soalan ulangkaji bmm 3103

of 53/53
BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AHLI KUMPULAN: MOHAMED DANIAL BIN ABDUL GHANI N0RSYAHIDA BINTI ANI NORSYAFIQAH BINTI ZULKIFLI WAN NUR AZIEMAH IZYAN BINTI WAN HASHIM MINGGU ULANGKAJI SOALAN 25 - SOALAN 32

Post on 03-Jul-2015

1.890 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. BMM 3103PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAHMINGGU ULANGKAJISOALAN 25 - SOALAN 32 AHLI KUMPULAN: MOHAMED DANIAL BIN ABDUL GHANI N0RSYAHIDA BINTI ANI NORSYAFIQAH BINTI ZULKIFLI WAN NUR AZIEMAH IZYAN BINTI WAN HASHIM

2. SOALAN 25 Jelaskan peringkat-peringkat kefahaman membaca. 3. Peringkat-peringkatkreatif penilaian Inferens literal 4. literal Dari segi bahasa, literal bermaksud berasaskan makna sebenaratau makna biasa kata-kata yang digunakan; tegasnya bukanmakna kiasan atau makna yang tersirat. Tahap ini hanya memerlukan proses pemikiran biasa. Pembacahanya perlu mengingat dan menyatakan apa-apa yang terdapatdalam teks. Antara kemahiran literal ialah memahami maknaperkataan, termasuk menyatakan perkataan seerti dan perkataanberlawan bagi sesuatu perkataan yang terdapat dalam teks. 5. Kemahiran lain yang terlibat ialah memahamipenggunaan tanda baca, mengecam dan mengingat isiteks, dan menyatakan urutan peristiwa. Sebagai contoh, jawapan terhadap soalan-soalanyang berikut hanya memerlukan proses pemikiranliteral yang sangat mudah: 1. Apakah peristiwa yang berlaku pada petang itu? 2. Di manakah peristiwa itu berlaku? 6. Tahap literal termasuk juga keupayaan menyatakan atau mengungkapkan kandungan bacaan dengan kata-kata lain tanpa mengubah makna atau maksud asalnya. Istilah yang lazim digunakan untuk kebolehan ini ialah memparafrasa. 7. inferens Dari segi bahasa, inferens bermaksudkesimpulan yang dibuat berdasarkan faktaatau asas tertentu. Tahap ini memerlukan proses pemikiran yangkompleks. Pembaca perlu menggunakanmaklumat literal dan pengetahuan sedia adauntuk membuat kesimpulan. Antara kemahiran pemahaman yang terlibatialah menyatakan sebab akibat, membandingbeza, mengesan tujuan penulis, mengesan ideatersirat, membuat analogi, dan membuatramalan. 8. Jawapan terhadap soalan-soalan yangberikut menggunakan tahap kefahamaninferens:1. Ada ikan masak gulai,Bulan terang pagi hari;Kalau tuan bijak pandai,Apakah binatang keris di kaki? 9. keupayaan pembaca menunjukkan hubungansebab dan akibat yang terdapat dalam teks. Misalnya, murid diminta mengenal pastihubungan sebab dan akibat yang tiadapetunjuknya dalam teks. Jika petunjuk hubungan sebab dan akibat ituterdapat dalam teks, tahap kefahaman ituhanya pada peringkat literal sahaja. Termasuk juga dalam tahap kefahamaninferens ini ialah keupayaan memberikaninterpretasi terhadap unsur-unsur bahasaseperti kiasan, peribahasa dan metafora. 10. penilaian Tahap ini memerlukan proses pemikiran yanglebih kompleks jika dibandingkan dengan tahapinferens. Antara kemahiran pemahaman yang terlibatialah menilai sama ada sesuatuperistiwa, watak, atau isu merupakan realitiatau fantasi; sama ada sesuatu penyataanialah fakta atau pendapat; sama ada sesuatupenyataan ialah propaganda atau kebenaran;dan menilai kewajaran, ketepatan, dankesesuaian tindakan watak dengan memberialasan. 11. kreatif Dari segi bahasa, kreatif bermaksud mempunyai kebolehanmencipta, menghasilkan, dan mengembangkan sesuatu idea baharu danasli. Lazimnya, bahan bacaan yang digunakan termasuk dalam kategori kreatifjuga seperti puisi, cerpen dan drama. Sebagai contoh, seseorang yangberasa bahawa dirinya hidup bersama-sama watak-watak dalam sesuatucerita yang sedang dibacanya dikatakan menghayati cerita itu. Antara kemahiran memahami yang tergolong dalam tahap kreatif pulaialah keupayaan menyatakan keberkesanan gaya bahasa dan gayapenulisan untuk menimbulkan kesan yang diharapkan seperti keinsafandalam diri pembaca. 12. SOALAN 26Bincangkan aspek-aspek yang sesuai dinilai bagi kemahiran bertutur. 13. Penilaian kemahiran bertutur dinilai dari segi Sebutan, Tekanan, Jeda, Intonasi Tatabahasa, Kelancaran Dan Kefasihan 14. 1. Sebutan Kecekapan berbahasa murid-murid jelas apabilapelajar mahir mengenal huruf dan bunyi setiapabjad ,suku kata, perkataan, rangkai kata danayat. Selain melatih murid-murid menyebut dengantepat, mereka juga perlu bertutur dengan betulmengikut bunyi,ejaan dan makna. Biasanya kesalahan menyebut sering berlaku dikalangan murid-murid bahasa kedua. Gangguan bahasa ibunda yang seringmenghalang pembelajaran mereka. 15. 2. Tekanan Satu cara menyebut perkataan,frasa atau ayatdengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dania bertujuan untuk menandakan keras ataulembut sesuatu pengucapan. Dalam Bahasa Malaysia ,tekanan tidakmembezakan makna tetapi hanya untukpercakapan atau bacaan yang baik dan berkesan. Untuk menandakan tempat atau aspek yangperlu diberi perhatian.. 16. 3. Jeda Disebut sebagai persendirian. Unsur ini digunakan untuk memisahkanelemen-elemen lingustik seperti perkataan,rangkai kata atau ayat. Jeda digunakan sebagai hentian sebentar. Lambang jeda ditanda seperti ini # danapabila digunakan ia boleh membawa maknayang berbeza 17. 4. Intonasi Keadaan yang menaik dan menurun sewaktusesuatu ayat dilafazkan. Kadangkala disebut nada suara. Intonasi ayat dalam Bahasa Malaysia biasanyatidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayatyang dituturkan. Intonasi boleh menurun,menaik, mendatar, meninggi dan sebagainya. Misalnya, Ayat Tanya mempunyai intonasi yangmenaik di akhir ayat manakala Ayat Penyatamempunyai intonasi yang menurun. 18. 5. Tatabahasa: adalah system, peraturan atauundang-undang yang menggabungkanperkataan untuk membentuk ayat. Antaraaspek yang dinilai ialah fonologi, morfologidan sintasis. 19. 6. Kelancaran Kelancaran bermaksud boleh bertutur ataubercakap dengan baik dan kemas. Dinilai melalui kelancarannya menyampaikanidea, pandangan atau hujah yangbaik, bernas, licin dan teratur. 20. 7. Kefasihan Kefasihan bererti boleh bercakap bukan sahajadalam bentuk yang kemas,teratur, dan lancartetapi boleh membunyikan kata ataumenyebut perkataan yang dituturkan itusecara tepat dan jelas. Hal ini bererti seseorang itu menuturkanbahasa itu seperti seorang penutur jati. 21. Soalan 27Jelaskan cara-cara mengesankelemahan kemahiran lisan dan cara membaikinya. 22. Cara-cara mengesan kelemahan kemahiran lisan Dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturanmereka kettika menjalankan gerak kerja /aktiviti lisan. Guru boleh membuat pengesanan khusus denganmerangka, membina serta melaksanakan ujian lisan yangantara lain menguji keupayaan murid untuk: Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa. Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen lingusitik bahasa. Memahami konsep dan maksud perkataan/ayat. Melakukan auding yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran. Mendengar secara kritikal. 23. Guru boleh mengesan dengan menganalisarakaman-rakaman yang dibuat berdasarkankepada sebutan-sebutan atau pengujaranmurid-murid. Guru boleh menguji kefahaman muridmengenai perkara-perkara yang didengarnyadengan menyediakan item-item soalan yangkhusus berkaitan auding. 24. Cara membaiki kelemahan lisan Guru sendiri menjadi model sebagai penuturyang baik untuk ditiru oleh murid. Guru mempergiatkan lagi gerak kerja / aktivitilisan untuk murid. Guru memperbanyakkan latih tubi sebutandan intonasi terutama kelemahan khususmurid-murid. Guru mempelbagaikan aktiviti dalampengajaran dan pembelajaran. 25. Guru menjalankan peneguhan sertapengukuhan serta merta. Guru menggabungjalinkan lisan dengankemahiran bacaan dan tulisan dalampengajaran dan pembelajaran. Guru mewujudkan situasi-situasi yangmenggalakkan murid melalui susun aturtempat duduk, pertandingan dan sebagainya. 26. Soalan 28Apa yang dimaksudkan dengan kontrakpembelajaran?Jelaskan fungsi dan cara penilaian melalui kontrak pembelajaran ini 27. Definisi Kontrak PembelajaranDikenali sebagai perjanjian pembelajaran.Merupakan suatu persetujuan / konstrak antara guru dengan pelajar berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis. 28. Fungsi Melatih pelajar membuat refleksi dan andaianserta ramalan terhadap proses danperancangan tugasan. Memberi peluang pelajar menentukanmatlamat pembelajaran masing-masingmengikut minat dan keupayaan sendiri. Menghasilkan kerja yang terancang. Membantu pelajar membuat refleksisepanjang proses kerjanya. 29. Cara Penilaian Melalui pelbagai cara ikut tahap penglibatanpelajar iaitu; Penetapan objektif tugasan. Hasil pembelajaran Penilaian 30. Penetapan objektif tugasan Objektif ditentukan oleh guru sementarapelajar menetapkan pelaksanaannya ATAU Beberapa set objektif disarankan olehguru, pelajar memilih mana-mana yangdifikirkan sesuai ATAU Pelajar merangka beberapa objektif, dankemudian pilih mana-mana palingsesuai dengan persetujuan guru. 31. Hasil pembelajaran Pelajar bertanggungjawab terhadap strategipembelajaran, bentuk tugasannya (sama adadalam bentuk portfolio, laporankajian, rencana dll) Jenis atau bentuk hasil pembelajaran telahditentukan oleh guru. 32. Penilaian Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistempengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaantugasan ATAU Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedahpenilaian keseluruhan proses pelaksanaantugasan ATAU Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru danpelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan ATAU Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. Guruhanya memantau penilaian tersebut untuk menjaminkesahan dan kebolehpercayaannya. 33. Jelaskan dengan alasan yang munasabahprinsip-prinsip penyoalan yang wajar diamalkan oleh para guru semasamembuat penilaian secara penyoalan 34. Pembentukan soalan Aras soalan hendaklah sesuai mengikutumur, kebolehan dan pengalaman pelajar. Guru haruslah merancang jenis-jenis soalanyang berkaitan sebelum aktiviti pengajarandimulakan.contohnya soalan betul salah, isitepat kosong. Padankan bersesuaian dengankanak-kanak prasekolah. Perkataan dan istilah yang digunakan haruslahmudah difahami oleh kanak-kanak. Sesuaidengan peringkat umur contohnya istilah yangtidak sesuai digunakan sepertirumuskan, tafsirkan, buat hipotesis dansebagainya. 