panduan menjawap bm upsr bm k2

of 219 /219
KE ARAH KECEMERLANGAN TERAJU KEJAYAAN BAHASA MELAYU UPSR SELAMAT BERTEMU KERTAS 2 – 012 BM SK

Upload: suwaibahsussana

Post on 02-Jun-2015

26.471 views

Category:

Education


7 download

DESCRIPTION

BM(SK) K2 UPSR mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C

TRANSCRIPT

  • 1. KERTAS 2 012 BM SKKE ARAH KECEMERLANGAN

2. APA KHABAR SEMUA ? 3. SEBELUM KITA BERMULA, KITASEMUA HARUS TAHU.BAHAWA SETIAP SOALAN YANG DIUJIMERUJUK KEPADA TIGA PERKARA.. BETUL..BETUL..BETUL 4. PERLU DIINGAT KONSEP SOALAN-SOALAN UPSRBERKISAR KEPADA;- KELUARGA & MASYARAKATSEKOLAHDIRI 5. Setelah mengikuti program TERAJU KEJAYAANini, anda akan dapat :-i. Mengenalpasti skop dan teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Kertas 2 - Penulisan 6. KERTAS 2 MASA : 1 jam 15 minit 7. PENGENALANTerbahagi kepada tigabahagianBahagian A BENTUKMemindahkanmaklumat /Apa yang perluMentafsir bahanditulis dalamgrafiktempoh 75 minitBahagian C Bahagian B Membuat ulasanMenulis karangan 8. UPSR (BAHASA MELAYU)FORMAT BAHARU MULAI 2005KERTAS 2Markah. Markah penuh : 60 markah Bahagian A : 10 markah Bahagian B : 30 markah Bahagian C : 20 markah 9. BAHAGIAN ABAHAGIAN BMentafsirBAHAGIAN CKaranganMembuat Bahan Grafik Ulasan40 minit15 minit 20 minit 10. BAHAGIAN AMentafsir Bahan Grafik(Memindahkan maklumat dalam gambar) 10 markah Tiada had bilanganpatah perkataantetapi terhad kepada5 ayat sahaja. Ayat berdasarkanbahan grafik yangdiberikan 11. APA ITU BAHAN GRAFIK ? Gambar - Tunggal Contoh : Gambar@ BersiriTunggal Carta Graf Jadual Peta Pelan 12. PASTIKAN SASARAN KITADI BAHAGIAN AADALAH UNTUK MENDAPAT MARKAH 10/10. 13. SEBELUM MENULIS AYAT, PASTIKAN KITAPERHATIKAN ARAHANNYA TERLEBIH DAHULU. KENAL PASTI DAN TELITIARAHANNYA, 14. TERDAPAT DUA ARAHAN YANG POPULARDALAM PEPERIKSAAN:1. TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG AKTIVITI-AKTIVITI YANG TERDAPAT DALAM GAMBAR.2. TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP BERDASARKAN GAMBAR DI BAWAH. 15. UPSR 2005Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktivitiyang terdapat dalam gambar. 16. 2006TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANGGAMBAR DI BAWAH. 17. 2007GAMBAR DI BAWAH MENUNJUKKAN PERSIAPAN MAJLISANUGERAH KECEMERLANGAN.TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG PERSIAPANTERSEBUT. 18. 2008TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBARDI BAWAH. 19. 2009Lihat gambar di bawah dengan teliti.Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yangterdapat dalam gambar di bawah. 20. 2010Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yangterdapat dalam gambar di bawah. 21. PANDUAN UNTUK MENJAWAB BAHAGIAN A1. Baca dan fahamkan arahan. - Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar. (2005) - Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar/situasi di bawah.(2006) - Gambar di bawah menunjukkan . Tulis lima ayat yang lengkap tentang ..tersebut.(2007)2. Perhatikan bahan grafik. Kaitkan kehendak soalan dengan bahan grafik yang diberi. Cari maklumat yang terdapat dalam bahan grafik seberapa banyak yang ada dan tandakan atau senaraikan maklumat tersebut. 22. 3. Buat lima ayat sahaja, walaupun terdapat banyak maklumat dalam bahan grafik yang diberi.a. Bina ayat berdasarkan kehendak soalan. i. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar .(2005) - Maknanya calon dikehendaki menulis lima ayat tentang aktiviti yang melibatkan kata kata kerja sahaja. 23. UPSR 2005Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktivitiyang terdapat dalam gambar. 24. ii. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar /situasi di bawah. (2006) - Maknanya calon boleh membina apa saja perkarayang terdapat dalam bahan grafik, tidak kira samaada melibatkan kata kerja atau situasi yang adadalam bahan grafik yang diberi.iii. Boleh gunakan nama watak, tempat, atau apa saja yang sesuai asalkan ayatnya baik tanpa kesalahan ejaan, tanda baca dan struktur ayat. 25. 2006TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANGGAMBAR DI BAWAH. 26. iii.Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong-royong.Tulis lima ayat yang lengkap tentang gotong-royongtersebut. - Maknanya calon mesti menulis ayat berhubungkaitdengan segala aktiviti/perkara yang ada kaitan dengangotong-royong yang terdapat dalam gambar tersebut.iv. Ayat yang ditulis berfokus kepada aktiviti ataupunsituasi yang terdapat dalam gambar sahaja. 27. 5 ayat yang betul dikira cemerlang 4 ayat yang betul dikira baik 3 ayat yang betul dikira sederhana 2 ayat yang betul dikira tahap minimum Jika terdapat ayat mengikut urutan tetapiwaktu/masa berbeza-beza masih bolehditerima. Calon boleh menulis nama watak ,PakCik ,Mak Cik pada gambar yang telahditetapkan . Jangan menulis isi yang berulang-ulang bagi setiap ayat . 28. BAHAGIAN A 10 MARKAHPENSKORANKRITERIACEMERLANG i. Menggunakan ayat yang lengkap & menepati bahan grafik.( 9 -10 ) ii.Setiap ayat ada subjek & predikat serta mempunyai penerang dan keterangan yang meluas.ii. Penggunaan kosa kata & kata yang meluas serta dan sesuai dengan bahan grafik.iii. Penggunaan ejaan & tanda baca yang betul BAIK i. Menggunakan ayat yang lengkap dan menepati bahan grafik.ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang sederhana(78) serta sesuai dengan bahan grafik.iii. Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca & ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat.MEMUASKAN i. Menggunakan ayat yang mudah & ringkas sesuai dengan bahan grafik.(46)ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata tetapi terhad dan sesuai.iii. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca & ejaanPENCAPAIANi. Ayat tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan bahan grafik.TAHAP ii. Penggunaan perkataan yang terhad & tidak sesuai dengan MINIMUM bahan grafik.iii. Tidak menguasai kemahiran tanda baca & ejaan.(13) 29. UNTUK MENDAPAT MARKAH YANGCEMERLANG ATAU BAIK BAHAGIAN A,PARA PELAJAR MESTI MEMASTIKANAYAT YANG DIBUAT HARUSLAH :-A. LOGIK - APA YANG ADA DALAM GAMBARB. GRAMATIS BETUL NAHU / TATABAHASAC. AYAT MAJMUK / ADA PERLUASAN AYAT 30. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar dibawah. 31. CARA MENULIS AYAT1. KENAL PASTI KATA KERJA YANG TERDAPAT DALAM GAMBAR.2. SENARAIKAN SEBERAPA BANYAK KATA KERJA YANG ADA. 32. menyampaikanberdiri menunggu menerimahadiah giliranhadiah ambil gambarmenurunitanggabertepuktangan 33. CARA MENULIS AYATSIAPA KATA KERJA APA MANA/TUJUAN/OBJEK/PERKARAAYAT TUNGGAL PENERANG/PELENGKAPAYATMENERIMA HADIAH 34. CARA MENULIS AYATSIAPA KATA KERJA APA SIAPA KATA KERJA APAAYAT TUNGGALAYAT TUNGGALMENGAMBIL MENERIMA HADIAHGAMBAR 35. CARA MENULIS AYATSIAPA KATA KERJAAPA MANA/TUJUAN/ OBJEK/PERKARAPELAKUAKTIVITIPERKARAPERLUASAN AYATSIAPA - BERKAITAN DENGAN WATAK/PELAKU YANG TERDAPATDALAM GAMBAR.- Aminah, Seorang budak lelaki, Ali, guru besar.KATA KERJA AKTIVITI ATAU PERBUATAN YANG DILAKUKAN. - Menerima hadiah, menunggu 36. SIAPA KATA KERJAAPA MANA/TUJUAN/ OBJEK/PERKARA APA OBJEK ATAU BENDA YANG DIPEGANG ATAU APA SAHAJA YANG BERKAITAN DENGAN GAMBAR. - kamera, hadiah, .MANA TEMPAT PERISTIWA/SUASANA DALAM GAMBAR.- di dewan sekolah , tangga, di atas pentas.TUJUAN SEBAB DAN UNTUK APA. - untuk menerima anugerah, ..OBJEK BENDA YANG TERDAPAT ATAU YANG DIPEGANG.- kamera,PERKARA PERLUASAN AYAT/KESAN/HASIL/PERASAAN.- dengan riang gembira, . 37. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.Membersihkan tingkap/mengecat Membersihkan MemasukkanMengikat/ longkang sampahMemasukkan sampahMenghidangkanMengumpulmakanan Membuangsampahsampah mencangkul 38. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambardi bawah. 39. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar dibawah. 40. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 41. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-akiviti yangterdapat dalam gambar di bawah. 42. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 43. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar dibawah. 44. APA YANG PERLU DITULISINGAT -1. SIAPA/KATA KERJA2. APA3. MANA/TUJUAN/OBJEK/ PERKARA. TULIS AYAT DALAM BENTUK AYAT MAJMUK. AYAT YANG DIBINA PERLU MENGANDUNGI KATA HUBUNG/ KATA SENDI/KATA BANTU YANG SESUAI. dan, lalu, manakala, sambil, supaya, dengan, hingga.. 