ulangkaji bmm 3103

Download ulangkaji bmm 3103

Post on 04-Apr-2018

229 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  1/26

  BAHAGIAN A(20 markah)

  Jawab semua soalan dalam bahagian ini

  1.

  proses untuk mendapatkan maklumat dan seterusnyamembuat penghakiman atau keputusan tentang produksesuatu proses pendidikan

  proses memberikan deskripsi atau interpretasi secara kuantitatifdan kualitatif tentang sesuatu perkara atau data berdasarkansistem nilai yang sedia wujud

  Pernyataan di atas paling sesuai digunakan untuk menerangkan konsep

  (A) pentaksiran dan penilaian

  (B) pengukuran dan penilaian

  (C) pentaksiran dan pengujian

  (D) pentaksiran dan pengukuran

  2. Aras yang paling tinggi dalam Domain Kognitif Taksonomi Bloom ialah

  (A) aplikasi

  (B) penilaian

  (C) kefahaman

  (D) pengetahuan

  1

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  2/26

  3. Aras keempat dalam Domain Afektif Krathwohl ialah organisasi.

  Pernyataan yang manakah menunjukkan maksud yang tepat tentang arastersebut?

  (A) Kesediaan untuk menerima sesuatu yang disampaikan oleh orang lain

  (B) Kebolehan menyusun semua nilai yang diterima kepada satu sistemyang lebih praktikal

  (C) Keupayaan untuk mematuhi sesuatu sistem nilai dan sanggupmengamalkannya sebagai satu cara hidup

  (D) Kemampuan untuk bertindak balas terhadap rangsangan yang diterima

  kerana mempunyai motif tersendiri untuk berbuat demikian

  4. Pernyataan yang manakah benartentang Jadual Spesifikasi Ujian?

  (A) Maklumat tentang bentuk ujian tidak perlu dinyatakan dalamJadual Spesifikasi Ujian

  (B) Aras kemahiran kognitif bagi soalan ujian terdapat dalam paksi

  mendatar Jadual Spesifikasi Ujian

  (C) Bilangan soalan yang terdapat dalam Jadual Spesifikasi Ujianadalah daripada aras sukar kepada aras mudah

  (D) Paksi mendatar dalam Jadual Spesifikasi Ujian mengandungikandungan atau tajuk yang akan diuji dalam sesuatu ujian

  5. Kegunaan utama Jadual Spesifikasi Ujian adalah untuk

  (A) membentuk ujian objektif atau ujian subjektif

  (B) menyediakan soalan berdasarkan tujuan ujian

  (C) menentukan bilangan soalan mengikut aras kemahiran

  (D) memastikan ciri-ciri kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi

  2

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  3/26

  6. Manakah antara yang berikut merupakan item subjektif?

  (A) Item terbuka

  (B) Item padanan

  (C) Item betul salah

  (D) Item aneka pilihan

  7. Mengapakah soalan perlu ditulis secara padat, tepat dan jelas?

  (A) Memudahkan penggubal soalan

  (B) Supaya jawapan yang diberikan juga ringkas dan padat

  (C) Supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahami soalan

  (D) Agar tidak mengambil ruang yang yang banyak pada kertas soalan

  8. Penilaian autentik, penilaian kompetensi, penilaian proses, dan penilaiankemahiran afektif termasuk dalam penilaian

  (A) sumatif

  (B) formatif

  (C) berterusan

  (D) pemahaman

  9.

  3

  Bertujuan untuk menentukan tahap pengetahuan danpenguasaan bahasa seseorang secara menyeluruh.

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  4/26

  Pernyataan di atas merujuk kepada ujian

  (A) bakat

  (B) kemajuan

  (C) kefasihan

  (D) pencapaian

  10. Antara berikut yang manakah jenis-jenis portfolio yang boleh dibina?

  I. Cerita pada akhbar

  II. Hasil terbaik

  III. Kerja harian

  IV. Dokumen

  V. Gambar dan cerita

  (A) I, II dan III sahaja

  (B) II, III dan IV sahaja

  (C) I, II, IV dan V sahaja

  (D) I, III, IV dan V sahaja

  11. Penilaian melalui pemerhatian boleh dilakukan secara global dan analitikalberdasarkan objektif yang ditentukan oleh

  (A) guru

  4

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  5/26

  (B) pelajar

  (C) pentadbir sekolah

  (D) jabatan pendidikan

  12. Salah satu objektif Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)adalah untuk menguji dan menilai kebolehan murid dalam aspek

  (A) mendengar dan memahami serta memberikan maklum balasdalam pelbagai situasi

  (A) bertutur dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul sama

  ada bermakna atau tidak

  (C) berinteraksi dalam situasi formal untuk mencapai persetujuan danmembuat keputusan tentang sesuatu perkara

  (D) menghargai keindahan bahasa dan mengamalkan nilai murni sertasemangat patriotik dalam pertuturan seharian

  13. Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) pada peringkat sekolahrendah dikendalikan sepenuhnya oleh guru murid itu sendiri bertujuan untuk

  (A) memastikan pentaksiran lisan dapat dilaksanakan secara sistematik

  dan berterusan

  (B) memudahkan pentaksiran lisan ditadbir oleh seorang guru dalamjangka masa panjang

  (C) menggalakkan murid-murid memperkembang imaginasi dan kreativiti

  melalui kemahiran lisan di dalam bilik darjah(D) menentukan gred penguasaan lisan murid dapat direkodkan dan

  didokumentasikan oleh guru secara berkesan

  14. Cikgu Alia ingin meneliti dan menguji kemahiran bahasa murid-muridnya dalam aspek mendengar dan bertutur.

  Manakah aktiviti bahasa berikut yang paling sesuai untuk dilaksanakan olehCikgu Alia?

  5

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  6/26

  (A) Pidato

  (B) Debat

  (C) Ceramah

  (D) Syarahan

  15. Salah satu peringkat menilai kefahaman membaca murid adalah mengecamatau mengingat butiran teks.

  Manakah antara aktiviti yang berikut boleh dilaksanakan untuk menilai

  peringkat kefahaman membaca berkenaan?

  (A) Menyusun semula idea yang terdapat dalam teks

  (B) Membuat rumusan berdasarkan bahan yang dibaca

  (C) Menyenaraikan nama tempat yang terdapat dalam petikan

  (D) Membandingkan maklumat dalam teks dengan pengetahuan murid

  16. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, Cikgu Farid meminta murid-muridnya membaca satu petikan dialog yang bertajuk Suasana Hari Rayasecara berpasangan.

  Yang berikut ialah aspek kemahiran dan kefahaman membaca murid yangdapat dinilai kecuali

  (A) intonasi

  (B) sebutan

  (C) kosa kata

  (D) tatabahasa

  17. Petikan sesuatu teks merupakan angkubah utama dalam kemahiranmembaca.

  Manakah antara yang berikut menepati penggunaan petikan teks yang baikdalam menilai kemahiran dan kefahaman membaca murid?

  6

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  7/26

  (A) Beberapa petikan pendek yang membicarakan pelbagai disiplin ilmu

  (B) Satu petikan panjang yang membincangkan satu bidang ilmu secara

  terperinci

  (C) Kandungan petikan bebas menyentuh mana-mana isu dalammasyarakat

  (D) Petikan memfokuskan hal-hal pendidikan sahaja yang melambangkantahap usia murid

  18. Rasional penilaian kemahiran menulis menggunakan teknik holistik ialah

  (A) keseluruhan lebih penting daripada bahagian-bahagian tertentu

  (B) kesilapan pemeriksaan jarang berlaku dalam penilaian karangan murid

  (C) penilaian boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja yang terlibat dalambidang pendidikan

  (D) prestasi murid dapat dimuktamadkan dengan hanya membaca sekalisahaja karangan mereka

  19. Dalam peperiksaan awam yang melibatkan lebih daripada seorangpemeriksa, penyelarasan pemarkahan item esei memang sentiasa dilakukan.

  Mengapakah penyelarasan pemarkahan ini perlu dipraktikkan?

  7

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  8/26

  (A) Kebolehpercayaan pemarkahan boleh ditingkatkan

  (B) Perubahan terhadap kandungan skema pemarkahan sukardilaksanakan

  (C) Perbezaan markah antara pemeriksa dalam daerah yang berbezadapat dielakkan

  (D) Penyesuaian markah dapat dilakukan apabila selisih markah antarapemeriksa melebihi dua peratus

  20. Penilaian secara analitikal merupakan salah satu teknik yang digunakanuntuk menilai keupayaan penulisan murid

  Antara yang berikut, pilih pernyataan yang ada kaitan dengan penilaiananalitikal dalam penulisan

  (A) Semua aspek penulisan murid dalam esei diberikan penilaian yangsama rata

  (B) Kebolehan murid dalam bidang penulisan dapat dinilai secaramenyeluruh

  (C) Penilaian sesuatu penulisan berdasarkan tahap esei cemerlang, baik,sederhana dan lemah

  (D) Kelemahan penulisan murid dapat diperlihatkan dengan jelasberdasarkan komponen tertentu dalam esei

  8

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  9/26

  BAHAGIAN B(40 markah)

  Jawab semua soalan dalam bahagian ini

  Soalan objektif dan soalan subjektif adalah antara jenis item yang seringdigunakan bagi menguji tahap penguasaan kemahiran berbahasa muriddalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kedua-dua jenis item inimasing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri.

  (a) Jelaskan dua kelemahan soalan objektif dan dua kelemahan soalansubjektif

  Kelemahan Soalan Objektif

  (i) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (ii) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  Kelemahan Soalan Subjektif

  (i) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (ii) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (4 markah)

  9

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  10/26

  (b) Jelaskan tiga perbezaan antara soalan objektif dengan soalansubjektif.

  (i) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (ii) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (iii) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (6 markah)

  10

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  11/26

  2. Ujian formatif ialah ujian yang dibuat secara berterusan iaitu sepanjangproses pengajaran dan pembelajaran untuk menilai keberkesanan pengajaranguru dan pembelajaran murid bagi setiap tajuk atau kemahiran yang

  ditentukan.

  (a) Ujian pencapaian dibahagikan kepada dua jenis iaitu Ujian RujukanNorma dan Ujian Rujukan Kriteria.

  Rumuskan tiga ciri Ujian Rujukan Norma dan tiga ciri Ujian RujukanKriteria.

  Ujian Rujukan Norma

  (i) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (ii) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (iii) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  Ujian Rujukan Kriteria

  (i) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (ii) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (iii) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (6 markah)

  11

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  12/26

  (b) Berdasarkan pernyataan di atas, cadangkan mengikut urutan empat

  prosedur yang perlu diberi perhatian oleh guru bagi memastikankeberkesanan pelaksanaan ujian formatif.

  Langkah 1

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  Langkah 2

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  Langkah 3

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  Langkah 4

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  (4 markah)

  12

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  13/26

  3. Penilaian melalui portfolio, pemerhatian, projek dan kontrak pembelajaranmerupakan antara kaedah penilaian bahasa.

  (a) Cikgu Reza ingin menggunakan portfolio sebagai kaedah penilaianbahasa untuk kelas 4A. Jelaskan tiga cara bagaimana beliau dapatmenilai portfolio tersebut.

  (i) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (ii) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (iii) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (6 markah)

  (b) Jelaskan dua tujuan kaedah penilaian projek

  (i) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (ii) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (4 markah)

  13

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  14/26

  4. Kemahiran berbahasa penting dalam proses perkembangan kanak-kanakbagi membentuk keterampilan berbahasa dan keupayaan berkomunikasibagi memenuhi keperluan diri dan keperluan sosial.

  (a) Terangkan dua aspek lisan yang boleh dinilai.

  (i) ___________________________________________________

  (ii) ___________________________________________________

  ` (4 markah)

  (b) Rumuskan tiga kemahiran yang boleh dinilai dalam kemahiranmenulis.

  (i) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (ii) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (iii) ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  (6 markah)

  14

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  15/26

  15

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  16/26

  No. Kod: BMM3103 PMM

  BAHAGIAN C(40 markah)

  Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini

  1. Penilaian hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada prosespengajaran dan pembelajaran yang bukan dijalankan melalui ujian danpeperiksaan sahaja. Penilaian juga merupakan satu proses pengumpulanmaklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar.

