soalan-soalan ulangkaji

Author: jamal

Post on 10-Jan-2016

79 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan pjm

TRANSCRIPT

Soalan-soalan Ulangkaji Kajian Tindakan 1

Soalan-soalan Ulangkaji Kajian Tindakan 1 (KAEDAH)

(PIM 3113)

1. Seorang guru ingin mengkaji bagaimana murid-muridnya dalam sebuah bilik darjah berfikir ketika menjawab soalan. Apakah jenis kajian yang paling sesuai dengan situasi ini?

(A ) Penyelidikan gunaan (B) Penyelidikan asas (C) Penyelidikan tinjauan (D) penyelidikan tindakan

2. Seorang guru ingin mengkaji bagaimana teknik ansur maju dapat meningkatkan kemahiran melompat kepada murid-murinya. Apakah jenis penyelidikan yang paling sesuai dengan situasi ini?

(A) Penyelidikan gunaan (B) Penyelidikan asas (C) Penyelidikan tinjauan (D) Penyelidikan tindakan #

3. Pihak Kementerian Pelajaran telah mengkaji keberkesanan penggunaan ABAKUS dalam membantu pelajar meningkatkan kebolehan mengira. Agaknya apakah jenis penyelidikan yang paling sesuai dengan situasi ini?

(A) Penyelidikan gunaan (B) Penyelidikan asas (C) Penyelidikan tinjauan (D) penyelidikan tindakan

4. Pihak Kementerian Pelajaran telah mengkaji persepsi guru-guru terhadap penghapusan UPSR. Agaknya apakah jenis penyelidikan yang paling sesuai dengan situasi ini?

(A) Penyelidikan gunaan (B) Penyelidikan asas (C) Penyelidikan tinjauan (D) penyelidikan tindakan

5. Ada seorang guru ingin membandingkan keberkesanan dua kaedah pengajaran iaitu kaedah A dan kaedah B. Dia telah mengasingkan murid-murid ke dalam dua kumpulan secara rawak. Kumpulan pertama dan kumpulan kedua diajar menggunakan kaedah B. Di akhir penyelidikan kedua-dua kumpulan diberi ujian penilaian. Skor ujian penilaian bagi kedua-dua kumpulan dibandingkan untuk mngetahui keberkesanan kedua-dua kaedah tersebut. Agaknya apakah jenis penyelidikan yang paling sesuai dengan situasi ini?

(A) Penyelidikan gunaan (B) Penyelidikan eksperimental (C) Penyelidikan kuasi - eksperimental (D) penyelidikan korelasi

6. Ada seorang guru ingin membandingkan keberkesanan dua kaedah pengajaran iaitu kaedah A dan kaedah B. Dia memilih dua kelas sebagai sampel bagi kajiannya. Kelas pertama diajar menggunakan kaedah A, sementara itu kelas kedua diajar menggunakan kaedah B. Kedua- dua kumpulan mengambil ujian pra sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran. Di akhir penyelidikan kedua-dua kumpulan diberi ujian pasca. Skor ujian pra dan ujian pasca bagi kedua-dua kumpulan dibandingkan untuk mengetahui keberkesanan kedua-dua kaedah tersebut. Agaknya apakah jenis penyelidikan yang paling sesuai dengan situasi ini?

(A) Penyelidikan gunaan (B) Penyelidikan eksperimental (C) Penyelidikan kuasi - eksperimental (D) penyelidikan korelasi

7. Ada seorang guru ingin menentukan samada terdapat hubungan yang kuat antara pencapaian murid dalam Bahasa Arab dengan keupayaan mereka membaca Al-Quran. Dia telah mencari hubungan skor markah Bahasa Arab dengan markah ujian tilawah. Agaknya apakah jenis penyelidikan yang paling sesuai dengan situasi ini?

(A) Penyelidikan gunaan (B) Penyelidikan eksperimental (C) Penyelidikan kuasi - eksperimental (D) Penyelidikan korelasi

8. Seorang penganalisis politik menganalisis perubahan sokongan pengundi kepada parti politik di Malaysia dalam jangka masa 20 tahun. Agaknya apakah jenis penyelidikan yang paling sesuai dengan situasi ini?

(A) Penyelidikan sejarah (B) Penyelidikan etnografi (C) Penyelidikan tindakan (D) penyelidikan fenomenologi

9. Seorang pengkaji mengkaji peristiwa tsunami di Jepun dan kesannya kepada kehidupan masyarakat Jepun. Agaknya apakah jenis penyelidikan yang paling sesuai dengan situasi ini?

(A) Penyelidikan sejarah (B) Penyelidikan etnografi (C) Penyelidikan tindakan (D) penyelidikan fenomenologi

10. (a) Seorang ahli akademik telah mengkaji pegangan hidup, kepercayaan, nilai dan budaya satu kelompok masyarakat orang asli. Agaknya apakah jenis penyelidikan yang paling sesuai dengan situasi ini?

(A) Penyelidikan sejarah (B) Penyelidikan etnografi (C) Penyelidikan tindakan (D) penyelidikan fenomenologi

I. Bersifat penerokaan II. Untuk membuktikan sesuatu III. Berorientasikan nombor dan statistik IV. Berasaskan dokumen dan fakta V. Bersifat induktif VI. Bersifat deduktif VII. Berorientasi persoalan bagaimana VIII. Berorientasikan persoalan adakah IX. Sampel yang besar X. Sampel yang kecil XI. Bersifat naturalistik

10. (b) Berdasarkan pernyataan di atas yang manakah berikut berkaitan dengan pendekatan penyelidikan kualitatif

(A) (B) (C ) (D)

I IVVIVIIIXXI

I IVVVIIXXI

I IIIIVIVIIVIIIIX

IIIIVIVIIXXI

11. Seorang guru telah menjalankan kajian tindakan. Dia telah membuat hipotesis bahawa kaedah A lebih berkesan jika dibandingkan dengan kaedah B. Dia telah mengasingkan murid-murid kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama diajar menggunakan kaedah A, kumpulan B kedua diajar menggunakan kaedah B. Selepas tamat sesi pengajaran menggunakan kaedah-kaedah tersebut kedua-dua kumpulan diberikan ujian pasca. Seterusnya guru tersebut telah mencari korelasi pencapaian pelajar melalui kaedah A dan pencapaian pelajar melalui kaedah B. Apakah kesalahan yang telah dibuat oleh guru itu. Apakah sebabnya

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Berdasarkan petikan di atas jawab soalan berikut:

i. Apakah jenis penyelidikan yang sesuai untuk pernyataan di atas?___________________________________________________________________________ii. Apakah tajuk yang sesuai dicadangkan untuk penyelidikan di atas? ____________________________________________________________________________iii. Apakah pembolehubah dan bebas bersandar pembolehubah bagi penyelidikan di atas?____________________________________________________________________________iv. Apakah dua hipotesis yang boleh ditulis bagi penyelidikan ini?___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

v. Apakah data yang diperlukan untuk penyelidikan tersebut? _____________________________________________________________________vi. Apakah analisisis statistik yang diperlukan bagi penyelidikan ini? ______________________________________________________________________

vii. Apakah teknik persampelan yang paling sesuai digunakan bagi penyelidikan ini? _______________________________________________________________________

viii. Terangkan jawapan anda dalam vii. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

..oleh itu kajian ini dijalankan untuk mengkaji keberkesanan teknik Al-Madany dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam di sekolah rendah di Malaysia

12. Petikan di atas adalah paling tepat berkaitan

(A) Masalah kajian (B) Objektif kajian (C) Soalan kajian (D) Fokus kajian

Kajian ini dijalankan untuk mengkaji:

i. samada teknik Al-Madany dapat meningkatkan prestasi murid sekolah rendah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam

ii. bagaimana teknik Al-Madany dapat meningkatkan prestasi murid sekolah rendah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam

13. Petikan di atas adalah paling tepat berkaitan

(A) Masalah kajian (B) Objektif kajian (C) Soalan kajian (D) Fokus kajian

Adakah teknik Al-Madany dapat meningkatkan prestasi murid sekolah rendah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam?

14. Petikan di atas adalah paling tepat berkaitan dengan

(A) Masalah kajian (B) Objektif kajian (C) Soalan kajian (D) Fokus kajian

15. Antara penyelidikan yang berikut yang manakah tidak sesuai untuk menguji hipotesis?

I. Kajian eksperimentalII. Kajian gunaanIII. Kajian asasIV. Kajian tindakanV. Kajian korelasi

(A) I, II, III dan IV(B) II, III, IV dan V(C) I, II, IV dan V(D) III dan IV

16. Antara yang berikut yang manakah ciri objektif penyelidikan yang baik?

I. FokusII. JelasIII. Tidak double barrelIV. Menggambarkan pembolehubah

(A) I, II dan III (B) II, III dan IV(C) I, II, III dan V(D) III dan IV

17. Antara yang berikut yang manakah tidak sesuai dimasukkan dalam tinjauan literatur?

(A) Teori yang berkaitan dengan penyelidikan yang akan dijalankan(B) Hasil kajian yang lepas(C) Isu-isu dan senario yang berkaitan dengan penyelidikan yang akan dijalankan(D) Prosedur analisis data penyelidikan yang akan dijalankan

18. Apakah yang menjadi asas paling utama dalam memilih jenis penyelidikan yang akan digunakan bagi mengkaji sesuatu isu?

(A) Objektif penyelidikan(B) Sampel penyelidikan(C) Instrumen penyelidikan(D) Kaedah analisis data

19. Teknik persampelan yang dipilih bagi sesuatu penyelidikan adalah berkait rapat dengan

I. Objektif penyelidikanII. Skop penyelidikanIII. Pengetahuan penyelidikIV. Kesahan instrumen

A. I, II B. I, IIIC. I dan IVD. II dan IV

20. Saiz sampel yang dipilih bagi sesuatu penyelidikan adalah berkait rapat dengan

I. Objektif penyelidikanII. Skop penyelidikanIII. Pengetahuan penyelidikIV. Kesahan instrumen

A. I, II B. I, IIIC. I dan IVD. II dan IV

21

(a)(i) _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(a)(ii) ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(a)(iii) ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(a)(iv) ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

22. (a) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kesahan

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(b) Terangkan setiap satu yang berikut dengan memberi contoh yang sesuai:i. Kesahan kandungan _____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ii. Kesahan muka

_________________________________________________________________________ iii. Kesahan konstruk

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

23.

Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kebolehpercayaan.______________________________________________________________________

24. Instrumen yang baik haruslah mempunyai ciri-ciri yang berikut:

I. Mempunyai Kebolehpercayaan yang tinggiII. Mempunyai Kesahan yang tinggiIII. Mempunyai ciri Keobjektifan IV. Mudah ditadbirkan Kebolehtadbiran (administerability);V. Mudah ditafsirkan

(A) I, II, III dan IV(B) I, II, III dan V(C) II, III dan V(D) Kesemua di atas. I. Menentukan objektif;II. Membentuk Jadual Penentuan Instrumen (JPI);III. Memilih bentuk item;IV. Membentuk itemV. Kajian rintis

25 . Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas pilih dan tuliskan langkah-langkah yang terlibat dalam pembinaan item instrumen penyelidikan _________________________________________________________________

keputusan ujian hari ini menggunakan ujian INSAK calon yang menghadiri temuduga hari ini menghasilkan dapatan yang lebih kurang sama dengan keputusan ujian yang dijalankan semalam.

(Petikan ucapan ketua penilai temuduga)

26. Yang manakah yang berikut paling tepat merujuk pernyataan di atas?

(A) Ujian INSAK mempunyai kesahan yang tinggi(B) Ujian INSAK mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi(C) Ujian INSAK mempunyai kebolehtadbiran yang tinggi(D) Ujian INSAK mempunyai kemudahtafsiran yang tinggi

keputusan ujian beberapa siri ujian personaliti yang dijalankan menggunakan instrumen PROMA menghasilkan dapatan yang lebih kurang sama. Namun saya lihat instrumen PROMA ini bukan menguji personaliti tetapi ia menguji motivasi (Petikan ucapan ketua penilai pemilihan calon pengisian jawatan)

27. Yang manakah yang berikut paling tepat merujuk pernyataan di atas?

I. Ujian PROMA mempunyai kesahan yang tinggiII. Ujian PROMA mempunyai kesahan yang rendahIII. Ujian PROMA mempunyai kebolehpercayaan yang tinggiIV. Ujian PROMA mempunyai kebolehpercayaan yang rendah

(A) I dan II(B) I dan III(C) II dan III(D) III dan IV

kita perlu mendapatkan persepsi seluruh warga pendidik terhadap cadangan penamatan Ujian Penilaian sekolah Rendah (UPSR) sebelum kita membuat keputusan samada ujian tersebut perlu diteruskan atau tidak. Justru itu satu kajian menyeluruh perlu dilakukan

(Petikan ucapan Dr. Abdullah b. Ahmad )

28. Yang manakah berikut instrumen yang paling sesuai untuk kajian di atas?

(A) Senarai semak(B) Minit mesyuarat(C) Soal selidik(D) Temubual

kita telah melaksanakan teknik ABAKUS dan teknik SEMPOA kepada murid-murid kita, namun kita tidak mengetahui teknik yang manakah lebih berkesan dalam meningkatkan keupayaan mengira murid-murid kita. Saya mahu tuan-tuan dan puan-puan menjalankan kajian ke atas murid-murid tuan/puan masing-masing bagi mendapatkan jawapan kepada persoalan ini.

(Petikan ucapan Pn. Syarifah Ahmad guru besar SK Sg. Abong)

29. Yang manakah berikut instrumen yang paling sesuai untuk kajian di atas?

(A) Soal selidik(B) Temubual(C) Ujian pretasi(D) Analisis dokumen

masa depan kerjaya murid adalah bergantung kepada minat mereka. merancang ceramah kerjaya yang sepadan dengan minat mereka. Sebelum itu kita perlu menjalankan kajian mengkaji minat murid-murid di sekolah ini(

Petikan ucapan En. Abd Syukur b. Ahmad guru besar SK Sg. Raya)

30. Yang manakah berikut instrumen yang paling sesuai untuk kajian di atas?

(A) Inventori sahsiah(B) Inventori kerjaya(C) Inventori minat(D) Inventori profesyen

Seorang guru ingin mengkaji kesan kaedah pengajaran A ke atas peningkatan prestasi murid-muridnya.

I. Kaedah pengajaran A ialah pembolehubah bebasII. Kaedah pengajaran A ialah pembolehubah bersandarIII. Prestasi murid adalah pembolehubah bebasIV. Prestasi murid ialah pembolehubah bersandarV. Kaedah pengajaran A ialah pembolehubah yang dimanipulasikanVI. Kaedah pengajaran A ialah pembolehubah yang dimanipulasikan

31. Yang manakah yang berikut benar berkaitan dengan pernyataan di atas? (A) I, III dan V(B) I, IV dan dan V(C) II, III dan V(D) II, III dan VI

32. Yang manakah teknik analisis data yang sesuai dijalankan ke atas maklumat yang diperolehi melalui soal selidik?

I. KekerapanII. PeratusanIII. MinIV. Sisihan piawai

(A) I, II dan III(B) I, III dan IV(C) II, III dan IV(D) I, II, III dan IV

33. Yang manakah teknik analisis data yang sesuai dijalankan ke atas maklumat yang diperolehi melalui markah ujian?

I. KekerapanII. PeratusanIII. MinIV. Sisihan piawai

(A) I, II dan III(B) I, III dan IV(C) II, III dan IV(D) I, II, III dan IV

34. Seorang guru ingin mengkaji kesan kaedah pembelajaran koperatif ke atas penglibatan murid-muridnya dalam satu bilik darjah yang mengandungi 40 orang murid. Yang manakah yang berikut instrumen yang sesuai digunakan?

I. Senarai semakII. Rakaman videoIII. Soal selidikIV. Temubual

(A) I, II dan III(B) I, III dan IV(C) II, III dan IV(D) I, II, III dan IV

35. Seorang guru ingin mengkaji kesan kaedah pembelajaran koperatif ke atas penglibatan sekumpulan 5 orang muridnya dalam satu bilik darjah yang mengandungi 40 orang murid. Yang manakah yang berikut instrumen yang sesuai digunakan?

I. Senarai semakII. Rakaman videoIII. Catatan anekdotIV. Temubual

(A) I, II dan III(B) I, II dan IV(C) II, III dan IV(D) I, II, III dan IV

36. Seorang guru ingin mengkaji kesan dendaan ke atas kehadiran murid-murid ke sekolah. Yang manakah yang berikut instrumen yang sesuai untuk kajian tersebut?

I. Jadual kehadiran muridII. PemerhatianIII. Temubual

(A) I dan II (B) I dan III (C) II dan III (D) I, II dan III

37.. Seorang guru ingin mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan sekumpulan murid tahun 5 sering ponteng sekolah. Apakah instrumen yang sesuai digunakan?

I. Rekod sesi kaunseling murid-murid tersebutII. Temubual dengan murd-murid tersebutIII. Temubual dengan guru-guru yang mengajar murid tersebutIV. Dokumen latarbelakang murid dan keluarga

(A) I, II dan III(B) I, II dan IV(C) II, III dan IV(D) I, II, III dan IV

Ia adalah suatu bentuk inkuiri refleksi kendiri seseorang dalam situasi sosial dengan tujuan memperbaiki dan menjustifikasikan amalan sosial kendiri, kefahaman tentang amalan itu, situasi dan institusi untuk mengubah suai amalan....

38. Yang berikut manakah yang paling sesuai dengan pernyataan di atas?A. Penyelidikan gunaanB. Penyelidikan asasC. Penyelidikan tindakanD. Penyelidikan tinjauan

ia juga merupakan suatu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan bidang pendidikan dengan guru melaksanakan inkuiri kendiri dan, seterusnya menggalakkan guru menjadi lebih sedar dan kritis terhadap amalan kendiri dan lebih bersedia untuk mengubah amalan itu

39. Yang berikut manakah yang paling sesuai dengan pernyataan di atas?A. Penyelidikan gunaanB. Penyelidikan asasC. Penyelidikan tindakanD. Penyelidikan tinjauan

Ciri

IUntuk guru memperbaiki amalannya sendiri yang praktis dan kritis

IIMenguji teori serta menjelas prinsip

IIIPenyelidik sebahagian daripada subjek kajian

IVDalam situasi sebenar, bersifat kualitatif, deskripsi dan naratif

VBahasa pelaporan bersifat teknikal

VITeknik persamplelan dan teknik analisis data canggih

40. Pilih pernyataan yang benar berkaitan dengan kajian tindakan

(A) I, II, III dan IV(B) I, III dan IV(C) III, IV dan V(D) III, IV dan VI

Merancang

Mereflek

Bertindak

Memerhati

41. (a) Apakah model kajian tindakan yang paling tepat bagi rajah di atas? (A) Model Kurt Lewin (B) Model Stephen Kemmis (C ) Model John Elliot (D) Model McTaggart

Mengenalpasti aspek amalan

(Q)

Merancang Tindakan

(P)

41. (b) Rajah di atas adalah langkah-langkah dalam prose penyelidikan tindakan model Lewin dan Laidlaw. Apakah langkah P dan Q dalam rajah di atas

(A) P: Melaksanakan Tindakan dan Q: Kitaran Seterusnya (B) P: Mengumpul Data dan Q: Membuat Refleksi (C) P: Melaksanakan Tindakan Q : Menyemak Kesan Tindakan (D) P: Mengumpul Data dan Q: Kitaran Seterunya

42. Yang manakah yang berikut tidak berkaitan pada peringkat mengenalpasti masalah dalam sesuatu kitaran kajian tindakan

(A) Menjalankan ujian diagnostik (B) Menyediakan carta Gantt pelaksanaan kajian (C) Merumuskan masalah (D) Membuat refleksi kepada masalah

43. Yang manakah yang berikut tidak berkaitan pada peringkat merancang dalam sesuatu kitaran kajian tindakan

(A) Membina instrumen kajian (B) Menyediakan peralatan untuk pelaksanaan kajian (C) Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran (D) Menulis cadangan dapatan kajian

44. Yang manakah yang berikut tidak berkaitan pada peringkat pelaksanaan tindakan dalam sesuatu kitaran kajian tindakan

(A) Menjalankan rawatan seperti yang dirancang (B) Mengumpul data dan maklumat (C) Menulis implikasi dapatan kajian (D) Merekodkan data dan maklumat

45. Yang manakah yang berikut tidak berkaitan pada peringkat mengumpul dan menganalisis data dalam sesuatu kitaran kajian tindakan

(A) Menganalisis dapatan kajian (B) Merumus dapatan kajian (C) Melapor dapatan dalam bentuk jadual, graf dan sebagainya (D) Membuat generalisasi dapatan kajian

