soalan-soalan ulangkaji kt

Download Soalan-soalan Ulangkaji KT

Post on 14-Jan-2016

38 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan ulangkaji

TRANSCRIPT

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 1/26

  SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1

  PENDIDIKANISLAM

  PENDIDIKANRENDAH(KAEDAH)

  (PIM3113)Oleh

  Dr.MuhamadKasimb.BasirIPGKTunHusseinOnn

  1.Adaseorangguruinginmengkajibagaimanamuridmuridnyadalam1bilikdarjahberfikirketikamenjawabsoalan.Agaknyaapakahjeniskajianyangpalingsesuaidengansituasiini?

  (A)Penyelidikangunaan(B)Penyelidikanasas(C)Penyelidikantinjauan(D)penyelidikantindakan

  2.AdaseorangguruinginmengkajibagaimanateknikAlMadanydapatmeningkatkankemahiranberfikirkepadamuridmurinya.Agaknyaapakahjenispenyelidikanyangpalingsesuaidengansituasiini?

  (A)Penyelidikangunaan(B)Penyelidikanasas(C)Penyelidikantinjauan(D)penyelidikantindakan

  3.PihakKementerianPelajarantelahmengkajikeberkesananpenggunaanABAKUSdalammembantupelajarmeningkatkankebolehanmengira.Agaknyaapakahjenispenyelidikanyangpalingsesuaidengansituasiini?

  (A)Penyelidikangunaan(B)Penyelidikanasas(C)Penyelidikantinjauan(D)penyelidikantindakan

  4.PihakKementerianPelajarantelahmengkajipersepsiguruguruterhadappenghapusanUPSR.Agaknyaapakahjenispenyelidikanyangpalingsesuaidengansituasiini?

  (A)Penyelidikangunaan(B)Penyelidikanasas(C)Penyelidikantinjauan(D)penyelidikantindakan

  SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 2/26

  IIVVI

  IIVV

  IIIIII

  5.AdaseorangguruinginmembandingkankeberkesananduakaedahpengajaraniaitukaedahAdankaedahB.Diatelahmengasingkanmuridmuridkedalamduakumpulansecararawak.KumpulanpertamadankumpulankeduadiajarmenggunakankaedahB.Diakhirpenyelidikankeduaduakumpulandiberiujianpenilaian.Skorujianpenilaianbagikeduaduakumpulandibandingkanuntukmngetahuikeberkesanankeduaduakaedahtersebut.Agaknyaapakahjenispenyelidikanyangpalingsesuaidengansituasiini?

  (A)Penyelidikangunaan(B)Penyelidikaneksperimental(C)Penyelidikankuasieksperimental(D)penyelidikankorelasi

  6.AdaseorangguruinginmembandingkankeberkesananduakaedahpengajaraniaitukaedahAdankaedahB.Diamemilihduakelassebagaisampelbagikajiannya.KelaspertamadiajarmenggunakankaedahA,sementaraitukelaskeduadiajarmenggunakankaedahB.Keduaduakumpulanmengambilujianprasebelumsesipengajarandanpembelajaran.Diakhirpenyelidikankeduaduakumpulandiberiujianpasca.Skorujianpradanujianpascabagikeduaduakumpulandibandingkanuntukmengetahuikeberkesanankeduaduakaedahtersebut.Agaknyaapakahjenispenyelidikanyangpalingsesuaidengansituasiini?

  (A)Penyelidikangunaan(B)Penyelidikaneksperimental(C)Penyelidikankuasieksperimental(D)penyelidikankorelasi

  7.AdaseorangguruinginmenentukansamadaterdapathubunganyangkuatantarapencapaianmuriddalamBahasaArabdengankeupayaanmerekamembacaAlQuran.DiatelahmencarihubunganskormarkahBahasaArabdenganmarkahujiantilawah.Agaknyaapakahjenispenyelidikanyangpalingsesuaidengansituasiini?

  (A)Penyelidikangunaan(B)Penyelidikaneksperimental(C)Penyelidikankuasieksperimental(D)Penyelidikankorelasi

  8.SeorangpenganalisispolitikmenganalisisperubahansokonganpengundikepadapartipolitikdiMalaysiadalamjangkamasa20tahun.Agaknyaapakahjenispenyelidikanyangpalingsesuaidengansituasiini?

  (A)Penyelidikansejarah(B)Penyelidikanetnografi(C)Penyelidikantindakan(D)penyelidikanfenomenologi

  9.SeorangpengkajimengkajiperistiwatsunamidiJepundankesannyakepadakehidupanmasyarakatJepun.Agaknyaapakahjenispenyelidikanyangpalingsesuaidengansituasiini?

  (A)Penyelidikansejarah(B)Penyelidikanetnografi(C)Penyelidikantindakan(D)penyelidikanfenomenologi

  10.(a)Seorangahliakademiktelahmengkajipeganganhidup,kepercayaan,nilaidanbudayasatukelompokmasyarakatorangasli.Agaknyaapakahjenispenyelidikanyangpalingsesuaidengansituasiini?

  (A)Penyelidikansejarah(B)Penyelidikanetnografi(C)Penyelidikantindakan(D)penyelidikanfenomenologi

  I.BersifatpenerokaanII.UntukmembuktikansesuatuIII.BerorientasikannombordanstatistikIV.BerasaskandokumendanfaktaV.BersifatinduktifVI.BersifatdeduktifVII.BerorientasipersoalanbagaimanaVIII.BerorientasikanpersoalanadakahIX.SampelyangbesarX.SampelyangkecilXI.Bersifatnaturalistik

  10.(b)Berdasarkanpernyataandiatasyangmanakahberikutberkaitandenganpendekatanpenyelidikankualitatif

  (A)(B)(C)(D)

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 3/26

  IIIVIVIIXXI

  VIIIXXI

  VIIXXI

  VIVIIVIIIIX

  ..olehitukajianinidijalankanuntukmengkajikeberkesananteknikAlMadanydalammeningkatkankualitipengajarandanpembelajaranpendidikanIslamdisekolahrendahdiMalaysia

  11.Seoranggurutelahmenjalankankajiantindakan.DiatelahmembuathipotesisbahawakaedahAlebih

  berkesanjikadibandingkandengankaedahB.Diatelahmengasingkanmuridmuridkepadaduakumpulan.KumpulanpertamadiajarmenggunakankaedahA,kumpulanBkeduadiajarmenggunakankaedahB.Selepastamatsesipengajaranmenggunakankaedahkaedahtersebutkeduaduakumpulandiberikanujianpasca.SeterusnyagurutersebuttelahmencarikorelasipencapaianpelajarmelaluikaedahAdanpencapaianpelajarmelaluikaedahB.Apakahkesalahanyangtelahdibuatolehguruitu.Apakahsebabnya

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  Berdasarkanpetikandiatasjawabsoalan

  berikut:

  i.Apakahjenispenyelidikanyangsesuaiuntukpernyataandiatas?____________________________________________________________________________

  ii.Apakahtajukyangsesuaidicadangkanuntukpenyelidikandiatas?____________________________________________________________________________

  iii.Apakahpembolehubahdanbebasbersandarpembolehubahbagipenyelidikandiatas?____________________________________________________________________________

  iv.Apakahduahipotesisyangbolehditulisbagipenyelidikanini?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  v.Apakahdatayangdiperlukanuntukpenyelidikantersebut?_____________________________________________________________________

  vi.Apakahanalisisisstatistikyangdiperlukanbagipenyelidikanini?______________________________________________________________________

  vii.Apakahteknikpersampelanyangpalingsesuaidigunakanbagipenyelidikanini?_______________________________________________________________________

  viii.Terangkanjawapanandadalamvii.______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  12.Petikandiatasadalah

  palingtepatberkaitan

  (A)Masalahkajian(B)Objektifkajian(C)Soalankajian(D)Fokuskajian

  Kajianinidijalankanuntukmengkaji:

  i.samadateknikAlMadanydapatmeningkatkanprestasimuridsekolahrendahdalammatapelajaranPendidikanIslam

  ii. bagaimana teknik AlMadany dapatmeningkatkan prestasimuridsekolahrendahdalammatapelajaranPendidikanIslam

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 4/26

  13.Petikandiatasadalahpalingtepatberkaitan

  (A)Masalahkajian(B)Objektifkajian(C)Soalankajian(D)Fokuskajian

  AdakahteknikAlMadanydapatmeningkatkanprestasimuridsekolahrendahdalammatapelajaranPendidikanIslam?

  14.Petikandiatasadalahpalingtepatberkaitandengan

  (A)Masalahkajian(B)Objektifkajian(C)Soalankajian(D)Fokuskajian

  15.Antarapenyelidikanyangberikutyangmanakahtidaksesuaiuntukmengujihipotesis?

  I.KajianeksperimentalII.KajiangunaanIII.KajianasasIV.KajiantindakanV.Kajiankorelasi

  (A)I,II,IIIdanIV(B)II,III,IVdanV(C)I,II,IVdanV(D)IIIdanIV

  16.Antarayangberikutyangmanakahciriobjektifpenyelidikanyangbaik?

  I.FokusII.JelasIII.TidakdoublebarrelIV.Menggambarkanpembolehubah

  (A)I,IIdanIII(B)II,IIIdanIV(C)I,II,IIIdanV(D)IIIdanIV

  17.Antarayangberikutyangmanakahtidaksesuaidimasukkandalamtinjauanliteratur?

  (A)Teoriyangberkaitandenganpenyelidikanyangakandijalankan(B)Hasilkajianyanglepas(C)Isuisudansenarioyangberkaitandenganpenyelidikanyangakan

  dijalankan(D)Proseduranalisisdatapenyelidikanyangakandijalankan

  18.Apakahyangmenjadiasaspalingutamadalammemilihjenispenyelidikanyangakandigunakanbagimengkajisesuatuisu?

  (A)Objektifpenyelidikan(B)Sampelpenyelidikan(C)Instrumenpenyelidikan(D)Kaedahanalisisdata

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 5/26

  19.Teknikpersampelanyangdipilihbagisesuatupenyelidikanadalahberkaitrapatdengan

  I.ObjektifpenyelidikanII.SkoppenyelidikanIII.PengetahuanpenyelidikIV.Kesahaninstrumen

  A.I,IIB.I,IIIC.IdanIVD.IIdanIV

  20.Saizsampelyangdipilihbagisesuatupenyelidikanadalahberkaitrapatdengan

  I.ObjektifpenyelidikanII.SkoppenyelidikanIII.PengetahuanpenyelidikIV.Kesahaninstrumen

  A.I,IIB.I,IIIC.IdanIVD.IIdanIV

  21

  (a)(i)_____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  (a)(ii)____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  (a)(iii)____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  (a)(iv)____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 6/26

  Terangkanapayangdimaksudkandengankebolehpercayaan.

  ____________________________________________________________________________

  keputusanujianhariinimenggunakanujianINSAKcalonyangmenghadiritemudugahariinimenghasilkandapatanyanglebihkurangsamadengankeputusanujianyangdijalankansemalam.

  (Petikanucapanketuapenilaitemuduga)

  22.(a)Terangkanapayangdimaksudkandengankesahan

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  (b)Terangkansetiapsatuyangberikutdenganmembericontohyangsesuai:i.Kesahankandungan

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ii.Kesahanmuka

  _________________________________________________________________________iii.Kesahankonstruk

  _________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  23.

  24.Instrumenyangbaikharuslahmempunyaiciriciriyangberikut:

  I.MempunyaiKebolehpercayaanyangtinggiII.MempunyaiKesahanyangtinggiIII.MempunyaiciriKeobjektifanIV.MudahditadbirkanKebolehtadbiran(administerability)V.Mudahditafsirkan

  (A)I,II,IIIdanIV(B)I,II,IIIdanV(C)II,IIIdanV(D)Kesemuadiatas

  .I.MenentukanobjektifII.MembentukJadualPenentuanInstrumen(JPI)III.MemilihbentukitemIV.MembentukitemV.Kajianrintis

  25.Berdasarkanpernyataanpernyataandiataspilihdantuliskanlangkahlangkahyangterlibatdalampembinaaniteminstrumenpenyelidikan_________________________________________________________________

  26.Yangmanakahyangberikutpalingtepatmerujukpernyataandiatas?

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 7/26

  keputusan ujian beberapa siri ujian personaliti yang dijalankan menggunakaninstrumenPROMAmenghasilkandapatanyang lebihkurangsama. Namunsaya lihatinstrumenPROMAinibukanmengujipersonalititetapiiamengujimotivasi(Petikanucapanketuapenilaipemilihancalonpengisianjawatan)

  kitaperlumendapatkanpersepsiseluruhwargapendidikterhadapcadanganpenamatanUjianPenilaiansekolahRendah(UPSR)sebelumkitamembuatkeputusansamadaujiantersebutperluditeruskanatautidak.Justruitusatukajianmenyeluruhperludilakukan

  (PetikanucapanDr.Abdullahb.Ahmad)

  kita telahmelaksanakan teknikABAKUSdan teknikSEMPOAkepadamuridmuridkita, namun kita tidak mengetahui teknik yang manakah lebih berkesan dalammeningkatkan keupayaanmengiramuridmurid kita. Sayamahu tuantuan dan puanpuan menjalankan kajian ke atas muridmurid tuan/puan masingmasing bagimendapatkanjawapankepadapersoalanini.

  (PetikanucapanPn.SyarifahAhmadgurubesarSKSg.Abong)

  masa depan kerjaya murid adalah bergantung kepada minat mereka. merancangceramah kerjaya yang sepadan dengan minat mereka. Sebelum itu kita perlumenjalankankajianmengkajiminatmuridmuriddisekolahini(

  PetikanucapanEn.AbdSyukurb.AhmadgurubesarSKSg.Raya)

  (A)UjianINSAKmempunyaikesahanyangtinggi(B)UjianINSAKmempunyaikebolehpercayaanyangtinggi(C)UjianINSAKmempunyaikebolehtadbiranyangtinggi(D)UjianINSAKmempunyaikemudahtafsiranyangtinggi

  27.Yangmanakahyangberikutpalingtepatmerujukpernyataandiatas?

