teknik menjawab kertas 3

of 13 /13
TEKNIK MENJAWAB KERTAS 3 Berikut disenaraikan beberapa tips untuk menjawab soalan kertas 3 (Soalan 1 dan 2): 1. Baca semua soalan dengan teliti kerana kebanyakkan jawapan boleh didapati daripada soalan. 2. Gariskan semua kata kunci terutamanya berkenaan pembolehubah (variables) dan tujuan eksperimen (biasanya dimulakan dengan ayat; .....to study.....) 3. Manipulated variable Merujuk kepada sesuatu perkara yang diubah-ubah ataupun yang dikaji dalam eksperimen; Responding variable Merujuk kepada hasil atau dapatan daripada eksperimen dan Constant/Fix variable Merujuk kepada perkara yang ditetapkan atau tidak berubah sepanjang eksperimen dijalankan. 4. Bagi soalan 1: OBSERVATIONS boleh didapati daripada apa yang telah tertulis di dalam Jadual sahaja. Jangan menjawab apa yang tiada daripada jadual. INFERENS merupakan penjelasan atau sebab kepada pemerhatian (observation). Jangan ulangi ayat pemerhatian (observation) kerana biasanya jawapan inferens tidak boleh didapati daripada jadual sahaja. Anda kena berfikir... VARIABLES biasanya boleh didapati terus daripada soalan. Yang penting baca soalan dengan teliti. Bagi soalan ini, jadual bagi pembolehubah telah disediakan dengan ruangan di sebelah kiri adalah untuk nama Variable (manipulated, responding dan constant/fix) dan ruangan di sebelah kanan adalah untuk method to handle the variable. Jangan lupa kata kunci (key word) untuk menjawab ruangan method/how to handle the variable. INGAT !!! Key word untuk method/how to handle MV adalah use different..... atau replace with......

Author: norizan

Post on 11-Feb-2016

15 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TEKNIK MENJAWAB KERTAS 3 Berikut disenaraikan beberapa tips untuk menjawab soalan kertas 3 (Soalan 1 dan 2):

1. Baca semua soalan dengan teliti kerana kebanyakkan jawapan boleh didapati daripada soalan.

2. Gariskan semua kata kunci terutamanya berkenaan pembolehubah (variables) dan tujuan eksperimen (biasanya dimulakan dengan ayat; .....to study.....)

3. Manipulated variable Merujuk kepada sesuatu perkara yang diubah-ubah ataupun yang dikaji dalam eksperimen;

Responding variable Merujuk kepada hasil atau dapatan daripada eksperimen dan

Constant/Fix variable Merujuk kepada perkara yang ditetapkan atau tidak berubah sepanjang eksperimen dijalankan.

4. Bagi soalan 1: OBSERVATIONS boleh didapati daripada apa yang telah tertulis di dalam Jadual sahaja. Jangan menjawab apa yang tiada daripada jadual. INFERENS merupakan penjelasan atau sebab kepada pemerhatian (observation). Jangan ulangi ayat pemerhatian (observation) kerana biasanya jawapan inferens tidak boleh didapati daripada jadual sahaja. Anda kena berfikir... VARIABLES biasanya boleh didapati terus daripada soalan. Yang penting baca soalan dengan teliti. Bagi soalan ini, jadual bagi pembolehubah telah disediakan dengan ruangan di sebelah kiri adalah untuk nama Variable (manipulated, responding dan constant/fix) dan ruangan di sebelah kanan adalah untuk method to handle the variable. Jangan lupa kata kunci (key word) untuk menjawab ruangan method/how to handle the variable. INGAT !!! Key word untuk method/how to handle MV adalah use different..... atau replace with......

Key word bagi method/how to handle RV adalah measure and record ...............by using ...(mesti ada apparatus)... ataupun calculate and record .........by using ......(mesti tulis formula)....

