bahan ulangkaji

Click here to load reader

Post on 26-Sep-2015

61 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Soalan Ulangkaji

TRANSCRIPT

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  MODUL LoPerS UPSR

  Pengenalan Modul1. Modul ini disediakan khas untuk semua murid-murid yang akan menghadapi

  UPSR.

  2. Modul ini membekalkan murid-murid dengan latihan yang lebih berfokus kepada kemahiran-kemahiran yang sering dipersoalkan dalam mata pelajaran Sains UPSR bahagian B.

  3. Latihan yang disediakan merangkumi semua Kemahiran Proses Sains.

  4. Soalan-soalan yang dikemukakan dalam setiap set telah diperincikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil mengikut kemahiran-kemahiran yang lebih berfokus kepada soalan-soalan Sains UPSR.

  5. Paduan jawapan semua set juga disediakan untuk memudahkan penyemakan jawapan.

  1

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  SET 1Bahagian B

  [ 20 markah ]

  Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya.Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan.

  1. Daniel ingin mengetahui kekuatan daya tarikan magnet. Satu eksperiman telah dijalankan dengan menggunakan magnet pelbagai saiz dan pin. Jarak di antara pin dari magnet dicatatkan. Keputusan eksperimen telah dicatatkan seperti dalam jadual di bawah.

  Ujikaji Saiz magnet bar Jarak pin dari magnet bar 1 10 cm x 20 cm 3 cm 2 10 cm x 30 cm 4 cm 3 10 cm x 40 cm 5 cm 4 10 cm x 50 cm

  Jadual 1

  a) Nyatakan corak jarak pin dari magnet bar.

  .[ 1 markah ]

  b) Ramalkan jarak pin dari magnet bar apabila magnet 10 cm x 50 cm digunakan.

  .[ 1 markah ]

  c) Nyatakan pembolehubah- pembolehubah yang perlu dikenal pasti dalam penyiasatan itu.

  1. ...

  2. ...[ 1 markah ]

  d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat untuk penyiasatan itu berdasarkan maklumat dalam Jadual 1?

  [ 1 markah ]

  Bilangan pin yang boleh ditarik dihujung suatu magnet lebih banyak berbanding dengan bahagian tengah suatu magnet.

  e) Tuliskan satu hipotesis berdasarkan pernyatan di atas.

  [ 1 markah ]

  2

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Rajah 12

  2. Rajah 1 menunjukkan penyiasatan yang dijalankan ke atas sejenis haiwan.

  a) Tuliskan satu tujuan yang boleh dibuat dalam penyiasatan itu.

  [ 1 markah ]

  b) Berdasarkan penyiasatan itu nyatakan :

  ( i ) Pembolehubah dimanipulasikan

  ..

  ( ii ) Pembolehubah bergerak balas

  [ 2 markah ]

  c) Nyatakan pembolehubah yang perlu dimalarkan dalam penyiasatan itu.

  [ 1 markah ]

  d) Tuliskan satu hipotesis berdasarkan tujuan penyiasatan kamu di ( a ).

  ...

  ...[ 1 markah ]

  3

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Haiwan Pemerhatian selepas 5 hari

  M 1. Bilangan semakin berkurangan2. Berbau busuk

  N Tiada perubahan

  Jadual 2

  3. Jadual 2 menunjukkan catatan pemerhatian ke atas dua jenis haiwan, M dan N selepas 5 hari.

  ( a ) Berikan dua inferens untuk haiwan M berdasarkan pemerhatian dalam jadual.

  1. ..

  ..

  2. .

  .[ 2 markah ]

  ( b ) Nyatakan satu pemerhatian lain yang boleh dibuat untuk menyokong inferens kamu di ( a ).

  ..

  ..[ 1 markah ]

  ( c ) Ramalkan apakah yang akan terjadi pada haiwan M sekiranya pemerhatian itu dibuat dalam tempuh 10 hari ?

  .[ 1 markah ]

  Air dan makanan adalah diantara keperluan asas bagi haiwan untuk terus hidup.

  ( d ) Tuliskan satu hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan di atas.

  ..

  ..[ 1 markah ]

  4

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Ketebalan span ( cm ) 1 3 5 7 9

  Jumlah air yang diserap ( ml ) 25 45 65 85 105

  Jadual 3

  4. Jadual 3 menunjukkan keputusan satu eksperimen menyiasat kesan ketebalan span terhadap jumlah air yang diserap.

  ( a ) Ramalkan jumlah air yang diserap sekiranya ketebalan span 10 cm.

  .[ 1 markah ]

  ( b ) Apakah pembolehubah yang perlu dimalarkan dalam penyiasatan itu ?.

  .[ 1 markah ]

  ( c ) Tuliskan satu tujuan yang boleh dibuat dalam penyiasatan itu.

  ..

  ..[ 1 markah ]

  ( d ) Nyatakan corak perubahan jumlah air yang diserap berdasarkan Jadual 3.

  .[ 1 markah ]

  ( e ) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat untuk penyiasatan itu berdasarkan maklumat dalam Jadual 3 ?

  .

  .[ 1 markah ]

  END OF QUESTION PAPERKERTAS SOALAN TAMAT

  5

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  SET 2Bahagian B

  [ 20 markah ]Jawab semua soalan.

  X Y Z

  Kotak berlubang Terdedah Kotak tertutupkepada cahaya Matahari

  1. Satu eksperimen telah dijalankan oleh seorang murid untuk mengkaji bilangan daun bagi satu biji benih yang sama yang diletakkan di atas kapas basah di dalam bekas X, Y, dan Z yang sama. Eksperimen dibiarkan selama 2 minggu dalam situasi yang berbeza seperti rajah di atas. Keputusan telah direkodkan dalam graf seperti dalam Rajah 1.

  Rajah 12(a) Nyatakan pemerhatian yang dapat dibuat tentang bilangan daun dalam bekas Y.

  ..(1 markah)

  (b) Berikan inferens tentang bilangan daun bagi bekas Z.

  ..(1 markah)

  (c) Nyatakan pembolehubah yang bergerakbalas daripada hasil eksperimen.

  .. (1 markah)

  (d) Ramalkan apakah yang akan berlaku kepada biji benih bekas Y jika kapas kering digunakan. Berikan alasan anda.

  ..(1 markah)

  (e) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat dari eksperimen ini ?

  ..

  6

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  (1 markah)

  2. Jawatankuasa pemilihan kasut, Angkatan Tentera Malaysia ingin membuat pilihan kasut baru bagi semua anggotanya. Beberapa jenis kasut telah diuji kesesuaiannya . Untuk setiap jenis kasut, seramai 100 orang anggota tentera telah secara sukarela menjalani ujian kawad kaki selama 1 jam. Jadual berikut adalah hasil daripada ujian tersebut:

  Kasut Jenis Tapak KasutBilangan anggota tentera yang

  melecet kaki.KLMNP

  Paling kerasSederhanaLembutKerasPaling lembut

  654015575

  a. Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan.

  .. (1 markah)

  b. Berdasarkan (a) di atas, nyatakan 2 hipotesis yang sesuai.

  i..

  ii. (2 markah)

  c. Nyatakan kesimpulan yang patut dibuat oleh Jawatankuasa pemilihan kasut Angkatan Tentera Malaysia hasil daripada kajian ini ?

  .. (1 markah)

  d. Mengapakah ramai anggota tentera boleh melecet kaki ketika memakai kasut ?

  .. (1 markah)

  7

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  3. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh para saintis dunia, didapati bahawa pemanasan suhu Bumi banyak disebabkan oleh penggunaan bahan bakar jenis hidrokarbon yang tidak terkawal.Berikut adalah data mengenai pertambahan suhu Bumi bersama tahun:

  a. Bagaimanakah pola perubahan suhu Bumi mengikut tahun.

  .. (1 markah)

  b. Sekiranya keadaan ini berterusan, ramalkan suhu Bumi pada tahun 2020.

  .. (1 markah)

  c. Berdasarkan ( b ), ramalkan apakah yang akan berlaku kepada manusia ?..

  (1 markah)

  d. Berdasarkan maklumat yang dicatat, nyatakan pembolehubah yang dimalarkan.

  .. (1 markah)

  e. Nyatakan hubungan di antara catatan tahun dan suhu Bumi.

  .. (1 markah)

  f. Apakah yang perlu kita lakukan untuk mengelakkan keadaan ini dari berterusan.

  .. (1 markah)

  8

  Tahun 1970, suhu Bumi ialah 33 oC.Tahun 1975, suhu Bumi ialah 35 oCTahun 1980, suhu Bumi ialah 37 oCTahun 1985, suhu Bumi ialah 39 oCTahun 1990, suhu Bumi ialah 41 oC Tahun 1995, suhu Bumi ialah 43 oC

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  MatahariBumiBulan

  Q

  R

  P

  4.

