sirah nabawiyah - mustafa sibaie

Click here to load reader

Post on 07-Jun-2015

1.262 views

Category:

Documents

70 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

www.dakwah.info 1SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W. PENGAJARAN & PEDOMAN *** Dr. Mustafa as-Syibaie *** KANDUNGAN PRAKATA3 PENDAHULUAN5 Keistimewaan Sirah Nabi s.a.w.5 Sumber rujukan Sirah Nabi s.a.w.10 Al-Quran al-Karim10 Sunnah yang Sahih11 Syair Arab pada Zaman Kerasulan12 Kitab-kitab Sirah12 BAHAGIAN 1: KEHIDUPAN BAGINDA SEBELUM DIUTUSKAN SEBAGAI RASUL 15 Peristiwa-peristiwa Sejarah15 Pengajaran dan Pedoman18 BAHAGIAN 2: PERMULAAN WAHYU SEHINGGA HIJRAH KE HABSYAH22 Peristiwa-peristiwa Sejarah22 Pengajaran dan Pedoman25 BAHAGIAN 3: SELEPAS HIJRAH KE HABSYAH HINGGA HIJRAH KE MADINAH28 Peristiwa-peristiwa Sejarah28 Pengajaran dan Pedoman30 BAHAGIAN 4: HIJRAH SEHINGGA NABI STABIL DI MADINAH33 Peristiwa-peristiwa Sejarah36 Pengajaran dan Pedoman36 www.dakwah.info 2BAHAGIAN 5: PEPERANGAN RASUL S.A.W. 44 A)Peristiwa-peristiwa Sejarah44 1.Ghazwah Badar al-Kubra 44 2.Ghazwah Uhud47 3.Ghazwah Bani Nadhir51 4.Ghazwah al-Ahzab 52 5.Ghazwah Bani Quraizoh54 6.Ghazwah al-Hudaibiyyah 56 7.Ghazwah Khaibar 59 8.Ghazwah Mu'tah.60 9.Ghazwuh al-Fath62 10. Ghazwah Hunain63 11. Ghazwuh Tabuk65 B)Pengajaran dan Pedoman66 BAHAGIAN 6: PERISTIWA PENTING SELEPAS PEMBUKAAN MAKKAH SEHINGGA KEWAFATAN RASUL S.A.W.82 a)Ghazwah Hunain82 b)Meruntuhkan Patung Berhala 99 c)Ghazwah Tabuk104d)Hajjatul Wada (Haji Selamat Tinggal )107 e)Pengutusan Tentera Usamah110 f)Kewafatan Rasulullah s.a.w.112 g)Pengajaran113 www.dakwah.info 3PRAKATA SegalapujibagiAllahyangmengutuskanparaRasul-Nyadenganmembawa keterangan dan petunjuk. Tujuannya agar mereka mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, dan menunjukkan kepada mereka jalan Allah Yang Maha Agung lagi Terpuji. Selawatdansalamkeatassebaik-baikRasuldansemulia-muliapendakwah;Saidina Muhammads.a.w.,penyudahsegalarasul.OlehituAllahmenjadikansirahnyasebagai contoh teladan kepada setiap mukmin dalam semua aspek kehidupan mereka; kecil dan besar. Syariat yang dibawa Baginda juga adalah penyudah segala syariat. Oleh itu Allah menjadikan risalahBagindasebagairisalahyangpalingsempurna,memenuhikeperluanmanusiadi pelbagai suasana dan zaman. Selawat dan salam ke atas Baginda s.a.w. dan para sahabatnya yangmembawapetunjuklagiberbakti;golonganyangdiketahuiAllahkesejahteraanfitrah, kebenaranaqidahdankeagunganpengorbananmereka.LantaranituAllahmemuliakan merekamelaluitanggungjawabmenyampaikanrisalahIslamkepadaseluruhmanusiadi mukabumiini.Merekasanggupmengalirkandarahdanmeninggalkantanahairdemi memperjuangkanrisalahIslam.Merekamelakukansemuaitusehinggaberjayamenunaikan tanggungjuwab yang diamanahkan, menyampaikan risalah, memberikan nasihat kerana Allah dan Rasul-Nya. Mereka memiliki jasa kepada kemanusiaan yang tidak mampu digambarkan. SetiaporangIslamterhutangbudikepadamerekasehinggahariKiamat.Semogakeredhaan Allahmenjadimilikmerekadanmiliksesiapasahajayangmenyintaimerekaserta memperjuangkan panji-panji dakwah selepas mereka sehingga hari kiamat. Catatan ini saya tulis secara tergesa-gesa dan ketika itu saya sedang sakit tenat. Iaitu selepassayamenyampaikannyadalambeberapakuliahkepadamahasiswatahunpertama FakultiSyariah.Dalamcatatantersebutsayacungkilkanbeberapaaspekqudwahyang terdapatdalamsirahRasulullahs.a.w..SetiapindividuIslam,parapendakwah,ulamadan fuqahahendaklahmenelitidansentiasamenelitisirahBagindas.a.w..Supayamereka memilikikemuliaanlantaranmengambilteladandaripadaRasulullahs.a.w..Agarmereka jugamampumembukapintukejayaandakwahkepadamanusiadanmendapatkeredhaan Allahsertasegalaamalnyaditerima.Mudah-mudahanmerekamendapatkemuliaanberada bersama Rasulullah s.a.w. di dalam syurga yang kekal abadi. Sesungguhnya Allah berfirman: ... ` !# `&! `z` M _ f? $F`s? ` {# $#z $ 9 ` 9# `9# DansesiapayangtaatkepadaAllahdanRasul-Nya,akandimasukkanoleh AllahkedalamSyurgayangmengalirdaribawahnyabeberapasungai, merekakekaldidalamnya;danitulahkejayaanyangamatbesar.(An-Nisa': 13) Saya membahagikan perbincangan ini berdasarkan metodologi berikut; A.Muqaddimah. Ia mengandungi dua perbincangan; Membincangkan keistimewaan sirah Rasulullah s.a.w. dan faedah mempelajarinya. Membincangkan sumber sirah dan rujukannya yang sahih. www.dakwah.info 4 B.Fiqh sirah. la mengandungi 10 bahagian Kehidupan Baginda sebelum diutuskan menjadi Rasul Kehidupan Baginda selepas menjadi Rasul sehingga hijrah ke Habsyah Kehidupan Baginda selepas hijrah ke Habsyah sehingga hijrah ke Madinah. Penghijrahan Baginda sehingga kedudukan Baginda stabil di Madinah. Peperangan Baginda bermula dari peperangan Badar sehingga Pembukaan Makkah. Perkembangan Islam di semenanjung tanah Arab selepas Pembukaan Makkah.1 Kehidupan Baginda selepas Pembukaan Makkah sehingga kewafatan. Ciri-ciri perundangan Islam di Madinah. AkhlakBagindasertafitnah orientalis dan missionaris. Pengaruh Baginda dan risalahnya kepada alam. Saya memohon kepada Allah agar memberi taufiq kepada saya untuk meneliti dengan detilSirahNabis.a.w.dalamtempohmasayangsingkatdantergopoh-gapahini.Supaya matlamat pengajaran subjek ini di Kuliah Syariah dapat dicapai. Pihak Kuliah Syariah sedang berusahamenanamminatkepadaparamahasiswadanmahasiswinyaagarmempelajari pengajianSirahBagindayangbersih.Olehitumerekaakanmembawanilai-nilaidan pengajaransirahkedalamjiwamereka.Hasilnya,sikapistiqamah,perjalananhidupyang bersih dan usaha-usaha pengislahan yang mereka lakukan akan menjadi teladan kepada orang ramai.Hinggaseolah-olahRasulullahs.a.w.hidupdalamkehidupanumatIslamumpama sinaranmentariyangmenyinarikegelapankehidupanmereka.lamembekalkantenaga kepada hati, akal dan tingkah laku mereka. Lantaran itu kemurniaan, istiqamah dan idealisme masyarakatIslamdapatdikembalikan.Sekaligusbakalmenempatkanmerekasekalilagidi persadakepimpinandanpenerajubangsa-bangsadidunia.FirmanAllahTaalamengenai umat Islam dapat dicapai sekali lagi: G. z & M_z& $=9 ''? `9$/ ? 69# `? !$/ 9 # `& = G69# %3 9 #z 9` `9# `Y2& )9#Kamu(wahaiumatMuhammad)adalahsebaik-baikumatyangdilahirkan bagi(faedah)umatmanusia,(kerana)kamumenyuruhberbuatsegala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dankeji),sertakamupulaberimankepadaAllah(dengansebenar-benar iman). (Ali 'Imran: 110) Mustofa as-Sibaie Damsyik, Ramadhan 1381H 1 Bahagian 6 hingga Bahagian 10 tidak sempat dibahaskan oleh penulis mengikut pembahagian ini. Dalam Bahagian 6, beliau hanya mengulas beberapa pengajaran daripada berbagai peristiwa penting yang berlaku selepas Pembukaan Makkah sehingga kewafatan Baginda s.a.w.. Bahagian 6 ini ditulis di bawah topik, "Peristiwa-peristiwa penting yang berlaku selepas Pembukaan Makkah sehingga kewafatan Rasul s.a.w." (pent.) www.dakwah.info 5PENDAHULUAN Keistimewaan Sirah Nabi s.a.w. SirahNabis.a.w.mempunyaipelbagaikeistimewaanyangmenjadikanpengajiannya satukepuasanroh,akaldannilaisejarah.Pengajianinijugamenjadikemestianulama, pendakwahkepadaAllahdanpengislahsosial.Pengajianinimenjaminmerekamampu menyampaikanSyariahkepadaorangramaidenganpendekatanyangmenarik.Ini membuatkanorangramaimelihatSyariahumpamaKhalifahMuktasim;tempatberlindung ketikaberlakukacaubilaudanhuruhara.Pengajianinijugaakanmembukahatidanjiwa manusiauntukmenerimapendakwah.Denganitu,pengislahanyangdiseruolehpara pengislahlebihmenghampirikejayaandanlebihmenepatisasaran.Kamiringkaskan keistimewaan Sirah Nabi s.a.w. yang paling menonjol dalam perbincangan berikut: Pertama: Sirah Nabi s.a.w. istimewalantaran iamerupakansirahyangmenceritakan sejarah nabi utusan Allah ataupun sejarah keagungan seorang tokoh islah yang paling sahih. SirahRasulullahs.a,w.telahkitaterimamelaluisusurgalurilmiahyangpalingtepatdan palingpasti(KitaakanrnelihatnyaketikamembincangkansumberrujukanSirah).Susur galurilmiahinitidakmemberiruanguntukkitameraguikebenaranperistiwabesardan pentingyangberlaku.Iajugamemudahkankitamengesanperistiwadanmukjizatyang ditokoktambaholehakalyangjahildangemarmenambahkansifat-sifatmengkagumkan kepadaRasulullahs.a.w.padazaman-zamanterkemudianmelebihiapayangdikehendaki AllahdanRasul-Nya.Diamenyangkatokoktambahinibolehmenunjukkankemuliaan kedudukan, kesucian risalah dan keagungan perjalanan hidup Baginda. Keistimewaan sirah yang sahih lagi tiada sebarang keraguan ini, tidak terdapat dalam mana-manasirahrasul-rasulAllahterdahulu.SirahMusaa.s.yangadapadahariinitelah bercampuradukantaraperistiwa-peristiwanyayangsahihdenganpemalsuandanpindaan yang dimasukkan oleh Yahudi. Kita tidak dapat merujuk kepada Taurat yang ada kini untuk memahamisirahMusaa.s.yangsebenar.RamaipengkritikBaratmeraguikandungan sesetengahsafarnya(surah-surahdalamTaurat).Sebahagianmerekamemutuskansecara pasti bahawa sesetengah safar itu tidak ditulis pada masa Musa a.s. hidup atau sebaik sahaja selepas kematiannya. la hanya ditulis setelah berlalu tempoh masa yang lama tanpa diketahui siapakahpenulisnya.FaktainisahajasudahcukupmenyebabkankesahihansirahMusaa.s. yangterdapatdidalamTauratdiragui.Justeruitu,orangIslamtidakdapatberimandengan kesahihansirahnyamelainkanapayangdinyatakandalamal-Quranal-KarimdanSunnah Nabawiyyah yang sahih. Pertikaian yang sama juga diperkatakan terhadap sirah Isa a.s.. Injil-injil yang diiktiraf secara rasmi oleh gereja-gereja Kristian hanya diperakui selepas beratus-ratus tahun kematian al-Masih. Tanpa sebarang kewajaran ilmiah, Injil- injil ini dipilih daripada ratusan Injil yang tersebar luas di tangan penganut Kristian ketika itu. Apatah lagi, hubung kait Injil-injil ini dengan penulisnya tidak disahkan melalui susur galurilmiahyangmemuaskanhati.latidakdiriwayatkandengansanadyangbersambung hinggakepadapenulisnya.ParapengkritikBaratjugaberselisihmengenaisesetengahnama penulis tersebut, siapakah mereka? Pada zaman manakah mereka hidup? Jika keraguan ini timbul terhadap sirah rasul-rasul selaku tukuh agama yang tersebar luasdidunia,keraguanyanglebihkuatberlakuterhadapsirahtokoh-tokohagamadanahli falsafahlainyangbilanganpengikutnyadiduniamencapairatusanjutaorang.Contohnya, BuddhadanConfucious.Kisahhidupmerekahanyaberlegardikalanganpengikutmereka sahaja.Iatidakmempunyaiasal-usulyangdiperakuidaripadakacamatakajianilmiah.la hanyalahdiambilsecaratergesa-gesaolehparasamisesamamereka.Setiapgenerasi www.dakwah.info 6menokok tambah riwayat generasi sebelumnya. Mereka menambah riwayat-riwayat berunsur lagendadankhurafatyangtidakdapatdipercayaiolehakalyangcerdasdanbebasdaripada ketaksuban kepada agama-agama itu. Olehitu,kitadapatisirahyangpalingsahihdanpalingditerimapakaisecara mutawatir ialah sirah Muhammad, Rasulullah s.a.w. Kedua: Kehidupan Rasulullah s.a.w. pada setiap peringkat hidupnya amat jelas; sejak perkahwinan bapa Baginda, Abdullah dengan ibu Baginda, Aminah sehingga Baginda s.a.w. wafat.Kitamengetahuibanyakperkaratentangkelahiran,zamankanak-kanak,zaman remaja,sumberpencarianBagindasebelumkenabiandanpengembaraan-pengembaraannya keluarMakkahsehinggalahAllahrnengutuskannyasebagaiRasulyangmulia.Kitajuga mengetahui secara lebih detil, jelas dan sempurna setiap hal ehwal Baginda selepas perutusan tersebutdaripadasetahunkesetahun.InimenjadikansirahBagindas.a.w.jelasdanterang seumpama matahari. Sebagaimana kata sesetengah pengkritik Barat: Muhammad s.a.w. satu-satunya tokoh yang lahir di bawah sinaran matahari. Fenomenasepertiinitidakmudahdidapatidikalanganmana-manarasulyang terdahulu.KitatidaktahusesuatupuntentangMusaa.s.ketikazamankanak-kanak,zaman remajamahupunsumberpencariannyasebelumkenabian.Kitahanyamengetahuisedikit sahajaberkenaankehidupanbagindaselepaskenabian.Initidakmemberigambaran sempurnaberkenaankeperibadiannyakepadakita.HalyangsamadiperkatakantentangIsa a.s.Kitatidakmengetahuiapa-apatentangzamankanak-kanaknyamelainkanapayang diceritakan oleh Injil-injil hari ini. Injil menceritakan bahawa baginda telah memasuki haikal Yahudidanberbincangdenganpendita-penditanya.Inilahsatu-satunyakejadianyang disebutkantentangzamankanak-kanaknya.Selanjutnya,kitatidakmengetahuihalehwal beliauselepaskenabianmelainkanperistiwayangberkaitandengandakwahdansedikit tentang cara hidupnya. Manakala selain daripada itu adalah perkara yang dilitupi kabus tebal. Dimanakah kedudukanmaklumatini berbanding denganmaklumat yang disebutkan olehsumber-sumbersirahyangsahih?Sumber-sumberinimenyebutkansecaradetil kehidupanperibadiRasulkitasepertimakan,bangun,duduk,pakaian,rupabentuk,gaya, percakapan,interaksidengankeluarga,ibadat,solatdanpergaulanBagindadenganpara sahabatnya.BahkanpendetilandalammeriwayatsirahBagindahinggaketahapmereka menyatakan kepada kita bilangan uban di kepala dan janggut Baginda s.a.w.. Ketiga: Sirah Rasulullah s.a.w. menceritakan perjalanan hidup seorang manusia yang dimuliakanAllah dengan risalah-Nya. Namuniatidakmengeluarkan Baginda daripada sifat kemanusiaannya.KehidupanBagindatidakdisertakandengandongeng-dongeng,jugatidak ditokoktambahdengansifatketuhanan,samaadasedikitmahupunbanyak.Apabilakita bandingkanhalinidengancerita-ceritayangdiriwayatkanolehorangKristiantentang perjalananhidupIsaa.s.,penganutBuddhatentangGauthamaBuddha,penyembahberhala tentang tuhan sembahan mereka, akan jelas kepada kita perbezaan nyata antara Sirah Baginda s.a.w.dansirahmereka.Lantaranperbezaanini,iamemberikesanjangkapanjangkepada tingkahIakukemanusiaandankemasyarakatanpengikut-pengikutmereka.Dakwaan ketuhanankepadaIsaa.s.danGauthamaBuddhamenyebabkanmerekaberduatidakboleh menjadicontohteladankepadamanusiadalamkehidupanperibadidankemasyarakatannya. Sebaliknya, Muhammad s.a.w. akan terus menjadi model manusia yang kamil kepada sesiapa yanginginhidupbahagiadanmuliadarisegidiri,keluargadansuasanapersekitarannya. Oleh yang demikian, Allah Taala berfirman dalam kitab-Nya yang mulia: www.dakwah.info 7)9 %. 39 !# `& m 9 %. #`_ !# 9# z#Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yangbaik,iaitubagiorangyangsentiasamengharapkan(heredaan)Allah dan (balasan baik) hari akhirat. (Al-Ahzab: 21) Keempat:SirahRasulullahs.a.w.meliputisetiapsudutkemanusiaanyangdimiiiki manusia.IamenceritakankepadakitaperjalananhidupMuhammads.a.w.selakupemuda yang amanah dan berakhlak mulia, iaitu sebelum Allah memuliakan Baginda dengan risalah-Nya.IaturutmenceritakankepadakitaperjalananhidupRasulullahsebagaipendakwah kepadaAllahyangmencaricarapalingefektifuntukmemastikandakwahnyaditerima.Ia jugameriwayatkanBagindasebugaipendakwahyangmencurahtenagadanusahayang maksimumuntukmenyampaikanrisalahnya.Begitujuga,iamenceritakankepadakita perjalanan hidup Baginda sebagai ketua Negara yang mengasas sistem ampuh dan jitu untuk negaranya.Bagindamelindunginegaranyaitudenganpenuhwaspada,ikhlasdanjujur.Ini menjamin negara tersebut untuk berjaya. SirahmenceritakankepadakitaperjalananhidupRasulsebagaiseorangsuamidan bapa yang mempamerkan sikap belas kasihan, hubungan yang baik serta memberi perbezaan jelasantarayangmanahak danmana kewajipan untuksuami,isiteri dananak-anak. Iajuga menceritakan perjalanan hidup Rasul selaku pendidik dan pemberi tunjuk ajar yang menyelia pendidikanparasahabatBagindadenganpendidiknnyangideal.Bagindamemindahkan nilai-nilaipendidikanitudaripadarohaninyasendirikedalamrohanimereka,daripada jiwanya kepada jiwamereka. Ini mendorong mereka untuk cuba mencontohi Baginda dalam sehalus-halusperkarasehinggalahkesebesar-besarperkara.Begitujuga,iamenceritakan kepadakitaperjalananhidupRasulselakuseorangtemanyangmelaksanakankewajipan persahabatansertamemenuhikomitmendanadab-adabnya.Inimenjadikanparasahabat Baginda mengasihinya sebagaimana mereka mengasihi diri mereka sendiri. Bahkan melebihi kasihmerekakepadakeluargadankaumkerabatmereka.SirahBagindajugamenceritakan kepadakitaperjalananhidupseorangpahlawanyangberani,panglimaperangyangjaguh, politikus yang berjaya, jiran yang amanah dan pengikat janji yang jujur. Pendekkata:SirahRasulullahs.a.w.meliputisemuaaspekkemanusiaandalam masyarakat.InimenjadikanBagindacontohteladanyangbaikuntuksetiappendakwah, panglima,bapa,suami,kawan,pendidik,politikus,ketuanegaradandemikianlah seterusnya... Kitatidakdapatikesyumulansepertiiniatauhampirsamadengannyadalamcatatan sejarah yang masih kekal pada kita; catatan sejarah berkenaan sirah rasul terdahulu, pengasas agamadanfalsafahyangterdahulumahupunyangterkemudian.Musaadalahmodel pemimpinumatyangtelahmenyelamatkanumatnyadaripadabelenggupengabdian.Ia menerangkankepadakitakaedah-kaedahdanprinsip-prinsipyangsesuaiuntukmisiitu sahaja.Akantetapikitatidakdapatidalamsirahbaginda,keteranganyangbolehdijadikan contoh teladan kepada pahlawan perang, pendidik, politikus, kepala negara, bapa, atau suami. Isaa.s.pulamenjadimodelseorangpendakwahyangzuhud,meninggalkanduniadalam keadaan dia tidak mempunyai harta, rumah atau barang. Namun dalam catitan sirahnya yang terdapatditanganorang-orangKristian,beliautidakmewakiliseorangpanglimaperang, ketuanegara,bapa,atausuami(keranadiatidakberkahwin),penggubalperundangan,atau lain-lain lagi yang ditunjukkun oleh Sirah Muhammad s.a.w.. Perihal yang sama berlaku pada Buddha,Confucious,Aristotle,Plato,Napoleondanlain-lainlagitokoh-tokohsejarah. Merekahanyalayakmenjadicontohteladan(sekiranyamerekalayakmenjadicontoh www.dakwah.info 8teladan)untuksatuaspekdaripadapelbagaiaspekkehidupan,iaitudalambidangyang merekaterserlahdanterkenaldengannya.Satu-satunyamanusiadalamsejarahyangboleh menjadicontohteladanuntuksemuagolongan,semuapemilikpelbagaibakatdansemua manusia ialah Muhammad s.a.w.. Kelima:SirahMuhammads.a.w.adalahsatu-satunyasirahyangmemberidalilyang tidakdiraguitentangkebenaranrisalahdankenabianBagindakepadakita.Iaadalah perjalananhidupseorangmanusiakamil.Bagindamengharungikehidupanbersama dakwahnyadenganmendapatkejayaandemikejayaan;Bukandengancaraperistiwa-peristiwapelikyangmelanggaradatkebiasaanmahupunmukjizat.Bahkansemata-mata dengancarayangnormal.Bagindas.a.w.berdakwah,laludisakiti,menyampaikanrisalah, seterusnyamemperolehipenyokong.Jikaterpaksaberperang,Bagindaberperang.Baginda seorangyangbijaksanadanmendapattaufiqdalamkepimpinannya.Ketikahampirwafat, dakwahBagindatelahberkembangmeliputiseluruhsemenanjungtanahArab.Dakwahnya tersebar melalui cara iman (keyakinan), bukan dengan cara paksaan atau kemenangan perang. BagisesiapayangmengetahuipegangandanbudayamasyarakatArabketikaitu, penentanganmerekamelaluipelbagaicarasehinggaketahapmerancangpembunuhun Baginda,mengetahuiketidakseimbangankekuatanBagindadenganpihaklawandalam setiappertempuranyangBagindamenangi,mengetahuitempohmasayangterlalusingkat dalammenyampaikanrisalahsehinggakefawatanBagindaiaitu25tahun,semuaini memberikankeyakinanbahawaMuhammadadalahbenar-benarpesuruhAllah.Kurniaan Allahkepadabagindasepertitabah(thabat),kekuatan,keupayaanmempengaruhdan kemenanganjugamenunjukkanBagindabenar-benarseorangnabi.Allahtidakakan mendokong sesiapa yangmendustakan-Nya. Dokongan Ilahi ini adalah dokongan yang unik dalam sejarah. SirahRasulullahs.a.w.membuktikankepadakitakebenaranrisalahBagindahanya melaluibukti-buktilojikyangbolehditerimaakal.Mukjizatyangberlakubukanlahfaktor utamaorangArabberimandengandakwahBaginda.BahkankitatidakdapatiBaginda mempunyaimukjizatyangmenyebabkanorangkafiryangingkarmenjadiberimankerana mukjizattersebut.Walaubagaimanapun,mukjizatberbentukmaterialtetapmenjadihujah dalamberhadapandenganmerekayangmenyaksikannya.Suatuyangpastibahawaorang Islam yang tidak pernah melihat Nabi s.a.w. dan tidak pernah menyak-sikan mukjizat, mereka berimandengankebenaranrisalahBagindahanyakeranabukti-buktilojikyangqatiedan masukakalyangmenunjukkankebenarandakwaankenabiannya.Diantarabuktitersebut ialah: al-Quran al-Karim. Ia merupakan mukjizat yang boleh diterima oleh akal. Mukjizat ini menyebabkansetiapmanusiaberakallagibersikapadildaninsafpastiberimandengan kebenaran dakwaan kerasulan Muhammad s.a.w.. Iniberbezasamasekalidengansirahparanabiterdahuluyangdisimpanolehpara pengikutnya.Sirahparanabiterdahulumenunjukkankepadakitabahawaorangramai berimansetelahmelihatmukjizatdanperkarapelikyangmenyalahiadatberlakukepada rasul-rasultersebut.Merekaberimantanpameletakkanakalsebagaihakimdalammenilai prinsip-prinsip dakwah para rasul tersebut, seterusnya tunduk kepadanya. Contoh palingjelas ialahsirahnabiIsaa.s..Dalamal-Quran,Allahmenceritakankepadakitabahawaantara tunggakutamayangAllahberikankepadanabiIsaa.s.untukmeyakinkanorangYahudi tentangkebenaranrisalahnyaialahboluhmenyembuhkanorangbutadanpenyakitkusta, merawatpenyakit,menghidupkanorangmatisertamemberitahukaumnyaapayangmereka makan dan apa yang tersimpan di rumah mereka. Semua ini berlaku dengan izin Allah Azza-wajalla.Mukjizat-mukjizatinimenjadipenyebaborangramaiberimankepadaNabi'Isa secaraberamai-ramai.Inilahyangdiriwayatkanolehkitab-kitabInjilkepadakita.Namun, www.dakwah.info 9merekaberimandenganIsaa.s.bukansebagairasul,bahkansebagaituhandananaktuhan (MahasuciAllahdaripadaperkaraini).Inilahyangdiceritakanolehal-Qurankepadakita. Selepas pemergian nabi Isa a.s., agama Kristian tersebar melalui perkara luar biasa dan pelik yang menyalahi adat kebiasaan. Safar Kerja Rasul-Rasul menjadi bukti utama kepada perkara ini.SehinggakitabolehkatakanbahawaagamaKristianyangdiimaniolehpengikutnya adalahagamayangtertegakdiatasperkaraluarbiasadanpelikyangmenyalahiadat kebiasaan, bukan di atas keyakinan akal yang rasional. DisinikitadapatlihatkistimewaanyangjelasdalamsirahRasuls.a.w..Tidakada seorangpun yang beriman dengan Baginda disebabkan melihat mukjizat yang menyalahi adat kebiasaan.Bahkandiaberimandisebabkankeyakinanakaldanjiwa.SekiranyaAllah memuliakanRasul-Nyas.a.w.denganmukjizatyangmenyalahiadatkebiasaan,iahanyalah penghormatankepadaBagindas.a.w..Iajugabertujuanmendiamkanpenentangnyayang sombong. Sesiapa yang meneliti al-Quran al-Karim, dia akan dapati dalam usaha meyakinkan manusia,al-Quranbergantungkepadabudibicaraakal,penyaksianpancainderaterhadap kebesaran ciptaan Allah, juga pengetahuan sempurna berkenaan Rasul yang buta huruf. Buta hurufBagindas.a.w.menjadikanal-Quranyangdibawanyasebagaibuktikebenaranrisalah Baginda. Allah Taala berflrman dalam surah al-Ankabut: #9$% 9 ^& = M# /% $) M# !# $) $& " 7 `9& `3 $& $9& 7 = =F69# =F` `=) 9 m 92 )9 `` Danmerekaberkata"Mengapatidakditurunkankepada(Muhammad) mukjizat-mukjizatdariTuhannya?"Jawablah(wahaiMuhammad): "Sesungguhnya(urusanmenurunkan)mukjizat-mukjizatituadalahtertentu bagiAllah,danakuhanyalahseorangRasulpemberiamaranyangjelas nyata"(Patutkahmerekamemintamukjizat-mukjizatyanglain?)tidakkah cukupbagimerekabahawaKamitelahmenurunkankepadamuAl-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan itu mengandungirahmatdanperingatanbagiorang-orangyangberiman.(Al-Ankabut: 50-51) Apabilaorang-orangkafirQuraisymelampauibatasdenganmenuntutmukjizat daripadaRasulullahs.a.w.sebagaimanayangdilakukanolehumat-umatterdahulu,Allah memerintahkan Baginda menjawab: % $s7 1 M. ) #0 Katakanlah(wahaiMuhammad):"MahaSuciTuhanku!Bukankahakuini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?" (Al-Isra': 93) www.dakwah.info 10Perhatikan perkara ini dalam surah al-Isra' yang bermaksud: #9$% 9 79 Lm f? $ 9 {# %7 & 3? 9 _ = fG {# $==z #f? & )`@ $9# $. M $= $. & A'?!$/ 6=9# 6% & 3 79 M/ `z` & ? $ 9# 9 7%`9 Lm? $= $7F. )% $s7 1 M. ) #0 Dan mereka berkata: "Kami tidak sekali-kali akan beriman kepadamu (wahai Muhammad), sehingga engkau memancarkan mata air dari bumi, untuk kami. Atau(sehingga)engkaumempunyaikebundaripohon-pohontamardan anggur,kemudianengkaumengalir-kansungai-sungaidaricelah-celahnya denganaliranyangterpancarterus-menerus.Atau(sehingga)engkau gugurkanlangitberkeping-kepingataskami,sebagaimanayangengkau katakan (akan berlaku); atau (sehingga) engkau bawakan Allah dan malaikat untukkamimenyaksikannya.Atau(sehingga)engkaumempunyaisebuah rumahterhiasdariemas;atau(sehingga)engkaunaikkelangit;dankami tidaksekali-kaliakanpercayatentangkenaikanmukelangitsebelumengkau turunkankepadakamisebuahkitabyangdapatkamimembacanya. "Katakanlah(wahaiMuhammad):"MahaSuciTuhanku!Bukankahakuini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?" (Al-Isra': 90-93) Demikianlahal-QuranmenetapkansecaraterangdanjelasbahawanabiMuhammad s.a.w. adalah manusia dan rasul. Dalam membenarkan dakwaan kerasulan Baginda, al-Quran tidak bergantung kepada perkara yang menyalahi adat kebiasaan dan mukjizat, bahkan hanya berdailog dengan akal dan hati. ` !# & y =`9 MakasesiapayangAllahkehendakiuntukmemberihidayahpetunjuk kepadanya,nescayaDiamelapangkandadanya(membukahatinya)untuk menerima Islam. (Al-An'am: 125) Sumber rujukan Sirah Nabi s.a.w. Hanya terdapat empat sumber rujukan utama Sirah Nabi s.a.w yang diperakui: 1.Al-Quran al-Karim Al-QuranmerupakansumberrujukanasasiyangkitacedokdaripadanyaSirahNabi s.a.w.. Al-Quran al-Karim telah menyingkap kehidupan Nabi s.a.w. semasa kecil: 9& 8g $K $ 8 ` $ BukankahDiamendapatiengkauyatimpiatulaluDiamemberikan perlindungan? Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar), lalu Diamemberikanhidayahpetunjuk(denganwahyu-Al-Quran)?(Ad-Dhuha: 6-7) www.dakwah.info 11Al-Quran juga memaparkan akhlak Baginda yang mulia dan terpuji: 7) ? 9 ,=z Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. (Al-Qalam: 4). Al-Quranturutmembicarakantentangkeperitandansikapdegilyangdihadapioleh Bagindas.a.w.dijalandakwah.Al-Quranjugamenyebuttentangbeberapagelaranyang diberikanolehorangmusyrikkepadaBagindademimenyekatagamaAllahAzzawaJalla daripadatersebar,sepertiahlisihirdanoranggila.Selainitu,al-Quranjugamemaparkan hijrahRasuls.a.w.,sertamembentangkanpertempuran-pertempuranpentingyangBaginda laluiselepasHijrah.AntaranyaPerangBadar,Uhud,Ahzab,PerdamaianHudaibiyah, PembukaanMakkahdanPerangHunain.Al-Quranjugamemperkatakantentangsesetengah mukjizat Baginda seperti mukjizat Isra' dan Mi'raj. Ringkasnya al-Quran telah membicarakan banyak peristiwa dalam Sirah Rasul s.a.w.. Olehkeranaal-Quran1merupakankitabpalingdipercayaidiatasmukabumidanterbukti kebenaransecaramutawatir,seorangmanusiayangberakaltidaksepatutnyaterfikiruntuk meraguinas-nasdankekukuhanfaktasejarahnya.Olehitu,peristiwa-peristiwasirahyang didedahkan oleh al-Quran ini secara mutlak dianggap sebagai sumber sirah paling sahih. Namun dapat diperhatikan bahawa al-Quran tidak menyingkap peristiwa sirah secara terperinci,tetapisekadarmenyentuhnyasecararingkas.Dalammembicarakansesuatu purtempuranperang,al-Qurantidakmenyatakansebab-sebabberlakupeperangantersebut, bilanganorangIslamdanorangmusyrikyangterlibat,mahupunbilangantenterayang terbunuhatauditawandikalanganorangmusyrik.Iasekadarmembincangkanpengajaran perangdanpedomanyangbolehdiambil.Demikianlahsikapal-Qurandalamsetiapkisah berkenaanparanabidanumatterdahulu.Olehitukitatidakbolehberpadadenganhanya bergantungkepadanas-nasal-QuranyangberkaitandenganSirahNabis.a.w.untuk mendapatkan gambaran kehidupan Rasul s.a.w. yang lengkap. 2.Sunnah yang Sahih SunnahNabis.a.w.yangsahihterkandungdalamkitabkaranganparaimamhadisyang diakui kejujuran mereka lagi dipercayai di dunia Islam. Kitab-kitab itu ialah: KitabSunanSittah(enambuahkitabhadis):IaitukitabSahihBukhari,SahihMuslim, SunanAbuDaud,Sunanan-Nasaie,Sunanat-TirmizidanSunanIbnuMajah.Begitujuga kitabal-Muwatto'karanganImamMalikdanMusnadImamAhmad.Kitab-kitabini, terutamanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berada di tangga teratas dari aspek kesahihan, dipercayaidanpembuktiannya.Sementarakitab-kitablainmengandungihadis-hadissahih dan hasan. Sesetengahnya juga mengandungi hadis daif. SebahagianbesarkisahkehidupanNabis.a.w.,peristiwa,peperangandanamalan Bagindaterkandungdalamkitab-kitabini.Daripadanya,kitadapatmembentukpemikiran yangmenyeluruhberkenaanSirahRasuls.a.w.(sekalipuniakadang-kadangtidaksaling melengkapi).Antaraperkarayangmeningkatkankepercayaandanpenerimaanterhadap kitab-kitabiniialah,hadis-hadisnyatelahdiriwayatkandengansanadyungbersambung hinggakepadaparasahabatr.a..MerekalahyangbergauldenganRasulullahdansentiasa bersamaBaginda.AllahjugatelahmemenangkanagamaNyameluluimereka,Rasulullah s.a.w.sendiriyangmendidikmereka.Olehitumerekaadalahgenerasipalingsempurna dalamsejarah.Samaadadarisegikeluhuranakhlak,kekuataniman,kejujuranpercakapan, ketinggianrohdankesempurnaanakal.Denganini,setiaphadisyangmerekariwayatkan www.dakwah.info 12daripadaRasuldengansanadyangsahihdanbersambung,kitawajibmenerimanyasebagai satu hakikat sejarah tanpa ragu lagi. Para orientalis yang mempunyai misi tersembunyi cuba meragukan kesahihan kitab-kitab sunan yang berada di hadapan kita ini. Mereka turut disokong oleh orang Islam yang menjadi pengikutmereka.Merekamempunyaipeganganagamayangrapuhdanterpengaruhdengan Baratdancendikiawannya.TujuanmerekasemuaialahmeruntuhkanSyariahdan menimbulkankeraguanterhadapperistiwadalamSirah.NamunAllahyang bertanggungjawabmemeliharaagamaNya,telahmenyediakangolonganyangmenolak kebatilan dan tipu daya tersebut sehingga menjerut batang leher mereka sendiri. Dalam buku saya, as-Sunnah wa Makanatuha min at-Tasyri al-Islami (Sunnah dan Kedudukannya Dalam PerundanganIslam),sayatelahdedahkanpenatlelahulamakitamenyaringSunnahNabi s.a.w..Sayajugamenyenaraikanbeberapakekeliruanyangditimbulkanolehparaorientalis danpengikutmereka.Kemudiansayabahaskanmelaluiperbahasanilmiah.Sayaberharap kepada Allah agar memberi ganjaran pahala kepada saya kerana usaha tersebut. Juga, semoga Allahmemasukkannyadalamlembaransuratanamalankebaikansayapadahari pembentangan amalan 3.Syair Arab pada Zaman Kerasulan Tidak diragui bahawa orang musyrik telah menyerang Rasul s.a.w. dan dakwah Baginda melalui lidah para penyair mereka. Ini memaksa orang Islam menjawabnya melalui lidah para penyairmerekapulasepertiHasanbinThabit,AbdullahbinRawwahahdanlain-lainlagi. Buku-buku sastera dan sirah yang ditulis selepas zaman itu mengandungi banyak syair-syair sebegini.Melaluisyair-syairini,kitadapatmembuatkesimpulantentangfakta-fakta berkaitan suasana persekitaran s.a.w. hidup dan dakwah Islam mula lahir. 4.Kitab-kitab Sirah PadamulanyakisahdalamSirahNabis.a.w.hanyamerupakanhadis-hadisyang diriwayatkanolehparasahabatr.a.kepadagenerasiselepasmereka.Sesetengahsahabat memberikan perhatian khusus terhadap setiap peristiwa yang berlaku dalam sirah Nabi s.a.w. dan pendetailannya. Kemudian, para tabien menukilkan riwayat-riwayat ini dan mencatatnya dalamlembaransimpananmereka.Sesetengahmerekamemberiperhatiankhususterhadap usahaini,contohnya:Aban bin'Othman bin 'Affanr.a(32-105H) dan 'Urwah bin az-Zubair binal-'Awwam(23-93H).Contohdikalangantabienkecilpulaiulah,AbdullahbinAbu Bakar al-Ansori (meninggal dunia pada 135H), Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri (50-124H)yangmengumpulkansunnahpadazaman'Umarbin'Abdul'Azizhasil perintahnya, juga 'Asim bin 'Umar bin Qatadah al-Ansori (meninggal dunia 129H). KemudiankeprihatinanterhadapSirahtelahberpindahkopadagenerasiselepasmereka, sehinggagenerasiinimenulissirahdalampenulisanyangkhusus(diasingkandaripada bidang yang lain). Di antara pengarang awal Sirah yang paling terkenal ialah Muhammad bin IshaqbinYasar(IbnuIshaq)(meninggaldunia152H).Jumhur'ulamadanparaahlihadis bersepakatmengatakanbeliau thiqah, kecualiMalik danHisyam bin' Urwah bin az-Zubair. Diriwayatkan bahawa Malik dan Hisyam mempertikaikan beliau. Namun, kebanyakan 'ulama muhaqqiqinmenafsirkantindakankedua-duaorang'alimbesarinimempertikaikan kethiqahanIbnuIshaqadalahdisebabkanpersengketaanperibadiyangberlakudiantara mereka. IbnuIshaqpulatelahmenuliskitabal-Maghazi.Kitabinimengandungihadis-hadisdan riwayat-riwayat,yang(didengarnyasendiridiMadinahdanMesir.Dukacitanya,kitabini tidaksampaikepadakita.latelahhilangbersamakitab-kitablainyanghilangdaripada warisanilmukitayangkaya.Akantetapi,kandungankitabitumasihkekalterpelihara. www.dakwah.info 13Kerana Ibnu Hisyam telahmeriwayatkannya dalamkitab sirah beliau daripada jalan riwayat gurunya, al-Bakka-ie, salah seorang murid Ibnu Ishaq yang terkenal. Sirah Ibnu Hisyam BeliauialahAbuMuhammadAbdulMalikbinAyyubal-Himyari(dikenalidengan IbnuHisyam).MembesardiBasrahdanmeninggalduniapadatahun213atau218H mengikut perbezaan riwayat. Ibnu Hisyam telah menulis kitab as-Sirah an-Nabawiyah. Kitab ini mengandungi peristiwa sirah yang diriwayatkan oleh gurunya, al-Bakka-ie daripada Ibnu Ishaq, di samping peristiwa sirah yang beliau riwayatkan sendiri daripada guru-gurunya. Iaitu riwayatyangtidakdisebutolehIbnuIshaqdalamkitabsirahnya.Beliautelahmenyebut riwayatIbnuIshaqyangtidakmenepaticitarasailmunyadanyangdikritiknya.Kitabini muncul sebagai sumber Sirah Nabi s.a.w. yang paling amanah, paling sahih. dan paling teliti. Ia diterima oleh orang ramaimenyebabkanmereka terusmenamakan kitab itu dengan nama beliau; Sirah Ibnu Hisyam. Kitabnya ini telah disyarahkan oleh dua orang 'alim diri Andalus: as-Suhaili (508-581H) dan al-Khusyani (535-604H) Tobaqot Ibnu Saad BeliauialahMuhammadbinSaadbinMani'az-Zuhri(dikenalidenganIbnuSaad). LahirdiBasrahpada168HdanmeninggalduniadiBaghdadpada230H.Beliauadalah seorangpenuliskepadaMuhammadbin'Umaral-Waqidi(130-207HJ,ahlisejarahyang terkenaldalambidangkisah-kisahpeperangandansirah.IbnuSaadmenyusuntulisannya dalamkitabnya,at-Tobaqot(selepasmenulistentangSirahRasula.s.denganmenyebut nama-namasahabatdantabienmengikutlapisangenerasi(tobaqot),kabilahdankawasan mereka.Kitabbeliau,at-Tobaqotdianggapantarasumberawalsirahyangpalingdipercayai dan faktanya paling terpelihara dengan dinyatakan latar belakang sahabat dan tabien. Tarikh at-Tobari AbuJaafarMuhammadbinJarirat-Tobari(224-310H).Seorangimam,faqih,ahli hadisdanpengasasmazhabfiqhyangkurangtersebar.Penulisanbeliaudibidangsejarah, tidakterbataskepadaSirahRasula.s.,bahkansejarahumat-umatsebelumnya.Beliau menyediakanbahagianyangkhususuntukSirahBagindaa.s.,seterusnyamenyambung perbicaraan tentang sejarah negara-negara Islam sehingga beliau hampir meninggal dunia. Apayangdiriwayatkanolehat-Tobaribolehdijadikanhujahdandipercayai.Walau bagaimanapun,banyakriwayatdhaifataubatilyangbeliausebut,beliauberpadadengan menyandarkanriwayattersebutkepadaperawinya.Inikeranapudazamanbeliau,orang ramai mengenali perawi tersebut. Contohnya, apa yang diriwayatkan daripada Abu Mikhnaf. AbuMikhnafadalahseorangpengikutSyiahyangtaksub.Namunbegituat-Tobaribanyak memasukkan riwayat beliau ke dalam tulisannya dengan cara menyandarkan riwayat tersebut kepada Abu Mikhnaf. At-Tobari seolah-olah melepaskan tanggungjawab riwayat tersebut dan meletakkannya ke bahu Abu Mikhnaf. Perkembangan penulisan Sirah Kemudian,penulisanSirahterusberkembang.Sesetengahaspektelahditulissecara khususdanberasinganseperti,Dala-ilan-Nubuwwah(Tanda-tandaKenabian)olehal-Asbahani,Syama-ilal-Muhammadiyyah(PerwatakanMuhammad)olehat-Tirmizi,Zadul Ma'ad(BekalankeTempatKembali)olehIbnuQayyimal-Jauziyyah,as-Syifa (Kesembuhan)olehQadhi'Iyadhdanal-Mawahibal-Ladunniyah(Bakat-bakatKurniaan Tuhan) oleh al-Qastoluni. Ia disyarah dalam lapan jilid oleh az-Zarqani yang meninggal pada tahun 1122H. Demikianlah,'ulamamasihterusmenulisberkenaanSirahar-Rasula.s.dengancara www.dakwah.info 14moden yang diterima oleh citarasa anak-anak masa kini. Di antara kitab paling terkenal pada zamanmodenkitaialahkitabNural-YaqinfiSirahSayyidal-MursalinolehSyeikh Muhammadal-Khudhorirahimahullah.Kitabnyatelahmendapatsambutanyangbaikdan diputuskanuntukdipelajaridisekolah-sekolahagamadikebanyakancerukrantauAlam Islami. www.dakwah.info 15Bahagian 1 KEHIDUPAN BAGINDA SEBELUM DIUTUSKAN SEBAGAI RASUL A) Peristiwa-peristiwa Sejarah Riwayat-riwayatyangsabitberkenaankehidupanBagindas.a.w.sebelumdiutuskan sebagai Rasul menunjukkan kepada kita beberapa hakikat berikut: 1.BaniHasyimmerupakanketurunanQuraisyyangpalingmulia.ManakalaQuraisy pula adalah kabilah 'Arab yang paling mulia dan berketurunan bersih. Mereka juga memiliki kedudukan yang paling tinggi di kalangan bangsa Arab. Diriwayatkan daripada al-Abbas r.a., daripada Rasulullah s.a.w., Baginda bersabda: SesungguhnyaAllahmenciptamakhlukini,laluDiamenciptakanaku daripadasebaik-baikmakhlukdandaripadasebaik-baikkelompokmereka (manusia).Diajugamenjadikanakudaripadasebaik-baikkumpulandi antaraduakumpulan(ArabdanbukanArab).KemudianDiameneliti pemilihankabilah-kabilahsecararapi,makaDiamenciptakanakudaripada sebaik-baikkabilah(Quraisy).KemudianDiamenelitipemilihankeluarga-keluargasecararapi,makaDiamenciptakanakudaripadasebaik-baik keluarga(BaniHasyim).Sementaraakuadalahsebaik-baikjiwa(sehingga dipilihmenjadirasuldanpenutupsegalanabi)dansebaik-baikkeluargadi kalangan mereka. (asal-usul keturunan ibu bapa dan nenek moyang Baginda tiada yang lahir daripada perzinaan, bahkan melalui pernikahan yang sah). (Riwayat at-Tirmizi dengan sanad yang sahih). Oleh kerana keturunan Baginda s.a.w. adalah mulia di kalangan Quraisy, kita tidak temui isuketurunanmenjadibahancelaanmerekaterhadapNabis.a.w..Inidisebabkankemuliaan keturunanBagindacukupjelaskepadamereka.QuraisytelahmencelaBagindadengan banyak isu yang direka-reka tetapi bukan dalam isu keturunan. 2.Bagindamembesarsebagaianakyatim.BapaBaginda,Abdullahtelahmeninggal dunia ketika ibu Baginda baru mengandungkan Baginda dua bulan. Apabila Baginda berusia 6tahun,ibuBaginda,Aminahpulameninggaldunia.Olehitu,semasakecilBagindas.a.w. telahmerasaipahitmaungtidakmendapatbelaiankasihsayangibubapa.Selepasitu, Baginda telah dipelihara oleh datuk Baginda, Abdul Muttolib. Ketika berumur 8 tahun, datuk Baginda pula meninggal dunia. Dengan itu Baginda selanjutnya dipelihara oleh bapa saudara Baginda,AbuTolibsehinggaBagindabesardandewasa.KeyatimanBagindainitelah disebut oleh al-Quran al-Karim dengan firman Allah Taala: 9& 8g $K $ BukankahDiamendapatiengkauyatimpiatu,lainDiamemberikan perlindungan? (Ad-Dhuha: 6) 3.Rasulullahs.a.w.menghabiskanempattahunpertamazamankanak-kanakdipadang pasir,diperkampunganBaniSaad.Olehitu,Bagindamembesardengantubuhyangkuat, jasmaniyangsejahtera,lidahyangfasih,jiwayangberanidanmampumenunggangkuda denganbaiksekalipunmasihkecilusianya.Bakat-bakatBagindaterasahdalamkemurnian dan keheningan padang pasir, dibawah kilauan pancaran matahari dan udara yang bersih. 4.KeunggulanBagindatelahdiketahuisejakkecillagi.Tampakpadaromanmukanya tanda-tandakecerdikanyangmenimbulkanrasasayangkepadasesiapayangmelihat Baginda.ApabilaRasuls.a.w.datangkemajlisdatuknyasemasazamankanak-kanak, www.dakwah.info 16Baginda duduk di atas tilam datuknya. Sedangkan jika datuknya duduk di atas tilam itu, tiada seorangpunanak-anaknya(bapasaudaraRasul)akandudukdiatasnya.Olehitu,bapa-bapa saudaraBagindacubamenariknyadaripadatilamtersebut.LantasAbdulMuttolibberkata: Biarkan cucuku ini. Demi Allah dia memiliki keistimewaan. 5.Padaawalremaja,Bagindas.a.w.mengembalakambinguntukpendudukMakkah denganbayaranupahbeberapaqirat(1/24dinar).TelahsabitdaripadaBagindas.a.w., bahawa Baginda bersabda: : : Semuanabipernahmengembalakambing.Merekabertanya:Kamujuga wahai Rasulullah? Baginda menjawab: Aku juga begitu. Dalam riwayat lain, Baginda bersabda: : : SemuaNabiyangdiutuskanAllahpernahmengembalakambing.Maka sahabat Baginda bertanya kepadanya: Kamu juga wahai Rasulullah? Lantas Baginda tnenjawab: Aku juga begitu. Aku pernah mengembala kambing untuk penduduk Makkah dengan upah beberapa qirat. Kemudian,apabilaumurBagindamencapai25tahun,Bagindaberniagauntuk KhadijahbintiKhuwailid.BagindaberniagabermodalkanhartaKhadijahdenganmendapat bayaran upah. 6.Bagindas.a.w.tidakmenyertairakan-rakansebayanyadikalanganremajaMakkah dalam bersukaria dan berfoya-foya. Allah telahmemelihara Baginda daripada terlibat dalam gejala tersebut. Kitab-kitab sirah menceritakan dengan panjang lebar, semasa usia remajanya, BagindaterdengarsuaranyanyiandaripadasalahsebuahrumahdiMakkahsempenamajlis perkahwinan.Bagindateringinmenyaksikannya.TetapiAllahmenjadikanBagindatertidur. Bagindahanyaterjagasetelahmataharipanasterik.Bagindajugatidakterlibatbersama kaumnyamenyembahberhala,makansembelihanuntukberhala,minumarakdanbermain judi. Baginda juga tidak pernah bercakap celupar dan berkata kesat. 7.SejakBagindamulamumayyiz,Bagindadikenalimempunyaiakalyangmatangdan pandanganyangbernas.PeristiwaperletakanHajarulAswadketempatnyadiKaabah menjadibuktiyangjelasterhadapperkaraini.Kaabahtelahdilandabanjirmenyebabkan dindingnyaretak.Olehitu,pendudukMakkahmembuatkeputusanmeruntuhkannyadan memperbaharui binaannya. Mereka melaksanakan keputusan itu. Namun, apabila pembinaan sampaikeperingkatmeletakHajarulAswadketempatasalnya,merekabertengkartentang siapakahyangakanmendapatpenghormatanuntukmeletakHajarulAswadketempatnya. Setiapkabilahinginmendapatpenghormatanitu.Pertelingkahanbertambahhebatsehingga merekasalingmengancamuntukberperang.Kemudiannyamerekabersetujuuntukmerujuk kepadaorangpertamayangmemasukipintumasukBaniSyaibah(salahsatupintuMasjidil Haram pent) sebagai hakim. Sejuruskemudian,orangpertamayangmemasukimasjidmelaluipintuituialah Rasulullahs.a.w..ApabilamerekamelihatBaginda,merekaberkata:Inial-Amin(gelaran kepadaRasulullahs.a.w.).Kamireladenganhukumannya.ApabilaBagindadiberitahu tentangpertelingkahantersebut,Bagindamenyelesaikanmasalahitudenganpenyelesaian yangdipersetujuiolehsemuapihakyangbertelingkah.Bagindamembentangkankain selendangnya, kemudian mengambil Hajarul Aswad dan diletakkan ke atas kain itu. Baginda www.dakwah.info 17komudiannyamenyuruhsetiapkabilahniemeganghujungselendang.Apabilamereka mengangkatnyadanHajarulAswaditutibaketempatletaknya,Bagindamengambildan meletakkannya ke tempatnya dengan tangan Baginda. Mereka semua berpuashati. Allah telah mengelakkan daripada berlaku pertumpahan darah orang-orang Arab melalui kecerdikan dan kebijaksanaan akal Baginda sehingga ke satu tempoh yang hanya diketahui oleh Allah. 8.Semasaremaja,Bagindas.a.w.dikenalisebagaiseorangyangjujurdanamanahdi kalangan kaumnya, Baginda terkenal dengan hubungan baik, menepati janji, perjalanan hidup mengikut landasan yang lurus dan reputasi baik. Ini menarik minat Khadijah untuk memberi tawarankepadaBagindaagarmemperniagakanhartadagangannyamelaluisebuahkafilah yangpergikekotaBusrasetiaptahun.Khadijahtelahmenyerahkanhartadagangankepada Baginda,sekaligandalebihbanyakberbandingyangdiberikankepadalelakidaripada kaumnyasendiri.ApabilaBagindapulangkeMakkah,hambaKhadijah,Maisarahtelah menceritakankepadanyasikapamanahdanikhlasBaginda.Khadijahjugamelihat keuntunganbanyakyangdiperolehidalamperniagaantersebut.Kesemuaitumendorong beliauuntukmenggandakanupahBagindadaripadayangtelahdijanjikan.Perkarainijuga menarik minat Khadijah untuk melamar Baginda. Baginda telah menerima lamaran Khadijah sedangkanBaginda15tahunlebihmudadaripadanya.Kata-kataKhadijahmerupakan perakuanterbaikterhadapkebaikanakhlakBagindasebelumkenabian.Kata-katainibeliau ungkapkan ketika menenangkan Baginda yang pulang dalam keadaan menggeletar ketakutan setelah didatangi wahyu di Gua Hira: "Tidak sekali-kali. Demi Allah, Allah tidak akan sekali-kalimenghinakamu.Kamumenghubungkansilaturrahim,membelapihakyanglemah, memberi pendapatan kepada yang tidak berharta,memuliakan tetamu danmenolongmereka yang berhak." 9.BagindabermusafirkeluardariMakkahsebanyakduakali.Pertama,bersamabapa saudara Baginda, Abu Tolib ketika berusia 12 tahun. Kedua, ketika berusia 25 tahun, sebagai peniaga kepada harta dagangan Khadijah. Kedua-dua destinasi perjalanan ini ialah kota Busra diSyam.Dalamkedua-duaperjalananini,Bagindamendengarperbualanparapeniaga, melihatkesan-kesannegarayangdilaluinya,jugaadat-adatyangdiamalkanoleh penduduknya. 10.Beberapa tahun sebelum diutuskan sebagai Nabi, Allah telah menimbulkan rasa cinta kepadaBagindas.a.w.,untukpergikeGuaHira(sebuahbukityangberdekatandengan Makkah dan terletak di barat laut Makkah). Baginda berkhalwah di dalamnya selama sebulan (iaitudilakukandalambulanRamadhan.pent.)keranamemikirkantanda-tandakebesaran Allahdankehebatankekuasaan-Nya.Perkarainiberterusansehinggadatangwahyudan turunnya al-Quran al-Karim kepada Baginda. www.dakwah.info 18B) Pengajaran dan Pedoman Daripada kisah-kisah di atas, pengkajiakanmendapati beberapa pengajaran dan kesimpulan seperti berikut: 1.SekiranyapendakwahkepadaAllahataupengislahberadadikedudukanyangmulia di kalangan masyarakat, orang ramai akan lebih tertarik untuk mendengar seruannya. Menjadikebiasaan,masyarakatakanmemperlekehkanparapengislahdanpendakwah sekiranyamerekaberasaldaripadalatarbelakangyangtidakdikenaliatauketurunanyang hina.Apabilapendakwahyangmenyerumasyarakatmerupakanorangyangberketurunan muliaataumempunyaikedudukan,merekatidakmampumentohmahpendakwahtersebut. Mereka hanya mampu mereka-reka fitnah bagi melepaskan diri daripada mendengar dakwah ataukata-katanya.Olehkeranaitu,setelahRasuls.a.w.mengirimkansuratkepadaHercules (MaharajaRom)mengajakbeliaudankaumnyakepadaIslam,soalanpertamayang ditanyakanolehHerculeskepadaAbuSuffianialah:"BagaimanakahketurunanMuhammad dalammasyarakatmu?" Abu Suffianmenjawab, (ketikaitu beliaumasihlagimusyrik): "Dia daripadaketurunankamiyangpalingmulia."ApabilaHerculesselesaibertanyadan mendengar jawapan Abu Suffian tentang diri Baginda, Hercules menerangkan rahsia soalan-soalanyangdikemukakannya.HerculesberkatakepadaAbuSuffian:"Akutanyakan kepadamu,bagaimanakahketurunannya?Kamumendakwabahawadiadaripadaketurunan kamuyangpalingmulia.Demikianlah,Allahhanyamemilihnabidaripadagolonganyang muliadalamkaumnyadanmempunyaiketurunanyangpalingbaik."Benar,Islamtidak meletak apa-apa nilai kepada kemuliaan keturunan dalam menilai amalan seseorang. Namun, seseorangmenjadilebihmulia,berkedudukandanmudahmenempakejayaanjikadia berketurunan dan berkeperibadian mulia. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih disebut: Merekayangterpilihsemasajahiliahadalahjugamerekayangterpilih semasa Islam sekiranya mereka memahami. 2.Ketabahanpendakwahmenanggungkeperitansebagaianakyatimataukesusahan hidupsemasakecil,menjadikanbeliaulebihsensitifdengannilai-nilaikemanusiaanyang mulia.Diamenjadilebihbelassimpatikepadaanakyatira,orangmiskindanmerekayang diseksa.lajugamenjadikanbeliauberusahauntukberlakuadil,melakukankebajikandan mengasihigolonganini.Setiappendakwahperlukepadaasetperikemanusiaanyangmulia untukmembolehkanbeliaumerasaikesengsaraanorangyanglemahdansusah.Tiadayang bolehmembekalkanperasaankemanusiaaninikepadanyakecualibeliausendirimengalami kesulitanyangdirasaiolehgolonganyanglemahsepertianak-anakyatim,parafakirdan miskin. 3.Pendakwahyanghidupdalamsuasanayanglebihhampirkepadafitrahsemulajadi danjauhdaripadakehidupankompleks,kemurnianfikiran,kekuatanakal,tubuhbadandan jiwa juga kesejahteraan rasional dan pemikiran akan mudah dibentuk. Oleh keranu itu, Allah tidakmemilihorangArabuntukmelaksanakanrisalahIslamsecarakebetulanatautanpa tujuan.Bahkankeranamerekalebihberjiwamurni,berpemikiransejahteradanberakhlak mantap. Mereka lebih cekalmenanggung kesukaran perang di jalanAllahdanmenyebarkan risalah-Nyakeseluruhcerukduniajikadibandingkandenganbangsabertamadunyang berjiran dengan mereka. 4.Hanyaorangyangcerdikdancerdaslayakmemegangtampukdakwahdan kepimpinannnya.Orangyangbodohdansederhanapandaitidaklayakmenyandang kepimpinangagasan,pengislahanmahupunkerohanian.Bahkanantaraperaturanhidup, www.dakwah.info 19merekayangbodoh,berpemikiranbercelarudanpelik,tidaklayakmemimpinmana-mana bidang kehidupan. Sekiranya secara kebetulan atau situasi yang ada memberi peluang kepada merekauntukmemegangpusatkepimpinan,diaakanjatuhmenjunam.Masyarakatakan memecatnya setelahmendapatitindak tanduknyamenunjukkan kebodohan, kejanggalan dan pemikirannya yang bercelaru. 5.Dalamurusansarahidup,seseorangpendakwahperlubergantungkepadausaha peribadinya dan sumber pencarian yang mulia. Dia tidak mengemis, merendah harga diri atau hina. Pendakwahyangbenardanmuliatidakrelahidupdenganhasilsedekahdan pemberian orang. Adakahmerekamasihlagimempunyaihargadirisetelahmerekasendiribertindak menjatuhkanmaruahdiridengansibukmemintadanmengemis,walaupunbukansecara terang-terangan?!Apabilakitatemuiadayangmendakwadirinyaberdakwahdanmemberi tunjukajar,namundalammasayangsamasibukmengauthartaorangramaidengan bermacam-macamhelah,sebenarnyadiamenghinadirisendiri.Bagaimanapulakaumdan jiranmemandangnya?!Sesiapayangmerelakandirinyahina,bagaimanadiamampu mengajakkepadakemuliaanakhlak,berdiriteguhmenghadapithaghutdanpembuatfasad, memerangikejahatandankerosakan,sertamembangkitkanrohkemuliaan,hargadiridan istiqamah dalam diri umat?! 6.Kehidupanpendakwahyanglurussemasaremajadanperjalananhidupyangbaik lebihmenjaminkejayaanbeliaudalamdakwahkepadaAllah,pengislahanakhlakdan memerangimungkar.Inikerana,diatidakakanberhadapandenganorangyangmencemuh keperibadiannyaketikadiamasihbelumberkecimpungdalamdakwah.Ramaiyangkita temuimelakukandakwahislah,khususnyapengislahanakhlak;faktorterbesarorangramai menolakmerekaialahkomenterhadaplatarbelakanghidupmerekayangtercemardan akhlakmerekayangmenyeleweng.Bahkanrekodmasalampauyangburukmenimbulkan keraguanterhadapkejujuranpendakwahsepertimereka.Merekaditohmahberselindungdi sebalik dakwah islah untuk mencapai sesuatu tujuan. Mereka juga dituduh hanya memulakan seruanpengislahansetelahmerasapuasdengankelazatanhidupdansyahwat.Mereka dianggaptelahberadadalamkondisiatauusiayangtiadaharapanlagiuntukmengejar kebendaan,harta,kemasyhuranataukemegahan.Sementaraitu,pendakwahyanghidupdi ataslandasanyangbetulsemasaremajanyaakansentiasamengangkatkepala(tidakboleh diperendah-rendahkan)dengandahiyangberseri-seri.Musuh-musuhpengislahantidak menemui jalan untuk mencemuh masa lalunya yang terdekat mahupun yang lampau. Mereka tidakmampu mengeksploitasi sejarah lampau yang terpesong untuk memburukkan namanya ataumengajakorangramaimemperlekehkannya.Betul,Allahmenerimataubatorangyang bertaubatdankembalikepada-Nyadenganjujurdanikhlas.Allahmenghapuskankejahatan yanglaludengankebaikanbeliauyangkini.Akantetapi,perkarainitidaksamadengan pendakwahyangmenunggu-nunggukejayaandakwahnya,disebabkanperjalananhidupnya yang sentiasa berada di atas landasan yang lurus dan reputasinya yang baik. 7.Pengalamanpendakwahberkelana,bergauldenganorangramai,memahamiadat, situasidanmasalahmereka,memberikesanbesarkepadakejayaandakwahnya.Pendakwah yangberinteraksidenganorangramaihanyamelaluibukudaneseitanpabergauldengan merekayangmempunyaiberbagaialiran,adalahgolonganyanggagaldalamdakwahislah. Orangramaitidakakanmendengarkata-katamereka.Seruanmerekatidakakandapat diterimaolehakal,keranaorangramaimelilihatmerekajahiltentangkondisidan permasalahan masyarakat. Sesiapa yang mahu mengislah golongan beragama, dia perlu hidup bersamamerekadimasjid,dimajlisdandalammasyarakatmereka.Sesiapayangingin www.dakwah.info 20mengislahgolonganburuhdanpeladang,diamestihidupdenganmerekadikampungdan kilang.Makanbersamadirumahmerekadanberbualdenganmerekadalampersekitaran masyarakatmereka.Sesiapayanginginmengislahurusniagayangberlakudalam masyarakat, dia patut bergaul dengan mereka di pasar, gedung perniagaan, kilang, kelab dan majlismereka.Sesiapayangberhasratmengislahkeadaanpolitik,diahendaklahbercampur dengan ahli-ahli politik, mengenali organisasimereka, mendengar ucapan mereka, membaca perjalananprogramdanpartimereka.Diajugaperlumengenalpastipersekitaranmereka tinggal, latar belakang pengetahuan yang mereka jadikan sumber dan hala tuju mereka. Agar diatahubagaimanabercakapdenganmerekatentangsesuatuperkaradanperkaratersebut tidakmenyebabkanmerekamenjauhkandiri.Lantaranitu,diadapatmengetahuibagaimana melakukanpengislahanterhadapmerekamelaluistrategiyangtidakmendorongmereka memeranginyadisebabkanrasabencidanberemosi.Itulahpengalamanhidupdan pengetahuanberkaitankemanusiaanyangmestidimilikiolehpendakwah.Ini membolehkannya merealisasikan firman Allah Taala: # s=9 $ '& !# Tiapkalimerekamenyalakanapipeperangan,Allahmemadamkannya.(Al-Maidah: 64) 14.Daripadaperistiwa-peristiwayangberlakuketikaHijrahkeMadinah,jelaskepada kita Nabi s.a.w. tidak singgah di satu-satu tempat melainkan perkara pertama yang dilakukan ialahmembinamasjidsebagaitempatorang-orangmukminberhimpun.Bagindatelah membinaMasjidQubaketikabermukimdisituselamaempathari.Bagindajugatelah membinasebuahmasjiddipertengahanjalanantaraQubadanMadinah,apabilatibawaktu solatJumaatdiperkampunganBaniSalimbinAufditengah-tengahwaditersebut,Wadi Ranuna. ApabilaBagindasampaikeMadinah,kerjapertamayangdilakukanialahmembina masjid di situ. Inimenunjukkankepadakita,kepentinganmasjiddalamIslam.Semuaibadatdalam Islamberperananmembersihkanjiwa,menyucikanakhlakdanmenguatkanikatantolong-menolongsesamaorangIslam.Solatberjamaah,solatJumaatdansolatduaHariRaya merupakanlambangzahiryangcukupkuatkepadaperpaduanorangIslam.Iamenjadi lambangkesatuanperjuangandanmatlamat,jugalambangkerjasamadalamkebajikandan taqwa. Tidak ragu lagi, masjid membawa mesej kemasyarakatan dan kerohanian yang agung kedudukannyadalamkehidupanorangIslam.Iaberperananmenyatukansaf-saf,mendidik jiwa,menyedarkanhatidanakal,menyelesaikanmasalahsertamempamerkankekuatandan kekukuhan mereka. SejarahmasjiddalamIslammembuktikanketumbukan-ketumbukantenteraIslam dilancarkandarimasjiduntukmeliputimukabumidenganhidayahAllah.Darimasjidjuga terpancar sinaran cahaya kebenaran dan hidayah kepada orang Islam dan bukan orang Islam. Di dalamnya juga benih-benih tamadun Islam tumbuh subur dan berkembang. Bukankah Abu Bakar, Umar, Othman, Ali, Khalid, Saad, Abu Ubaidah dan tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islamyanglainmerupakananak-anakmuridsekolahMuhammadyangberpusatdiMasjid an-Nabawi?! KeistimewaanlainbagimasjiddalamIslamialah,padasetiapmingguakan berkumandangdanbergeniakalimahkebenaranmelaluilidahkhatibnya.Khatib-khatib berkhutbahmengingkarikemungkaran,menyuruhmakruf,menyedarkankelalaian,menyeru agar bersatu, menentang si zalim, atau memberi amaran kepada thaghut. Kami dapat saksikan semasazamankanak-kanak,bagaimanamasjidmenjadipusatpelancarangerakan-gerakan nasionalismelawanpenjajahPerancis.Parapemimpinjihadjugaberpautpadamasjiduntuk menentangpenjajahandanZionis.Padahariinikitalihatmasjidtergendaladaripada www.dakwah.info 41melaksanakan tugas terbesarnya. Fenomena ini tidak lain merupakan dosa sesetengah khatib dikalanganpegawai-pegawaiupahanatauorang-orangjahilyangalpa.Padaharipara pendakwahyangtegasberpegangdengankebenaran,alimdengansyariat,ikhlaskepada AllahdanRasul-Nya,penasihatkepadapemimpin-pemimpinorangIslamdanrakyatnya menaikimimbarmasjiddanmengimamkanpengunjungnya,masjidakankembaliketempat kepimpinandalamorganisasikemasyarakatankita.Padaketikaitumasjidkembali berperananmendidikramaitokoh,mengeluarkansebilanganwira,mengislahkefasadan, memerangimungkarjugamembinamasyarakatdiatasasasketaqwaankepadaAllahdan mengejar keredhaan-Nya. Kamiberharapmasjiddapatberfungsisedemikian(insyaAllah)apabilagolongan perintisyangsucimurnimendudukimimbar-mimbardanseluruhruangnya.Merekadari kalangan pemuda-pemuda yang beriman, berpengetahuan tentang agama Allah dan berakhlak dengan akhlak Rasulullah s.a.w.. 15.ProsespersaudaraanantaraMuhajirindanAnsoryangdilakukanolehRasuls.a.w. merupakan tanda-tanda zahir paling jelas tentang keadilan kemanusiaan dan akhlak membina dalamIslam.Muhajirinmerupakangolonganyangmeninggalkanhartadantanahmereka demi jalan Allah. Mereka datang ke Madinah tanpa memiliki apa-apa saki baki dunia . Ansor pulamerupakan kaum yang kaya dengan hasil tanaman, hartadanperusahaanmereka. Oleh itu,seseorangsaudaraperlumenanggungsaudaranya.Diaberkongsidengansaudaranya kesenangandankesusahanhidup.Diajugamenempatkansaudaranyadirumahnya selagimanarumahnyalapanguntukmerekaberdua.Diamemberiseparuhhartanyakepada saudaranyaselagimanadiatidakmemerlukannyadanserbaeukup.Apakahadakeadilan sosial di dunia ini yang menyamai kedudukan persaudaraan ini?! MerekayangtidakmengakuidalamIslamadakeadilansosial,merupakangolongan yangtidakmahucahayaIslammengejutkanpandanganorangramaidanmenguasaihati mereka.Bolehjadimerekamerupakangolonganyangberpemikiranrigiddanmembenci setiap perkataan baru walaupun ia disukai oleh manusia. Dalam Islam terdapat bukti keadilan sosialini.BagaimanakeadilansosialdalamIslamdapatdinalikansedangkanperistiwa persaudaraanyangunikiniterdapatdalamlipatansejarah?Persaudaraaninidilakukanoleh pendokongsyariah,nabiMuhammads.a.w.sendiri.Bagindasendiriyangmenyelia persaudaraantersebut.Diatasasas-asaspersaudaraaninilahBagindamenegakkan masyarakatdannegaraIslampertama.Mahasuci,yaAllah.Penafianhakikatiniadalah penipuan yang besar! 16.DalampiagambertulisyangdimateraikanolehRasuls.a.w.,terkandungdasar persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Terdapat juga dasar kerjasama antara orang Islam dan bukan orang Islam. Ini merupakan bukti yang tidak boleh disangkal. Bukti bahawa dasar keadilan sosial adalahasas tertegaknya negara Islam. Sementara asas hubungan orang Islam denganbukanIslamadalahhidupamandamaiselagimanamerekaberbaik-baikdantidak mengancamketenteramannegara.Prinsipkebenaran,keadilan,kerjasamadalamkebajikan dantaqwa,bekerjauntukkebaikanmanusiasertamenolakpenindasangolonganjahat daripadamasyarakatpulamerupakanslogan-sloganyangpalingtertonjoldilaungkanoleh negara Islam. Demikianlah prinsip negara Islam di mana sahaja ia tertegak, juga pada mana-manazamaniaterbentuk.latertegakdiatasprinsip-prinsippalingungguldanpalingadil. Padahariini,prinsip-prinsiptersebutbertepatandenganprinsippalingmuliayang membentuknegarajugamenaungimanusia.Padazamankitaini,usahauntukmene-gakkan negaradalammasyarakatIslamyangberpandu-kanprinsip-prinsipIslammerupakanusaha yang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia berkenaan definisi negara. Selain itu umatIslamakanberjayamerealisasikanpembinaanmasyarakatyangpalingkuat,paling www.dakwah.info 42sempurna, paling bahagia dan paling progresif. Walauapapunsituasiyangberlaku,adalahmenjadimaslahahkepadakitauntuk memastikan negara dibina di atas asas-asas Islam. Mengabaikan kemaslahatan ini bererti kita berhadapandengankerosakandankebinasaan.Islam.tidakmenyakitiorangbukanIslam dalamnegaraIslam.Iatidakmenindasakidahmereka,jugatidakmengurangkanhak-hak mereka,KenapakahwujudkebimbanganjikaadanegaraIslaminginmelaksanakansyariat Islamdanmenegakkanhukumhakamnya,padahalkeseluruhansyariatdanhukumhakam Islammengandungikeadilan,kebenaran,kekuatan,persaudaraandanjaminansosialyang menyeluruhdiatasasaspersaudaraan,kasihsayangdankerjasamayangmulia?Kitatidak akan dapat membebaskan diri daripada penjajahan melainkan dengan seruan Islam. Oleh itu, orang-orang yang berjuang hendaklah berjuang di atas jalan ini: 9 & & )9# #` # #)?# $ `sG 9 = M. / $9# {# 39 #/.{' $ / #$2 73 Dan(Tuhanberfirmanlagi):Sekiranyapenduduknegeriitu,berimanserta bertaqwa, tentulah Kami akan membuka kepadamereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit dan bumi. (Al-Araf: 96) & # $)G`` `7?$ #`7F? 69# G 3/ 739 38 / 6= 9 )G? Danbahawasesungguhnyainilahjalan-Ku(agamaIslam)yangbetullurus, maka hendaklah kamu menurut-nya; dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yanglaindariIslam),keranajalan-jalan(yanglainitu)mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. (Al-An'am: 153) #* = / =_& 3' `/ & %$ `/ #& `3#%& 9# !69 ` / %. ` !$/ 9# z# ,G !#g `&! %` %` ]m =Ft . G ? !# 7`m) !#= / &% _ !# 39 ` #% Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan-Nya danmeninggalkanlarangan-Nya),nescayaAllahakanmengadakanbaginya jalankeluar(darisegalaperkarayangmenyusahkannya).Sertamemberinya rezekidarijalanyangtidakterlintasdihatinya.Dan(Ingatlah),sesiapa berserahdiribulat-bulatkepadaAllah,makaAllahcukuplahbaginya(untuk menolongdanmenyelamat-kannya).SesungguhnyaAllahtetapmelakukan segala perkara yang dikehendaki-Nya. Allah telahpun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. (At-Tolaq: 2-3) www.dakwah.info 439# ` s9# /3$ ) `F;?# E W=O & 9# `9 t M 9`& $ q{# =_& & =q ,G !# g `&! & # Dan(ingatlah),sesiapayangbertaqwakepadaAllah,nescayaAllah memudahkan baginya segala urusannya. (At-Tolaq: 4) 79 '& !# `&!& `39) ,G !# 3` ?$ ` `&! #_& SesiapayangbertaqwakepadaAllah,nescayaAllahmenghapuskan kesalahan-kesalahannya,danakanmembesarkanpahalabalasannya.(At-Tolaq: 5) www.dakwah.info 44Bahagian 5 PEPERANGAN RASUL S.A.W. A) Peristiwa-peristiwa Sejarah Nabis.a.w.hampir-hampirtidaksempatmenetapselesadiMadinahapabilasiri peperanganantaraBagindadenganQuraisydankabilah-kabilahArabyangmenyokong mereka bermula. Ahli-ahli sejarah Islam meletakkan beberapa istilah bagi siri peperangan ini. MerekamenamakanpeperanganantaraorangIslamdanorangmusyrikyangdisertaioleh Nabi s.a.w. sebagai Ghazwah. Sementara pertempuran kecil yang berlaku antara kedua pihak dantidakdisertaiolehRasuls.a.w.dinamakansebagaiSariyyah.Bilanganghazwah sebanyak 26 ghazwah sementara bilangan sariyyah pula sebanyak 38 sariyyah. Namun dalam perbincangantergesa-gesaini,kamihanyamenyebutghazwahyangterkenalsahaja,iaitu sebanyak 11 ghazwah: 1.Ghazwah Badar al-Kubra Iaberlakupada17Ramadhantahunke-2hijrah.labermulaapabilaNabis.a.w. mempelawa para sahabat Baginda untuk menyekat kafilah dagang Quraisy yang pulang dari SyamkeMakkah.Misiasalsekatanitubukannyadengantujuanpeperangan.Walau bagaimanapunkafilahyangdiketuaiolehAbuSuffiantersebuttelahterselamatdaripada sekatanorangIslam.NamunAbuSuffiansebelumitutelahmengutuskanutusankepada Quraisyuntukkeluarmelindungikafilahnya.Rentetanpermintaantersebut,Quraisytelah keluardenganbilangankira-kira1000orangtentera.Antaranya600orangtenteraberbaju perisai,100ekorkudayangdipakaikan100bajuperisai.Initidaktermasukbajuperisai tenterapejalankakidan700ekorunta.Merekaturutmembawapenyanyi-penyanyi perempuan yang memukul gendang dan menyanyi mengutuk orang Islam. Sementaraitu,bilanganorangIslampulaseramai313atau314orang.Kebanyakan merekadaripadagolonganAnsor.Merekamembawa70ekoruntadanduaatautigaekor kudasahaja.Merekabergilir-gilirdalamkumpulan-kumpulankecilmenaikiuntatersebut darisatumasakesatumasa.SebelumNabis.a.w.memasukipertempuran,Bagindaingin mengambilpandanganparasahabatnya,khususnyakaumAnsor.Bagindainginmengambil pandanganmerekauntukterlibatdalampeperangan.KaumMuhajirintelahmencadangkan kepadaBagindauntukterlibatdalampeperanganitu.Merekatelahberucapdenganbaik. KemudianAnsormenyedariBagindamahukanpandanganmereka.Lantaranitu,Saadbin Muaz, ketua Ansor, berkata kepada Baginda: "Wahai Rasulullah, kami telah beriman dengan kamu,membenarkanrisalahmu.Kamimenyaksikanapayangkamubawaadalahbenardan kamitelahberikanjanjijugaikraruntukmendengararahandantaatkepadamu.Olehitu, teruskanwahaiRasulullah,apayangkamumahu.Kamitetapakanbersamakamu.Demi Tuhan yang mengutuskan kamu membawa kebenaran, kalau kamu bentangkan kepada kami lautini,nescayakamiakanmeng-harunginyabersamakamu.Tiadaseorangpundaripada kami yang tercicir. Kami tidak benci untuk bertemu dengan musuh kami besok. Kami kaum yangsabarketikaperangdanjujur(tidakbelot)ketikabertemumusuh.SemogaAllah membuatkansesuatuberlakukepadakalangankamiyangmenggembirakankamu. Berangkatlah bersama kami dengan berkat Allah." Sahabatyanglainjugaberucapseumpamaitu.Rasuls.a.w.merasagembiradengan jawapan itu, seraya bersabda: "BerangkatlahkamudenganberkatAllah.Bergembiralah.Sesungguhnya Allahtelahmenjanjikankepadakuuntukberhadapandengansalahsatu kumpulan; sama ada kafilah dagang ataupun angkatan tentera." www.dakwah.info 45Kemudian Rasul s.a.w. berjalan sehingga sampai ke perigi Badar yang paling hampir laluBagindaberhentidisitu.Lantasal-Hubabbinal-Munzirbertanya:"WahaiRasulullah! AdakahtempatiniditetapkanolehAllahTaalakepadakamu;dimanakamutidakboleh terkedepan mahupun terkebelakang. Atau ia merupakan buah fikiran, strategi perang dan tipu helah?" Rasul s.a.w. menjawab: "Bahkan ia berdasarkan buah fikiran, strategi perang dan tipu helah". Makaal-Hubabbinal-MunzirmencadangkankepadaBagindaagarberpindahke tempatlainyanglebihstrategikdanmembolehkanorangIslammenyekatairBadarsampai kepada orang musyrik. Oleh itu, Rasul s.a. w. dan para sahabat Baginda berangkat sehingga mereka sampai ke tempat yang dicadangkan oleh al-Hubab. Mereka kemudiannya berhenti di situ.SeterusnyaSaadbinMuazmencadangkanagardibinasebuahkhemahuntukRasul s.a.w.dibelakangbarisantenteraIslam.SekiranyaAllahmemuliakanmerekadengan kemenangan,itulahyangmerekasukai.Jikatewas,Bagindabolehmenaikitunggangannya dan kembali menyertai orang Islam di Madinah. Saad berkata kepada Baginda: "Sebahagian orangIslamtidakhadirbersamakita,wahaiNabiAllah.Inibukanlahbererticintakami terhadapmu lebih hebat berbanding mereka. Jika mereka tahu kamu akan berperang, nescaya mereka tidak tercicir untuk turut serta bersamamu." Olehitu,Nabis.a.w.mendoakankebaikanuntukSaadbinMuaz.Baginda memerintahkanagardibinasebuahkhemahuntukBaginda.Apabilakedua-duakumpulan (orangIslamdanorangmusyrik)bersemuka,Rasuls.a.w.meluruskanbarisanorangIslam, membakarsemangatmerekauntukberperangdanmemotivasimerekauntukmatisyahid. Baginda bersabda: "DemiTuhanyangjiwakudidalamgenggaman-Nya,sesiapayang memerangimereka(tenteraorangmusyrik)padahariini,kemudiandia terbunuhdalamkeadaanpenuhkesabarandanikhlas,terusmajudantidak laridarimedanpertempuran,pastiAllahakanmemasukkannyakedalam syurga." Setelah itu Baginda pulang ke khemah bersama Abu Bakar dengan dikawal oleh Saad binMuazyangsiapmenghunuskanpedangnya.Rasuls.a.w.mulaberdoa.Antaradoa Baginda: ) ( "YaAllah,akumenagihjanjidanjaminan-Mu.YaAllah,jikaKamu binasakankelompokini(pejuang-pejuangmukmin),Kamutidakakan disembah lagi di muka bumi." Bagindamemanjangkansujudnya,sehinggaAbuBakarberkata:"Cukuplah. Sesungguhnya AlIah akan melaksanakan janji-Nya untukmu." KemudianpeperanganmeletusdanberakhirdengankemenanganorangIslam.Kira-kira70orangmusyriktelahterbunuhtermasukketuamerekayangpalingtegardengan kesyirikannya,AbuJahal.Turutterbunuhsebahagianpemimpinmereka.Merekayang ditawanpulakira-kira70orang.Bagindatelahmemerintahkanagarsemuayangterbunuh dikebumikan.BagindapulangkeMadinahdanmelakukansyuradenganparasahabat Baginda tentang urusan tawanan perang. Umar mencadangkan supaya mereka dibunuh. Abu www.dakwah.info 46Bakarpulamencadangkansupayamerekamenebusdirimereka.Rasuls.a.w.menerima cadangan Abu Bakar. Oleh itu, orang musyrik telah menebus tawanan mereka dengan harta. Terdapat beberapa ayat al-Quran al-Karim telah turun berkenaan Ghazwah Badar ini. Allah Taala berfirman dalam surah Ali Imran: ) 9 `. !# 7/ F& '!)?$ !# 3= 9 `[email protected] ) `)? =9 9&33 & .` 3/ W=W/ #9# 3=9# 9 ` ? /) #9`? #)G?.?' # .` 3/ 2 #9# 3=9# ` $ ` _!# ) 0 39 G9 3/=% /$ `9# ) !# 9# 3t:# )9 $ %!# #`. & J63 #6=) 6%{ Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperanganBadar,sedangkamuberkeadaanlemah(keranakamusedikit bilangannyadankekuranganalatperang).Olehitubertaqwalahkamu kepadaAllah,supayakamubersyukur(akankemenanganitu).(Ingatlah wahai Muhammad) ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman (untukmenguatkan semangatmereka): "Tidakkah cukup bagi kamu, bahawa Allahmembantukamudengan3,000tenteradarimalaikatyangditurunkan ?,"Bahkan(mencukupi.Dalampadaitu)jikakamubersabardanbertaqwa, danmereka(musuh)datangmenyerangkamudenganserta-merta,nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. DanAllahtidakmenjadikanbantuantenteramalaikatitumelainkankerana memberikhabargembirakepadakamu,dansupayakamutenteramdengan bantuanitu.Dan(ingatlahbahawa)pertolonganyangmembawa kemenanganituhanyadariAllahYangMahakuasa,lagiMahaBijaksana. (Kemenangan Badar itu)kerana Allah hendak membinasakansatu golongan dariorang-orangkafirataumenghinamereka(dengankekalahan),supaya mereka kembali dengan hampa kecewa. (All Imran: 123-127) Al-QuranjugamenegurRasulullahs.a.w.keranamenerimatebusanhartabagitawanan perang. Allah Taala berfirman:$ %. < 9 & 3 `&! `& Lm W` {#? $9# !#` z#!# '3m 9 '= G. !# ,7 39 $ ?{& ># TidaklahpatutbagiseseorangNabimempunyaiorang-orangtawanan sebelumiadapatmembunuhsebanyak-banyaknyadimukabumi.Kamu rnenghendakihartabendadunia(yangtidakkekal),sedangAllah rnenghendaki(untukkamupahala)akhirat.Dan(ingatlah),AllahMaha www.dakwah.info 47Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Kalaulah tidak (kerana) adanya ketetapan dari Allahyangtelahterdahulu,tentulahkamuditimpaazabseksayangbesar disebabkan (penebus diri) yang kamu ambil (dari orang-orang tawanan) itu. (Al-Anfal: 67-68) 2.Ghazwah Uhud Ghazwah Uhud berlaku pada hari Sabtu, 15 Syawal, tahun ke-3 hijrah. SebabberlakughazwahiniQuraisyinginmenuntutbelaterhadapkekalahandalam GhazwahBadar.Merekamembuatpersiapansehinggamerekabenar-benarbersediauntuk memerangiRasuls.a.w.diMadinah.Merekakeluardalamangkatantenteraseramai3,000 pejuang,tidak termasuk bilangan tentera Ahabisy.4 Dalamangkataniniterdapat 700 tentera berbaju perisai dan 200 pahlawan berkuda. Bersama mereka juga, 17 orang wanita termasuk Hindunbinti'Utbah,isteriAbuSuffian.BapanyatelahterbunuhdalamGhazwahBadar. Quraisybergeraksehinggasampaiketengah-tengahwadimenghalakeUhud(sebuahbukit tinggiyangterletakduabatudiutaraMadinah)bertentangandenganMadinah.Mengikut pendapatRasuls.a.w.danbeberapaorangsahabat,orangIslamtidakperlukeluar menghadapimereka.BahkanorangIslamhendaklahbertahandidalamkotaMadinah. Sekiranya orang musyrik menyerang mereka, orang Islam akan menghalang mereka. Namun sebahagian pemuda-pemuda Islam serta sesetengah Muhajirin dan Ansor bersemangat untuk keluar dari Madinah dan meiawan orang musyrik di tempat perhimpunan mereka. Khususnya merekayangtidakturutsertadalamGhazwahBadardantidakmemperolehikemuliaan berperang dalam ghazwah tersebut. Lantaran itu, Rasulullah s.a.w. telah beralah kepada pendapat mereka. Baginda masuk kedalamrumah,memakaibajuperisai,serayameletakkandindingperisaidibelakang tubuhnya dan memegang tombak di tangan. Kemudian Baginda keluar menemui orang Islam denganmenggantungpedangnyadileher.MerekayangmencadangkankepadaBaginda untukkeluarberperangdiluarMadinahtelahmenyesal,keranamerekamenjadisebab memaksaBagindamelakukantindakanyangbertentangandenganpendapatperibadi Baginda.MerekaberkatakepadaRasuls.a.w.:"Kamitidakseharusnyamenyalahipendapat kamu.Olehitu,buatlahapayangkamumahu,ataukamududukdisinisekiranyakamu mahu." Maka Rasul s.a.w. menjawab kepada mereka dengan sabda Baginda: Tidak wajar bagi seorang nabi, apabila dia memakai baju perisainya untuk diamenanggalkannyasemula,sehinggalahAllahmemberikanhukuman antaranya dan musuhnya. KemudianBagindabersamakira-kira1,000orangIslamtelahberangkatkeluar Madinah termasuk 100 tentera berbaju perisai dan 2 pahlawan berkuda. KetikaorangIslamberhimpununtukkeluar,Rasuls.a.w.melihatsatukumpulan Yahudi mahu turut keluar bersama Abdullah bin Ubai bin Salul, ketua orang munafik. Rasul s.a.w.bertanya:"AdakahmerekatelahIslam?"Merekaberkata:"TidakwahaiRasulullah." Baginda bersabda: Suruh mereka pulang. Kita tidak meminta pertolongan orang musyrik untuk memerangi orang musyrik. Dipertengahanjalan,AbdullahbinUbaibinSalulbersama300orangmunafik 4 Kaum yang dihubungkan kepada sebuah bukit di sebelah bawah Makkah yang dipanggil "Habisy". Mereka merupakan sekutu Quraisy. www.dakwah.info 48menarik diri daripada turut serta membantu orang Islam berperang. Oleh itu, bilangan orang Islamhanyatinggal700orang.KemudianRasuls.a.w.meneruskanperjalanansehingga sampaikemedanUhud.BagindamenjadikantenteranyamembelakangibukitUhuddan menghadaptenteramusyrik.BagindatelahmembariskantenteraIslam,melantikseorang ketuabagisetiappasukan.Bagindajugamemilih50orangpemanahyangdiketuaioleh AbdullahbinJubairal-Ansori,untukmelindungibahagianbelakangorangIslamdaripada serangan balas tentera musyrik dari arah belakang. Baginda berpesan kepada mereka: "Lindungibelakangkamisupayamerekatidakdatangmenyerangkitadari arahbelakang.Hujanimerekadengananak-anakpanah.Kudatidakdapat melawanpanah.Kitaakanterusmenangselagimanakamutetaptidak berganjakdaripadatempatkamu.YaAllah,akubersaksikanEngkaudalam menghadapi mereka ". Dalam riwayat lain, Baginda berpesan kepada mereka: "Jikakamumelihatkamidilanggargaruda(kiasankepadakebinasaanyang cukupteruk),jangankamutinggalkantempatkamuinisehinggaakukirim utusankepadakamu.Sekiranyakamumelihatkamimengalah-kankaum (musyrik)ituataukamimenewaskanmerekadanmerekaterbunuh,jangan kamu tinggalkan tempat kamu sehingga aku hantar utusan kepada kamu." Kemudian,bermulalahpeperangan.AllahtelahmembantuorangIslammenentang musuh-musuhmereka.OrangIslamtelahmembunuhsebilanganmereka.Pihakmusuh kemudiannyamelarikandiri.Olehitu,orangIslamsibukmemunguthartarampasanperang yangmerekadapatidikemorangmusyrik.Parapemanahdibelakangmerekamelihat perkaratersebut.Merekaberkata:"ApayangkitaakanbuatsedangkanAllahtelah memenangkan Rasul-Nya?" Mereka terfikir untuk meninggalkan posisi masing-masing untuk memperolehihabuanrampasanperang.Lantas,ketuamereka,AbdullahbinJubair memperingatkanmerekatentangpesananRasuls.a.w..Namun,merekamenjawabbahawa peperangantelahtamatdantidakperlulagiuntukkekalditempatmereka,Hanya Abdullah berserta10oranglainengganmeninggalkanposisimasing-masing.Khalidbinal-Walid (sebagaiketuasayapkananangkatanorangmusyrikketikaitu)melihatparapemanahtelah meninggalkanposisimerekadibelakangtenteraIslam,lantasberpatahbalikmenyerang hendap dari arah belakang. AngkatantenteraIslamtidakmenyedariseranghendapmelainkansetelahpedang-pedangmenyerangmerekadisanasini.Ikatanbarisanmerekamenjadikacaubilau.Ketika itu juga, tersebar khabar angin bahawa Rasul s.a.w. telah terbunuh. Sebahagian mereka telah laripulangkeMadinah.OrangmusyrikdapatsampaikepadaRasuls.a.w..Batu-batuyang merekalontarmengenaiBagindasehinggaBagindajatuhpengsan,mukanyaluka,kedua lututnyabercalar,bibirbawahnyaberdarahdantopidikepalanyapecah.Duacincinrantai topiitutelahterbenammasukkepelipisBaginda.Orangmusyrikbertambahramai menyerangRasuls.a.w.untukmembunuhBaginda.Bagindas.a.w.tetapbertahanbersama-sama sekumpulan orang mukmin, antara mereka ialah: Abu Dujanah yang bertindak menjadi perisai Rasulullah s.a.w.. Dia melindungi Baginda daripada anak-anak panah orang musyrik. Anak-anak panah itu telah menembusi belakang tubuhnya. Antara mereka lagi, Saad bin Abi Waqqas.Beliautelahmemanahpadaharitersebutkira-kira1,000anakpanah.Antaranya lagi,NasibahUmmu'Umarahal-Ansoriyyah.Diameninggalkantugasmemberiminum tenterayangcedera,untukbertempurmenggunakanpedangdanmemanahdemi mempertahankan Rasulullah. Dia terus bertempur sehinggalah sebatang anak panah hinggap mengenaitengkuknya,menyebabkanlukayangdalam.Bersama-samaNasibahjuga,suami danduaoranganaknyayangturutsertamempertahankanRasulullah.Rasulullahs.a.w. www.dakwah.info 49mendoakan untuk mereka: Semoga Allah memberkati kamu sekeluarga. LantasNasibahberkata:"DoakankepadaAllahsupayakamimenemanimudi syurga." Lantas Baginda berdoa: "Ya Allah, jadikan mereka teman-temanku di syurga." Nasibahr.ha.berkataselepasitu:"Akutidakmempedulikanlagibencanayangmenimpaku dalam urusan dunia." Baginda s.a.w. telah berkata berkenaan Nasibah: "AkutidakmenolehkekanandanhekiripadahariGhazwahUhud, melainkan aku melihatnya berperang di hadapanku". Padaharitersebut,Nasibahmendapat12luka,samaadaakibattikamantombak mahupun tetakan pedang. Padasaat-saatgentingitu,UbaibinKhalaftelahcubauntuksampaikepadaRasul s.a.w.bertujuanmembunuhBaginda.Diabersumpahtidakakanberpatahbalik.MakaNabi s.a.w.mengambilsebatangtombakdaripadasahabatyangbersamaBaginda,lalu merejamnya ke leher Ubai.Rejamantersebutmenyebab kematiannya.Ubai bin Khalaf juga merupakansatu-satunyaorangyangdibunuholehNabis.a.w.dalamsemuaghazwah Baginda. KemudianBagindas.a.w.dapatberdiridanbangundipangkuolehTolhahbin Ubaidillah. Baginda memandang ke arah orang musyrik dan ternampak sekumpulan daripada merekaberadadiatasbukit.LantasBagindamenghantarsahabatmenghalaumerekaturun seraya berkata: "Tidaksepatutnyamerekaberadalebihtinggidaripadakita.YaAllah,tiada kekuatan bagi kami metainkan dengan Kamu". Pertempuran telah berakhir. Abu Suffian menyatakan kelegaan hatinya dan hati orang musyrik yang lain, setelah berjaya menebus kekalahan mereka dalam Ghazwah Badar dengan kata-katanya: Hari ini merupakan bayaran bagi hari Badar. DiantaramerekayangterbunuhdalampeperanganiniialahHamzah,bapasaudara Rasuls.a.w..Hindun,isteriAbuSuffiantelahmengkelar-kelarmayatnya,membelah jantungnyadanmengunyahnya.Diamerasakepahitanjantungitu,lalumemuntahkannya. Rasul s.a.w. merasa amat sedih melihat keadaan Hamzah, lantas berkata: SekiranyaAllahmemenangkanakukeatasQuraisydisesuatutempat,aku akan kelar 30 orang lelaki daripada mereka. Namun selepas itu Allah melarang daripada mengelar mayat. Bilangan orang Islam yang terbunuh dalam pertempuran ini ialah kira-kira 70 orang, sementara jumlah orang musyrik yang terbunuh ialah 23 orang. AllahTaalatelahmenurunkanbeberapaayatberkenaanghazwahinibagimerawat kelukaan hati orang-orang mukmin dan menyedarkan mereka tentang punca-punca kekalahan yang menimpa mereka. Allah berfirman dalam surah Ali Imran: #`? #tB `F& ={# ) G. ) 3` y% ) www.dakwah.info 50)9# y% `V7=? `${# $9# / $9# =9 !# %!# #`# G 3#!# =t =9# s`9 !# %!# #`# ,s 39# &7m & #=z? f9# $9 = !# %!# # _ 3 = 99# Danjanganlahkamumerasalemah(dalamperjuanganmempertahandan menegakkanIslam),danjanganlahkamuberdukacita(terhadapapayang akanmenimpakamu),padahalkamulahorang-orangyangtertinggi (mengatasimusuhdenganmencapaikemenangan)jikakamuorang-orang yang(sungguh-sungguh)beriman.Jikakamu(dalampeperanganUhud) mendapatluka(tercedera),makasesungguhnyakaum(musyrikyang mencerobohikamu)itutelah(tercederajugadan)mendapatlukayangsama (dalampeperanganBadar).Dandemikianitulahkeadaanhari-hari(dunia inidenganperistiwa-peristiwakemenanganataukekalahan),kamigilirkan diaantarasesamamanusia,(supayamenjadipengajaran)dansupayanyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman (dan yang sebaliknya),danjugasupayaAllahmenjadikansebahagiandiantarakamu orang-orangyangmatiSyahid.Dan(ingatlah),Allahtidaksukakepada orang-orang yang zalim. Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa-dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir.AdakahkamumenyangkabahawakamuakanmasukSyurgapadahal belum lagi nyata kepada Allah (wujudnya) orang-orang yang berjihad (yang berjuangdenganbersungguh-sungguh)diantarakamu,dan(belumlagi) nyata(wujudnya)orang-orangyangsabar(tabahdancekalhaddalam perjuangan)? (Maksud Ali Imran: 139-142) Selang beberapa ayat selepas itu, Allah berfirman lagi: ) 9 `6 % !# ) s? */_L m #) `F= F ? {#G / $ 31& $ 6s?6 ` $9# 6 `z#O 6 ] 3=F;9)9 $ 6 !# ? 9# ) `? '=? ? m& ^9# 2` 31 z& 67O ' $ / 69 #`s? ? $ 6?$ $ 67 &!# 6 z $/ =? Dandemisesungguhnya,Allahtelahmenepatijanji-Nya(memberikan pertolongan)kepadakamuketikakamu(berjaya)membunuhmereka (beramai-ramai)denganizin-Nya,sehinggakemasakamulemah(hilang semangatuntukmeneruskanperjuangan)dankamuberbalahdalamurusan (perang)itu,sertakamupulamenderhaka(melanggarperintahRasulullah) sesudahAllahperlihatkankepadakamuakanapayangkamusukai (kemenangandanhartarampasanperang).Diantarakamuadayang www.dakwah.info 51menghendakikeuntunganduniasemata-mata,dandiantarakamuadayang menghendakiakhirat,kemudianAllahmemalingkankamudaripada menewaskanmerekauntukmenguji(imandankesabaran)kamu;dan sesungguhnyaAllahtelahmemaafkankamu,(semata-matadenganlimpah kurnia-Nya). Dan (ingatlah), Allah sentiasa melimpahkan kurnia-Nya kepada orang-orangyangberiman.