sirah nabawiyah 96: sekilas madinah

of 24 /24

Author: abunailah

Post on 15-Apr-2017

1.456 views

Category:

Education


17 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sekilas Madinah

  Yatsrib dan Madinah Al-Munawwarah

  Batas-Batas Madinah

  Keadaan Yatsrib Saat Hijrah

  Penduduk Madinah

  Keutamaan Madinah

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • Semula bernama Yatsrib.

  Yatsrib berarti menjelekkan, menghinakan, kerusakan.

  Dari nama (Fathul Bari, 4/87-89)

  Sejak Nabi tiba, dikenal dengan Madinatun-Nabi ,Madinatur-Rasul atau Madinah (saja).

  Disebut pula dengan Madinah al-Munawarah.

  Nabi juga tidak menyukai nama yang buruk. Nama

  Yatsrib diganti dengan Thabah atau Thayyibah yang be-rarti baik atau kebaikan.

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Yatsrib dan MadinahAl-Munawarah

 • IQRO Foundation, Sydney, Australia

  : : ( )

  Dari Jabir bin Samurah ia berkata; Saya mendengarRasuluLlah bersabda: Sesungguhnya Allah Ta'ala telahmenamai Madinah dengan 'Thabah' (baik).

  - - : ( )

  Dari Zaid bin Tsabit dari Nabi , Beliau bersabda: Se-sungguhnya ia adalah Thaybah (negeri yang baik) yakni- Madi-nah. Dan ia akan menyingkirkan para penjahatnya sebagaimanaapi yang menyingkirkan kotoran perak.

  : : ( )

  Dari Al Baraa` ia berkata; RasuluLlah bersabda: "Barang-siapa yang menamai Madinah dengan Yatsrib, maka hendaklahberistighfar kepada AllahU, ia adalah Thabah, ia adalah Thabah."

  Thabah dan Thaybah

 • Utara: Bukit Tsaur/Tsur; Selatan: Bukit Ayr.

  : ( ) Nabi bersabda mengenai Madinah: "Madinah adalah

  tanah haram antara wilayah 'Ayr hingga Tsaur Barat: Harrah Wabarah; Timur: Harrah Waqim.

  : ( )

  RasuluLlah bersabda: "Aku menjadikan kota Madinah sebagai tanah haram, yaitu antara kedua bukitnya yang berbatu-

  batu hitam. Jangan ditebang pepohonannya, dan jangan pula dibunuh hewan buruannya.

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Batas-Batas Madinah

 • IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Bukit Uhud

  Masjid Nabawi

  Bukit Ayr

 • Penduduk: Arab (Aus, Khazraj) dan Yahudi (diwaki-

  li Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan Bani Quraizhah).

  300 mil utara Makkah.

  Subur.

  Dikelilingi bukit, kebun kurma. Berkata Ibnu Ishaq,bahwa satu sisi Madinah tertutup (sulit dilewati), sisilain terbuka.

  Baik dari sisi pertahanan.

  Bagian barat dan timur terdapat kawasan berbatu yangpanas (batas Tanah Suci Madinah).

  Iqro Foundation, Sydney, Australia

  Keadaan Madinah Saat Itu

 • IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • Iqro Foundation, Sydney, Australia

 • IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Penduduk Madinah:Aus dan Khazraj

 • Nama dua bersaudara putera Haritsah bin Tsalabah bin

  Amru Al-Qahthany.

  Moyang mereka (keturunan Saba) hijrah dari Yaman ka-rena bobolnya Bendungan Maarib.

  Sempat mengalahkan Yahudi di Madinah.

  Kemudian termakan oleh provokasi adu-domba Yahudisehingga saling berperang antar mereka. Salah satu yang terbesar: Perang Buats (saat pemboikotan

  Quraisy di Makkah).

  Khazraj menang, lalu Aus.

  Hingga akhirnya mereka sadar akan perlunya persatuan.IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Aus dan Khazraj

 • Sikap penduduknya.

  Ramah.

  Aus dan Khazraj keturunan Yaman (terkenal lembut).

  Ringan tangan.

  Rela berkorban demi saudaranya.

  Pengalaman berperang.

  Hubungan darah.

  Ibunda Abdul Muthalib: Salma binti Amr (Bani Najjar).

  Letak Kota Madinah (benteng pertahanan alami).

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Hikmah TerpilihnyaMadinah

 • Pohon GharqadIQRO Foundation, Sydney, Australia

  Diagram EksodusYahudi sesaat setelahdiusir Romawi padatahun 70-an Masehi

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Yahudi Madinah Datang sejak Eksodus.

  Memanfaatkan Aus & Khazraj.

  Sistem ekonomi riba.

  Selain juga menjadi pengrajin. [Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadwi]

 • (84)Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari kamu (yaitu):kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan ka-mu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampunghalamanmu, Kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang ka-mu mempersaksikannya. (85) Kemudian kamu (Bani Israil) membu-nuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripadakamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap me-reka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datangkepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir me-reka itu (juga) terlarang bagimu. apakah kamu beriman kepada sebaha-gian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tia-dalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melain-kan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat merekadikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dariapa yang kamu perbuat. (QS. 2 : 84-85)

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • IQRO Foundation, Sydney, Australia

  :

  :

  ...

  :

  ...

  ... ...

  Dari 'Aisyahdberkata: Ketika RasuluLlah sampai di Ma-dinah, Abu Bakar dan Bilal menderita sakit demam. Dan AbuBakar bila merasakan demam yang panas bersya'ir: Setiap o-rang pada pagi hari bersantai dengan keluarganya. Padahal kemati-an lebih dekat dari pada tali sandalnya. Dan Bilal ketika sembuhdari penakit demamnya dia bersya'ir dengan suara keras:Wahai kiranya kesadaranku, dapatkah kiranya aku bermalam se-malam. Di sebuah lembah yang dikelilingi pohon idzkir dan jalil.Apakah ada suatu hari nanti aku dapat mencapai air Majannah.Dan apakah bukit Syamah dan Thufail akan tampak bagiku?

  Keutamaan Madinah

 • : ... :

  :

  ) (. : Lalu dia berkata: "Ya Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah,'Uqbah bin Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf yang telah mengu-sir kami dari suatu negeri ke negeri yang penuh dengan wabahbencana ini". Kemudian RasuluLlah bersabda: "Ya Allah,jadikanlah Madinah sebagai kota yang kami cintai sebagaimanakami mencintai Makkah atau bahkan lebih dari itu. Ya Allah, be-rikanlah barakah kepada kami dalam timbangan sha' dan mud ka-mi sehatkanlah (makmurkan) Madinah buat kami dan pindah-kanlah wabah demamnya ke Juhfah". 'Aisyahdberkata; Keti-ka kami tiba di Madinah, saat itu Madinah adalah bumiAllah yang paling banyak wabah bencananya. Sambung-nya lagi: "Lembah Buthhan mengalirkan air keruh yangmengandung kuman-kuman penyakit". (H.R. Bukhari)

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • : ( ) RasuluLlah bersabda: Sesungguhnya Nabi Ibrhm menja-dikan kota Mekah sebagai kota haram, dan sesungguhnya akumenjadikan Madinah sebagai kota haram juga.

  : ( )

  RasuluLlah bersabda: Ya Allah jadikanlah di Madinah duakali lipat keberkahan yang telah Engkau jadikan di Mekkah.

  : ( )

  RasuluLlah bersabda: Aku diperintahkan (berhijrah ke)daerah yang akan melahap daerah-daerah lainnya. Daerah inimereka sebut Yatsrib, yaitu Madinah.

  : ( )

  RasuluLlah bersabda: Sesungguhnya iman akan kembalike kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau sa-rangnya.

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • : ()

  RasuluLlah bersabda: Kota Madinah lebih baik bagi mere-ka jika sekiranya mereka mengetahuinya. Orang yang mening-galkan kota itu karena tidak senang kepadanya, maka Allah akanmenggantinya dengan orang yang lebih baik daripadanya. Seo-rang yang betah tinggal di kota itu dalam kesusahan dan kesuli-tan hidup, maka aku akan memberinya syafa'atku atau menjadisaksi baginya di hari kiamat nanti.

  : () - -

  RasuluLlah bersabda: Tidaklah seseorang bersabar terha-dap kesulitan hidup di Madinah lalu dia mati, melainkan akuakan menjadi penolongnya (atau saksinya) kelak pada hari kia-mat, jika orang tersebut adalah seorang muslim.

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • :

  Dari Abu Hurairah menuturkan; RasuluLlah bersabda: Jalan-jalan Madinah dijaga oleh para malaikat, sehingga kota itutidak bisa dimasuki wabah tha'un ataupun dajjal. (H.R. Bukhari)

  :

  Dari Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash dari Bapaknya bahwaRasuluLlah bersabda: Siapa yang memakan tujuh butir kur-ma yang tumbuh diantara bebatuan hitam (di Madinah) pada pagihari, dia tidak akan celaka oleh racun sampai petang. (H.R. Muslim)

  : : : :

  RasuluLlah bersabda: Barangsiapa di pagi hari makan tujuhbuah kurma 'ajwah, maka pada hari itu racun dan sihir tidak akanmembaha-yakan dirinya. (H.R. Bukhari)

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • : ( )

  Dari Aisyah d, bahwa jika ada seseorang yang mengeluhkepada RasuluLlah karena sakit atau luka, Beliaumeletakkan tangannya di tanah kemudian mengangkatnya(sambil bersabda): Dengan Nama Allah, tanah kami yang baikini, semoga dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit di an-tara kami dengan izin Tuhan kami.

  :

  ( )

  RasuluLlah bersabda: Barangsiapa mengancam pendudukMadinah secara zhalim, Allah akan Membalas ancamannya danbaginya Laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnyaserta tidak diterima darinya jaminan dan tebusannya.

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • Banyak namanya. Kecintaan Nabi padanya dan doa untuknya. Melahap daerah lain (tempat berlabuh kemenangan). Doa Nabi agar Madinah diberikah keberkahan dua

  kali lipat dari keberkahan Makkah. Terlindung dari Dajjal dan penyakit Thaun. Keutamaan sabar di Madinah dan wafat di sana. Kota yang bersih dari dosa. Allah UMenjaganya dari tangan-tangan jahat. Tanah Haram. Tempat kembalinya keimanan.

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Poin Keutamaan Madinah[Sebagaimana Hadits-Hadits di Atas]

  Sumber: Sirah Ash-Shallaby, Tafsir IbnuKatsir, Sejarah Madinah Dr. Muh. Ilyas, dll.

 • Allahumma Shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaashalaitaala aali Ibraahiim wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali

  Muhammad kamaa barakta alaa aali Ibraahiim, fil alaamiina innaKaHamiidum-Majiid

  Semoga Allah Berkenan Menganugerahi kita Ampunan

  dan Ridha Nya

  Untuk Download Powerpoint, Kunjungi:

  pptsirahnabawiyah.wordpress.com