45. Ingat.!!!!!!1. Bina lima ayat sahaja.2. Bina ayat sahaja, bukan tulis cerita. 46. Kalau gambar bersiri, pastikan ayat yang dibinaseimbang.Tiga ayat daripadagambar pertama ataudua ayat daripada gambarpertama.Dua ayat daripadagambar kedua atautiga ayat daripadagambar kedua. 47. Bagi mendapat markah penuh ataucemerlang dalam Bahagian A ini, andaseharusnya:-a. Membina ayat yang sesuai dengan gambar yang diberi.b. Jangan bina ayat yang tiada kaitan dengan gambar dan arahan yang diberi.c. Elakkan daripada membina ayat yang tersirat.d. Bina ayat dengan menggunakan kosa kata yang sesuai dan menarik. Elakkan membina ayat yang mudah. 48. SELAIN ITU, BAGI MEMASTIKAN MARKAH YANGCEMERLANG:-PASTIKAN EJAAN, TANDA BACA DANSTRUKTUR AYATNYA BETUL TANPA ADASEBARANG KESALAHAN.MANA YANG BETUL : PASAR RAYAPENSIL TENGAHARI PASARAYAPENSELTENGAH HARIKERETAPI / KERETA API 49. 1. Gambar di atas menunjukkan persiapan majlis anugerah kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Indah Permai.2. Ahmad dan Halim sedang mengangkat tempat berucapuntuk diletakkan di atas pentas.3. Dua orang budak perempuan menyusun hadiah untukpersiapan hari anugerah kecemerlangan.4. Siti dan Asmah sedang menggantung kain rentang di atas pentas.5. Seorang budak lelaki sedang menggantung gambar padadinding manakala Husin pula memegang tangga. 50. a. Saya dan rakan-rakan saya sedang membuat persediaan untuk hari anugerah kecemerlangan sekolah saya.b. Supian dan Daud mengangkat sofa untuk diletak di hadapan pentas.c. Dua orang budak perempuan sedang menyapu sementara dua budak perempuan yang lain pula sedang menyusun hadiah.d. Maria dan Zaki sedang menghias pentas dengan memasang kain langsir di sekeliling pentas.e. Dua orang budak perempuan sedang menggantung kain rentang. 51. - Pada hari Sabtu yang lalu saya dan beberapa orangrakan saya mengemaskan dewan untuk majlis anugerahkecemerlangan.- Mimi dan Zaleha sedang menyusun hadiah sempena harianugerah kecemerlangan sekolah saya.- Kami semua berasa gembira apabila dapat bergotong-royong membersihkan dewan sekolah.- Dua orang budak perempuan sedang menyapu dewan.- Dua orang budak lelaki sedang meletak pasu bunga diatas pentas. 52. Ayat yang dibina boleh ditulis dalam bentuk:-a. Urutan nombor; 1. . 2. ......b. Urutan abjad; a. b. c. Simbol ( -, /, * dan seumpamanya)d. Perenggan Ayat yang ditulis tidak semestinyaberkaitan antara satu sama lain 53. Jangan lupa.Ayat yang ditulis tidak semestinya berkaitanantara satu sama lain 54. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambardi bawah. 55. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambardi bawah. 56. Gambar menunjukkan aktiviti gotong-royong yang diadakandi sekolah kamu. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktivitigotong-royong tersebut. 57. Gambar menunjukkan kejohanan sukan sekolah kamu.Tulis lima ayat yang lengkap tentang hari sukan tersebut. 58. Gambar menunjukkan kejohanan sukan sekolah kamu.Tulis lima ayat yang lengkap tentang hari sukan tersebut. 59. DAH FAHAM BAHAGIAN AAPA KATA KITA KE BAHAGIAN B PULA 60. BAHAGIAN BKARANGAN 30 markah Tidak kurang 80Karanganpatah perkataan Berformat Diberikan tiga buahkarangan. Pilih danjawab satuKarangankarangan sahaja.TidakBerformat 61. BAHAGIAN BTiga tajuk karangan diberi.Jawab SATU soalan FORMATPilihan soalanmungkin soalanMasa cadangan berformat / tidak40 minitberformatJumlah perkataan tidakkurang 80 patah perkataan 62. BENTUKSOALANBERFORMATCorak karangan yang diujimungkin TIDAK BERFORMATApa dia karangan berformat dan karangantidak berformat ? Contoh ..????? 63. Karangan Berformat :-Karangan yang mesti ditulismengikut cara yang tertentu.Apabila ditulis tidak mengikutFormat yang ditetapkan, ia bolehmenjejaskan markah.Karangan Tidak Berformat :-Karangan yang ditulis tanpamengikut sesuatu cara yang tetapdan khusus. 64. Karangan Berformat: Karangan Tidak Berformat:- Surat Kiriman Rasmi - Cerita- Surat Kiriman Tidak Rasmi - Melengkapkan cerita- Syarahan- Keperihalan gambaran- Dialog- Fakta- Laporan - Auto biografi- Berita- Biografi- Ucapan- Gambar- Perbahasan- Catatan Harian 65. UNTUK RENUNGANKARANGAN BERFORMAT:-SURAT TIDAK RASMI- 2002/2009SURAT RASMI- 2000SYARAHAN - 2001DIALOG - 2003/2005/2006LAPORAN- 2004/2010BERITA - 2002/2007UCAPAN - 2006PERBAHASAN - 1998CATATAN HARIAN - 2005 KARANGAN TIDAK BERFORMAT FAKTA - 2006/2008/2010 KEPERIHALAN - 2005/2007/2008/2010 MELENGKAPKAN CERITA - 2007/2009 66. PANDUAN MENJAWAB1. Baca soalan dengan teliti.2. Pilih tajuk atau soalan yang benar-benar dikuasai.3. Fahami tajuk soalan dan kenal pasti sama ada jenis berformat atau sebaliknya.4. Garisi kata kunci atau kehendak soalan.5. Buat rangka karangan. Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi mencari isi. (kaedah peta minda, kaedah soalan, kaedah perkataan atau kaedah rangka)6. Susun rangka karangan.7. Tulis karangan mengikut format yang dikehendaki. Setiap satu isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya sekali.8. Semak tatabahasa.9. Pastikan tulisan kemas dan bersih. 67. YANG PALING PENTING PENULISAN BAHAGIAN BIALAH :--1. IDEA / ISI - BERAPA ?2. MENEPATI TUGASAN SESUAI/TIDAK?3. PANJANG KARANGAN JANGAN KURANG 80 pp4. MEMATUHI FORMAT5. PERENGGAN PERLU ADA & BERAPA?6. LARAS BAHASA 68. a. ALAMAT PENGIRIM b. NAMA & ALAMAT PENERIMA c. TARIKHSURAT KIRIMANRASMId. PANGGILAN HORMAT PENERIMA SURATe. TAJUK/PERKARA SURATf. PENGENALAN/PERENGGAN ISI/PENUTUPg. TANDATANGAN/NAMA PENUH 69. A. KATA ALU-ALUAN B. KATA PENEGASANUCAPAN &SYARAHAN C. ISI D. PENUTUP/UCAPTERIMA KASIH 70. Format ucapan & syarahana. Kata alu-aluan - dimulakan dengan pembuka kata yangberupa alu-aluan kepada sidang hadirinmengikut kedudukan masing-masing.b. Kata penegasan perlu ada sebagai penegasan kepadasidang hadirin yang hadir. Ditulissekurang-kurangnya sekali selepaspembuka kata alu-aluan atau sebelumperenggan isi.c. Isi - sekurang-kurangnya ada tiga isi yang berkaitan.d. Penutup / terima kasih - pada bahagian penutup ini, ungkapan terima kasih hendaklah dimasukkan. 71. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, yang diraikan cikgu Faizal, yang berusaha Puan Hamidah Ahmad, Guru Besar SK Perdana , guru penolong kanan, guru-guru serta rakan-rakan yangA saya kasihi sekalian.Hadirin yang dihormatiBSeperti yang kita semua sedia maklum, tujuan kitasama-sama berhimpun dalam majlis yang serba indah iniadalah untuk meraikan perpisahan Cikgu Faizal yang akanbertukar sekolah ke Sekolah Kebangsaan Kapar Bestari.Saya selaku ketua kelas Lima Gemilang mengucapkansetinggi-tinggi terima kasih kepada cikgu Faizal kerana Ctelah mendidik kami tanpa rasa jemu dan mengenal ertipenat lelah. Cikgu sentiasa sabar melayani karenah kamiyang pelbagai ragam. Cikgu telah berusaha mendidik danmengajar kami dengan penuh kesungguhan demi melihatkami menjadi insan yang berguna. 72. Hadirin yang dihormati.BSaya mewakili pelajar-pelajar sekolah ini inginmemohon ribuan ampun dan maaf kepada cikguandai kata kelakuan kami selama ini tidakmenyenangkan haticikgu.Kami berharap , cikgu akan Cberjaya dalam apa jua bidang yang cikgu ceburi. Kamijuga berharap agar cikgu tidakmelupakan kami semuadi sini. Mudah-mudahan cikgu akan ceria dan selesaketika di sekolah baru nanti. Insyaallah, kenanganbersama cikgu akan sentiasa terpahat kukuh dalamingatan kami. Sebelum saya mengundur diri,izinkan saya menyampaikan serangkap pantun khas untuk cikgu Faizal.Kalau ada sumur di ladangIzinkan saya menumpang mandi DKalau ada umur yang panjangBoleh kita berjumpa lagi. Sekian terima kasih. 73. Sekolah kamu telah mengadakan majlis bagimenghargai orang yang anda sayangi.Kamu dikehendaki untuk menyampaikanucapan penghargaan kepada orang yang andasayangi pada majlis tersebut.Tulis ucapan anda selengkapnya.KATA ALU-ALUANISI UCAPAN 74. MELIBATKAN PERBUALAN DUA ORANGATAU LEBIHMELIBATKAN SOALANDAN JAWAPANDIALOGA. PENDAHULUAN PENGENALAN DIRI B. ISI TUJUAN PERBUALAN C. PENUTUP TERIMA KASIH 75. Format dialoga. Pengenalan diri - dimulakan dengan memberi salam atau mengenalkan diri masing-masing secara soal jawab.b. Isi - perlu ada sebagai topik perbualan secara soal jawab. Sekurang-kurangnya tiga isi yang berkaitan dengan jawapan yangsesuai.c. Penutup/terima kasih - pada bahagian iniungkapan terima kasihhendaklah dimasukkan. 