiran, kesusasteraan dan bahasa

pengantar dalam system pendidikan Islam. Selepas perang dunia kedua. British

mengubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam

sistem pendidikan. Dalam sejarah Malaysia, sejak mula mencapai kemerdekaan,

Tunku Abdul Rahman sudah menamakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa

Malaysia selaras dengan kependudukan rakyat Malaysia yang majmuk. Dikatakan

pada zaman awal kaum Cina dan India menetap di Tanah Melayu,menggunakan

dialek yang dibawa dari tempat asal usul mereka.Oleh kerana,.mereka menghadapi

kesukaran untuk berkomunikasi sesama mereka , bahasa Melayu digunakan

Page 6: bm komunikatif

sebagai bahasa perantara. Sejak abad ketujuh bahasa Melayu telah digunakan

sebagai lingua franca di kepulauan Melayu. Walaupun terdapat lebih daripada 200

bahasa di kepulauan Melayu,penggunaan bahasa Melayu lebih meluas kerana lebih

mudah dipertuturkan.

Bahasa Melayu bekembang dengan lebih matang dengan pengkayaan

istilah-istilah pinjaman daripada bahasa Cina dan Tamil. Bahasa Melayu di tanah

Melayu sememangnya bergelumang dengan pengaruh Arab, Portugis,Cina, India

dan lain-lain pengaruh sudah berevolusi berbanding bahasa Melayu di kepulauan

lain. Bahasa Melayu dikenali sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di

negara kita.

Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan, Perlembagaan Persekutuan

perkara 152 Menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Akta Bahasa

Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahasa Melayu bahasa Melayu sebagai

bahasa rasmi negara.Antara aspek penting yang termaktub dalam perkara 152

adalah pertimbangan mewujudkan satu bahasa rasmi negara, pertimbangan

memelihara bahasa ibunda kaum lain dan penukaran bahasa Inggeris kepada

bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dilakukan secara beransur-ansur supaya

bahasa Melayu dapat berkembang.

Bahasa Melayu dipilih menjadi sebagai bahasa kebangsaan kerana bahasa

Melayu merupakan bahasa kaum majoriti negara ini dan menjadi alat komunikasi

antara kaum.Tujuan bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Kebangsaan adalah

untuk mencapai integrasi nasional dan bagi mewujudkan identiti nasional dengan

bahasa Melayu.

Laporan Razak 1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa

pengantar dalam sistem pendidikan Negara.Sistem persekolahan dipinda kepada

dua kategori sahaja iaitu Sekolah Umum dan Sekolah Jenis Umum. Sekolah Umum

menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya.Sekolah Jenis Umum

meliputi sekolah Inggeris, sekolah Cina dan sekolah Tamil yang boleh menggunakan

bahasa pengantar mereka masing-masing.Bahasa Melayu menjadi matapelajaran

wajib di semua sekolah.Untuk membentuk sistem pendidikan kebangsaan , adalah

Page 7: bm komunikatif

dicadangkan penubuhan satu jenis sekolah menengah sahaja dimana bahasa

Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan bahasa yang wajib dipelajari oleh semua

murid. Beginilah Bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa kebangsaan,bahasa

rasmi dan bahasa perpaduan di negara kita.

4.0 FUNGSI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA

Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebangsaan.Ia melahirkan

semangat perpaduan, kekitaan dan kebangsaan antara kita.Kedudukan dan taraf

Bahasa Kebangsaan terkandung dalam:

a) Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan

b) Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67

c) Akta Pendidikan (asalnya Akta Pelajaran 1961)

       Selain itu bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa rasmi.Bahasa

Melayu akan digunakan dalam urusan rasmi kerajaan, surat-menyurat rasmi dan

sebagainya.Bahasa Melayu juga merupakan bahasa perpaduan kerana ia menjadi

perantara untuk mewujudkan perpaduan antara kaum dan perpaduan politik.

Bahasa Melayu juga dikategorikan sebagai bahasa ilmu kerana ia digunakan

dalam bidang sains, teknologi, komputer, saintifik dan ilmiah. Selain itu bahasa

Melayu juga dikenali sebagai bahasa pendidikan kerana ia menjadi bahasa

pengantar di sekolah rendah, menengah,kolej dan universiti di negara kita.

Seterusnya, bahasa melayu dibahagi kepada 2 bahagian iaitu bahasa formal

dan tidak formal.Bahasa formal merujuk kepada bahasa yang digunakan dalam

situasi formal. Bahasa formal juga disebut sebagai bahasa baku. Bahasa formal

adalah bahasa yang telah diterima untuk digunakan dalam hal-hal rasmi seperti

perundangan, surat rasmi, majlis rasmi, sekolah, berita, akhbar dan media massa.

Walaupun terdapat banyak dialek bahasa di Malaysia, hanya satu bentuk bahasa

formal iaitu bahasa Melayu perlu digunakan dalam urusan formal.

Page 8: bm komunikatif

Bahasa tidak formal merujuk kepada bahasa yang digunakan dalam situasi

yang tidak formal. Contohnya bahasa yang digunakan dalam perbualan seharian

bersama rakan-rakan dan ahli keluarga atau rakan-rakan sekerja. Disebut juga

bahasa tidak baku atau bahasa umum. Termasuk juga dialek negeri-negeri serta

bahasa daerah.

5.0 CABARAN-CABARAN YANG DIHADAPI BAHASA MELAYU BAGI MEMENUHI KEPERLUAN PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

Pada masa ini, Bahasa Melayu menghadapi cabaran yang sengit

terutamanya dalam abad ke-21. Pada dasarnya bahasa Melayu telah menjadi

bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam perlembagaan

negara iaitu perkara 152 yang menyatakan bahawa Bahasa Kebangsaan ialah

bahasa Melayu. Jadi, pada abad ke-21, bahasa Melayu yang diperkasakan dan

dimartabatkan di negara ini terpaksa menghadapi saingan dengan penggunaan

bahasa Inggeris yang merupakan bahasa global. Persaingan yang paling hebat dan

mencabar kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara ini ialah

pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Oleh yang demikian,

tumpuan kertas kerja ini ialah membincangkan cabaran pemerkasaan bahasa

Melayu sebagai bahasa rasmi, cabaran bahasa Melayu dalam kemajuan teknologi

maklumat, cabaran bahasa Melayu terhadap sikap penuturnya dan cabaran bahasa

Melayu dalam penggunaan bahasa Melayu. Jadi, pelbagai seminar atau

pembentangan telah dijalankan, kegusaran bahasa Melayu terus membimbangkan

pada setiap insan yang mencintai bahasa Melayu. Melalui kertas kerja ini,

perbincangan akan ditumpukan kepada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh bahasa

Melayu dalam abad ke-21 supaya cabaran-cabaran tersebut tidak membantut

perkembangan bahasa Melayu pada masa akan datang. Justeru, cabaran- cabaran

ini tidak akan mengancam kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan

bahasa pengantar pendidikan di Malaysia pada abad ke-21. Isu-isu akan

dibincangkan secara satu persatu supaya jelas tentang cabaran-cabaran tersebut.

Page 9: bm komunikatif

Pada tahun 2010,, Tan Sri Muhiyidin Yasin,Timbalan Perdana Menteri telah

mengumumkan bahawa pada tahun 2012, mata pelajaran Sains dan matematik

akan diajar dalam bahasa Melayu. Langkah ini, telah menjadikan bahasa Melayu

kembali dominan dan diperkasa.Kejayaan sesuatu bangsa bukanlah berdasarkan

bahasa Inggeris, tetapi kefahaman sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa

ibunda. Justeru, ada yang menganggap bahawa orang Melayu atau negara ini tidak

akan maju jikalau orang Melayu tidak menggunakan bahasa Inggeris sebagai 

bahasa ilmu dan bahasa kemajuan. Perlu diingati, negara Jepun, Korea Selatan dan

banyak negara lain masih menggunakan bahasa ibunda dalam semua bidang.

Pemerkasaan bahasa ibunda mereka, telah menjadikan negara mereka maju malah

lebih maju daripada negara barat. Selain itu, masyarakat sudah mula menunjukkan

pentingnya peneguhan dan penegasan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa

rasmi dan bahasa kebangsaan. Maksudnya, masyarakat sudah sedar betapa

pentingnya bahasa Melayu dan kini wujudnya generasi yang mahu mempelajari dan

mahir menggunakan bahasa Melayu. Menurut Dr. Nik Safiah Karim[1993], Dasar

Bahasa Kebangsaan di Malaysia telah berjaya, terutamanya jika dilihat dari

perspektif penggunaannya dalam jentera pentadbiran, dalam sistem pendidikan, dan

dalam beberapa domain utama kehidupan sehari-hari masyarakat Malaysia. Kita

boleh berbangga dengan kejayaan tersebut. Namun cabaran yang lain timbul pula,

iaitu dalam bentuk penggemblengan usaha daripada pelbagai pihak yang masih

diperlukan untuk melestarikan (mengekalkan atau menetapkan) sekali gus

mempertingkatkan mutu bahasa yang digunakan. Dalam kata lain, semua pihak

perlu bekerjasama untuk memastikan bahasa Melayu terus diperkasakan agar

cabaran abad ke-21 tidak meminggirkan bahasa Melayu sama ada dalam sistem

pendidikan atau pentadbiran. 

Pada masa ini, bidang teknologi maklumat amat penting. Jadi, Malaysia

telah mendapat impak yang besar terutama dari segi penggunaan bahasa teknologi

maklumat. Sedia maklum, bahasa teknologi maklumat yang paling dominan di dunia

ialah bahasa Inggeris. Keadaan ini sudah tentu memberi kesan kepada penggunaan

bahasa Melayu dalam teknologi maklumat. Oleh itu, kita seharusnya mempelajari

bahasa teknologi maklumat supaya perbendaharaan kata berkenaan teknologi

maklumat dalam bahasa Melayu diperkaya. Jadi, bahasa Inggeris tetap dipelajari

kerana ilmunya. Kita haruslah berfikiran positif dan memandang ke hadapan. Semua

Page 10: bm komunikatif

negara mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua selain bahasa ibunda.

negara Korea Selatan, dan Jepun merupakan sebuah negara yang maju dalam

bidang sains dan teknologi, namun mereka tetap mempertahankan bahasa ibunda

dan bahasa Inggeris tetap dipelajari. Menurut Kamal Shukri Abdullah Sani,[2007;50]

bahawa Jepun tidak berganjak daripada menggunakan bahasanya dari peringkat

tadika sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi dalam semua bidang mata

pelajaran. Bahasa Inggeris hanya dipelajari mulai di peringkat menengah dan bukan

di peringkat rendah. Peluang mempelajari bahasa lain seperti Jerman, Sepanyol,

Portugis, Rusia,Mandarin dan lain-lain turut disediakan sama ada di institusi

pendidikan, rancangan televisyen dan lain-lain. Walau bagaimanapun bahasa Jepun

tetap diutamakan dan dijunjung tinggi martabat dan maruahnya. 

Oleh yang demikian, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) adalah diasaskan

oleh perkembangan dan kemajuan yang pesat dalam bidang mikroelektronik

sehingga menghasilkan pelbagai kemudahan teknologi maklumat seperti komputer

peribadi, telekomunikasi multimedia dan sebagainya. Seterusnya kemunculan

Internet telah meluaskan penggunaan ICT dengan jaringan informasi bersepadu

sehingga membolehkan diaplikasikan sebagai media komunikasi yang melibatkan

teks, bunyi, grafik dan video. Permasalahan ini secara langsung mempengaruhi dan

mencabar kewibawaan dan kedudukan bahasa Melayu di rantau Nusantara ini.

Apatah lagi, negara Malaysia yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa

rasmi di negara ini. Adakah kita mampu menghadapi cabaran ini dan menidakkan

penggunaan teknologi maklumat dalam arus pembangunan negara. Bagaimana

dengan Jepun.? Negara mereka maju dalam teknologi maklumat, namun bahasa

ibunda tetap terjaga dan terpelihara. Perkara ini perlu kita renung dan fikir bersama. 