46. Yang manakah yang berikut tidak berkaitan pada peringkat mereflek dalam sesuatu kitaran kajian tindakan

(A) Menilai semula kekuatan dan kelemahan rawatan (B) Menilai semula pencapaian objektif (C) Meminta pandangan pakar dalam aspek penganalisisan data (D) Menilai semula prosedur pelaksanaan tindakan

47. Yang manakah yang berikut adalah susunan subtopik yang betul dalam penyediaan kertas cadangan kajian tindakan?

I. Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan II. Soalan kajian III. Sumber literatur IV. Subjek kajian V. Merancang pelan tindakan VI. Melaksana pelan tindakan VII. Mengumpul data VIII. Refleksi : analisis dan huraian data IX. Jadual kerja X. PerbelanjaanXI. Sumber rujukan

I. Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan II. Sumber literaturIII. Soalan kajianIV. Merancang pelan tindakanV. Subjek kajianVI. Jadual kerjaVII. Melaksana pelan tindakan VIII. Mengumpul data IX. Refleksi : analisis dan huraian data X. PerbelanjaanXI. Sumber rujukan

(A) (B)

(C) (D)

I. Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan II. Soalan kajianIII. Jadual kerjaIV. Sumber literaturV. Subjek kajianVI. Merancang pelan tindakanVII. Mengumpul data VIII. Melaksana pelan tindakan IX. Refleksi : analisis dan huraian data X. PerbelanjaanXI. Sumber rujukan

I. Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan II. Soalan kajianIII. Sumber literaturIV. Subjek kajianV. Merancang pelan tindakanVI. Jadual kerjaVII. PerbelanjaanVIII. Melaksana pelan tindakan IX. Mengumpul data X. Refleksi : analisis dan huraian data XI. Sumber rujukan

I. Pemerhati sepenuhnyaII. Peserta dan pemerhatiIII. Peserta sepenuhnya 48. Berdasarkan teknik pemerhatian di atas, yang manakah teknik pemerhatian yang sesuai untuk memahami sesuatu proses melalui pengamatan atau pengalaman sendiri?

(A) I dan II (B) I dan III (C ) II dan III (D) I, II dan III

Seorang penyelidik memerhatikan proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh rakannya sambil membuat catatan anekdot sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran itu.

49. Berdasarkan pernyataan di atas apakah teknik pemerhatian yang dilakukan oleh penyelidik itu?

(A) Pemerhati sepenuhnya (B) Peserta dan pemerhati (C ) Peserta sepenuhnya (D) Kolaborasi

Seorang penyelidik ingin memahami tingkah laku murid-muridnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sambil menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran dia membuat catatan peristiwa-peristiwa penting yang diperhatikan berlaku

50. Berdasarkan pernyataan di atas apakah teknik pemerhatian yang dilakukan oleh penyelidik itu?

(A) Pemerhati sepenuhnya (B) Peserta dan pemerhati (C ) Peserta sepenuhnya (D) Kolaborasi

Seorang penyelidik anda ingin mengkaji tingkah laku rakan-rakannya dalam satu opsyen ketika pensyarah menjalankan pengajaran. Pada waktu malam penyelidik tersebut membuat flash back mengenai sesi pengajaran tersebut dan membuat catatan perkara-perkara yang dapat diperhatikannya.

51. Berdasarkan pernyataan di atas apakah teknik pemerhatian yang dilakukan oleh penyelidik tersebut?

(A) Pemerhati sepenuhnya (B) Peserta dan pemerhati (C ) Peserta sepenuhnya (D) Kolaborasi

.. 10 P: Siapa nama cikgu?11 G: Nama saya Balqis 13 P: Cikgu mengajar di mana?14 G: Saya mengajar di SK Teluk Datuk15 P: Cikgu setujukah jika UPSR ditiadakan?16 G : ..er saya setuju17. P : Boleh cikgu terangkan mengapa?18 G: Ia membebankan pelajar19 P: Oh begitu20 P: Cikgu, bolehkah cikgu jelaskan dengan terperinci berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan dasar pendidikan apa implikasi pada sistem pendidikan negara sekiranya UPSR dihapuskan di negara kita?

52. Berdasarkan petikan temubual di atas apakah teknik temubual yang telah dijalankan oleh penyelidik tersebut?

(A) I dan II (B) I dan III (C ) II dan III (D) I, II dan IIISeorang kaunselor sekolah ingin menjalankan kajian tindakan mengkaji kesan sesi kaunseling berterusan ke atas perkembangan sahsiah sekumpulan murid yang sedang menjalani sesi rawatan kaunseling.

53. Berdasarkan pernyataan di atas apakah dokumen yang sesuai dan boleh digunakan oleh kaunselor tersebut untuk menilai kesan rawatan yang telah diberikan kepada murid-murid tersebut?

I. Rekod sesi kaunseling II. Laporan guru disiplin III. Maklumat temubual dengan guru kelas IV. Jadual kehadiran pelajar V. Laporan akhbar masalah disiplin di sekolah

(A) I, II, III dan IV (B) II, III, IV dan V (C ) II, III dan V (D) I, III dan V

Seorang kaunselor sekolah ingin menjalankan kajian tindakan mengkaji kesan sesi kaunseling berterusan ke atas perkembangan sahsiah sekumpulan murid yang sedang menjalani sesi rawatan kaunseling.

54. Berdasarkan pernyataan di atas apakah dokumen yang sesuai dan boleh digunakan oleh kaunselor tersebut untuk menilai kesan rawatan yang telah diberikan kepada murid-murid tersebut?

I. Rekod sesi kaunseling II. Laporan guru disiplin III. Maklumat temubual dengan guru kelas IV. Jadual kehadiran pelajar V. Laporan akhbar masalah disiplin di sekolah

(A) I, II, III dan IV (B) II, III, IV dan V (C ) II, III dan V (D) I, III dan V

Seorang kaunselor sekolah ingin menjalankan kajian tindakan mengkaji kesan sesi kaunseling berterusan ke atas perkembangan sahsiah sekumpulan murid yang sedang menjalani sesi rawatan kaunseling.

55. Berdasarkan pernyataan di atas apakah dokumen yang sesuai dan boleh digunakan oleh kaunselor tersebut untuk menilai kesan rawatan yang telah diberikan kepada murid-murid tersebut?

I. Rekod sesi kaunseling II. Laporan guru disiplin III. Maklumat temubual dengan guru kelas IV. Jadual kehadiran pelajar V. Laporan akhbar masalah disiplin di sekolah

(A) I, II, III dan IV (B) II, III, IV dan V (C ) II, III dan V (D) I, III dan V

Seorang penyelidik ingin mengkaji bagaimana penggunaaan teknik SUPER JAWI dapat meningkatkan kemahiran muridnya menulis huruf tunggal jawi. Dia telah menjalankan sesi rawatan menggunakan teknik tersebut selama 5 minggu ke atas sekumpulan murid tahun 3 di sebuah sekolah.

56. Berdasarkan pernyataan di atas apakah instrumen yang paling sesuai digunakan oleh penyelidik tersebut untuk menilai keberkesanan teknik itu?

I. Ujian penulisan II. Rekod anekdot III. Rekod kemajuan pelajar IV. Rakaman video proses rawatan V. Temubual dengan guru kelas

(A) I, II, III dan IV (B) II, III, IV dan V (C ) II, III dan V (D) I, III dan

Seorang penyelidik ingin mengkaji bagaimana penggunaaan teknik Al-FALAH dapat meningkatkan kemahiran muridnya menyebut huruf Al-Quran dengan betul. Dia telah menjalankan sesi rawatan menggunakan teknik tersebut selama 5 minggu ke atas sekumpulan murid tahun 4 di sebuah sekolah.

57. Berdasarkan pernyataan di atas apakah instrumen yang paling sesuai digunakan oleh penyelidik tersebut untuk menilai keberkesanan teknik itu?

I. Ujian bacaan II. Rekod anekdot III. Rekod kemajuan pelajar IV. Rakaman audio proses rawatan V. Carta Gantt pelaksanaan tindakan

(A) I, II, dan III (B) I, III dan IV (C ) II, III dan V (D) I, III, IV dan V

Seorang penyelidik ingin mengkaji bagaimana penggunaaan persembahan multimedia dapat meningkatkan penglibatan muridnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dia telah menjalankan sesi rawatan selama 3minggu ke atas 35 orang murid tahun 4 Nilam di sebuah sekolah.

58. Berdasarkan pernyataan di atas apakah instrumen yang paling sesuai digunakan oleh penyelidik tersebut untuk menilai keberkesanan kaedah tersebut?

I. Rakaman video II. Rekod anekdot III. Catatan buku log IV. Jurnal V. Soal selidik

(A) I, II, III dan IV (B) I, II, III dan V (C ) I, II, IV dan V (D) II, III, IV dan V

Nama pelajar : _____________________________________________________________Sekolah : _____________________________________________________________Tarikh : _______________________________________________________________Masa : _____________________________________________________________Kelas : _____________________________________________________________Mata Pelajaran : ______________________________________________________________Sesi : ____________________________________________________________

Catatan: _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Disediakan oleh : Disahkan oleh: (...) ()WAN ROHAYU WAN ISMAIL PN. SALMAH BT. AHMAD GURU PENDIDIKAN ISLAM KETUA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

59. Borang di atas merupakan borang rekod

(A) Senarai semak pemerhatian (B) Anekdot(C) Diari harian (D) Jurnal harian

60. Bagi setiap satu yang berikut terangkan maksud setiap satunya dengan memberi contoh yang sepadan

i. Perampelan mudah

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________-ii. Persampelan bertujuan (purposive)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

iii. Persampelan snowball

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

61. Berikut adalah sebab utama bias dalam persampelan kajian kualitatif

(A) Subjek dipilih tidak mewakili ciri-ciri yang hendak dikaji (B) Subjek dipilih terlalu ramai dan penyelidik kehilangan fokus (C ) Subjek dipilih terlalu sedikit untuk menghasilkan generalisasi (D) Subjek dipilih tidak secara rawak dan berlaku ketidakadilan

62. Berdasarkan pernyataan di bawah yang manakah berikut perlu dilakukan untuk meningkatkan kesahan sesuatu kajian tindakan?I.Triangulasi dataII. Kritikan dalamanIII. Kritikan luaranIV. Kolaborasi

(A) I, II dan III # (B) I, III dan IV (C) II, III dan IV (D) I, II, III dan IV

untuk menentukan keberkesanan teknik Al-FALAH saya telah menggunakan ujian pra dan ujian pasca, rekod kemajuan murid dan menganalisis kualiti hasil kerja murid.

63. Petikan di atas ditulis oleh seorang penyelidik dalam laporan kajian tindakannya. Yang manakah berikut paling tepat dengan pernyataan di atas

(A) Triangulasi data(B) Kritikan dalaman(C) Kritikan luaran(D) Kolaborasi data

untuk memastikan keberkesanan rawatan kaunseling yang saya jalankan, saya telah menemubual murid berkenaan, ibu bapa mereka dan guru kelas mereka.

64. Petikan di atas ditulis oleh seorang penyelidik dalam laporan kajian tindakannya. Yang manakah berikut paling tepat dengan pernyataan di atas

(A) Triangulasi data(B) Kritikan dalaman(C) Kritikan luaran(D) Kolaborasi data

ketika menganalisis data untuk merumuskan dapatan, saya telah meminta pandangan rakan-rakan yang pernah menjalankan kajian yang sama dan berpengalaman dalam isu tersebut. Saya yakin melalui usaha ini saya boleh meningkatkan kesahan kajian saya .

65. Petikan di atas ditulis oleh seorang penyelidik dalam laporan kajian tindakannya. Yang manakah berikut paling tepat dengan pernyataan di atas

(A) Triangulasi data(B) Kritikan dalaman(C) Kritikan luaran(D) Kolaborasi dalam penyelidikan

saya juga telah berbincang dengan beberapa orang pakar yang sangat berpengalaman dalam kajian tindakan berkaitan dengan isu yang saya kaji. Pandangan pakar-pakar tersebut telah saya gunakan untuk menyemak semula dapatan kajian saya. Saya yakin melalui usaha ini saya boleh meningkatkan kesahan kajian saya .

66. Petikan di atas ditulis oleh seorang penyelidik dalam laporan kajian tindakannya. Yang manakah berikut paling tepat dengan pernyataan di atas

(A) Triangulasi data(B) Kritikan dalaman(C) Kritikan luaran(D) Kolaborasi dalam penyelidikan

berdasarkan keputusan kajian ini saya merumuskan bahawa murid-murid tahun 4 di negara kita menghadapi masalah yang sama. .

67. Petikan di atas ditulis oleh seorang penyelidik dalam laporan kajian tindakannya. Yang manakah berikut kesalahan yang telah dilakukannya?

(A) Membuat kesimpulan(B) Membuat rumusan(C) Membuat generalisasi(D) Membuat inferen

I. Mengulang semula kajian ke atas subjek yang mempunyai ciri yang samaII. Menjalankan kajian dalam jangkamasa yang lebih panjangIII. Memastikan maklumat dikumpul menggunakan berbagai instrumen

68. Berdasarkan pernyataan di atas kebolehpercayaan sesuatu kajian tindakan boleh dipertingkatkan melalui

(A) I dan II (B) I dan III (C ) II dan III (D) I, II dan III

I. Identiti subjekII. Kerahsiaan subjekIII. Keselamatan subjekIV. Makluman yang diberi oleh subjek

69. Berdasarkan pernyataan di atas manakah etika yang perlu dipatuhi semasa menjalankan kajian?

(A) I, II dan III (B) I, III dan IV (C ) II, III dan IV (D) I, II, III dan IV

12 P: Apa pendapat anda tentang pengalaman sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan kaedah ini?13 M: ..er ia menyeronokkan14 P: Mengapa?15 M: Boleh bincang dengan kawan, saya boleh beri idea, kawan boleh bantu kita..16 P: Ada lagi?17 M: ..em..tak mengantuk, boleh tumpu, mudah ingat, mudah faham sebab bila tak faham boleh tanya cikgu ke kawan ke18 P: Adakah kaedah ini perlu diteruskan?19 M: Ialah cikgu.. saya suka dan lagi saya jadi lebih minat nak belajar..19 P: Itu saja..?20 M: Tak lah.., cikgu saya tak tahu nak cakapapa tu21 P: Apa ya.. motivasi ke:?22 M: Ha, tu lah maksud saya..23 P: Maknanya kaedah ini boleh menimbulkan motivasi untuk belajarlah24 M: Ya..yalah. Cikgu..jangan berhenti ajar guna kaedah ini ya25 P: Okok..

Petikan di atas merupakan sebahagian daripada transkripsi temubual seorang penyelidik yang menjalankan kajian tindakan menggunakan Permainan Bahasa dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bersama murid-muridnya. Berdasarkan petikan di atas jawab soalan-soalan berikut:

70. (a) Apakah pendekatan yang perlu digunakan oleh penyelidik dalam menganalisis petikan di atas?

___________________________________________________________________ (1 m)

(b) Apakah maksud pendekatan yang anda nyatakan dalam (a) di atas?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ (2 m) (c ) Apakah tujuan temubual itu dijalankan?

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ (2 m)

(d) Tuliskan tiga rumusan yang boleh ditulis berdasarkan analisis transkripsi temubual di atas

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ (3m)

34, 43, 81, 106, 106, 115

71. Berapakah min taburan markah di atas?

(A) 34 (B) 80.83 (C ) 106 (D) 115

2.7, 2.9, 3.4, 3.1, 4.3, 3.7, 4.1, 4.7, 4.7, 4.8

Berdasarkan taburan markah di atas tentukan

72. Mod

(A) 3.4 (B) 3.7 (C ) 4.7 (D) 4.8

73. Median

(A) 3.4 (B) 3.9 (C ) 4.7 (D) 4.8

35, 20, 20 60, 55, 70, 25, 25, 30, 40, 60, 30, 65, 35, 35, 40, 50, 55, 60 ,65, 70

74. (a) Data yang dipaparkan menunjukkan markah (x) yang diperolehi oleh pelajar dalam satu ujian

(i) Lukiskan satu jadual menunjukkan markah (x), kekerapan (f), hasildarab kekerapan dengan markah (fx), jumlah kekerapan (f) dan jumlah hasildarab kekerapan dengan markah (fx) untuk data di atas

(ii) Berdasarkan jadual yang dibina kirakan min ( x )

(iii) Apakah tafsiran anda terhadap serakan markah

]

20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70

Taburan markah di atas diperolehi daripada 10 orang murid. Berdasarkan taburan markah di atas:

(b) (i) Lukiskan sebuah jadual yang menunjukkan x, ( x x), (x x )2 , ( x x )2

(ii) Kirakan sisihan piawai (SD) menggunakan rumus

SD = ( x x)2 n-1

Apakah tafsiran anda terhadap nilai sisihan piawai yang diperolehi?

Seorang penyelidik ingin mengkaji bagaimana pembelajaran koperatif dapat meningkatkan penglibatan murid-muridnyanya dalam proses pengajaran dan pembelajaran

75. Berdasarkan pernyataan di atas tuliskan satu kertas cadangan bagi penyelidikan tersebut dengan mengambil kira perkara-perkara berikut:

i. Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan ii.Objektif kajianiii. Soalan kajianiv. Subjek kajianv.Merancang pelan tindakanvi. Melaksana pelan tindakan vii. Mekanisme pengumpulan data viii. Refleksi : analisis dan huraian data (20 m)

Seorang penyelidik ingin mengkaji bagaimana penggunaan kad imbasan dapat meningkatkan prestasi murid-muridnyanya dalam mengenal huruf jawi

76. Berdasarkan pernyataan di atas tuliskan satu kertas cadangan bagi penyelidikan tersebut dengan mengambil kira perkara-perkara berikut:

i. Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan ii.Objektif kajianiii. Soalan kajianiv. Subjek kajianv.Merancang pelan tindakanvi. Melaksana pelan tindakan vii. Mekanisme pengumpulan data viii. Refleksi : analisis dan huraian data (20 m)

Seorang penyelidik ingin menggunakan kajian tindakan untuk meningkatkan keprihatinannya kepada murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran

77. Berdasarkan pernyataan di atas tuliskan satu kertas cadangan bagi penyelidikan tersebut dengan mengambil kira perkara-perkara berikut:

i. Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan ii.Objektif kajianiii. Soalan kajianiv. Subjek kajianv.Merancang pelan tindakanvi. Melaksana pelan tindakan vii. Mekanisme pengumpulan data viii. Refleksi : analisis dan huraian data (20 m)

Seorang penyelidik ingin menggunakan kajian tindakan untuk meningkatkan kemahirannya dalam aspek penyoalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran

78. Berdasarkan pernyataan di atas tuliskan satu kertas cadangan bagi penyelidikan tersebut dengan mengambil kira perkara-perkara berikut:

i. Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan ii.Objektif kajianiii. Soalan kajianiv. Subjek kajianv.Merancang pelan tindakanvi. Melaksana pelan tindakan vii. Mekanisme pengumpulan data viii. Refleksi : analisis dan huraian data (20 m)

79. Diberi pekali korelasi antara pencapaian dalam matematik dengan pencapaian dalam sains ialah 0.8. Apakah kesimpulan anda?

(A) Nisbah skor pencapaian dalam matematik kepada skor pencapaian dalam sains ialah 0.8 (B) Jika skor pencapaian murid dalam matematik ialah 80 maka skor pencapaian dalam sains ialah 80 (C) Terdapat perhubungan yang kuat antara skor pencapaian dalam matematik dengan skor pencapaian dalam sains (D) Pencapaian murid dalam matematik boleh digunakan sebagai asas untuk meramalkan pencapaian mereka dalam sains

80. Rumusan dapatan sesuatu kajian seharusnya berdasarkan

I. Andaian penyelidik II. Analisis pelbagai data III. Tinjauan literatur IV. Isu semasa

(A) I dan II (B) II dan III (C ) I, II dan III (D) I, II, III dan IV

Format penulisan laporan penyelidikan tindakan

I. Konteks/ latar belakang kajian II. Tinjauan literatur III. Fokus/ aspek amalan bagi penambahbaikan IV. . V. . VI. . VII. VIII. Refleksi dan implikasi IX. Pelan bagi tindakan susulan X. Sumber rujukan: American Psychological Association (APA)

81. Yang manakah yang berikut turutan yang betul pada bahagian yang dikosongkan di atas

(A) (B)

IV. Pelaksanaan pelan tindakan V. Pelan tindakan VI. Pengumpulan data VII. Analisis dan huraian data

IV. Pelan tindakan V. Pelaksanaan pelan tindakan VI. Pengumpulan data VII. Analisis dan huraian data

(C ) (D)

IV. Pengumpulan data V. Analisis dan huraian data VI. Pelan tindakan VII. Pelaksanaan pelan tindakan

IV. Pengumpulan data V. Pelan tindakan VI. Pelaksanaan pelan tindakan VII. Analisis dan huraian data

82. Cara-cara berikut boleh digunakan untuk menyibarluaskan hasil penyelidikan kecuali

(A) Seminar (B) Jurnal (C) Perbincangan ilmiah (D) Persidangan

83. Yang berikut sebab mengapa hasil penulisan ilmiah ditolak untuk diterbitkan kecuali

(A) Terlalu panjang melebihi had muka surat yang ditetapkan (B) Tidak menurut format penulisan yang ditetapkan (C) Mempunyai banyak kesalahan analisis data (D) Dihasilkan melalui kolaborasi beberapa orang penulis

84. Berdasarkan maklumat yang diberi di bawah pilih penulisan rujukan yang paling tepat berpandukan format American Psychological Association (APA)

Pengarang : Strobel, J., Hung, W., & Jonassen, D.H. Tahun penerbitan : 2009 Tajuk Buku : Learning by modeling systems Bandar Terbit : Mahwah, NJ Penerbit : Lawrence Erlbaum Associates

(A) Strobel, J., Hung, W., & Jonassen, D.H. (2009). Learning by modeling systems. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. (B) Strobel, J., Hung, W., & Jonassen, D.H. (2009). Learning by modeling systems. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. # (C) Strobel, J., Hung, W., & Jonassen, D.H. (2009). Learning by modeling systems. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

(D) Strobel, J., Hung, W., & Jonassen, D.H. (2009). Learning by modeling systems. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

85. Berdasarkan maklumat yang diberi di bawah pilih penulisan rujukan yang paling tepat berpandukan format American Psychological Association (APA)

Pengarang : Jonassen, D. H Tahun penerbitan : 2003 Tajuk Artikel : Designing research-based instruction for story problems Tajuk Jurnal : Educational Psychology Review Maklumat Penerbitan: Edisi 15, Bil. 3, muka surat 267-296 .(A) Jonassen, D.H. (2003). Designing research-based instruction for story problems. Educational Psychology Review, 15 (3), 267-296

(B) Jonassen, D.H. (2003). Designing research-based instruction for story problems. Educational Psychology Review, 15 (3), 267-296

(C) Jonassen, D.H. (2003). Designing research-based instruction for story problems. Educational Psychology Review, 15 (3), 267-296

(D) Jonassen, D.H. (2003). Designing research-based instruction for story problems. Educational Psychology Review, 15 (3), 267-296

86. Berdasarkan maklumat yang diberi di bawah pilih penulisan rujukan yang paling tepat berpandukan format American Psychological Association (APA)

Bahan : Kamus Tahun penerbitan : 2002 Edisi : Ke 5 Bandar Terbit : Kuala Lumpur Penerbit : Dewan Bahasa dan Pustaka

(A) Kamus Dewan (edisi ke 5). (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

(B) Kamus Dewan (edisi ke 5). (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

(C) Kamus Dewan (edisi ke 5). (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (D) Kamus Dewan (edisi ke 5). (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

87. Berdasarkan maklumat yang diberi di bawah pilih penulisan rujukan yang paling tepat berpandukan format American Psychological Association (APA)

Pengarang : Noraslina Jusin Tajuk Artikel : Walau sekecil zarah Nama Majalah : Solusi Isu No : 31 Muka surat : 58-60

(A) Noraslina Jusnin (2011). Walau sekecil zarah. Solusi, 31, 58-60.

(B) Noraslina Jusnin (2011). Walau sekecil zarah. Solusi, 31, 58-60.

(C) Noraslina Jusnin (2011). Walau sekecil zarah. Solusi, 31, 58-60.

(D) Noraslina Jusnin (2011). Walau sekecil zarah. Solusi, 31, 58-60.

Kajian ini dijalankan ke atas murid-murid tahun 5 di sebuah sekolah Kebangsaan di Daerah Hulu Langat, Selangor untuk mengkaji keberkesanan Pembelajaran Koperatif dalam membantu murid membezakan perkara yang membatalkan Solat dan perkara yang membatalkan wuduk.

Jadual 1: Keputusan Ujian Jadual 2: Keputusan Analisis Soal Selidik

BilNama PelajarMarkah

Ujian PraUjian Pasca

1Ahmad Sayuti (M1)4555

2Balqis (M2)5065

3Badariah (M3)5060

4Farhana (M4)4055

5Fadhilah (M5)4565

.

.

256075

266585

275065

285565

296580

307090

Min63.578.5

No. Item12345

.

15Meningkatkan ingatan13.3%)26.6%26.6%1033%1549.5%

16Meningkatkan kefahaman13.3%13.3)39.9%1549.5%1033%

17Meningkatkan minat26.6%13.3%26.6%1033%1033%

.

.

1 : Sangat tidak setuju2: Tidak setuju3: Tidak pasti4: Setuju5: Sangat setuju

Sebahagian Transkripsi temubual.15 P : Apa pendapat anda tentang kaedah pengajaran ini16 M1 : Menyeronokkan, saya senang ingat, mudah faham17 M2 : Saya suka, ia pun jadikan saya lebih minat18 M1: Saya setuju dengan Balqis19: M5: Saya nak tambah.., sekarang ni senang belajar, sebab senang ingat, lebih faham dan lebih minat20 M4: Cikgu saya setuju suma-suma tu..21 P : Badariah macam mana?22 M3 : Tak payah cakaplah cikgu.., dia orang dah kata macam tu saya memang setuju. Cikgu kena janji ajar guna cara tu jika tak saya tak kawan cikguee23 P : Wow. Ok. Ok.

Sebahagian daripada keputusan analisis rakaman video proses pengajaran dan pembelajaran (analisis pemerhatian sepanjang sesi rawatan) saya dapati murid-murid begitu aktif bertanya guru untuk mendapatkan penjelasan tentang apa yang mereka tidak faham. Jika dahulu mereka agak malu bertanya tetapi sekarang mereka telah berubah menjadi murid yang tidak segan silu menyuarakan apa yang mereka tidak faham. Di samping bertanya guru murid-murid juga menggunakan rakan mereka untuk menunjuk ajar apa yang mereka tidak jelas. Saya perhatikan murid yang lemah kerap bertanya kepada murid yang lebih baik. Saya percaya murid yang lemah boleh memperbaiki kelemahan mereka, di samping murid yang lebih baik boleh mengukuhkan kefahaman mereka. Perkara ini terbukti kesemua mereka berjaya meningkatkan prestasi dalam ujian pasca berbanding ujian pra. Di samping bertanya murid-murid juga secara aktif berbincang, bertukar-ukar idea, berkerja sama. Seterusnya mereka juga sering menyoal sesama sendiri bagi menguji ingatan mereka. Kebanyakan murid telah dapat mengingat fakta-fakta yang perlu diingat. Oleh itu saya berpendapat kaedah pengajaran ini telah membantu murid-murid saya meningkatkan ingatan, kefahaman. Penglibatan yang aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan indikator yang boleh saya gunakan untuk merumuskan bahawa mereka sekarang lebih berminat dalam pelajaran mereka.

88. Berdasarkan keputusan dalam jadual 1, jadual 2, transkripsi temubual dan analisis rakaman video di atas jawab soalan-soalan berikut:

(a) Siapakah subjek yang terlibat dalam kajian ini?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________(1 m)

(b) Apakah instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ ( 2 m)(c ) Apakah objektif kajian kajian yang boleh anda tuliskan

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________(3m)(d) Adakah objektif kajian ini tercapai. Terangkan

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(e) (i) Penyelidik dalam kajian ini telah membuat triangulasi data. Adakah anda setuju?

__________________________________________________________________________(1m) (ii) Terangkan jawapan anda dalam e(ii)

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(2m)

(d) Ketika menganalisis hasil kajiannya penyelidik telah berbincang dan meminta pendapat rakan-rakannya yang berpengalaman dalam Pembelajaran Koperatif bagi membantunya menganganalisis dan membuat rumusan.

(i) Apakah yang dilakukan oleh penyelidik tersebut?

______________________________________________________________________(1m) (ii) Mengapa penyelidik melakukan perkara dalam d(i) tersebut?

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________(2m)(e) Di peringkat akhir ketika mahu membuat rumusan hasil kajiannya penyelidik telah berbincang dan meminta pendapat seorang pensyarah IPG berkelulusan PhD yang berpengalaman dalam bidang penyelidikan dan Pembelajaran Koperatif bagi membantunya menganganalisis dan membuat rumusan.

(i) Apakah yang dilakukan oleh penyelidik tersebut?

______________________________________________________________________(1m) (ii) Mengapa penyelidik melakukan perkara dalam d(i) tersebut?

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________(2m)(f) Dapatan kajian penyelidik ini dikatakan mempunyai kesahan yang tinggi. Bolehkah terangkan mengapa?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(3m)

Refleksi: Setelah menjawab soalan-soalan ulangkaji ini, saya rasa.

Aspek-aspek yang perlu diperbaiki:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(Ya Allah berkatilah mereka. Semoga mereka menjadi para ilmuan untuk memimpin generasi muda ke jalan yang Allah Redhai)- Amin

Latihan Peperiksaan Sebelum peperiksaan

BAHAGIAN A(20 Markah)

Jawab semua soalan

1.Yang mana satukah kajian yang berikut yang tidak sesuai dijalankan melalui pendekatan penyelidikan kuantitatif?

A)Mengkaji keberkesanan sesuatu kaedah pengajaran

(B)Menentukan perhubungan antara pembolehubah

C) Memahami sesuatu fenomena sosial secara mendalamD) Membuat ramalan berdasarkan data empirikel

2. Jenis penyelidikan yang digunakan adalah bergantung kepada tujuan sesuatu Penyelidikan dijalankan. Apakah tujuan penyelidikan gunaan?

A) Menyelesaikan masalah

B) Menguji teori

(C) Membuat penilaian

D) Mengkaji persepsi

3. Seorang penyelidik ingin membandingkan keberkesanan dua kaedah pengajaran ke atas prestasi pelajar tahun 4 mata pelajaran Pendidikan Islam. Apakah jenis penyelidikan yang paling sesuai dijalankan untuk memenuhi tujuan tersebut?

A) Kajian korelasi

B) Kajian eksperimental (C) Kajian etnografi

(D) Kajian tinjauan

4. Yang mana satukah yang berikut tidak benar tentang perbezaan antara penyelidikan tindakan dengan penyelidikan lain?

Ciri

Penyelidikan TindakanPenyelidikan lain

(A)Dijalankan oleh penyelidik sendiri

Boleh dijalankan oleh orang lain

(B)Pelaporan menggunakan bahasa yang mudah

Pelaporan menggunakan bahasa yang lebih teknikal

(C)Persampelan secara rawak dan bersistematik

Persampelan yang bertujuan

(D)Sumbangan kepada kualiti amalan pengajaran dan pembelajaran

Sumbangan kepada dasar atau polisi pendidikan

5. Yang berikut merupakan empat langkah yang terlibat dalam satu kitaran proses penyelidikan tindakan berdasarkan model Stephen Kemmis.

MerancangMemerhatiMereflekBertindak

Yang mana satukah susunan langkah-langkah yang betul mengikut urutan

(A)Memerhati --------- > mereflek ------------ > Merancang --------- > Bertinda(B) Merancang ---------- > Memerhati ------- > Bertindak -------- > Mereflek(C) Bertindak ---------- > merancang -------- > Mereflek ----------- > Memerhati(D) Merancang -------- > Bertindak ------------ > Memerhati ---------- > Mereflek

6. Mengenalpasti Isu Merancang tindakan

Rajah di atas menunjukkan dua peringkat yang terlibat dalam suatu penyelidikan tindakan yang dijalankan oleh seorang guru untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam tulisan jawi menggunakan kad imbasan. Aktiviti di bawah telah dilakukan oleh penyelidik dalam dua peringkat penyelidikan tersebut.

I.Menjalankan ujian diagnostik

II.Merancang pembinaan kad imbasan

III.Menghasilkan kad imbasan

IV.Memilih subjek yang terlibat dalam penyelidikan Yang manakah yang berikut sesuai dilaksanakan pada peringkat mengenalpasti isu kajian?

(A) I, II dan III

(B) II, III dan IV

C) I dan III

(D) I dan IV

7. Seorang guru dan juga sebagai penyelidik menulis:

Saya memberimurid-murid saya satu ujian diagnostik. Mereka diminta menulis huruf-huruf jawi.Selepas itu saya menganalisis hasil penulisan mereka. Saya dapati ramaimurid-murid tidak dapat menulis huruf jawi dengan betul. Perkara ini telahmerangsang saya untuk memikirkan usaha untuk membantumereka

Apakah yang dilakukan oleh penyelidik berdasarkan petikan di atas?

(A)Melaksanakan tindakan (B)Mengenalpasti isu kajian(C)Merancang tindakan(D)Memberi rawatan kepada pelajar8. Seorang penyelidik ingin menyediakan cadangan penyelidikan tindakan. Perkara-perkara berikut perlu dipertimbangkan Kecuali

(A) Implikasi penyelidikan

(B) Instrumen yang akan digunakan

(C) Pembolehubah kajian

(D) Kaedah penganalisaan data

9. Seorang guru ingin mengkaji bagaimana pembembelajaran berkumpulan dapat meningkatkan penglibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara yang berikut yang manakah kaedah pengumpulan data yang paling sesuai untuk peyelidikan tersebut?

I. Rakaman Video sesi pengajaran dan pembelajaran

II Ujian prestasi.sebelum dan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran

III. Temubual dengan pelajar selepas sesi pengajaran dan pembelajaran

IV. Soal selidik

(A) I, II dan III

(B) II, III dan IV

(C) I, III dan IV

(D)III dan IV

10. Seorang penyelidik telah mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang manakah yang berikut paling sesuai?

(A) Penyelidik mahir menggunakan berbagai instrumen penyelidkan

(B) Penyelidik dapat meningkatkan kesahan dapatan penyelidikannya

(C) Penyelidik dapat meningkatkan kebolehpercayaan penyelidikannya

(D) Penyelidik dapat meningkatkan kemahirannya melaksanakan penyeliidkan

11. Dalam peringkat pengumpulan data seorang penyelidik telah menemubual tiga pihak yang boleh memberi maklumat isu yang sedang dikaji. Proses ini ialah

(A) Penyaringan data

(B) Triangulasi data

(C) Pemusatan data

(D)Kebolehpercayaan data

12. Kesahan penyelidikan tindakan boleh ditingkatkan melalui

I. Kritikan luaran

II. Kritikan dalaman

iii. Proses induktif

IV. Triangulasi data

(A) I, II dan IV

(B)I, II dan III

(C) II, III dan IV

(D) III dan IV

13. Selepas melaksanakan kaedah pembelajaran berkumpulan seorang guru telah menemubual seorang subjek. Berikut adalah sebahagian daripada transkripsi temubual tersebut:

G:Apa pendapat anda tentang kaedah pembelajaran ini?M:Pada pendapat saya kaedah pembelajaran ini telah dapatmeningkatkanKemahiran saya mengenal huruf jawi. Saya juga rasa bertambahminat.tapi kadang-kadang cikgu macam tak layansaya

Apakah rumusan yang paling sesuai dengan petikan temubual di atas?

(A) Guru perlu meningkatkan kesabaran dalam melayani karenah muridnya

(B)Guru seharusnya tidak lagi melaksanakan pembelajaran berkumpulan

(C) Guru perlu meningkatkan kemahirannya dalam pembelajaran berkumpulan

(D) Guru harus peka kepada semua murid dalam pembelajaran berkumpulan

14. Berikut adalah markah kuiz yang diperolehi oleh 11 orang murid

14 7 9 8 4 5 8 5 41

Berapakah median markah kuiz itu?

(A) 4(B)4.5(C) 5(D) 8

15. Dalam membahaskan keputusan sesuatu penyelidikan tindakan seseorang penyelidik haruslah melakukan perkara-perkara berikut kecuali

(A) Merumus keputusan penyelidikan untuk tujuan generalisasi

(B) Membandingkan keputusan penyelidikan dengan teori yang berkaitan

(C) Menghubungkan keputusan penyelidikan dengan pengalaman lepas

(D) Membandingkan keputusan dengan dapatan penyelidikan yang lepas

16. Selepas melaksanakan sesuatu penyelidikan tindakan. Seseorang guru harus melakukan refleksi. Antara yang berikut apakah refleksi yang perlu dilakukan

I. !Refleksi terhadap dapatan penyelidikan

II. Refleksi terhadap amalan pengajaran sendiri

III. Refleksi terhadap amalan rakan sejawat

(A) I, II dan III

(B) I dan III

(C) I dan II

(D) II dan III

17. Berdasarkan maklumat yang diberi di bawah pilih penulisan rujukan yang paling tepat berpandukan format American Psychological Association (APA)

Pengarang : Caravita, S. dan Hallden, O Tahun penerbitan : 1994 Tajuk Artikel : Reframing the problem of conceptual change Tajuk Jurnal : Learning and Instruction Maklumat Penerbitan: Volume 4, muka surat 89 111

(A) Caravita, S. & Hallden, O. (1994). Reframing the problem of conceptual change. Learning and Instruction, 4, 89-111.

(B) Caravita, S. & Hallden, O. (1994). Reframing the problem of conceptual change. Learning and Instruction, vol 4, p 89-111.

(C) Caravita, S. & Hallden, O. (1994). Reframing the problem of conceptual change. Learning and Instruction, 4, p 89-111.

(D) Caravita, S. & Hallden, O. (1994). Reframing the problem of conceptual change. Learning and Instruction, 4, 89-111.

18. Penulisan artikel kajian tindakan harus mengandugi bahagian-bahagian yang disusun secara sistematik. Lengkapkan format di bawah ini mengikut susunan yang betul

I.AbstrakII.KonteksIII.Fokus kajianIV.______________V._______________VI._______________VII. _______________VIII.Refleksi dan ImplikasiIX.Tindakan SusulanX.Sumber rujukan IVVVIVII

(A)Pelaksanaan pelan tindakanPelan tindakanKaedah pengumpulan data

Analisis dan huraian data

(B)Pelan tindakanPelaksanaan pelan tindakanKaedah pengumpulan data

Analisis dan huraian data

(C)Kaedah pengumpulan dataPelan tindakanAnalisis dan huraian data

Pelaksanaan pelan tindakan

(D)Kaedah pengumpulan dataAnalisis dan huraian data

Pelan tindakanPelaksanaan pelan tindakan

19. Seorang guru yang telah menyiapkan laporan kajian tindakannya menulis

Hasil penulisanlaporan kajian ini telah saya kongsikan dengan guru-guru lain, pensyarah IPG,pensyarah IPTA dan pegawai di Kementerian Pelajaran Malaysia. Mereka telahmenggunakan dapatan itu dalam proses pengajaran dan pembelajarandan

Yang manakah yang berikut paling tepat berkaitan dengan petikan di atas?

(A) Generalisasi hasil penyelidikan (B) Pengiklanan hasil penyelidikan(C)Promosi hasil penyelidikan(D) Penyibaran hasil penyelidkan

20. Sesuatu artikel boleh ditolak untuk diterbitkan dalam sesuatu jurnal penyelidikan disebabkan oleh beberapa sebab. Yang mana satukah yang berikut bukan merupakan sebab yang mungkin bagi penolakan itu?

(A)Artikel dihasilkan oleh kerjasama beberapa orang penulis (B)Artikel ditulis berdasarkan andaian tanpa sokongan hujahan data(C)Artikel pernah diterbitkan dalam Jurnal yang lain (D)Artikel terlalu panjang dan tidak memenuhi garis panduan penulisanBAHAGIAN B(40 Markah)Jawab semua soalan

1.Terdapat dua pendekatan dalam penyelidikan pendidikan iaitu pendekatan kuantitatif (positivist) dan pendekatan interpretif (kualitatif). Di samping itu penyelidikan juga boleh dibahagi kepada beberapa jenis.

(a)Nyatakan dua ciri penyelidikan penyelidikan?

________________________________________________________________

________________________________________________________________( 2 markah)(b) (i) Pendekatan penyelidikan yang manakah yang bersifat penerokaan dan untuk memahami sesuatu persoalan kajian yang telah dikenalpasti?

_________________________________________________________________( 1 markah) (ii) Pendekatan penyelidikan yang manakah yang sesuai untuk persoalan yang melibatkan pembuktian atau menguji keberkesanan?

_________________________________________________________________( 1 markah)

(c) Pilihan pendekatan analisis data yang manakah yang sesuai untuk penyelidikan kuantiatif? (Pilih samada pendekatan induktif atau pendekatan deduktif)

__________________________________________________________________( 1 markah)

(d) Apakah perbezaan utama antara penyelidikan asas dan penyelidikan gunaan?

(i) Penyelidikan asas

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________( 1 markah)

(ii)Penyelidikan gunaan

________________________________________________________________

________________________________________________________________( 1 markah)

(e) Terangkan perbezaan antara kajian kuasi-eksperimental dan kajian eksperimental sebenar

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________(2 markah)

(e) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kajian etnografi

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________(2 markah)

2.

(a) Nyatakan dua ciri persoalan kajian yang baik

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________( 2 markah)

(c ) Nyatakan tiga teknik yang sesuai digunakan dalam memilih subjek kajian kualitatif

(i) ________________________________________________________________

(ii)________________________________________________________________

(iii) _______________________________________________________________(3 markah)

(d) Nyatakan instrumen yang sesuai digunakan untuk kajian-kajian berikut:

(i) Mengkaji persepsi guru-guru pendidikan Islam di Malaysia terhadap PTK _________________________________________________________________(1 markah)

(ii) Mengkaji keberkesanan Modul Iqra untuk meningkatkan prestasi pelajar dalam bacaan Al-Quran

__________________________________________________________________( 1 markah) (iii) Nyatakan tiga teknik yang sesuai untuk pengumpulan data kajian kualitatif

________________________________________________________________

________________________________________________________________(3 markah)

3. Seorang guru bercadang untuk menjalankan kajian tindakan bagi meningkatkan penyertaan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan 30 orang pelajar tahun 1. Setelahberbincang dengan rakan-rakan dan membuat tinjauan literatur guru tersebut bercadang menggunakan kaedah pembelajaran koperatif untuk meningkatkan penyertaan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran

(a) Berdasarkan pernyataan di atas:

(i) Apakah fokus kajian

_______________________________________________________________ (1 markah)(ii) Siapakah Kumpulan sasaran

________________________________________________________________ (1 markah)

(iii) Apakah tajuk yang mungkin bagi penyelidikan tersebut

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________(1 markah) (iv) Apakah instrumen yang sesuai digunakan untuk penyelidikan tersebut?

________________________________________________________________

_________________________________________________________________(3 markah)

(b) Berikan contoh aktiviti yang sesuai bagi setiap peringkat yang berikut berdasarkan kajian di atas

(i) Perancangan

________________________________________________________________

________________________________________________________________(2 markah)(ii) Tindakan

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________(2 markah)4. Seorang guru telah menjalankan penyelidikan tindakan untuk mengkaji kesan penggunaan Modul Iqra untuk membantu 5 orang murid tahun 2 Nilam meningkatkan kebolehan mereka membaca Al-Quran.

Petikan yang berikut merupakan catatan yang ditulis oleh guru tersebut:

Sebelum sesirawatan saya telah memberi murid-murid ujian pra. Setelah pulang ke rumah sayatelah menganalisis tingkah laku pelajar dan interaksi pelajar dengan saya.Setiap kali sesi rawatan saya telah memberi ujian ringkas dan merekodkankeputusan ujian tersebut untuk membolehkan saya mengetahui kemajuan yang telahmereka capai. Setelah tamat 5 kali rawatan, saya telah memberi mereka ujianpasca dan menjalankan temubual untuk mengetahui bagaimana penggunaan modul Iqramembantu mereka dalam bacaan Al-Quran

(a) Apakah pendapat anda tentang penyelidikan ini dari aspek:

(i) Apakah instrumen pengumpulan data yang telah digunakan?

__________________________________________________________________(1 markah)

(ii) Apa pendapat anda tentang kesesuaian instrumen yang digunakan

__________________________________________________________________(1 markah)

(iii) Terangkan jawapan anda dalam a(ii)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

( 2 markah)

Saya telahmenggunakan keputusan ujian, rekod kemajuan murid dan temubual ketika menganalisis dan membuat membuat penilaian terhadap keberkesanan penggunaanmodul Iqra

(b)

Berdasarkan petikan di atas:

(i) Apakah yang telah dilakukan oleh penyelidik yang menggunakan ketiga-tiga jenis data dalam membuat penilaian?

_________________________________________________________________(1 markah)

(ii) Apakah yang boleh anda katakan tentang kesahan penyelidikan ini? _________________________________________________________________(1 markah)

(iii) Terangkan jawapan anda dalam b(ii)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________( 2 markah)

(iv) Nyatakan 2 kaedah lain selain dari apa yang anda nyatakan dalam b(i) yang dapat meningkatkan kesahan penyelidikan tersebut

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________(2 markah)BAHAGIAN C(40 Markah)Jawab Dua soalan sahaja

1. (a) Seorang guru bercadang untuk mengkaji samada kaedah pengajaran A lebih baik daripada kaedah pengajaran B. Seramai 40 orang murid tahun 5 di sebuah sekolah akan terlibat dalam kajian tersebut

Terangkan kajian yang akan dijalankan itu dengan menyentuh aspek- aspek berikut:

(i) Jenis kajian(ii) Persoalan kajian(iii) Data yang diperlukan(iv) Instrumen yang digunakan(v) Prosedur pelaksanaan kajian(10 markah)

(b) Seorang guru besar menyatakan kepada guru-gurunya:

saya amat berharapsupaya tuan-tuan dapat menjalankan kajian tindakan untuk meningkatkankanprofesionalisme tuan-tuan dan dapat membantu pelajar-pelajarkita

Terangkan dengan jelas 5 cara bagaimana Kajian Tindakan memberi manfaat kepada profesyen perguruan(10 markah)

2. (a) Seorang penyelidik telah menjalankan kajian kualitatif ke atas sekumpulan pelajarnya tahun 3 di sebuah sekolah. Yang berikut adalah penerangan kepada aktiviti yang dilakukannya sepanjang penyelidikan itu.

Penyelidikan dijalankan untuk mengkaji pencapaian murid bagi satu sesi pengajaran danpembelajaran. Dia telah membuat hipotesis bahawa Tidak terdapat perhubungan antara pencapaian pelajar murid dengan status ekonomi penjaga. Dia kemudiannya telah memilih lapan orang murid secara rawak daripada pelajar-pelajar tahun 3 tersebut. Selepas itu dia telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku pelajar untuk menilai motivasi mereka menggunakan borang senarai semak. Berdasarkan analisis data pemerhatian tersebut, penyelidik telahmenulis laporan penyelidikannya.

(i) Kenalpasti 5 kelemahan yang berkaitan dengan penyelidikan di atas dan terangkan sebab bagi setiap satunya.(10 markah) (b) Dua elemen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah penyoalan dan interaksi. Seorang guru ingin menilai aspek penyoalan dan interaksi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dia telah meminta bantuan rakannya membuat pemerhatian berdasarkan borang senarai semak yang telah disediakan.

(i) Cadangkan senarai semak pemerhatian mengandungi 5 item aspek penyoalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran(5 markah)

(ii) Cadangkan senarai semak pemerhatian mengandungi 5 item aspek interaksi dalam proses pengajaran dan pembelajaran(5 markah)

Jun2

Soalan Ulangkaji Format Peperiksaan

Soalan UlangkajiFormat Peperiksaan

1. Yang mana satukah kajian yang berikut yang tidak sesuai dijalankan melalui pendekatan penyelidikan kualitatif?

(A) Mengkaji sistem hidup dan budaya sesuatu kaum

(B) Mengkaji sejarah hidup seorang tokoh politik

(C) Mengkaji prestasi pelajar dalam sesuatu ujian

(D) Mengkaji dilema guru yang bertugas di pedalaman

2. Yang manakah yang berikut paling tepat tujuan penyelidikan penilaian?

(A) Menyelesaikan masalah yang melibatkan program

(B) Menguji teori yang berkaitan dengan program

(C) Membuat justifikasi ke atas sesuatu program

(D) Mengkaji prasarana pelaksanaan program

3. Seorang penyelidik ingin membandingkan keberkesanan dua kaedah pengajaran A dan B ke atas prestasi pelajar tahun 3. Dia telah memilih dua kelas tahun tiga . Kelas pertama diajar dengan kaedah A dan kelas kedua diajar denagn kaedah B. Sebelum rawatan murid-murid diberi ujian pra dan selepas sesi rawatan murid- murid diberi ujian pasca. Apakah penyelidikan yang paling sesuai dijalankan untuk memenuhi tujuan tersebut?

(A) Kajian korelasi

(B) Kajian eksperimental (C) Kajian kuasi-eksperimental

(D) Kajian tinjauan

4. Yang mana satukah yang berikut tidak benar tentang perbezaan antara pendekatan penyelidikan kualitatif dengan pendidikan penyelidikan kuantitatif?

Ciri

Pendekatan KuantitatifPendekatan Kualitatif

(A)Digunakan untuk mengesahkan sesuatu teori

Digunakan untuk meneroka sesuatu teori

(B)Pelaporan menggunakan bahasa yang bersifat teknikalPelaporan menggunakan bahasa naratif

(C)Persampelan secara rawak dan bersistematik

Persampelan yang bertujuan

(D)Analisis data secara deduktif

Analisis data secara induktif

5. Yang manakah berikut tidak benar mengenai kajian kes.

(A) Dijalankan menggunakan pendekatan kualitatif sahaja

(B) Subjek dipilih menggunakan teknik persampelan betujuan

(C) Mengkaji isu sekumpulan manusia yang mempunyai ciri yang sama

(D) Tidak digunakan untuk membuat generalisasi

I. Membina ujian pra dan ujian pasca

II. Merangka strategi pelaksanaan sesi rawatan

III. Menyediakan senarai semak pemerhatian

IV. Menyediakan peralatan untuk melaksanakan sesi pengajaran 6. Aktiviti di atas telah dijalankan oleh penyelidik semasa menjalankan kajian tindakan. Di peringkat manakah aktiviti-aktiviti tersebut ?

(A) Mengenalpasti isu kajian

(B) Merancang tindakan

(C) Melaksanakan tindakan

(D) Mereflek

7. Seorang pensyarah pembimbing telah meningatkan pelajar di bawah seliaanya

anda perlu menjalankan kajian rintis sebelum menjalankan kajian sebenar

Yang berikut perlu dijalankan oleh pelajar tersebut kecuali?

(A) Menentukan kesahan instrumen kajiannya (B) Menentukan kebolehpercayaan instrumennya(C) Menguji instrumen dan melihat kesesuaiannya(D) Membuat kritikan dalaman dan kritikan luaran

8. Seorang penyelidik ingin menyediakan kertas cadangan kajiannya. Yang berikut perlu dipertimbangkan dalam penyediaan kertas cadangan tersebut kecuali?

(A) Objektif kajian

(B) Jangkamasa yang diperlukan

(C) Instrumen yang akan digunakan

(D) Jangkaan kejayaan tindakan

9. Seorang pengkaji ingin menggunakan soal selidik untuk mengkaji persepsi muridnya terhadap kaedah pengajaran yang dipraktikkannya. Perkara yang berikut harus dipertimbangkan ketika membina soal selidik tersebut, kecuali?

(A) Kesahan kandungan (B) Kesahan konstruk (C) Kebolehpercayaan (D) Kesinambungan item

10. Seorang penyelidik telah meminta seorang guru cemerlang berpengalaman untuk memeriksa instrumen ujian yang akan digunakan dalam kajiannya. Apakah yang boleh ditentukan oleh guru cemerlang tersebut?

(A) Kesahan kandungan item ujian (B) Kesahan konstruk item ujian (C) Kebolehpercayaan item ujian (D) Kesinambungan item ujian

11. Seorang penyelidik telah meminta seorang pensyarah bidang kaunseling di sebuah IPTA untuk memeriksa soal selidik kajian motivasi yang akan digunakan dalam kajiannya. Apakah yang boleh ditentukan oleh guru cemerlang tersebut?

I. Kesahan konstruk item ujian II. Kesahan kandungan item ujian III. Kebolehpercayaan item ujian IV. Kesinambungan item ujian

(A) I dan II (B) II dan III (C ) I, II dan III (D) II, III dan IV

Seorang guru ingin membuat penilaian kendiri terhadap dirinya, samada dia seorang guru yang prihatin atau tidak dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara yang berikut yang manakah perlu dimasukkan dalam senarai semak pemerhatian yang akan dilakukan oleh rakannya?

12.I. Mengajar sepenuhnya berdasarkan rancangan pengajaran

II Memberi perhatian kepada murid bermasalah

III. Galakan kepada murid yang pandai

IV. Memberi pujian untuk meningkatkan motivasi (V) Memberi kebebasan sepenuhnya kepada murid

(A) I, II dan III(B) II, III dan IV (C) I, III dan IV(D) III dan IV

13. Seorang penyelidik telah menjalankan satu ujian sebelum memulakan kajiannya kajiannya. Anatara berikut yang manakah bukan tujuan utama ujian tersebut dijalankan?

(A) Memilih subjek yang paling sesuai dengan objektif kajian

(B) Menentukan aspek yang perlu ditambahbaik

(C) Menguji kesahan instrumen kajiannya

(D) Membantunya merancang tindakan

14. Berikut adalah markah kuiz yang diperolehi oleh 11 orang murid

2 5 6 9 9 10 11 13 14 16 17

Yang manakah yang berikut tidak benar tentang taburan markah di atas?

(A) Mod ialah 9(B) Median ialah 9.5(C) Min markah ialah 10.2(D) Serakan markah adalah besar

15. Keputusan skor markah dalam sesuatu ujian boleh dipaparkan dalam bentuk berikut kecuali?

(A) Jadual markah

(B) Histogram

(C) Peratus dan gred

(D) Kriteria penilaian

16. Sisihan piawai markah kelas A ialah 5.5, sementara sisihan piawai markah kelas B ialah 10.5. Yang manakah yang berikut tidak benar? (A) Serakan markah kelas A lebih kecil berbanding kelas B (B) Pencapaian murid kelas A lebih homogen (C ) Pencapaian murid kelas B lebih heterogen berbanding kelas A ( D) Pencapaian murid kelas A lebih rendah berbanding pencapaian murid kelas B

17. Selepas melaksanakan sesuatu penyelidikan tindakan. Berdasarkan dapatannya seseorang penyelidik boleh. Berkongsi dapatan kajiannya kepada orang lain. Antara perkongsian yang boleh dilakukan adalah berkaitan dengan:

I. Keberkesanan kaedah yang digunakan

II. Masalah atau kekangan pelaksanaan kaedah yang digunakan

III. Apa yang dipelajari melalui pengalaman menjalankan kajian

IV. Generalisasi yang boleh dibuat berdasarkan dapatan kajian

(A) I, II dan III

(B) I, II dan IV

(C) II dan IV

(D) III dan IV

BilMuridUjian PraUjian Pasca

1M16575

2M25550

3M34560

4M46070

....

24M244055

25M254565

26M265070

27M275565

28M284550

29M296080

30M306585

18. Jadual di atas menunjukkan keputusan ujian pra dan ujian pasca murid-murid dalam satu kajian tindakan yang dijalankan oleh seorang guru mengkaji kesan penggunaan kaedah P dalam membantu pelajar meningkatkan presasi mereka. Yang manakah yang berikut perlu dilakukan oleh guru ketika membuat refleksi ke atas hasil kajiannya?

I. Menyemak semula kesesuaian rawatan yang diberikan II. Tidak lagi melaksanakan kaedah P di masa akan datang III. Mengkaji semula proses rawatan IV. Mengkaji faktor kemerosotan pencapaian murid

(A) I, II dan III (B) I, III dan IV # (C ) II, III dan IV (D) I, II, III dan IV

Seorang pengkaji mendapati teknik Al-Hikmah berjaya meningkatkan prestasi muridnya. Terdapat empat orang penyelidik lain dalam jadual di bawah yang memperolehi dapatan yang sama.

Nama Penyelidikpenyelidikan

Dato Abdul Fatah b. Hassan2008

Hjh Fatimah bt. Busu2010

Dr. Saifullah b. Sayuti2004

Prof. Zakaria b. Kasa1998

Yang manakah yang berikut penulisan rujukan yang betul dalam teks laporan

19. (A) . Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa teknik Al-Hikmah berjaya meningkatkan prestasi murid. Dapatan ini adalah selari dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Dato Abdul Fatah b.Hassan (2008), Hjh Fatimah bt. Busu (2010), Dr. Saifullah b. Sayuti dan Prof. Zakaria b. Kasa (1998).

(B) . Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa teknik Al-Hikmah berjaya meningkatkan prestasi murid. Dapatan ini adalah selari dengan dapatan kajian ng telah dijalankan oleh Abdul Fatah b.Hassan (2008), Fatimah bt. Busu (2010), Saifullah b. Sayuti dan Zakaria b. Kasa (1998)

(C) . Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa teknik Al-Hikmah berjaya meningkatkan prestasi murid. Dapatan ini adalah selari dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh (Abdul Fatah Hassan (2008); Fatimah Busu (2010); Saifullah Sayuti dan Zakaria Kasa (1998)).

(D) . Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa teknik Al-Hikmah berjaya meningkatkan prestasi murid. Dapatan ini adalah selari dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Abdul Fatah Hassan (2008), Fatimah Busu (2010), Saifullah Sayuti dan Zakaria Kasa (1998).

David, D.,Thomas, G.W.,Murray, D.K.,Robert, S.Q. & Tom, R. S.(2006). Improving students performance in reading. Journal of Early Childhood, 20 (5), 102-118.

20. Seorang penyelidik membaca satu artikel yang ditulis oleh beberapa penulis seperti di atas. Bagaimanakah penulisan yang betul bagi rujukan dalam teks laporan?

(A) dapatan kajian ini disokong oleh dapatan kajian yang dijalankan oleh David, D.,Thomas, G.W.,Murray, D.K.,Robert, S.Q. & Tom, R. S.(2006).

(B) dapatan kajian ini disokong oleh dapatan kajian yang dijalankan oleh David, Thomas, Murray, Robert & Tom (2006).

(C )dapatan kajian ini disokong oleh dapatan kajian yang dijalankan oleh David et al. (2006).

(C )dapatan kajian ini disokong oleh dapatan kajian yang dijalankan oleh David et al. (2006) dalam kajian mereka bertajuk Improving students performance in reading yang diterbitkan dalam Journal of Early Childhood, 20 (5), 102-118.

Soalan ulangkaji

1. (a) Nyatakan dua jenis pendekatan dalam penyelidikan

(i) _____________________________________________________________

(ii)_____________________________________________________________( 2 markah)(b) (i) Nyatakan dua ciri pendekatan penyelidikan yang anda nyatakan dalam a(i)

___________________________________________________________( 2 markah) (ii) Nyatakan dua ciri pendekatan penyelidikan yang anda nyatakan dalam a(ii)

_________________________________________________________________( 2 markah)

(c) Apakah perbezaan utama antara penyelidikan asas dan penyelidikan tindakan?

(i) Penyelidikan asas

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________( 1 markah)

(ii) Penyelidikan tindakan

________________________________________________________________

________________________________________________________________( 1 markah)

(e) Apakah perbezaan antara kajian tinjauan dan kajian korelasi?

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________(2 markah)

2. (a) Nyatakan dua ciri penyelidikan eksperimental

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________( 2 markah)

(c ) Apakah andaian yang dibuat dalam penyelidikan eksperimental?

______________________________________________________________________(1 markah)

(d) Apakah perbezaan antara kajian eksperimental dan kajian kuasi-eksperimental?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________(1 markah)

(i) Dalam Kajian kuasi-eksperimental keputusan ujian pra diambil kira dalam menganalisis keputusan ujian pasca bagi setiap kumpulan yang dibandingkan. Mengapa?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________( 1 markah) (ii) Nyatakan contoh dua kajian yang boleh dijalankan menggunakan kajian eksperimental

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

(2 markah)

(iii) Nyatakan dua kelemahan kajian eksperimental

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________(2 markah) 3. Seorang penyelidik bercadang untuk mengkaji kesan permainan bahasa terhadap peningkatan kerjasama murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dia telah memilih satu kelas tahun 4 yang mengandungi 35 orang murid sebagai subjek kajiannya

(a) Berdasarkan pernyataan di atas:

(i) Apakah isu bagi kajian

_______________________________________________________________ (1 markah)(ii) Siapakah Kumpulan sasaran

________________________________________________________________ (1 markah)

(iii) Tuliskan objektif yang betul bagi kajian di atas

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________(1 markah) (iv) Nyatakan 2 jenis data yang perlu dikumpulkan dalam kajian tersebut

________________________________________________________________

_________________________________________________________________(2 markah)

(v) Nyatakan dua ins