  I.UjianPROMAmempunyaikesahanyangtinggiII.UjianPROMAmempunyaikesahanyangrendahIII.UjianPROMAmempunyaikebolehpercayaanyangtinggiIV.UjianPROMAmempunyaikebolehpercayaanyangrendah

  (A)IdanII(B)IdanIII(C)IIdanIII(D)IIIdanIV

  28.Yangmanakahberikutinstrumenyangpalingsesuaiuntukkajiandiatas?

  (A)Senaraisemak(B)Minitmesyuarat(C)Soalselidik(D)Temubual

  29.Yangmanakahberikutinstrumenyangpalingsesuaiuntukkajiandiatas?

  (A)Soalselidik(B)Temubual(C)Ujianpretasi(D)Analisisdokumen

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 8/26

  30.Yangmanakahberikutinstrumenyangpalingsesuaiuntukkajian

  diatas?

  (A)Inventorisahsiah(B)Inventorikerjaya(C)Inventoriminat(D)Inventoriprofesyen

  SeorangguruinginmengkajikesankaedahpengajaranAkeataspeningkatanprestasimuridmuridnya.

  I.KaedahpengajaranAialahpembolehubahbebasII.KaedahpengajaranAialahpembolehubahbersandarIII.PrestasimuridadalahpembolehubahbebasIV.PrestasimuridialahpembolehubahbersandarV.KaedahpengajaranAialahpembolehubahyangdimanipulasikanVI.KaedahpengajaranAialahpembolehubahyangdimanipulasikan

  31.Yangmanakahyangberikutbenarberkaitandenganpernyataandiatas?

  (A)I,IIIdanV(B)I,IVdandanV(C)II,IIIdanV(D)II,IIIdanVI

  32.Yangmanakahteknikanalisisdatayangsesuaidijalankankeatasmaklumatyangdiperolehimelaluisoalselidik?

  I.KekerapanII.PeratusanIII.MinIV.Sisihanpiawai

  (A)I,IIdanIII(B)I,IIIdanIV(C)II,IIIdanIV(D)I,II,IIIdanIV

  33.Yangmanakahteknikanalisisdatayangsesuaidijalankankeatasmaklumatyangdiperolehimelaluimarkahujian?

  I.KekerapanII.PeratusanIII.MinIV.Sisihanpiawai

  (A)I,IIdanIII(B)I,IIIdanIV(C)II,IIIdanIV(D)I,II,IIIdanIV

  34.Seorangguruinginmengkajikesankaedahpembelajarankoperatifkeataspenglibatanmuridmuridnyadalamsatubilikdarjahyangmengandungi40orangmurid.Yangmanakahyangberikutinstrumenyangsesuaidigunakan?

  I.SenaraisemakII.RakamanvideoIII.SoalselidikIV.Temubual

  (A)I,IIdanIII(B)I,IIIdanIV(C)II,IIIdanIV(D)I,II,IIIdanIV

  35.Seorangguruinginmengkajikesankaedahpembelajarankoperatifkeataspenglibatansekumpulan5orangmuridnyadalamsatubilikdarjahyangmengandungi40orangmurid.Yangmanakahyangberikutinstrumenyangsesuaidigunakan?

  I.SenaraisemakII.RakamanvideoIII.CatatananekdotIV.Temubual

  (A)I,IIdanIII(B)I,IIdanIV(C)II,IIIdanIV(D)I,II,IIIdanIV

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 9/26

  Iaadalahsuatubentukinkuirirefleksikendiriseseorangdalamsituasisosialdengantujuanmemperbaikidanmenjustifikasikanamalansosialkendiri,kefahamantentangamalanitu,situasidaninstitusiuntukmengubahsuaiamalan....

  ia juga merupakan suatu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan bidangpendidikan dengan guru melaksanakan inkuiri kendiri dan, seterusnya menggalakkan gurumenjadi lebih sedar dan kritis terhadap amalan kendiri dan lebih bersedia untukmengubahamalanitu

  Merancang

  Mereflek

  36.Seorangguruinginmengkajikesandendaankeataskehadiranmuridmuridkesekolah.Yangmanakahyangberikutinstrumenyangsesuaiuntukkajiantersebut?

  I.JadualkehadiranmuridII.PemerhatianIII.Temubual

  (A)IdanII(B)IdanIII(C)IIdanIII(D)I,IIdanIII

  37..Seorangguruinginmengkajifaktorfaktoryangmenyebabkansekumpulanmuridtahun5seringpontengsekolah.Apakahinstrumenyangsesuaidigunakan?

  I.RekodsesikaunselingmuridmuridtersebutII.TemubualdenganmurdmuridtersebutIII.TemubualdenganguruguruyangmengajarmuridtersebutIV.Dokumenlatarbelakangmuriddankeluarga

  (A)I,IIdanIII(B)I,IIdanIV(C)II,IIIdanIV(D)I,II,IIIdanIV

  38.Yangberikutmanakahyangpalingsesuaidenganpernyataan

  diatas?A.PenyelidikangunaanB.PenyelidikanasasC.PenyelidikantindakanD.Penyelidikantinjauan

  39.Yangberikutmanakahyangpalingsesuai

  denganpernyataandiatas?A.PenyelidikangunaanB.PenyelidikanasasC.PenyelidikantindakanD.Penyelidikantinjauan

  CiriI UntukgurumemperbaikiamalannyasendiriyangpraktisdankritisII MengujiteorisertamenjelasprinsipIII PenyelidiksebahagiandaripadasubjekkajianIV Dalamsituasisebenar,bersifatkualitatif,deskripsidannaratifV BahasapelaporanbersifatteknikalVI Teknikpersamplelandanteknikanalisisdatacanggih

  40.Pilihpernyataanyangbenarberkaitandengankajiantindakan

  (A)I,II,IIIdanIV(B)I,IIIdanIV(C)III,IVdanV(D)III,IVdanVI

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 10/26

  SoalanUlangkajiForm

  LatihanPeperiks 1

  SoalanUlangkajiForm

  Pengenalankep 5

  CiriciriPenyelidikanK

  PenyelidikanKualitatif

  SoalansoalanUlangka

  Bertindak

  Memerhati

  Mengenalpastiaspekamalan

  (Q)

  MerancangTindakan

  (P)

  41.(a)Apakahmodelkajiantindakanyangpalingtepatbagirajahdiatas?(A)ModelKurtLewin(B)ModelStephenKemmis(C)ModelJohnElliot

  (D)ModelMcTaggart

  41.(b)RajahdiatasadalahlangkahlangkahdalamprosepenyelidikantindakanmodelLewindanLaidlaw.ApakahlangkahPdanQdalamrajahdiatas

  (A)P:MelaksanakanTindakandanQ:KitaranSeterusnya(B)P:MengumpulDatadanQ:MembuatRefleksi(C)P:MelaksanakanTindakanQ:MenyemakKesanTindakan(D)P:MengumpulDatadanQ:KitaranSeterunya

  42.Yangmanakahyangberikuttidakberkaitanpadaperingkatmengenalpastimasalahdalamsesuatukitarankajiantindakan

  (A)Menjalankanujiandiagnostik(B)MenyediakancartaGanttpelaksanaankajian(C)Merumuskanmasalah(D)Membuatrefleksikepadamasalah

  43.Yangmanakahyangberikuttidakberkaitanpadaperingkatmerancangdalamsesuatukitarankajiantindakan

  (A)Membinainstrumenkajian(B)Menyediakanperalatanuntukpelaksanaankajian(C)Merancangstrategipengajarandanpembelajaran(D)Menuliscadangandapatankajian

  44.Yangmanakahyangberikuttidakberkaitanpadaperingkatpelaksanaantindakandalamsesuatukitarankajiantindakan

  (A)Menjalankanrawatansepertiyangdirancang(B)Mengumpuldatadanmaklumat(C)Menulisimplikasidapatankajian(D)Merekodkandatadanmaklumat

  45.Yangmanakahyangberikuttidakberkaitanpadaperingkatmengumpuldanmenganalisisdatadalamsesuatukitarankajiantindakan

  DynamicViewstemplate.PoweredbyBlogger.

  Classic Flipcard Magazine Mosaic Sidebar Snapshot Timeslide

  kasimnaaqis search

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 11/26

  I.Fokus/aspekamalanbagipenambahbaikan

  II.SoalankajianIII.JadualkerjaIV.SumberliteraturV.SubjekkajianVI.MerancangpelantindakanVII.MengumpuldataVIII.MelaksanapelantindakanIX.Refleksi:analisisdanhuraiandataX.Perbelanjaan

  11. Sumberrujukan

  I.Fokus/aspekamalanbagipenambahbaikan

  II.SoalankajianIII.SumberliteraturIV.SubjekkajianV.MerancangpelantindakanVI.JadualkerjaVII.PerbelanjaanVIII.MelaksanapelantindakanIX.MengumpuldataX.Refleksi:analisisdanhuraiandata

  11. Sumberrujukan

  (A)Menganalisisdapatankajian(B)Merumusdapatankajian(C)Melapordapatandalambentukjadual,grafdansebagainya(D)Membuatgeneralisasidapatankajian

  46.Yangmanakahyangberikuttidakberkaitanpadaperingkatmereflekdalamsesuatukitarankajiantindakan

  (A)Menilaisemulakekuatandankelemahanrawatan(B)Menilaisemulapencapaianobjektif(C)Memintapandanganpakardalamaspekpenganalisisandata(D)Menilaisemulaprosedurpelaksanaantindakan

  47.Yangmanakahyangberikutadalahsusunansubtopikyangbetuldalampenyediaankertascadangankajiantindakan?

  I.Fokus/aspekamalanbagipenambahbaikanII.SoalankajianIII.SumberliteraturIV.SubjekkajianV.MerancangpelantindakanVI.MelaksanapelantindakanVII.MengumpuldataVIII.Refleksi:analisisdanhuraiandataIX.JadualkerjaX.Perbelanjaan11. Sumberrujukan

  I.Fokus/aspekamalanbagipenambahbaikan

  II.SumberliteraturIII.SoalankajianIV.MerancangpelantindakanV.SubjekkajianVI.JadualkerjaVII.MelaksanapelantindakanVIII.MengumpuldataIX.Refleksi:analisisdanhuraiandataX.Perbelanjaan

  11. Sumberrujukan

  (A)(B)

  (C)(D)

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 12/26

  Seorangpenyelidikmemerhatikanprosespengajarandanpembelajaranyangdijalankanolehrakannyasambilmembuatcatatananekdotsepanjangsesipengajarandanpembelajaranitu.

  Seorangpenyelidikinginmemahamitingkahlakumuridmuridnyadalamprosespengajarandanpembelajaran.Sambilmenjalankansesipengajarandanpembelajarandiamembuatcatatanperistiwaperistiwapentingyangdiperhatikanberlaku

  ..10P:Siapanamacikgu?11G:NamasayaBalqis13P:Cikgumengajardimana?14G:SayamengajardiSKTelukDatuk15P:CikgusetujukahjikaUPSRditiadakan?16G:..ersayasetuju17.P:Bolehcikguterangkanmengapa?18G:Iamembebankanpelajar19P:Ohbegitu20P:Cikgu,bolehkahcikgujelaskandenganterperinciberdasarkanpengalaman,pengetahuandandasarpendidikanapaimplikasipadasistempendidikannegarasekiranyaUPSRdihapuskandinegarakita?

  1. Pemerhatisepenuhnya2. Pesertadanpemerhati3. Pesertasepenuhnya

  48.Berdasarkanteknikpemerhatiandiatas,yangmanakahteknikpemerhatianyangsesuaiuntukmemahamisesuatuprosesmelaluipengamatanataupengalamansendiri?

  (A)IdanII(B)IdanIII(C)IIdanIII(D)I,IIdanIII

  49.Berdasarkanpernyataandiatasapakahteknikpemerhatianyangdilakukanolehpenyelidikitu?

  (A)Pemerhatisepenuhnya(B)Pesertadanpemerhati(C)Pesertasepenuhnya(D)Kolaborasi

  50.Berdasarkanpernyataandiatasapakahteknikpemerhatianyangdilakukanolehpenyelidikitu?

  (A)Pemerhatisepenuhnya(B)Pesertadanpemerhati(C)Pesertasepenuhnya(D)Kolaborasi

  Seorangpenyelidikandainginmengkajitingkahlakurakanrakannyadalamsatuopsyenketikapensyarahmenjalankanpengajaran.Padawaktumalampenyelidiktersebutmembuatflashbackmengenaisesipengajarantersebutdanmembuatcatatanperkaraperkarayangdapatdiperhatikannya.

  51.Berdasarkanpernyataandiatasapakahteknikpemerhatianyangdilakukanolehpenyelidiktersebut?

  (A)Pemerhatisepenuhnya(B)Pesertadanpemerhati(C)Pesertasepenuhnya(D)Kolaborasi

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 13/26

  52.Berdasarkanpetikantemubualdi

  atasapakahtekniktemubualyangtelahdijalankanolehpenyelidiktersebut?

  (A)IdanII(B)IdanIII(C)IIdanIII(D)I,IIdanIII

  Seorangkaunselorsekolahinginmenjalankankajiantindakanmengkajikesansesikaunselingberterusankeatasperkembangansahsiahsekumpulanmuridyangsedangmenjalanisesirawatankaunseling.

  53.Berdasarkanpernyataandiatasapakahdokumenyangsesuaidanbolehdigunakanolehkaunselortersebutuntukmenilaikesanrawatanyangtelahdiberikankepadamuridmuridtersebut?

  I.RekodsesikaunselingII.LaporangurudisiplinIII.MaklumattemubualdengangurukelasIV.JadualkehadiranpelajarV.Laporanakhbarmasalahdisiplindisekolah

  (A)I,II,IIIdanIV(B)II,III,IVdanV(C)II,IIIdanV(D)I,IIIdanV

  Seorangkaunselorsekolahinginmenjalankankajiantindakanmengkajikesansesikaunselingberterusankeatasperkembangansahsiahsekumpulanmuridyangsedangmenjalanisesirawatankaunseling.

  54.Berdasarkanpernyataandiatasapakahdokumenyangsesuaidanbolehdigunakanolehkaunselortersebutuntukmenilaikesanrawatanyangtelahdiberikankepadamuridmuridtersebut?

  I.RekodsesikaunselingII.LaporangurudisiplinIII.MaklumattemubualdengangurukelasIV.JadualkehadiranpelajarV.Laporanakhbarmasalahdisiplindisekolah

  (A)I,II,IIIdanIV(B)II,III,IVdanV(C)II,IIIdanV(D)I,IIIdanV

  Seorangkaunselorsekolahinginmenjalankankajiantindakanmengkajikesansesikaunselingberterusankeatasperkembangansahsiahsekumpulanmuridyangsedangmenjalanisesirawatankaunseling.

  55.Berdasarkanpernyataandiatasapakahdokumenyangsesuaidanbolehdigunakanolehkaunselortersebutuntukmenilaikesanrawatanyangtelahdiberikankepadamuridmuridtersebut?

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 14/26

  SeorangpenyelidikinginmengkajibagaimanapenggunaaanteknikSUPERJAWIdapatmeningkatkankemahiranmuridnyamenulishuruftunggaljawi.Diatelahmenjalankansesirawatanmenggunakantekniktersebutselama5minggukeatassekumpulanmuridtahun3disebuahsekolah.

  SeorangpenyelidikinginmengkajibagaimanapenggunaaanteknikAlFALAHdapatmeningkatkankemahiranmuridnyamenyebuthurufAlQurandenganbetul.Diatelahmenjalankansesirawatanmenggunakantekniktersebutselama5minggukeatassekumpulanmuridtahun4disebuahsekolah.

  Seorangpenyelidikinginmengkajibagaimanapenggunaaanpersembahanmultimediadapatmeningkatkanpenglibatanmuridnyadalamprosespengajarandanpembelajaran.Diatelahmenjalankansesirawatanselama3minggukeatas35orangmuridtahun4Nilamdisebuahsekolah.

  I.RekodsesikaunselingII.LaporangurudisiplinIII.MaklumattemubualdengangurukelasIV.JadualkehadiranpelajarV.Laporanakhbarmasalahdisiplindisekolah

  (A)I,II,IIIdanIV(B)II,III,IVdanV(C)II,IIIdanV(D)I,IIIdanV

  56.Berdasarkanpernyataandiatasapakahinstrumenyangpalingsesuaidigunakanolehpenyelidiktersebutuntukmenilaikeberkesananteknikitu?

  I.UjianpenulisanII.RekodanekdotIII.RekodkemajuanpelajarIV.RakamanvideoprosesrawatanV.Temubualdengangurukelas

  (A)I,II,IIIdanIV(B)II,III,IVdanV(C)II,IIIdanV(D)I,IIIdan

  57.Berdasarkanpernyataandiatasapakahinstrumenyangpalingsesuaidigunakanolehpenyelidiktersebutuntukmenilaikeberkesananteknikitu?

  I.UjianbacaanII.RekodanekdotIII.RekodkemajuanpelajarIV.RakamanaudioprosesrawatanV.CartaGanttpelaksanaantindakan

  (A)I,II,danIII(B)I,IIIdanIV(C)II,IIIdanV(D)I,III,IVdanV

  58.Berdasarkanpernyataandiatasapakahinstrumenyangpalingsesuaidigunakanolehpenyelidiktersebutuntukmenilaikeberkesanankaedahtersebut?

  I.RakamanvideoII.RekodanekdotIII.CatatanbukulogIV.JurnalV.Soalselidik

  (A)I,II,IIIdanIV(B)I,II,IIIdanV(C)I,II,IVdanV(D)II,III,IVdanV

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 15/26

  Namapelajar:_____________________________________________________________Sekolah: _____________________________________________________________Tarikh:_______________________________________________________________Masa: _____________________________________________________________Kelas: _____________________________________________________________MataPelajaran:______________________________________________________________Sesi: ____________________________________________________________

  Catatan:_______________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________.

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  Disediakanoleh:Disahkanoleh:(...)()WANROHAYUWANISMAIL PN.SALMAHBT.AHMADGURUPENDIDIKANISLAM KETUAPANITIAPENDIDIKANISLAM

  59.Borangdiatas

  merupakanborangrekod

  (A)Senaraisemakpemerhatian(B)Anekdot(C)Diariharian(D)Jurnalharian

  60.Bagisetiapsatuyangberikutterangkanmaksudsetiapsatunyadenganmembericontohyangsepadan

  1. Perampelanmudah

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  _________________________________________________________________2. Persampelanbertujuan(purposive)

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  3. Persampelansnowball

  __________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  61.Berikutadalahsebabutamabiasdalampersampelankajiankualitatif

  (A)Subjekdipilihtidakmewakiliciriciriyanghendakdikaji(B)Subjekdipilihterlaluramaidanpenyelidikkehilanganfokus(C)Subjekdipilihterlalusedikituntukmenghasilkangeneralisasi(D)Subjekdipilihtidaksecararawakdanberlakuketidakadilan

  I.TriangulasidataII.Kritikandalaman

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 16/26

  untukmenentukankeberkesananteknikAlFALAHsayatelahmenggunakanujianpradanujianpasca,rekodkemajuanmuriddanmenganalisiskualitihasilkerjamurid.

  untuk memastikan keberkesanan rawatan kaunseling yang saya jalankan, saya telahmenemubualmuridberkenaan,ibubapamerekadangurukelasmereka.

  ketika menganalisis data untuk merumuskan dapatan, saya telahmeminta pandanganrakanrakan yang pernah menjalankan kajian yang sama dan berpengalaman dalam isutersebut.Sayayakinmelaluiusahainisayabolehmeningkatkankesahankajiansaya.

  sayajugatelahberbincangdenganbeberapaorangpakaryangsangatberpengalamandalamkajiantindakanberkaitandenganisuyangsayakaji.Pandanganpakarpakartersebuttelahsayagunakanuntukmenyemaksemuladapatankajiansaya.Sayayakinmelaluiusahainisayabolehmeningkatkankesahankajiansaya.

  III.KritikanluaranIV.Kolaborasi

  62.Berdasarkanpernyataandiatasyangmanakahberikutperludilakukanuntukmeningkatkankesahansesuatukajiantindakan?

  (A)I,IIdanIII(B)I,IIIdanIV(C)II,IIIdanIV(D)I,II,IIIdanIV

  63.Petikandiatasditulisoleh

  seorangpenyelidikdalamlaporankajiantindakannya.Yangmanakahberikutpalingtepatdenganpernyataandiatas

  (A)Triangulasidata(B)Kritikandalaman(C)Kritikanluaran(D)Kolaborasidata

  64.Petikandiatasditulisoleh

  seorangpenyelidikdalamlaporankajiantindakannya.Yangmanakahberikutpalingtepatdenganpernyataandiatas

  (A)Triangulasidata(B)Kritikandalaman(C)Kritikanluaran(D)Kolaborasidata

  65.Petikandiatasditulisolehseorangpenyelidikdalamlaporankajiantindakannya.Yangmanakahberikutpalingtepatdenganpernyataandiatas

  (A)Triangulasidata(B)Kritikandalaman(C)Kritikanluaran(D)Kolaborasidalampenyelidikan

  66.Petikandiatasditulisolehseorangpenyelidikdalamlaporankajiantindakannya.Yangmanakahberikutpalingtepatdenganpernyataandiatas

  (A)Triangulasidata(B)Kritikandalaman

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 17/26

  berdasarkankeputusankajianinisayamerumuskanbahawamuridmuridtahun4dinegarakitamenghadapimasalahyangsama..

  12P:Apapendapatandatentangpengalamansesipengajarandanpembelajaranyangdilaksanakanmenggunakankaedahini?13M:..eriamenyeronokkan14P:Mengapa?15M:Bolehbincangdengankawan,sayabolehberiidea,kawanbolehbantukita..16P:Adalagi?17M:..em..takmengantuk,bolehtumpu,mudahingat,mudahfahamsebabbilatakfahambolehtanyacikgukekawanke18P:Adakahkaedahiniperluditeruskan?19M:Ialahcikgu..sayasukadanlagisayajadilebihminatnakbelajar..19P:Itusaja..?20M:Taklah..,cikgusayataktahunakcakapapatu21P:Apaya..motivasike:?22M:Ha,tulahmaksudsaya..23P:Maknanyakaedahinibolehmenimbulkanmotivasiuntukbelajarlah24M:Ya..yalah.Cikgu..janganberhentiajargunakaedahiniya25P:Okok..

  (C)Kritikanluaran(D)Kolaborasidalampenyelidikan

  67.Petikandiatasditulisolehseorangpenyelidikdalamlaporankajiantindakannya.Yangmanakahberikutkesalahanyangtelahdilakukannya?

  (A)Membuatkesimpulan(B)Membuatrumusan(C)Membuatgeneralisasi(D)Membuatinferen

  I.MengulangsemulakajiankeatassubjekyangmempunyaiciriyangsamaII.MenjalankankajiandalamjangkamasayanglebihpanjangIII.Memastikanmaklumatdikumpulmenggunakanberbagaiinstrumen

  68.Berdasarkanpernyataandiataskebolehpercayaansesuatukajiantindakanbolehdipertingkatkanmelalui

  (A)IdanII(B)IdanIII(C)IIdanIII(D)I,IIdanIII

  I.IdentitisubjekII.KerahsiaansubjekIII.KeselamatansubjekIV.Maklumanyangdiberiolehsubjek

  69.Berdasarkanpernyataandiatasmanakahetikayangperludipatuhisemasamenjalankankajian?

  (A)I,IIdanIII(B)I,IIIdanIV(C)II,IIIdanIV(D)I,II,IIIdanIV

  Petikandiatasmerupakan

  sebahagiandaripadatranskripsitemubualseorangpenyelidikyangmenjalankankajiantindakanmenggunakanPermainanBahasadalamsesipengajarandanpembelajaranbersamamuridmuridnya.Berdasarkanpetikandiatasjawabsoalansoalanberikut:

  70.(a)Apakahpendekatanyangperludigunakanolehpenyelidikdalammenganalisispetikandiatas?

  ___________________________________________________________________(1m)

  (b)Apakahmaksudpendekatanyangandanyatakandalam(a)diatas?

  ____________________________________________________________________

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 18/26

  34,43,81,106,106,115

  2.7,2.9,3.4,3.1,4.3,3.7,4.1,4.7,4.7,4.8

  35,20,2060,55,70,25,25,30,40,60,30,65,35,35,40,50,55,60,65,70

  20,25,30,35,40,50,55,60,65,70

  ____________________________________________________________________(2m)(c)Apakahtujuantemubualitudijalankan?

  _____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________(2m)

  (d)Tuliskantigarumusanyangbolehditulisberdasarkananalisistranskripsitemubualdiatas

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________(3m)

  71.Berapakahmintaburanmarkahdiatas?

  (A)34(B)80.83(C)106(D)115

  Berdasarkantaburanmarkahdiatastentukan

  72.Mod

  (A)3.4(B)3.7(C)4.7(D)4.8

  73.Median

  (A)3.4(B)3.9(C)4.7(D)4.8

  74.(a)Datayangdipaparkanmenunjukkanmarkah(x)yangdiperolehiolehpelajardalamsatuujian

  (i)Lukiskansatujadualmenunjukkanmarkah(x),kekerapan(f),hasildarabkekerapandenganmarkah(fx),jumlahkekerapan(f)danjumlahhasildarabkekerapandenganmarkah(fx)untukdatadiatas

  (ii)Berdasarkanjadualyangdibinakirakanmin(x)

  (iii)Apakahtafsiranandaterhadapserakanmarkah

  ]

  Taburanmarkahdiatasdiperolehidaripada10orangmurid.Berdasarkantaburanmarkahdiatas:

  (b)(i)Lukiskansebuahjadualyangmenunjukkanx,(xx),(xx)2,(xx)2

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 19/26

  Seorangpenyelidikinginmengkajibagaimanapembelajarankoperatifdapatmeningkatkanpenglibatanmuridmuridnyanyadalamprosespengajarandanpembelajaran

  (ii)Kirakansisihanpiawai(SD)menggunakanrumus

  SD=(xx)2n1

  Apakahtafsiranandaterhadapnilaisisihanpiawaiyangdiperolehi?

  75.Berdasarkanpernyataandiatastuliskansatukertascadanganbagipenyelidikantersebutdenganmengambilkiraperkaraperkaraberikut:

  i.Fokus/aspekamalanbagipenambahbaikanii.Objektifkajianiii.Soalankajianiv.Subjekkajianv.Merancangpelantindakanvi.Melaksanapelantindakanvii.Mekanismepengumpulandataviii.Refleksi:analisisdanhuraiandata(20m)

  Seorangpenyelidikinginmengkajibagaimanapenggunaankadimbasandapatmeningkatkanprestasimuridmuridnyanyadalammengenalhurufjawi

  76.Berdasarkanpernyataandiatastuliskansatukertascadanganbagipenyelidikantersebutdenganmengambilkiraperkaraperkaraberikut:

  i.Fokus/aspekamalanbagipenambahbaikanii.Objektifkajianiii.Soalankajianiv.Subjekkajianv.Merancangpelantindakanvi.Melaksanapelantindakanvii.Mekanismepengumpulandataviii.Refleksi:analisisdanhuraiandata(20m)

  Seorangpenyelidikinginmenggunakankajiantindakanuntukmeningkatkankeprihatinannyakepadamuriddalamprosespengajarandanpembelajaran

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 20/26

  IV.Pelaksanaanpelantindakan IV.Pelantindakan

  77.Berdasarkanpernyataandiatastuliskansatukertascadanganbagipenyelidikantersebutdenganmengambilkiraperkaraperkaraberikut:

  i.Fokus/aspekamalanbagipenambahbaikanii.Objektifkajianiii.Soalankajianiv.Subjekkajianv.Merancangpelantindakanvi.Melaksanapelantindakanvii.Mekanismepengumpulandataviii.Refleksi:analisisdanhuraiandata(20m)

  Seorangpenyelidikinginmenggunakankajiantindakanuntukmeningkatkankemahirannyadalamaspekpenyoalandalamprosespengajarandanpembelajaran

  78.Berdasarkanpernyataandiatastuliskansatukertascadanganbagipenyelidikantersebutdenganmengambilkiraperkaraperkaraberikut:

  i.Fokus/aspekamalanbagipenambahbaikanii.Objektifkajianiii.Soalankajianiv.Subjekkajianv.Merancangpelantindakanvi.Melaksanapelantindakanvii.Mekanismepengumpulandataviii.Refleksi:analisisdanhuraiandata(20m)

  79.Diberipekalikorelasiantarapencapaiandalammatematikdenganpencapaiandalamsainsialah0.8.Apakahkesimpulananda?

  (A)Nisbahskorpencapaiandalammatematikkepadaskorpencapaiandalamsainsialah0.8(B)Jikaskorpencapaianmuriddalammatematikialah80makaskorpencapaiandalamsainsialah80(C)Terdapatperhubunganyangkuatantaraskorpencapaiandalammatematikdenganskorpencapaiandalamsains(D)Pencapaianmuriddalammatematikbolehdigunakansebagaiasasuntukmeramalkanpencapaianmerekadalamsains

  80.Rumusandapatansesuatukajianseharusnyaberdasarkan

  I.AndaianpenyelidikII.AnalisispelbagaidataIII.TinjauanliteraturIV.Isusemasa

  (A)IdanII(B)IIdanIII(C)I,IIdanIII(D)I,II,IIIdanIV

  Formatpenulisanlaporanpenyelidikantindakan

  I.Konteks/latarbelakangkajianII.TinjauanliteraturIII.Fokus/aspekamalanbagipenambahbaikanIV..V..VI..VII.VIII.RefleksidanimplikasiIX.PelanbagitindakansusulanX.Sumberrujukan:AmericanPsychologicalAssociation(APA)

  81.Yangmanakahyangberikutturutanyangbetulpadabahagianyangdikosongkandiatas

  (A)(B)

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 21/26

  V.PelantindakanVI.PengumpulandataVII.Analisisdanhuraiandata

  V.PelaksanaanpelantindakanVI.PengumpulandataVII.Analisisdanhuraiandata

  IV.PengumpulandataV.AnalisisdanhuraiandataVI.PelantindakanVII.Pelaksanaanpelantindakan

  IV.PengumpulandataV.PelantindakanVI.Pelaksanaanpelan

  tindakanVII.Analisisdanhuraiandata

  (C

  )(D)

  82.Caracaraberikutbolehdigunakanuntukmenyibarluaskanhasilpenyelidikankecuali

  (A)Seminar(B)Jurnal(C)Perbincanganilmiah(D)Persidangan

  83.Yangberikutsebabmengapahasilpenulisanilmiahditolakuntukditerbitkankecuali

  (A)Terlalupanjangmelebihihadmukasuratyangditetapkan(B)Tidakmenurutformatpenulisanyangditetapkan(C)Mempunyaibanyakkesalahananalisisdata(D)Dihasilkanmelaluikolaborasibeberapaorangpenulis

  84. Berdasarkan maklumat yang diberi di bawah pilih penulisan rujukan yang paling tepat berpandukan formatAmericanPsychologicalAssociation(APA)

  Pengarang:Strobel,J.,Hung,W.,&Jonassen,D.H.Tahunpenerbitan:2009TajukBuku:LearningbymodelingsystemsBandarTerbit:Mahwah,NJPenerbit:LawrenceErlbaumAssociates

  (A)Strobel,J.,Hung,W.,&Jonassen,D.H.(2009).Learningbymodelingsystems.Mahwah,NJ:LawrenceErlbaumAssociates.

  (B)Strobel,J.,Hung,W.,&Jonassen,D.H.(2009).Learningbymodelingsystems.

  Mahwah,NJ:LawrenceErlbaumAssociates.

  (C)Strobel,J.,Hung,W.,&Jonassen,D.H.(2009).Learningbymodelingsystems.Mahwah,NJ:LawrenceErlbaumAssociates.

  (D)Strobel,J.,Hung,W.,&Jonassen,D.H.(2009).Learningbymodelingsystems.Mahwah,NJ:LawrenceErlbaumAssociates.

  85. Berdasarkan maklumat yang diberi di bawah pilih penulisan rujukan yang paling tepat berpandukan formatAmericanPsychologicalAssociation(APA)

  Pengarang:Jonassen,D.HTahunpenerbitan:2003TajukArtikel:DesigningresearchbasedinstructionforstoryproblemsTajukJurnal:EducationalPsychologyReviewMaklumatPenerbitan:Edisi15,Bil.3,mukasurat267296.

  (A)Jonassen,D.H.(2003).Designingresearchbasedinstructionforstoryproblems.EducationalPsychologyReview,15(3),267296

  (B)Jonassen,D.H.(2003).Designingresearchbasedinstructionforstoryproblems.EducationalPsychologyReview,15(3),267296

  (C)Jonassen,D.H.(2003).Designingresearchbasedinstructionforstoryproblems.EducationalPsychologyReview,15(3),267296

  (D)Jonassen,D.H.(2003).Designingresearchbasedinstructionforstoryproblems.EducationalPsychologyReview,15(3),267296

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 22/26

  Bil NamaPelajarMarkah

  UjianPra

  UjianPasca

  1 Ahmad Sayuti(M1)

  45 55

  2 Balqis(M2) 50 653 Badariah(M3) 50 604 Farhana(M4) 40 555 Fadhilah(M5) 45 65..25 60 7526 65 8527 50 6528 55 6529 65 8030 70 90

  Min 63.5 78.5

  No. Item 1 2 3 4.15 Meningkatkan

  ingatan1

  3.3%)2

  6.6%2

  6.6%1033%

  16 Meningkatkankefahaman

  13.3%

  13.3)

  39.9%

  1549.5%

  17 Meningkatkanminat

  26.6%

  13.3%

  26.6%

  1033%

  .

  .1:Sangattidaksetuju2:Tidaksetuju3:Tidakpasti4:Setuju5:Sangatsetuju

  86. Berdasarkan maklumat yang diberi di bawah pilih penulisan rujukan yang paling tepat berpandukan formatAmericanPsychologicalAssociation(APA)

  Bahan:KamusTahunpenerbitan:2002Edisi:Ke5BandarTerbit:KualaLumpurPenerbit:DewanBahasadanPustaka

  (A)KamusDewan(edisike5).(2002).KualaLumpur:DewanBahasadanPustaka.

  (B)KamusDewan(edisike5).(2002).KualaLumpur:DewanBahasadanPustaka

  (C)KamusDewan(edisike5).(2002).KualaLumpur:DewanBahasadanPustaka

  (D)KamusDewan(edisike5).(2002).KualaLumpur:DewanBahasadanPustaka.

  87. Berdasarkan maklumat yang diberi di bawah pilih penulisan rujukan yang paling tepat berpandukan formatAmericanPsychologicalAssociation(APA)

  Pengarang:NoraslinaJusinTajukArtikel:WalausekecilzarahNamaMajalah:SolusiIsuNo:31Mukasurat:5860

  (A)NoraslinaJusnin(2011).Walausekecilzarah.Solusi,31,5860.

  (B)NoraslinaJusnin(2011).Walausekecilzarah.Solusi,31,5860.

  (C)NoraslinaJusnin(2011).Walausekecilzarah.Solusi,31,5860.

  (D)NoraslinaJusnin(2011).Walausekecilzarah.Solusi,31,5860.

  Kajianinidijalankankeatasmuridmuridtahun5disebuahsekolahKebangsaandiDaerahHuluLangat,SelangoruntukmengkajikeberkesananPembelajaranKoperatifdalammembantumuridmembezakanperkarayangmembatalkanSolatdanperkarayangmembatalkanwuduk.

  Jadual1:KeputusanUjianJadual2:KeputusanAnalisisSoalSelidik

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 23/26

  SebahagianTranskripsitemubual

  .15P:Apapendapatandatentangkaedahpengajaranini16M1:Menyeronokkan,sayasenangingat,mudahfaham17M2:Sayasuka,iapunjadikansayalebihminat18M1:SayasetujudenganBalqis19:M5:Sayanaktambah..,sekarangnisenangbelajar,sebabsenangingat,lebihfahamdanlebihminat20M4:Cikgusayasetujusumasumatu..21P:Badariahmacammana?22M3:Takpayahcakaplahcikgu..,diaorangdahkatamacamtusayamemangsetuju.Cikgukenajanjiajargunacaratujikataksayatakkawancikguee23P:Wow.Ok.Ok.

  Sebahagiandaripadakeputusananalisisrakamanvideoprosespengajarandanpembelajaran(analisispemerhatiansepanjangsesirawatan)

  sayadapatimuridmuridbegituaktifbertanyaguruuntukmendapatkanpenjelasantentangapayangmerekatidakfaham.Jikadahulumerekaagakmalubertanyatetapisekarangmerekatelahberubahmenjadimuridyangtidaksegansilumenyuarakanapayangmerekatidakfaham.Disampingbertanyagurumuridmuridjugamenggunakanrakanmerekauntukmenunjukajarapayangmerekatidakjelas.Sayaperhatikanmuridyanglemahkerapbertanyakepadamuridyanglebihbaik.Sayapercayamuridyanglemahbolehmemperbaikikelemahanmereka,disampingmuridyanglebihbaikbolehmengukuhkankefahamanmereka.Perkarainiterbuktikesemuamerekaberjayameningkatkanprestasidalamujianpascaberbandingujianpra.Disampingbertanyamuridmuridjugasecaraaktifberbincang,bertukarukaridea,berkerjasama.Seterusnyamerekajugaseringmenyoalsesamasendiribagimengujiingatanmereka.Kebanyakanmuridtelahdapatmengingatfaktafaktayangperludiingat.Olehitusayaberpendapatkaedahpengajaraninitelahmembantumuridmuridsayameningkatkaningatan,kefahaman.Penglibatanyangaktifdalamprosespengajarandanpembelajaranmerupakanindikatoryangbolehsayagunakanuntukmerumuskanbahawamerekasekaranglebihberminatdalampelajaranmereka.

  88.Berdasarkankeputusandalamjadual1,jadual2,transkripsitemubualdananalisisrakamanvideodiatasjawabsoalansoalanberikut:

  (a)Siapakahsubjekyangterlibatdalamkajianini?

  _______________________________________________________________________

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 24/26

  _______________________________________________________________________(1m)

  (b)Apakahinstrumenyangdigunakandalampengumpulandata?

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________(2m)

  (c)Apakahobjektifkajiankajianyangbolehandatuliskan

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________(3m)

  (d)Adakahobjektifkajianinitercapai.Terangkan

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  (e)(i)Penyelidikdalamkajianinitelahmembuattriangulasidata.Adakahandasetuju?

  __________________________________________________________________________(1m)

  (ii)Terangkanjawapanandadalame(ii)

  _________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________(2m)

  (d)KetikamenganalisishasilkajiannyapenyelidiktelahberbincangdanmemintapendapatrakanrakannyayangberpengalamandalamPembelajaranKoperatifbagimembantunyamenganganalisisdanmembuatrumusan.

  (i)Apakahyangdilakukanolehpenyelidiktersebut?

  ______________________________________________________________________(1m)

  (ii)Mengapapenyelidikmelakukanperkaradalamd(i)tersebut?

  _____________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________(2m)

  (e)DiperingkatakhirketikamahumembuatrumusanhasilkajiannyapenyelidiktelahberbincangdanmemintapendapatseorangpensyarahIPGberkelulusanPhDyangberpengalamandalambidangpenyelidikandanPembelajaranKoperatifbagimembantunyamenganganalisisdanmembuatrumusan.

  (i)Apakahyangdilakukanolehpenyelidiktersebut?

  ______________________________________________________________________(1m)

  (ii)Mengapapenyelidikmelakukanperkaradalamd(i)tersebut?

  _____________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________(2m)

  (f)Dapatankajianpenyelidikinidikatakanmempunyaikesahanyangtinggi.Bolehkahterangkanmengapa?

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 25/26

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________(3m)

  Refleksi:Setelahmenjawabsoalansoalanulangkajiini,sayarasa.

  Aspekaspekyangperludiperbaiki:

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

 • 5/11/2015 SoalansoalanUlangkajiKajianTindakan1|kasimnaaqis

  http://muhamadkasim.blogspot.com/2012/06/vbehaviorurldefaultvmlo.html 26/26

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  (YaAllahberkatilahmereka.SemogamerekamenjadiparailmuanuntukmemimpingenerasimudakejalanyangAllahRedhai)Amin

  Posted2ndJune2012byMuhamadKasim

  Enteryourcomment...

  Commentas: GoogleAccount

  Publish Preview

  0 Addacomment