Key word bagi method/how to handle CV adalah Fix the amount/volume/concentration/type/mass of...... ATAU Use the same amount/volume/concentration/type/mass of......

HIPOTESIS adalah perkaitan (RELATIONSHIP) antara Manipulated variable dengan Responding variable. Struktur ayat tidak menjadi masalah yang besar asalkan dalam hipotesis mengandungi kedua-dua pembolehubah tersebut dan perhubungan antara keduanya. Ada 2 cara yang mudah untuk menulis hipotesis.

Pertama secara perbandingan (comparison) dan tidak perlu menggunakan ayat; The higher.....the higher........atau The higher.........the lower...........Contohnya, The higher the light intensity, the higher the rate of photosynthesis ATAU The higher the humidity, the lower the rate of transpiration.ATAU The lime juice contains higher vitamin C compared to watermelon juice ATAU Kacang tanah mempunyai nilai tenaga yang lebih tinggi berbanding roti Kedua adalah seperti yang biasa digunakan. Contohnya, JADUAL hendaklah diberi perhatian yang sewajarnya. Jangan hilangkan markah anda hanya kerana anda tidak tahu bagaimana hendak membuat jadual. Kesemua aspek telah diberikan dalam soalan, yang penting bina jadual mengikut aspek tersebut dan jangan lupa menggunakan pembaris apabila anda membina jadual.3 markah yang dinilai adalah T- Title - pastikan unit ditulis dengan betul D- Data - pastikan sama bilangan titik perpuluhan C- Calculation - pengiraan biasa ikut formula yang diberi GRAF juga harus diberi perhatian yang serius! Cuba bezakan antara ayat...draw a graph, draw a bar chart and draw a histogram. Kerana ramai yang masih tidak boleh membezakan antara ketiga-tiga bentuk graf tersebut. Draw a graph maksudnya, plotkan titik dan sambungkan kesemua titik tersebut. INGAT! Antara titik-titik sahaja, TAK semestinya melalui paksi-x atau paksi-y. Draw a bar chart maksudnya, lukis 2 atau lebih bar secara berasingan. JANGAN rapatkan bar-bar tersebut. Draw a histogram maksudnya, lukis 2 atau lebih bar secara rapat-rapat. JANGAN jarakannya. Markah yang diberi adalah 3 markah - P-Paksi T- Titik B-Bentuk graf PENERANGAN KEPADA HUBUNGAN (explain the relationship), jawapannya adalah berdasarkan graf yang telah dilukis sebelumnya. JANGAN LUPA untuk memberi penerangan/sebab kepada jawapan anda ATAUPUN tulis semula hipotesis anda dan beri penerangan/sebab kepada hipotesis anda itu. MENDEFINISI SECARA OPERASI (operatinal defination/deduce), seharusnya anda memberi maksud sesuatu perkara itu berdasarkan hasil eksperimen pada permulaan soalan 1 dan apa juga yang berkaitan dengannya. Jangan berikan jawapan berdasarkan teori yang anda pelajari di dalam kelas, kerana ia boleh mengurangkan markah anda. Perkara yang mesti ada adalah (i) WHAT, (ii) WHERE/HOW AND (iii) FACTORS. Contohnya, The rate of photosynthesis is shown by the number of bubbles produce by Hydrilla sp in sodium hydrogen carbonate and affected/influenced by the light intensity. Kalau susah sangat, tulis sahaja apa yang anda lihat dalam Jadual pada permulaan soalan + apa yang anda tulis dalam pembinaan jadual (atau pengiraan) + inferens. Soalan yang berikutnya biasanya berkaitan dengan RAMALAN (prediction). Dalam soalan ini anda digalakkan menjawab berdasarkan situasi yang diberikan dan kaitannya dengan soalan yang sedia ada. Cuba jawab soalan ini dengan berhati-hati dan jangan lupa berikan penerangan kepada ramalan anda. Akhir sekali untuk soalan 1, adalah soalan berkaitan dengan PENGELASAN. Kelaskan bahan-bahan atau alat radas atau apa jua yang ditanya dengan teliti dan berhati-hati. Lihat kembali pada seluruh soalan 1 dan cubalah ingat kembali apa yang anda telah pelajari di dalam kelas.

