teknik menjawab perdagangan spm 2015.pptx

Click here to load reader

Post on 13-Apr-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  1/73

  PERKONGSIAN TEKNIKMENJAWABPERDAGANGAN SPM

  FARIDAH JAHORI

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  2/73

  PEMBAHAGIAN KERTASKERTAS 1 (3755/1)

  Soalan menan!"n# $% &oalan'

  Jaa &em"a &oalan'

  Soalan e*en+", o-e,+#. ane,a #l#0an !an

  a"nan'Ma&a an !#e*"n+",,an #ala0 1 -am 15

  m#n#+'

  Soalan mel#"+# &em"a emela-a*an

  +#n,a+an $ !an +#n,a+an 5'Ala+ +ama0an #a#+" ,al,"la+o* &a#n+#2,

  !#ena*,an'

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  3/73

  PEMBAHAGIAN KERTAS

  KERTAS (3755/)Ke*+a& #n# menan!"n# !"a a0a#an #a#+"

  Ba0a#an A !an Ba0a#an B

  Ba0a#an A 4 +e*!#*# !a*#a!a 5 &oalan +e+a#-aa 3 &oalan &a0a-a'

  Ba0a#an B 4 0ana &a+" &oalan ,a-#an ,e&an a-# !#-aa'

  Ke!"a6!"a a0a#an mel#"+# emela-a*an+#n,a+an $ !an +#n,a+an 5'

  Ma&a an !#e*"n+",,an #ala0 -am'

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  4/73

  STRATEGI NTK 88SMATAPE8AJARAN PERDAGANGAN

  Markah Penuh Kertas 1 40% Kertas 2 0%

  Soalan $% &oalan ane,a#l#0an

  Baha!"an AJaa 3 !a*#a!a 5 &oalan

  Baha!"an B

  1 &oalan a-#/,a-#an ,e&

  Ma&a 1 -am 15 m#n#+ -am

  Ta*e+ 1 e+"l Ba0a#an A 4 3% ma*,a0Ba0a#an B 4 1% ma*,a0

  J"mla0 1 $%

  Pe*a+"& Ma*,a0 19 $9

  J"mla0 Be&a* 3:9 G*e! E

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  5/73

  STRATEGI NTK ;EMER8ANGMATA PE8AJARAN PERDAGANGANMarkah Penuh Kertas 1 40% Kertas 2 0%

  Soalan $% &oalan ane,a#l#0an

  Baha!"an AJaa 3 !a*#a!a 5 &oalan

  Baha!"an B

  1 &oalan a-#/,a-#an ,e&

  Ma&a 1 -am 15 m#n#+ -am

  Ta*e+ 3: e+"l Ba0a#an A 4 $% ma*,a0Ba0a#an B 4 1% ma*,a0

  J"mla0 3: 5%

  Pe*a+"& Ma*,a0 3:9 3%9

  J"mla0 Be&a* ::9 G*e! A

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  6/73

  PANDAN NTK

  KERTAS 1 (OBJEKTIF)Pemahaman konsep Perdagangan mestilah

  jelas dan tepat.

  Soalan meliputi semua tajuk Ting. 4 & 5Pilih jawapan yang paling tepat.

  Beri perhatian kepada :

  - perkataan keuali!"#enar - soalan menghitung

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  7/73

  B#lanan Soalan Men#,"+ A*a&Ke*+a& 1

  A*a& Ren!a0 (R) 4 % &oalanA*a& Se!e*0ana(S) 4 1 &oalan

  A*a& T#n#(T) 4 < &oalan

  R 4 S 4 T

  5 4 3 4

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  8/73

  Kelema0an ;alon1'

  T#!a, a=a &oalan !enan +el#+# !an #l#0-aaan an &ala0'

  ' Mem"an ana, ma&a a!a &oalan an&",a* &ea+"+na e*al#0 ,e &oalan anle#0 m"!a0 !a0"l" !an a,0#*na a*"

  &oalan an &",a*'3' ;alon &ala0 +an!a nomo* &oalan !enan

  -aaan &ea =alon menan!a -aaan"n+", &em"a &oalan !alam ,e*+a& &oalan

  !an ,em"!#an a*" #n!a0,an ,e&em"a-aaan ,e !alam ,e*+a& -aaan o-e,+#.'

  $' T#!a, memaa e*ala+an an men=","#'

  5' T#!a, men-aa &em"a &oalan'

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  9/73

  Soalan ,e*+a& 1 e*!a&a*,an4

  1' S#&+em ,o+a,

  ' ;a*+a/*a./-a!"al

  3'Gama* .o+o$' Soalan en#*aan

  5' S#+"a

  :' ;e*#+a

  7' Pe*na+aan

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  10/73

  SISTEM KOTAK

  Ra-a0 men"n-",,an 0""nan !"a 0alaan+a*a e*!aanan !enan e*n#aaan'

  Aa,a0 0""nan ,e!"a6!"ana !alam*o&e& enel"a*an>

  PERDAGANGANPERNIAGAAN

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  11/73

  A' Men=aa# enel"a*an ma,m"m!alam *o&e& enel"a*an'

  B' Men=#+a n#la# .ae!a0 ,ea!a

  ,e0#!"an man"a'

  ;' Men!aa+,an ,e"n+"nan melal"#"*"&n#aa'

  D' Mene!#a,an +ema+ "n+", "*"&n#aa'

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  12/73

  ;a*+a/*a./-a!"alPe*na+aan !# aa0 e*,a#+an !enan&eo*an emo*on'

  S#aa,a0 emo*on #+">

  Men-"al a# #0a, elanan'Menem",an en-"al !enanemel#

  Mene*#ma ,om#&en

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  13/73

  A' B*o,e*

  B' Joe* a*a

  ;' E-en enel"a*

  D' Pemo*on e&anan e*a,#l

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  14/73

  Gama* .o+o

  Gama* !# aa0 men"n-",,an -en#&,ae!a0 -"alan a# &e-en#& ,om"+e*'

  Aa,a0 ,ele#0an &e,#*ana En' A" memel#,om"+e* #+" &e=a*a ,*e!#+>

  Jua#an Tuna"Ha*a T"na# RM 15%%

  Jua#an Kre$"tAn&"*an RM

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  15/73

  I' Bole0 !#&ea "n+",

  memaa* an&"*an'II' Kom"+e* +#!a, a,an

  !#*ama& -#,a el#a" aalmemaa* an&"*anna'

  III' Te*!aa+ an le#0an"n+", memel# a*anla#n'

  [email protected]' Ha*a el#an &e=a*a ,*e!#+

  le#0 m"*a0 !a*#a!a0a*a &e=a*a +"na#

  A' I !an II

  B' I !an III;' II !an [email protected]

  D' III !an [email protected]

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  16/73

  S#+"a

  Pn S#+# men#n&"*an&,an *"ma0na!a*#a!a *#,o ,ea,a*an' Pa!a

  &"a+" malam *"ma0na !#ma&",#en="*# !an el#a" menalam#,e*"#an &eana, RM

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  17/73

  Aa,a0 *#n an !#"na,anole0 #n&"*e* "n+", menola,+"n+"+an Pn S#+#>

  A' S"*oaB' Pen"0 e*=aa m"+la,

  ;' Do,+*#n &ea 0am#*an

  D' Keen+#nan ole0 #n&"*an&

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  18/73

  Soalan en#*aanPada $ %an. ''() *nik +mran mem#eli se#uah peti sejuk

  dengan harga , '''. /ang pendahuluan ,5'' telah

  dijelaskan. Bakinya di#ayar ansuran dengan tempoh

  #ayaran #alik $ #ulan. 0adar 1aedah 23 setahundikenakan oleh pem#iaya. Berapakah ansuran #ulanan

  yang perlu dijelaskan oleh *nik +mran

  A' RM15

  B' RM5

  ;' RM7%

  D' RM75

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  19/73

  Soalan an men"na,an

  e*,a+aan ",an/,e="al#ntara #erikut yang manakah bukan 1ungsi

  pem#orong

  . em#iayai dari segi kewanganB. engadakan kemudahan pergudangan

  B. em#eli #arang seara pukal dan memeah pukal

  6. em#eri nasihat dan maklumat kepada

  pengguna akhir

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  20/73

  Soalan an mem"na# ana,

  #l#0an -aaanntara #erikut yang manakahperanan pengangkutan

  +. engurangkan kos insurans

  ++. emudahkan mo#iliti

  tenaga #uruh

  +++. emperluaskan pasaran

  #arangan+7. em#olehkan

  pengkhususan dijalankan

  A' I !an II

  B' I !an [email protected]

  ;' II !an III

  D' III !an [email protected]

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  21/73

  PANDAN MENJA?AB KERTAS

  SOA8AN ESEIBa=a !an .a0am,an &oalan'

  Ten+",an kata tu!as !an eruntukan &arkah

  Jaaan me&+# menea+# ,a+a +"a& !an ma*,a0

  an !#e*"n+",,an'

  T"l#& !alam e*enan a+a" &ena*a#,an

  o#n/.a,+a ("na ,eala &oalan)

  Janan meme*# ,ena+aan "m"m

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  22/73

  KATA TGAS DA8AM SOA8ANN'atakan

  Meme*# .a,+a +anaene*anan

  Teran!kan(Je#askan

  Mena+a,an .a,+a

  !enan &o,onana+a" men-ela&,an&e&"a+" !enan &ea

  Fa,+a 4 Pene*anan'

  )ura"kan

  Meme*#0al,an&e&"a+" !enan+e*e*#n=# !an +e*a+"*4

  Fa,+a 4 Pene*anan4;on+o0

  *akarkan Mel",#&,an &e&"a+"

  &e=a*a ,a&a* !an+ana e*#n=#an","*an

  Be+akan

  Mena+a,an ,ela#nan/,e+#!a,&amaan

  Ban$"n!kan

  Mena+a,ane*&amaan !ane*eaan

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  23/73

  KATA TGAS DA8AM SOA8ANAakah Meme*# ma,l"ma+

  an ,0"&"&/&e,

  Ba!a"&anakah

  Meme*# ene*anan+en+an=a*a/,ea!aan/lan,a0

  Men!aakah

  Be*# &ea

  Beraakah

  Be*# ,"an+#+#

  Sarankan

  S',rkan

  -a$an!kan

  Meme*# an!anan/ #!ea/ en!aa+an +ea+/e+"l!a*# &e# ,on&ee*!aanan !an!#&o,on !enan.a,+a6.a,+ae*!aanan'

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  24/73

  SOA8AN KAJIAN KESSoalan an .a/" !#-aa

  Kema0#*an !#"-# #ala046

  Ke&ah"ran &en!a#"kas" &en"#a"&e&uat keutusan $an &en!ana#"s"serka"tan'

  Pela-a* e*l" mema=a !an &e&aha&"

  ren3ana an !#e*#'Ja.a $en!an akta(,"n(ukt"(3,nt,h

  $ar" ren3ana(kes 'an! $"er"

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  25/73

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  26/73

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  27/73

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  28/73

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  29/73

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  30/73

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  31/73

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  32/73

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  33/73

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  34/73

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  35/73

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGAN SPM 2015.pptx

  36/73

 • 7/25/2019 TEKNIK MENJAWAB PERDAGANGA