Oleh yang demikian, penekanan terhadap ICT pada era globalisasi dan liberalisasi

bermakna penggunaan bahasa Inggeris menjadi semakin penting dan tidak dapat

dielakkan oleh masyarakat dunia. Era ICT telah menunjukkan bahasa Inggeris

mengiringi kelahiran pertama Internet dunia di Amerika Syarikat dan seterusnya

diikuti dengan pengeluar perisian dan perkakasan komputer seperti Microsoft, Dell

dan Hewlett-Packard yang semuanya diasaskan oleh mereka yang berbahasa

Page 11: bm komunikatif

Inggeris. Perubahan persekitaran ini menimbulkan persoalan sama ada mampukan

bahasa Melayu digunakan di dalam era ICT sebagai bahasa perantaraan alternatif

untuk dimanfaatkan oleh masyarakat bahasanya? Mampukah penggiat-penggiat

bahasa Melayu menggunakan ICT sebagai alat penyelidikan, perkakasan, perisian

dan aplikasi untuk pembangunan bahasa Melayu? Sebagai satu pandangan umum,

masyarakat perlu memperlihatkan sikap terbuka dan kesediaan untuk menghadapi

cabaran perkembangan yang pesat dalam ICT dengan pengaruh bahasa asing

khususnya bahasa Inggeris. Perlu diakui bahawa bahasa Melayu masih lagi ‘muda’

atau setahun jagung dari sudut peristilahan sains dan teknologi berbanding dengan

bahasa Inggeris. Usaha supaya bahasa Melayu diterima dalam era siber hanya akan

terlaksana jika masyarakat bahasanya mempelajari pengalaman dan kejayaan yang

telah dicapai oleh bahasa Inggeris. Dengan cara dan langkah ini, kita percaya

perkembangan bahasa Melayu akan terus bersemarak seandainya kita bersikap

terbuka. Dengan adanya ilmu sains dan teknologi maklumat dalam bahasa Inggeris,

kita boleh menterjemahkan ke dalam bahasa ibunda iaitu bahasa Melayu. 

Secara langsung, bahasa Melayu dalam sains dan teknologi maklumat akan terus

meningkat dan berkembang. Mengikut pendapat Prof. Dr. Hashim Hj. Musa, dalam

buku Sosiolinguistik Lanjutan, [ 2009; 61]bahawa penguasaan ilmu, sains dan

teknologi yang tinggi, kemahiran dan kepakaran secara meluas dalam kalangan

rakyat jelata, merupakan faktor utama dalam pembangunan Sumber Daya Tenaga

Manusia sesebuah negara secara menyeluruh, yang menjadi faktor utama pula

kepada pembangunan dan kemajuan negara itu. Penyampaian dan pemahaman

ilmu pengetahuan, sains, teknologi dan kepakaran serta kemahiran dengan cara

yang paling berkesan adalah dengan perantaraan bahasa kebangsaan rakyat jelata

itu sendiri. Oleh yang demikian, walaupun cabaran dalam teknologi maklumat begitu

hebat, bahasa Melayu perlu seiring dengan perkembangan teknologi maklumat. Hal

ini disebabkan, pelbagai maklumat yang terkandung dalam pelbagai jenis teknologi

maklumat yang sedia ada harus terdapat dalam bahasa Melayu ini, benar-benar

sesuai dengan hasrat untuk menyejagatkan bahasa Melayu, dan teknologi maklumat

itu sendiri merupakan saluran yang cukup penting canggih, cekap dan pantas untuk

tujuan tersebut. Oleh itu, bahasa Melayu bukannya perlu bersaing dengan teknologi

maklumat, sebaliknya ia patut bersepadunya dengannya. Dengan cara ini, bahasa

Page 12: bm komunikatif

Melayu mampu mengaplikasikan sumber ilmu itu untuk menjanakan maklumat

pelbagai bidang dalam dunia serba teknikal ini. 

Dalam abad ke-21, sikap penutur atau masyarakat amat penting dalam

penggunaan bahasa ibunda. Sekiranya sikap penutur tiada kesungguhan atau

perasaan malu menebal dalam diri penutur kerana menggunakan bahasa ibunda,

sudah pasti bahasa ibunda akan terkubur. Oleh yang demikian, bagi bahasa Melayu,

cabaran yang sebenarnya terletak pada sikap yang dipegang oleh penuturnya. Jadi ,

abad ke-21 telah memperlihatkan kelemahan terhadap sikap penutur yang tidak

mengambil berat terhadap bahasa kebangsaan mereka. Hal ini disebabkan mereka

sudah terdidik dalam bahasa Inggeris dan lebih selesa bercakap bahasa Inggeris.