5. Bagi soalan 2:

Biasanya dalam soalan kedua, calon mesti menjawab soalan berdasarkan 9 kriteria yang telah ditetapkan dalam soalan seperti berikut:1. PROBLEM STATEMENT2. HYPOTHESIS3. VARIABLES4. LIST OF APPARATUS AND MATERIAL5. PROCEDURE OR METHOD6. PRESENTATION OF DATA PROBLEM STATEMENT Mesti dalam bentuk soalan (question form). Mulakan dengan ayat tanya (wh sentence. Contohnya, What / Where / When / Does / How). Jangan lupa untuk meletakkan tanda soal (question mark, ?) di akhir ayat. HYPOTHESIS Boleh menghubungkait antara Manipulated variable dan Responding variable. VARIABLES MV,RV,CVMesti dapat menyatakan ketiga-tiga pembolehubah dengan betul. MATERIALS AND APPARATUS Senaraikan kesemua bahan dan radas yang diperlukan dalam eksperimen. Tulis di bawah satu tajuk yang sama iaitu 'Materials and apparatus'. Jangan ditulis secara berasingan. PROCEDURE / METHOD Tulis semua kaedah / cara kerja eksperimen berdasarkan kriteria berikut:K1 (Explain how you set up the apparatus and materials)K2 (State how you handle the FIX VARIABLE)K3 (State how you handle the RESPONDING VARIABLE - SAME AS TECHNIQUE)K4 (State how you handle the MANIPULATED VARIABLE)K5 (Precautionary step OR write Repeat the whole experiments to get the average reading and record the data) PRESENTATION OF DATA - Gunakan jadual yang mempunyai tajuk dan unit (jika ada). Ruangan keputusan eksperimen tidak perlu diisi.

PERNYATAAN MASALAH

HIPOTESIS

PEMBOLEHUBAHDIMANIPULASIKAN

PEMBOLEHUBAHBERGERAK BALAS

PEMBOLEHUBAHDIMANIPULASIKAN

BAHAN

RADAS

PROSEDUR

PERSEMBAHAN DATA

ENDANGERED ECOSYSTEM

Diagram shows the picture of an industrial site and a town nearby.

a) i) Based on the picture, explain how human activities can cause air pollution in the area.(4 marks)

i i) What are the harmful effects of air pollution on man and the natural environment (8 marks)

b) What is recycling? Explain how recycling paper helps to concervs the environment.(8 marks)

ANSWER essei Question

a) i) Industrial site:- Burning of coal and oil in factories produces sulphur dioxide, nitrogen dioxide, dust and durt.- Factories that manufactured cement and wood produce a lot of smoke, dust and dirt.

Town:- Open burning of garbage in the residential areas produces carbon dioxide, smoke and soot.- Burning of fuel at home produces carbon dioxide, smoke and soot.- Motor vehicles emit poisonous gases such as carbon monoxide, hydrocarbon, lead particles , smoke and dust.

[ 1 m ]

[ 1 m ]

[1m]

[1m][1m]

Max : 4 m

ii) - Sulphur dioxude, nitrogen dioxide and carbon dioxide cause acid rain.

- which destroys buildings, sculpture of stone and vehicles

- Acid rain reduces the pH of soil and causes the dying of plants

- Carbon monoxide combines readily with haemoglobin and reduces the amount of oxygen in the body

- Smoke, dust and soot cause haze that irritates the eyes

- Smoke , dust and soot make the building becomes dirty

- Hydrocarbon affects growth and causes cancer

- Lead particles cause retardation of mental development

[1m]

[1m]

[1m]

[1m]

[1m]

[1m]

[1m]

[1m]8 marks

b) Recycling means - to treat used materials - to make them suitable to be used

Recycling of paper: Trees are cut down to make wood pulp which is then used to make paper

Recycling paper saves trees from being cut down

and conserve the worlds vanishing forest

Paper like newspaper, paper bags and cardboard boxes could be recycleed

Paper can be burnt to produce energy for domestic purposes

Thus, recycling paper helps to conserve natural resources, reduce waste pollution and save energy.

[2m]

[1m]

[1m]

[1m]

[1m]

[1m]

[1m]

8 marks

Question 2

A paddy field area is developed into an industrial area as shown in Diagram 4.Kawasan sawah padi dibangunkan menjadi kawasan perindustrian seperti yang ditunjukkan pada Rajah 4.

Diagram 4

Discuss the good and the bad social, economic and environmental effects of this development.Bincangkan kesan baik dan kesan buruk sosial, ekonomi dan persekitaran akibat pembangunan ini. [10 marks]

b)(i) Describe the formation of greenhouse effect.Huraikan pembentukan kesan rumah hijau.[5 marks]

ii. Explain the effect of the phenomenon in (b)(i) to living things and ecosystem.Terangkan kesan fenomena di (b)(i) terhadap kehidupan dan ekosistem.[5 marks]

ANSWER Question 4QuestionMarking criteriaMarks

4 (a)

Able to explain the good and bad effects correctly

Good Effect (G)Explanation (P)

G1: Provides job opportunity

P1: Improve economic status

G2: Provides infrastructure basic needsP2: Build up schools/ clinics to upgradequality/ better opportunity ineducation

G3: Provides better living condition/convenient place for settlementP3: Have good sanitation system/ hygienic water supply/ better electric supply

G4: Convenient transport systemP4: Faster transportation/ save time tomove from one place to another

- Independent G and P

Bad Effect (B)Explanation (P)

B1: Area/ paddy field exposed to land reclamationP5: During heavy rain, soil particles arewashed away to the river/ water source leads to muddy flood/leaching

B2: Habitat for flora/ fauna/ paddy field are destroyedP6: Extinction of flora/ fauna in the area//less agricultural productivity in the area

B3: Air/ water/ thermal/ sound pollutionP7: Due to the release of pollutants intothe environments// causes diseases/ bronchitis/ asthmatic/ stress// leads to decrease in health quality

B4: Increase population in the areaP8: Leads to social problems

Independent B and P

Any 5

Any 5

(b)AnswerThe formation of Greenhouse effect caused by;P1 - Solar radiation penetrate earth atmosphere and warm the Earth surfaceP2 - Part of heat energy is reflected back by Earth surface to atmosphere in the form of infrared radiation / lightP3 - Heat energy that are reflected back is trapped by greenhouse gases (such as carbon dioxide, carbon monoxide, oxides of nitrogen, methane and CFC)P4 - Human activities such as combustion of fossil fuel by factories and vehicles increase the amount of greenhouse gasesP5 - Higher concentration of greenhouse gases on the atmosphere course more reflected energy being absorbed / trappedP6 - This will increase the Earth temperature / cause global warming

1

1

1

1

11

Max 5

AnswerEffect of greenhouse effect on living things and ecosystem;P1 - Increase of carbon dioxide in atmosphere / temperature of Earth will increase the rate of photosynthesis / agriculture yieldP2 - Global warming / increase in earth temperature will accelerate evaporation of water / reduce soil humidityP3 - Climatic change / changes in wind direction / changes in distribution of rainfall bring about storm / drought / floodP4 - Melting of ice in north and south poles increase sea level and cause flooding of low level areasP5 - Yield of crop / domestic animal reducedP6 Mass destruction of animals habitat result in the animal emigrationP7 reduces of animal population

1

1

1

1111

Max 5

TOTAL MARKS20