ulangkaji pra3113

of 21 /21
1 Konsep PT Penyelidikan dalam pendidikan boleh ditakrifkan sebagai proses memperolehi pengetahuan baru melalui pengumpulan data dan maklumat untuk menyelesaikan masalah pendidikan dan seterusnya digunakan untuk meningkatkan kualiti dan amalan pendidikan. TAJUK 1 PENGENALAN KEPADA KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN Tujuan Penyelidikan dalam Pendidikan a. untuk memperbaiki kefahaman tentang amalan dan situasi amalan tersebut dilakukan b. untuk melibatkan penyelidik dalam semua peringkat penyelidikan. c. untuk mengkaji pola tingkah laku murid, guru, pentadbir, dan pekerja sekolah, atau Institusi Pendidikan. Ciri-ciri Penyelidikan Dalam Pendidikan a. Menggalakkan penglibatan/penyertaan bagi mereka yang ingin memperbaiki mutu kerja/amalan mereka. b. Memerlukan usahasama (collaborative effort) di antara pihak-pihak yang terlibat. c. Merupakan proses pembelajaran yang teratur. d. Membentuk komuniti yang bersifat kritis terhadap persekitaran dan diri sendiri. e. Menggalakkan fikiran yang terbuka. f. Membantu perkembangan teori dan amalan secara serentak. g. Mewujudkan satu kumpulan manusia yang kritis dan bekerjasama dalam proses penyelidikan. h. Berkembang melalui lingkaran renungan kendiri (self-reflective spiral) satu lingkaran yang mengandungi tinjauan, perancangan, tindakan dan pemerhatian serta renungan. i. Melibatkan penyelidik menyimpan catatan atau rekod peribadi (personal journal) j. Dimulakan secara kecil-kecilan - mungkin seorang sahaja sebagai permulaan, kemudian melibatkan kumpulan kecil dan seterusnya kumpulan yang lebih besar. Pendekatan Penyelidikan dalam Pendidikan a) Pendekatan Positivism - Atau dikenali dengan “analitik empirikal” merupakan satu falsafah yang berpegang kepada ilmu pengetahuan tulen atau autentik yang di dasarkan kepada pengalaman sebenar sahaja. - Spekulasi metafezikal tidak boleh diambil kira. Falsafah ini menjadi pegangan mazhab behaviorisme yang hanya mengambil kira tentang tingkahlaku yang boleh dilihat sahaja. b) Penyelidikan kuantitatif - Merupakan satu kajian saintifik yang sistematik berkenaan sifat-sifat kuantitatif dan fenomena serta hubungan antara keduanya menggunakan hipotesis atau teori. - Tujuan penyelidikan kuantitatif adalah untuk membina dan menggunakan model Matematik, teori dan hipotesis berkaitan serta bersesuaian dengan fenomena semula jadi. - Data dikumpulkan dan dibuat analisis untuk menjelaskan, menjangka dan mengawal fenomena yang menjadi perhatian. - Seterusnya keadaan semasa akan diperjelaskan, diselidiki perhubungan fenomena dengan data kuantitatif serta dikaji punca dan kesannya terhadap pendidikan.

Upload: ina-syarina

Post on 15-Jul-2015

150 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Ulangkaji pra3113

1

Konsep PT

Penyelidikan dalam pendidikan boleh ditakrifkan sebagai proses memperolehi pengetahuan baru melalui pengumpulan data dan maklumat untuk menyelesaikan masalah pendidikan dan seterusnya digunakan untuk meningkatkan kualiti dan amalan pendidikan.

TAJUK 1 PENGENALAN KEPADA KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

Tujuan Penyelidikan dalam Pendidikan

a. untuk memperbaiki kefahaman tentang amalan dan situasi amalan tersebut dilakukan b. untuk melibatkan penyelidik dalam semua peringkat penyelidikan. c. untuk mengkaji pola tingkah laku murid, guru, pentadbir, dan pekerja sekolah, atau

Institusi Pendidikan.

Ciri-ciri Penyelidikan Dalam Pendidikan

a. Menggalakkan penglibatan/penyertaan bagi mereka yang ingin memperbaiki mutu kerja/amalan mereka.

b. Memerlukan usahasama (collaborative effort) di antara pihak-pihak yang terlibat. c. Merupakan proses pembelajaran yang teratur. d. Membentuk komuniti yang bersifat kritis terhadap persekitaran dan diri sendiri. e. Menggalakkan fikiran yang terbuka. f. Membantu perkembangan teori dan amalan secara serentak. g. Mewujudkan satu kumpulan manusia yang kritis dan bekerjasama dalam proses

penyelidikan.

h. Berkembang melalui lingkaran renungan kendiri (self-reflective spiral) – satu lingkaran yang mengandungi tinjauan, perancangan, tindakan dan pemerhatian serta renungan.

i. Melibatkan penyelidik menyimpan catatan atau rekod peribadi (personal journal) j. Dimulakan secara kecil-kecilan - mungkin seorang sahaja sebagai permulaan,

kemudian melibatkan kumpulan kecil dan seterusnya kumpulan yang lebih besar.

Pendekatan Penyelidikan dalam Pendidikan

a) Pendekatan Positivism

- Atau dikenali dengan “analitik empirikal” merupakan satu falsafah yang berpegang kepada ilmu pengetahuan tulen atau autentik yang di dasarkan kepada pengalaman sebenar sahaja.

- Spekulasi metafezikal tidak boleh diambil kira. Falsafah ini menjadi pegangan mazhab behaviorisme yang hanya mengambil kira tentang tingkahlaku yang boleh dilihat sahaja.

b) Penyelidikan kuantitatif

- Merupakan satu kajian saintifik yang sistematik berkenaan sifat-sifat kuantitatif dan fenomena serta hubungan antara keduanya menggunakan hipotesis atau teori.

- Tujuan penyelidikan kuantitatif adalah untuk membina dan menggunakan model Matematik, teori dan hipotesis berkaitan serta bersesuaian dengan fenomena semula jadi.

- Data dikumpulkan dan dibuat analisis untuk menjelaskan, menjangka dan mengawal fenomena yang menjadi perhatian.

- Seterusnya keadaan semasa akan diperjelaskan, diselidiki perhubungan fenomena dengan data kuantitatif serta dikaji punca dan kesannya terhadap pendidikan.

Page 2: Ulangkaji pra3113

2

Ciri-ciri penyelidikan kuantitatif

a. Data yang diperolehi akan dinilai menggunakan analisis statistik yang di wakili menggunakan nombor.

b. Bertujuan menguji hipotesis menggunakan prosedur secara formal c. Penggunaan kawalan untuk meminimumkan kesan faktor-faktor yang mungkin

mengganggu dapatan kajian.

d. Menggunakan bilangan subjek yang ramai. e. Kajian yang objektif. f. Menggunakan ujian pensil dan kertas soal selidik dan lain-lain g. Menggunakan pendekatan deduktif.