  Gambarajah di atas menunjukkan Bulan beredar mengelilingi Bumi dan Bumi beredar mengelilingi Matahari dalam orbit masing-masing.

  a) Jika Bumi berada pada kedudukannya seperti gambarajah, di manakah Bulan perlu berada untuk menghasilkan gerhana Matahari ?

  .. (1 markah)

  b) Bagaimanakah corak perubahan Matahari yang kelihatan di Bumi semasa Bulan bergerak melalui Q ?

  ..

  .. (1 markah)

  c) Apakah inferens yang boleh kamu buat tentang keadaan di Bumi semasa berada di bawah gerhana Matahari penuh?

  .. (1 markah)

  d) Sewaktu gerhana separa Matahari berlaku, Bumi kurang terang dan sewaktu gerhana Matahari penuh berlaku, Bumi menjadi gelap. Nyatakan hipotesis yang boleh dibuat berkenaan kenyataan ini.

  ..

  .. (1 markah)

  END OF QUESTION PAPERKERTAS SOALAN TAMAT

  9

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  SET 3Bahagian B

  [ 20 markah ]

  Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya.

  Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan.

  Rajah 18

  1. Rajah 18 menunjukkan dua helai daun X dan Y yang diambil oleh seorang pelajar dari dua batang pokok yang sama jenis.

  a) Didapati pokok X dijadikan sebagai pokok hiasan di dalam rumah. Apakah inferens yang dapat dibuat tentang perbezaan daun pokok X dan daun pokok Y ?_____________________________________________________________

  _____________________________________________________________[1 markah ]

  b) Nyatakan dua inferens lain tentang perbezaan daun pokok X dan daun pokok Y ?1. ___________________________________________________________

  2. ___________________________________________________________[ 2 markah ]

  c) Apakah hipotesis yang dapat dibina berdasarkan inferens di (a) ?

  _____________________________________________________________[ 1 markah ]

  d) Berdasarkan Rajah 18, apakah pembolehubah yang perlu dimalarkan sekiranya satu eksperimen ingin dijalankan ?

  _____________________________________________________________[ 1 markah ]

  10

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  100 cm3

  Udaraditiup

  besen

  Rajah 19

  Silinder penyukat

  2. Rajah 19 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan pelajar. Isipadu awal air di dalam besen ialah 20 cm3. Salur getah ditiup untuk memasukkan udara secara perlahan-lahan. Pertambahan isipadu air di dalam besen dicatat setiap dua saat. Hasil penyiasatan dicatatkan pada jadual 7.

  a) Apakah hubungan di antara masa dengan isipadu air di dalam besen ?

  _____________________________________________________________[1 markah]

  b) Apakah corak perubahan isipadu air di dalam silinder penyukat apabila udara terus ditiup ?

  _____________________________________________________________[1 markah])

  c) Ramalkan isipadu air di dalam besen apabila isipadu air di dalam silinder penyukat ialah 35 cm3 ?

  _____________________________________________________________[1 markah ]

  d) Berdasarkan eksperimen di Rajah 19, apakah rumusan yang boleh dibuat ?

  _____________________________________________________________[ 1 markah ]

  11

  Masa ( saat ) 0 2 4 6Isipadu air dalam besen ( cm 3 ) 20 31 42 53

  Jadual 6

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Rajah 20

  Dawai nikrom Kaki retort

  Sel kering

  bikartermometer

  3. Rajah 20menunjukkan satu penyiasatan yang dilakukan oleh sekumpulan pelajar. Penyiasatan diteruskan dengan menambah bilangan sel kering. Hasil penyiasatan dicatatkan pada Jadual 7.

  Bilangan Sel Kering 2 3 4 5Bacaan Suhu ( 0 C ) 30 35 41 48

  Jadual 7

  a) Apakah tujuan penyiasatan yang dijalankan pada Rajah 20 ?

  _____________________________________________________________[1 markah]

  b) Ramalkan bacaan suhu termometer jika 7 sel kering digunakan ?

  _____________________________________________________________[ 1 markah])

  c) Di dalam penyiasatan Rajah 20, apakah pembolehubah yang

  i) dimanipulasi : _______________________________________________

  ii) bergerakbalas : ______________________________________________ [ 2 markah ]

  Bacaan suhu pada termometer bergantung kepada bilangan gelung dawai nikrom.

  d) Bina satu hipotesis berdasarkan pernyataan di atas.

  _____________________________________________________________{ 1 markah )

  e) Ketika eksperimen dijalankan didapati bacaan suhu termometer menurun secara tiba-tiba. Apakah inferens yang boleh dibuat ?

  _____________________________________________________________[ 1 markah]

  12

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  4. Rajah 21 menunjukkan 2 buah model basikal A dan B yang ditunggang oleh dua orang pelajar ketika pergi ke sekolah. Didapati pelajar yang menunggang basikal A sampai dahulu dari pelajar yang menunggang basikal B.

  a) Nyatakan 2 inferens yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan di atas ?1. ___________________________________________________________

  2. ___________________________________________________________[ 2 markah ]

  b) Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan inferens di (a) ?

  _____________________________________________________________[ 1 markah]

  c) Apakah dua maklumat yang perlu dikumpulkan untuk menguji hipotesis di (b)?_____________________________________________________________

  [1 markah ]

  d) Bina satu hipotesis yang sesuai berdasarkan pernyataan di atas ?

  _____________________________________________________________[ 1 markah ]

  END OF QUESTION PAPER

  13

  Bilangan gigi gear yang banyak pada pedal basikal mengurangkan daya kayuhan.

  Basikal A Basikal B

  Rajah 21

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  KERTAS SOALAN TAMAT

  SET 4Bahagian B[ 20 markah ]

  Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya.Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan.

  1.

  Rajah 10

  (a) Berdasarkan pemerhatian dalam Rajah 8, berikan dua (2) inferens yang sesuai.

  Pemerhatian : _________________________________________________________________

  ( 1 markah )Inferensi. __________________________________________________________

  ii. __________________________________________________________( 1 markah )

  (b) Berhampiran pasu itu, ibu menjumpai sebilah parang. Apakah inferens jitu yang boleh dibuat.

  ________________________________________________________________( 1 markah )

  Ibu masih lagi menyiram pokok itu. Setiap minggu, ibu mengukur pertambahan ketinggian dan mengira pertambahan bilangan daun. Catatan adalah seperti jadual di bawah.

  Minggu Pertambahan ketinggian pokok ( cm ) Bilangan daun1 3 2 helai3 11 8 helai

  (c) Nyatakan hubungan antara masa depan dengan pertambahan ketinggian pokok.

  ________________________________________________________________( 1 markah )

  (d) Ramalkan bilangan daun pada minggu ke 2.

  ________________________________________________________________

  14

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  ( 1 markah )

  2. Satu eksperimen telah dijalankan oleh Sally tentang perubahan suhu bagi pemanasan air yang berbeza isipadunya. Masa pemanasan adalah 5 minit. Keputusan ekperimen direkodkan dalam jadual 1.

  Isipadu air (ml) 50 100 150 200 250Suhu air ( oC) 83 78 73 68 63

  (a) Apakah pola perubahan suhu air ?

  ________________________________________________________________( 1 markah )

  (b) Ramalkan suhu air jika 300 ml air dipanaskan dalam masa 5 minit juga.

  ________________________________________________________________( 1 markah )

  (c) Buat satu hipotesis berdasarkan jadual di atas ?

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________( 1 markah )

  (d) Nyatakan tujuan eksperimen di atas dilakukan.

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________( 1 markah )

  (e) Kuantiti haba yang diterima oleh sesuatu bahan bergantung kepada masa pemanasannya.

  Berdasarkan pernyataan di atas, buat satu hipotesis lain.

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________( 1 markah )

  15

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  3. Satu pemerhatian dibuat ke atas dua (2) helai kertas P dan Q yang sama saiz dan jenis dijatuhkan dari sebuah bangunan 2 tingkat.

  Kertas P dalam keadaan seperti asal manakala kertas Q digumpalkan. Didapati kertas P sampai ke tanah terlebih dahulu.

  (a) Apakah inferens tentang perbezaan masa kertas P dan Q sampai ke tanah ?

  ________________________________________________________________( 1 markah )

  (b) Nyatakan dua ( 2 ) pembolehubah yang perlu dikenalpasti dalam eksperimen ini.

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________( 1 markah )

  (c) Apakah tujuan eksperimen di atas ?

  ________________________________________________________________( 1 markah )

  (d) Nyatakan hubungan antara dua pembolehubah di atas.

  ________________________________________________________________( 1 markah )

  (e) Kertas R yang sama jenis dengan kertas P tetapi saiznya dua kali ganda dijatuhkan. Ramalkan masa kertas R sampai ke tanah sekiranya kertas P sampai ke tanah dalam masa 10 saat.