  Huraikan perbezaan antara penilaian formatif dengan penilaian sumatif

  (20

  markah)

  2. Dalam kaedah penilaian bahasa melalui projek, murid diminta untukmencatatkan refleksi kendiri bagi setiap langkah pelaksanaan projek yangdirancang.

  Huraikan lima kepentingan refleksi kendiri dalam kaedah penilaian bahasamelalui projek.

  (20 markah)

  3. Terdapat empat konstruk yang dinilai dalam Pentaksiran KemahiranMendengar dan Bertutur iaitu :

  i) Tatabahasa dan kosakataii) Sebutan, intonasi dan nadaiii) Fasih dan bermaknaiii) Bertatasusila

  Rumuskan bagaimana empat konstruk tersebut dapat melahirkan murid-murid yang berketerampilan dalam komunikasi lisan. (20 markah)

  16

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  17/26

  No. Kod: BMM3103 PMM

  BAHAGIAN A(20 markah)

  1. A

  2. B

  3. B

  4. B

  5. D

  6. A

  7. C

  8. A

  9. C

  10. B

  11. A

  12. A

  13. A

  14. B

  15. C

  16. D

  17. D

  18. A

  19. A

  20. D

  17

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  18/26

  BAHAGIAN B(40 markah)

  1. (a) Kelemahan Soalan Objektif

  Tidak dapat mengukur kebolehan murid untuk memilih, mengatur, danmembuat sintesis idea-idea serta melahirkan idea-idea tersebut secarasepadu

  Mempunyai kecenderungan menggalakkan murid meneka

  Semasa menduduki ujian, murid terpaksa menggunakan banyak masauntuk membaca dan berfikir

  Memerlukan guru menghabiskan masa dan tenaga yang banyak untukmenyediakan soalan

  Tidak dapat mengukur keaslian jawapan atau gerak balas murid

  Kelemahan Soalan Subjektif

  Mempunyai nilai potensi diagnostik yang rendah

  Mempunyai kecenderungan untuk menggalakan penipuan keranamurid dapat menghafaz karangan dan menuliskannya dalam ujian

  Tidak dapat dimarkat dengan mesin dan memerlukan pemeriksa yangterlatih

  Pemeriksaannya kurang dapat dipercayai

  Memerlukan masa yang panjang untuk murid menjawab soalan

  Memerlukan masa yang panjang bagi guru memeriksa jawapan

  Tidak dapat menyumbang kepada sampel isi yang luas

  Memerlukan kefasihan berbahasa

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  19/26

  (b) Perbezaan antara Soalan Objektif dengan Soalan subjektif

  Soalan objektif terdiri daripada soalan yang memerlukan calon memberijawapan ringkas atau memilih gerak balas yang diberikan. Soalan subjektif

  terdiri daripada soalan yang memerlukan calon memberikan jawapan ataugerak balas berbentuk ayat atau esei.

  Soalan objektif menguji kefahaman dan kebolehan calon tentang aspek-aspek pelajaran formal. Soalan subjektif menguji kemahiran calon denganmenggunakan bahasa untuk menyusun idea atau fakta.

  Soalan objektif mempunyai ciri keesahan, kebolehpercayaan, dankeobjektifan yang tinggi. Soalan subjektif mempunyai ciri kemudahtadbiranyang tinggi.

  Soalan objektif digunakan untuk penilaian sumatif. Soalan subjektifdigunakan untuk penilaian formatif.

  Soalan objektif sangat relevan untuk bilangan calon yang banyak. Soalansubjektif sesuai untuk bilangan calon yang sedikit.

  Soalan objektif berbentuk betul/salah, padanan, pengelasan, lengkapan,dan aneka pilihan. Soalan subjektif berbentuk lengkapan, struktur,berpandu, pernyataan, dan esei.

  Soalan objektif boleh menguji banyak topik secara meluas. Soalan

  subjektif boleh menguji topik secara terhad.

  Setiap soalan objektif diberi markah yang sama. Dalam soalan subjektif,setiap bahagian jawapan diberikan markah mengikut pemberatan.

  Soalan objektif mudah diperiksa. Soalan subjektif sukar diperiksa.

  Soalan objektif sukar dibina. Soalan subjektif mudah dibina.

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  20/26

  2. (a) (i) Ujian Rujukan Norma

  Membandingkan pencapaian individu dengan mengukur perbezaan

  pencapaian murid

  Meliputi satu bidang pelajaran yang sangat luas.

  Jadual Spesifikasi Ujian biasanya digunakan untuk membinasoalan

  Soalan-soalan ujian berbeza-beza mengikut aras kesukaran

  (ii) Ujian Rujukan Kriteria

  Membandingkan pencapaian murid dengan kriteria yang telahditetapkan

  Menumpukan kepada tugas-tugas pembelajaran yang terhad

  Kriteria secara terperinci ditentukan untuk proses penilaian

  Peringkat kesukaran soalan ujian biasanya hampir sama

  (b) Langkah 1 : Menentukan tajuk-tajuk pengajaran yang perlu dihabiskan

  Langkah 2 : Menetukan aspek-aspek tertentu bagi setiap tajukyang perlu dikuasai oleh murid

  Langkah 3 : Menyusun elemen-elemen yang terdapat dalamsetiap tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkantaksonomi objektif pengajaran

  Langkah 4 : Membina soalan ujian

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  21/26

  3. (a) Isi kandungan portfolio

  Senarai semak yang disediakan oleh guru

  Nota-nota yang disediakan oleh guru

  Catatan jurnal Buku log

  Refleksi kendiri murid

  Gambar dan foto

  (b) Tujuan penilaian projek

  Menggalakkan pelajar bekerjasama dan memikul

  tanggungjawab. Memberi kebebasan pelajar untuk menunjukkankreativiti dan inovasi.

  Memberi peluang pelajar menggunakan bahan sumberyang

  terdapat di luar bilik darjah.

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  22/26

  4. (a) Aspek lisan yang dinilai

  Kefahaman konsep

  Pengetahuan fakta

  pemikiran peringkat tinggi

  kecekapan mendengar

  penggunaan bahasa yang tepat

  gaya persembahan

  kelancaran berbahasa

  pertuturan dan sikap

  (b) Penilaian kemahiran menulis

  menyusun idea

  perbendaharaan kata

  mengaplikasi

  mentafsir

  menilai

  mempertahan/menyokong hujah

  menyebar idea

  membuat rumusan/cadangan

  BAHAGIAN C

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  23/26

  (40 markah)

  1. Perbezaan ujian formatif dengan ujian sumatif

  Perbezaan Formatif Sumatif

  Pengertian formal atau tidak formal untuk

  mengesan penguasaan dan

  kemajuan pelajaran di kelas

  Ujian formal untuk mengesan

  pencapaian dalam sesuatu tahap

  persekolahan

  tujuan mengesan penguasaan dan

  kemajuan dengan serta merta

  mengesan pencapaian pelajar

  berdasarkan beberapa unit

  pembelajaran dan pemewringkatan

  gred pelajar

  aktiviti menjalankan ujian formal atau

  tidak formal semasa waktupelajaran dengan secara

  individu, kumpulan atau kelas

  Menjalankan ujian formal dalam

  beberapa waktu pelajaran secarakelas, tingkatan

  masa semasa mengajar sesuatu atau

  beberapa kemahiran

  selepas mengajar beberapa unit

  pembelajaran dan pemeringkatan

  bentuk tidak formal (pemerhatian atau

  soal jawab) atau formal (ujian

  kertas dalam masa singkat)

  formal-ujian kertas /ujian lisan

  dalam masa yang sesuai

  sasaran secara individu, kumpulan ataukelas

  secara kelas atau tingkatan

  liputan meliputi sesuatu kemahiran

  (ujian tidak formal) atau

  beberapa kemahiran (ujian

  formal)

  meliputi beberapa unigt

  pembelajaran atau sesuatu tahap

  persekolahan

  rekod tiada (bagi ujian tidak formal)

  dan penggunaan senarai

  semak/rekod prestasi bagi ujian

  formal)

  penggunaan rekod profil atau

  persijilan

  tindakan membetulkan kelemahan dengan

  serta merta atau menjalankan

  aktiviti pemulihan/pengayaan

  dalam kelas

  menempatkan pelajar dalam

  kumpulan/kelas yang sesuai

  merancang dan mengubah suai

  pelajaran/kurikulum

  memberi sijil berdasarkan

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  24/26

  pencapaian dalam peperiksaan

  1

  2. Kepentingan refleksi kendiri dalam kaedah penilaian bahasa melalui projek.

  1. Memastikan bahan yang dikumpul menepati kehendak setiap langkah

  Setiap langkah dalam pelaksanaan projek memerlukan pengumpulan

  bahan yang berkait dengan tajuk projek.

  Refleksi kendiri perlu dicatat untuk menilai sesuatu bahan dan memastikan

  ketepatan bahan berkenaan.

  Bahan yang tidak menepati kehendak tajuk dalam setiap langkah

  hendaklah diasingkan.

  2. Menentukan hala tuju projek

  Terdapat lima langkah dalam pelaksanaan penilaian melalui projek.

  Hala tuju projek, dari segi tajuk dan kehendak tajuk boleh teralpa jika

  tiada refleksi kendiri atau menilai hala tuju diri sendiri dalam pelaksanaanprojek.

  Refleksi kendiri dalam setiap langkah dapat dijadikan pedoman dan

  menyedarkan murid tentang arah dan haluan projek yang sedang

  dilaksanakan.

  3. Memantapkan kerjasama antara rakan dalam kumpulan

  Penilaian bahasa melalui projek turut menilai kolaboratif antara ahli

  dalam kumpulan yang melaksanakan projek.

  Refleksi kendiri boleh dicatat oleh seorang atau beberapa orang ahli

  dalam kumpulan berkenaan dan refleksi turut mencatatkan tentang

  penglibatan ahli.

  Refleksi kendiri akan membantu ahli dalam kumpulan untukmemperbaiki tahap kerjasama dalam pelaksanaan projek.

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  25/26

  4. Memberi peluang maklum balas atau komen rakan sebaya

  Dalam setiap langkah pelaksanaan projek, rakan sebaya yang bukanahli kumpulan diberi peluang untuk mengemukakan komen.

  Catatan refleksi kendiri boleh dirujuk oleh rakan sebaya sebelum

  mengemukakan komen.

  Rakan sebaya boleh menilai pelbagai aspek berdasarkan refleksi

  kendiri untuk membantu memantapkan pelaksanaan projek.

  5. Penilaian fasilitator

  Catatan refleksi kendiri menjadi salah satu aspek yang mesti ada dalam

  langkah pelaksanaan projek.

  Catatan refleksi turut dinilai oleh fasilitator untuk diberi gred

  keseluruhan projek.

  Catatan refleksi merupakan gambaran kejayaan atau kegagalan dalam

  pelaksanaan projek dan member panduan kepada fasilitator untuk menilaimana-mana kekuatan atau kelemahan projek berkenaan.

  3. Penilaian tentang keberkesanan Kriteria Pentaksiran Kemahiran Mendengar dan

  Bertutur untuk melahirkan murid-murid yang berketerampilan dalam berkomunikasi

  secara lisan

  1. Konstruk pentaksiran

  Konstruk pentaksiran gabungan aspek utama dalam membentuk

  keterampilan komunikasi lisan.

 • 7/29/2019 ulangkaji bmm 3103

  26/26

  Gabungan konstruk membantu murid memahami bentuk perbualan

  berdasarkan khalayak, situasi formal atau tidak formal, perbualan harian,

  kesantunan berbahasa melalui konstruk bertatasusila dan ketepatan kosa kosa

  kata serta bahasa yang gramatis.

  Keupayaan lisan murid diperhalusi dan penilaian tidakdibuat secara rawak atau rambang.

  Tahap pencapaian lisan murid benar-benar diuji dandinilai bagi memastikan keterampilan lisan mereka memenuhikriteria yang telah ditetapkan.

  Peringkat pencapaian murid diberi gred bersesuaian dengan kriteria

  pada setiap tahap.

  Kekuatan dan kelemahan murid dapat dikesan berdasarkan gred pada

  setiap konstruk.

  Keterampilan berkomunikasi murid dapat diperbaiki berdasarkan gred

  yang diperoleh mengikut konstruk dan criteria pencapaian.