pengantar bm

16
UNIT 10 •PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER

Upload: sin-chien-jane

Post on 12-Aug-2015

657 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pengantar bm

UNIT 10•PENGAJARAN

BAHASA BERBANTUKAN

KORPUS BERKOMPUTER

Page 2: Pengantar bm

KONSEP KORPUS BERKOMPUTER

• Menurut J.McH. Sinclair (199) :

• Korpus berkomputer adalah sebagai korpus yang diberi penanda, kod dan diformatkan secara piawai .

• Ia dapat dicapai dan diproses dengan komputer.

• Kamus Linguistik (1997): Korpus merupakan data

mentah linguistik (kerja lapangan / teks menulis)

• Ia dianalisis untuk membuat penyata saintifik.

Page 3: Pengantar bm

• Digunakan secara meluas di Barat terutama di bidang pedagogi bahasa, leksikografi dan kajian linguistik.

• Di Malaysia, ia digunakan dalam bidangperkamusan. (DBP)

• Korpus berkomputer sebagai bahan bantu pengajaran bahasa terutama bagi aspek morfologi dan sintaksis.

Page 4: Pengantar bm

KEPENTINGAN KORPUS BERKOMPUTER

♣ Membantu guru membina bahan pengajaran dan pembelajaran

dengan pantas.

♣ Memberi pelbagai pilihan bahan.( buku, majalah, surat khabar, prosa

dan puisi tradisional)

♣ Korpus berkomputer di DBP menyediakan jenis teks seperti berikut :

Jumlah Data Korpus Berkomputer (sehingga Mac 2004)

SUB-PANGKALAN JUMLAH KATA PERATUSAKHBAR 52,988,703 52.65%BUKU 27,797,010 27.62%MAJALAH 12,229,373 12.15%TEKS TRADISIONAL 2,440,258 2.43%LAIN-LAIN 3,303,772 3.28%TERJEMAHAN 1,886,106 1.87%JUMLAH 100,645,222 100.00%

Page 5: Pengantar bm

♣ Memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan lebih luas, sesuai dengan konteks penggunaan dan representatif sifatnya. Satu-satu korpus dapat memaparkan ribuan (malahan jutaan) contoh sesuatu aspek tatabahasa.

♣ Guru boleh berperanan sebagai fasilitator iaitu menerangkan contoh penggunaan yang betul dan yang salah dalam sesuatu aspek tatabahasa.

Page 6: Pengantar bm

Unit10 Penjanaan Data Korpus•Dilakukan secara atas talian.•Terdapat 2 sumber data iaitu:1. Data Korpus DBP2. Data Korpus Projek konkordan Melayu.

Penjanaan Data Korpus DBP3. Layari tapak web DBP , http://www.dbp.gov.my4. Klik “Laman Web DBP”.5. Dalam kotak carian , menaip perkataan “keras” dan

klik “cari”.

Page 7: Pengantar bm
Page 8: Pengantar bm
Page 9: Pengantar bm
Page 10: Pengantar bm

Pangkalan Data Korpus Projek Konkordans Melayu1. Buka tapak web http://mcp.anu.edu.au/ atau carian

Google: Malay Concordance Projek.2. Klik “direct search”.

Page 11: Pengantar bm

3. Taip perkataan yang hendak dikaji misalnya “keras” dan tekan butang “search” untuk proses janaan korpus berkomputer.

Page 12: Pengantar bm

4. Hasil janaan data adalah seperti gambar rajah. Pengkaji boleh copy and paste ke dalam Notepad atau Microsoft Word.Seterusnya data boleh disimpan untuk tujuan analisis data.

Page 13: Pengantar bm
Page 14: Pengantar bm

Contoh Persediaan MengajarTajuk : Mencari makna perkataan yang membawa pelbagai makna. Kata Adjektif “keras”(sumber konkordans DKB)Masa : 40minitBil. Pelajar : 40 orangObjektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:1. Memberikan makna-makna baru daripada kosa kata “keras”

yang memperlihatkan perluasan makna berbanding dengan merujuk kamus.

2. Membina 10 ayat yang gramatis berdasarkan makna “keras” yang telah diperoleh dari setiap kumpulan perbincangan.

Pengisian Kurikulum:Sistem Bahasa : kosa kata, ayatKemahiran Bahasa: Mendengar dan bertutur, memahami dan

menulisIlmu : Moral

Page 15: Pengantar bm

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): Kemahiran Teknologi maklumat, kecerdasaan pelbagai.

Nilai: bekerjasama, kejujuran dan hormat-menghormatiStrategi Pembelajaran: KolaboratifBahan Bantu Mengajar : Korpus kosa kata “keras”Pengetahuan sedia ada: para pelajar telah memahami konsep

makna “keras” secara literal.Langkah-langkah Pengajaran dan Pembelajaran1. Set induksi- Meminta murid meneka benda maujud yang

memiliki ciri-ciri fizikal yang bersifat keras serta mengaitkan dengan pembelajaran seterusnya.

2. Aktiviti kumpulan- Pembentukan kumpulan, dengan arahan, murid melakukan lakonan spontan/ simulasi suasana yang menggambarkan kehidupan dan aktiviti yang berkaitan.

3. Bersoal jawab dengan aktiviti yang telah dilakukan (komunikatif)

Page 16: Pengantar bm

4. Guru mengedarkan bahan pembelajaran DKB yang mengandungi baris-baris konkordans yang berkaitan dengan kata “keras”.

5. Pelajar diminta membaca senyap bahan pembelajaran tersebut.6. Guru menerangkan makna kata “keras” untuk pengetahuan

pelajar berdasarkan makna yang terkandung dalam kamus Dewan dan murid mencatat dalam buku.

7. Aktiviti kumpulan- pembentukan kumpulan. Pelajar diarahkan mencari makna baru yang terkandung dalam bahan pembelajaran dengan bantuan guru. Guru menerangkan peranan kolokasi yakni kata-kata yang wujud bersama-sama dengan kata “keras” dalam memperoleh makna baru.

8. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil perbincangan daripada kumpulan masing-masing.