Akibatnya, mereka yang tidak mahu menggunakannya telah membentuk satu sikap

tidak ‘kisah’ terhadap bahasa ibunda. Peristilahan dan tutur kata tidak dilakukan

kerana tidak mengikuti perkembangan bahasa Melayu. Apabila disuruh memberi

pendapat dan idea, mereka lebih suka bertutur dalam bahasa Inggeris. Begitulah

apabila ada seminar atau pembentangan walaupun di dalam dewan ada seorang

bukan rakyat Malaysia, mereka lebih suka bertutur dalam bahasa Inggeris. Justeru,

permasalahan ini iaitu sikap penutur merupakan satu cabaran yang perlu ditangani

secara berhati-hati pada abad ke-21 agar bahasa Melayu tidak dipandang rendah

oleh masyarakat sendiri. Nik Safiah Karim dalam buku Sumbangsih, Kumpulan Esei

Mengenang Jasa Asraf, memperkatakan, bahawa bahasa Melayu, cabaran yang

sebenarnya terletak pada sikap yang dipegang oleh penuturnya. Yang tidak dapat

dinafikan ialah hakikat kepentingan dan kesesuaian bahasa Inggeris sebagai bahasa

antarabangsa. Jadi, yang tidak dapat dinafikan ialah hakikat kepentingannya dan

kesesuaian bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Abad ke-21 memang

membawa cabaran kepada bahasa Melayu dari segi persaingan dengan bahasa

Inggeris tetapi tidaklah keadaan ini menjadi satu cabaran besar sehingga

menggugat kedudukan bahasa Melayu. Oleh yang demikian sikap rakyat Malaysia

mesti yakin dengan keupayaan dan kemampuan bahasa kebangsaan. Kita

seharusnya berasa bangga dengan bahasa Melayu kerana kekal sehingga sekarang

dan bangga terhadap bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi. Kemudian

sesuaikan dengan keadaan apabila hendak menggunakan bahasa Inggeris.

Ironisnya, langkah ini tidak akan timbul keadaan bahasa Melayu tergugat oleh

bahasa Inggeris. 

Page 13: bm komunikatif

Belakangan ini, pada abad ke-21 beberapa gejala yang amat

membimbangkan berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu. Pengaruh media

elektronik telah merosakkan penggunaan bahasa Melayu dari segi pertuturan,ayat,

istilah, bahasa rojak dan sebagainya. Kerosakan penggunaan bahasa Melayu yang

paling teruk berlaku ialah golongan remaja. Pada abad ke-21, sudah menjadi satu

trend atau ikutan kepada golongan remaja dalam penggunaan bahasa Melayu.

Senario ini cukup membimbangkan dan jika tidak ditangani dengan segera, sudah

pasti keindahan bahasa Melayu tidak kedengaran atau berkumandang lagi. Berbalik

kepada penggunaan bahasa Melayu, kebanyakan pengacara majlis atau program di

televisyen dan radio dalam pengendalian sesuatu program, sudah menjadi

kewajiban untuk mencampuradukkan bahasa mereka. Dalam mengendalikan

sesuatu program atau rancangan, pengacara pada peringkat awal menggunakan

bahasa Melayu. Namun, perkara yang sebaliknya telah berlaku iaitu dalam

pertengahan program hingga akhir, pengacara mencampuradukkan penyampaian

bahasa Melayu dan bahasa Inggeris walaupun programnya lebih kepada berbahasa

Melayu dan penontonnya majoritinya berbangsa Melayu. Memang tidak dapat

dinafikan, rakyat di negara kita mahir dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan

bahasa Inggeris. Terdapat pelbagai bentuk dan cara dalam pertuturan mereka.

Mengikut Nik Safiah Karim, [2004], ada kalanya dua bahasa ini berselang-seli ,iaitu

satu ayat dalam satu bahasa diikuti oleh ayat dalam bahasa kedua. Sebagai contoh

ialah “ Saya mengambil keputusan untuk pergi, then I thought I should consult my

father.” Begitulah dengan penggunaan perkataan yang lain iaitu “ Dalam hal ini you

paling best.” “How are you today..harap OKlah.”Keadaan ini sudah menjadi

kebiasaan mana-mana rancangan atau program televisyen pada abad ke-21.