Pendekatan interpretif/ penyelidikan kualitatif

- Penyelidikan kualitatif merupakan suatu kaedah inkuiri dalam pelbagai disiplin akademik, secara tradisi dalam sains sosial, termasuk kajian pemasaran.

- Ia bermula dalam bidang sains sosial dan tingkahlaku : sosiologi, antropologi dan psikologi.

- Tujuan penyelidikan kualitatif adalah untuk mengumpul pemahaman yang mendalam tentang tingkahlaku manusia dan sebab-sebab yang menjadi punca tingkahlaku tersebut.

- Kaedah kualitatif mengkaji mengapa dan bagaimana keputusan dibuat, bukan sekadar apa, bagaimana dan bila.

- Penyelidikan kualitatif digunakan untuk mendapatkan celik akal mengenai sikap manusia, persepsi, tingkahlaku, sistem nilai, sikap ambil berat, motivasi, aspirasi, budaya dan gaya hidup.

Ciri-ciri penyelidikan kualitatif

a. Tujuan : mencari kefahaman tentang interpetasi manusia mengenai fenomena. b. Dunia sebenar dilihat bersifat dinamik yang berubah mengikut persepsi manusia. c. Kawalan nilai: nilai dilihat mempunyai kesan dan seharusnya difahami dan diambil

kira semasa mengendalikan dan melaporkan kajian.

d. Fokus secara holistik: gambaran secara keseluruhan dicari. e. Orentasi penemuan: teori dan hipotesis terbina daripada data yang dikumpul. f. Data subjektif: data merupakan persepsi manusia dalam persekitaran di mana

mereka berada.

g. Instrumentasi : manusia merupakan alat utama untuk mendapatkan maklumat. h. Analisis dibuat secara induktif.

Etika dalam Penyelidikan dalam Pendidikan

- Etika dalam penyelidikan dalam pendidikan adalah perkara yang berkaitan dengan perlakuan penyelidik serta bagaimana penyelidik mengaitkan atau melayan sampel semasa penyelidikan dibuat.

- Ia adalah berkaitan dengan norma serta standard piawai berperlakuan dan bertingkahlaku yang perlu dipatuhi oleh penyelidik.

Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan

a. Menjalankan kerja professional mereka dengan nilai jujur serta ikhlas, dan dengan cara demikian tidak akan membahayakan penyelidikan akan datang.

b. Menghormati hak-hak dan maruah kesemua mereka yang terlibat atau menerima kesan dari penyelidikan mereka

c. Memastikan seboleh mungkin menjaga kebajikan secara fizikal, sosial dan

Page 3: Ulangkaji pra3113

3

psikologikal yang mengambil bahagian dalam penyelidikan atau mereka yang akan menerima kesannya

Kod etika

- Penyelidik perlu menghormati hak peribadi peserta penyelidikan.

- Penyelidik perlu membina hubungan dengan seorang atau kumpulan sebelum mereka menyertai penyelidikan.

- Antara kod etika adalah :

a. Kejujuran professional penyelidikan. b. Menghormati hak dan maruah peserta dan dapatkan persetujuan percuma. c. menghargai masa dan usaha mereka. d. perundingan bersama komuniti yang terlibat e. pastikan peserta sentiasa mendapat makluman f. menamatkan perhubungan dengan cara yang baik setelah kajian selesai. g. Privasi

TAJUK 2 JENIS PENYELIDIKAN DAN PENGENALAN KEPADA PELBAGAI JENIS REKA BENTUK PENYELIDIKAN

Jenis Penyelidikan a)Penyelidikan asas

- Penyelidikan asas juga dikenali sebagai penyelidikan tulen. - Penyelidikan ini dapat meningkatkan kefahaman prinsip–prinsip asas tentang

ilmu pengetahuan baru tanpa mengambil kira faedahnya, untuk jangka masa panjang.

- Ia dilakukan apabila timbul rasa ingin tahu tentang sesuatu hal. - Dalam penyelidikan asas, teori disediakan dan diaplikasi untuk menghasilkan

konsep yang dapat digunakan sewaktu menyelesaikan masalah pendidikan.

b) Penyelidikan gunaan

- Penyelidikan gunaan merupakan penyelidikan yang dibuat untuk mengakses atau menggunakan sebahagian himpunan teori, pengetahuan, kaedah serta teknik komuniti penyelidik, dengan tujuan untuk meninjau keberkesanannya dalam menyelesaikan masalah praktikal.

- Penyelidikan gunaan menyediakan semula pembentukan sesuatu teori. - Contohnya, kajian penyesuaian pelbagai gaya pembelajaran semasa

mengajar pendidikan akhlak.

c) Penyelidikan tindakan

- Penyelidikan tindakan merupakan suatu proses reflektif yang menggabung kan tindakan dan penyelidikan untuk menyelesaikan masalah tentang persoalan tertentu, isu atau fenomena.

- Ianya dijalankan secara progresif dan dikendalikan oleh individu atau - kumpulan penyelidik dengan dibantu oleh penyelidik professional.

d) Penyelidikan penilaian

- Penyelidikan penilaian adalah adalah penyelidikan yang dijalankan untuk mengukur keberkesanan atau pencapaian sesuatu projek, program, konsep atau kempen.

Page 4: Ulangkaji pra3113

4

- Ia dijalankan untuk menentukan projek atau program berkenaan mengikut langkah-langkah serta mengikut objektif yang telah ditetapkan.

Pelbagai Jenis Reka Bentuk Penyelidikan

a) Penyelidikan kuantitatif

- Penyelidikan kuantitatif merupakan penyelidikan yang objektif dan formal serta menggunakan kaedah statistik.

- Penyelidikan kuantitatif dicirikan dengan penggunaan sampel yang besar, piawai pengukuran, pendekatan deduktif dan alat temubual yang berstruktur untuk mengumpul data buat menguji hipotesis

b) Kajian eksperimental

- Kajian eksperimental merupakan kajian reka bentuk eksperimen yang menghimpun kan amalan pengumpulan maklumat, sama ada dengan kawalan sepenuhnya ke atas pembolehubah atau tidak.

- Ia dicirikan dengan menipulasi terus atau kawalan ke atas pembolehubah (penyebab) supaya kesannya dapat dilihat pada pembolehubah yang lain (kesan atau akibat) - Hubungan sebab akibat ini adalah penting dari perspektif penyelesaian masalah. Kepentingannya dijelaskan oleh Van Dalen (1973). Sebagai satu kemestian hubungan sebab dan akibat itu perlu dikemukakan untuk membolehkan sains mencapai matlamat bagi menjelas, meramal dan mengawal tingkahlaku, kejadian dan peristiwa atau tidak.

c) Kaedah Eksperimen

- Kaedah eksperimen merupakan penggunaan dan adaptasi kaedah penyelidikan saintifik.