35. Bentuk soalan hendaklah diubah dari masa kesemasa untuk menarik minat pelajar.Contohnya siapa, kenapa, bila, apa dan lain-lain lagi. Bentuk soalan yang mendorong pelajarberfikir. elakkan soalan yang mengandungijawapan sendiri seperti bumi kita berbentuksfera yang besar, betulkah? Bentuk soalan haruslah ringkas, tepat danjelas. 36. Teknik mengemukakan soalan Untuk menggalakkan setiap pelajarmemikirkan jawapan ,guru haruslahmengemukakan soalan terlebihdahulu, berhenti sekejap untuk memberi masamereka berfikir, kemudian menyebut namanyasupaya menjawab. Tujukan soalan kepada seluruh klas dan bukankepada pelajar cerdas sahaja. Elakkanmemberi soalan mengikut susunan tempatduduk pelajar dalam kelas. 37. Untuk memastikan semua pelajar mengambilperhatian terhadap jawapan yang diberi olehseorang pelajar , guru boleh memanggilseorang pelajar lain Mengulang jawapan pelajar itu. Untuk menarik perhatian pelajar guru hanyamenyebut soalan sekali sahaja dengan syaratsebutan guru cukup lantang dan jelas didengaroleh semua pelajar. Pastikan juga semuapelajar telah bersedia mendengar soalan guru 38. Penerimaan jawapan pelajar Pujian hendaklah diberikan kepada pelajar yangtelah memberi jawapan yang betul untukmenggalakkan pelajar berusaha memberijawapan dengan baik. Elakkan amalan mengulangi jawapan pelajar. Iniakan menggalakkan pelajar lain tidakmemperdulikan jawapan yang diberi oleh pelajar. Jika jawapan yang diberi adalah baik danpenting, minta pelajar lain mengulangi jawapanitu. 39. Jika jawapan kurang lengkap, minta pelajar lainmelengkapkannya atau guru boleh memberi maklumatkepada jawapannya. Jika pelajar tidak boleh menjawab,guru bolehmengubah aras soalan ke peringkat yang lebih rendahatau memberi petua-petua yang berkaitan. Guru hendaklah melarang pelajar memberi jawapansecara beramai-ramai. Memberi jawapan secaraberamai-ramai bukanlah tujuan menyoal. Elakkan diri daripada mengejek pelajar yang memberijawapan salah atau jawapan bersifat bodoh. Ini untukmendorong pelajar supaya sentiasa berusaha dan cubamenjawab soalan guru. 40. SOALAN 30 Jeniskan empat teknikpengujian untuk menguji kemahiran mendengar. 41. Sebaik-baiknya kemahiran mendengar ini diujiberdasarkan konteks yang sebenar. Oleh sebab situasi di sekolah menghadapikekangan untuk mendapatkan kontekstersebut, jadi guru perlu menyediakan konteksyang berupa simulasi dan sampel daripada situasimendengar tersebut. Antara teknik bagi menguji kemahiranmendengar itu ialah:i. Ujian Mendengar Petikanii. Ujian Mendengar Paragrafiii. Ujian Imlak Iv. Memadankan pendengaran dengan gambar 42. i. Ujian Mendengar Petikan Petikan tidak diedarkan kepada pelajar keranaini bukan kemahiran membaca. Pelajar hanyadikehendaki mendengar petikan yang dibacaoleh guru dan kemudiaannya menjawabsoalan yang ditanyakan. 43. ii. Ujian Mendengar Paragraf Paragraf yang dimaksudkan dalam teknik ini ialahperenggan kecil. Dalam teknik ini paragraf pendek yang diperdengarkan(dibacakan dengan nyaring) oleh guru berasingan darisegi cerita, tema atau isinya, dan tidak berkaitan antarasatu dengan yang lain. Setiap paragraf merupakan satu petikan yang diambildaripada sumber yang berlainan. Sesuatu ujian itu mungkin terdiri daripada beberapapetikan (paragraf) A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Setiap petikan mempunyai 2 atau 3 soalan yangberkaitan dengannya. 44. iii. Ujian Imlak Sebagai satu ujian kemahiran mendengar telah diutarakan oleh Oller(1979). Menurut beliau, ujian imlak bukanlah semata-mata ujian tentang ejaanmalahan lebih daripada itu. Bagi beliau, imlak menguji konstrak kemahiran mendengar dalamsesuatu bahasa dan kefahaman mengenainya dalam bahasa yangdidengar. Seseorang itu tidak mungkin faham bunyi bahasa yang diperdengarkandalam imlak sekiranya dia tidak faham struktur linguistik bahasatersebut, sama ada dari segi fonologi (sistembunyi), tatabahasa, perbendaharaan kata dan semantik (sistemmaknanya). 45. Dengan itu, imlak tepat menguji kefahamanpendengaran dalam sesuatu bahasa, danbukan ejaan semata-mata. Kemahiran mengeja menjadi penting keranapendengar dikehendaki menulis semula apa-apa yang didengarnya dalam ujian imlak. Ujian imlak yang dimaksudkan oleh Oller ialahmenulis semula sesuatu keratan (petikanparagraf) yang diperdengarkan. 46. Guru hanya membacakan bahan yang sesuai yangtelah dipetik daripada buku atau majalah. Darisegi tindak balas pelajar, mereka dikehendakimendengar dengan teliti, memahami apa yangdidengar dan menulis semula apa yang didengar. Teknik ini dianggap sesuai bagi peringkat rendahdan menengah. Pemeriksaan danpemarkahannya adalah secara objektif; danketekalan pengukuran antara pemeriksa adalahsangat tinggi. 47. SOALAN 31Mengapakah kemahiranpertuturan penting dan perludiajarkan di sekolah? 48. KONSEP PERTUTURAN Pertuturan ialah gabungan bunyi-bunyi bahasayang dilafazkan Pertuturan berlaku pada peringkat produksi. Iaberlaku setelah si penutur itu dapatmendengar dan memahami dengan baik apayang didengarnya Aspek fizikal, kesihatan, persekitaran, danjantina boleh mempengaruhi kemahiranbertutur 49. Individu lebih banyak belajar bertutur melaluipengalaman daripada kecerdasan otaknya Pertuturan yang baik boleh dikuasai denganmemberi tumpuan kepada aspekfonologi, struktur, intonasi dan penguasaansistem bunyi yang lain 50. KEPENTINGAN KEMAHIRAN PERTUTURAN Membolehkan murid menyebut dengan jelas Membolehkan murid menyampaikan ataumelahirkan pendapat peribadi Murid dapat menunjuk arah dengan betulkepada sesiapa yang bertanya kepada merekaberkaitan arah Bertemu ramah Murid dapat memberi penerangan danmemberi alasan 51. Membolehkan murid membina soalan untukmencari maklumat Membolehkan murid bertukar-tukar pendapatdan maklumat Murid dapat melaporkan peristiwa danmemberi sesuatu huraian dengan tepat Bertutur secara bertatasusila Murid dapat bertutur dengan menggunakanbahasa yang tepat dan sesuai denganpendengar dan situasi 52. SOALAN 32 APAKAH PERKARA-PERKARA YANGPERLU DIPERTIMBANGKAN SEMASA MENYEDIAKAN INSTRUMENPENILAIAN LISAN 53. Soalan, pernyataan, ilustrasi dan bahanrangsangan perlu jelas dan mudah difahami Aktiviti/bahan boleh merangsang muridmengeluarkan idea Pelbagai bentuk soalan seperti soalanbertumpu dan bercapah digunakan untukmerangsang murid berfikir Aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehanmurid