sirah nabawiyah 51: era baru

of 18 /18
Sirah Nabawiyyah Era Baru ( Ringkasan )

Author: abunailah

Post on 05-Jul-2015

539 views

Category:

Education


13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad ShallaLlahu 'alaihi wa sallam beserta hikmah dan teladan yang bisa dipetik. [Note: untuk powerpoint, dapat di download di http://pptsirahnabawiyah.wordpress.com/]

TRANSCRIPT

  • 1. Sirah NabawiyyahEra Baru(Ringkasan)

2. Meningkatnya TekananEra Baru DakwahIQRO Foundation, Sydney, Australia 3. Meningkatnya TekananTawaran AnehMeningkatnya Tekanan dan Ide Membunuh Nabi IQRO Foundation, Sydney, Australia 4. Tawaran Aneh Kebencian dan permusuhan Quraisy belum padam. Quraisy hendak menukar RasuluLlah dengan Imarahbin Walid bin al-Mughirah. Berkata Abu Thalib: ! ! .Demi Allah, sungguh jelek apa yang kalian tawarkan kepa-daku.Kalian memberiku anak kalian untuk aku beri makandan aku berikan anakku kepada kalian untuk kemudian kalianbunuh? Ini, demi Allah, sampai kapanpun tidak akan terjadi.IQRO Foundation, Sydney, Australia 5. Meningkatnya Tekanan danIde Membunuh Nabi Quraisy semakin meningkatkan tekanan. Kecelakaan pada Utbah bin Abu Lahab. Ia adalah (bekas) menantu Nabi . Ia menghina Nabi sedemikian rupa. ( ( : : Saat mendengar doa Nabi tsb, berkata Abu Lahab:... : . ) (Wahai anakku, Demi Allah, saya tidak bisa mengamankan-mudari doanya. Saat Utbah pergi berdagang, terwujudlah doa Nabi .[Lihat Tafsir Ibnu Katsir pada Surat An-Najm]IQRO Foundation, Sydney, Australia 6. Bahkan merencanakan untuk membunuh Nabi , kare-namendapati semua strategi mereka sia-sia. Cara usang dalam menghancurkan dakwah, yaitu de-nganberusaha menyingkirkan perintis/pemimpinnya. Utbah bin Abu Muaith mencekik Nabi ; Abu Bakar melepaskan Nabi dari Uqbah seraya berkata:Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengata-kanTuhanku adalah Allah?... Pemuka kafir Quraisy mengeroyok Nabi ; yang laludibubarkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq yang me-ngatakanperkataan serupa di atas sambil menangis. Abu Jahal hendak menginjak leher Nabi saat sujud.Saat hendak melakukan, ia melihat parit api. BersabdaNabi : [Andai iamendekatiku, malaikat akan menyambar anggota badannyasatu per satu (H.R. Muslim)]; Lalu turunIQRO Foundation, Sydney, Australia 7. Ayat Tentang Abu Jahal 6) Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, 7) karenadia melihat dirinya serba cukup. 8) Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulahkembali (mu). 9) Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, 10)seorang hamba ketika dia mengerjakan salat, 11) bagaimana pendapatmu jikaorang yang melarang itu berada di atas kebenaran, 12) atau dia menyuruhbertakwa (kepada Allah)? 13) Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarangitu mendustakan dan berpaling? 14) Tidakkah dia mengetahui bahwasesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? 15) Ketahuilah, sungguh jikadia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, 16)(yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. 17) Maka biarlah diamemanggil golongannya (untuk menolongnya), 18) kelak Kami akan memanggilmalaikat Zabaniyah, sekali-kali jangan, 19) janganlah kamu patuh kepadanya;dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan). (Q. S. Al-Alaq: 6-19)IQRO Foundation, Sydney, Australia 8. 6) Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,7) karena dia melihat dirinya serba cukup. 8) Sesungguhnya hanyakepada Tuhanmulah kembali (mu). : mengandung ancaman. : dengan lam yang berfungsi mengukuhkan. : merasa dirinya berkecukupan dan lalai dari Yang MahaMemberi nikmat; sehingga menjadi sombong dan merasa takmemerlukan pihak mana pun. : mengingatkan semua pihak bahwa pada akhir-nyasemua akan kembali pada Nya; baik shalih, maupun thalih(durhaka), baik orang taat atau maksiat. [Fii Zhilal] 9) Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, 10) seoranghamba ketika dia mengerjakan salat, Berkaitan dengan tindakan Abu Jahal seperti telah disebut-kan,yang hendak menginjak leher Nabi saat sujud.IQRO Foundation, Sydney, Australia 9. :Abu Jahal. : RasuluLlah . Walau diturunkan bagi Abu Jahal, namun juga berlaku bagi tiaporang yang melakukan hal yang sama; dalam bentuk nakirah. 11) bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di ataskebenaran, 12) atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)? Pendapat pertama: Ceritakanlah kepada-Ku tentang keadaansi lalim ini. Jika ia menghiasi dirinya dengan pekerti orangshalih, mengajak pada kebajikan dan takwa kepada Allah,bukankah hal itu lebih baik baginya daripada kekufuran danmelarang orang lain berlaku taat kepada Nya. [Al-Maraghi] Pendapat kedua: Bagaimana pendapatmu jika orang yang ka-mularang ini berada di jalan yang lurus sepak terjangnya, a-taudia menyuruh bertakwa melalui ucapannya, sedang eng-kaumenghardiknya dan mengancamnya bila ia mengerjakanshalat. [Ibnu Katsir, Al-Qurthuby]IQRO Foundation, Sydney, Australia 10. 13) Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan danberpaling? 14) Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Melihatsegala perbuatannya? Bagaimana pendapatmu jika perbuatan mungkar sebelumnyaditambah lagi dengan perbuatan mungkar yang lebih buruk:mendustakan Kitab Allah dan berpaling dari iman. [Fii Zhilal] Ketahuilah bahwa Allah Melihat pendustaan dan keberpa-lingannyaserta pelarangannya pada yang melakukan shalat. 15) Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscayaKami tarik ubun-ubunnya, 16) (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakanlagi durhaka. Ini adalah ancaman yang terang-terangan dengan mengguna-kankata-kata keras dan tegas. : Ubun-ubun; yang merupakan bagian fisik yang dido-ngakkanorang yang aniaya dan sombong itu. [Fii Zhilal]IQRO Foundation, Sydney, Australia 11. 17) Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya), 18)kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, : Malaikat juru siksa. : Dari Ibnu Abbas : Bahwa dahulu RasuluLlah sering mela-kukanshalat di Maqam Ibrahim. Maka lewatlah kepadanya AbuJahal bin Hisyam, lalu berkata: Hai Muhammad, bukankah sayasudah melarangmu dari melakukan ini? RasuluLlah mengancamAbu Jahal. Maka Abu Jahal berkata: Hai Muhammad, dengan apa-kahengkau mengancamku? Ketahuilah, Demi Allah, sesungguhnyaaku adalah penduduk lembah ini yang paling banyak pendukungnya.Maka Allah Menurunkan: IQRO Foundation, Sydney, Australia 12. : . : .Berkata Ibnu Abbas : Seandainya Abu Jahal memanggil golo-ngannya(para pendukungnya), niscaya saat itu juga MalaikatAdzab akan mengambilnya. Imam Tirmidzi mengatakan bahwahadits ini Hasan Shahih. 19) janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimukepada Tuhan). Sekali-kali jangan! Jangan kamu patuhi orang yang melarangshalat dan dakwah. Sujudlah kepada Tuhanmu dan dekatkan-lahdirimu kepada Nya dengan melakukan ketaatan dan iba-dahkepada Nya. [Fii Zhilal] : Dari Abu Hurairah bahwa RasuluLlah bersabda: Tempatyang paling dekat bagi seorang hamba kepada Tuhannya ialah saat iasedang sujud, maka perbanyaklah berdoa (padanya). [HR. Muslim]IQRO Foundation, Sydney, Australia 13. Era Baru DakwahDi tengah meningkatnya tekanan, Allah BerkenanMenolong Agama-Nya melalui Singa-NyaIslamnya Hamzah Silsilah Hamzah Keutamaan Hamzah Hikmah dan PelajaranIQRO Foundation, Sydney, Australia 14. Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ke-Islaman-nya Hamzah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin AbduManaf bin Qushay bin Kilab al-Quraisyi. Abu Jahal mencaci & melecehkan RasuluLlah di Shafa, bah-kanmemukul kepala Beliau dengan batu hingga berdarah. Budak perempuan AbduLlah bin Judan memberitahukanHamzah bin Abdul Muthalib (paman Nabi ). Hamzah mendatangi Abu Jahal dan memukulnya denganbusur hingga luka parah, seraya berkata: ) (Apakah engkau mencaci-maki keponakanku, padahal aku seagamadengannya, dan aku berkata seperti yang ia katakan? Silakan engkaubalas, jika engkau sanggup! Masuk Islamnya Hamzah menguatkan posisi dakwah.IQRO Foundation, Sydney, Australia 15. Silsilah Hamzah MurrahKilab YaqzhahZuhrah QushayAbdu ManatWuhaibAbdu ManafIQRO Foundation, Sydney, AustraliaMakhzumImranAidzAmrHalah Abdul Muthalib FathimahHamzahHasyimAbdu ManafWahbAminah AbduLlahNabi Muhammad 16. Keutamaan Hamzah Paman, dan saudara susu Nabi , bergelarSinga Allah ) .) : : ( ( ... Dari Ibnu Abbas berkata, bahwa RasuluLlah bersabda: Penghu-lupara syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muththalib Penerima Bendera Islam pertama. [Al-Maghazi karya Al-Waqidi] Ayat yang Hamzah termasuk di dalamnya. : : : } { ]: 19 [ : "Dari Qais bin 'Ubad berkata, aku mendengar Abu Dzarr bersumpah dengansuatu sumpah yang isinya bahwa sesungguhnya ayat ini: Inilah dua golongan(Mu'min dan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Rabbmereka (QS al-Hajj ayat 19) diturunkan untuk mereka yang melakukan perangtanding pada perang Badar. Mereka adalah Hamzah, 'Ali, 'Ubaidah bin Al-Ha-rits,'Utbah dan Syaibah, putra Rabi'ah dan Al Walid bin 'Utbah. Dishalatkan Nabi dan para Sahabat tidak kurang dari 70 kali.IQRO Foundation, Sydney, Australia 17. Hikmah dan Pelajaran[Kisah Islamnya Hamzah ] Akar potensi kebenaran dalam hati tumbuh saat melawankezhaliman dan kesewenang-wenangan; Seringkali penindasan ahlul bathil melahirkan simpati padaIslam yang justru lahir dari barisan ahlul bathil sendiri. Kegigihan hati (pihak yang terzhalimi) yang meluluhkan hati. Kemampuan dakwah melihat potensi itu & memanfaatkan-nya; karena andai orang seperti Hamzah tidak langsungbertemu dengan dakwah kenabian, maka simpati dan potensikebenaran yang telah lahir dapat layu dan pupus. Kontemporer: Banyak pihak bersimpati, bahkan masuk Islam,saat Islam ditekan, seperti banyak terjadi di dunia barat. Pengaruh kewibawaan dan kepribadian dalam dakwah [**].IQRO Foundation, Sydney, Australia[**] Lihat notes PPT 18. Semoga Allah Berkenan Menganugerahi kita Ampunandan Ridha Nya Allahumma Shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaashalaitaala aali Ibraahiim wa baarik alaa Muhammad wa alaa aaliMuhammad kamaa barakta alaa aali Ibraahiim, fil alaamiina innaKaHamiidum-MajiidUntuk Download Powerpoint, Kunjungi: