asingment bm

Download asingment BM

Post on 10-Jul-2015

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT KOD KURSUS /COURSE CODE : TAJUK KURSUS /COURSE TITLE : SEMESTER /SEMESTER : HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU MEI/MAY 2011

ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. / Answer in Malay. 3. Muatturunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment ON-LINE via the MyVLE. Refer to the portal for instructions on the procedures to submit your assignment on-line. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 28 Jun 2011 hingga 10 Julai 2011. Serahan selepas 10 Julai 2011 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 28 June 2011 to 10 July 2011. Submission after 10 July 2011will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another persons assignment. You should also not plagiarise another persons work as your own.

1

SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION

Sejarah telah membuktikan bahawa tiada bangsa di dunia dapat mencapai kejayaan dan tamadun tinggi melalui bahasa asing dan bahasa penjajah. (Jeniri Amir: 2009) Berdasarkan pernyataan tersebut, bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan Bahasa Melayu hilang upaya untuk bersaing dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Dalam perbincangan anda, nyatakan juga peranan golongan intelektual untuk memperkasa bangsa Malaysia melalui Bahasa Melayu. Pelajar juga perlu menyediakan abstrak kertas kerja tidak lebih daripada 100 patah perkataan. [Jumlah: 30 markah]

Format tugasan ini mestilah merangkumi:

(i) (ii)Pemerengganan

Pengenalan / Pendahuluan Huraian / Perbincangan Kesimpulan / Penutup

(iii)

(Tugasan hendaklah dihasilkan dengan menggunakan laras bahasa ilmiah)

2

PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 30 % daripada jumlah markah kursus berkenaan dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik / Skema Jawapan. / This assignment accounts for 30 % of the total marks for the course and shall be assessed based on the Rubrics / Answer Scheme. Anda akan diberikan maklum balas tentang tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be given feedback of the assignment before the Final Semester Examination commences. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk menentukan kadar pertindihan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows: Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperolehi. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 30 % : Markah sifar akan diberikan. Assignments with 10 - 30 % overlap with others : 20% deduction from the total marks scored. Assignments with more than 30% overlap with others : Zero mark would be given

MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGESaya ingin memulakan makalah ini dengan nada pesimis. Nada pesimis boleh meletakkan kaki kita di dunia nyata, sementara sikap optimis tanpa alasan yang meyakinkan hanya memberi gambaran palsu serta kegembiraan sementara. Nada pesimis ini adalah tentang kepustakaan Melayu, jikalau kita percaya bahawa kepustakaan adalah elemen terpenting dalam pembinaan tamadun, akal budi, daya cipta dan daya saing bangsa. Kepustakaan di sini merujuk kepada semua bentuk penerbitan atau hasil karya, dalam bahasa Melayu, dalam semua bidang dan subbidang i1mu pengetahuan termasuk karya-karya kreatif. Nada pesimis ini berada di bawah permukaan kenyataan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara, sebagai bahasa utama dalam sistem pendidikan, dan lebih-lebih lagi dengan ura-ura pemansuhan PPSMI mulai 2012, dan impian bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu serta antara bahasa terpenting di dunia. Akan tetapi cubalah kita singgah ke toko-toko buku terkemuka. Jumlah majalah, jumal dan buku kreatif serta non-kreatif dalam bahasa Melayu, amatlah kenit, seperti seorang Awang Kenit yang berada di tengah-tengah negeri yang dihuni oleh para gergasi. Pada hal ini negara bahasa Melayu. Dan orang Melayu adalah penduduk majoriti. Jumlah majalah Melayu bolehlah dianggap sebagai hujung-hujung beras yang hancur dalam gantang beras yang penuh, kerana masih terlalu banyak jumlah majalah dalam pelbagai bidang yang perlu diterbitkan. Jumlah jumal dalam bahasa Melayu juga seperti melukut, sehingga bagi mengikuti tulisan ilmiah terutamanya untuk isu atau penemuan terkini dalam bidang atau subbidang biologi, fizik, kimia dan malah ilmu kemanusiaan, pembaca masih bergantung pada jumal bahasa asing terutamanya Inggeris. Jumlah buku dalam bahasa Melayu juga ibarat menir, kerana Malaysia baru berupaya menerbitkan sekitar 8,000 - 10,000 judul buku baru setahun, dalam pelbagai bahasa dan untuk pelbagai peringkat pembaca, sedangkan Malaysia sepatutnya sudah mampu

3

menerbitkan sekurang-kurangnya 25,000 judul buku baru setahun, yang sebahagian besar hendaklah dalam bahasa Melayu, iaitu dengan mengambil nisbah normatif antarabangsa 0.01 % daripada jumlah penduduk negara. Beberapa bulan yang lalu YAB Timbalan Perdana Menteri mengumumkan hasrat kerajaan memansuhkan PPSMI mulai 2012. Pengumuman tersebut, memberi peluang kedua kepada bahasa Melayu untuk terus berkembang sebagai bahasa ilmu, setelah keupayaan bahasa Melayu disekat mulai tahun 2003. Akan tetapi sehingga kini kita belum mendengar atau membaca statu perancangan strategik pemerkasaan kepustakaan Melayu, meliputi penerbitan majalah, jumal, buku, kamus, ensiklopedia dan sebagainya, yang konvensional mahu pun yang elektronik, daripada pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan, yang boleh menukar nada-nada pesimis itu. Jikalau perancangan strategik itu ada, mengapa disembunyikan daripada pengetahuan umum? Agensi-agensi yang dipertanggungjawabkan bagi membina dan mengembangkan kepustakaan Melayu itu menggunakan dana awam untuk emolumen dan operasinya. Justeru itu orang awam harus diberi tahu tentang nasib kepustakaan Melayu dalam jangka pendek dan jangka panjang. II Jikalau kita menyedari bahawa jumlah kepustakaan kita masih kecil, berbanding dengan kepustakaan dalam bahasa asing terutamanya Inggeris, dan usia kepustakaan ilmu moden kita secara relatif masih remaja, berbanding kepustakaan ilmu moden yang lebih 'tua' daripada tradisi barat, kesedaran tersebut sepatutnya menyuburkan semangat melawan berdasarkan 'kekuatan' yang kita miliki. Dalam konteks ini kita boleh mengambil semangat daripada Hang Tuah lima bersaudara yang masih remaja dan berjumlah kecil, melawan kumpulan lanun yang lebih banyak dan lebih tua daripada mereka di perairan Melaka; dan lima sahabat tersebut memenanginya. Keberanian Menteri Pelajaran sekarang untuk memansuhkan PPSMI mulai 2012 bolehlah dianggap sebagai memberikan 'peluang kedua' kepada bahasa Melayu bagi membentuk gelombang kedua dan seterusnya. Akan tetapi bahasa Melayu menghadapi cabaran hebat. Jikalau salah strategi bahasa Melayu tidak akan kekal sebagai bahasa utama di Malaysia, sebaliknya hanya akan menjadi bahasa kedua. Apakah perkara-perkara yang harus dimantapkan bagi memperkasakan bahasa Melayu supaya kekal sebagai bahasa pertama?

Pertuturan dan Pendengaran Dua perkataan ini saling berhubungan. Mungkin dianggap remeh. Akan tetapi pertuturan yang gramatis, lengkap, dan berkesan akan memberi citra baik terhadap sesuatu bahasa. Begitu juga sebaliknya. Jikalau bahasa Melayu dituturkan secara buruk, umpamanya tidak gramatis, pemilihan diksi yang salah, bercampur baur dengan bahasa lain, dan seumpamanya, sarna ada oleh menteri, pegawai kerajaan, dalam situasi rasmi atau tidak rasmi, dalam media elektronik, dan malah oleh pelajar, maka mereka memberi isyarat yang bahaya dan salah terhadap kemampuan bahasa Melayu. Yang tidak mampu berbahasa dengan baik adalah mereka, bukan kelemahan bahasa Melayu. Akan tetapi mutakhir ini, lebih-lebih lagi dalam situasi tidak rasmi, mutu bahasa Melayu yang dituturkan dan didengar, amatlah mengecewakan. Timbullah istilah 'bahasa rojak' dan sebagainya. 'Bahasa rojak' ini turut dipindahkan ke atas pentas, di rostrum ucapan, dan diudarakan dalam penyiara