- Kaedah ini merupakan kaedah yang paling tepat tetapi agak rumit untuk dijalan kan.

- Antara beberapa ciri kaedah ini termasuklah:

i. Menggunakan tanggapan bahawa jika terdapat dua situasi yang serba sama dengan satu rawatan diberikan kepada satu daripada situasi itu, maka perbezaan yang diperoleh (jika ada) disebabkan oleh rawatan itu. Oleh itu, kaedah eksperimen melibatkan pengawalan terhadap semua faktor kecuali rawatan yang kesannya hendak dikaji.

ii. Kaedah ini amat sesuai digunakan dalam bilik darjah yang beberapa keadaan dapat dikawal.

iii. Oleh sebab subjek dalam eksperimen ialah manusia maka tidak semua ciri boleh dikawal. Ciri-ciri seperti minat, kebolehan mental dan emosi amat sukar untuk ditentukan. Oleh itu, hasil eksperimen dalam penyelidikan pendidikan tidaklah setepat seperti hasil eksperimen sains. iv. Dalam bilik darjah, penyelidik ingin mengawal faktor-faktor seperti umur, pencapaian, kecerdasan, kebolehan membaca, status sosia, bangsa dan sebagai nya. Faktor-faktor ini akan mengubah ciri-ciri subjek dalam kumpulan dan dalam kumpulan eksperimen.

- Langkah-langkah Penyelidikan i. Merancang Membuat Eksperimen

(a) Mengkaji kenapa perlu dilakukan eksperimen dan menyatakan masalah yang hendak dikaji. (b) Membaca penulisan dan hasil kajian yang lalu tentang masalah yang hendak dikaji.

Page 5: Ulangkaji pra3113

5

(c) Menentukan faktor yang terlibat dalam eksperimen. (d) Menentukan kaedah eksperimen yang hendak digunakan. (e) Merancangkan tempat, masa, dan alat untuk melakukan eksperimen. (f) Membuat percubaan awal. (g) Memilih subjek yang diperlukan.

ii. Melakukan Eksperimen

(a) Mengawal faktor-faktor yang tidak termasuk dalam eksperimen. (b) Mencatat langkah-langkah yang dijalankan. (c) Merekod hasil yang diperoleh. (d) Mengelas, menganalisis dan mentafsir hasil eksperimen. (e) Membuat keputusan.

iii. Membuat Laporan

- Jenis-jenis Eksperimen

Eksperimen Satu Kumpulan

Dalam eksperimen jenis ini, rawatan yang kesannya hendak dikaji diberikan kepada satu kumpulan subjek. Hasil penggunaan rawatan itu ditentukan. Langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen satu kumpulan ialah:

(a) Memberi ujian pra. (b) Mengawal semua faktor kecuali rawatan (pembolehubah tak bersandar). (c) Melaksanakan rawatan pada jangka masa tertentu. (d) Memberi ujian pasca untuk menentukan kesan rawatan terhadap pembolehubah bersandar. (e) Membincangkan kesan faktor-faktor lain terhadap pembolehubah bersandar.

Secara ringkasnya, langkah-langkah menjalankan eksperimen satu kumpulan adalah seperti yang berikut:

A = Kumpulan subjek R1 = Keputusan ujian pra R2 = Keputusan ujian pasca X = Rawatan R1 - R2 = Hasil rawatan

Begitu juga halnya jika kita menggunakan faktor-faktor lain (X1, X2, …). Nilai R2 — R1, (R3 — R2), boleh dihitung.

X

Kebaikan menggunakan kaedah eksperimen satu kumpulan ialah :

(a) Pelaksanaannya mudah. (b) Putaran kumpulan atau kawalan kumpulan tidak diperlukan.

Kelemahan. Antaranya ialah :

(a) Kesan daripada satu-satu kaedah akan terbawa-bawa dari satu fasa ke fasa lain dalam eksperimen itu.

(b) Perubahan wujud dalam kebolehan membaca di kalangan subjek dari satu fasa ke fasa yang lain.

(c) Ralat dihasilkan oleh kedewasaan subjek. (d) Unit-unit pengukurannya tidak sama.

Eksperimen Kumpulan Selari

Dalam eksperimen jenis ini, dua atau lebih kumpulan subjek yang setara atau selari digunakan.

Satu daripada kumpulan itu digunakan sebagai kumpulan kawalan dan satu

A R1

R2

Page 6: Ulangkaji pra3113

6

lagi sebagai kumpulan eksperimen.

Rawatan yang kesannya hendak dikaji dikenakan kepada kumpulan eksperimen.

Perbezaan yang terdapat pada hasil pengukuran bagi kedua-dua kumpulan sebelum dan selepas rawatan ditentukan.

Secara ringkasnya, langkah-langkah menjalankan eksperimen kumpulan selari adalah seperti yang berikut:

A = Kumpulan kawalan B = Kumpulan eksperimen

X R1 — R = Hasil rawatan X

R = Pascaujian—Praujian (Kumpulan kawalan) R1= Pascaujian—Praujian (Kumpulan eksperimen)

Jika lebih daripada dua kumpulan selari digunakan dan lebih daripada satu rawatan (X, X1, X2, ...) digunakan, langkah-langkah menjalankan eksperimen menjadi seperti yang berikut:

R1 — R = Hasil rawatan X

X

X1 R2 — R = Hasil rawatan X1

R3 — R = Hasil rawatan X2 X2

Langkah pertama dalam kaedah ini adalah dengan memilih kumpulan selari. Langkah ini agak rumit sedikit sebab wujudnya perbezaan individu dalam kumpulan itu.

Walaupun terdapat beberapa pembolehubah yang boleh diukur secara objektif seperti umur, jantina, bangsa, keadaan fizikal, pencapaian masa lalu, kecerdasan dan sebagai nya, terdapat juga faktor-faktor lain yang agak susah untuk diukur seperti tabiat membaca, ciri-ciri peribadi (seperti kreatif, naluri ingin tahu, dan sebagainya).Oleh itu, untuk menyamakan kumpulan-kumpulan beberapa cara digunakan termasuklah:

i. Memilih subjek secara rawak (memilih subjek bagi setiap kumpulan secara rawak daripada populasi yang besar). ii. Memilih subjek mengikut skor min dan sisihan piawai (memilih subjek bagi setiap kumpulan mengikut skor dalam IQ, umur, dan sebagainya).

iii. Menggunakan pasangan sepadan, (memilih dua atau tiga subjek yang agak serba sama dan memecahkannya kepada dua atau tiga kumpulan).

Eksperimen Kumpulan Putaran

a) Kaedah ini menggunakan faktor eksperimen dan faktor kawalan serentak dan bergilir-gilir. Katakan X, faktor eksperimen, dan Y, faktor kawalan. Rajah berikut menunjuk kan cara mengendalikan eksperimen dengan menggunakan kumpulan putaran. Pusingan I A. X R

B Y R1

Pusingan II A Y R2

B X R3 R + R3 = Hasil rawatan X

A R

B R

A R

B R1

C R2

D R3

Page 7: Ulangkaji pra3113

7

R1 + R2 = Hasil rawatan Y (R + R3) — (RI + R2) = Perbezaan rawatan X dengan Y

b) Kaedah ini dapat mengawal faktor perbezaan masa seperti yang terdapat

dalam eksperimen satu kumpulan dan faktor menyamakan kumpulan seperti yang diperlukan dalam eksperimen kumpulan selari.

d) Kuasi ekperimental

- Kajian ini biasanya digunakan untuk menilai keberkesanan suatu program apabila responden kajian tidak dapat diagihkan secara rawak. Dua kumpulan responden yang dipilih mestilah tidak seimbang dan tidak mempunyai ciri-ciri yang sama.

- Rekabentuk kuasi-eksperimen digunakan untuk menggantikan reka berbentuk eksperimen tulen apabila dalam proses pemilihan responden kajian, pengagihan secara rawak tidak dapat dilakukan oleh penyelidik.

- Tambahan lagi, kajian ini dilakukan ke atas individu yang sentiasa terdedah dengan ralat-ralat dari luar misalnya perbezaan jantina, umur, latar belakang, pengalaman lepas, pengetahuan sedia ada, pengaruh persekitaran dan sebagainya. Kesemua faktor berkenaan boleh mempengaruhi hasil eksperimen.

- Dalam perkataan lain, penyelidik kurang yakin sama ada perubahan pada responden kumpulan rawatan pada akhir eksperimen adalah disebabkan oleh rawatan yang diberikan kepadanya atau faktor-faktor luaran yang lain. Kajian ini biasanya digunakan oleh penyelidik bidang psikologi, sosiologi dan pendidikan .

- Kajian kuasi-eksperimen menggunakan prosedur persampelan secara kebetulan/ persampelan kesediaan (accidental atau convenience sampling) dan persempelan bertujuan (purposive sampling). Persampelan secara kebetulan, penyelidik memilih mana-mana responden kajian yang ditemuinya atau yang paling dekat dengannya. Pemilihan responden kajian ini akan menimbulkan ralat yang tidak boleh dijangka kerana prosedur persampelan secara kebetulan bukan melalui persampelan rawak.

- Mengikut Chua (2006), terdapat tiga reka bentuk kajian kuasi-eksperimen yang biasa digunakan iaitu:

Ujian pra-pasca kumpulan-kumpulan tidak seimbang (nonequivalent groups pre-post test design)

Reka bentuk regrasi tidak bersambungan (regression-discontinuity design)

Reka bentuk siri masa (time series design). Reka bentuk ujian pra-pasca kumpulan-kumpulan tidak seimbang :

Merupakan reka bentuk yang paling popular digunakan dalam kajian keberkesanan dalam bidang pendidikan.

Reka bentuk ini mempunyai dua kumpulan responden iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Kedua-dua kumpulan mempunyai ciri-ciri yang hampir sama.

Dalam reka bentuk kajian ini, analisis Ujian dan Ujian ANOVA digunakan untuk menentukan perbezaan antara kedua-dua kumpulan responden.

Reka bentuk regresi tidak bersambung :

Biasanya digunakan dalam kajian yang melibatkan kumpulan khas misalnya menilai keberkesanan program pemulihan dan menguji keberkesanan program kaunseling ke atas sikap pelajar bermasalah disiplin.

Analisis menggunakan Ujian regrasi. Reka bentuk siri masa :

Merupakan kajian jangka masa panjang yang memerlukan masa dan tenaga

Page 8: Ulangkaji pra3113

8

yang banyak.

Reka bentuk ini tidak mempunyai kumpulan kawalan.

Penyelidik tidak dapat membuat perbandingan sama ada rawatan yang diberikan akan menghasilkan perubahan yang diingini atau pun tidak.

Pasca ujian akan dilakukan berulang-ulang sepanjang rawatan. Misalnya kajian berkaitan perkembangan pencapaian akademik pelajar yang didedahkan kepada KBSM. Analisis dilakukan melalui pencapaian ujian yang lebih baik.

e) Kajian tinjauan

- Kajian tinjauan merupakan proses memerhatikan tingkahlaku manusia yang melaku kan aktiviti rutin dalam persekitaran mereka secara natural dalam konteks tertentu.

- Instrument utama kajian tinjauan adalah rakaman video. Penyelidik boleh mengumpul kan seberapa banyak maklumat yang dirakamkan bergantung kepada maklumat dan keperluan penyelidik.

- Beberapa orang penyelidik akan bekerjasama secara sistematik untuk membuat analisis dan membuat interpretasi data yang dikumpulkan.

f) Kajian korelasi

- Kajian kolerasi melibatkan penjelasan yang menentukan perkaitan antara pembolehubah.

- Pembolehubah yang telah wujud dalam satu fenomena. - Penyelidik akan melihat kepada perkara yang telah wujud dan menentukan

kaitan antara dua pembolehubah kuantitatif dan bagaimana pemboleh ubah-pembolehubah tersebut di kaitkan antara satu sama lain.

- Terdapat dua jenis kolerasi iaitu kolerasi positif dan kolerasi negatif. Dalam konteks positif, sekiranya nilai satu pembolehubah meningkat maka nilai pembolehubah kedua juga meningkat. Dalam kolerasi negatif, sekiranya nilai satu pembolehubah meningkat maka nilai pembolehubah kedua menurun, sekiranya nilai satu pembolehubah menurun maka nilai pembolehubah kedua meningkat.

g) Penyelidikan kualitatif

- Kajian kualitatif merupakan kajian mendalam atas sesuatu situasi & individu. - Data dikutip melalui pemerhatian, temu bual, penulisan diari dan analisis

dokumen.

- Kajian kualitatif adalah kajian yang menjawab soalan berkaitan kenapa dan bagaimana.

- Penyelidik akan terlibat secara langsung dalam kajian yang dijalankan. Pendekatan kajian kualitatif adalah kajian kes, etnografi dan grounded theory. Sampel yang diambil biasanya menggunakan persampelan bertujuan.

- Menurut Miles & Huberman (1994), analisis data melalui data reduction, data display dan conclusion.

h) Kajian etnografi

- Pengenalan Istilah Ethnos berasal dari perkataan Greek yang bermaksud manusia, bangsa atau budaya.

- Menurut Agar (1986) dalam Sabitha Marican, (2005) menyatakan “graphy” bermaksud penjelasan mengenai sesuatu.

- Etnografi merupakan sejenis kajian lapangan yang berbentuk pemerhatian

Page 9: Ulangkaji pra3113

9

yang sering digunakan dalam kajian sosiologi dan antropologi dan dirujuk sebagai penyelidikan saintifik semula jadi (field research).

- Menurut Sabitha Marican (2005), etnografi juga dianggap sebagai satu kajian yang paling asas dalam penyelidikan sosial. Kadang kala ia juga didefinasi kan sebagai penjelasan bertulis mengenai sesuatu budaya tentang adat, kepercayaan, tingkah laku yang berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang dikumpulkan dari kajian lapangan. Ia adalah kajian deskriptif ke atas budaya, sub-budaya, institusi atau kumpulan sesebuah masyarakat.

- Soalan-soalan yang sering dikemukakan dan difokuskan dalam penyelidikan etnografi seperti “apakah budaya kumpulan itu?”.

- Oleh itu etnografi mengambarkan apa yang dilakukan sesebuah masyarakat dalam kehidupan seharian mereka. Ia merupakan potret atau gambaran mengenai manusia.

- Kajian etnografi merupakan bentuk kajian kualitatif yang digunakan untuk menerangkan, menganalisa dan meinterpretasi bentuk “culture-sharing” sesuatu kumpulan seperti tingkahlaku, kepercayaan, bahasa, ekonomi, struktur politik, interaksi, kehidupan dan gaya dalam perhubungan.

- Untuk memahami “culture-sharing” seseorang pengkaji perlu meluangkan masa di lapangan untuk interview, memantau dan medokumentasi bagi memahaminya.

- Masa yang lama diambil maka data dapat direkodkan dengan terperinci. - Kajian etnografi merupakan cabang daripada antropologi yang berhubung

dengan memberi gambaran secara khusus terhadap budaya manusia. Ia bermula lewat abad ke 19 dan awal abad ke 20 dan kajian menggunakan kaedah etnografi mula diterbitkan pada 1920-an dan 1930-an oleh “Chicago Scholl of Sociology” (Pole & Morrison, 2003).

- Etnografi merupakan kajian yang menghuraikan dan menganalisa sesuatu atau sebahagian daripada kebudayaan serta komuniti dengan mengenalpasti dan menghuraikan kepercayaan dan amalan harian responden.

- Kajian etnografi juga perlu mengkaji kedua-dua kumpulan iaitu respoden dan tempat dimana mereka berinteraksi secara serentak.

- Topik dalam kajian etnografi tidak dinyatakan secara khusus pada awal kajian. Kajian yang dijalankan dalam skala yang kecil dengan bilangan responden yang terhad dan kontek kajian yang kecil.

- Pengkaji etnografi mesti menjalankan kajian di kawasan semulajadi responden dalam tempoh masa yang tertentu untuk mengumpul data.

- Pengkaji sosial menggunakan kaedah etnografi untuk lebih memahami budaya dan hubungan social menerusi pentafsiran dan praktikal.

- Keberkesanan kajian etnografi bukan bergantung kepada perspektif penyelidik tetapi kepada dapatan data.

- Etnografi pada awalnya menggunakan disiplin dalam antropologi iaitu meluangkan masa dengan penduduk tempatan untuk membuat pemerhatian terhadap kehidupan dan amalan mereka.

- Biasanya kajian etnografi traditional dilakukan secara individu dan mengambil masa dari beberapa bulan hingga bertahun untuk menyiapkannya.

- Etnografi aplikasi menggunakan kaedah kajian dengan membawa pengguna untuk melihat bentuk dan perkembangan sesuatu produk serta perkhidmatan yang baru bagi meningkatkan pengeluaran produk.

i) Kajian kes

- Kajian kes merupakan satu kajian yang termasuk kedalam kaedah penyelidikan deskriptif.

- Kajian dibuat secara intensif dan terperinci oleh penyelidik ke atas unit kecil social seperti individu, satu keluarga, sebuah kelas, satu institusi, seperti

Page 10: Ulangkaji pra3113

10

satu cawangan Institut Pendidikan Guru atau satu masyarakat.

- Contohnya kajian terhadap reaksi pensyarah dan pelajar ke atas kelas pembelajaran elektronik (e-pembelajaran). Kajian kes juga dibuat secara terperinci ke atas satu program, satu peristiwa, satu aktiviti, dan satu kumpulan dalam tempoh satu masa.

j) Kajian Sejarah

- Kajian Sejarah pula diperolehi oleh penyelidik melalui maklumat, data, dan ilmu pengetahuan dengan meneliti perkara-perkara atau kejadian-kejadian yang telah berlaku.

- Melalui analisis data dan maklumat sejarah secara terperinci, penyelidik boleh menentukan, sedikit sebanyak, tentang hubungan sebab-akibat.

- Penyelidik juga boleh membantu guru pengurus dan pengguna penyelidikan daripada melakukan kesilapan sama.

TAJUK 3

PROSEDUR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN

Prosedur Penyelidikan pendidikan

- Penyelidikan pendidikan dijalankan mengikut cara yang hampir sama dengan proses

penyelidikan yang saintifik menggunakan langkah-langkah yang sistematik dari

pembentukan permasalahan kajian kepada pengumpulan data hinggalah

menghasilkan satu laporan kajian yang berdasarkan pada analisis kajian yang

bertepatan dengan data yang diperolehi.

1. Menyatakan masalah kajian

a) Pengenalan

- Dalam bahagian ini anda akan memperkenalkan masalah kajian dengan sedikit

elaborasi tentang fokus utamanya, pemboleh ubah yang terlibat dan tujuan kajian.

- Anda juga harus mengetengahkan beberapa kajian yang signifikan dalam bidang kajian

yang anda pilih. Ia sepatutnya ditulis sepanjang lebih kurang 200 perkataan.

b) Latar Belakang Masalah Kajian

- Dalam bahagian ini, anda perlu huraikan masalah kajian yang telah anda kenal pasti

dan terangkan kenapa perlunya kajian ini dibuat.

Page 11: Ulangkaji pra3113

11

- Anda juga harus melakarkan keadaan semasa atau isu-isu yang perlu ditangani, dan

terangkan bagaimana kajian anda akan menghasilkan penyelesaian yang diperlukan

atau menjelaskan masalah-masalah yang ada.

- Di sini anda juga boleh menjelaskan literatur yang berkaitan dengan kajian anda dan

yang menghasilkan penemuan yang signifikan.

c) Pernyataan Masalah

- Pernyataan masalah boleh ditulis sebagai tujuan am kajian atau dalam bentuk

persoalan kajian.

- Pada amnya kenyataan ini amat spesifik dan mengandungi variable kajian. Sekiranya

anda menggunakan hipotesis, sebagaimana lazimnya dalam kajian kuantitatif, ia juga

perlu anda nyatakan.

- Berikut adalah contoh-contoh pernyataan masalah kajian dalam bentuk soalan.

(i) Apakah keperluan profesional sesuatu kumpulan guru Pendidikan Islam tertentu?

(ii) Apakah mereka memerlukan kursus pedagogikal, Pemantapan Ilmu Wahyu, kandungan

Pendidikan Islam, pengendalian kelas atau mana-mana kursus lain?

(iii) Adakah kursus-kursus profesional perlu dibezakan untuk guru-guru berdasarkan kadar

gaji bulanan?

(iv) Adakah murid-murid yang mengikuti Kelas Fardhu Ain mempunyai keupayaan

kemahiran bacaan, pergerakan dan penghayatan solat lebih baik daripada murid-murid

yang tidak mengikuti Kelas Fardhu Ain?

2. Menetapkan objektif kajian

- Pernyataan tujuan spesifik kajian yang disenaraikan sebelum susuatu kajian

dijalankan.

- Penyenaraian tujuan spesifik kajian ini amat mustahak kepada pengkaji sebab ia

membolehkan pengkaji mengutip data yang sesuai dan jenis alat yang perlu digunakan.

- Untuk membina item soal selidik, anda perlu merujuk kepada objektif kajian anda.

Dalam konteks yang sama, semasa menjalankan pemerhatian, temuduga dan analisis

dokumen, anda juga dipandu oleh objektif tersebut.

- Berikut adalah contoh objektif kajian tentang seorang guru cemerlang.

Objektif kajian adalah:

Page 12: Ulangkaji pra3113

12

1. Mengenal pasti pendekatan guru dalam pengajaran Pendidikan Islam, termasuk

strategi pengajaran dan kaedah serta teknik yang digunakan

2. Mengenal pasti strategi yang digunakan guru dalam bilik j-QAF

3. Memberi penerangan tentang kemahiran bacaan, pergerakan dan penghayatan solat

yang disampaikan dan cara bagaimana ia disampaikan, implisit atau eksplisit.

4. Mendapatkan persepsi murid tentang personaliti guru dan hubungan guru dengan

murid.

5. Mendapatkan kadar prestasi pengajaran guru daripada perspektif pemerhati dan

murid.

3. Membentuk soalan kajian

- Soalan dan objektif kajian berhubung rapat antara satu sama lain.

- Soalan kajian ialah soalan yang dibina berpandukan kepada objektif kajian.

- Yang mana jawapan kepada soalan ini membantu pengkaji untk mencapai objektif dan

tujuan kajian.

- Di bawah diberikan beberapa contoh soalan kajian.

(a) Apakah strategi pengajaran, kaedah dan teknik yang digunakan guru cemerlang dalam

bilik darjah?

(b) Bagaimana guru mengendalikan pembelajaran Amali Solat dalam bilik j-QAF?

(c) Apakah kemahiran bacaan, pergerakan dan penghayatan solat dikendalikan secara

implisit atau eksplisit?

(d) Adakah persepsi murid terhadap guru mereka sebagai teman, seorang berautoriti,

pemberi informasi atau seorang waris?

(e) Apakah prestasi guru dalam pengajaran yang dinilai oleh pendidik dan murid?

4. Membentuk hipotesis kajian

- Hipotesis ialah satu pernyataan yang dijangka menjadi penyelesaian kepada sesuatu

masalah.

- Ciri-ciri hipotesis adalah seperti berikut:

Suatu pernyataan yang diramal mempunyai jawapan yang bernilai kepada soalan

kajian.

Page 13: Ulangkaji pra3113

13

Suatu jangkaan yang mempunyai hubungan antara beberapa variable atau kesan

antara satu variable terhadap variabel lain.

Hipotesis boleh diuji secara spesifik.

Perbezaan antara Hipotesis Kajian dan Hipotesis Statistik

- Hipotesis kajian adalah pernyataan tentang keputusan yang dijangka, sebaliknya

hipotesis statistik adalah pernyataan tentang andaian bahawa tiada hubungan antara

pemboleh ubah yang dikaji.

- Andaian tiada hubungan ini perlu dibuat sebab sesuatu kaedah statistik yang

digunakan untuk menguji hipotesis perlu mengandaikan “tiada hubungan” antara

pemboleh ubah kajian. Contohnya :

Ho : µ1 = µ2 (hipotesis statistic/nol)

Ha : µ1 ≠ µ2 (hipotesis kajian/alternatif)

µ1 = min populasi 1

µ2 = min populasi 2

- Bagi mana-mana hipotesis nol /statistic yang dibina, perlu wujud hipotesis alternatif /

kajian, sekiranya hipotesis nol ditolak.

- Jadi terdapat satu set hipotesis. Hipotesis nol biasanya ditulis dalam bentuk “tiada

perbezaan” .

- Selain itu, sesuatu hipotesis tidak boleh diuji sekiranya ukuran pemboleh ubah

bersandar tidak bersifat kuantitatif.

- Data kualitatif yang tidak menggunakan ukuran dalam bentuk angka tidak dapat di

analisis secara statistik. Jadi hipotesis kajian tidak perlu dibina, tetapi persoalan kajian

perlu dijawab secara deskriptif tanpa bukti berbentuk angka.

5.Melakukan tinjauan literatur

- John Creswell (2008) mendefinisikan tinjauan literatur sebagai ringkasan artikel

bertulis yang diambil daripada jurnal, buku-buku dan dokumen-dokumen lain yang

memberi gambaran tentang maklumat pada masa lalu dan kini.

- Menyusun literatur sesuai dengan topik kajian.

- Tinjauan literatur juga sesuai dengan dokumen yang diperlukan oleh suatu

penyelidikan.

Page 14: Ulangkaji pra3113

14

- Tinjauan literatur perlu dibuat untuk membolehkan penyelidik memperolehi kefahaman

yang mendalam berkaitan masalah kajian.

- Tinjauan literatur juga boleh memberi maklum kepada penylidik sama ada kajian sudah

dilakukan oleh penyelidik terdahulu atau sebaliknya.

- Langkah-langkah membuat tinjauan literatur:

a. Kenalpasti kata kunci

b. Dapatkan sumber literatur yang pelbagai

c. Menilai secara kritikal

d. Susun bahan literatur

e. Tuliskan tinjauan literitur

6. Merancang reka bentuk kajian

- Reka bentuk kajian ialah rancangan bagaimana sampel kajian dibahagikan kepada

kumpulan-kumpulan, apakah rawatan (jika ada) yang diberikan kepada kumpulan-

kumpulan ini serta apakah data dan bagaimanakah data ini dikutip.

- Terdapat 8 rekabentuk kajian yang biasa digunakan dalam kajian pendidikan.

1. Rekabentuk Kajian Kuantitatif

Eksperimen

Kuasi-Eksperimen

Korelasi

Tinjauan

2. Rekabentuk Kajian Kualitatif

Teori grounded

Etnografi

Naratif

Kajian Kes

3. Rekabentuk Kajian Gabungan Kuantitatif & Kualitatif

Kaedah Bercampur

Kajian Tindakan

7. Menentukan Prosedur Persampelan

Page 15: Ulangkaji pra3113

15

- Langkah pertama dalam menulis penyelidikan akademik menyediakan draf cadangan

penyelidikan, yang merupakan ringkasan sistematik atau dokumen yang terdiri

daripada lakaran kasar penyelidikan anda akan menjalankan.

- Cadangan penyelidikan yang lengkap biasanya mengandungi maklumat tentang

masalah penyelidikan, soalan penyelidikan, kajian literatur, metodologi penyelidikan

dan senarai rujukan.

- Mengapa Menulis Cadangan Penyelidikan

Satu cadangan penyelidikan adalah pelan kajian yang terdiri daripada rangka kerja

konsep penyelidikan, tujuan dan objektif penyelidikan, soalan penyelidikan dan

hipotesis, kepentingan penyelidikan dan batasan, kajian literatur dan kajian terdahulu

serta alat penyelidikan dan kaedah analisis data.

Penyelidik akan menjalankan penyelidikan berdasarkan cadangan ini, dengan hasil

akhir menjadi kertas kertas penyelidikan, disertasi, tesis atau projek.

Dengan penyediaan cadangan penyelidikan penyelidik akan dapat mengenalpasti

masalah isu dikaji dan menyatakan satu set soalan yang perlu dijawab dalam

penyelidikan.

Kajian literatur yang berkaitan kepada masalah penyelidikan (ini menunjukkan status

pengetahuan akademik dalam bidang), dan mengenal pasti kawasan-kawasan yang

masih belum diselidiki atau telah tidak ditangani oleh penyelidik.

Menghasilkan hipotesis (jawapan yang diramalkan untuk soalan penyelidikan, jika

berkenaan); Membina metodologi penyelidikan sepadan untuk menguji hipotesis atau

menjawab soalan-soalan penyelidikan; Membina reka bentuk penyelidikan dan wajar

teknik pengumpulan data; Mengenalpasti prosedur data yang sesuai.

8. Membina Instrumen Kajian

- Secara umumnya instrumen kajian ialah apa saja alat, atau cara atau kaedah untuk

memperolehi dan mengumpul data kajian.

- Membina instrumen kajian adalah dengan cara mereka / cipta sendiri oleh pengkaji

berdasarkan soalan-soalan kajian dan membuat ubahsuai daripada instrumen kajian

pengakaji terdahulu dan menggunakan instrumen standard yang sedia ada.

- Instruman Kajian Kuantitatif menggunakan borang soal-selidik (BSS), pelbagai jenis

ujian dan Senarai semak

Tujuan Kajian & Reka Bentuk Kajian Kuantitatif ialah:

Page 16: Ulangkaji pra3113

16

1. Mencipta persepsi, pendapat atau trend masyarakat terhadap sesuatu isu.

Contoh: Persepsi murid PISMP terhadap kepentingan kajian…. ( Reka bentuk kajian Jenis

Tinjauan ( Survey )

2. Mengkaji keberkesanan rawatan. Contoh: Keberkesenan kaedah pembelajaran koperatif

( Reka bentuk kajian jenis Eksprimen) Nota : Persampelan rawak

3. Mengkaji keberkesanan rawatan. Contoh: Keberkesanan kaedah pembelajaran koperatif

(Reka bentuk kajian jenis Kuasi- Eksperimen) Nota: Persampelan tidak rawak

4. Mengkaji hubungan antara pembolehubah (Reka bentuk kajian jenis Korelasi ) Contoh:

Hubungan antara Kaedah Amali Solat dengan penguasaan bacaan dalam solat ….

Reka Bentuk Eksperimen :

Ciri-ciri utama:

(i) Peserta-peserta dipilih dan diagihkan secara rawak kepada kumpulan eksperimen dan

kumpulan kawalan.

(ii) Sesuatu intervensi diaplikasikan kepada satu atau lebih kumpulan.

(iii) Akibat (outcomes ) diukur pada akhir eksperimen - boleh menentukan sebab dan akibat

dalam kajian.

(iv) Prosedur direkabentuk supaya menangani ancaman terhadap kesahan.

(v) Statistik digunakan untuk membuat perbandingan

9. Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian

- Kesahan dan kebolehpercayaan instrument amat penting bagi mempertahankan

kejituan instrumen daripada terdedah dari kecacatan.

- Semakin tinggi nilai kesahan dan kebolehpercayaan maka semakin jitu data-data yang

diperolehi bagi menghasilkan kajian yang baik dan berkualiti.

Kesahan Instrumen Soal Selidik (Kuantitatif).

- Kesahan didefinisikan sebagai ketepatan (appropriateness), kebenaran (truthfulness),

bermakna (meaningfulness) dan kebolehgunaan (usefulness) instrumen yang

membolehkan data-data diinferenkan.

Page 17: Ulangkaji pra3113

17

- Kesahan juga bermaksud ; persetujuan antara dua percubaan untuk mengukur trait

yang sama secara maksimum dengan kaedah yang berlainan.

- Biasanya bagi instrumen soal selidik, seseorang penyelidik akan menggunakan teknik

Criterion – Related Evidence untuk mengumpulkan bukti (collecting evidence) terhadap

kesahan instrumen melalui sekumpulan pakar rujuk (expert judgement). Dengan itu

penyelidik akan melantik beberapa orang pakar untuk mengesahkan instrumen kajian.

Kesahan Instrumen Temu Bual Dan Pemerhatian (Kualitatif)

- Bagi kajian penyelidikan yang menggunakan pendekatan kualitatif melalui temu bual,

pemerhatian dan dokumen dalam usaha pengkaji untuk mengumpulkan sebanyak

mungkin maklumat atau data, penggunaan teknik triangulasi itu sendiri telah dapat

memperkukuhkan kesahan kajian.

- Penggunaan teknik triangulasi (soal selidik, temu bual dan pemerhatian) yang

digunakan secara serentak dalam sesuatu kajian hendaklah dibuat dalam bentuk

equivalent form (kriteria dan konstruk item yang sama dalam pelbagai jenis instrumen).

- Penggunaan teknik triangulasi seperti pungutan data-data yang diperoleh melalui

sumber dokumen bukan sahaja boleh menyokong dan menambahkan bukti daripada

pelbagai sumber lain, tetapi juga menolong mengesahkan maklumat yang didapati

daripada temu bual dan pemerhatian.

