tugasan 1 ( kewangan)

Download TUGASAN 1 ( Kewangan)

Post on 07-Jul-2018

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 TUGASAN 1 ( Kewangan)

  1/21

  PPP6114 - PENGURUSAN KEWANGAN UNTUK

  PENTADBIR SEKOLAH

  TUGASAN:

  BAB 1 : PENGENALAN KEWANGAN SEKOLAH KEPADA PEMIMPIN

  SEKOLAH

  AHLI KUMPULAN :

  NAMA NO MATRIK NO IC NO TEL

  NOOR ADLEYNNA REZA

  BINTI AZMAL MOKHTAR

  M20152001421 820924045182 017-3969321

  MOHD KHAIRUL DARIMI

  BIN ABDU RANI

  M20152001340 820430115777 014-7247969

  ISMADY BIN ISMAIL M20152001291 820221055229 016-3384044

  PENSYARAH:

  DR. SYED ISMAIL BIN SYED MOHAMAD

  FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI

 • 8/19/2019 TUGASAN 1 ( Kewangan)

  2/21

  2

  BAB 1

  PENGENALAN KEWANGAN SEKOLAH KEPADA PEMIMPIN SEKOLAH

  OBJEKTIF PEMBELAJARAN

   Ant! "#$%&t'( )n* 'n*'n +',' .%//' %n*%n/n K%n*n S%&"/ &%+

  %.'.'n S%&"/ '/

  i. %/$! t &" &%n*n %&"/ +' M/)' ii. %/$! +t .%n*%t' %!&%.#n*n &%n*n %&"/ iii. %/$! t "/'' &%n*n +' %&"/ iv. %/$! t #n*n %.#')n &%n*n +%n*n !%t' %/$! v. %/$! t .%n)%/%'&n ./ #%!&'tn '-' %. +/.

  %n*!n &%n*n %&"/

  PENGENALAN

  S%&t"! %n+'+'&n #'n) .%n+t %!nt&n &%n*n t%!t'n**' +!'+

  &%!$n In' +'%##&n &%'n*'nn &%!$n .%/'t %n+'+'&n %#*' %.n*&'n #*'

  .%.# n%*! .%n$ n 2020 S%&"/ !%n+ #'n) +'#')'

  %%nn) "/% &%!$n .%//' K%.%nt%!'n %n+'+'&n *'n %!nt&n &%

  %&"/-%&"/ .%//' #tn %n+'+'&n N%*%!' %#%/. .' &% %&"/-

  %&"/ %!nt&n )n* +'*'&n %!/ +'#%/n$&n .%n*'&t n+n )n* t%/

  +'t%t&n %%!t' )n* t%!&n+n* +/. B& n+n K%n*n "/% %!&nn

  S%&"/ !n %!#%n+!n !t-!t %&%/'/'n* )n* +'&%/!&n "/% B*'n

  K%n*n K%.%nt%!'n %n+'+'&n M/)' +n #tn %n+'+'&n N%*%!'

  %n*%t +n *! #%! ! .%n*'&t )!t +n %!t!n )n* t%/ +'t%t&n

  %n*!n &%n*n %&"/ )n* #%!&%n .%!&n / t %& )n*

  %nt'n* +/. .%n%nt&n &%$)n %%# %&"/ K%,%&n %%"!n* *!

  #%! +/. .%n*!&n n* %&"/ %nt'n* #&n $ +!' %*' .%n*!&n

  %!nt&n )n* +'%+'&n &%!$n t%t' +!' %*' &!%t''t' .%n.# .#%! 

  %n+tn nt& %&"/ S%&"/ )n* #'& #&n $ +t .%n*!&n n*

  t%t' $* +t .%n*'/&n .#%! %n+tn %n+'!' 

  ISI KANDUNGAN

 • 8/19/2019 TUGASAN 1 ( Kewangan)

  3/21

  3

  Penen!"!n Ke#!n!n Se$%"!& $e'!(! Pe)*)'*n Se$%"!&

  K%n*n .%!&n n+' #*' .%n%nt&n (n*' %%# "!*n'' +t #%!$/n

  +%n*n #'&  B%*'t $* +%n*n %!nn &%n*n +' 'nt't' %n+'+'&n +' %!'n*&t

  %&"/ %n*!n &%n*n %!/ +'t+#'! +%n*n ,%& +n #%!%.t +'#%/n$

  +n +'! .%n*'&t tt,! )n* #%t/ %!t +t .%.%n' .t/.t "!*n''

  *! &%n*n #"/% +'%!"/%' %,&n) + . &'n' %n*%t +n *! #%! 

