ulangkaji edu 3103a

of 75 /75
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK EDU 3103 MURID & ALAM BELAJAR 1 TAN LAY YEN 2012

Upload: leeching-tan

Post on 24-Dec-2015

47 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

edu 3103

TRANSCRIPT

Page 1: Ulangkaji EDU 3103a

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK

EDU 3103MURID & ALAM BELAJAR

1TAN LAY YEN 2012

Page 2: Ulangkaji EDU 3103a

2

BAB 1

ALAM BELAJAR

TAN LAY YEN 2012

Page 3: Ulangkaji EDU 3103a

3

SOALAN 1

a. Senaraikan empat jenis permainan kategori main sosial

b. Terangkan tiga ciri main yang boleh merangsangpembelajaran dalam kalangan kanak-kanak

TAN LAY YEN 2012

Page 4: Ulangkaji EDU 3103a

4

JAWAPAN

( a ) kaedah pembelajaran – pengalaman langsung

1. Lawatan2. Kajian luar3. Eksperimen4. Projek5. Lakonan6. Permainan

( 6 markah )

TAN LAY YEN 2012

Page 5: Ulangkaji EDU 3103a

5

JAWAPAN

( b ) Prinsip pembelajaran – pembelajaran semulajadi

1. Daya ingin tahu dan keupayaan belajar secaralangsung.

2. Mengetahui dengan sendiri cara hendak belajarsesuatu

3. Berani mengaku tidak tahu & berani membuatkesilapan

4. Menghayati nilai intrinsik dalam perkara yang dipelajari

TAN LAY YEN 2012

Page 6: Ulangkaji EDU 3103a

6

JAWAPAN

( b ) Prinsip pembelajaran – pembelajaran semulajadi

5. Belajar dengan baik melalui interaksi dengan orangpelbagai peringkat usia

6. Belajar paling baik melalui pengalaman langsung7. Memerlukan masa yang mencukupoi untuk

bersama dengan keluarga8. Belajar dengan berkesan jika mereka merasa tenang

dan tidak merasa tertekan

( 4 markah )

TAN LAY YEN 2012

Page 7: Ulangkaji EDU 3103a

7

SOALAN 2

( a ) Senaraikan empat jenis permainan kategori main sosial

( b ) Terangkan tiga ciri main yang boleh merangsangpembelajaran dalam kalangan kanak-kanak

TAN LAY YEN 2012

Page 8: Ulangkaji EDU 3103a

8

JAWAPAN

( a ) Jenis permainan kategori main sosial

1. Main Unoccupied – tidab bermain dgn sesiapa/alat. Hanya berada di kawasan permainan.

2. Main diri sendiri – seorang diri.3. Main memerhati -4. Main selari – cara dan alat sama dengan rakan.

Tanpa interaksi5. Main asosiatif - sendiri tetapi berinteraksi,

bertanya dan meminjam6. Main koperatif – dalam kumpulan, mencapai

matlamat berkumpulan( 4 markah ) TAN LAY YEN 2012

Page 9: Ulangkaji EDU 3103a

9

JAWAPAN

( b ) Ciri main - merangsang pembelajaran

1. Penglibatan aktif2. Motivasi intrinsik3. Bebas untuk memilih4. Menyeronokkan5. Proses penyesuaian6. Penerokaan7. Simulasi

( 6 markah )

TAN LAY YEN 2012

Page 10: Ulangkaji EDU 3103a

10

SOALAN 3

Terangkan tiga ciri aspek fizikal dna dua ciri aspekpsikososial untuk pembentukan alam belajar yang kondusif.

( 10 markah )

TAN LAY YEN 2012

Page 11: Ulangkaji EDU 3103a

11

JAWAPAN

( a ) Aspek Fizikal

1. Keadaan fizikal selamat2. Keadaan teratur3. Alat lengkap dan sesuai4. Keadaan dan kemudahan infrastruktur5. Kedudukan bilik darjah6. Lain-lain jawapan yang munsabah

TAN LAY YEN 2012

Page 12: Ulangkaji EDU 3103a

12

( b ) Aspek Psikososial

1. Suasana mesra dan penuh kasih sayang2. Suasana selamat dan diterima serta dihargai3. Kepimpinan guru demokratik4. Persekitaran sekolah yang mengutamakan

hubungan, layanan dan pemenuhan keperluanmurid

5. Lain lain jawapan yang munasabah

TAN LAY YEN 2012

Page 13: Ulangkaji EDU 3103a

13

SOALAN 4

Terangkan dua kepentingan bagi setiap permainankognitif dan permainan sosial terhadap perkemangankanak.

TAN LAY YEN 2012

Page 14: Ulangkaji EDU 3103a

14

JAWAPAN

( a ) Permainan Kognitif

1. Memupuk pemikiran inovatif, kritis dan kreatif2. Meningkatkan keupayaan kognitif3. Membantu dalam menyelesaikan masalah4. Mempelajari konsep5. Mempelajari bahasa6. Lain lain jawapan yang munasabah

TAN LAY YEN 2012

Page 15: Ulangkaji EDU 3103a

15

JAWAPAN

( b ) Permainan sosial

1. Belajar cara berinteraksi secara positif dgn oranglain

2. Belajar menghormati hak orang lain3. Belajar menilai dan menghargai alam sekitar4. Latihan atau persediaan memasuki alam dewasa5. Lain lain jawapan yang munasabah

TAN LAY YEN 2012

Page 16: Ulangkaji EDU 3103a

16

SOALAN 5

( a ) Senaraikan tiga prinsip pembelajaran semulajadikanak-kanak mengikut John Holt ( 1995 )( 6 markah )

( b ) Dua aspek sosial yang dianggap sebagai iklimsekolah dalam alam belajar.

( 4 markah )

TAN LAY YEN 2012

Page 17: Ulangkaji EDU 3103a

17

JAWAPAN

( a ) Prinsip pembelajaran semulajadi John Holt

1. Mempunyai kekuatan daya ingin tahu dankeupayaan belajar secara alngsung tentang duniasekitarnya

2. Mengetahui dengan sendirinya cara hendakbelajar sesuatu

3. Memerlukan jumlah masa senyap yang banyakuntuk berfikir

4. Tidak takut mengaku tidak tahu dan beranimembuat kesilapan

TAN LAY YEN 2012

Page 18: Ulangkaji EDU 3103a

18

JAWAPAN

( a ) Prinsip pembelajaran semulajadi John Holt

5. Menghayati nilai intrinsik dalam perkara yang dipelajari mereka

6. Belaajr paling baik tentang hubungan denganorang lian melalui interaksi dengan pelbagaiperingkat usia

7. Belajar paling baik tentang dunia melaluipengalaman langsung

8. Memerlukan masa yg mencukupi utk bersamakeluarga

9. Tekakan akan menganggu pembelajaran merekaTAN LAY YEN 2012

Page 19: Ulangkaji EDU 3103a

19

JAWAPAN

( b ) Aspek iklim sekolah dalam alam belajar

1. Keluarga mesra dan penuh kasih sayang2. Persekitaran sekolah selamat3. Iklim bilik darjah sihat – mengutamakan

hubungan sesama murid, guru dengan murid, semangat kerjasama , kekitaan, toleransi, penghargaan

4. Keperluan fisiologi dan psikologi dipenuhi – mrudibermotivasi untuk memperkemabngkan potensidiri, belajar perkara baru, memanipulasikeupayaan diri sepenuhnya

( 4 markah ) TAN LAY YEN 2012

Page 20: Ulangkaji EDU 3103a

20

SOALAN 6

( a ) Senaraikan dua jenis main sosial

( b ) Senaraikan enam kepentingan main kepada kanak-kanak.

TAN LAY YEN 2012

Page 21: Ulangkaji EDU 3103a

21

JAWAPAN

( a ) Senaraikan dua jenis main sosial.

1. Main unoccupied2. Main memerhati3. Main diri sendiri4. Main selari5. Main assosiatif6. Main koperatif

( 4 markah )

TAN LAY YEN 2012

Page 22: Ulangkaji EDU 3103a

22

JAWAPAN

( b ) Senaraikan enam kepentingan main kepada kanak-kanak.

1. Belajar konsep2. Meningkatkan keupayaan kognitif3. Mempupuk pemikiran inovatif, kritis dan kreatif4. Memenuhi perasaan ingin tahu melalui penerokaan5. Membantu dalam menyelesaikan masalah6. Membantu kemahiran sosial

TAN LAY YEN 2012

Page 23: Ulangkaji EDU 3103a

23

JAWAPAN

( b ) Senaraikan enam kepentingan main kepada kanak-kanak.

7. Memahami dunia sekeliling8. Mempelajari bahasa9. Membantu murid mengatasi perasaan bimbinga dan

tertekan10. Membina kemhairan kendiri yang positif11. Memupuksikap bertanggungjawab12. Mempelajari peranan orang dewasa( 6 markah )

TAN LAY YEN 2012

Page 24: Ulangkaji EDU 3103a

24

SOALAN 7

( a ) Lima bentuk penyusunan bilik darjah – membantupembelajaran murid

( b ) Lima ciri komuniti pembelajaran

TAN LAY YEN 2012

Page 25: Ulangkaji EDU 3103a

25

JAWAPAN

( a ) Lima bentuk penyusunan bilik darjah – membantupembelajaran murid

1. Gaya auditorium2. Gaya bersemuka3. Gaya off-set4. Gaya seminar5. Gaya kluster

TAN LAY YEN 2012

Page 26: Ulangkaji EDU 3103a

26

JAWAPAN

( b ) Lima ciri komuniti pembelajaran.

1. Kolaborasi sesama murid melalui pembelajarankoperatif

2. Penglibatan murid dalam pengalaman berkolaborasibersama rakan sebaya mereka.

3. Sumber jaringan sokongan akademik4. Sumber jaringan sokongan sosial5. Fokus kepada pembinaan pengetahuan6. Fokus kepada pembinaan hasil pembelajaran

TAN LAY YEN 2012

Page 27: Ulangkaji EDU 3103a

27

SOALAN 8

( a ) Lengkapkan ciri setiap main sosial

( b ) Kepentingan permainan batu seremban kepadaproses pembelajaran kanak-kanak dari aspek emosi, psikomotor, sosial, moral dan kognitif.

TAN LAY YEN 2012

Page 28: Ulangkaji EDU 3103a

28

JAWAPAN

( a ) Lengkapkan ciri setiap main sosial

1. Solitari2. Pemerhati3. Selari4. Assositif5. Koperatif

* Rujuk buku untuk ciri main sosial di atas.

TAN LAY YEN 2012

Page 29: Ulangkaji EDU 3103a

29

JAWAPAN

( b ) Kepentingan permainan batu seremban kepadaproses pembelajaran kanak-kanak dari aspek emosi, psikomotor, sosial, moral dan kognitif.

1. Emosi meluahkan perasaan. keseronokan2. Psikomotor hubungan mata-tangan. Bina motor

halus3. Sosial menjalin hubungan sihat4. Moral daya saing sihat. Berkejasama5. Kognitif Kemahiran mengira. Operasi tambah

TAN LAY YEN 2012

Page 30: Ulangkaji EDU 3103a

30

SOALAN 9

Lima kepentingan persekitaran pembelajaran kondusifdalam proses pengajaran dan pembelajaran.

TAN LAY YEN 2012

Page 31: Ulangkaji EDU 3103a

31

JAWAPAN

Lima kepentingan persekitaran pembelajaran kondusifdalam proses pengajaran dan pembelajaran.

1. Masalah pengurusan bilik darjah dikurangkan2. Kehadirna murid bertambah baik3. P&p berjalan dengan lancar4. Bilik darjah berfungsi sebagai komuniti

pembelajaran5. Guru dan murid mempunyai sifat kekitaan dan

kepunyaan

TAN LAY YEN 2012

Page 32: Ulangkaji EDU 3103a

32

JAWAPAN

Lima kepentingan persekitaran pembelajaran kondusifdalam proses pengajaran dan pembelajaran.

6. Perkongsian pengetahuan dan pengalaman antaraguru dan murid. Suasana terbuka tanpa sebarangsekatan

7. Prestasi murid ditingkatkan

TAN LAY YEN 2012

Page 33: Ulangkaji EDU 3103a

33

BAB 2 & 3

PENGAJARAN & PEMBELAJARANTEORI PEMBELAJARAN

TAN LAY YEN 2012

Page 34: Ulangkaji EDU 3103a

34

SOALAN 1

Sejauhmanakah konstruktivisme boleh diaplikasikandengan berkesan di Malaysia? Berikan justifikasiberdasarkan contoh contoh secara teoretikal ataupraktikal

TAN LAY YEN 2012

Page 35: Ulangkaji EDU 3103a

35

JAWAPAN

Hujah Menyokong

1. Konsep sekolah bestari2. Pelajar juga perlu membina makna tersendiri apabila

memnemui maklumat baru3. Guru digalakkan menggunakan model

konstruktivisme seperti 5 E dalam sains4. Kerja ruman dan tugasan membenarkan pelajar

mengekspresi pemikiran sendiri

TAN LAY YEN 2012

Page 36: Ulangkaji EDU 3103a

36

JAWAPAN

Hujan tidak menyokong

1. Beban tugas guru berat2. Sistem pendidikan terlalu menekanan peperiksaan3. Guru tidak mahir dalam prinsip konstruktivisme4. Soalan peperiksaan menekanan ingat balik dan

kurang soalan pemikiran aras tinggi5. Kurang kemudahan dan sumber6. Konstruktisme mengambil masa terlalu panjang dan

kurang praktikal

TAN LAY YEN 2012

Page 37: Ulangkaji EDU 3103a

37

SOALAN 2

Bincangkan cara guru boleh menggunakan pengetahuantentang kapasiti terhad dalam ingatan jangka pendek(Model Pemprosesan Maklumat ) untuk mengajardengan berkesan.

TAN LAY YEN 2012

Page 38: Ulangkaji EDU 3103a

38

JAWAPAN

1. Guru gunakan alat pandang dengar dan bahanbantuan mengajar.

2. Guru merancang apa yang akan diajar. Elakkan input yang tidak berkaitan dan kurangkan beban kognitif

3. Guru gunakan rehearsal ( ulangan )4. Guru bantu murid membuat perkaitan5. Menguruskan maklumat dan kandungan secara

bersistem6. Gunakan nemonics seperti kata kunci, peg words

TAN LAY YEN 2012

Page 39: Ulangkaji EDU 3103a

39

SOALAN 3

Bincangkan cara cara yang boleh membantu guru mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

TAN LAY YEN 2012

Page 40: Ulangkaji EDU 3103a

40

JAWAPAN

1. Perancangan teliti agar murid terus berminat dgnpengajaran

2. Menyesuaikan rancangan mengajar dengan minatdan perkembangan murid

3. Bersiap sedia menghadapi kerenah dan tingkah lakumurid serta mengatasi tingkah laku yang menganggu

4. Menyediakan aktiviti yg mendorong penglibatanmurid eg perbincangan

5. Susunan kelas memudahkan interaksi

TAN LAY YEN 2012

Page 41: Ulangkaji EDU 3103a

41

JAWAPAN

6. Menetapkan peraturan yg mengurangkan salah lakumurid

7. Bimbingan terhadap murid8. Maklumkan aktiviti dan tugasan lebih awal supaya

murid bersiap sedia

TAN LAY YEN 2012

Page 42: Ulangkaji EDU 3103a

42

SOALAN 4

Rumusan Skinner tentang pembelajaran manusia.

TAN LAY YEN 2012

Page 43: Ulangkaji EDU 3103a

43

JAWAPAN

Rumusan Skinner tentang pembelajaran manusia.

1. q

TAN LAY YEN 2012

Page 44: Ulangkaji EDU 3103a

44

JAWAPAN

Rumusan Skinner tentang pembelajaran manusia.

1. Pembelajaran berlaku melalui pelaziman operana2. Peneguhan positif dan negatif mengukuh dan

mengekalkan tingkah laku3. Penghapusan berlaku jika peneguhan tidak

diberikan4. Organisasi boleh menguasai konsep diskriminasi

melalui proses pelaziman operan5. Diskriminasi penting untuk mencapai kejayaan

TAN LAY YEN 2012

Page 45: Ulangkaji EDU 3103a

45

SOALAN 5

Lima cara guru boleh menggunakan pembelajaran celikakal.

TAN LAY YEN 2012

Page 46: Ulangkaji EDU 3103a

46

JAWAPAN

Lima cara guru boleh menggunakan pembelajaran celikakal.

1. Galakan murid menggunakan celik akal untukmenyelesaikan maslaah pembelajaran

2. Bimbing murid menggunakan persepsi untukmenghubungkaitkan unsur dalam persekitaran

3. Menyampaikan pengajaran selangkah demiselangkah mengikut urutan yang sesuai

TAN LAY YEN 2012

Page 47: Ulangkaji EDU 3103a

47

JAWAPAN

Lima cara guru boleh menggunakan pembelajaran celikakal.

4. Bimbing murid menyelesaikan masalah dengan teknikmenyoal

5. Gunakan contoh khusus yg berkaitan untukmembimbing murid supaya menggunakan celik akalmereka demi mendapat kesimpulan atau generalisasi

6. Mengajar pengalaman baru berdasarkan tahapkeboleh murid dan pengalaman mereka

7. Bekalkan bahan pelajara yg lengkap supaya murid blhmenggunakannya utk menyelesaikan masalah

TAN LAY YEN 2012

Page 48: Ulangkaji EDU 3103a

48

SOALAN 6

Lapan fasa proses pembelajaran Gagne

TAN LAY YEN 2012

Page 49: Ulangkaji EDU 3103a

49

JAWAPAN

Lapan fasa proses pembelajaran Gagne.

1. Fasa motivasi2. Fasa tanggapan3. Fasa penyimpanan4. Fasa penahanan ( stor ingatan )5. Fasa mengingat kembali6. Fasa generalisasi7. Fasa prestasi8. Fasa maklum balas

* Sila rujuk buku untuk huraian terperinci.TAN LAY YEN 2012

Page 50: Ulangkaji EDU 3103a

50

SOALAN 7

Lima kemahiran berfikir secara kritis dan lima kemahiran berfikir secara kreatif

TAN LAY YEN 2012

Page 51: Ulangkaji EDU 3103a

51

JAWAPAN

Berfikir secara kritis1. Membanding beza2. Mengkategori3. Mencari4. Menghurai5. Menyusun6. Menakul7. Menganalisis8. Merumus dan meramal9. Membuat inferen10. Menilia maklumat

TAN LAY YEN 2012

Page 52: Ulangkaji EDU 3103a

52

JAWAPAN

Berfikir secara kreatif1. Menjana dan menghasilkan2. Meramal perkara baru3. Mensistesis4. Menghubungkait5. Mencipta analogi atau definisi6. Mereka cipta7. Mengarang8. melukis

TAN LAY YEN 2012

Page 53: Ulangkaji EDU 3103a

53

SOALAN 8

( a ) Jelaskan lima prinsip pembelajaran teorikonstruktivisme yang perlu diambilkira.

( b ) Huraikan mana mana lima lapan peringkat prosespembelajaran.

TAN LAY YEN 2012

Page 54: Ulangkaji EDU 3103a

54

JAWAPAN

Jelaskan lima prinsip pembelajaran teorikonstruktivisme yang perlu diambilkira.

1. Pembelajaran berpusakan murid2. Pengetahuan bermakna dibina murid3. Pemahaman dibentuk melalui analisis dan sintesis

pengalaman lalu4. Aktiviti pembelajaran menggabungkan doman kog,

afektif dan psikomotor.

TAN LAY YEN 2012

Page 55: Ulangkaji EDU 3103a

55

JAWAPAN

5. Refleksi membantu membentuk pengetahuan danpemahaman

6. Murid berperanan menentukan pembelajaransendiri.

7. Hasilan pembelajaran pelbagai dan sukar hendakdijangka

8. Menggalakkan murid berfikir dan mencuba idea baru

9. Menyokong dan mencabar pemikiran seseorangpelajar.

10. Guru berperanan sebagai fasilitator

TAN LAY YEN 2012

Page 56: Ulangkaji EDU 3103a

56

JAWAPAN

( b ) Huraikan mana mana lima lapan peringkat prosespembelajaran.

Peringkat 1 = motivasiPeringkat 2 = memberi perhatianPeringkat 3 = perolehan dan ingatanPeringkat 4 = ingat kembali dan retrievalPeringkat 5 = generalisasiPeringkat 6= prestasiPeringkat 7 = maklum balas dan peneguhan

TAN LAY YEN 2012

Page 57: Ulangkaji EDU 3103a

57

SOALAN 9

( a ) jelaskan empat prinsip dalam pembelajarankoperatif dalam model pembelajaran sosial

( b ) huraikan empat implikasi model pembelajaransosial terhadap pengajaran dan pembelajaran.

TAN LAY YEN 2012

Page 58: Ulangkaji EDU 3103a

58

JAWAPAN

( a ) jelaskan empat prinsip dalam pembelajarankoperatif dalam model pembelajaran sosial.

1. Kebergantungan positif2. Akauntabiliti individu3. Interaksi serentak4. Penglibatan seimbang5. Pembelajaran berstruktur

TAN LAY YEN 2012

Page 59: Ulangkaji EDU 3103a

59

JAWAPAN

( b ) huraikan empat implikasi model pembelajaransosial terhadap pengajaran dan pembelajaran

1. Pembelajaran berlaku melalui pemerhatian danpeniruan. Model dan program terbaik utkdicontohni. Aktiviti main peranan dan simulasi

2. Kukuhkan tingkah laku yg hendakl dijadikantiruan. Puji murid.

3. Guna rol model eg cara pertuturan, pakain dsb4. Pastikan murid dapat melihat model dgn jelas

TAN LAY YEN 2012

Page 60: Ulangkaji EDU 3103a

60

JAWAPAN

5. Ulang dan tegaskan langkah yang penting6. Paparkan hasil kerja murid terbaik7. Kendalikan aktiviti p&p secara kumpulan8. Guna kaedah yg memerlukan kerjasama dan

interaksi sosial eg koperatif

TAN LAY YEN 2012

Page 61: Ulangkaji EDU 3103a

61

SOALAN 10

( a ) bincangkan kekuatan dan kelemahan teoripembelajaran behavioris berbanding teoripembelajaran lain dalam menerangkan proses p&p

( b ) bincangkan perbezaan dan persamaan antarateori pembelajaran kogntif dan teori pembelajaransosial.

TAN LAY YEN 2012

Page 62: Ulangkaji EDU 3103a

62

JAWAPAN

Kekuatan

1. Pembelajaran bermula apabila wujudnya tindakbalas terhadap ransangan

2. Proses p&p akan diteruskan jika terdapat motivasiyg sesuai i.e penggerak yg dapat mendorongmurid untuk memikirkan erti ransangan itu

3. Proses p&p berdasarkan pelaziman , sesuatuperhubungan yg diberntuk drp mengaitkanstimuli dengan tindakbalas.

TAN LAY YEN 2012

Page 63: Ulangkaji EDU 3103a

63

JAWAPAN

Kekuatan

4. Bergunan dalam subjek yang melibatkankemahiran

TAN LAY YEN 2012

Page 64: Ulangkaji EDU 3103a

64

JAWAPAN

Kelemahan

1. Tidak blh digunakan untuk menjelaskan kesemuapembelajaran yg berlaku. Ketepikan aktivitimental.

2. Tidak dapat menjelaskan pembelajaran sepertimurid dapat mengecam pola bahasa baru dimana pengukuhan langsung tidak sesuaidigunakan.

TAN LAY YEN 2012

Page 65: Ulangkaji EDU 3103a

65

JAWAPAN

Kelemahan

3. Hasil kajian menunjukkan haiwan bolehmengubahsuai pola yg telah diperkukuhkanterhadap maklumat baru.

4. Pengajaran adalah berpusatkan kepada guru

TAN LAY YEN 2012

Page 66: Ulangkaji EDU 3103a

66

JAWAPAN

( b ) bincangkan perbezaan dan persamaan antarateori pembelajaran kogntif dan teori pembelajaransosial.

TAN LAY YEN 2012

Page 67: Ulangkaji EDU 3103a

67

JAWAPAN

( b ) bincangkan perbezaan dan persamaan antarateori pembelajaran kogntif dan teori pembelajaransosial.

Persamaan

1. Kedua duanya menerangkan mengenai prosespembelajaran dan kaitannya dengan minda

TAN LAY YEN 2012

Page 68: Ulangkaji EDU 3103a

68

JAWAPAN

Perbezaan

a. Pelopor -Kognitif : Koffka, Kohler, Piaget, Ausubel, Bruber, Gagne.Sosial : Bandura, Salomon

b. KonsepKognitif : pembelajaran proses dalaman.Sosial : pembelajaran adalah interaksi / pemerhatian dalam konteks sosial

TAN LAY YEN 2012

Page 69: Ulangkaji EDU 3103a

69

JAWAPAN

Perbezaan

c. Lokus pembelajaranKognitif : struktur dalaman kogntifSosial : Pembelajaran adalah perhubungan antaramanusia dengan persekitarannya.

d. Tujuan pendidikanKognitif : membina kesepaduan dan kemahiranutk belajar dengan lebih baik.Sosial : penglibatan dalam komuniti

TAN LAY YEN 2012

Page 70: Ulangkaji EDU 3103a

70

JAWAPAN

Perbezaan

e. Peranan guruKogntiif : untuk menyusun kandungan dalamaktiviti pembelajaranSosial : mewujudkan komuniti dalam latihan iaituperbincangan dan penglibatan boleh diwujudkan.

TAN LAY YEN 2012

Page 71: Ulangkaji EDU 3103a

71

SOALAN 11

( a ) Terangkan implikasi pembejaran koperatifterhadap p&p

( b ) huraikan dengan ringkas jenis pengajaranbestari

TAN LAY YEN 2012

Page 72: Ulangkaji EDU 3103a

72

JAWAPAN

( a ) Terangkan implikasi pembejaran koperatifterhadap p&p.

1. Menajamkan pemikiran melalui interaksi dgnorang lain.

2. Meningkatkan kemahiran berkerjasama3. Melatih murid berfungsi sebagai seorang ahli

pasukan4. Membantu memperkembangkan perspektif

individu

TAN LAY YEN 2012

Page 73: Ulangkaji EDU 3103a

73

JAWAPAN

5. Menperjelaskan idea murid6. Mengembangkan idea murid7. Murid lebih bersedia dalam penyiasatan atau

penerokaan dalam mencari maklumat secarakumpulan

8. Murid mampu mengenalpasti pelbagai perspektifsesuatu masalah

9. Memahami penaankulan di sebalik pelbagaipemikiran

10. Mempertajamkam kemahiran mendengar

TAN LAY YEN 2012

Page 74: Ulangkaji EDU 3103a

74

JAWAPAN

( b ) huraikan dengan ringkas jenis pengajaranbestari.

1. Pengajaran direktif2. Pengajaran mediatif3. Pengajaran generatif4. Pengajaran pemerhatian5. Pengajaran kontekstual6. Pengajaran metakognitif7. Pengajaran masa depan

TAN LAY YEN 2012

Page 75: Ulangkaji EDU 3103a

75

SEKIAN

TAN LAY YEN 2012