soalan ulangkaji hbef2503

of 77/77
HBEF2503 TOPIK 1 ASAS KAJIAN 1. Apakah pbezaan utama antara kjian asas & kjian gunaan? - Kjian asas: memajukn pgetahuan asas tntang dunia sosial. Mjadi sumber kpd kbanyakan idea saintifik & cara bfikir tntang dunia ini. - Kjian gunaan: hasil kjian digunakan utk mnyelesaikn masalah harian. 2. Nyatakn tujuan mjlnkan kjian - pelaporan / pnerokaan : utk mngutip mklumat awal atau l/belakang. - Deskriptif : utk mjawab soalan, tujuan mjelaskan subjek, digunakan utk prancangan, pmantauan & pnilaian. - Explanatori : lebih mjelaskn sebab² sesuatu fenomena blaku. - Prediktif : dpt mnelah sesuatu fenominum kmungkinan akan blaku. 3. Nyatakn kelebihan & klemahan kjian kuantitatif - klebihan : - b’asaskn kerangka teori yg bkaitan - data numerik lebih myakinkan pyelidik - pnaakulan kuantitatif mpunyai lebih tinggi k/percayaan & kesahan - klemahan : 1

Post on 18-Aug-2015

23 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan ulangkaji HBEF2503.docx

TRANSCRIPT

HBEF2503TOPIK 1 ASAS KAJIAN1. Apakah pbezaan utama antaa k!"an a#a# $ k!"an %unaan&' K!"an a#a#( mema!ukn p%etahuan a#a# tntan% )un"a #*#"a+. ,!a)" #umbe kp) kban-akan")ea #a"nt"."k $ /aa b."k" tntan% )un"a "n".' K!"an %unaan( ha#"+ k!"an )"%unakan utk mn-e+e#a"kn ma#a+ah ha"an. 2. N-atakn tu!uan m!+nkan k!"an' pe+ap*an 0 pne*kaan ( utk mn%ut"p mk+umat a1a+ atau +0be+akan%.' 2e#k"pt". ( utk m!a1ab #*a+an3 tu!uan m!e+a#kan #ub!ek3 )"%unakan utk pan/an%an3 pmantauan $ pn"+a"an.' E4p+anat*" ( +eb"h m!e+a#kn #ebab5 #e#uatu .en*mena b+aku.' Pe)"kt". ( )pt mne+ah #e#uatu .en*m"num kmun%k"nan akan b+aku.3. N-atakn ke+eb"han $ k+emahan k!"an kuant"tat".' k+eb"han (' b6a#a#kn kean%ka te*" -% bka"tan' )ata nume"k +eb"h m-ak"nkan p-e+")"k' pnaaku+an kuant"tat". mpun-a" +eb"h t"n%%" k0pe/a-aan $ ke#ahan' k+emahan ( ' pkuant".an #mata5 t")ak )pt m!e+a#kn ma#a+ah )+m pen) #penuhn-a' #uka utk mkuant"tat".kn pkaa #pt pea#aan3 m"nat3 ke)aan )#bn-a7. Apakah /""5 k!"an kua+"tat".&' mnekankn kp) pha#"+an makna' m6amb"+ k"a -% t")ak )"#entuh *+eh k!"an kua+"tat". 8pan)an%an3 ak"bat3 kean"han )#bn-a95. N-atakn pbezaan antaa k0kuant"tat". )%n k0kua+"tat".Kuant"tat". Kua+"tat".Tu!uan ,-e+")"k hubun%an3 #ebab $ ke#an ,maham" .0mena #*#"a+:0bntuk Sb+um k!"an )"!+nkn Sema#a k!"an )!+nknPn)ktan 2e)ukt". 8m6u!" te*"9 In)ukt". 8m!ana te*"9a+at5 a+at5 p"a1a" Inteak#" b#emukaSampe+ Sampe+ be#a Sampe+ ke/"+Ana+"#"# Stat"#t"k )ata nume"k 2e#k"p#" $ "ntepeta#" naat".;. Je+a#kan mak#u) k!"an t"n)akan' !en"# "nku"" bbntuk e.+ekt".'ken)"" 8mpe#*a+3 mk"t"k3 mte*"kn an)a"an -% m)a#a" ")ea3 pmahaman3 $ ama+an p-e+")"k.1 373; H 3> 3 3025L0.12 0.12P100L12 3 H 50 A A025L0.3; 0.3;P100L3; [email protected],?AH 25 1.0 100 ;. Apakh kpent"n%an t"t"k tn%ah b% #uatu ke+a#&' m1ak"+" n*mb*5 a#a+ )+m ke+a#' )"%una )+m m%"a an%%aan m"n3 $ #"#"han p"a1a" tabuan )ata 7 A ; 5 7 < 1 5 10' m*) ( 7 $ 5' me)"an ( 103 A3 >3 50 7; 71 3< 7> 3> 7< 7A 7745 2307 2500 211; 1;>1 13;A 2307 1777 220A 2701 1A3;Jum+ah P L77> P5 L202;7Ja"an#( 202;7 H 877>9510 L202;7 H 200