ulangkaji bab 2

Upload: shidaaghani

Post on 06-Jul-2018

242 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Ulangkaji Bab 2

  1/16

  1

  Neuron

  3 jenis neuron:

  JENISNEURON

  FUNGSI

  FUNGSI:

  FUNGSI:

  FUNGSI:

  Otak Manusia

 • 8/17/2019 Ulangkaji Bab 2

  2/16

  2

  2 ciri tindakan terkawal:

  • ........................................................................................................................................................

  • ........................................................................................................................................................

  • onto! : ................................" .........................................

  2 ciri tindakan luar kawal:

  • ........................................................................................................................................................

  • ........................................................................................................................................................

  • onto! : ................................" .........................................

  2 ciri tindakan re#leks:

  ........................................................................................................................................................• ........................................................................................................................................................

  • onto! : ................................" .........................................

  Suaikan tindakan dan bahagian yang mengawal tindakan tersebut:

  $indakan terkawal Sara# tunjan%

  $indakan luar kawal Sere&ru'

  $indakan re#leks Medula o&lon%ata

  (esei'&an%an &adan Sere&elu'

  (elenjar Endokrin

  ). N*atakan 2 ciri se+un*a kelenjar endokrin:

  • ........................................................................................................................................................

  • ........................................................................................................................................................

  2. Senaraikan , conto! kelenjar endokrin &eserta na'a !or'on dan #un%sin*a

  (elenjar Endokrin -or'on Fun%si

 • 8/17/2019 Ulangkaji Bab 2

  3/16

  3

  3. a&elkan

  /. N*atakan kesan kekuran%an !or'on *an% dire'&eskan ole! kelenjar endokrin:

  (elenjar Endokrin (esan (ekuran%an

  Ulangkaji

  1. Which of the following consist of the central nervous systemManakah antara yang berikut terdiri daripada sistem saraf pusat?

  IIIIIII!

  "rain # Otak S$inal cor% # Saraf tunjangS$inal nerves # Saraf spina&ranial nerves # Saraf kranium

  ' I an% II only" I an% III only& II an% I! only( III an% I! only

  2. (iagram 1 shows the com$onents of the human nervous system.  Rajah 1 menunjukkan komponen dalam sistem saraf manusia.

  (iagram 1 Rajah 1What is ) Apakah X?

  ' Sensory nervous system # Sistem saraf deria" S$inal nervous system # Sistem saraf tunjang& *eri$heral nervous system # Sistem saraf periferi( +ece$tors an% e,ectors # Reseptor dan efektor 

  3. (iagram 2 shows a neurone.

 • 8/17/2019 Ulangkaji Bab 2

  4/16

  -

  Rajah 2 menunjukkan satu neuron.

  (iagram 2 Rajah 2What is ) Apakah X?

  ' 'on # Akson" (en%ron # endron& (en%rite # endrit ( &ell /o%y # !adan sel

  -. (iagram 3 shows a ty$e of neurone.Rajah " menunjukkan sejenis neuron.

  (iagram 3 Rajah "

   0he neurone carries an im$ulse from#euron itu memba$a impuls dari

  ' the e,ector to the central nervous system # efektor ke sistem saraf pusat " the central nervous system to the e,ector # sistem saraf pusat ke efektor & the rece$tor to the central nervous system # reseptor ke sistem saraf pusat ( the central nervous system to the rece$tor # sistem saraf pusat ke reseptor

  .

  (iagram - shows the im$ulse $athway in nervous coor%ination.Rajah % menunjukkan lintasan impuls dalam koordinasi saraf.

   (iagram - Rajah %

  Which of the following re$resents + Antara yang berikut& yang manakah me$akili R?

  ' yes #Mata " "rain  ' Otak & Glan%s # (elenjar  ( uscle ' Otot 

  4. 0he following information shows the $arts that are involve% in a re5e arc.Maklumat berikut menunjukkan bahagian yang terlibat dengan arka re)eks.

  Which of the following im$ulse $athway iscorrect Antara yang berikut& laluan impuls yangmanakah betul?

  ' * 6 + S 0" 0 S + * 6& + * S 6 0

  ( 0 S * + 67. (iagram shows one of the rece$tor foun% in the human /o%y.

  Rajah menunjukkan satu daripada reseptor yang terdapat dalam badan manusia.

  * 8 otor neurone # #euron motor 6 8 ,ector # *fektor + 8 +elay neurone # #euron perantaraanS 8 Sensory neurone # #euron deria 0 8 +ece$tor # Reseptor 

 • 8/17/2019 Ulangkaji Bab 2

  5/16

  +ese$tor

  Saraf tun9ang

  fetor

  (iagram Rajah

  Which $art of the /o%y this rece$tor can /e foun%

  i manakah reseptor ini boleh didapati dalam badan?

  ' uscle # Otot " Sin # (ulit & Nose # +idung( ye # Mata

  ;. 'hma% $ics u$ his $encil from the 5oor. What ty$e of action is this Ahmad mengambil pensilnya dari lantai. Apakah jenis tindakan itu?

  ' ' re5e action # ,indakan re)eks" ' ca$illary action # ,indakan kapilari& ' voluntary action # ,indakan terka$al( 'n involuntary action # ,indakan luar ka$al

 • 8/17/2019 Ulangkaji Bab 2

  6/16

  4

  ' &ranium # (ranium" &ere/rum # Serebrum& &ere/ellum # Serebelum( e%ulla o/longata # Medula oblongata

   13. (iagram 7 shows a $art of the human nervous system.

  Rajah 3 menunjukkan bahagian sistem saraf manusia.

  (iagram 7 Rajah 3

   What is la/ele% S Apakah yang berlabel S?

   ' &ere/rum # Serebrum " &ere/ellum # Serebellum & S$inal cor% # Saraf tunjang ( e%ula o/longata # Medulla oblongata 

  1-. (iagram ; shows the structure of human /rain. Which $art of the /rain controlsinvoluntaryactionsRajah 4 menunjukkan struktur otak manusia. !ahagian manakah yang menga$al

  tindakan luarka$alan?

  (iagram ; Rajah 4

   1. (iagram < shows the structure of a human /rain.

  Which of the $arts A, B, C or D controls the /o%y e?uili/riumRajah 5 menunjukkan struktur otak manusia. Manakah bahagian A& !& 6 dan menga$al keseimbangan badan?

  (iagram < Rajah 5

  14. 0he outer surface of the cere/rum is highly fol%e% toermukaan serebrum adalah berlipat7lipat untuk 

  ' $rotect the /rain from in9ury.melindungi otak daripada keederaan

  " re%uce the si@e of the /rain.mengurangkan sai8 otak 

  & s$ee% u$ the trans$ort of oygen to the /rainmenepatkan pengangkutan oksigen ke otak 

  ( increase its surface area so that more neurones can /e store%.

    menambah luas permukaan otak supaya lebih neuron boleh disimpan

 • 8/17/2019 Ulangkaji Bab 2

  7/16

  7

 • 8/17/2019 Ulangkaji Bab 2

  8/16

  ;

 • 8/17/2019 Ulangkaji Bab 2

  9/16

 • 8/17/2019 Ulangkaji Bab 2

  10/16

  1=

 • 8/17/2019 Ulangkaji Bab 2

  11/16

  11

 • 8/17/2019 Ulangkaji Bab 2

  12/16

  12

 • 8/17/2019 Ulangkaji Bab 2

  13/16

  13

  ). 0ia%ra' )3 s!ows a cross section o# t!e !u'an &rain.

  Raja! )3 'enunjukkan keratan rentas otak 'anusia.

   0ia%ra' )3 Raja! )3 

  1a Na'e t!e +arts la&eled " 4 and 5.

  a&elkan " 4 dan 5.

    : ..................................................................

   4 : ..................................................................

   5 : ................................................................... 63 'arks 7 3 'arka!8

  1& State t!e #unction o# .

  N*atakan #un%si .

  ............................................................................................. 6) 'ark 7 ) 'arka!8

  1c Mark 19 t!e actiities t!at inoled +art la&el 4

    $andakan 192 &a%i akti:iti *an% 'eli&atkan &a!a%ian &erla&el 4 

   

   A

  B

  )

 • 8/17/2019 Ulangkaji Bab 2

  14/16

  1-

   

  .

  2. 0ia%ra' )/ s!ows t!e !u'an 'uscle.

  Raja! )/ 'enunjukkan otot 'anusia.

  0ia%ra' )/ Raja! )/ 

  1a 1i Na'e t!e structure .

  Na'akan struktur .

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  1ii State one #unction o# t!e structure .

    N*atakan satu #un%si struktur . 

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...

  1&

   0i 'anaka! struktur &ole! diju'+ai= 

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;...

  6) 'ark 7 ) 'arka!8

  6) 'ark 7 ) 'arka!8

  6) 'ark 7 ) 'arka!8

  6) 'ark 7 ) 'arka!8

 • 8/17/2019 Ulangkaji Bab 2

  15/16

  1

  1c Gie two actiities t!at inoles t!e structure .

  >erikan dua akti:iti *an% 'eli&atkan struktur .

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  12. (a) Statefourdifferences between voluntary action and involuntary action.

  Nyatakanempat perbezaan antara tindakan terkawal dengan tindakan luar kawal.

  [4marks]

  Soalan esei 1

  Soalan esei 2

  (b) Diagram 12 shows several actions .

  Rajah 12 menunjukkan beberapa tindakan .

  62 'arks 72 'arka!8

 • 8/17/2019 Ulangkaji Bab 2

  16/16

  14

    Study the actions in Diagram 12 and construct the concept of reflex action.

  Kaji tindakan-tindakan dalam Rajah 12 dan bina konsep tindakan refleks.

  Soalan esei 3