(Ingatlah)ketikakamuberundurlaridantidak menolehkepadasesiapapun,sedangRasulullah(yangmasihberjuang dengan gagahnya) memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu(untukberjuangterustetapikamutidakmematuhinya).Olehsebabitu Allah mem-balas kamu (dengan peristiwa) yang mendukacitakan (kekalahan), dengansebabperbuatan(kamumenderhaka)yangmendukacitakan (Rasulullah)itu,supayakamutidakbersedihhatiakanapayangtelahluput darikamu,dantidak(pulabersedih)akanapayangmenimpakamu.Dan (ingatlah),AllahMahaMengetahuidenganmendalamakanapajuayang kamu lakukan. (Maksud Ali Imran: 152-153) 3.Ghazwah Bani Nadhir BaniNadhirmerupakansalahsaturasYahudiyangtinggalberjirandengankota Madinah.MerekajugamerupakansekutuKhazraj.Merekatelahmemetaraiperjanjian denganorangIslamsebagaimanayangterdapatdalamperjanjiankeamanandankerjasama yang telah kami sebut sebelum ini. Namun tabiat jahat dan khianat yang berakar umbi dalam jiwa Yahudi mendorong mereka untuk melanggar perjanjian mereka. Ketika Rasul s.a.w. dan beberapaorangsahabatBagindaberadadiperkampunganBaniNadhir,Bagindatelah bersandarkedindingrumahkaumitu.Tiba-tibamerekamelakukankomplotjahatuntuk membunuh Baginda dengan cara melontarkan batu dari atas rumah ke arah Baginda. Baginda s.a.w. mengetahuinya, lantas bingkas bangun dengan segera seolah-olah mempunyai sesuatu keperluan.BagindamenujukeMadinahdiikutiolehparasahabatnya.KemudianBaginda mengutuskanMuhammadbinMaslamahkepadaBaniNadhirmemberitahu:"Kamu hendaklahkeluardaripadanegaraku.Jangankamutinggalbersama-samakudisini.Kamu telahcubabelot."KemudianBagindas.a.w.memberitempoh10harikepadamerekauntuk keluar dari kampung tersebut. BaniNadhirbersiap-siapuntukkeluardarikampungmerekaekoranamaranitu. Namun Abdullah bin Ubai, ketua golongan munafik mengutuskan utusannya kepada mereka. Melaluiutusannya,beliaumelarangmerekakeluardanberjanjiuntukmenghantar2,000 orangdaripadakaumnyauntukmempertahankanmereka.Justeruitu,merekamengubah fikirandaripadakeluarmeninggalkankampunghalamankepadabertahandidalamkubu mereka. Mereka menghantar utusan kepada Rasulullah s.a.w. menyatakan: "Kami tidak akan keluardaripadakampunghalamankami.Buatlahapayangkamumahu."Olehitu,Baginda s.a.w.bersamasahabatnyakeluaruntukmemerangimereka.Panji-panjiBagindatelah dibawa oleh Ali bin Abi Tolib. Apabila Yahudi melihat tentera Rasulullah, mereka merejam anakpanahdanbatukearahtenteraIslam.Bantuanyangdijanjikankepadamerekaoleh ketuamunafiktidaksampai.Bagindas.a.w.mengepungmereka,namunmerekatetapsabar bertahan. Lantaran itu, Baginda terpaksa menebang pokok-pokok kurma mereka. Pada ketika itu, mereka berkata: "Kami akan keluar dari negeri kamu." Baginda s.a.w. mengenakan syarat kepadamerekaagarkeluartanpamembawasenjata.Merekahanyadibenarkankeluar bersama hartamereka yangmampu dibawa oleh seekor unta. Baginda jugamenjamin darah mereka akan terpelihara, tidak akan ditumpahkan walau setitik. Apabila mereka ingin keluar darikampunghalamanmereka,merekamengambilsegalabendayangbolehdibawadan meruntuhkan rumah-rumah mereka. Agar orang Islam tidak dapat menggunakannya. Mereka berangkatkeluar,sebahagianmerekaberhentimenetapdiKhaibar,100batudariMadinah. www.dakwah.info 52Sementara sebahagian yang lain berhenti menetap di Jarsh, selatan Syam. Namun hanya dua orang sahaja daripada mereka yang selamat. Surahal-Hasyrtelahditurunkanberkenaanpeperanganini.AntaranyafirmanAllah Taala: %!# lz& %!# #`. & =G39# { t:#$ `F & #`_` # & `G$ `m !# `9?' !# ]m `9 #7Gt% `5=%=9#/ E`/ '/ & 9# #9F$ $)9# Dia-lahyangtelahmengeluarkanorang-orangkafirdiantaraAhliKitab- darikampunghalamanmerekapadajulung-julungkalimerekaberhimpun hendakmemerangiRasulullah.Kamu(wahaiumatIslam)tidakmenyangka bahawamerekaakankeluar(disebabkanbilangannyayangramaidan pertahanannyayangkuat),danmerekapulamenyangkabahawabenteng-bentengmerekaakandapatmenahansertamemberipertindungankepada mereka(dariazab)Allah.MakaAllahmenimpakan(azab-Nya)kepada merekadariarahyangtidakterlintasdalamfikiranmereka,serta dilemparkan-Nya perasaan cemas takut ke dalam hati mereka, (lalu) mereka membinasakanrumah-rumahmerekadengantanganmerekasendiri(dari dalam)sambiltanganorang-orangyangberiman(yangmengepungmereka berbuatdemikiandariluar).Makainsaflahdanambillahpelajaran(dari peristiwaitu)wahaiorang-orangyangberakalfikiransertacelikmata hatinya.DankalaulahtidakkeranaAllahtelahmenetap-kanpengusiran (yangdemikianburuknya)terhadapmereka,tentulahDiaakanmenyeksa mereka di dunia; dan mereka pula akan beroleh azab seksa nerakapada hari akhiratkelak.(Merekaditimpakanazab)yangdemikian,keranamereka menentang(perintah)AllahdanRasul-Nya.Dan(ingatlah),sesiapayang menentang(perintah)Allah,makasesungguhnyaAllahamat-lahberatazab seksa-Nya. (Maksud Al-Hasyr: 2-4) 4.Ghazwah al-Ahzab Ghazwahal-AhzabdinamakanjugadenganGhazwahKhandak.Iaberlakupada Syawal, tahun ke-5 hijrah. Sebabnya, apabila Bani Nadhir selesai diusir, beberapa orang ketua mereka datang ke Makkah mengajak dan mengapi-apikan Quraisy untuk memerangi Rasul s.a.w.. Quraisy telah menyahutajakanitu.Seterusnyapemimpin-pemimpinYahudipergikeGhatfan.Disana, BaniFazzarah,BaniMurrahdanAsyjaktelahmenerimaajakanmerekadanberangkat menujukeMadinah.ApabilaBagindas.a.w.mendengarkedatangunangkatanmereka, Bagindabermesyuaratdenganparasahabat.SalmantelahmencadangkankepadaBaginda supaya digali parit di sekeliling Madinah. Lalu Rasul s.a.w. memerin-tahkan agar digali parit. Bagindasendiriturutterlibatmenggaliparit-parititu.ApabilaQuraisydansekutumereka www.dakwah.info 53sampai,merekamerasaterpegundenganparit-parityangmerekasaksikan.InikeranaArab tidakmempunyaisebarangpengalamandalampenggalianparitsepertiini.Bilangantentera bersekutuQuraisysejumlah10,000orangsementarabilanganorangIslamhanya3,000 orang.HuyaibinAkhtobsalahseorangYahudiyangberperananmenyemarakkansemangat Quraisy dan sekutu-sekutunya menentang orang Islam, telah pergi menemui Kaab bin Asad, penghuluBaniQuraizoh.DiamemintabeliaumelanggarperjanjiandamaiantaraBani Quraizoh dengan orang Islam. Nabi s.a.w. terfikir untuk melakukan perdamaian dengan Bani Quraizohdengancaramembayarsatupertigahasilbuah-buahanMadinahkepadamereka. NamunkaumAnsordenganrasamegahterhadapagamamereka,menolakuntuktunduk kepada pihak Bani Quraizoh yang telah belot kepada perjanjian dan pakatan. Peperanganbermulaapabilabeberapapahlawanberkudamusyrikberjayamelepasi parittersebutdisalahsatubahagiannyayangsempit.OrangIslampunbertempurdengan mereka. Selanjutnya, Nu'aim bin Mas'ud bin 'Amir datang bertemu Rasul s.a.w. memberitahu BagindabahawadiatelahmemelukIslam,sedangkankaumnyatidakmengetahui keislamannya.BeliaujugamerupakankawankepadaBaniQuraizoh.Merekamempercayai dan meyakininya. Beliau berkata kepada Rasul s.a.w.: "Arahkan aku apa yang kamu mahu." Maka Rasul s.a.w. bersabda kepadanya: "Di kalangan kita, kamu hanyalah seorang sahaja. Oleh itu, sekiranya kamu dapat,lakukanlahsesuatuuntukmengalahkanmusuh.Sesungguhnyaperang adalah tipudaya". Justeruitu,Nu'aimmenggunakankelicikannyasehinggaberjayamemecahbelahkan pakatanQuraisydansekutunyadenganBaniQuraizoh.Diamenimbulkanprasangkadalam hati setiap kumpulan terhadap kumpulan lain. Allah telah menghantar angin kencang ke atas tentera bersekutu pada suatu malam yang amat sejuk, sehingga periuk-periuk bertaburan dan khemah-khemah mereka terkoyak. Jiwa tentera bersekutu diselubungi rasa takut, lalu mereka berangkatpulangpadamalamitujuga.Apabilapagi,orangIslamtidakmen-dapatiseorang pun orang musyrik yang masih berada di situ. Dalampeperanganini,Allahmenurunkanbeberapaayatdalamkitab-Nyayang mulia: $ ' %!# #`# #`.# !# /3= ) 3?%` ``_ $= ' = $t #``_ 9$?%2 !# $ / =? # / ) .'$_ 3% `& 3 )M# `/{# M= / U=)9# _$ s9# ? !$/ $`9# 79$ ?G/#`9# #99` #9 # Wahaiorang-orangyangberiman,kenangkanlahnikmatAllahyang dilimpahkan-Nyakepadakamu.Semasakamudidatangitentera(Al-Ahzab), laluKamihantarkankepadamerekaanginribut(yangkencang)serta angkatantentera(darimalaikat)yangkamutidakdapatmelihatnya.Dan (ingatlah)Allahsentiasamelihatapayangkamulakukan.Masaituialah masatenteramusuhdatangmelanggarkamudarisebelahhuludandari sebelahhilir(tempatpertahanan)kamu;danmasaituialahmasa pemandanganmatakamutidakberketentuanarah(keranagempardan www.dakwah.info 54bingung)sertahatipunresahgelisah(keranacemastakut),dankamu masing-masingpulamenyangkaterhadapAllahdenganberbagai-bagai sangkaan.Padasaatitulahdiujiorang-orangyangberiman,dan digoncangkanperasaandanpendiriannyadengangoncanganyangamat dahsyat. (Maksud Al-Ahzab: 9-11) KemudianAllahmenjelaskanpendiriangolonganmunafik,sikapmerekayangtidak membantudantindakanmerekayangmenarikdiridarimedanpertempuran.Seterus-nya Allah menerangkan pula perihal orang-orang mukmin: Danpadamasaorang-orangyangberimanmelihattenteraAl-Ahzab, berkatalahmereka:"InilahyangtelahdijanjikanAllahdanRasul-Nya kepada kami dan benarlah (apa yang telah dijanjikan) Allah dan Rasul-Nya". Dan (angkatan tentera musuh yang mereka lihat) itu tidak memberi sebarang kesankepadamerekaselaindaripadamenambahkanimandanpenyerahan dirimerekabulat-bulatkepadaAllah.Diantaraorang-orangyangberiman itu,adayangbersikapbenarmenunaikanapayangtelahdijanjikannya kepadaAllah(untukberjuangmembelaIslam);makadiantaramerekaada yangtelahselesaimenjalankanjanjinyaitu(lalugugursyahid),dandi antaranyaadayangmenunggugiliran;danmereka,pulatidakmengubah (apayangmerekajanjikanitu)sedikitpun.(Berlakunyayangdemikian) supayaAllahmembalasorang-orangyangbenardisebabkankebenaran mereka,danmenyeksaorang-orangyangmunafikjikaDiakehendaki,atau Dia menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, lagiMahaMengasihani.DanAllahtelahmenghalaukembali(angkatan tentera)orang-orangyangkafiritu(ketempatmasing-masing)dengan keadaanmerekagerammarah(keranagagaldanhampa),merekatidak mendapatsebarangkeuntungan.DanAllahselamatkanorang-orangyang berimandaribencanamenghadapipeperanganitu.Dan(ingatlah)adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa.(Maksud Al-Ahzab': 22-25) 5.Ghazwah Bani Quraizoh GhazwahBaniQuraizoh.berlakupadatahunke-5hijrahsebaiksahajaselepas GhazwahAhzab.Inikeranabeberapasebab.Antaranya,Rasulullahtelahmenyaksikan bagaimana isi hati Yahudi Bani Quraizoh yang keji, belot serta berpihak kepada Quraisy dan sekutu-sekutunya.Padasaat-saatgentingpertempuranAhzab,merekamengisytiharkan pembatalan perjanjian dengan Baginda s.a.w.. Mereka juga berniat melakukan jenayah berat yang boleh melenyapkan semua orang Islam. Padahal mereka tinggal bersama Rasul s.a.w. di Madinah.NiatdanrancanganjahatmerekagagalapabilaGhazwahAhzabtelahtamat sebagaimanayangberlaku(tenterabersekutuQurasiymeninggalkanMadinahtanpadapat mengalahkanorangIslam).Olehini,Rasulullahs.a.w.berpandanganuntukmengambil tindakantatatertibkeataspengkhianatdanpembelotini.Bagindajugamemutuskanuntuk membersihkanMadinahselakupusatjihaddandakwahdaripadamereka.Tujuannyaagar tidakberlakulagisituasi-situasiyangmembukaruangkepadamerekauntuksekalilagi membantai dan membinasakan orang Islam. Jelas sikap mereka sebagaimana kebiasaan sikap belot Yahudi yang keji. Al-BukharimeriwayatkandaripadaAishahr.ha.,bahawaapabilaRasulullahs.a.w. pulangpadahariGhazwahKhandaq,Bagindatelahmeletakkansenjatadanmandi.Tatkala itu,JibrildatangmenemuiBagindadalamkeadaankepalanyadilitupidebu-debu,seraya berkata: "Kamu telah meletakkan senjata? Demi Allah, aku belum meletakkannya." Baginda bertanya:"Dimana?"Jibrilberkata:"Disana."SerayamenunjukkearahBaniQuraizoh. www.dakwah.info 55Aishah berkata: "Maka Rasulullah s.a.w. keluar memerangi mereka." Rasul s.a.w. mengarahkan seorang sahabat menyeru orang ramai supaya tiada seorang pundaripadamerekabersembahyangAsarmelainkandiperkampunganBaniQuraizoh. KemudianBagindakeluarbersamamereka.Panji-panjiBagindatelahdibawaolehAlir.a.. OrangIslamyangterkumpuls