- Kesahan dalam kajian berbentuk kualitatif (penggunaan temu bual, pemerhatian dan

dokumen sebagai instrumentasi) tidak hanya tertumpu kepada hasil kajian tetapi

keseluruhan proses penyelidikan.

- Bagi seseorang penyelidik yang menggunakan kaedah survey, maka kesahan

dalaman (internal validity) dan kesahan kriteria (criteria validity) digunakan serentak

bagi maksud membuat kesalahan kepada instrumen temu bual. Kesahan dalaman

dilihat daripada aspek manipulatif kawalan dalam hubungan variabel-variabelnya.

Dengan itu, teknik morale ballot dan cross-checking digunakan kedua-duanya serentak

bagi memperkukuhkan nilai kesahan terhadap data, khususnya dalam temu bual. Atas

saranan ini, biasanya penyelidik akan menggunakan dua orang informan (seorang

lelaki dan seorang wanita) bagi setiap kajian bagi tujuan temu bual.

- Manakala kesahan kriteria dalam temu bual dicapai melalui menemu bual individu yang

benar-benar memiliki pengetahuan dan maklumat terhadap bidang kajian pengkaji.

Biasanya bagi tujuan ini pula, penyelidik akan menemu bual beberapa orang informan

dalam lokasi kajian yang berlainan asalkan sama ciri dan sifatnya.

Page 18: Ulangkaji pra3113

18

- Manakala kesahan dalam pemerhatian dibuat melalui teknik kesahan konstruk

(construct validity) iaitu dengan cara mengkategorikan peristiwa-peristiwa yang

diperhatikan kepada beberapa kelompok (clusters) bagi variabel yang dikehendaki,

kemudian membandingkan pemerhatian yang lalu dengan pemerhatian sekarang.

Tujuan penyelidik membuat kesahan instrumen adalah bagi menjamin kesahan item-

item (instrumen) agar bersifat :

i. Defensibiliti (dapat dipertahankan – hasil kajiannya tepat dan berguna)

ii. Accuracy (ketepatan – menjawab persoalan kajian)

iii. Appropriatetness (kesesuaian – relevan dengan tujuan kajian)

iv. Meaningfulness (bererti – memberi makna terhadap data melalui skor)

v. Usefulness (kebolehgunaan – mampu membuat keputusan berhubung dengan

apa yang cuba dicari atau dihasilkan kerana keputusan dari penilaian tersebut

boleh menyediakan maklumat yang bermakna mengenai tajuk dan

pembolehubah yang hendak diukur untuk menginferenkan data kajian).

10. Menganalisis dan menghurai data

- Biasanya alat kajian kuantitatif akan menghasilkan data yang besar saiznya.

- Sebagai pengkaji, anda bertanggungjawab untuk mengolah data itu kepada format

yang sesuai dengan kaedah analisis data dan boleh ditafsir kemudiannya.

- Anda perlu mengolah data kepada kategori, peratus, min dan sisihan piawai.

- Berikut adalah Iangkah-Iangkah dalam analisis data:

(a) Fasa pra-analisis

(b) Fasa pengurangan saiz data

(c) Fasa paparan data

(d) Fasa pengesahan data

(e) Fasa dapatan

- Dalam fasa pra-analisis, segala penjelasan tentang variabel kajian hendaklah dibaca

dan difahami, dikemaskini, dan disempurnakan. Anda mesti yakin yang pemboleh ubah

penting/utama dilabel dengan betul mengikut jenis atau kategori. Mereka hendaklah

disusun tertib mengikut keperluan teori analisis.

Page 19: Ulangkaji pra3113

19

11. Pemprosesan Data

- Seperti yang dinyatakan dalam topik lepas, data dikutip dan dikemaskan melalui

prosidur berikut:

(a) Surat memohon kebenaran membuat kajian hendaklah dihantar kepada pentadbir sekolah

berserta dengan surat kebenaran daripada Kementerian Muridan.

(b) Selepas mendapat kebenaran dari pengetua, satu temu janji hendak dibuat dengan guru

kelas untuk membincang jadual waktu bagi anda melakukan kajian. Maklumat latar belakang

kelas juga perlu diketahui sebelum memulakan kajian.

(c) Apabila sampel telah dikenal pasti, borang soal-selidik / inventori diedarkan dan meminta

mereka yang berkenaan mengisikannya.

d) Sebelum analisis dibuat, data mentah yang diperoleh itu hendaklah diproses terlebih dahulu

untuk mendapatkan latar belakang subjek kajian, misalnya, peratus murid mengikut jantina,

tahap sosioekonomi ibu baps, jumlah gaji dan lokasi sekolah.

(e) Data daripada alat kajian, seperti soal-selidik / inventori, perlu diubah kepada skor variabel-

variabel kajian. Ini biasanya dibuat dengan menggunakan pengiraan, seperti mengira jumlah

atau min item-item tertentu untuk mengira skor bagi variabel "sikap". Jika nilai skor diperoleh

secara manual, maka semakan ketepatan harus dilakukan.

(f) Selepas semua maklumat tentang latar belakang subjek kajian dan semua skor variabel

kajian diperoleh, pengkaji boleh mula menganalisis data kajian untuk menjawab soalan-soalan

dan/atau hipotesis-hipotesis kajian.

12. Membincang dan melapor hasil kajian

- Sekiranya seseorang itu ingin menulis dengan gaya yang jelas, lebih baik ia

mempunyai pemikiran yang jelas juga; dan sekiranya seseorang itu ingin menulis

dengan gaya yang terpuji, biarlah dirinya sendiri mempunyai pemikiran yang terpuji.

- Dalam membincangkan hasil kajian, kita wajib menyemak keputusan secara kritikal.

- Menurut Akhiar dan Shamsina (2011) kita juga harus menanya beberapa soalan

kepada diri kita sendiri iaitu:

Adakah kriteria yang telah dipilih menunjukkan kualiti isi kandungan yang sah?

Adakah kita telah meninggalkan mana-mana kriteria penting atau telah memasukkan

kriteria yang tidak berkenaan?

Page 20: Ulangkaji pra3113

20

Sekiranya kita menjalankan rawatan (treatment) dan membuat perbandingan antara

kumpulan atau masa, maka soalan berikut perlu ditanyakan:

Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara kumpulan, berkaitan isi

kandungan sebelum dan selepas rawatan?

Selain tindakan rawatan adakah syarat serupa bagi setiap kumpulan (contohnya,

arahan, tahap keupayaan)?

Adakah perkara lain telah berlaku selain rawatan yang dirancang, yang boleh

mempengaruhi dapatan kajian?

Adakah terdapat perbezaan motivasi antara kumpulan sebelum atau semasa kajian

dijalankan?

- Di Institut Pendidikan Guru (IPG), penulisan laporan penyelidikan akur dengan

format/gaya mengikut American Psychological Association (APA).

Page 21: Ulangkaji pra3113

21