  ________________________________________________________________

  ( 1 markah )

  16

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  4. Seorang pelajar telah menjalankan penyiasatan terhadap jarak yang dilalui oleh sebuah sebiji bola di atas permukaan yang berbeza.

  (a) Berdasarkan penyiasatan di atas apakah dua pembolehubah yang perlu dikenalpasti ?

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ ( 2 markah )

  (b) Apakah hubungan antara dua pembolehubah berdasarkan penyiasatan di atas?

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ ( 1 markah )

  ( c) Berikan satu pembolehubah yang dimalarkan

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ ( 1 markah )

  (d) Dalam satu ujikaji yang lain keputusan yang didapati guli yang berat mencatatkan

  jarak lebih dekat di atas permukaan yang sama berbanding guli yang ringan.

  Berdasarkan keputusan ujikaji di atas bina satu hipotesis berdasarkan prinsip sains?

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ ( 1 markah )

  END OF QUESTION PAPER

  17

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  KERTAS SOALAN TAMAT

  SET 5BAHAGIAN B[ 20 markah ]

  Jawab semua soalan

  1. Rajah 15 menunjukkan empat ekor cicak diletakkan bersama-sama dengan sebilangan lalat rumah dalam sebuah peti kaca yang ditutup ketat dengan dawai kasa. Bilangan lalat dan cicak dikira setiap hari dan keputusannya ditunjukkan dalam Jadual 2 di bawah,

  Rajah 15

  Hari Bilangan lalat Bilangan cicak1 10 42 6 43 4 4

  4 0 4Jadual 2

  a) Apakah yang berlaku kepada bilangan lalat dan cicak dalam peti kaca itu ?

  _________________________________________________________________ ( 1 markah )

  b) Berikan inferens anda tentang kejadian tersebut ?

  _________________________________________________________________(1 markah)

  c) Nyatakan satu inferens lain yang boleh dibuat berkaitan dengan sisa makanan dalam Rajah 10 ?

  _________________________________________________________________ ( 1 markah )

  18

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  d) Ramalkan apa yang akan berlaku kepada cicak sekiranya situasi ini dibiarkan selama 10 hari lagi.

  _________________________________________________________________ ( 1 markah )

  e) Nyatakan alasan anda berkaitan jawapan yang diberikan di soalan ( d )

  ________________________________________________________________ ( 1 markah )

  2. Rajah 16 menunjukkan graf kelajuan seorang pelari pada jarak yang telah ditentukan.

  Rajah 16

  a) Apakah yang dapat dinyatakan tentang perubahan corak bagi kelajuan pelari tersebut dari jarak 10 m hingga 70 m ?

  _________________________________________________________________ ( 1 markah )

  b) Nyatakan inferens berkaitan penurunan kelajuan pelari tersebut selepas 50 meter berlari.

  _________________________________________________________________ ( 1 markah )

  c) Apakah yang akan berlaku kepada corak perubahan kelajuan pelari tersebut jika lariannya hanya pada jarak 40 meter sahaja.

  _________________________________________________________________ ( 1 markah )

  d) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan dalam ujikaji di atas.

  _________________________________________________________________

  19

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  ( 1 markah )

  e) Pada pendapat kamu siapakah yang boleh mewakili pelari yang digambarkan dalam graf di Rajah 16 ? _________________________________________________________________

  ( 1 markah )

  3. Jadual 3 adalah dapatan dari ujikaji yang dijalankan oleh Amin seperti di bawah.

  Kedudukan LampuPicit adalah ditetapkan. Kedudukan bola Ping Pong diubah-ubah Bayang yang terhasil

  Rajah 17

  Jarak lampu picit dari bola 80cm 70cm 60cm 50cm 40cm

  Ukuran diameter bayangan 15cm 16cm 17cm 18cm 19cm

  Jadual 3

  a) Apakah yang kamu faham tentang bacaan ukuran diameter bayang ?

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  (1 markah )

  b) Apakah tujuan uji kaji di atas dijalankan ?

  _____________________________________________________________________

  (1 markah )

  c) Nyatakan dua maklumat yang dikenalpasti dalam ujikaji di atas.

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________ ( 2 markah )

  d) Terangkan hubungan antara kedua-dua maklumat tersebut.

  20

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  (1 markah )

  4. Satu penyiasatan telah dijalankan oleh sekumpulan murid untuk menguji kesan 4 jenis bahan ke atas kertas litmus biru dan merah. Jadual berikut menunjukkan keputusan penyiasatan ke atas bahan P, Q, R dan S setelah diuji dengan kertas litmus biru dan merah.

  (a) Berdasarkan jadual di atas, bahan manakah yang bersifat asid ?

  _________________________________________________________________ (1 markah)

  (b) Nyatakan alasan bagi jawapan kamu.

  _________________________________________________________________ (1 markah)

  (c) Berikan satu contoh bahan yang mempunyai sifat yang sama dengan bahan P dalam jadual di atas.

  _________________________________________________________________ (1 markah)

  (d) Nyatakan pemerhatian kamu tentang bahan S.

  _________________________________________________________________ (1 markah)

  (e) Berdasarkan pemerhatian kamu di (d) nyatakan satu inferens yang sesuai tentangbahan S.

  _________________________________________________________________(1 markah)

  21

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  KERTAS SOALAN TAMAT

  SET 6BAHAGIAN B[ 30 markah]

  Jawab semua soalan

  1. Rajah 14 menunjukkan penyiasatan yang dilakukan oleh seorang murid.

  Tiga buah kotak P, Q dan R yang sama saiz diisi dengan tanah yang sama banyak dan sama kesuburannya. Kotak P disemai dengan 2 biji benih tumbuhan, kotak Q disemai dengan 5 biji benih tumbuhan manakala kotak R disemai dengan 10 biji benih tumbuhan. Semua biji benih tumbuhan adalah terdiri dari jenis yang sama.

  Selepas seminggu, ketinggian anak pokok yang tumbuh di dalam kotak P, Q dan R diukur dan dicatatkan seperti dalam Jadual 11 di bawah;

  Rajah 14

  Kotak Ketinggian anak pokok ( cm )P 8 cmQ 5 cmR 3 cm

  Jadual 11

  22

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  a) Nyatakan dua pembolehubah yang perlu dikumpulkan untuk menguji hipotesis dalam penyiasatan di atas.

  i) __________________________________________________________

  ii) __________________________________________________________ ( 1 markah )

  b). Nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat dalam penyiasatan itu.

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ ( 1 markah )

  Dalam penyiasatan itu, didapati pertumbuhan anak pokok dalam kotak P lebih subur daripada pertumbuhan anak pokok dalam kotak Q dan R.

  c) Nyatakan satu hipotesis lain berdasarkan pernyataan ini .

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ ( 1 markah )

  d) Apakah faktor lain yang boleh menyebabkan sesuatu tumbuhan itu tumbuh dengan subur ?

  ________________________________________________________________ ( 1 markah )

  2. Dalam eksperimen seperti di Rajah 15, 3 helai kertas telah dilepaskan daripada satu ketinggian yang sama. Masa kertas jatuh telah direkodkan.

  23

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Rajah 15

  a) Apakah tujuan eksperimen itu?

  ________________________________________________________________ ( 1 markah )

  b) Nyatakan dua pembolehubah yang perlu dikenalpasti dalam eksperimen itu.

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ ( 1 markah )

  c) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan dalam eksperimen itu.

  ________________________________________________________________ ( 1 markah )

  d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada eksperimen?

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ ( 1 markah )

  3. Seorang murid telah membandingkan ayunan dua buah bandul yang diikat dengan setuas tali. Pemerhatian murid ini dicatatkan seperti berikut ;

  Pemerhatian : 1. Bandul P bergerak lebih cepat2. Bilangan ayunan bandul Q lebih banyak

  (a) Berikan inferens untuk mana-mana satu pemerhatian yang dicatatkan oleh murid ini.

  Pemerhatian : ___________________________________________________

  ________________________________________________________________

  Inferens : __________________________________________________

  ________________________________________________________________ (1 markah)

  (b) Cadangkan satu pemerhatian lain yang boleh dibuat untuk menyokong inferens kamu dalam soalan (a).

  24

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ (1 markah)

  (c) Nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan inferens kamu dalam soalan (a).

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ (1 markah)

  Penggunaan tali yang tidak sesuai akan menyebabkan ayunan bandul menjadi tidak seragam.

  d) Nyatakan hipotesis berdasarkan daripada kenyataan ini.

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ (1 markah)

  Rajah 16

  4. Rajah 16, menunjukkan bahan dan alat yang digunakan dalam satu penyiasatan. Tiga jenis bahan yang berlainan tetapi sama bentuknya telah di letakkan di atas sampan plastik yang berada di besen yang berisi air. Keadaan sampan plastik selepas diletakkan ketiga-tiga bahan itu dicatatkan seperti berikut ;

  Bahan P - Sampan plastik tenggelamBahan Q - Sampan plastik terapungBahan R - Sampan plastik terapung

  25

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  (a) Tuliskan satu tujuan eksperimen yang boleh dibuat dalam penyiasatan itu.

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ (1 markah)

  (b) Nyatakan dua maklumat yang dikenal pasti dalam eksperimen itu.

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ (1 markah)

  (c) Nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat dalam eksperimen itu.

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ (1 markah)

  5.

  a) Nyatakan dua inferens tentang perbezaan waktu tiba Adam dan Isaac ke sekolah.

  1. _____________________________________________________________

  2. _____________________________________________________________ ( 2 markah )

  b) Nyatakan dua maklumat yang boleh dikenal pasti dalam penyiasatan itu.

  1. _____________________________________________________________

  2. _____________________________________________________________ ( 1 markah )

  c) Cadangkan satu hipotesis berdasarkan pernyataan di atas.

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ ( 1 markah )

  26

  Adam dan Isaac, masing-masing menunggang basikal yang sama saiz ke sekolah yang sama bermula dari jarak yang sama. Adam sampai ke sekolah pada pukul 7.15 pagi, manakala Isaac pula sampai ke sekolah pada pukul 7.00 pagi.

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  END OF QUESTION PAPERKERTAS SOALAN TAMAT

  SET 7BAHAGIAN B[ 20 markah ]

  Jawab semua soalan

  Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya.Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan.

  Soalan 1

  Putri meletakkan tumbuhan ke dalam sebuah botol berisi air seperti yang ditunjukkan di Rajah 1 di atas. Dia mendapati paras air berubah pada setiap minggu.

  Rajah 1

  a) Berikan inferens tentang permerhatian yang dibuat oleh Putri.

  27

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  ______________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 markah )

  b) Nyatakan dua maklumat yang perlu dikenal pasti dari eksperimen di atas?i) __________________________________ii) __________________________________

  ( 2 markah)

  c) Apakah hubungan di antara dua maklumat yang terkumpul di soalan (b) ?______________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 markah )

  d) Apakah yang akan berlaku jika tumbuhan tersebut diletakkan di dalam botol yang tidak berisi air ? Berikan alasan anda.______________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 markah )

  Soalan 2

  Eksperimen dijalankan oleh seorang murid dengan mengetuk peti A di Rajah 2. Getaran dapat dilihat berlaku pada besi B, C dan D. Jumlah getaran berdasarkan ketukan direkodkan seperti dalam Jadual 1.

  B Besi

  A C

  Besi D

  Rajah 2.

  Besi Bilangan getaran

  B 15

  C 11

  D 17

  Jadual 1

  a) Apakah pembolehubah yang dimalarkan dalam eksperimen di atas ?28

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  ___________________________________________________________ ( 1 markah )

  b) Apakah hubungan di antara panjang besi dengan bilangan getaran ?___________________________________________________________

  ___________________________________________________________ ( 1 markah )

  c) Nyatakan kesimpulan eksperimen ini.___________________________________________________________

  _____________________________________________________ _____ ( 1 markah )

  d) Nyatakan tujuan bagi eksperimen di atas.___________________________________________________________

  ( 1 markah )

  e) Ramalkan bilangan getaran jika besi E yang paling panjang digunakan ?___________________________________________________________

  ( 1 markah )

  Soalan 3

  Rajah 3 menunjukkan satah condong R, S dan T yang sama panjang disandarkan di atas batu bata. Bongkah kayu yang sama jisimnya ditolak di atas ketiga-tiga satah condong itu. Tempoh masa untuk bongkah kayu itu sampai di hujung landasan telah direkodkan dalam Jadual 2.

  Rajah 3

  Landasan Tempoh masa bongkah kayu sampai di hujung landasan ( saat )R 6S 5T 4

  Jadual 229

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  a) Nyatakan pembolehubah;

  i) Manipulasi : _______________________

  ii) Bergerakbalas : _______________________

  iii) Malar : _______________________

  ( 3 markah )

  b) Nyatakan hubungan di antara dua faktor yang dikenal pasti dalam penyiasatan ini______________________________________________________

  ______________________________________________________ ( 1 markah )

  Soalan 4 Tiga objek P, Q dan R seperti dalam Rajah 4 mempunyai keluasan tapak yang berbeza diletakkan di atas sebuah meja dalam kedudukan sebaris. Sebuah kipas elektrik dihalakan kepada ketiga-tiga objek itu. Apabila kipas elektrik berpusing, P tidak bergerak, Q bergoyang dan R tumbang dari kedudukan asal.

  Rajah 4

  a) Apakah dua pembolehubah yang perlu dikenal pasti untuk menguji hipotesis penyiasatan ini ?

  i)_________________________________

  ii)________________________________ ( 2 markah )

  b) Nyatakan hipotesis dalam penyiasatan ini ?

  30

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  ____________________________________________________________

  ____________________________________________________________ ( 1 markah )

  Penyiasatan ini diulang dengan menggunakan objek S, T dan U seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.

  Rajah 5

  c) Ramalkan objek yang akan tumbang apabila kipas elektrik yang berpusing dihalakan ke arah ketiga-tiga objek dalam Rajah 5 ?

  _______________________________________________________ ( 1 markah )

  d) Berikan alasan anda bagi jawapan di ( c )

  31

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  _______________________________________________________ ( 1 markah )

  e) Nyatakan hipotesis yang sesuai untuk penyiasatan kali kedua berdasarkan Rajah 5.

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________ ( 1 markah )

  END OF QUESTION PAPERKERTAS SOALAN TAMAT

  SET 8BAHAGIAN B[ 20 markah ]

  Jawab semua soalan

  Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya.Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan.

  Soalan 1

  Jadual 1 menunjukkan catatan yang direkodkan ke atas empat pokok sama jenis yang disiram pada setiap hari.

  Pokok Jumlah air Bil buah Ketinggian (cm )Pokok A 1 liter 5 biji 60Pokok B 2 liter 4 biji 70Pokok C 3 liter 3 biji 80Pokok D 4 liter 2 biji 90

  Jadual 1

  a) Catatkan dua hipotesis daripada maklumat yang telah diperoleh.i)____________________________________________________

  32

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  _____________________________________________________ ( 1 markah )

  ii)___________________________________________________

  _____________________________________________________ ( 1 markah )

  c) Apakah perubahan corak yang ditunjukkan bilangan buah dalam Jadual 1?

  _____________________________________________________ ( 1 markah )

  c) Nyatakan pembolehubah :i) Yang dimanipulasikan : ____________________________ii) yang bergerakbalas : ____________________________iii) Yang dimalarkan : ____________________________

  ( 3 markah )

  d) Kesuburan pertumbuhan pokok dipengaruhi oleh jumlah air yang diperoleh

  Catatkan hipotesis untuk menguji pernyataan di atas._____________________________________________________

  _____________________________________________________ ( 1 markah )

  Soalan 2

  Jadual 2 menunjukkan hasil keputusan setelah beberapa pemberat digantungkan kepada sebuah spring kecil. Spring yang digunakan adalah springyang sama

  Bilanganpemberat

  Panjangspring

  2 10 mm3 12 mm4 14 mm5 P6 18 mm

  Jadual 2

  .

  a) Nyatakan corak perubahan bagi bilangan pemberat yang ditunjukkan.

  _____________________________________________________

  (1 markah )

  b) Ramalkan bacaan bagi P

  33

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  _____________________________________________________

  (1 markah )

  c) Apakah dua pembolehubah yang boleh dikenal pasti dalam penyiasatan ini.

  i) ___________________________________

  ii) ___________________________________

  (2 markah)

  d) Tuliskan hipotesis bagi penyiasatan ini .

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  (1 markah )

  Soalan 3

  Dalam satu penyiasatan, seorang murid telah meniup dua buah botol yang sama saiz tetapi mengandungi isipadu air yang berbeza. Bunyi yang dihasilkan daripada botol tersebut adalah seperti dalam Rajah 3.

  Rajah 3

  a) Nyatakan dua pembolehubah yang berubah-ubah dalam penyiasatan di atas.i)__________________________________________

  ii)__________________________________________ ( 2 markah )

  34

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  b) Apakah tujuan penyiasatan ini ?

  _____________________________________________________

  ______________________________________________________ ( 1 markah )

  c) Apakah yang anda faham mengenai hubungan di antara isipadu air dengan nada bunyi dalam penyiasatan ini.

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________ ( 1 markah )

  4. Sistem Suria terdiri daripada beberapa buah planet dan asteroid. Terdapat enam planet selepas Bumi dan dua planet sebelum Bumi. Matahari terletak di tengah sistem Suria. Para astronomi berpendapat bahawa planet-planet sentiasa bergerak mengelilingi Matahari dalam orbit masing-masing. Mereka yakin bahawa planet terakhir dalam sistem Suria masih belum ditemui.

  a) Namakan semua planet-planet mengikut susunan bermula dari Matahari.

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________( 1 markah )

  b) Berdasarkan kenyataan di atas, bagaimanakah corak perubahan jarak orbit planet-planet mendekati Matahari ?

  _______________________________________________________________ ( 1 markah )

  c) Mengikut pemerhatian para ahli astronomi, planet yang paling hampir dengan Matahari mempunyai tempoh edaran lengkap mengelilingi Matahari paling pendek. Nyatakan hipotesis yang berkaitan dengan kenyataan ini.

  _______________________________________________________________

  35

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  _______________________________________________________________

  ( 1 markah )

  d) Jika satu planet lain dijumpai selepas Pluto, bagaimanakah tempoh satu edaran lengkapnya mengelilingi Matahari ?

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  ( 1 markah )

  END OF QUESTION PAPERKERTAS SOALAN TAMAT

  SET 9BAHAGIAN B[ 20 markah ]

  Jawab semua soalan

  36

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  37

  1

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  38

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  39

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  40

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  41

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  SET 10BAHAGIAN B[ 20 markah ]

  Jawab semua soalan

  Answer all the question.Jawab semua soalan.1 The diagram shows the apparatus used in an experiment.

  Rajah berikut menunjukkan radas yang digunakan dalam satu eksperimen.

  (a) What is the aim of this experiment?Apakah tujuan eksperimen ini ?

  ( 1 mark/ markah )(b) State the things that is

  Nyatakan perkara yangi) changed ?

  diubah?

  ii) kept the same ? ditetapkan ?

  ( 2 marks/ markah )(c) Predict what will happen to the fish after 2 days.

  Ramalkan apa yang berlaku kepada ikan selepas 2 hari.

  ( 1 mark/ markah )(d) Give a reason based on your answer in ( c ).

  Beri sebab berdasarkan jawapan anda di ( c ).

  ( 1 mark/ markah )

  42

  Boiled WaterAir telah

  dididihkan

  OilMinyak

  Fishikan

  WaterAir

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  2. The diagram below shows an investigation that is carried out by Hafizi. He pushes a wooden block on a dry surface. Then he pushes the same wooden block on an oily

  surface. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Hafizi. Dia menolak

  sebuah blok kayu di atas permukaan yang kering. Kemudian dia menolak blok kayu yang sama di atas permukaan yang berminyak.

  The table

  below shows the distance covered by the wooden block on both surfaces.Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui oleh bongkah kayu di atas dua jenis permukaan tersebut.

  Type of surfaceJenis permukaan

  DryKering

  OilyBerminyak

  Distance covered by the wooden block (cm)Jarak yang dilalui oleh bongkah kayu (cm) 20 35

  a) Write one observation from this investigation.Tulis satu pemerhatian daripada penyiasatan ini.

  ( 1 mark/ markah)b) Give one reason about the distance covered by the wooden block on an oily surface.

  Berikan satu alasan tentang jarak yang dilalui oleh bongkah kayu di atas permukaan berminyak.

  ( 1 mark/markah)c) State two things ( variables) that are kept the same.

  Nyatakan dua pemboleh ubah yang ditetapkan.

  i)

  ii)

  ( 2 marks/ markah)d) What can you conclude from this investigation?

  Apakah kesimpulan yang boleh anda buat dari penyiasatan ini ?

  43

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  ( 1 mark/ markah)

  3. A group of pupils carried out an investigation on the rate of absorption of substance W of different sizes. The table below shows the result of the experiment.

  Sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan tentang kadar penyerapan bahan W yang berlainan saiz. Jadual dibawah menunjukkan keputusan eksprimen.

  Size of WSaiz W

  Volume of water absorbedIsipadu air yang diserap

  25 cm3 30 ml50 cm3 40ml75 cm3 50ml

  a) What is the aim of this investigation ? Apakah tujuan penyiasatan ini ?

  (1 mark/ markah )

  b) What is measured (responding variable)? Apakah diukur? (pemboleh ubah bergerak balas)

  (1 mark/ markah )

  c ) State one relationship between the size of substance W and the volume of water absorbed? Nyatakan satu hubungan antara saiz bahan W dan isipadu air yang diserap?

  (1 mark/ markah )

  d ) Give a reason to explain your observation on substance Z? Beri satu alasan untuk menjelaskan pemerhatian anda bagi bahan Z?

  (1 mark/ markah )

  44

  When substance W is replaced with substance Z, the volume of water in the container remains the same.Bila bahan W diganti dengan bahan Z, isipadu air dalam bekas tidak berubah.

  60 ml water60 ml air

  Substance WBahan W

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  e ) Predict what is substance Z? Ramalkan apakah bahan Z?

  (1 mark/ markah )

  4 Table below shows a comparison between work done with a machine and work done without any machines.Jadual di bawah menunjukkan perbandingan antara kerja yang dilakukan dengan mesin dan tanpa mesin.

  Number of boxes lifted by a workerBilangan kotak yang diangkat oleh seorang pekerja

  Work doneKerja dilakukan Using a machine

  Menggunakan mesinWithout any machines

  Tanpa mesin

  Lifting boxesMengangkat kotak 9 3

  (a) What can you observe from the table?Apakah yang dapat kamu perhatikan daripada jadual tersebut?

  (1 mark/ markah)

  (b) Give reason from your answer in (a)Berikan alasan bagi jawapan kamu di (a)

  (1 mark/ markah)(c) State another observation to support your answer in (b).

  Nyatakan satu pemerhatian lain untuk menyokong jawapan anda di (b).

  (1 mark/ markah)(d) State two information gathered in this investigation?

  Nyatakan dua maklumat yang diperlukan dalam penyiasatan ini ?

  (2 marks/ markah)

  45

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  SET 11BAHAGIAN B[ 20 markah ]

  Jawab semua soalan

  1. A group of pupils investigates three types plants W , X and Y. They noted their

  investigation below.Sekumpulan murid menyiasat tiga jenis pokok W, X dan Y. Mereka mencatat

  penyiasatan seperti di bawah.

  The Sun

  Matahari

  One week life span Still alive Three days life span

  Jangka hayat satu minggu Terus hidup Jangka hayat tiga hari

  Underground water resource

  Sumber air bawah tanah

  Diagram 1Rajah 1

  (a) State the observation from this investigation ?

  Nyatakan pemerhatian daripada penyiasatan ini?

  ___________________________________________________________

  (1 mark / markah)

  46

  W X Y

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  (b) Give your reason (inference) based on your observation in (a).

  Berikan alasan kamu (inferens) berdasarkan pemerhatian di (a).

  ___________________________________________________________

  (1 mark / markah)

  (c) In this investigation, state

  Dalam penyiasatan ini, nyatakan

  (i) What is changed?

  Apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) ?

  _____________________________________________________

  (1 mark / markah)

  (d) What conclusion can be drawn from this investigation ?

  Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?

  _____________________________________________________________

  (1 mark / markah)

  2. Diagram below shows an investigation. Test tubes P, Q and R are left for two

  weeks.

  Rajah di bawah menunjukkan suatu penyiasatan. Tabung uji P, Q dan R dibiarkan

  selama dua minggu.

  Diagram 2Rajah 2

  47

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  (a) Based on the investigation, state the following:

  Berdasarkan penyiasatan, nyatakan yang berikut:

  (i) What is changed (manipulated variable)?

  Apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)?

  _____________________________________________________

  (1 mark / markah)

  (b) Predict what will happen to iron nails in test tube P after two weeks?

  Ramalkan apakah yang berlaku pada paku besi dalam tabung uji P

  selepas dua minggu?

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  (1 mark / markah)

  (c) Give a reason to explain your answer in (b).

  Berikan satu sebab untuk menerangkan jawapan anda di (b).

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  (1 mark / markah)

  (d) If an eraser replaced the nails in test tube P, what will happen to the

  eraser after two weeks?

  Jika paku dalam tabung uji P digantikan dengan sebiji pemadam, apa

  akan berlaku pada pemadam selepas dua minggu?

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  (1 mark / markah)

  48

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  3. A group of pupils carried out an investigation on different substances by using wet

  litmus paper. The table shows the results of the investigation.

  Sekumpulan murid telah melakukan suatu penyiasatan dengan menggunakan

  kertas litmus basah terhadap bahan-bahan yang berlainan. Jadual di bawah

  menunjukkan keputusan untuk penyiasatan ini.

  SubstanceBahan

  Effect on blue litmus paperKesan terhadap kertas litmus

  biru

  Effect on red litmus paperKesan terhadap kertas litmus

  merah

  ANo change

  Tidak berubah

  Turns blue

  Bertukar menjadi biru

  BTurns red

  Bertukar menjadi merah

  No change

  Tidak berubah

  CNo change

  Tidak berubah

  No change

  Tidak berubah

  Table 1Jadual 1

  (a) What is the purpose of this investigation?

  Apakah tujuan penyiasatan ini?

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  (1 mark / markah)

  (b) In this investigation,

  Dalam penyiasatan ini,

  (i) What is changed?

  Apa yang perlu diubah (pembolehubah dimanipulasi)?

  _____________________________________________________

  (ii) What is kept the same?

  Apa yang perlu dikekalkan sama (pembolehubah dimalarkan)?

  _____________________________________________________

  (2 marks / markah)

  49

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  The investigation is continued using substance Q. When tested with blue litmus paper

  the colour changed, while red litmus paper does not change.

  Penyiasatan ini diteruskan dengan menggunakan bahan Q. Apabila diuji dengan kertas

  litmus biru, warna kertas litmus tersebut akan berubah, manakala warna kertas litmus

  merah tidak berubah.

  (c) State one reason to explain the above statement.

  Nyatakan satu sebab untuk menerangkan penyataan di atas.

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  (1 mark / markah)

  4. Table 2 below shows the results of an investigation carried out by a group of

  pupils.

  Jadual 2 di bawah menunjukkan keputusan suatu penyiasatan yang dijalankan

  oleh sekumpulan murid.

  Distance between the light source and the object (cm)

  Jarak antara sumber cahaya dan objek (cm)

  Height of the shadow of the object (cm)

  Ketinggian bayang-bayang objek (cm)

  10 5

  20 10

  30 15

  40 20

  50 25

  Table 2Jadual 2

  (a) State one information that you need to record in this investigation.

  Nyatakan satu maklumat yang perlu dicatatkan dalam penyiasatan ini.

  _____________________________________________________________

  (1 mark / markah)

  50

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  (b) Predict the height of the shadow when the distance of the object and the

  light source is 70 cm.

  Ramalkan ketinggian bayang-bayang apabila jarak objek dan sumber

  cahaya adalah 70 cm.

  _____________________________________________________________

  (1 mark / markah)

  (c) What is the trend of change for the height of the shadow.

  Apakah corak perubahan bagi ketinggian bayang-bayang.

  _____________________________________________________________

  (1 mark / markah)

  (d) What is the conclusion of this investigation?

  Apakah kesimpulan daripada penyiasatan ini?

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  (1 mark / markah)

  5. The weights are placed on the structure P and Q as shown in Diagram 3. All the

  weights have the same mass. The number of weights that the structures can

  hold before they collapse is recorded in Table 3.

  Pemberat diletakkan di atas struktur P dan Q seperti yang ditunjukkan dalam

  Rajah 3. Semua pemberat mempunyai jisim yang sama. Bilangan pemberat

  yang dapat ditampung oleh struktur-struktur direkodkan dalam Jadual 3.

  Diagram 3Rajah 3

  51

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Table 3shows the results of the investigation.

  Jadual 3 menunjukkan keputusan penyiasatan

  StructureStruktur

  Number of weights it can holdBilangan pemberat yang boleh ditampung

  P 3

  Q 7

  Table 3Jadual 3

  (a) State one reason (inference) based on the observation on structure Q.

  Nyatakan satu sebab (inferens) berdasarkan pemerhatian pada struktur Q.

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  (1 mark / markah)

  (b) State

  Nyatakan

  (i) What is changed?

  Apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) ?

  _____________________________________________________

  (ii) What is measured?

  Apa yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) ?

  _____________________________________________________

  (2 marks / markah)

  (c) What is the relationship between the type of materials used to build the

  structure and the strength?

  Apakah hubungan antara jenis bahan yang digunakan untuk membina

  struktur dengan kekuatan?

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  (1 mark / markah)

  END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT

  52

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  SET 12BAHAGIAN B[ 20 markah ]

  Jawab semua soalan

  1. In an investigation, a caterpillar and a grasshopper are put into containers X and

  Y respectively as shown in diagram 1 below.

  Dalam suatu penyiasatan, seekor beluncas dan belalang diletakkan ke dalam

  bekas X dan Y masing-masing seperti yang ditunjukkan di dalam rajah 1 di

  bawah.

  X Y

  Diagram 1Rajah 1

  The same number of leaves is put into containers X and Y. After a day, the

  number of leaves left over is recorded in table below.

  Bilangan daun-daun yang sama dimasukkan ke dalam bekas X dan Y. Selepas

  sehari, bilangan daun yang tinggal direkodkan seperti dalam jadual di bawah.

  ContainerBekas

  Number of leavesBilangan daun

  Number of leaves left over after a day Bilangan daun yang tinggal selepas sehari

  X 5 1

  Y 5 3

  Table 1Jadual 1

  (a) Write one reason (inference) that can be made based on the difference of

  the number of leaves left over after a day.

  Tuliskan satu sebab (inferens) yang boleh dibuat berdasarkan perbezaan

  bilangan daun yang tertinggal selepas sehari.

  (1 mark/1 markah)

  53

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  (b) Predict what will happen if the caterpillar and the grasshopper are put

  together in the same container.

  Ramalkan apa akan berlaku jika beluncas dan belalang dimasukkan ke

  dalam bekas yang sama.

  (1 mark/1 markah)

  (c) Based on the investigation state one information gathered.

  Berdasarkan penyiasatan ini nyatakan satu maklumat yang diperlukan.

  (1 mark/1 markah)

  When there are many caterpillars and grasshoppers in an area, the bird

  population in that area is also large.

  Apabila terdapat banyak beluncas dan belalang dalam suatu kawasan,

  populasi burung di kawasan tersebut akan turut meningkat.

  (d) Write one relationship (hypothesis) based on the statement.

  Tuliskan satu hubungan (hipotesis) berdasarkan pernyataan tersebut.

  (1 mark/1 markah)

  54

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  2. A group of pupils conducted an investigation by using a light source and a

  wooden block.

  Sekumpulan murid melakukan suatu penyiasatan menggunakan sumber cahaya

  dan sebuah bongkah kayu.

  Diagram 2Rajah 2

  The length of the shadow was measured each time the height of the light source

  was changed. The observation was recorded in the table 2.

  Panjang bayang-bayang telah diukur setiap kali ketinggian sumber cahaya

  diubah. Pemerhatian telah dicatatkan di dalam jadual 2.

  Height of the light source (cm)Ketinggian sumber cahaya (cm) 60 50 40 30

  Length of the shadows (cm)Panjang bayang-bayang (cm) 3 4 5 X

  Table 2Jadual 2

  (a) What is the aim of the investigation?

  Apakah tujuan penyiasatan?

  (1 mark/1 markah)

  (b) Predict the length of the shadows when the height of light source is 30 cm.

  Ramalkan panjang bayang-bayang apabila ketinggian sumber cahaya

  ialah 30 cm.

  (1 mark/1 markah)

  (c) State the following variables:

  55

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Nyatakan pembolehubah berikut:

  i. What to change (manipulated variable):

  Apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi):

  (1 mark/1 markah)

  ii. What to keep the same (constant variable):

  Apa yang dikekalkan sama (pembolehubah dimalarkan):

  (1 mark/1 markah)

  (d) State the relationship (hypothesis) between the variables recorded.

  Nyatakan hubungan (hipotesis) di antara kedua-dua pembolehubah yang

  telah direkodkan.

  (1 mark/1 markah)

  3. Three wooden blocks of different height with the same base area are put on a

  wooden plank as shown in diagram 3.

  Tiga bongkah kayu berketinggian berbeza dengan luas tapak yang sama

  diletakkan di atas papan seperti rajah 3.

  Diagram 3Rajah 3

  The plank is lifted up slowly at one end of X slowly and equally. The time taken for

  the wooden blocks to topple over is recorded as shown table 3.

  Papan diangkat perlahan-lahan pada bahagian hujung. Masa diambil bagi

  bongkah kayu untuk tumbang direkodkan seperti ditunjukkan dalam Jadual 3.

  Wooden blocksBongkah kayu

  Height (cm)Ketinggian (cm)

  Time taken to topple over (s)Masa diambil untuk tumbang (s)

  56

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  K 40 4L 20 8M 10 12

  Table 3 Jadual 3

  (a) What is the aim of this investigation?

  Apakah tujuan penyiasatan ini?

  (1 mark/1 markah)

  (b) Give your reason about the time taken for the wooden block K to topple

  over.

  Berikan sebab mengenai masa diambil untuk bongkah kayu K tumbang.

  (1 mark/1 markah)(c) State two information gathered.

  Nyatakan dua maklumat yang dikumpul.

  (2 marks/2 markah)

  (d)

  State the relationship (hyphothesis) based on the above statement.

  Nyatakan hubungan (hipotesis) berdasarkan kepada pernyataan di atas.

  (1 mark/1 markah)

  4. A group of pupils carry out a fair test. They use a pulley to lift 8 steel balls and the

  mass of load needed is recorded. After that, they use two pulleys to repeat the fair

  test. Diagram 4 shows the results of the fair test.

  57

  Stability of model depends on its base area

  Kestabilan model bergantung kepada luas tapaknya

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Sekumpulan murid menjalankan satu ujikaji. Mereka menggunakan satu takal

  untuk mengangkat 8 biji bola keluli dan jisim pemberat yang diperlukan

  direkodkan. Selepas itu, mereka mengulangi ujikaji di atas dengan menggunakan

  2 takal. Keputusan ujikaji ditunjukkan dalam gambar rajah 4 di bawah.

  Diagram 4Rajah 4

  (a) What is the purpose of this fair test?

  Apakah tujuan ujikaji ini ?

  (1 mark/1 markah)

  (b) Predict the mass of a load X needed to lift the steel balls if three pulleys

  are used in the fair test.

  Ramalkan jisim pemberat X yang diperlukan untuk mengangkat bola keluli

  jika tiga takal digunakan dalam ujikaji ini.

  58

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Diagram 5Rajah 5

  (1 mark/1 markah)

  (c) Based on the fair test, give another reason for your answer in (b).

  Berdasarkan kepada ujikaji berikan sebab lain bagi jawapan anda di (b).

  (1 mark/1 markah)

  (d) What is the relationship between the information gathered from this fair

  test?

  Apakah hubungan di antara maklumat dikumpul daripada ujikaji ini.

  (1 mark/1 markah)

  (e)

  What can you conclude from the above statement?

  Apakah kesimpulan yang boleh anda buat daripada pernyataan di atas?

  (1 mark/1 markah)

  END OF QUESTION PAPERKERTAS SOALAN TAMAT

  SET 13BAHAGIAN B

  [ 20 markah ]Jawab semua soalan

  59

  Weight of load affects the number of pulleys

  Berat beban mempengaruhi bilangan takal

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  60

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Seorang pegawai pertanian membandingkan hasil tanaman dua orang pekebun, iaitu Adam dan Daniel. Laporan pegawai itu mengandungi dua pemerhatian berikut:

  61

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Pemerhatian 1. Kebun Adam mengeluarkan hasil tanaman lebih cepat.2. Kebun Daniel menghasilkan jumlah tanaman lebih banyak.

  2. (a) (i) Berikan dua infrens untuk mana-mana satu pemerhatian yang terdapat dalam laporan pegawai pertanian itu.

  Pemerhatian :

  Infrens 1 :

  .

  Infrens 2 :.

  . (2 markah)

  (ii) Apakah pemerhatian lain yang boleh dibuat untuk menyokong Infrens 1 kamu di soalan (a) (i) ?

  ..

  ..

  .. (1 markah)

  (b) Nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan Infrens 1 kamu di soalan (a) (i).

  ..

  .. ( 1 markah)

  (c)

  62

  Penggunaan racun serangga yang tidak mengikut peraturan akan menyebabkan kerosakan tanaman pada tempoh masa panjang

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Tuliskan satu hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan di atas.

  (1 markah)

  Masa biji benih direndam / minit Berat biji benih/gram5 1010 1515 2520 4025 6030 7035 7540 75

  (Jadual 2)

  3. Jadual 2 menunjukkan maklumat penyiasatan tentang masa biji benih direndam dan berat biji benih itu.

  (a) Nyatakan corak pertambahan berat biji benih pada masa biji benih direndam kurang daripada 25 minit berbanding dengan masa bijibenih direndam lebih daripada 25 minit.

  ..

  .. (1 markah)

  (b) Nyatakan pembolehubah yang perlu dimalarkan dalam penyiasatan itu.

  .. (1 markah)

  (c) Ramalkan berat biji benih apabila biji benih direndamkan selama 23 minit.

  .. (1 markah)

  (d) Apakah yang akan berlaku kepada berat biji benih selepas direndamkan selama 40 minit.

  ..

  ..

  63

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  (1 markah)(e) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat untuk penyiasatan itu berdasarkan maklumat dalam Jadual 2?

  ..

  .. (1 markah)

  4 Rajah 1 menunjukkan penyiasatan yang dijalankan ke atas sejenis haiwan.(a) Tuliskan satu ujian yang boleh dibuat dalam penyiasatan itu.

  __________________________________________________________________ (1 markah)

  (b) Nyatakan pembolehubah yang perlu dimalarkan dalam penyiasatan itu.

  __________________________________________________________________ (1 markah)

  (c) Tuliskan satu hipotesis berdasarkan tujuan penyiasatan kamu di (a).

  __________________________________________________________________ (1 markah)

  END OF QUESTION PAPERKERTAS SOALAN TAMAT

  SET 14BAHAGIAN B

  [ 20 markah ]Jawab semua soalan

  64

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Tulis jawapan kamu dalam ruang yang disediakan.Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan,teruskan menjawab soalan berikutnya.

  1. Rajah 1 menunjukkan dua jenis haiwan U dan V yang hamper pupus.

  U V

  (a) Tuliskan satu inferens untuk menerangkan mengapa haiwan U mengalamiancaman kepupusan.

  ______________________________________________________________ (1 markah)

  (b) Nyatakan dua faktor yang menyebabkan haiwan V mengalami ancamankepupusan.

  ______________________________________________________________

  _______________________________________________________________ (2 markah)

  (c) Cadangkan satu langkah yang boleh dijalankan untuk mengatasi masalah di atas?

  ________________________________________________________________ (1 markah)

  (d) Selain daripada langkah yang dinyatakan dalam (c), cadangkan satu cara untukmeningkatkan bilangan haiwan V yang mendarat untuk bertelur.

  _________________________________________________________________ (1 markah)

  (e) Ramalkan satu jenis haiwan yang akan mengalami ancaman kepupusan disebab-kan penebangan pokok buluh secara besar-besaran.

  __________________________________________________________________ (1 markah)

  2. Jadual 1 menunjukkan pemerhatian yang dicatatkan dalam satu penyiasatan tentang persaingan semut hidup.Bikar A,B, dan C masing-masing diletakkan dengan seekor,10 ekor, dan 20 ekor semut.Sesuatu kecil gula halus yang basahdituangkan ke dalam setiap bikar dan bikar ditutup dengan kain muslin.Kesemuabikar dibiarkan di atas meja selama seminggu.

  65

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Bikar Keadaan semut selepas semingguA Semut masih hidupB Sebahagian semut masih hidupC Semua semut telah mati

  JADUAL 1

  (a) Apakah tujuan penyiasatan di atas?

  ____________________________________________________________ (2 markah)

  (b) Tuliskan satu inferens berdasarkan pemerhatian pada bikar C

  ______________________________________________________________ ( 1 markah)

  (c) Tuliskan satu hipotesis bagi penyiasatan itu.

  _____________________________________________________________ ( 1 markah)

  (d) Nyatakan dua pembolehubah dalam penyiasatan itu.

  ______________________________________________________________ ( 2 markah)

  3. Rajah 2 menunjukkan satu siratan makanan

  Jentik-jentik Rumpai air ikan kecil ikan besar Buaya

  66

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Berudu

  Rajah 2

  (a) Nyatakan habitat bagi siratan makanan di atas? Berikan alasan anda.

  _________________________________________________________( 1 markah)

  (b) Namakan pengeluar dalam siratan makanan di atas.

  ________________________________________________________ (1 markah)

  (c) Berapakah bilangan rantai makanan dalam rajah di atas?

  ___________________________________________________________ ( 1 markah)

  (d) Manakah di antara haiwan di atas akan mengalami persaingan yang hebat?

  ___________________________________________________________ ( 1 markah)

  (e) Apakah yang akan berlaku jika banyak ikan besar dijaring dengan pukatoleh nelayan?

  ____________________________________________________________ ( 1 markah)

  Tahun penyiasatan dilakukan 2005 2006 2007

  Bilangan spesies ikan 6 4 3

  67

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Jadual 2

  4. Jadual 2 menunjukkan maklumat yang didapati tentang satu penyiasatan yang telah dijalankan terhadap ikan dalam sebatang sungai pada tahun 2005.2006.2007.

  (a) Nyatakan satu inferens yang boleh dibuat untuk menerangkan perbezaan bilanganspesies ikan di sungai itu pada ketiga-tiga tahun penyiasatan itu.

  _________________________________________________________________(2 markah)

  (b) Nyatakan satu pemerhatian yang mungkin dibuat untuk menyokong inferens kamu di (a).

  __________________________________________________________________ (1 markah)

  (c) Cadangkan satu hipotesis berdasarkan inferens kamu di (a).

  __________________________________________________________________ ( 1 markah)

  END OF QUESTION PAPERKERTAS SOALAN TAMAT

  SET 15BAHAGIAN B

  [ 20 markah ]Jawab semua soalan

  68

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  69

  1

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  70

  2

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  3. Amir dan Ah Meng mengumpul maklumat bagi satu aktiviti. Rajah (i) menunjukkan Ah Meng sedang menarik beban. Dia mendapati sukar untuk menarik beban itu.

  71

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Rajah (i)

  Ah Meng telah mereka cipta sebuah troli untuk membantu menarik beban itu. Rajah (ii) menunjukkan Ah Meng lebih mudah menarik beban tersebut

  menggunakan troli itu.

  Rajah (ii)

  Bandingkan kedua-dua situasi semasa Ah Meng menarik beban itu.

  (a) Nyatakan dua inferens berdasarkan perbezaan pemerhatian kamu.

  1.

  2. ( 2 markah )

  (b) Dalam penyiasatan ini:

  (i) Apakah pemboleh ubah dimanipulasi?

  (ii) Apakah pemboleh ubah yang bergerak balas?

  72

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Rajah (iii)

  (iii) Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan ?

  ..

  ( 3 markah )

  Amir mendapati beban menjadi lebih mudah ditarik apabila bilangan roda pada troli itu ditambah.

  (c) Menggunakan maklumat di atas, tuliskan satu hipotesis bagi penyiasatan ini.

  ( 2 markah )

  4 Dua orang petani mengusahakan sawah padi dengan giat di kawasan masing-masing. Alatan yang digunakan untuk mengusahakan sawah adalah berbeza.Hasil padi yang diperolehi dalam satu musim di catat dalam Jadual 1.

  Petani Alatan yang digunakan Hasil (kg)A Tradisional 2000B Moden 10000

  a. Berdasarkan maklumat di atas,nyatakan satu inferens tentang hasil padi yang diperolehi oleh petani A.

  Inferens :

  ( 1 markah )

  b. Jika penyiasatan ingin dijalankan ke atas hasil padi yang diperolehi oleh petani tersebut,nayatakan :

  i. Pembolehubah manipulasi:.

  73

  Jadual 1

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  ii. Pembolehubah bergerak balas:

  iii. Pembolehubah malar:.

  ( 3 markah )

  c. Ramalkan jenis alatan moden yang digunakan oleh petani B.

  ( 1 markah )

  Petani dapat mengusahakan kebunnya lebih cepat dengan menggunakan

  alatan moden berbanding dengan menggunakan alatan tradisional

  d. Berdasarkan petikan di atas,bina satu hipotesis yang sesuai.

  ( 1 markah )

  END OF QUESTION PAPERKERTAS SOALAN TAMAT

  SET 16BAHAGIAN B[ 20 markah ]

  Jawab semua soalan

  74

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  1. Jadual 1 menunjukkan keputusan suatu penyiasatan tentang penyejukan 500 ml air.

  Jadual 1

  (a) Apakah tujuan penyiasatan itu?

  _____________________________________________________________________ (1 markah)

  (b) Nyatakan dua pemboleh ubah dalam penyiasatan itu.

  1. _____________________________________________________________

  2. _____________________________________________________________ (1 markah)

  (c) Tuliskan satu hipotesis berdasarkan penyiasatan tersebut.

  _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ (1 markah)

  (d) Cadangkan satu sebab mengapa air menjadi sejuk.

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ (1 markah)

  (e) Ramalkan suhu air pada minit ke -9.

  ____________________________________________________________________

  (1 markah)

  (f) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripda penyiasatan itu.

  ____________________________________________________________________

  75

  Masa/minit 0 2 4 6 8 10 12

  Suhu air/oC 98 86 76 68 62 58 56

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  ____________________________________________________________________

  (1 markah)

  2. Ajeet menjalankan satu penyiasatan untuk menguji kebolehan objek-objek menyalakan mentol.

  Ajeet menyediakan litar berikut.

  Setiap objek disambungkan pada litar itu.

  Keputusan Ajeet ditunjukkan di bawah.

  (a) Nyatakan dua pemboleh ubah dalam penyiasatan ini.

  1. ____________________________________________________________

  76

  Objek-objek

  Tidak menyalakan mentol Menyalakan mentol

  Kumpulan P sikat Tali Kapur Batang mancis

  Kumpulan Q Paku Magnet Jarum Kunci

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  2. ____________________________________________________________ (1 markah)

  (b) Apakah hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah yang kamu nyatakan di (a)?

  __________________________________________________________________

  (1 markah)

  (c) Menggunakan keputusan Ajeet, nyatakan dua inferens tentang perbezaan antara objek dalam kumpulan P dengan objek kumpulan Q.

  1. __________________________________________________________

  2. __________________________________________________________

  (2 markah)

  (d) Apakah yang akan berlaku kepada objek dalam kumpulan Q apabila disambungkan kepada litar itu?

  __________________________________________________________________

  (1 markah)

  3. Rajah menunjukkan radas yang digunakan dalam suatu penyiasatan.

  77

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Arahan :1. Masukkan 200 ml air sejuk ke dalam bikar.2. Masukkan 10 sudu gula ke dalam bikar dan kacau hingga semua gula larut.3. Catatkan masa yang diambil untuk gula itu larut.4. Ulang aktiviti dengan menggunakan air panas.

  Keputusan:

  (a) Pada fikiran kamu mengapakah masa gula itu larut berbeza?

  _____________________________________________________________________ (1 markah)

  (b) Berdasarkan keputusan, nyatakan yang berikut: (i) Pemboleh ubah dimanipulasi _____________________________________________________________________ (1 markah) (ii) Pemboleh ubah bergerak balas

  _____________________________________________________________________

  (1 markah)

  (c) Berdasarkan kepada keputusan, nyatakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas.

  __________________________________________________________________ (1 markah)

  78

  Suhu Air / oC

  Masa yang diambil untuk gula larut/saat

  30

  90

  90

  60

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  (d) Ramalkan masa yang akan diambil untuk gula larut sekiranya suhu air adalah 80oC.

  __________________________________________________________________ (1 markah)

  4. Dalam satu eksperimen seorang murid menggunakan beberapa klip kertas dan sebatang magnet. Magnet itu dilabelkan pada tiga kedudukan yang berbeza P, Q, R. Rajah berikut menunjukkan keputusan eksperimen itu.

  (a) Apakah tujuan eksperimen itu?

  __________________________________________________________________

  (1 markah)

  (b) Nyatakan satu pemboleh ubah yang perlu dikenal pasti dalam eksperimen itu.

  __________________________________________________________________

  (1 markah)

  (c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada eksperimen itu ?

  _________________________________________________________________

  (1 markah)

  (d) Sebatang magnet lain disatukan kepada magnet dalam Rajah di atas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah di bawah.

  79

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  Ramalkan bilangan klip kertas yang boleh tertarik ke Q.

  ____________________________________________________________ (1 markah)

  END OF QUESTION PAPERKERTAS SOALAN TAMAT

  SET 17BAHAGIAN B[ 20 markah ]

  Jawab semua soalan

  Jadual 180

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT

  1. Jadual 1 menunjukkan maklumat penyiasatan tentang perubahan suhu udara kandang haiwan Y dan kandang haiwan Z pada masa yang berlainan.

  (a) Tuliskan satu inferens yang boleh dibuat untuk menerangkan perbezaan suhu udara pada kandang haiwan Y dan haiwan Z.

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________ (1 markah)

  (b) Nyatakan corak perubahan suhu udara pada kandang haiwan Y.

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  (1 markah)

  (c) Nyatakan dua pembolehubah yang perlu dikenalpasti dalam penyiasatan itu.

  1. _______________________________________________________________

  2. _______________________________________________________________(1 markah)

  (d) Berdasarkan corak perubahan suhu dalam Jadual 1, ramalkan suhu kandang haiwan Z pada waktu 6 petang.

  __________________________________________________________________(1 markah)

  (e) Bandingkan perubahan suhu udara di antara kandang haiwan Y dengan kandang haiwan Z.

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  81

  Waktu Suhu udara kandang haiwan Y/oC

  Suhu udara kandang haiwan Z/oC

  7 pagi 28 289 pagi 27 3011 pagi 28 331 petang 27 373 petang 28 335 petang 27 30

 • SULIT Modul LoPerS SAINS UPSR

  018 Lihat SebelahSULIT