panduan menjawap bm upsr bm k1

Download Panduan menjawap bm upsr  bm k1

Post on 15-Jan-2015

5.552 views

Category:

Education

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Menjelaskan tentang kertas BM K1 UPSR

TRANSCRIPT

 • 1. KERTAS 1 - 011 KERTAS 2 - 012KE ARAH KECEMERLANGAN
 • 2. APA KHABAR SEMUA ?
 • 3. PERLU DIINGAT KONSEP SOALAN-SOALAN UPSR BERKISAR KEPADA;- KELUARGA & MASYARAKAT SEKOLAH DIRI
 • 4. Setelah mengikuti program TERAJU KEJAYAANini, anda akan dapat :-i. Mengetahui bentuk dan format, soalan Kertas 1 Pemahamanii. Mengenalpasti skop dan teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Kertas 2 - Penulisan
 • 5. TERAJU KEJAYAANUPSR BAHASA MELAYU KERTAS 1SATU PENDEKATAN KE ARAH KECEMERLANGAN
 • 6. Setelah mengikuti program ini, sayayakin akan dapat:- 1. Mengetahui cara-cara menjawab soalan yang berunsur KBKK.2. Mempunyai kekuatan dan keyakinandiri dalam usaha meningkatkan pencapaianmarkah yang maksimum.3. Mengesan kelemahan diri dalam aspek pemahamandan penguasaan bahasa dan memperbaikinya. 4. Dapat mengetahui bentuk soalan kertas pemahaman format baru
 • 7. KERTAS 1 - 011MENGUJI ASPEK :1. PENGETAHUAN - PERLU TAHU2. PEMAHAMAN - PERLU FAHAM TAHU APA YANG DIUJI FAHAM SOALANNYA
 • 8. Soalan Kertas 1 melibatkanPengetahuan Bahasa/ Penggunaan BahasaKefahaman Apakah SOALAN kertas 1?Berapakah soalan yang dikemukakan? Apakah bentuk soalannya?Berapa lamakah masanya?
 • 9. 30 soalan tatabahasa 10 soalan kefahaman Lebih mudah 40 soalanAda soalan Pilihan jawapan KERTAS 1bergambar A,B,C / A,B,C,D Hitamkan Objektif jawapan Aneka pilihan 50 minit
 • 10. AGIHAN SOALAN OBJEKTIF MENGIKUT ARAS Rendah 20 soalanSederhana 12 soalan Tinggi 8 soalan Jumlah 40 soalan
 • 11. JENIS SOALAN YANG DIUJI1. OBJEKTIF ( ANEKA PILIHAN )2. PILIHAN JAWAPAN :- - A, B, C, D. - TERDAPAT JUGA PILIHAN JAWAPAN A, B, C SAHAJA Pastikan semasa menanda jawapan, pilihan jawapan anda betul dihitamkan pada tempat yang betul di kertas OMR.
 • 12. 3. TERDAPAT SOALAN YANG BERGAMBAR. GAMBAR SEBAGAI RANGSANGAN KEPADA JAWAPAN YANG ADA.TELITI GAMBAR DENGAN BETUL.PASTIKAN KEHENDAK SOALAN BERPANDUKANGAMBAR YANG DIBERI.FAHAMI SOALAN DENGAN GAMBAR YANG ADA.
 • 13. KEBANYAKAN SOALAN BERGAMBARSATU GAMBAR SATU SOALAN.TETAPI TERDAPAT JUGA SOALANYANG TERDIRI DARIPADA DUASOALAN BERPANDUKAN SATUGAMBAR.
 • 14. BILANGAN SOALAN YANG DIUJI 40 SOALAN 30 SOALAN PENGETAHUAN BAHASA (TATABAHASA) 10 SOALAN BERBENTUK PEMAHAMANBERDASARKAN PETIKAN KARANGAN YANG DIBERI DALAM BENTUK JADUAL, PUISI, GRAF DAN SEUMPAMANYA.
 • 15. MASA MENJAWAB - 50 MINITJUMLAH MARKAH 40 MARKAH - 1 SOALAN 1 MARKAH
 • 16. KANDUNGAN SOALAN KERTAS 11. TATABAHASA 16/18 aspek yang dinilai ( 30 soalan )2. PEMAHAMAN Terdapat 2 petikan ( 10 soalan )PERKARA YANG DINILAI (KONSTRUK) - PENGETAHUAN - KEMAHIRAN BAHASA - ADAB (SIKAP & NILAI) - KEMAHIRAN MEMBACA & MEMAHAMI
 • 17. TATABAHASA Soalan 1 hingga 30 Aspek yang diuji :- 1. jenis kata (morfologi) 2. jenis ayat (sintaksis)
 • 18. TATABAHASA