76. CATATAN HARIAN / DIARIMASA / TARIKHISI CATATAN PENUTUP 77. Format catatan hariana. Pendahuluan - perlu ada catatan tentang masa / tarikh peristiwa yang berlaku.b. Isi catatan - perlu dinyatakan catatan tentang isi cerita atau peristiwa yang dilakukan mengikut urutan masa yang betul dan sesuai.c. Penutup - sekurang-kurangnya menyatakan perasaan dan harapan mengikuti atau menjalani peristiwa yang diikuti. 78. PANDUAN MERANGKA KARANGAN,PENULISAN BAHASA MALAYSIA UPSR.KARANGAN TIDAK BERFORMAT.CERITA / CEREKA / SITUASI / MELENGKAPKAN CERITA /PERIBAHASA BERBENTUK CERITA.a. Tulis secara ringkas tentang kehendak tajuk. b. Nyatakan masa kejadian tarikh atau masa. c. Apa yang berlaku yang dilihat atau didengari. d. Peristiwa atau kejadian seterusnya. e. Kesan atau akibat kejadian atau peristiwa tersebut. f. Tindakan yang diambil bagi mengatasinya. g. Kesimpulan atau pengajaran peristiwa / kejadian itu. 79. FAKTA / PERBINCANGAN. a. Tulis secara ringkas tentang kehendak tajuk / maksud tajuk. b.Nyatakan beberapa pendapat atau hujah serta contoh. c. Nyatakan kesan atau akibat berkaitan tajuk. d.Nyatakan beberapa kebaikan atau keburukan serta contoh. e.Nyatakan beberapa saranan atau cadangan serta contoh. f. Kesimpulan tajuk.AUTOBIOGRAFI ( Riwayat Hidup Sesuatu Benda )a. Nyatakan nama dan asal-usul dilahirkanb. Rupa bentuk keistimewaan fizikal.c. Cara penghantaran tempat dihantar.d. Dibeli harga nama tuan baru.e. Perasaan tuan terhadapnya - tugas setiap hari yang perlu dilakukanf. Kejadian-kejadian yang dialami sama ada gembira atau sedihg. Kesudahan nasib diri sama ada gembira atau sedih. 80. PERIBAHASA / KATA-KATA HIKMAT.a. Menyatakan maksud.b. Satu contoh lain membawa maksud yang sama.c. Huraian daripada maksud.d. Nyatakan kebaikan atau keburukan.e. Nyatakan kesan atau akibat.f. Kesimpulan atau nasihat.KEPERIHALAN.a. Nyatakan secara ringkas bila dan di mana anda pergi ke sana.b. Tujuan ke sana dengan keluarga atau rakan-rakan.c. Nyatakan keadaan orang ramai sesak atau bising.d. Nyatakan keadaan fizikal tempat itu cantik, besar, unik dan sebagainya.e. Perasaan anda kagum, seronok dan sebagainya. 81. BIOGRAFI ( Riwayat Hidup Seseorang ) a.Ringkasan diri nama. b.Tarikh dan tempat lahir.c.Asas pendidikan / Sebab-sebab menyukainya.d.Kerjaya atau tugas / Hobi atau kegemaran.e.Jasa / Pengorbanan / Kebaikan yang dilakukannya.f.Kesimpulan perasaan terhadapnya. 82. KARANGAN BERFORMAT.SURAT KIRIMAN RASMI.a. Pengenalan diri.b. Nyatakan tujuan surat dihantar.c. Isi-isi berkaitan tujuan / kehendak soalan.Contoh :- tarikh, masa dan tempat.- masalah yang dihadapi.- bantuan yang diperlukan.- tindakan yang perlu diambil.- susulan yang diharapkan.d. Kerjasama yang diharapkan.e. Ucapan penghargaan.f. Terima kasih. 83. SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI.a. Bertanya khabar.b. Nyatakan tujuan surat dihantar.c. Isi-isi berkaitan tujuan / kehendak soalan. Contoh :- sebab-sebab tujuan.- perkembangan diri sama ada kesihatan, pelajarandan sebagainya.- masalah yang dihadapi.- bantuan yang diperlukan. - tindakan yang perlu diambil.- susulan yang diharapkan.d. Kerjasama yang diharapkan.e. Semoga berjumpa lagif. Terima kasih. 84. DIALOG / TEMU RAMAH.a. Memberi sapaan seperti Helo, Hai, Selamat pagi, Apa khabar dan sebagainya.b. Nyatakan tujuan berdialog. Contoh : - tujuan berkaitan kehendak soalan. - tarikh, masa atau tempat. - masalah yang dihadapi. - orang lain yang terlibat. - pendapat, saranan atau cadangan. - bantuan yang diperlukan. - tindakan yang perlu diambil. - kesan atau akibatc. Bersurai dengan ucapan seperti Semoga berjumpa lagi, Baiklah, Terima kasih, dan sebagainya. 85. CATATAN / DIARI.a. Tarikh atau masa.b. Kehendak soalan :- isi berkaitan.- isi berkaitan.- isi berkaitan.UCAPAN / CERAMAH.a. Ucapan kata-kata aluan.b. Ucapan terima kasih diberi peluang berucap.c. Tujuan majlis diadakan.d. Isi-isi berkaitan tajuk seperti :- kenapa perlu dihargai.- kejayaan yang diperoleh.- ucapan penghargaan kepada yang terlibat.- jasa, pengorbanan yang dilakukan.- kesan atau akibat.- harapan atau janji yang dibuat.e. Terima kasih. 86. SYARAHAN.a. Ucapan kata-kata aluan.b. Nyatakan tajuk syarahan.c. Isi-isi berkaitan tajuk seperti : - menyatakan maksud tajuk. - huraian serta contoh tentang tajuk. - pendapat berkaitan tajuk. - kesan buruk dan baik. - saranan atau cadangan mengatasinya.d. Kesimpulan berkaitan tajuk.e. Terima kasih 87. BERITAa. Nyatakan tempat, masa kejadian berlaku.b. Bagaimana kejadian dan sebab-sebab kejadian berlaku.c. Orang-orang atau mangsa-mangsa yang terlibat keadaan yangterlibatd. Pihak-pihak yang memberi bantuan jenis bantuane. Anggaran kerugian yang dialami atau anggaran bantuan kewangan yang diperlukan.f. Nasihat pihak-pihak tertentu seperti polis, bomba dan sebagainya mengelakkan kejadian berulang lagi. 88. LAPORAN.a. Tuliskan tajuk laporan.b. Tarikh, masa, tempat peristiwa atau majlis diadakan.c. Tujuan peristiwa atau majlis diadakan.d. Penglibatan orang ramai atau murid.e. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan.f. Faedah atau kesan majlis diadakan.g. Harapan pada masa hadapan. 89. PERBAHASAN.a. Ucapan kata-kata aluan.b. Nyatakan pihak sebagai pencadang atau pembangkang sebut tajukperbahasan tersebut.c. Nyatakan satu sebab tidak bersetuju tentang tajuk.d. Isi-isi berkaitan tajuk yang menyentuhi kebaikan tajuk jika sebagai pencadang berikan keburukan tajuk jika sebagai pembangkang.e. Memberi kesimpulan ringkas tentang tajuk.f. Terima kasih 90. STRATEGI MENULIS KARANGANSetiap karangan perlu terdiri daripadatiga komponen :-PENDAHULUANKARANGAN ISIPENUTUP 91. Jangan tulis lebihdaripada satu perengganJelasTepat PENDAHULUAN2 3ayatTeruskan bicara Jangan libatkantentang tajuk isi 92. Pendahuluan hendaklah ditulis dalamsatu perenggan sahaja. Bahagian inijuga hendaklah menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan tajuk.Pendahuluan yang baik dapatmenerangkan seluruh isi yang akananda tulis dalam karangan.Pendahuluan sesebuah karanganhendaklah pendek, ringkas danpadat. 93. Sekurang-kurangnya empat isi Satu isiAda isi pokok Satu perenggan (kalau boleh) ISI Kosa kataAda huraian yang baikHuraian lanjut Ada contohJelas & tepat(memenuhi kehendak soalan) 94. Berapa isi yang perlu ada dalam sesuatukarangan ?Bagi soalan Bahagian B, isi dikehendaki Minimum TIGA (3) isi penting. Kalau lebih ?Kalau lebih daripada itu digalakkan kerana gabunganbeberapa isi adakalanya sesuai diberi pertimbanganmarkah yang baik walaupun tanpa huraian lanjuttentang isi, lebih-lebih lagi karangan yang berbentukpenceritaan.Pertimbangan markah yang sesuai perlu diberi bagi isi yang disertakan contoh dan huraian, isi beserta contoh atau isi sahaja. 95. Mengetahui pelbagaiMenambah ilmumaklumat terkini dari pengetahuandalam dan luar negaraFAEDAH MEMBACA SURAT KHABARMengisi masa lapang merehatkan minda memantapkan kemahiran berbahasa 96. TULIS KARANGAN TENTANG PERATURAN-PERATURANDI KANTIN SEKOLAH YANG PERLU DIPATUHI.APA PERATURAN KANTIN YANG PERLU DIPATUHI? 1. BERATUR KETIKA MEMBELI MAKANAN 2. DUDUK DI TEMPAT YANG DISEDIAKAN 3. JAGA KEBERSIHAN 4. BUANG SISA MAKANAN & BEKAS MINUMAN DITEMPAT YANG DISEDIAKAN 5. JANGAN BEREBUT 6. BERI PELUANG KEPADA PELAJAR KELAS TAHAP 1 7. MAKAN PADA MASA YANG DITETAPKAN 97. - Tidur awal- Seronok - Bangun awal pagi- Tidak sabar hendak - Bersarapanpergi ke sekolahTuliskan karangantentang pengalaman pada haripertama kamu bersekolah. 98. Isi-isi penting dalam karanganhendaklah disusun mengikut urutanyang betul. Setiap isi pentinghendaklah ditulis dalam perenggan.Ini diikuti oleh isi-isi sampingansebagai huraian lanjutan ataucontoh kepada isi-isi penting. 99. BAGAIMANA HENDAK MENCARI ISI. INGAT APA? PERKARA ATAU PERISTIWA YANG BERLAKUBILA? MASA DAN TEMPOH MASA PERISTIWASIAPA? SIAPA TERLIBAT/NAMA/JUMLAHDI MANA? TEMPAT PERISTIWA BERLAKUMENGAPA? SEBAB BERLAKUBAGAIMANA? (sebelum/semasa/selepas) PERJALANAN AKTIVITI/URUTAN CERITA/KESAN/PERASAAN/TINDAKAN/PENGAJARAN 100. Sekolah kamu telah mengadakan perkhemahan unitberuniform. Tulis laporan yang lengkap tentangperkhemahan tersebut.Kenal pasti format terlebih dahulu FORMAT LAPORAN PENDAHULUANTISI (sebelum/semasa/selepas) Apa? Bila? Siapa?ABSDi mana? Bagaimana?DBMMengapa?PENUTUPTTT 101. Sekolah kamu telah mengadakan perkhemahan unit beruniform.Tulis laporan yang lengkap tentang perkhemahan tersebut.APA MENGENAI APA ?BILA TARIKH/HARI/MASA/BERAPA HARISIAPA PELAKU YANG TERLIBAT/MURID-MURID/BILANGAN YANG TERLIBAT/SIAPA LAGIYANG TURUT SAMA MENYERTAI.DI MANA TEMPAT AKTIVITI DIADAKANMENGAPA TUJUAN/SEBAB DIADAKANBAGAIMANA SEBELUM - PERSIAPANSEMASA - AKTIVITI YANG SEDANGDIJALANKANSELEPAS - SELEPAS AKTIVITIDIJALANKAN- KESAN/PERASAAN/TINDAKAN/PENGAJARAN 102. Sekolah kamu telah mengadakan perkhemahan unit beruniform. Tulis laporan yang lengkap tentang perkhemahan tersebut.1. APA MENGENAI APA ?- Perkhemahan unit beruniform SK Indah Permai2. BILA TARIKH/HARI/MASA/BERAPA HARI- 20 hingga 21 Mac 2009/Jumaat-Sabtu/3 hari 2 malam3. SIAPA PELAKU YANG TERLIBAT/MURID-MURID/ BILANGAN YANG TERLIBAT/SIAPA LAGI YANG TURUT SAMA MENYERTAI.- murid-murid Tahun 4,5,6 dari pelbagai unit beruniform/150 orang pelajar terlibat/guru-guru/ibu bapa/tetamu jemputan 103. Sekolah kamu telah mengadakan perkhemahan unit beruniform.Tulis laporan yang lengkap tentang perkhemahan tersebut. 4. DI MANA TEMPAT AKTIVITI DIADAKAN - Di padang sekolah/atau sebarang tempat yang sesuai5. MENGAPA TUJUAN/SEBAB DIADAKAN- Untuk melatih diri pelajar berdikari- Untuk melahirkan pelajar yang berdisiplin6. BAGAIMANA SEBELUM - PERSIAPAN SEMASA - AKTIVITI YANG SEDANG DIJALANKAN SELEPAS - SELEPAS AKTIVITI DIJALANKAN - KESAN/PERASAAN/ TINDAKAN/PENGAJARAN 104. UNTUK MELENGKAPKAN SETIAP ISI YANGDIPEROLEHI PASTIKAN ISI TERSEBUT ADAHURAIAN RINGKAS DAN SELITKAN CONTOHJIKA SESUAI. FORMULA / RUMUSPENGEMBANGAN ISIAT ( Ayat Topik ) Tajuk / Idea utamaAH ( Ayat Huraian ) apa, siapa, bila, di mana,mengapa, dan bagaimana.AC ( Ayat Contoh )Contoh yang berkaitan dengan- Sekiranya perlu idea/isi 105. Contoh;- SEKOLAH KAMU TELAH MENGADAKAN HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN. GURU KELAS TELAH MEMINTA KAMU MENULIS LAPORAN TENTANG MAJLIS TERSEBUT. TULIS LAPORAN KAMU SELENGKAPNYA.1.KENAL PASTI KUNCI SOALANApa kehendak soalan berformat atau tidak.Apa yang perlu ditulis.2.KENAL PASTI IDEA / ISIAyat utama - Hari Anugerah KecemerlanganAyat Huraian -Apa - Hari Anugerah Kecemerlangan PelajarSek. Keb. Sri BudimanBila- 23 September 2007 / 8.00 pagi 1.00petang 106. Siapa- 85 orang murid-murid Tahun 1 -6 yang berjaya dan terlibat.Di mana- Dewan sekolah.Mengapa- Meraikan murid-murid yang berjaya dalam pelajaran/aktiviti.Bagaimana - Aturcara majlis/Harapan/Penutup(sebelum semasa selepas)3. KENAL PASTI FORMAT4. PERENGGAN Pendahuluan/Isi/Penutup 107. Memberi saranan umum atau pandanganMenyatakan Satu perengganpendirian PENUTUPPantun/peribahasa2 3 ayatMemberi kesimpulan atau rumusan keseluruhan karangan 108. Penutup merupakan ciri yang penting dalam sesebuah karangan. Bahagian inimerupakan kesimpulan setiap isiatau fakta yang telah dibincangkandalam setiap perenggan. Elakkan daripada memasukkanisi atau fakta yang barudalam bahagian ini.Jangan biarkan karangan andatergantung tanpa penutup. 109. Lepas buka mesti tutup Bina penutup bagi setiap karangan yang diberi. 110. BAHAGIAN B 30 MARKAH PENSKORANKRITERIA CEMERLANGi. - Penyampaian atau persembahan yang jelas & menarik untuk dibaca. ( 24 -30 ) - Pengolahan idea yang sangat baik menggunakan pelbagai ayat yanggramatis bertepatan dengan tema.ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang meluas sertasesuai dengan tema.iii. Penggunaan ejaan & tanda baca yang betul berdasarkanjenis karangan. BAIK i. - Penyampaian atau persembahan yang jelas untuk dibaca.( 17 23 ) - Pengolahan idea yang baik dengan menggunakan ayatyang gramatis dan bersesuaian dengan tema.ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang sederhanaserta sesuai dengan tema.iii. Terdapat beberapa kesalahan ejaan & tanda baca tetapitidak menjejaskan karangan. MEMUASKANi. - Penyampaian atau persembahan yang mudah & ringkas.( 11 16 ) - Menyatakan isi dengan menggunakan ayat dasarberdasarkan tema.ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata tetapi terhad dan sesuai.iii. - Penggunaan tanda baca yang terhad (huruf besar, noktah koma) - Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca & ejaan. PENCAPAIAN i. - Penyampaian atau persembahan yang tidak sesuai denganTAHAP MINIMUM tema- Isi tidak tepat, tidak berkaitan dengan tema atau sukar difahami. ( 1 10 ) ii. Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan tema.iii. Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan. 111. Memilih Tajuk Mencari Kunciatau Soalan SoalanPETUA MENULISKARANGANMenyediakan RangkaMenyemakKaranganKarangan 112. MEMILIH TAJUK ATAU SOALANPemilihan tajuk karangan yang tepat merupa-kan kunci utama ke arah kejayaan seseorangpelajar.Pilihlah satu tajuk karangan yang tepat dansesuai dengan pengetahuan & pengalamananda.Jangan sesekali memilih tajuk karangan yangsangat mencabar dan di luar pengetahuan sertapengalaman kita.Pastikan anda faham dan tahu serta dapatmembezakan antara karangan berformat dankarangan tidak berformat.Anda perlu mahir dan mematuhi formatsetiap jenis karangan. 113. PETUA MEMILIHTAJUK Perlu memahami kehendaktajukMesti mempunyaipengetahuan tentang :-- Bentuk / formatkarangan itu- Isi-isinya- Laras bahasanya 114. MENCARI KUNCI SOALANKunci soalan perlu diteliti dengan baikagar karangan yang ditulis nantimenepati kehendak soalan dan tidakterpesongKunci soalan terletak pada kata ataurangkaian kata-kata tertentu 115. Contoh-contoh kunci soalan :-Pada cuti persekolahan yang lalu, anda danBeberapa orang rakan anda mendakiGunung Tahan. Ceritakan pengalaman anda. Tuliskan sepucuk surat kepada Pegawai Daerah di tempat anda untuk menyam- paikan rayuan membina surau di kawasan perumahan anda.Sediakan laporan anda selengkapnyaTuliskan temuramah anda .. 116. Karangan yang baik mempunyai pendahuluan, isi dan penutup. Ciri-ciri ini lebih mudah dibina jika anda merangka karangan anda terlebihdahulu supaya sesebuah karangan lebih teratur dankemas. Rangka karangan juga dapat mengelakkan anda mengulangi isi yang sama. 117. Catatkan apa saja yang Anda tahu tentang tajuk Kumpulkan isi-isi karangan yang dipilih dan fakta yang untuk dijadikan isi ataudiperoleh. fakta.LANGKAH-LANGKAH MERANGKA KARANGANMula menulisSusun isi-isi dan fakta apabila sudahitu mengikut kepentinganyakin dengan isidalam bentuk perenggandan fakta yang ada 118. MEMBINA RANGKA KARANGANa. Bina rangka karangan sebagai panduanb. Ambil masa 3 4 minit untuk merangkac. Catat sebarang idea yang berkaitan tajuk karangand. Senaraikan isi secara ringkas. Sekurang -kurangnya empat isi dan susun isi ikut urutan.e. Rangka isi dengan kaedah/cara yang sesuai,- Kaedah peta minda - Kaedah melakar isi- Kaedah penyoalan 119. KAEDAH PETA MINDA1.Tajuk di tengah2. Bina lakaran grafik ikut citarasa3.Masukkan isi ke dalam lakarangrafik4.Pecahkan isi utama kepadahuraian & contoh 120. Contoh :Tuliskan sepucuk surat kepada kawan kamu untukmenceritakan keadaan tempat tinggal kamu yang baruPENUTUP - Ucapan terima kasih- semoga jumpa lagiIsi 4Perasaan & harapan.PENDAHULUANGembira dengan Surat kepada kawanKata hadapsuasana baru.menceritakan tempat Bertanya khabarJemput kawan barudatang.Isi 1-Tujuan menulis suratIsi 3 - Kemudahan yang terdapat - Berpindah ke tempat baru- Sekolah, masjid, kedai dsbnya - Bapa bertukar tempat kerjaIsi 2 Cerita suasana tempat baru- Keadaan sekolah, kawan-kawan, guru-guru 121. KAEDAH MELAKAR ISI1. Calon mencatat isi utama.2. Susun isi mengikut perenggan.3. Masukkan huraian ringkas ke dalam rangka perenggan tersebut mengikut kesesuaian. 122. CONTOHPendahuluan - Kata menghadap surat- Bertanya khabarIsi - Tujuan menulis surat- Bapa bertukar kerja- Cerita suasana tempat baru- Kemudahan yang terdapat- Perasaan & harapanPenutup - Ucapan terima kasih- Semoga jumpa lagi 123. KAEDAH PENYOALAN1. Kemukakan seberapa banyak soalan.2. Soalan yang dikemukakan ada kaitan dengan tajuk.3. Cari jawapan bagi setiap soalan dan jadikan jawapan tersebut sebagai isi. 124. CONTOHPENDAHULUANBagaimana dengan kata menghadap surat ?Bagaimana dengan keadaan kesihatan penerima ?ISIMengapa tulis surat ?Bagaimana keadaan sekolah baru ?Bagaimana guru, kawan dan suasana di tempat baru ?Apakah kemudahan yang terdapat ?Apakah perasaan dan harapan di tempat baru ?Adakah rasa gembira dengan suasana baru ?PENUTUPApa yang perlu diucapkan ?Apa harapan di lain masa ? 125. MENYEMAK KARANGANSelepas selesai menulis karangan, semak dahulukarangan untuk memastikan tiada isi penting yangtertinggal.Semak aspek bahasa, iaitu dari segi tatabahasa,ejaan, tanda baca.Kemaskan tulisan yang kurang jelas sehingga mudahdibacaPastikan juga had jumlah perkataan yang terdapatdalam karangan anda tidak terlalu kurang atauterlebih. 126. TEKNIK MENGARANGBeberapa perkara perlu diberi perhatian oleh calondalam usaha menghasilkan sebuah karangan yang baik.Sebelum mengarang i. Fahami kehendak soalan dan format penulisannya (jika karangan berformat)ii. Gariskan kata kunci dalam soalan yang diberi iii. Catat isi atau kerangka karangan. Mesti adapendahuluan, isi dan penutup. Bina peta mindaatau cara yang difikirkan sesuai 127. Semasa mengarangi. Mengarang berdasarkan isi/rangka karangan. Patuhi format (jika berkaitan)ii. Tulis pendahuluan secara ringkas. Memadai dengandua atau tiga ayat.iii. Setiap isi pokok yang dinyatakan hendaklah diberi huraian lanjut serta contohnya. Tulis setiap isi dan huraiannya dalam dua tiga ayat. iv. Penutup biarlah ringkas tetapi menjadi rumusan keseluruhan karangan. Tulis 2 3 ayat sahaja. 128. Selepas mengarangi. Baca karangan yang telah siap dan semak beberapa perkara berhubung dengan;-- format- isi dan huraiannya- kesalahan imbuhan dan tanda baca- struktur ayat dan perbendaharaan kata- ejaanii. Jika ada kesalahan atau kekuranganperbetulkan 129. CONTOH ISI DAN HURAIANDengan belajar secara berkumpulan kita akan lebih memahami tentang sesuatu perkaraDengan belajar secara berkumpulan kita akan lebih memahami tentang sesuatu perkara di mana kita dapat bertukar-tukar nota dan pendapatDengan belajar secara berkumpulan kita akan lebih mudah memahami tentang sesuatu perkara yang mana melaluinya kita dapat bertukar-tukar nota tentang perkara yang diperbincangkan dan masing-masing dapat melahirkan pendapat dengan penuh yakin dan bersemangat. Secara tidak langsung mereka yang belajar secara kumpulan akan mendapat ilmu dan penge- tahuan yang lebih 130. Berapa isi yang perlu ada dalam sesuatukarangan ?Sekurang-kurangnya empat isi.Kalau lebih daripada itu ?Kalau lebih daripada itu digalakkankerana gabungan beberapa isiadakalanya sesuai diberi tiga markahwalaupun tanpa huraian lanjut tentangisi, lebih-lebih lagi karangan yangberbentuk penceritaan. 131. Contoh isi, huraian dan huraian lanjutHadirin yang dihormati sekalian,Akademik atau pelajaran merupakan ilmu yang dicari-cari oleh setiap individu dalam zaman yang serba canggih ini. Ketinggian ilmu dapat dilihat menerusi kejayaan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, bergaji lumayan dan masa depan yang lebih terjamin.Kejayaan dalam bidang akademik sebenarnya membantu seseorang itu berfikir secara rasional sebelum mengambil sesuatu tindakan. Hal ini kerana minda yang baik dapat menentukan arah hidup yang cerah dan betul. Mereka yang berjaya dalam bidang kokurikulum, tidak mungkin dapat mengatasi daya fikiran mereka yang berilmu. 3/15 132. Lampiran 1 Contoh Penggunaan Perbendaharaan KataHadirin yang dihormati sekalian,Akademik atau pelajaran merupakan ilmu yangdicari-cari oleh setiap individu dalam zaman yangserba canggih ini. Ketinggian ilmu dapat dilihatmenerusi kejayaan untuk mendapatkan pekerjaanyang baik, bergaji lumayan dan masa depan yanglebih terjamin.Kejayaan dalam bidang akademik sebenarnyamembantu seseorang itu berfikir secara rasionalsebelum mengambil sesuatu tindakan. Hal ini keranaminda yang baik dapat menentukan arah hidup yangcerah dan betul. Mereka yang berjaya dalam bidangkokurikulum, tidak mungkin dapat mengatasi dayafikiran mereka yang berilmu. 5/15 133. LAMPIRAN 2Contoh Kesalahan Struktur AyatContoh; Air selalunya orang gunakan untuk mereka membuatperkara-perkara untuk diri mereka sendiri seperti mandi, basuhbaju dan cuci. Air juga bagi tujuan lain seperti kita menyiramtanaman dan petani membajak sawah.Sepatutnya; Pada kebiasaannya, manusia menggunakan air bagimemenuhi keperluan harian mereka seperti mandi, membasuhbaju serta mencuci benda-benda kotor. Selain daripada itu, airjuga digunakan untuk menyiram tanaman manakala bagipetani pula, air digunakan untuk mengairi sawah.7/15 134. LAMPIRAN 3Contoh Kesalahan Imbuhan Sepanjang guru mengajarkan kami, tentulah ada silap dan kesalahan yang kami terlaku. Jadi, di sini kami pohon maaf sekiranya terdapat salah yang tersengaja atau tidak disengaja.Sepatutnya; Sepanjang guru mengajar kami, tentulah ada kesilapan dan kesalahan yang kami lakukan. Jadi, di sini kami memohon maaf sekiranya terdapat kesalahan yang disengajakan atau tidak disengajakan.9/15 135. LAMPIRAN 3Contoh Kesalahan Imbuhan Sepanjang guru mengajarkan kami, tentulah ada silap dan kesalahan yang kami terlaku. Jadi, di sini kami pohon maaf sekiranya terdapat salah yang tersengaja atau tidak disengaja.Sepatutnya; Sepanjang guru mengajar kami, tentulah ada kesilapan dan kesalahan yang kami lakukan. Jadi, di sini kami memohon maaf sekiranya terdapat kesalahan yang disengajakan atau tidak disengajakan.9/15 136. LAMPIRAN 4Contoh Kesalahan Tanda BacaYang mulia tuan pengerusi Majlis, guru besar guru guruserta rakan-rakan yang dihormati sekalian. Berdirinya sayadi sini adalah untuk menyampaikan syarahan yangbertajuk Tinggal Di Bandar adalah Lebih Baik Daripadatinggal Di Kampung.Sepatutnya;Yang Mulia Tuan Pengerusi Majlis, Guru Besar, guru-guruserta rakan-rakan yang dihormati sekalian. Berdirinya sayadi sini adalah untuk menyampaikan syarahan yangbertajuk Tinggal Di Bandar Adalah Lebih Baik DaripadaTinggal Di Kampung. 12/15 137. (e) EjaanDinilai bagi semua kesalahan ejaan yangdilakukan.Setiap kesalahan yang dilakukan akanditolak markah. Kesalahan berulanghanya tolak sekali sahaja.13/15 138. LAMPIRAN 5Contoh Kesalahan EjaanSelepas makan tengah hari, kami pun pergimegunjungi Memoria Pengistiharan Ke merdekaan. Kam-i berasa sunguh bertuan kerana dpt melihat kesan sejarandisini dengan lebih lanjut lagi.Sepatutnya;Selepas makan tengah hari, kamipun pergimengunjungi Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan.Kami berasa sungguh bertuah kerana dapat melihat kesansejarah di sini dengan lebih lanjut lagi.15/15 139. Sekolah kamu telah mengadakan temasyasukan tahunan. Rakan kamu telah dipilihsebagai olahragawan / olahragawati sekolah.Tuliskan temubual kamu tentang kejayaanrakan kamu itu yang telah dipilih sebagaitokoh sukan sekolah. 140. Ketika sedang bermain-mainbersama rakan kamu, rakan kamu telah terjatuh dan tercedera. Ceritakan tindakan kamubagi membantu rakan kamuitu. 141. Tuliskan sebuah karangan tentangorang yang anda sayangi. 142. Kelas kamu mengadakan majlis perpisahanuntuk guru kelas kamu yang akan bertukarke sekolah lain. Sebagai ketua kelas, kamudiminta menyampaikan ucapan pada majlisitu. Tuliskan ucapan kamu selengkapnya.Kamu diminta untuk menyertai pertandinganSyarahan di sekolah kamu. Tajuk syarahanTersebut ialah Cara-cara Untuk BerjayaDalam Pelajaran. Tuliskan syarahan tersebut. 143. Berdasarkan contoh-contohkarangan tadi, tuliskan isi-isi penting tajuk karangantersebut. 144. Setiap insan di dunia inimempunyai insan yang merekasayangi. Saya juga tidakterkecuali. Insan yang sayasayangi di dunia ini memang amatbermakna dalam hidup saya. Siapalagi yang saya sayangi di dunia inikalau bukan ibu bapa saya. 145. SIAPA YANGKITA SAYANGIKENAPA KITA MENYAYANGINYAORANG YANG SAYA SAYANGIHARAPAN TERHADAP JANJI KITA ORANG YANGTERHADAP KITA SAYANGI ORANG YANG DISAYANGI 146. Saya amat menyayangi kedua-dua ibu bapa saya kerana mereka adalah aset yang penting dalam hidup saya. Tanpa mereka, tiadalah saya di alam ciptaan Ilahi ini. Saya juga tidak akan dapat menikmati kehidupan di bumi tanpa mereka.Ibu dan bapa saya juga adalah insan yang banyakmenabur jasa kepada saya. Ibu yang telah melahir-kan saya, manakala ayah pula telah mengorbankanwang ringgit untuk memberi kehidupan yang selesakepada saya serta bermacam-macam jasa yangtelah mereka taburkan. Kesemuanya tidak dapat saya balas walau apa jua cara sekalipun. 147. Oleh itu, saya berjanji kepada diri saya untuk belajar bersungguh-sungguh agar kejayaan ini dapat saya kongsikan bersama mereka yang saya sayangi. Tiada apa yang dapat saya berikan kepada mereka melainkan kejayaan semata-mata.Saya juga tidak akan mensia-siakan hidup merekaapabila saya dewasa kelak. Ini kerana segalasusah payah mereka akan saya bayar dengankebahagiaan mereka. Ibu dan ayah, kaulahpermata hatiku. 148. KATA ALU- TUJUAN MAJLISALUANUCAPAN PERPISAHAN GURU TERIMAHARAPANKASIH ATASJASA YANGDIBERI PENUTUP 149. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sayaucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, cikguFaizal yang diraikan, guru besar, guru penolongkanan, guru-guru serta rakan-rakan yang sayakasihi sekalian.Seperti yang kita semua sedia maklum, tujuankita sama-sama berhimpun dalam majlis yangserba indah ini adalah untuk meraikanperpisahan cikgu Faizal yang akan bertukarsekolah ke Sekolah Kebangsaan Sungai KaparIndah. 150. Saya selaku ketua kelas Lima Gemilangmengucapkan setinggi-tinggi terima kasihkepada cikgu Faizal kerana telah mendidikkami tanpa rasa jemu dan mengenal ertipenat lelah. Cikgu sentiasa sabarmelayani karenah kami yang pelbagai ragam.Cikgu telah berusaha mendidik dan mengajarkami dengan penuh kesungguhan demi untukmelihat kami menjadi insan yang berguna 151. Saya mewakili pelajar-pelajar sekolah iniingin memohon ribuan ampun dan maafkepada cikgu andai kata kelakuan kamiselama ini tidak menyenangkan hati cikgu.Kami berharap , cikgu akan berjaya dalamapa jua bidang yang cikgu ceburi. Kami jugaberharap agar cikgu tidak melupakan kamisemua di sini. Mudah-mudahan cikgu akanceria dan selesa ketika di sekolah barunanti. Insyaallah, kenangan bersamacikgu akan sentiasa terpahat kukuh dalamingatan kami. 152. Sebelum saya mengundur diri,izinkansaya menyampaikan serangkappantun khas untuk cikgu Faizal,Kalau ada sumur di ladangIzinkan saya menumpang mandiKalau ada umur yang panjangBoleh kita berjumpa lagi.Sekian terima kasih. 153. BERTUKARPILIH YANG MANA PENDAPAT DAPATLEBIH BAIK HASILKAN IDEA BARU BELAJAR SECARA BERKUMPULAN LEBIH BAIK DARIPADA BELAJARBERSENDIRIANERATKAN HUBUNGANTINGKATKAN SILARATURRAHIMILMUTIDAK MEMBUANG MASA 154. Belajar adalah satu proses menimba ilmu.Ia dapat dilakukan secara bersendirian mahupunsecara berkumpulan. Setiap orang mempunyaicara belajar mereka yang tersendiri. Begitu jugadengan diri saya sendiri. Baik diri saya, belajar secara berkumpulan adalah lebih baik daripada belajar secara bersendirian. Dengan belajar secara berkumpulan, kita dapat bertukar-tukar pendapat dan nota sesama sendiri. Jadi idea yang ada dapat digabungkan dan ia akan menghasilkan satu idea yang lebih menarik. 155. Selain itu, belajar secara berkumpulan jugadapat mengeratkan hubungan silaraturrahimdan ikatan ukhwah yang sedia terjalin. Inikerana dengan belajar secara berkumpulan,kita juga akan dapat lebih mengenali ahlikumpulan dengan lebih rapat. Sifat yangbaik juga dapat dipupuk seperti kerjasama,bersatu padu dan menepati masa.Belajar secara berkumpulan juga dapatmeningkatkan ilmu pengetahuan. Ini keranakita dapat belajar daripada ahli kumpulanlain. Kita juga dapat meningkatkan dayafikir dan ilmu melalui penghasilan idea yangbernas. 156. Di samping itu, dengan belajar secaraberkumpulan kita tidak akan membuang masadengan melakukan perkara-perkara yang tidakmendatangkan faedah seperti melepak,menonton, merayau tanpa hala tujuan dansebagainya.Jadi jelaslah kepada kita semua bahawabelajar secara berkumpulan ini lebih baikdaripada belajar bersendirian. 157. APABILA MENULIS KARANGANINGAT BEBERAPA PERKARA:SETIAP ISI KARANGAN BERPANDUKAN KEPADACIRI-CIRI DI BAWAH.APA? PERKARA ATAU PERISTIWA YANG BERLAKUBILA? MASA DAN TEMPOH MASA PERISTIWASIAPA? SIAPA TERLIBAT/JUMLAHDI MANA? TEMPAT KEJADIAN BERLAKUBAGAIMANA? SEBAB PERISTIWA/PERJALANAN AKTIVITI/KESAN/PERASAAN/ TINDAKAN/PENGAJARAN 158. 1. Tuliskan kebaikan menyertai aktiviti kokurikulum.2. Kelas kamu akan mengadakan majlis perpisahan sempena guru kelas kamu yang akan akan bertukar sekolah. Selaku wakil kelas, kamu dikehendaki menyampaikan ucapan pada majlis tersebut. Tuliskan ucapan kamu selengkapnya.3. Sekolah kamu telah mengadakan kejohanan sukan tahunan. Tuliskan laporan kamu selengkapnya.4. Cuti sekolah akan bermula tidak lama lagi dan rakan kamu yang telah berpindah telah menghantar surat kepada kamu dan mengajak kamu bercuti bersama- sama di kampungnya. Tulis surat kepadanya bagi menyatakan persetujuan kamu. 159. 1. Tuliskan pengalaman anda ketika mengikuti Kem Motivasi UPSR yang pernah anda ikuti.2. Tuliskan catatan perkelahan kamu bersama keluarga kamu di tempat yang menarik.3. Rakan kamu telah menang dalam pertandingan bercerita peringkat daerah. Tuliskan temuramah anda. 160. Peristiwa Persekitaran Sekolah- Lambat Datang ke Sekolah(1987 Dialog / 1997 Cerita)- Majlis Perpisahan Tahun 6(1987 Ucapan)- Guru Kelas Bertukar(1989 Temu Ramah)- Keceriaan Sekolah(1991 Dialog)- Mematuhi Peraturan Sekolah(1991 Syarahan)- Pentingnya Kerjasama di kalangan Murid(1992 Syarahan)- Lawatan Sambil Belajar(1993 Laporan)- Faedah Bersukan(1994 Syarahan)- Tidak Hadir ke Sekolah(1995 Surat Rasmi)- Rakan Terpilih Murid Cemerlang(1996 Dialog) 161. - Penubuhan Kelab Buku / Membaca(1998 Laporan)- Sambutan Hari Guru (1999 Ucapan)- Mohon Pinjam Dewan dan Peralatan(2000 Surat Rasmi)- Gotong-royong Membersihkan Kawasan Sekolah(2000 Laporan)- Hari Ucapan dan Penyampaian Hadiah / Hari Anugerah Cemerlang(2001 Fakta)- Rakan Kehilangan Wang Beri Pertolongan(2002 Cerita)- Faedah Mengikuti Kelas Tambahan(2003 Fakta)- Rakan Terpilih Peserta Terbaik Sukan Tahunan Sekolah(2003 Dialog) 162. Soalan-soalan yang berkaitan dengan persekitaran pelajar.- Hari Kantin / Hari Usahawan- Hari Kokurikulum / Badan Beruniform- Hari Terbuka- Majlis Persaraan Guru- Perasmian Pusat Sumber / Bangunan Baharu- Kehilangan Buku Teks nyatakan sebab, berjanji akanmengantikan, dan berjanji akan menjaga dengan baik- Rakan Sakit tidak bersarapan beri pertolongan- Perlawanan Persahabatan Dengan Sekolah Jiran- Menganjurkan Pertandingan di Sekolah- Pengalaman Berpindah Sekolah Baru/Suasana HariPertama Persekolahan- Temu Ramah --- Guru Besar / Guru Disiplin / Murid 163. Peristiwa Persekitaran Murid / Keluarga- Kebaikan Tidur Awal (1988 Fakta)- Tinggal Bersama Nenek minta kebenaran ibu bapa untukmenyertai lawatan (1988 Surat Tidak Rasmi)- Musim Buah-buahan di Kampung (1989 Gambar)- Membantu Keluarga Pada Cuti Sekolah (1990 Gambar)- Faedah Belajar Berkumpulan (1990 Perbahasan)- Cara Mengembirakan Ibu Bapa (1992 Fakta)- Masa Sangat Berharga cara-cara menggunakan (1992Fakta)- Berpindah ke Tempat Baru pengalaman (1992 Su/t Rasmi)- Menjaga Kebersihan Badan (1994 Dialog)- Menjaga Kebersihan Diri dan Tempat Tinggal (1996 Fakta) 164. - Faedah Membaca(1996 Fakta)- Mengenang Jasa Ibu Bapa(1997 Ucapan)- Persediaan Menghadapi UPSR(1999 Surat Tidak Rasmi)- Menghormati Ibu Bapa(2001 Fakta)- Kemalangan Semasa Kelas Kemahiran Hidup tindakan(2003 Cerita) 165. Soalan yang boleh diuji dalam konteks ini.- Jaga Kebersihan Gigi- Sambutan Hari Jadi- Hobi- Faedah Membawa bekal- Faedah Belajar secara berkumpulan- Faedah Berkebun Sayur- Menziarahi Ahli Keluarga di Hospital- Pasar Malam / Pasar Tani- Sambutan Perayaan sebelum semasa (suasana)- Kepentingan kenderaan 166. KITA KE BAHAGIAN CLA PULAK.. 167. BAHAGIAN CMEMBUAT ULASANCadangan masa menjawab Bahagian C 20 minit 168. Membuat Ulasan 20 markah Ulasan yang dibuat berpandukansoalan kepada situasi yangdiberikan. Tidak kurang 50 patah perkataan. *Tidak lebih daripada 50 patahperkataan. 169. Bahagian C ini mengandungi satu teks cerita/pernyataan/puisi/dialoq/rencana yangmengandungi banyak pengajaran/amalanbaik atau nilai-nilai murni.Soalan ini wajib dijawab dan markah bagisoalan ini ialah 20 markah. 170. BAHAGIAN C Bahagian ini amat penting . Perlu memahami dan meneliti denganjelas petikan yang diberi. Calon tidak digalakkan mencatat ataumenyalin semula . Pastikan nilai-nilai murni yang perludikaitkan berdasarkan petikan yangdisediakan. Tidak perlu menulis semula namaorang yang diceritakan . 171. JENIS SOALAN : 1. AMALAN BAIK Belajar bersungguh-sungguh Mendisiplinkan diri Menolong orang yg. ditimpa kesusahan Mengambil berat / memberi perhatian Luhur tanpa menyimpan rasa dendam Bijak memujuk dgn kata-kata yg. Sopan Tidak buang masa Menanam sikap rajin bekerja 172. Pastikan mengikut arahan soalan . Nilai murni yang disampaikan bolehdicampur-aduk . Nilai yang negatif tidak boleh diterima. Jawapan yang disampai dalam satuperenggan. Jawapan yang mempunyai lebihdaripada satu perenggan tidakditerima . Penggunaan watak contoh namaorang , saya , kita boleh diterima. 173. JENIS SOALAN : 2. NILAI-NILAI MURNI Baik hati Toleransi Berdikari Kesyukuran Berhemah tinggi Harmoni Hormat Berdisiplin Berwawasan Kasih sayang Semangat Keadilanbermasyarakat Kebebasan Patriotisme Keberanian Rasional Kejujuran Kesederhanaan Kerjasama Kerajinan 174. JENIS SOALAN : 3. PENGAJARAN Memelihara dgn. Bersimpati padakasih sayanggolongan lemah Jasa dihargai dan Sifat bertanggungjawabdibalas Menepati masa Menyayangi ibu bapa Amanahdan keluarga Kesabaran membawa Mensyukuri anugerah kejayaantuhan Menjaga keselamatan Bersifat murah hati Bersikap prihatin Ucap terima kasih Mematuhi peraturan 175. BAHAGIAN C 20 MARKAHPENSKORANKRITERIACEMERLANGi. Ulasan jelas & tepat menggunakan ayat yang gramatis( 17 -20 )berdasarkan bahan rangsangan. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang meluas sertasesuai dengan bahan rangsangan. iii. Penggunaan ejaan & tanda baca yang betulBAIK i. Ulasan jelas & tepat menggunakan ayat yang gramatisberdasarkan bahan rangsangan. ( 12 16 ) ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang sederhanaserta sesuai dengan bahan rangsangan. iii. Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca & ejaantetapi tidak menjejaskan ayat.MEMUASKANi. Ulasan tepat menggunakan ayat mudah & ringkas. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata tetapi terhad dan( 6 11 )sesuai. iii. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca & ejaanPENCAPAIAN i. Ulasan tidak menepati bahan rangsangan.TAHAPii. Penggunaan perkataan yang terhad & tidak sesuai dengan MINIMUMbahan rangsangan. iii. Tidak menguasai kemahiran tanda baca & ejaan.(15) 176. Cara Menulis ulasan Baca dan fahami situasi. Gariskan amalan baik dalam soalan. Sediakan rangka ulasan. Catatkannilai-nilai murni atau pengajaran yangterdapat dalam teks. Tulis ulasan pendek lebih kurang 5 hingga10 ayat sahaja. Panjang jawapan tidak kurang 50 patahperkataan/panjang jawapan tidak lebih 50patah perkataan. 177. Darma seorang pelajar yang sering membantu ibunya ketika berada di rumah. Selepas mandi dan menyiapkan diri, Salasiah bersarapan bersama-sama ibu bapanya.Ketika melihat keadaan jalan raya yang sibuk, Borhan punmelintas jalan menggunakan jejantas yang disediakan.. 178. Contoh Soalan Membuat UlasanSetiap hari Salina akan bangun awal pagi. Setelahmenyiapkan diri, Salina akan ke dapur membantuibunya menyiapkan sarapan. Salina dankeluarganya akan bersarapan bersama-sama.Sebelum pergi ke sekolah, Salina akanbersalaman dengan ayah dan ibunya. Sementaramenunggu bas, Salina membaca buku. Tiba disekolah, Salina terus masuk ke kelas. Dia akanmenyapu atau mengemaskan kelasnya. Dia akanmemastikan kelasnya berada dalam keadaan ceria. 179. AMALAN BAIK NILAI/PENGAJARAN +SEBABBANGUN AWAL PAGIMEMBANTU IBUBERSARAPANBERSAMA-SAMABERSARAPANBERSALAMAN DENGANAYAH DAN IBUMEMBACA BUKUMEMBERSIH KELASKELAS YANG CERIA 180. AMALAN BAIK NILAI/PENGAJARAN +SEBABBANGUN AWAL PAGIDISIPLIN DIRI/MENGHARGAIMASAMEMBANTU IBU RAJIN/MERINGANKAN BEBAN KERJA IBU/TANGGUNGJAWABBERSARAPAN MENGERATKAN HUBUNGANBERSAMA-SAMA KASIH SAYANG/ SILATURRAHIM MENJAGA KESIHATAN/TIDAKBERSARAPAN LAPAR/DAPAT BERI TUMPUAN KETIKA BELAJAR 181. AMALAN BAIK NILAI/PENGAJARAN +SEBABBANGUN AWAL PAGI DISIPLIN DIRI/MENGHARGAI MASAKITA HARUSLAH MENGHARGAI MASA DENGAN BANGUNAWAL PAGI. MEMBANTU IBU RAJIN/MERINGANKAN BEBANKERJA IBU/TANGGUNGJAWABSELAIN ITU, KITA DAPAT MERINGANKAN BEBAN KERJAIBU SEPERTI MEMBANTU IBU.BERSARAPANMENGERATKAN HUBUNGANBERSAMA-SAMAKASIH SAYANGDI SAMPING ITU, KITA PERLULAH MENGERATKAN HUBUNGANKASIH SAYANG DENGAN BERSARAPAN BERSAMA-SAMA. 182. AMALAN BAIKNILAI/PENGAJARAN/SEBABBERSALAMAN DENGAN MENGHORMATI IBU BAPA/AYAH DAN IBUMOHON RESTU RAJIN/MENGHARGAIMEMBACA BUKU MASAMENYAPU/ TANGGUNGJAWAB/MEMBERSIH KELASMENJAGA KEBERSIHAN SERONOK & SELESAKELAS YANG CERIA BELAJAR 183. BAGAIMANA MENULIS ULASAN Nilai murni/ KataPenandaKata Bantu pengajaran Hubung HuraianWacana mestidenganSelain itu, kerana perlu Di samping ituagar hendakSeterusnya, supaya Akhir sekali, harus seperti patut 184. Contoh ulasanAntara nilai yang terdapat dalam petikanialah kita mestilah menghargai masadengan bangun awal pagi. Selain itu,kita perlulah meringankan beban kerjaibu dengan membantu ibu. Seterusnya,kita dapat mengeratkan hubungan kasihsayang dengan bersarapan bersama-sama.Di samping itu, kita perlu menghormatikedua-dua ibu bapa kita dengan bersalamandengan mereka sebelum pergi ke sekolah.Akhirnya , kita dapat menambah ilmupengetahuan dengan membaca buku. 185. Sudah menjadi kebiasaan bagi Izzati untuk bangun awal setiap hari. Pukul 5.30 pagi lagi Izzati sudah bangun dan mengemas tempat tidurnya. Setelah mandi dan menyiapkan dirinya dengan pakaian sekolah yang lengkap, Izzati bersarapan dengan ayah dan ibunya serta adik beradiknya.Bangun awal setiap hari Berdisiplin / menghargai masa Mengemas tempat tidurTanggungjawab / rajinMandi dan menyiapkan diriMenjaga kebersihan diri / berdisiplinBersarapan dengan ayah dan ibuMengeratkan hubungankasih sayang 186. Sebelum loceng persekolahan berbunyi, Izzatisudah berada di dalam kelasnya. Dia akanmenjalankan tugas seperti yang tertera padajadual tugasan kelasnya. Ketika belajar, Izzatimemberi sepenuh tumpuan terhadap setiapmata pelajaran khususnya matapelajaran yangdia agak lemah. Dia sentiasa bertanyagurunya jika dia tidak faham. Dia dan rakan-rakannya selalu membuat perbincangandalam kumpulan bagi memantapkan lagipemahaman dan pengetahuannya. 187. 2009Sang Semut sering keluar mencari makanan untuk kumpulannya. SangSemut bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang diberikan.Pada suatu hari, ketika Sang Semut asyik mencari makanan, Sang Semuttelah terjatuh ke dalam sungai. Sang Semut dihanyutkan air dan hampirlemas. Sang Merbuk yang melihat kejadian itu segera menjatuhkan sehelai daunagar Sang Semut dapat berpaut. Sang Semut berjaya menyelamatkandirinya dengan bantuan Sang Merbuk. Pada suatu petang, Sang Semut terlihat seorang pemburu sedangmengacukan senapang ke arah Sang Merbuk. Sang Semut segeramenggigit kaki pemburu itu. Pemburu terkejut lalu tembakannya tersasar.Sang Merbuk segera terbang untuk menyelamatkan diri. Sang Merbukmengucapkan terima kasih kepada Sang Semut. Sejak peristiwa itu, Sang Semut dan Sang Merbuk bersahabat baik. 188. AMALAN BAIK NILAI/PENGAJARAN/SEBAB KELUAR MENCARI MAKANANMENCARI MAKANANUNTUK KUMPULANNYABERSUNGGUH-SUNGGUHMENJALANKAN TUGAS TIDAK JATUH KE DALAM SUNGAIMENJATUHKANSEHELAI DAUNMENYELAMATKAN DIRI 189. AMALAN BAIK NILAI/PENGAJARAN/SEBAB SEGERA MENGGIGIT KAKI PEMBURUMENGUCAPKANTERIMA KASIHBERSAHABAT BAIK 190. AMALAN BAIKNILAI/PENERANGAN/SEBAB KELUAR MENCARIRAJIN MAKANANMENCARI MAKANANUNTUK KUMPULANNYA BERTANGGUNGJAWABBERSUNGGUH-TEKUN / BERUSAHA /SUNGGUHDISIPLINMENJALANKAN TUGAS TIDAK JATUH KE DALAM SUNGAI BERHATI-HATI 191. AMALAN BAIK PENERANGAN/SEBABMENJATUHKAN SEHELAI MEMBANTU/MENOLONG/DAUNBAIK HATIBERTINDAK PANTAS/MENYELAMATKAN DIRIBIJAK/PRIHATINSEGERA MENGGIGITMEMBALAS JASA/KAKI PEMBURUMENGENANG BUDIMENGUCAPKAN TERIMAMENGHARGAIKASIH PERTOLONGAN SETIA KAWAN/BERSAHABAT BAIK HUBUNGAN MESRA 192. Ahmad bangun lewat pada pagi itu kerana dia menontontelevisyen hingga larut malam. Dia tidak sempatbersarapan. Dia terus mencapai basikalnya untuk pergike sekolah tanpa sempat bersalam dengan ibu danbapanya. Tiba di persimpangan jalan, dia tidak menghirau-kan lampu merah lalu terus memecut ke sekolah. Mujurlahtiada kenderaan ketika itu. Sesampainya di hadapansekolah, murid-murid telah berada di tapak perhimpunan.Dia terus berlari ke tapak perhimpunan tanpa menguncibasikalnya. Sedang semua murid menyanyi laguNegaraku, dia masih lagi berlari untuk masuk ke dalambarisan. Ketika hendak pulang ke rumah, dia mendapatibahawa basikalnya telah hilang. Dia telah diberi tumpangoleh rakan untuk pulang ke rumah. 193. 1. Tidur larut malam2. Membuang masa menonton televisyen3. Tidak bersarapan4. Tidak menghormati ibu bapa5. Tidak mematuhi peraturan jalanraya6. Tergesa-gesa7. Tidak menjaga keselamatan harta sendiri8. Tidak menghormati lagu kebangsaan9. Menolong orang yang dalam kesusahan. 194. CONTOH JAWAPANKita mestilah menghargai masa dengan tidurpada masanya dan bangun awal kerana masa ituemas. Selain itu, kita hendaklah menghormati ibubapa dengan bersalam sebelum pergi ke sekolahsebagai tanda seorang anak yang bersahsiah.Seterusnya, kita mestilah mematuhi peraturanjalan raya dengan berhenti semasa lampu isyaratmerah bernyala demi keselamatan diri sendiri.Selanjutnya, kita patutlah bertanggungjawabdengan menjaga harta benda sendiri sepertibasikal agar tidak menyesal kemudian. Akhirnya,kita wajarlah bersemangat patriotik denganberdiri tegak semasa lagu Negaraku dinyanyikansebagai tanda taat kepada Negara. 195. CARA MENGULASMENGULAS SEBAB / MENGULAS NILAII.APA? + MENGAPA? (SEBAB)II. APA? + BAGAIMANA? (CARA/NILAI)III. APA? + KESAN / AKIBAT (+ / -) 196. Kembangkan idea ikut kesesuaian Apa? (nilai yang dikesan)bangun awal pagi Bagaimana? (perlakuan nilai)disiplin diri Contoh (peribahasa / rujuk teks)masa itu emas Kesan / Akibat (baik / buruk)tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu 197. Ayat Permulaan Ulasan & Rumusan : Bahagian CBerdasarkan teks di atas, terdapat lima nilai murni. Antaranya Berdasarkan teks di atas, terdapat lima pengajaran. Antaranya Kita boleh memperoleh lima nilai murni daripada teks di atas. Misalnya Kita boleh memperoleh lima pengajaran daripada teks di atas. Misalnya Lima nilai murni yang dapat kita jadikan panduan daripada petikan di atas. ... Lima pengajaran yang dapat kita jadikan panduan daripada petikan di atas. ... Sebagai seorang pelajar, kita haruslah. 198. BAHAGIAN C Cara menulis.Antara nilai murni yang terdapat di dalam petikanini ialah ..(huraian).Seterusnya, .....................................(huraian)...Di samping itu, .......(huraian)..Selain itu, ....(huraian).Akhirnya, kita.(huraian).. Contoh perlu ditulis jika bersesuaian dan perlu sahaja.Jika tidak jangan tulis contoh dalam ulasan anda. 199. Nilai murni yang terdapat ialah, kita mestilah...agar(huraian)Kita juga perluuntuk.(huraian)Seterusnya, kita perlu.untuk..(huraian)Kita juga harussupaya.(huraian)Kita mestilah jugabagi(huraian) Apa yang penting setiap amalan/nilai/ pengajaran mesti ada huraian 200. Elakkan daripada menulis ulasanmenggunakan perkataan,..itu merupakan amalan yangbaik..itu merupakan sikap yangterpuji..itu merupakan amalan yangmulia. 201. Untuk mendapat markah yang cemerlangDalam bahagian C ini, anda mestilah:1. Membuat ulasan yang jelas dan tepat.2. Menggunakan ayat yang lengkap/gramatis3. Berdasarkan bahan rangsangan yang diberi.4. Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata yang sesuai dan menarik.5. Pastikan ejaan dan tanda baca serta imbuhan yang digunakan betul.6. Pastikan penggunaan penanda wacana yang betul dan sesuai bagi mengaitkan ayat yang dibina. Kenalpasti penanda wacana. 202. Setiap petang adik akan memastikan kerja sekolahyang diberi oleh guru sekolahnya siap. Setelah penatmenyiapkan kerja sekolahnya, adik berehat sebentar.Bagi menghilangkan rasa bosannya, adik bermain-main dengan kucing kesayangannya di dalam bilik.Ketika bermain, tanpa disedari adik telah memecahkancenderamata kesayangan kakak. Kakak merasa sedihmelihat cenderamata yang diperolehi daripadasahabat karibnya telah pecah. Emak memarahi adikkerana tidak berhati-hati ketika bermain. Adik rasabersalah dan meminta maaf kepada kakak. 203. Tulis lima nilai/pengajaran yang boleh kamu peroleh daripadapetikan di bawah.Azizul : Apa khabar Rahim?Rahim : Khabar baik. Gembiranya saya melihat kamu datang hari ini.Azizul : Bukankah kita sudah lama berkawan. Saya bimbang apabila mendapat tahu kamu sakit. Oh, ya! Kawan-kawan di sekolah berkirim salam kepada kamu. Ini, saya ada bawakan karipap kegemaran kamu. Rasalah.Rahim : Terima kasih, Azizul. Saya hanya sakit perut biasa saja. Tak perlulah awak bimbang.Azizul : Syukurlah. Walau bagaimanapun, kamu mestilah makan ubat mengikut nasihat doktor supaya cepat sembuh. Lain kali pilihlah gerai makanan pyang bersih. Jangan makan makanan yang tercemar.Rahim : Betul cakap kamu tu Azizul. Eh, Azizul, rindu pula saya pada kawan- kawan di sekolah.Azizul : Ya, kami semua rindukan kamu. Cikgu Siti pun kirim salam dan berpesan supaya kamu menyiapkan kerja sekolah sepanjang kamu tidak hadir.Rahim : Terima kasih. Kamu memang sahabat sejati saya.Azizul : Hari dah hampir petang. Saya pulang dulu. Nanti emak saya bimbang pula.Rahim : Hati-hati mengayuh basikal di jalan raya itu.Azizul : Terima kasih kerana mengingatkan saya. 204. Tulis lima nilai/pengajaran yang boleh kamu perolehdaripada petikan di bawah,Saudari, Apa khabar saudari sekarang? Surat saudari telah selamat sayaterima dua hari yang lalu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepadasaudari kerana sudi mengirim surat kepada saya walaupun sudah lamakita tidak berjumpa. Bagaimana kehidupan saudari sekarang? Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkantahniah kepada saudari kerana telah berjaya mendapat 5A dalampeperiksaan UPSR yang baru diumumkan mingu lepas. Kejayaansaudari dalam peperiksaan UPSR tersebut telah memberi peluangkepada saudari untuk menjejakkan kaki ke sekolah berasrama yangdiidamkan oleh semua murid. Saya berasa kesal kerana tidak belajarbersungguh-sungguh dan tidak menggunakan masa yang ada dengansebaik-baiknya untuk mengulangkaji pelajaran bagi menghadapipeperiksaan UPSR. 205. Walau bagaimanapun, saya bertekad untuk memperbaiki kesilapan saya.Saya berasa keputusan saya belum terlambat. Mulai saat ini, saya akanbelajar bersungguh-sungguh dan mendengar nasihat kedua-dua ibu bapasaya. Jika sebelum ini saya sering tidur lewat dan sentiasa lewat bangun,maka saya akan memperbaiki kesilapan tersebut.Sebenarnya, saya berasa amat malu kepada guru-guru dan ibu bapasaya. Nasihat guru-guru sering saya abaikan. Kerja sekolah yang diberijarang dapat saya siapkan. Kawan-kawan sering mengajak saya belajarbersama-sama dalam satu kumpulan, tetapi tidak pernah saya endahkan.Saya dinasihat untuk membahagikan masa dengan seimbang tetapisegalanya saya tidak ambil kisah. Saya sering kali keluar rumah tanpakebenaran ibu bapa. Kini saya menyesal dan berusaha untuk menjadiyang terbaik di sekolah saya pula. Doakanlah kesejahteraan saya.Sampai di sini dahulu warkah saya buat kali ini. Saya harap saudari akanmenempuh kejayaan yang cemerlang dalam hidup dan semogaberbahagia selalu.Sekian. 206. Kesilapan yang biasa dilakukanoleh calon semasa menjawab soalan peperiksaan11. Tidak benar-benar memahami kehendak soalan. - kehendak soalan dan jawapan yang dituliskan.Kurang teliti membaca dan memahami arahan,2. Jawapan yang diberikan tidak terancang dan tidak tersusun dengan kemas. - tidak mempersembahkan jawapan dalam bentukformat yang teratur dan betul. 207. 3. Jawapan tidak mempunyai pendahuluan, isidan penutup. - tiada mempunyai perenggan.4. Menggunakan ejaan, imbuhan, tanda baca serta struktur ayat yang salah dan kurang sesuai.5. Terlalu kerap menyelitkan unsur perbualan atau dialog dalam jawapan.6. Gagal mengatur masa dengan bijak sehingga gagal menjawab cukup soalan.7. Terkeluar tajuk. Tidak menjawab apa yang diminta oleh soalan. 208. 8. Ayat yang dibina terlalu ringkas dan mudah. Tidak menarik.9. Ulasan tidak dibuat dengan ayat yang tersusun kemas. Kurang menggunakan penanda wacana. Penanda wacana yang digunakan tidak sesuai. 209. SEKIAN, TERIMA KASIH 210. KALAU TAK FAHAM JUGA, TANYALAH GURU-GURUANDA. 211. OK KAWAN-KAWAN.. TERIMA KASIH DAUN KELADIDAH HABISPANJANG UMUR, JUMPA LAGI;AMIN. SUNGAI KLANG SUDAH BERSIHKITA JUMPA LAGISEKIAN.TERIMA KASIH.. 212. KALAU ADA JARUM YANG PATAH,JANGAN DISIMPAN DI DALAM PETI;KALAU ADA SILAP DAN SALAH,JANGAN DISIMPAN DI DALAM HATI. BETUL.. BETUL BETUL 213. SELAMAT BERTEMU LAGI.JUMPA LAGI PADA LAIN MASA& KETIKA.Dihasilkan oleh:-Suwaibah Sussana AbdullahSK Tok Muda, Kapar, [email protected] 214. SENYUMLAH..SENYUMLAHAHAI.CIK MEK MOLEKSENYUMLAH..SENYUMLAH.AHAI.CIK MEK MOLEK.. 215. GADIS IDAMANKUHANYA ENGKAU YANG SATUHADIRLAHDALAM MIMPI.MIMPIKU.BIAR BERIBURAMAI DATANG MENGANGGUPADAKU.ENGKAULAH YANG SATU