ulangkaji koordinasi badan

of 16 /16
ULANGKAJI BAB 2 KOORDINASI BADAN ULANG SAMPAI BOLEH! Nama : ................................................ Kelas : ................................................. Neuron

Upload: shidaaghani

Post on 17-Aug-2015

288 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bab 2sains tingkatan 4spmkoordinasi badankelenjar endokrinotakserebrum

TRANSCRIPT

ULANGKAJI BAB 2KOORDINASI BADANULANG SAMPAI BOLEH!Nama :................................................Kelas :.................................................Neuron3 jenis neuron:D P MFungsi: Fungsi: Fungsi:Otak Manusia2 ciri tindakan terkawal: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Contoh : ................................, .........................................2 ciri tindakan luar kawal: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Contoh : ................................, .........................................2 ciri tindakan refleks: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Contoh : ................................, .........................................Kelenjar Endokrin. N!atakan 2 ciri se"un!a kelenjar endokrin:#indakan terkawal#indakan luar kawal#indakan refleksKesei$%angan %adan ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................2. &enaraikan ' contoh kelenjar endokrin %eserta na$a hor$on dan fungsin!aKelenjar Endokrin (or$on Fungsi3. )a%elkan*. N!atakan kesan kekurangan hor$on !ang dire$%eskan oleh kelenjar endokrin:Kelenjar Endokrin Kesan KekuranganUlangkaji1. Whih !" #he "!ll!$i%& !%sis# !" #he e%#'al %e'(!)s s*s#em+ Manakah antara yang berikut terdiri daripada sistem saraf pusat?IIIIIII,B'ai%- OtakS.i%al !'/- Saraf tunjangS.i%al %e'(es-Saraf spina0'a%ial %e'(es-Saraf kraniumA I a%/ II !%l*B I a%/ III !%l*0 II a%/ I, !%l*D III a%/ I, !%l*2. Dia&'am 1 sh!$s #he !m.!%e%#s !" #he h)ma% %e'(!)s s*s#em.Rajah 1 menunjukkan komponen dalam sistem saraf manusia.Dia&'am 1 Rajah 1Wha# is 1+Apakah X?ASe%s!'* %e'(!)s s*s#em- Sistem saraf deriaBS.i%al %e'(!)s s*s#em -Sistem saraf tunjang0Pe'i.he'al %e'(!)s s*s#em- Sistem saraf periferiDRee.#!'s a%/ e2e#!'s- Reseptor dan efektor3.Dia&'am 2 sh!$s a %e)'!%e.Rajah 2 menunjukkan satu neuron.Dia&'am 2 Rajah 2Wha# is 1+Apakah X?AA4!%- AksonBDe%/'!%-endron0De%/'i#e-endritD 0ell 5!/*- !adan sel6. Ahma/ .i7s ). his .e%il "'!m #he 8!!'. Wha# #*.e !" a#i!% is #his+Ahmad mengambil pensilnya dari lantai. Apakah jenis tindakan itu?A A 'e8e4 a#i!% - "indakan re#eksB A a.illa'* a#i!% - "indakan kapilari0 A (!l)%#a'* a#i!% - "indakan terka$alD A% i%(!l)%#a'* a#i!% - "indakan luar ka$al9.Dia&'am 3 sh!$s a #*.e !" %e)'!%e.Rajah % menunjukkan sejenis neuron.Dia&'am 3 Rajah %:he %e)'!%e a''ies a% im.)lse "'!m&euron itu memba$a impuls dariA #he e2e#!' #! #he e%#'al %e'(!)s s*s#em- efektor ke sistem saraf pusatB #he e%#'al %e'(!)s s*s#em #! #he e2e#!'- sistem saraf pusat ke efektor0 #he 'ee.#!' #! #he e%#'al %e'(!)s s*s#em-reseptor ke sistem saraf pusatD #he e%#'al %e'(!)s s*s#em #! #he 'ee.#!'-sistem saraf pusat ke reseptor ;.Dia&'am 9 sh!$s #he im.)lse .a#h$a* i% %e'(!)s !!'/i%a#i!%.Rajah ' menunjukkan lintasan impuls dalam koordinasi saraf. Dia&'am 9Rajah 'Whih !" #he "!ll!$i%& 'e.'ese%#s R+Antara yang berikut( yang manakah me$akili R?A E*es-Mata BB'ai%) Otak0 Gla%/s-*elenjar DM)sle ) Otot Rajah 2 Wha# is la5ele/ S+Apakah yang berlabel S? A0e'e5')m-Serebrum B0e'e5ell)m-Serebellum 0S.i%al !'/-Saraf tunjang DMe/)la !5l!%&a#a -Medulla oblongata 1;. Dia&'am A sh!$s #he s#')#)'e !" a h)ma% 5'ai%. Whih !" #he .a'#s A, B, C !' D !%#'!ls #he 5!/* eB)ili5'i)m+Rajah 3menunjukkan struktur otak manusia. Manakah bahagian A( !( 4 danmenga$al keseimbangan badan?Dia&'am ARajah 31