 • 19. TATABAHASA Soalan 1 hingga 30 16/18 aspek diuji
 • 20. Terdapat 16/18 aspek yang sering diuji dalamsoalan tentang pengetahuan bahasa.( soalan 1 - 30 )Bagi menjawab soalan pengetahuan bahasa ini,anda mestilah membaca keseluruhan ayat danfahamkan kehendak soalannya. Pastikanjawapan yang dipilih mestilah mengikutkonteks ayat. Bagi soalan bergambar telitigambar dan jawab soalan berpandukankesesuaian gambar dengan jawapan.Selain itu, calon mesti mengetahui danmemahami akan aspek-aspek yang diujitersebut.
 • 21. APAKAH YANG DITANYA DALAM SOALAN TATABAHASA? Kandungan yang diuji / dinilai1. KEMAHIRAN BAHASA Pengetahuan tentang Tatabahasa ; a. Morfologi (pembentukan kata : kata terbitan dan pemajmukan ) b. Sintaksis (pengetahuan tentang susunan kata dalam ayat) c. Sistem ejaan d. Kosa kata e. Peribahasa
 • 22. 2. Kemahiran membaca dan memahami.3. Kemahiran mentaksir dan memahami maklumat.4. Kemahiran memahami maksud frasa / kata.
 • 23. Aspek penyoalan lebih kepada pengetahuan tentang bahasa. Aspek tatabahasa yang perlu diberi perhatianA JENIS KATA (MORFOLOGI)1. KATA NAMA - Kata Nama Am - Kata Nama Khas - Kata Ganti Nama Diri.
 • 24. 2. KATA KERJA - Kata Kerja Transitif - Kata Kerja Tak Transitif3. KATA ADJEKTIF4. KATA TUGAS - Kata Sendi Nama - Kata Nafi - Kata Hubung - Kata Tanya - Kata Bilangan - Kata Penguat - Kata Pemeri - Kata Perintah
 • 25. 5. PENJODOH BILANGAN6. KATA BERIMBUHAN - Awalan/Akhiran/Apitan/Kata pinjaman7. KATA GANDA - Penuh/Separa/Berentak8. KATA MAJMUK9. SIMPULAN BAHASA/PERIBAHASA10. KATA BANYAK MAKNA11. KETEPATAN KATA12. KATA SEERTI13. KATA BERLAWAN
 • 26. B JENIS AYAT (SINTAKSIS)1. AYAT BETUL SALAH2. AYAT SAMA MAKSUD3. AYAT TANYA JAWAPAN4. JAWAPAN AYAT TANYA5. BENTUK AYAT
 • 27. CONTOH SOALANTATABAHASA Kenalpasti dan praktikkan Mari kita lihat contoh-contoh soalan
 • 28. MARI KITA LIHAT
 • 29. PEMBENTUKAN KATA (MORFOLOGI) KATA NAMAKATA NAMA AM KATA NAMA KHAS emak, pen,kuda, kampung, Ali, Cikgu Amin, kerusi, Muthu, Ah Meng, pintu, Dr. Ain, Puan Maria Kosa kata
 • 30. KOSA KATA ISTILAH KOSA KATA UMUM Tahu bezanya? Laptop CD Jambatan Disket Mouse Jejambat Jejantas Mini market Titi Monitor Pramugara Keyboard Scanner Pramugari Peragawati Handphone Peragawan Air conditioner Mahasiswa Video game Jungle tracking Mahasiswi Biduanita Ball pen Seniwati Stop watch
 • 31. CONTOH SOALANTiket penerbangan ke Pulau Langkawidimenangi oleh salah seorangdari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.A senimanB usahawanC mahasiswiD olahragawati
 • 32. yang bertugas kelihatan sedangmelayan penumpang dengan sempurnaA MahasiswiB PramugariC Peragawati Apa B jawapannya ?
 • 33. komputer yang digunakan oleh Zaki telahrosak dan tidak boleh digunakan lagi.A Tetikus Kata nama jugaB Papan kekunci boleh diuji dalamC Alat pengimbas bentuk kosa kata istilahD Alat pencetak
 • 34. KATA NAMA KATA GANTI NAMA DIRI PERTAMA KEDUA KETIGA saya, aku, dia, nya, anda, awak,beta, hamba, baginda, engkau, kamu, patik, kami, beliau, kalian kita ia, mereka pembentukan kata