Sekiranya permasalahan ini tidak dibendung, sudah tentu memberi impak atau

cabaran yang besar kepada kedudukan bahasa Melayu di negara ini. Manakala

golongan remaja pula, penggunaan bahasa Melayu mereka cukup membahayakan

dan boleh merosakkan nilai bahasa Melayu. Hal ini disebabkan kecanggihan

teknologi maklumat pada abad ke-21 iaitu penggunaan telefon bimbit. Untuk

menghantar sms kepada rakan-rakan, mereka menggunakan bahasa rojak dan

berlakulah kerancuan bahasa. Menurut Prof Dr. Hashim Hj. Musa, kerancuan

bahasa ialah penggunaan bahasa yang tidak mengikut peraturannya sama ada dari

segi sintaksis, morfologi, fonologi, kosa kata, istilah dan sebagainya, yang

Page 14: bm komunikatif

mengakibatkan kekacauan dan ketidaktekalan dari segi pembentukan ayat, klausa,

frasa, ejaan, sebutan, kosa kata dan istilah. Di sini , terdapat beberapa perkataan

yang sering disalahgunakan semasa menghantar sms. Misalnya, perkataan-

perkataan seperti kang (nanti), a’kum (assalamualaikum), w’lam (wa’alaikumsalam),

dowang (mereka), tipon (telefon) dan persal (mengapa). Pengubahsuaian juga telah

dibuat kepada kata gantinama seperti sayer (saya), dier (dia) dan nko (engkau).

Begitu juga dengan kata tanya telah diubah suai seperti biler (bila), camner

(bagaimana) dan maner (mana). Kerancuan bahasa Melayu abad ke-21 merupakan

satu cabaran yang boleh merosakkan keteraturan,kehalusan dan keintelektualan

bahasa Melayu, kerana menjejas sistem dan peraturannya yang menyebabkan

kecelaruan dan ketidaktekalannya. Hal ini akan merosakkan martabat dan

kewibawaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa pendidikan dan

bahasa ilmu tinggi, yang akhirnya akan menurunkan maruahnya dan disisihkan

sedikit demi sedikit oleh pengguna bahasanya. 

KESIMPULAN

Mampukah bahasa Melayu menghadapi cabaran pada abad ke-21? Daripada

perbincangan di atas, kita telah membincangkan cabaran bahasa Melayu sebelum

dan selepas kemerdekaan secara ringkas.. Pada peringkat ini, bahasa Melayu terus

berkembang tanpa menghadapi masalah. Namun, semasa penjajahan Inggeris

perkembangan bahasa Melayu terus malap dan tidak bermaya. Pejuang-pejuang

bahasa yang mencintai bahasa, terus berjuang untuk memartabatkan bahasa

Melayu. Selepas kemerdekaan, bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar di

sekolah-sekolah dan universiti. Dengan langkah yang sedemikian, nescaya

permasalahan dan cabaran-cabaran bahasa Melayu dalam abad ke-21 dapat

diatasi. Paling penting, masyarakat Malaysia perlu mempunyai sikap bangga diri

terhadap bahasa ibunda kerana pada suatu masa dahulu bahasa Melayu

merupakan bahasa yang telah diterima di peringkat antarabangsa iaitu zaman

Empayar Srivijaya. Pada hari ini, bahasa Melayu mempunyai jumlah penutur yang

dianggarkan hampir 250 juta dan bahasa Melayu telah menjadi bahasa rasmi untuk

empat buah negara iaitu Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura. Hal ini

ditambah lagi bahawa bahasa Melayu pernah berkumandang buat kali pertama di

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu [PBB].Oleh itu, semangat dan jiwa

seumpama ini perlu diikuti,dicontohi dan diteladani oleh masyarakat Malaysia,

Page 15: bm komunikatif

pemimpin-pemimpin dan ilmuwan. Saya percaya dengan langkah yang sedemikian,

membolehkan bahasa Melayu menongkah arus pada abad ke-21 dan martabat

bahasa Melayu akan kembali di landasan yang kita ingini.

 

REFLEKSI

Secara keseluruhannya, melalui tugasan ini,saya dapat memahami bahasa

Melayu merupakan satu senjata yang dapat menyatupadukan semua kaum di

Malaysia. Pada pandangan saya, kerajaan perlu melakukan beberapa perubahan

terhadap sistem pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu sebagai usaha

mewujudkan perpaduan kaum di negara ini.Kementerian Pengajian Tinggi perlu

menyediakan satu agihan sistem pelajaran paling mudah supaya pelajar dapat

menguasai bahasa Melayu dengan senang dari peringkat rendah hingga ke

peringkat tinggi.

Selain itu, melalui tugasan ini saya dapat gambaran yang jelas tentang

bahasa Melayu yang berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi.

Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa di negara ini dijamin melaui perkara 152

Perlembagaan Persekutuan, maka secara tidak langsung membuktikan bahawa

bahasa Melayu mampu menjadi alat perpaduan. Pada masa kini dalam menghadapi

cabaran globalisasi bahasa Melayu dilihat menerima kesan yang mendalam.

Oleh kerana, keperluan untuk menguasai bahasa Inggeris semakin mendesak

tetapi pada masa yang sama bahasa kebangsaan kita perlu dipertahankan dan

dimartabatkan., Justeru dalam usaha menguasai bahasa Inggeris , bahasa Melayu

dirasakan kurang sesuai sebagai bahasa pengantara dan serterusnya sebagai

bahasa perpaduan antara kaum. Namun begitu, jika kita memerhati kejayaan negara

maju seperti Jepun dan Korea mampu berjaya menguasai dan menghasilkan

teknologi yang inovatif, kreatif dan saintifik melalui bahasa ibunda mereka. Oleh itu

kita boleh percaya bahawa bahasa Melayu mampu menyatupadukan pelbagai kaum

di Malaysia ini.

Page 16: bm komunikatif

Bahasa Malaysia harus digunakan dalam pelbagai situasi. Situasi untuk

menggunakan Bahasa Malaysia harus diwujudkan oleh semua pihak terbabit.

Kepentingan Bahasa Inggeris tidak dinafikan tetapi setiap rakyat Malaysia

sepatutnya fasih berkomunikasi menggunakan Bahasa Malaysia. Dan kelebihan

inilah yang harus digunakan untuk menyatukan rakyat pelbagai kaum yang memiliki

bahasa ibunda berbeza. Semangat cinta akan Bahasa Malaysia harus dipupuk sejak

usia muda; sejak bayi. Individu atau kumpulan yang menggunakan Bahasa Malaysia

harus diberi galakan dan pengiktirafan oleh kerajaan.

Pada pendapat saya, saya merasa cukup bangga kerana tidak mengambil

sifat sambil lewa terhadap pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah. Kini, Bahasa

Malaysia menjadi serasi dengan jiwa dan fikiran saya; sama seperti bahasa ibunda

saya. Cara untuk menyemarakkan semangat cintakan Bahasa Malaysia di kalangan

pemuda-pemudi adalah dengan menggalakkan mereka memperluaskan dan

mementingkan penggunaan Bahasa Malaysia dari segi pertuturan, pembacaan dan

penulisan dalam segala aktiviti harian. Generasi muda juga harus diajar sejak kecil

untuk berasa bangga dan menghormati bahasa rasmi negara. Jika Bahasa Malaysia

menjadi lemah, keadaan itu sebenarnya menggambarkan kelemahan dan kelekaan

Bangsa Malaysia

Kesimpulannya, setiap lapisan masyarakat di negara kita harus berganding

bahu untuk meningkatkan kualiti bahasa Melayu. Dengan cara inilah bahasa

kebangsaan kita akan benar-benar menjadi wahana unsur utama menjayakan

gagasan “Satu Malaysia” yang jelas mengungkap konsep “Satu Bahasa, Satu

Malaysia”

Page 17: bm komunikatif

Refleksi

Saya berterima kasih kepada tuhan kerana saya  dapat  menyiapkan dengan  jayanya

kerja kursus Bahasa Melayu bagi semester 1 ini . Ribuan terima kasih yang tidak

terhingga saya ucapkan kepada pensyarah saya En. Mohd Paris B Arshad kerana

telah banyak membantu dan memberi banyak pengetahuan baru dalam

melaksanakan kerja kursus ini serta rakan- rakan seperjuang saya. Pada pandangan

saya, kerajaan perlu melakukan beberapa perubahan terhadap sistem pengajaran

dan pembelajaran Bahasa melayu sebagai usaha membangunkan taraf hidup

masyarakat di negara ini.Kementerian Pengajian Tinggi perlu menyediakan satu

agihan sistem pelajaran paling mudah supaya pelajar dapat memahami Bahasa

Melayu dengan senang dari peringkat rendah hingga ke peringkat tinggi.

Tugas  ini  begitu  mencabar  kerana banyak masa yang perlu saya

peruntukkan. Oleh demikian, kesabaran merupakan perkara penting yang harus

ditanam dalam diri agar saya dapat menghasilkan tugasan yang

mantap.Tugasan ini juga memerlukan saya mengumpul sebanyak mungkin

maklumat yang berkaitan agar ia Memudahkan kerja kursus saya. Selain  itu,

tugasan  ini  begitu  memerah  keringat  saya  kerana  saya  perlu meneliti setiap

nota yang saya perolehi dari perpustakaan dan juga internet. Pada mulanya

saya begitu tertekan kerana saya tidak faham dan tidak tahu cara

melaksanakan tugasan ini. Dengan keprihatinan rakan-rakan seperjuangan,

mereka bermurah hati untuk mengajar saya dan berbincang bersama-sama

untuk menyiapkan tugasan ini. Banyak  perkara  baru yang saya telah pelajari

terutamanya dalam cabaran pendidikan semasa yang perlu dihadapi oleh guru

masa kini. Selain itu, tugasan ini memberikan input tentang ciri dan kualiti

seorang guru yang bersesuaian dengan globalisasi dan akhir sekali, dengan

maklumat yang diatas saya belajar untuk seorang guru dan peranan profesion

pendidikan dalam masyarakat membangun ini. Pastinya, pengalaman dan

pengetahuan yang telah saya lalui ini akan menjadi panduan berguna kepada

saya apabila menjadi guru kelak.

Walaupun Bahasa melayu menjadi antara mata pelajaran wajib di sekolah,

tanpa corak pembelajaran yang menarik, nescaya Bahasa melayu ini tidak mampu

Page 18: bm komunikatif

mempertahankan kedudukannya. Jadi, cara pengajaran dan pembelajaran subjek

Bahasa melayu mesti diberi perhatian oleh semua pihak terbabit.

Kepentingan subjek yang lain tidak dinafikan tetapi setiap rakyat Malaysia

sepatutnya mahir dalam Bahasa Melayu. Dan kelebihan inilah yang harus digunakan

untuk menbangunkan taraf ekonomi Negara kita.

Pada pendapat saya, saya merasa cukup bangga kerana tidak mengambil

sifat sambil lewa terhadap pembelajaran Bahasa melayu di sekolah. Kini, Bahasa

melayu menjadi serasi dengan jiwa dan fikiran saya; sama seperti Subjek yang lain.

Akhir kata, saya begitu bersyukur serta gembira kerana dapat juga saya

siapkan kerja kursus ini dengan jayanya walaupun pelbagai halangan terpaksa

saya hadapi sepanjang proses melaksanakan tugasan ini.

Sekian,Terima Kasih.

Page 19: bm komunikatif

Bibliography

Awang Sariyan. [Penyelenggara]. (2004). Sumbangsih, Kumpulan Esei Mengenang

Jasa Asraf. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Rashid Melebek & Amat Juhari Moain. (2006). Sejarah 

Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd

Awang Sariyan [Penyusun] (2002). Prosiding Kongres Bahasa dan Persuratan

Melayu IV. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Awang Had Salleh. (1981). Laporan Jawatankuasa Mengkaji Penggunaan Bahasa

Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Darwis Harahap[ Penyelenggara] (2004) . Mutiara Budi. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

David, Wade. (1999). “Vanishing Culture” dalam National Geographic 

Jil.196 , No.2 hlm 62-89, 

Hashim Hj. Musa. (2009). BBM 5203 Sosiolinguistik Lanjutan. Serdang: Universiti

Putra Malaysia..

Kamal Shukri Abdullah Sani. (2007). Bahasa Melayu, Apa Sudah Jadi? 

Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing.

Nik Safiah Karim. (2004). Bahasa Melayu Sedekad Lalu: Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka. 

Raja Mukhtaruddin Raja Mohd Dain (1982). Pembinaan Bahasa Melayu

Perancangan Bahasa Di Malaysia. Kuala Lumpur: Deawan Bahasa dan Pustaka. 

Siti Rosnah Haji Ahmad. (2001). Bahasa Melayu An Introduction To Malay Language

And Culture, Kuala Lumpur: Golden Books Centre.