  %/& %nt+#'! %&"/ +'%!tn**n*$#&n %%nn) nt& .%!n,n*

  .%n*! .%n*/ %!t .%n%nt&n %n*!n &%n*n +' %&"/n) +%n*n

  ,%& +n #%!&%n %nt+#'!n !t +n &%n*n %&"/ +/ t%!t&/& +

  %!nt&n )n* t%!+t +' # A&t %/$!n 1961 +n A,,"nt : A+'t R/%

  1962 '& %&"/ +'&%%n+&' .%n)'.n &n +n !%&"+ /'n )n* #%!&'tn

  +%n*n %.!n +n t%t %n)t K%n*n Tnn #%!&%nn tn &%n*n

  )n* #! #%!// %!/ +'&%.&&n &%+ '& +'t t'+& /%t +!'+ 31 M,

  + %t' tn %n*%t +n *! #%! $* +'%!tn**n*$#&n +/.

  .%n%nt&n %nt+#'!n &%n*n %&"/ +'&%n+/'&n .%n*'&t %!t!n-%!t!n

  )n* t%/ +'t%t&n +/. %!'nt K%n*n %n*%t +n *! #%! +'&%%n+&'

  .%n*&$' +n .%.t' %*/ !"%+! &%n*n ) %n*!n &%n*n

  %&"/ #%!$/n +%n*n #'& %n*!n &%n*n +' %&"/ +t +'/&n&n

  +%n*n 't%.t'& +/ #%!*ntn* &%+ %$ .n &%.'!n &%'.'nn +n

  '& %n*%t t *! #%!n)

  S%/& %n*! &%n*n %&"/ %n*%t +n *! #%! %!/ #%!tn**n*$#

  %n #*' .%!n,n* .%n*! +n .%n*/ %!t .%n%nt&n %n*!n

  &%n*n +' %&"/ +%n*n ,%& +n #%!&%n ; Z'+t"/ A&./' 2003

 • 8/19/2019 TUGASAN 1 ( Kewangan)

  4/21

  4

  >S%. %*' %n*/ +/ #%!tn**n*$# .%/&n&n &%$'#n

  &%n*n %$#t .'n*-.'n* +%n*n %.!n Tn**n*$# t%!%#t +/

  .%.n*t +%n*n %$!n) %*/ n* . )n* tt +'t%!'. "/% t +'

  # !n .%!%& .%n)'.nn) +%n*n %/.t %!t $* #%!tn**n*$#

  %&'!n) &n )n* +'&%.&&n "/% .%!%& t +' # & .%!%& +'+t'

  t'+& #%t/ S%#!n* %!&'/n &%$'#n 'n' &%+ %*' /'n %n+&/ +'#t

  +%n*n !n #%!t/' B*'.nn %"!n* %*' 't %,! .n) t'+&

  t%!/% +!' tn**n*$#n) %n+'!' %t%/ %!&'/n +'#t?

  %n*!n .#%!-.#%! &%n*n "!*n'' %n+'+'&n +/ n*t %nt'n*

  &%!n .#%!-.#%! &%n*n +/ t%!+ $'& %n+& +'#n+'n*&n +%n*n

  &%%!/n %. )n* %.&'n #%!t.# K%!$n %nt' .%.t'&n %t'

  !'n**'t )n* +'%!nt&&n .%.#%!' /n*n )n* "t'.. D%n*n &t /'n

  &%.'!n +/. %n*!n &%n*n .%.#"/%&n %%"!n* %n*%t t *!

  #%! .%.#t &%tn &%n*n )n* #'$& nt& %&"/n)

  S$%' Ke#!n!n Se$%"!& (* M!"!+,*!

  A"*!n Tn!* M!,$

   A/'!n tn' .& +' %&"/ +'&%n/' %#*' t%!'.n +n n*tn In) %!/

  .%.n)' 't%. %!%&"+n )n* t%!t! nt& .%n*%/&&n +!'+ #%!/&n)

  &%'