ulangkaji f2

16
UJIAN BERTULIS 2 jam SAM TANJONG KARANG Arahan 1. Kertas ini boleh dibuka apabila diberitahu. 2. Tulis nama dan angka giliran anda di ruang yang disediakan. 3. Tulis jawapan anda di ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. 4. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan. Kegunaan Pemeriksa Nama Pemeriksa: Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 Jumlah 100

Upload: bedz-physics

Post on 04-Dec-2015

267 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

ulangkaji f2

TRANSCRIPT

Page 1: ulangkaji f2

UJIAN BERTULIS 2 jam

NAMA: …………………………………………………………………………

ANGKA GILIRAN:

SAM TANJONG KARANG

Arahan

1. Kertas ini boleh dibuka apabila diberitahu.

2. Tulis nama dan angka giliran anda di ruang yang disediakan.

3. Tulis jawapan anda di ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.

4. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

Kegunaan PemeriksaNama Pemeriksa:

Soalan MarkahPenuh

MarkahDiperoleh

1 102 103 104 105 106 107 108 109 10

10 10Jumlah 100

Page 2: ulangkaji f2

Jawab semua soalan.1 Lengkapkan langkah-langkah yang berikut.

[3 markah]Jawapan:

3√64−0.32 ÷√ 232

=4−0.09 ÷1

¿4−0.09×

¿4−¿

¿3.64

2 Selesaikan setiap persamaan linear yang berikut:(i)8 – 5p = –3p

(ii)k2−3=7+k

[3 markah]Jawapan:

3 Selesaikan tiap-tiap persamaan linear yang berikut:(i)m 4 = 8 (ii) 4m = 8 (iii) 4 m 8

[3 markah]Jawapan:

4 Lengkapkan setiap yang berikut dengan simbol ‘>’ atau ‘<’. [3 markah]

Jawapan:

(i)34

– 14

(ii) – 13

– 12

(iii) – 25

– 16

5 (i)Diberi p : q = 3 : 4 dan p : r = 5 : 6, cari q : r.Jawapan:

Page 3: ulangkaji f2

(4)2 4

8

16

a2 < b2 + c2

a2 > b2 + c2

a2 = b2 + c2

A B

C

ab

c

A B

C

ab

c

A B

Cab

c

(ii) Rama, Sunil dan Indra membeli beberapa biji gula-gula mengikut nisbah 2 : 7 : 5. Rama membeli 8 biji gula-gula. Hitung jumlah bilangan gula-gula yang dibeli oleh Sunil dan Indra.

[4 markah]Jawapan:

6 Padankan jawapan yang betul.[3 markah]

Jawapan:(i)

(ii)

(iii)

7 Padankan setiap segi tiga dengan persamaannya.[3 markah]

Jawapan: (i)

(ii)

(iii)

KonCone

Page 4: ulangkaji f2

P

S

Q

R

P Q P Q P Q

8 Rajah menunjukkan sebuah segi tiga sama kaki QRS.

(i)Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina segi tiga QRS di ruang jawapan.(ii) Berdasarkan rajah yang dibina di (i), ukur panjang, dalam cm, bagi QS.

[3 markah]Jawapan:

(i)

(ii) QS = ........................

9 Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina garis RT yang berserenjang kepada garis PS. T berada di atas garis PS.Seterusnya, ukur panjang garis RT.

[3 markah]Jawapan:

RT = ................................

10 Tulis sudut yang dibina dalam setiap yang berikut. [3 markah]

Jawapan: (i) (ii) (iii)

Page 5: ulangkaji f2

M

LK

11 Rajah di ruang jawapan menunjukkan dua garis lurus, KL dan LM.Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina

(i)garis LN, pembahagi dua KLM,(ii) sisi empat KLMN dengan keadaan LMN = 90.

[4 markah]Jawapan:

12 Jadual menunjukkan jualan burger ikan dan burger ayam dalam tempoh empat bulan.

Bulan Januari Februari Mac April

Bilangan burger ikan 120 160 240 400

Bilangan burger ayam 320 200 280 320

Dalam Rajah di ruang jawapan, maklumat bagi bulan Januari ditunjukkan dalam graf palang. Lengkapkan graf palang itu untuk mewakili semua maklumat dalam Jadual

[4 markah] Jawapan:

Page 6: ulangkaji f2

4 8 12 1648x

12

6

12

y

6

O

R

Q

P

O

P

Q

K

13 Rajah menunjukkan tiga titik, P, Q dan R, pada satah Cartes.

Nyatakan koordinat bagi setiap titik itu.[3 markah]]

Jawapan:

P : ............................ Q : ............................ R : ............................

14 Rajah menunjukkan tiga titik, P, Q dan R, pada satu satah Cartes.

(i)Cari jarak, dalam unit, di antara titik P dengan titik R.(ii) Titik tengah PQ adalah sama dengan titik tengah RS. Cari koordinat bagi titik S.

[4 markah]Jawapan:

15 Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah sisi empat K yang dilukis pada grid segi empat sama yang sama besar. Pada Rajah, lukis

(i) sisi empat L, imej bagi sisi empat K di bawah suatu pantulan pada garis PQ,(ii) sisi empat M, imej bagi sisi empat K di bawah suatu putaran 180° pada titik O.

[4 markah] Jawapan:

Page 7: ulangkaji f2

16 Rajah menunjukkan dua buah segi tiga, ABC dan A'B'C', yang dilukis pada suatu satah Cartes. A'B'C' ialah imej bagi ABC di bawah suatu putaran.

Nyatakan(i) pusat putaran itu,(ii) a. sudut putaran itu,

b. arah putaran itu.

[4 markah]Jawapan:

17 Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah segi empat sama EGJL yang dibahagikan kepada empat bahagian yang sama besar. X dan Y ialah dua titik yang bergerak di dalam rajah itu.

Pada Rajah,(i)lukis lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa 3 unit

dari titik O,(ii) lukis lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak sama dari garis

EL dan garis GJ,(iii) tandakan dengan simbol ⊗, kedudukan bagi semua persilangan antara lokus X dan lokus Y.

[4 markah]Jawapan / Answer:

Page 8: ulangkaji f2

y

K(3, –2)

J(–5, 4)

Ox

E

F G

H

K

L

M

N

P

18 Rajah menunjukkan titik J dan titik K pada suatu satah Cartes.

JKL ialah sebuah segi tiga sama kaki dengan JK = JL. Diberi KL selari dengan paksi-y, cari luas, dalam unit2, segi tiga JKL.

[3 markah] Jawapan:

19 Rajah menunjukkan sebuah segi empat sama EFGH yang bersisi 8 cm. K, L, M dan N masing- masing ialah titik tengah bagi EF, FG, GH dan EH. X, Y dan Z ialah tiga titik yang bergerak dalam rajah itu.

(i) X ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 cm dari garis KM. Huraikan selengkapnya lokus X. (ii) Y ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik N dan titik M. Z ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik L sentiasa 4 cm. Nyatakan persilangan lokus Y dan lokus Z.

[3 markah]Jawapan:

Page 9: ulangkaji f2

100 m

35 m

P Q

S R

U T

20 Jadual menunjukkan bilangan pengawas dalam Tingkatan 1, 2, 3 dan 4.

Tingkatan 1 2 3 4

Bilangan pengawas 6 12 15 9

Pada Rajah di ruang jawapan, palang yang mewakili bilangan pengawas Tingkatan 1 telah dilukis. Lengkapkan carta palang itu untuk mewakili semua maklumat dalam Jadual.

[3 markah]Jawapan:

21 Rajah menunjukkan pelan sebuah padang. PQRS ialah sebuah segi empat tepat. PUS dan QTR ialah dua buah semibulatan yang ditanam rumput. Kawasan yang selebihnya masih belum ditanam rumput.

Hitung luas, dalam cm2, kawasan yang belum ditanam rumput.

[Guna / Use = 227

]

[3 markah]Jawapan:

22 Rajah menunjukkan sebuah segi tiga RST

Page 10: ulangkaji f2

Sisi bagi segi tiga itu adalah dalam nisbah RS : ST : RT = 8 : 7 : 4. Cari beza panjang, dalam cm, antara RT dengan ST.

[3 markah]Jawapan:

23 Jadual menunjukkan harga asal dan diskaun bagi dua jenis barang yang dijual di sebuah kedai.

Barang Harga asal Diskaun

Ketuhar RM350 20%

Peti ais RM800 x%

Mira membayar RM960 untuk sebuah ketuhar dan sebuah peti ais. (i) Hitung harga ketuhar itu selepas diskaun.(ii) Cari nilai x.

[4 markah]Jawapan:

24 Rajah menunjukkan sebuah trapezium KLMN dan sebuah segi tiga bersudut tegak MNP.

Hitung (i) panjang, dalam cm, LM,(ii) perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.

[4 markah]Jawapan:

25 Rajah dalam ruang jawapan menunjukkan sebuah sisi empat PQRS yang dilukis pada grid segi empat sama yang sama besar. Pada Rajah, lukis P'Q'R'S', imej bagi PQRS di bawah

suatu putaran melalui 180° pada titik O.[3 markah]

Jawapan

Page 11: ulangkaji f2

P

X

Y

Z

26 Dalam Rajah, sisi empat X, Y dan Z ialah imej bagi sisi empat P di bawah tiga penjelmaan yang berlainan.

Tulis “translasi”, “pantulan” atau “putaran” sebagai penjelmaan yang memetakan P kepada (i) X, (ii) Y, (iii) Z.

[3 markah]Jawapan:

27 Rajah ialah piktograf tidak lengkap yang menunjukkan bilangan kereta yang dijual dalam 4 bulan. Bilangan kereta yang dijual dalam bulan Mei tidak ditunjukkan.

AprilApril

MeiMay

JunJune

JulaiJuly

mewakili 40 buah kereta

Page 12: ulangkaji f2

14 cm

20 cmJu

alan

(R

M)

Sal

es (

RM

)

JanuariJanuary

FebruariFebruary

MacMarch

AprilApril

BulanMonth

(i) Berapakah bilangan kereta yang dijual dalam bulan Jun?Jawapan:

(ii) Diberi jumlah kereta yang dijual dalam tempoh 4 bulan itu ialah 680 buah. Hitung bilangan kereta yang dijual dalam bulan Mei.

[4 markah] Jawapan:

28 Rajah menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang terdiri daripada sebuah hemisfera dan sebuah silinder.

Hitung jumlah luas permukaan, dalam cm2, gabungan pepejal itu.[Guna / Use = 227

]

[3 markah]Jawapan:

29 (i)Rajah (i) ialah carta palang yang menunjukkan jualan sebuah butik dalam empat bulan.

Beza antara jualan tertinggi dengan jualan terendah ialah RM4 500. Hitung jumlah jualan dalam empat bulan itu.Jawapan:

(ii) Rajah (ii) ialah piktograf yang menunjukkan bilangan rumah yang dibina oleh seorang pemaju dalam tiga tahun. Bilangan rumah yang dibina pada tahun 2012 tidak ditunjukkan.

2011

2012

2013

2014

mewakili 30 buah rumah

25% daripada jumlah bilangan rumah dibina pada tahun 2011. Hitung bilangan rumah yang dibina pada tahun 2012.

[4 markah]Jawapan:

30 Rajah ialah graf garis yang menunjukkan jualan karipap dalam tempoh lima hari.

Page 13: ulangkaji f2

Penjaja itu menyediakan 50 biji karipap untuk dijual setiap hari. Karipap yang tidak habis dijual diberikan kepada jirannya. Hitung jumlah bilangan karipap yang telah diberikan kepada jirannya dalam tempoh lima hari itu.

[3 markah]

Jawapan: